Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
PROGRAMES D'ACTUACIÓ INTEGRADA

P.E.C.A.D. 2

Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

29.11.2012- Acuerdo Pleno suspension temporal parcial PAI

pdf 95,32 KB 18/04/2013

mjose

Document técnic suspensió temporal parcial U.E. PRI-2

pdf 89,54 KB 30/10/2012

mjose

Exposició pública proposta de suspensió temporal de l'execució del PAI PRI Nº 2. Decret.

En data 15 d'octubre de 2012, el Tinent d'Alcalde delegat de l'àrea d'Urbanisme i Medi ambient, de l'Ajuntament de Benicarló, Sr. Pedro López González, ha resolt sotmetre la proposta de suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada de l'U.E. P.R.I. nº 2, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, formulada per la societat mercantil UMA Gestió Integral de Construcció i Promoció C.V., S.L., en qualitat d'agent urbanitzador d'aquesta actuació, en data 8 d'agost de 2012 (registre d'entrada nº 11.812), i en els termes indicats per l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, en el seu informe de data 19 de setembre de 2012, al preceptiu tràmit d'exposició pública durant un termini de quinze dies, que començarà a contar-se a partir de l'endemà a la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, així com, a un tràmit d'audiència simultània, pel mateix termini, als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació. Durant el referit termini, les persones interessades poden examinar el document en l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pl. del Dr. Pera, nº 4) i en la pàgina web municipal (www.ajuntamentdebenicarlo.org), així com, presentar les al·legacions que consideren oportunes.

pdf 73,82 KB 30/10/2012

mjose

Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 12/12/2018 15:33 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló