Nivells d'ordenació municipal : ordenació estructural i ordenació detallada

L'ordenació territorial i urbanística d'un municipi s'efectua en atenció al rang i escala de les seues determinacions, en dos nivells: ordenació estructural i ordenació detallada .

L'ordenació estructural defineix el model territorial i urbanístic del municipi, coordina i regula la localització espacial dels usos generals en tot el territori municipal, classifica el sòl, estableix les condicions bàsiques per al seu desenvolupament i sostenibilitat i defineix zones de diferent utilització del sòl, vertebrant-les mitjançant la infraestructura verda i la xarxa primària de dotacions públiques. L'ordenació estructural s'estableix en el PLA GENERAL ESTRUCTURAL.

D'altra banda, l'ordenació detallada desenvolupa i concreta l'ordenació estructural i regula l'ús detallat del sòl i l'edificació. L'ordenació detallada s'estableix en el PLA D'ORDENACIÓ DETALLADA, en els plans parcials, en els plans de reforma interior i en els estudis de detall .


En aquest moment, l'Ajuntament de Benicarló es troba en fase d'aprovació del Pla General Estructural, que ha de servir de base per a la posterior redacció i aprovació del corresponent Pla d'Ordenació Detallada.



Procediment d'aprovació del Pla General Estructural de Benicarló


Respecte al procediment d'elaboració i aprovació del Pla General Estructural, cal tenir en compte que es tracta d'un pla subjecte a avaluació ambiental i territorial estratègica ordinària, segons el previst en l'art. 46 de la LOTUP, per la qual cosa s'estarà al previst en el capítol II del títol III (articles 47 a 56) de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de Comunitat Valenciana (LOTUP).