Transparència

La transparència a les administracions públiques té dues vessants. La formal, que tracta del compliment de la legislació vigent per garantir l'accés de la informació a la ciutadania i la transparència real, que depèn del compromís assumit pels responsables polítics i demana desenvolupar accions que milloren els nivells de transparència i assumir les obligacions de bon govern amb l'objectiu de promoure una cultura de transparència en l'entitat.

El marc normatiu d'aplicació al nostre Ajuntament en matèria de transparència el conformen la Llei 19/2013 de 9 de desembre de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern i la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.