Avís legal

Amb aquesta seu web, l'Ajuntament de Benicarló pretén facilitar l'accés del públic a la informació relativa als seus serveis i iniciatives, i a la ciutat de Benicarló en general, així com fomentar el contacte amb el ciutadà a través del correu electrònic a l'hora de plantejar consultes i suggeriments, convertint el web municipal en un punt de trobada per a aquells internautes que desitgen obtenir informació sobre Benicarló.

El nostre objectiu consisteix a vetlar per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació, és per això que agrairem els suggeriments que es plantegen sobre el web municipal i tractarem de corregir els errors que se'ns assenyalen.

No obstant això, l'Ajuntament de Benicarló no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines.

Aquest material no ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; conté en algunes seccions (com és el cas d'Enllaços d'Interés o la Guia Comercial) enllaços a pàgines externes sobre les quals els serveis de l'Ajuntament de Benicarló no té cap control i respecte de les quals declinen qualsevol responsabilitat.

Ha de tenir-se en compte que no pot garantir-se que un document disponible en línia reproduesca exactament un text adoptat oficialment. Així doncs, únicament es consideren autèntics els textos legals degudament aprovats i publicats en els Diaris Oficials corresponents (BOE, BOP, DOGV), segons la normativa vigent.

Pretenem reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. A més, us recomanem que prengueu les mesures de protecció necessàries per tal que el vostre password, el qual us dóna accés a informació personal, no siga conegut per persones a qui vosté no autoritza expressament. L'Ajuntament de Benicarló vetla per la confidencialitat de les dades introduïdes en registrar-vos com a usuari, però no es fa responsable de l'accés a dades personals d'un usuari quan aquest no ha vetlat per la no divulgació de la seua clau d'accés.

Aquesta clàusula d'exempció de responsabilitat no té com a fi contravenir qualsevol tipus de requisit establert per la legislació aplicable, ni excloure la responsabilitat respecte de qüestions de les quals no puga eximir-se'n d'acord amb la referida legislació.

-->