Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
2.- MEMÒRIA AMBIENTAL

2.- Memòria ambiental

La Llei 10/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat Valenciana, de Mesures Urgents per a Agilitar l'Exercici d'Activitats Productives i la Creació d'Ocupació (aprovada a partir del Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del mateix títol), va suprimir la fase de concert previ en la tramitació del Pla General, prevista en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), i en el Decret 67/2006, de 12 de maig, que aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU). Així, l'apartat segon de la disposició transitòria primera de la referida Llei 10/2010, establisca  “en el cas de concerts previs que, a l'entrada en vigor d'aquesta llei, no obtinguen resolució autonòmica donant per conclosa aquesta fase, l'Ajuntament haurà d'optar entre una d'aquestes possibilitats:  a) desistir de la sol·licitud formulada a la Conselleria competent en matèria d'Urbanisme, en aquest cas el document de concert previ produirà els efectes del document consultiu o d'inici, conforme al previst en l'art. 83.1 de la  LUV, segons redacció donada pel present decret llei.  b) No desistir de la sol·licitud. En aquest cas, la resolució autonòmica donant per superat i conclòs el tràmit de concert previ, amb els efectes previstos en l'art. 216.4 del  ROGTU, només es podrà adoptar després que el document de concert previ obtingui, després dels tràmits necessaris, la memòria ambiental prevista en la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobreavaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.” L'Ajuntament de Benicarló va optar per la primera de les opcions, pel que es va fer arribar el document redactat per al concert previ, a la Direcció general del Mitjà Natural, de la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per a l'emissió del corresponent document de referència, que servirà per a redactar l'informe de sostenibilitat o memòria ambiental prevista en la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, que ha de formar part de la documentació que integri el document del Pla General.  Aquest document de referència pot consultar-se en el següent enllaç:

Documento de referencia

El concert previ formulat en aquest ajuntament, a l'entrada en vigor de la referida Llei no va obtenir resolució autonòmica, per tant, té efectes de document consultiu o d'inici, i que pot consultar-se a continuació:

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Documento de inicio

pdf 206,39 MB 26/04/2011

mjose

Plano del documento de inicio

pdf 20,24 MB 24/10/2011

mjose

Creat per mjose el 27/04/2011
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 24/05/2018 13:40 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló