Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
REVISIÓ PGOU

1. Antecedents

Antecedents


El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en data 30 d'octubre de 2003, va acordar iniciar els tràmits per a la revisió de l Pla General d'Ordenació Urbana, quan encara estava vigent la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística (LRAU).

En data 23 de setembre de 2004, es va contractar la societat mercantil Territorio y Ciudad, SL, amb NIF B11712015, per a la realització dels treballs de redacció tècnica de la documentació necessària.

L'1 de febrer de 2006 va entrar en vigor la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), que introduïa en el procediment d'aprovació del Pla General, amb caràcter previ, un preceptiu tràmit de concert amb la conselleria competent en urbanisme per a definir un model territorial municipal d'acord amb el seu context supramunicipal i amb els plans d'acció territorial aplicables, integrat per una memòria justificativa i una documentació gràfica, amb totes les determinacions corresponents a l'ordenació estructural, i que havia d'exposar-se al públic per un termini mínim d'un mes.

La societat mercantil Territorio y Ciudad, SL va redactar el corresponent document per al tràmit de concert previ, que després de modificacions realitzades pels serveis tècnics municipals, va ser sotmès a un tràmit d'exposició pública, per acord del Ple de la corporació, de data 5 de febrer de 2008 (DOCV núm. 5.736, de 7/04/2008). Al mateix temps, es van realitzar consultes a les diverses administracions públiques amb competències sectorials afectades i als municipis limítrofs. Posteriorment, i vista la demanda de diversos sectors de la ciutadania de Benicarló, per acord del Ple de la corporació de data 29 de maig de 2008, es va decidir perllongar el tràmit d'exposició pública d'aquest document durant un altre mes (DOCV 5.808, de 17/07/2008).

El Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc el 30 de juliol de 2009, va acordar remetre a la Conselleria competent en matèria de territori, de la Generalitat Valenciana, el document per al concert previ, previst en el llavors vigent article 83.1 de la LUV.

En data 3 de desembre de 2009 (registre d'entrada núm. 19.727), el Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, comunica a aquest Ajuntament que en data 30 d'abril de 2006 va entrar en vigor la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que exigia la realització d'una fase d'avaluació ambiental estratègica de tots aquells plans la tramitació dels quals es haguera produït després de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Posteriorment, la Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Urgents per a Agilitar l'Exercici d'Activitats Productives i la Creació de l'Ocupació, va modificar l'article 83 de la LUV, relatiu a la tramitació dels plans generals i suprimia la necessitat de concert previ, però introduïa com a fase prèvia preceptiva el tràmit d'avaluació ambiental estratègica, en els termes previstos en els articles 7 i següents de la referida Llei 9/2006, de 28 d'abril. Així mateix, en la seua disposició transitòria primera, establia que, en el cas de concerts previs que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, no comptaren amb resolució autonòmica donant per conclusa aquesta fase, l'ajuntament havia d'optar entre desistir o no de la sol·licitud formulada a la conselleria competent en matèria d'urbanisme. En el primer cas, el document de concert previ produiria els efectes del document consultiu o d'inici conforme al previst en l'article 83.1 de laL UV, segons la redacció donada per la present llei. L'Ajuntament de Benicarló va optar per desistir de la sol·licitud de concert previ, per la qual cosa va remetre el document d'inici a l'òrgan ambiental competent, per a iniciar la fase d'avaluació ambiental estratègica.

En data 15 de febrer de 2011, la Direcció General de Gestió del Medi Natural, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, va emetre el corresponent document de referència, a l'efecte de completar el procés d'avaluació ambiental previst en la Llei 9/2006, de 28 d'abril.

Després de l'entrada en vigor de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (LOTUP), en data 20 d'agost de 2014, el procediment d'aprovació del pla general estructural es preveu en el capítol II del títol III de la LOTUP (articles 47 a 56), i l'esmentat document de referència que emetia l'òrgan ambiental, constitueix a l'efecte del nou procediment el denominat document d'abast de l'estudi ambiental i territorial estratègic, en els termes previstos en l'article 51 de la referida LOTUP, la vigència de la qual va ser prorrogada fins al 20 d'agost de 2018.

En data 20 de juliol de 2017 (registre d'entrada núm. 13.850), la societat mercantil Territorio y Ciudad, SL, contractada per aquest Ajuntament per a la redacció dels documents necessaris per a l'aprovació del nou Pla General, ha presentat la versió preliminar del Pla General d'Ordenació Estructural (PGOE), així com el corresponent Estudi Ambiental i Territorial Estratègic (EATE), el Pla de Participació Pública, un informe preliminar i una memòria resumida de la versió preliminar del Pla.

Creat per mjose el 01/08/2017
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 20/04/2018 14:55 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló