Contractes formalitzats, amb indicació de l'objecte, l'import de la licitació i d'adjudicació, el procediment utilitzat, els instruments a través dels quals, si escau, s'haja publicitat, el nombre de licitadors participants en el procediment i la identitat dels adjudicataris. [ITA 68]

Tota la informació ací

-->