Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
3.- REDACCIÓ PLA GENERAL

3.- Redacció Pla General

Una vegada conclosa la redacció del document de Pla General per part de l'empresa contractada a l'efecte, el Ple de l'Ajuntament acordarà sotmetre el dit document, de forma simultània, a:

a) Informació pública, per un període mínim d'un mes, anunciada en el Diari Oficial de la Comuntat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat. b) Informes dels diferents Departaments i òrgans competents de les Administracions exigits per la legislació reguladora de les seves respectives competències, tret que ja s'haguessin arribat a previs acords interadministratius. Excepte en aquest últim cas, serà preceptiu l'informe de les conselleries competents en educació i sanitat. L'informe de la conselleria competent en patrimoni cultural s'emetrà en els termes i condicions establerts per la seva legislació reguladora.

c) Dictamen de cadascun dels Municipis confrontants al que promogui el Pla General. d) Informes de les empreses que gestionin o explotin infraestructures de serveis declarats essencials o d'utilitat pública. La falta d'emissió en el termini d'un mes dels informes o dictàmens assenyalats en els apartats anteriors no interromprà la tramitació del pla general. El desacord entre municipis confrontants, o entre aquells i altres Administracions, se solucionarà mitjançant resolució de la conselleria competent en urbanisme, que pot ser acordada abans de l'aprovació provisional del Pla. Aquesta resolució fixarà les bases de la coordinació interadministrativa, compatibilitzant l'exercici sobre el territori de les competències de cada ens públic. S'adoptaran aquelles solucions més adaptades a les directrius dels instruments d'ordenació del territori, si els hagués, i, abans de resoldre, les entitats afectades podran emetre informe previ i haurien de celebrar, almenys, una reunió conjunta dels seus representants.

Conclosos els tràmits anteriors, el Ple de l'Ajuntament acordarà sobre la seva aprovació provisional, amb introducció de les rectificacions que estimi oportunes, i ho remetrà a la Conselleria competent en urbanisme interessant la seva aprovació definitiva.

La Conselleria competent en matèria d’Urbanisme iniciarà un període consultiu i d’anàlisi del Pla amb l’Ajuntament que el promou i les altres Administracions afectades. Durant aquest període sol·licitarà els informes oportuns. Així mateix, requerirà a l’Ajuntament perquè completi l’expedient, esmeni els tràmits pendents o motivi i aclareixi les propostes de formulació o finalitat imprecisa. Oferirà a la Conselleria alternatives tècniques de consens interadministratiu. Per això, se li concedirà un termini màxim d’un mes des de la recepció del requeriment. Durant aquest mes se suspendran els altres terminis que preveu l’article 84 de la Llei Urbanística Valenciana.

Així mateix, amb caràcter previ a la resolució definitiva del Pla General, es remetrà l’expedient a l’òrgan ambiental, junt amb les estimacions que es considerin convenients, amb l’objectiu de formular la Declaració d’Impacte Ambiental, en què es determinaran les condicions que s’han d’establir per a l’adequada protecció del mediambient i els recursos naturals i la conveniència o no de realitzar el Pla General i, en cas afirmatiu, fixarà les condicions en què s’ha de realitzar. En cas contrari es qualificarà negativament si les alteracions previsibles no es consideren admissibles. L’expedient tramés anirà acompanyat, al menys, dels documents tècnics del Pla General, l’Estudi d’Impacte Ambiental i el certificat del resultat de la informació pública amb còpia de les al·legacions presentades de caràcter ambiental, així com també la contestació a aquestes. Així mateix, s’inclourà, necessàriament, certificat de l’aprovació provisional del Pla General en què es reflectiran, si s’escau, totes les modificacions introduïdes en la documentació aprovada inicialment.

Tota modificació que suposi un canvi substancial o significatiu es presentarà davant l’òrgan ambiental; en l’expedient ha de constar obligatòriament l’acreditació de la realització de la fase d’informació pública del Pla General, així com també còpia de la contestació a les al·legacions d’aquest.

L’òrgan ambiental remetrà a la Conselleria competent en matèria d’Urbanisme, la Declaració d’Impacte Ambiental en el termini dels dos mesos següents a la recepció de l’expedient per a l’elaboració d’aquesta i, tot seguit, es procedirà a l’aprovació definitiva del Pla General.

Una vegada hagin transcorregut quaranta dies des de la sol·licitud d’aprovació definitiva, l’Ajuntament, si considera convenient la conclusió immediata del període consultiu, podrà sol·licitar que es resolgui sense dilació.

Transcorreguts tres mesos sense resolució expressa sobre aquesta nova sol·licitud, l’Ajuntament podrà requerir a la Generalitat que reconegui i publiqui l’aprovació definitiva.

La Generalitat no podrà aprovar definitivament els Plans que incorrin en infracció d’una disposició legal estatal o autonòmica.

L’aprovació autonòmica definitiva de Plans Municipals podrà formular objeccions a aquesta en compliment d’algun d’aquests continguts:

  1. Garantir la classificació com a sòl no urbanitzable dels terrenys que consideri mereixedors d’aquesta, d’acord amb les lleis del Sòl No Urbanitzable i d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge, de la Generalitat.

  2. Assegurar que el model de creixement escollit pel Municipi respecta l’equilibri urbanístic del territori sense esgotar-ne els recursos, ni saturar les infrastructures supramunicipals o desvirtuar la funció que li és pròpia. Si hi ha instrument d’ordenació del territori amb previsions aplicables al cas, la resolució autonòmica es fundarà en aquestes.

  3. Requerir en l’ordenació estructural del Pla unes determinacions amb precisió suficient per garantir la correcta organització del desenvolupament urbà i, amb aquesta finalitat, sol·licitar la creació, ampliació o millora, de reserves per a espais públics i altres dotacions, així com també vetllar per la idoneïtat de les previstes per a serveis supramunicipals.

  4. Coordinar la política urbanística municipal amb les polítiques autonòmiques de conservació del patrimoni cultural, d’habitatge i de protecció del mediambient.

  5. Avaluar la viabilitat econòmica del pla en aquelles actuacions que augmentin la despesa pública en obres de competència supramunicipal.

Les resolucions autonòmiques sobre l’aprovació definitiva mai no qüestionaran la interpretació de l’interès públic local formulada pel Municipi sobre la representativitat que li confereix la seva legitimació democràtica, i es podran fonamentar, exclusivament, en exigències de la política urbanística i territorial de la Generalitat, definida per la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística. Com a garantia d’això, la resolució suspensiva o denegatòria serà expressament motivada i concretarà el contingut en què es fonamenti o el precepte legal que es considera s’ha infringit.

Així mateix, quan les objeccions a l’aprovació definitiva afectin a àrees o determinacions tan concretes que, tot prescindint d’aquestes, el Pla es pot aplicar amb coherència, aquest s’aprovarà definitivament llevat en la part objecte d’esmena, que restarà en suspens fins a la seva rectificació en els termes precisats en la resolució aprovatòria.

Si les reparacions son d’abast limitat i es poden esmenar amb una correcció tècnica específica consensuada amb l’Ajuntament, l’aprovació definitiva se supeditarà en la seva eficàcia a la mera formalització documental d’aquesta correcció. La resolució aprovatòria pot delegar en un òrgan subordinat, fins i tot unipersonal, la facultat de comprovar que la correcció s’efectua en els termes acordats; una vegada s’ha verificat, s’ordenarà la publicació de l’aprovació definitiva.

Creat per mjose el 07/03/2008
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 24/05/2018 13:40 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló