Normativa, ordenances i reglaments

Procediment Sol·licitud Targeta Arma 4ª Categoria

21/02/2017

Per a sol·licitar la targeta d'armes de la 4a categoria, com a requisit imprescindible, el sol·licitant, d'acord amb el que establix el Reglament d'armes (Reial Decret 137/1993, de 29 de gener), no ha d'haver sigut condemnat i no ha de trobar-se processat o inculpat en un procés penal. També ha d'estar empadronat a Benicarló. A més, ha d'emplenar l'acta de sol·licitud de targeta d'armes i adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI, NIF, NIE.

  • Fotocòpia de la factura o albarà que acredite la propietat i característiques de l'arma i on s'hi indique expressament la marca, el model, el tipus, la categoria, el calibre i el núm. de sèrie (en cas de renovació, només cal la fotocòpia de la targeta anterior) .

  • En el cas que el sol·licitant siga un/a menor: Autorització de la persona o persones que ostenten la pàtria potestat o tutela. Targetes de color groc (3 cartolines) i de color blanc (2 cartolines) degudament emplenades.

L'esmentada documentació ha de presentar-la en el Registre d'entrada de documents ubicat en la planta baixa de l'Ajuntament de Benicarló, situat al c. de Ferreres Bretó, 10.

Comprovada tota la documentació i tramitat tot l'expedient, la Policia local es posarà en contacte amb el sol·licitant i li confirmarà que la seua targeta d'armes està disponible i podrà passar a arreplegar-la.

-->