Ple ordinari núm. 2/2010, de 25 de febrer.

25/02/2010

JESÚS HERNÁNDEZ LAHERA, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 2/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 de febrer de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 2/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE FEBRER.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 25 de febrer de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari accidental : Sr. Jesús Hernández Lahera

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió per a continuació reclamar la presència del Sr. Jaime Mundo Alberto, als efectes de la presa de possessió del càrrec de regidor.

En aquest sentit, Secretaria accidental llig la credencial expedida per la Junta Electoral Central, on es designa com a regidor de l'Ajuntament de Benicarló el Sr. Jaime Mundo Alberto per estar inclòs en la llista de candidats presentats pel Partit Popular a les eleccions locals de 27 de maig de 2007, en substitució per renúncia de la Sra. Raquel Durà Bou.

Acreditada, igualment, la presentació de les declaracions de béns patrimonials i sobre causes de possible incompatibilitat i activitats, prèvia promesa d'acatament a la Constitució, el Sr. Jaime Mundo Alberto pren possessió del càrrec de regidor.

L'alcalde dóna la benvinguda al nou regidor i li desitja que complisca amb les obligacions pròpies del càrrec en benefici del municipi.

A continuació, es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 21/2009, DE 26 DE NOVEMBRE DE 2009.- Per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió que, amb caràcter ordinari, va tenir lloc el dia 26 de novembre de 2009.

PUNT 2n.- DICTAMEN A L'EXERCICI DEL DRET DE DEFENSA JURÍDICA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 1/000017/2010-G DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.- Vista la proposta d'Alcaldia de data 15 de febrer de 2010, relativa a l'exercici del dret de defensa en el Procediment ordinari núm. 1/000017/2010-G, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1ª), en relació al recurs interposat per la mercantil GRANJA VICENT, SL, contra l'acord plenari de data 27 de novembre de 2008, pel qual s'aprova i adjudica el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del Sector 8B el Collet, del PGOU de Benicarló per a la seua gestió indirecta.

Fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que, en els punts dos i tres, per tal de ser conseqüents, com que no estan d'acord amb l'aprovació d'aquests dos projectes al Saló de Plens, el seu grup votarà l'abstenció per entendre que és el més adequat.

En conseqüència, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, la corporació, amb el vot favorable de dinou dels membres assistents i dues abstencions (representants del grup municipal del Bloc), acorda:

Primer.- Exercitar el dret de defensa en el Procediment ordinari núm. 1/000017/2010-G de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (Secció Primera).

Segon.- Remetre a la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el corresponent expedient original o copiat i autenticat, foliat i acompanyat d'un índex autenticat dels documents que continga.

Tercer.- Notificar aquest acord a tot els que pugues resultar afectats per la interposició del citat recurs, perquè puguen personar-se en actuacions, en qualitat de demandats i en el termini de 9 dies, si al seu dret convingués, assistits per un advocat i representats per un procurador, i remetre al citat òrgan jurisdiccional, la justificació del compliment d'aquest tràmit.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL S'ACORDA REMETRE L'EXPEDIENT RELATIU AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 001079/2009-V.- Vista la resolució d'Alcaldia de data 5 de febrer de 2010, per la qual es disposa, a la vista del recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 1079/2009-V, interposat per XX, contra l'acord plenari de data 30 de juliol de 2009, desestimatori del recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 28 de maig de 2009, pel qual s'aprova el conveni urbanístic amb la mercantil IFF BENICARLÓ, S.A., i es remet immediatament al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, l'expedient relatiu a l' aprovació del conveni urbanístic, original o copiat i autenticat, foliat i acompanyat d'un index del autenticat dels documents que continga, i s'encomana al lletrat XX, la defensa dels interessos de l'Ajuntament en aquest procediment judicial, conferint, igualment, la representació a qualsevol dels procuradors que es reflecteixen en l'escriptura de poder atorgada el 12 de juliol de 2000 davant el notari XX amb el núm. XX1.155 del seu protocol, sense perjudici que el propi lletrat designat assumisca la representació de l'Ajuntament.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, amb el vot favorable de dotze dels membres assistents i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda ratificar la resolució d'Alcaldia de data 5 de febrer de 2010 abans esmentada.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENTS VIGILATS A LA VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta d'adjudicació provisional de la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionament vigilat en la via pública amb limitació horària formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Contractació de data 1 de febrer de 2010.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Adjudicar provisionalment la contractació mitjançant procediment obert i tràmit ordinari, la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionament vigilat en la via publica amb limitació horària, a la mercantil JUAN JOSÉ SANCHEZ LOPEZ SA, (JUJOSA), CIF A-12.088.779, amb domicili a l'efecte de notificacions al c. de Cibeles núm. 18 de Castelló (12006), per un preu net de 98.779'50 €, anuals, (16%) IVA exclòs, de conformitat amb l'oferta presentada i amb estricta subjecció als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovades pel Ple municipal de data de 24 de setembre de 2009.

Segon.- Notificar el present acord als interessats i publicar-lo en el perfil del contractant de l'òrgan de contractació.

Tercer.- L'adjudicatari provisional ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la present adjudicació provisional en el perfil del contractant, els documents acreditatius d'estar al corrent amb les seues obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i de la constitució de la garantia definitiva.

Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar originals o còpies autèntiques dels següents documents:

 • Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, amb la forma i amb els efectes previstos en els articles 13, 14, 15 i 16 del RGCLAP, acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de seguretat social imposades per les disposicions vigents.

 • Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

 • Alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques, referida a l'exercici corrent, o l'últim rebut, completat amb una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost.

Si en el termini anteriorment assenyalat no es rebera aquesta documentació o el licitador no justificara que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la Mesa de Contractació proposarà com adjudicatari provisional el licitador o licitadors següents per ordre de les seues ofertes.

Quart.- Traslladar el present acord al Departament de Policia, a Intervenció i a Tresoreria.

Cinquè.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació, o a qui legalment el substituïsca per complir l'acordat.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-1 “TAXA PER TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS”.-Vista la proposta de modificació de la citada Ordenança, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Economia i Hisenda, en data 04.02.10; la qual consisteix en suprimir el punt 3 de l'epígraf primer de l'article 7 “Volants d'empadronament” 1,00 euro i suprimir en el punt 1 de l'article 10, on diu que el pagament es realitzarà en efectiu en les oficines municipals, quan l'import a pagar no siga superior als 6,00 euros.

Vist l'informe emès per la Tresorera en data 04.02.10.

En conseqüència, vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 04 de febrer de 2010. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

Queda suprimit el punt 3 de l'epigràf primer de l'article 7 “Volants d'empadronament” 1,00 euro.

Queda suprimit en el punt 1 de l'article 10, on diu que el pagament es realitzarà en efectiu en les oficines municipals, quan l'import a pagar no siga superior als 6,00 euros.

Introduïts els canvis citats anteriorment, l'article 10é queda de la següent manera:

«ARTICLE 10é. DECLARACIÓ I INGRÉS.

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació i el seu pagament s'ha de realitzar en les entitats financeres adherides al conveni d'aplicació del quadern C60 amb aquest Ajuntament, en el moment de presentació dels documents que inicien l'expedient o en retirar la certificació o notificació de la resolució que hi recaiga.»

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ A LA JUNTA LOCAL FALLERA I FALLES DE BENICARLÓ PER A LES FESTES FALLERES 2010.-Vista la proposta del regidor delegat de Festes i Falles de data 12 de febrer de 2010.

Vist l'escrit, amb registre d'entrada núm. 2311 de data 11 de febrer de 2010, presentat pel Sr. Alex Sánchez Gamallo, amb NIF 73.389.258F, en representació de la Junta Local Fallera, amb CIF G12272167, pel qual sol·licita la concessió d'una subvenció per tal de poder dur a terme els actes previstos per a les festes falleres 2010, tant per la Junta Local Fallera com la resta de falles de Benicarló.

Atès que actualment s'aplica el pressupost prorrogat de l'any 2009 per no estar encara aprovat el corresponent a l'actual exercici 2010.

Atesa la necessitat urgent de l'aportació de l'Ajuntament, a causa de la pressa que imposa el temps i les dates de les Falles.

Atès l'informe emès pel viceinterventor, en data 15 de febrer de 2010.

Atès el document comptable RC ref. 2585, de data 15 de febrer de 2010, per import de 72.000,00 euros.

Atès l'informe verbal del viceinterventor, el qual indica que la concessió de les subvencions nominatives que a continuació es relacionen no són en càrrec al pressupost de 2010, sinó en càrrec al pressupost prorrogat del 2009.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de Festes i Falles i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Concedir a la Junta Local Fallera una subvenció nominativa de 24.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009 per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Segon.- Concedir a la Falla Nou Barri, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Tercer.-Concedir a la Falla Els Cremats, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009 , per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Quart.-Concedir a la Falla El Campanar, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Cinqué.-Concedir a la Falla La Barraca, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros,en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Sisé.- Concedir a la Falla Els Conquistaors, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Seté.-Concedir a la Falla Mercat Vell, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Vuité.-Concedir a la Falla L'Embut, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Nové.- Concedir a la Falla La Carrasca, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Desé.-Concedir a la Falla El Grill, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros,en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Onzé.- Concedir a la Falla La Paperina, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Dotzé.- Concedir a la Falla El Caduf, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Tretzé.-Concedir a la Falla Benicarló, una subvenció nominativa de 4.000,00 euros, en càrrec al pressupost prorrogat de 2009, per ajudar a sufragar les despeses corresponents a les festes falleres 2010.

Catorzé.- Facultar a la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura per a la firma de quants documentes siguen necessaris per a tal fi.

Quinzé.- Traslladar aquesta resolució al Departament d'Intervenció Municipal i notificar-la als interessats, advertint-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver rebut aquesta notificació davant l'Ajuntament. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I igualment, pot interposar qualsevol altre recurs que es considere oportú.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2010 I NADAL I REIS 2010/2011 I DATES DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS 2010.-Vista la la proposta que es formula en data 3 de febrer de 2010 pel Sr. XXX, en representació dels senyors i senyores que es reuniren en data 26 de gener de 2010, per a elegir i proposar a la corporació municipal la composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2010, i Nadal i Reis 2010/2011, així com les dates de celebració de les Festes Patronals 2010.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del Sr. XX i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar la següent composició per a la Comissió de Festes

Segon.- Designar els dies compresos del 21 al 29 d'agost de 2010, per a la celebració de les Festes Patronals de la ciutat.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BENICARLÓ, RELATIVA A LA LIMITACIÓ DE DISTÀNCIA O PROHIBICIONS D'ÚS PER A DETERMINADES ACTIVITATS COMERCIALS O DE SERVEIS EN ZONES D'EIXAMPLE I/O CASC ANTIC.- Se sotmet a consideració de la corporació l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, amb el vistiplau del secretari de la corporació de data 4 de febrer de 2010.

Exposició de fets

I.- En data 8 de juny de 2009 la regidora delegada de l'Àrea de Comerç de l'Ajuntament de Benicarló, la Sra. Ortíz Roca, presenta un projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, ja que des de l'Àrea de Comerç i Mercats, —realitzant una anàlisi de la situació comercial, en la qual es troben determinades àrees de la ciutat, sobre les quals s'ha portat a terme una intervenció de rehabilitació urbana de la seua vialitat—, s'ha considerat oportú, intervenir sobre la compatibilitat de determinats usos terciaris, que desequilibren el mercat i actuen sobre l'activitat comercial de manera negativa, en impedir l'ús en horari comercial habitual al conjunt dels locals de la via. La modificació que es pretén portar a terme resulta d'urgent realització. L'actuació de rehabilitació del vial no provocarà els efectes desitjats de potenciació del teixit comercial urbà, si no s'adopten mesures que afavorisquen la implantació d'activitats revitalitzadores, per evitar la implantació d'unes altres que enquisten el desenvolupament comercial en un determinat horari aliè a la necessitat vital del vial.

II.- Al juny de 2009, emet un informe l'arquitecte municipal, el XX, denominat Limitació d'usos en carrers comercials de Benicarló, que és del següent tenor:

«MEMÒRIA-

1. Presentació de l'expedient.

2. Justificació de la conveniència i oportunitat de la modificació.

3. Criteris per a la modificació.

4. Relació amb el planejament vigent.

5. Necessitat de redacció d'un text refós.

1.- PRESENTACIÓ DE L'EXPEDIENT.

El Pla General de Benicarló va ser aprovat definitivament en data 29 de juliol de 1986. En l'actualitat, s'està procedint a la seua revisió després de diverses homologacions parcials i modificacions dutes a terme en el desenvolupament de plans parcials i plans de reforma interior que s'han redactat durant els anys de vigència del Pla i a partir de la publicació de la Llei reguladora de l'Activitat Urbanística de la Comunitat Valenciana i de la Llei Urbanística Valenciana.

Mentre es porta a terme l'esmentat procés de Revisió del Pla i mentre siga vigent l'actual planejament, resulta necessari procedir a realitzar algunes modificacions de detall, d'ordenació detallada, que permeten el desenvolupament normal de l'activitat edificatòria i implantació d'usos en aquests en el municipi.

Des de l'Àrea de Comerç i Mercats, realitzant una anàlisi de la situació comercial en la qual es troben determinades àrees de la ciutat sobre les quals s'ha portat a terme una intervenció de rehabilitació urbana de la seua vialitat, s'ha considerat oportú intervenir sobre la compatibilitat de determinats usos terciaris que desequilibren el mercat i actuen sobre l'activitat comercial de manera negativa en impedir l'ús en horari comercial habitual al conjunt dels locals de la via.

2.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONVENIÈNCIA I OPORTUNITAT DE LA MODIFICACIÓ.

Pels motius anteriorment exposats, la modificació que es pretén portar a terme resulta d'urgent realització. L'actuació de rehabilitació del vial no provocarà els efectes desitjats de potenciació del teixit comercial urbà si no s'adopten mesures que afavorisquen la implantació d'activitats revitalitzadores, per evitar la implantació d'unes altres que enquisten el desenvolupament comercial en un determinat horari aliè a la necessitat vital del vial.

Per això, es considera que, si bé s'està en tràmit de revisió del Pla, es considera convenient i oportú no esperar a aquesta aprovació per a limitar determinats usos detallats o implantar limitacions sobre uns altres prèviament a l'aprovació definitiva del pla, de manera que s'evite trobar-nos amb situacions enquistades d'impossible solució.

3.- CRITERIS PER A LA MODIFICACIÓ.-

La modificació proposada establirà limitacions de distància o prohibicions d'ús per a determinades activitats dins de les considerades com comercials o de serveis en les zones d'eixample i/o nucli antic que es determinaran en la pròpia norma.

Per a això s'introduirà un nou article 133 bis “Excepcions a les condicions d'ús de nucli antic” i un nou article 136 bis “Excepcions a les condicions d'ús d'eixample” del PGOU, com especialitat de limitació o prohibició de determinats usos dins de l'ús comercial admès en aquestes zones.

4.- RELACIÓ AMB EL PLANEJAMENT VIGENT.-

Els articles modificats en el present document constitueixen part de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, aprovat en 1986 i les seues modificacions.

Les determinacions modificades no afecten la població prevista pel pla, ni els estàndards urbanístics previstos. No suposen increment de l'edificabilitat prevista en el document vigent.

Les determinacions modificades formen part de l'ordenació detallada del Pla, per la qual cosa no es modifiquen aspectes estructurals d'aquest que obliguen a plantejar-se el model territorial.

5.- TEXT REFÓS.-

Una vegada es produïsca l'aprovació definitiva de la present modificació, es redactarà un text refós de la normativa vigent del Pla que substituirà l'actual document de Normativa del Pla.

ARTICLES 133 bis I 136 bis DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA.

Primer: Usos objecte de restricció:

I. Oficines i serveis (activitats que no són estrictament comercials), en concret:

a) Bancs, caixes d'estalvis, corresponsals de banca i entitats o serveis financers en general.

b) Agències immobiliàries, oficines de venda de promotors immobiliaris.

c) Administradors de finques.

d) Gestories.

i) Empreses d'assegurances.

f) Empreses de treball temporal.

g) Serveis de telecomunicacions i locutoris telefònics.

II. Activitats que comporten algun tipus de limitació de l'accés universal o generalitzat dels ciutadans, tant si pertanyen al sector comercial com al de serveis (inclosos els usos recreatius), concretament:

—Venda de productes sexuals.

—Prestació de serveis prohibits als menors d'edat.

—Establiments d'obertura exclusivament nocturna.

Segon: Limitació dels usos en funció del carrer:

A) No s'admet la implantació d'activitats que comporten algun tipus de limitació de l'accés universal o generalitzat dels ciutadans, tant si pertanyen al sector comercial com al de serveis (inclosos els usos recreatius), concretament:

—Venda de productes sexuals.

—Prestació de serveis prohibits als menors d'edat.

—Establiments d'obertura exclusivament nocturna.

B) Es condiciona la implantació de les següents activitats al fet que la distància entre aquests locals siga superior a 100 metres (entre els locals de cada grup)

a) Bancs, caixes d'estalvis, corresponsals de banca i entitats o serveis financers en general.

b) Agències immobiliàries, oficines de venda de promotors immobiliaris i administradors de finques.

c) Gestories, empreses d'assegurances, empreses de treball temporal.

C) Es condiciona la implantació de les següents activitats al fet que la distància entre aquests locals siga superior a 250 metres:

—Serveis de telecomunicacions i locutoris telefònics.

La distància de 100 o 250 metres s'amidarà des del punt mig de la façana principal de cada local objecte d'influència. Es considerarà façana principal, la que té l'accés per als seus usuaris, per l'eix del carrer.

Tercer. Activitats preexistents:

Aquestes limitacions no seran d'aplicació a les activitats preexistents i s'admetrà tant el canvi de titularitat, com les obres de reforma.

Els canvis d'activitat posteriors a l'entrada en vigor d'aquesta regulació estan sotmesos a les limitacions establides.

Quart. Carrers i trams dels eixos comercials sotmesos a restricció:

—Zona Centre Històric Comercial que inclou els carrers:

—Mare de Déu del Carme

—Olivella

—Rei En Jaume

—Plaça del Mercat Vell

—Joan Carles I

—Ferreres Bretó

—Plaça de Sant Bertomeu

—Ample

—Santa Llúcia

—Sant Joan

—Mare de Déu del Roser

—Sant Sebastià

—Rabosa

—Major

—Sant Antoni

—Mare de Déu del Pilar

—Les Parres

—Mare de Déu dels Dolors

—Les Salines

—Sant Joaquim

—Els Alemanys

—Pubill

—Pas del Forn

—Sant Cristòfol

—Sant Pau

—Sant Agustí

—Pius XII

—Primer tram del c. del Crist de la Mar (des de la pl. del Mercat Vell a l'av. de Iecla)

—Primer tram de l'av. de Catalunya (des del c. del Dr. Ferran al c. de Sant Josep)

—Primer tram d'Hernán Cortés (des del c. de Pius XII a l'av. de Iecla)

—Primer tram del c. de Cristóbal Colon (des del c. de Pius XII a l'av. de Iecla)

—Primer tram del c. de Francisco Pizarro (des del c. de Pius XII a l'av. de Iecla)

—Primer tram del c. de César Cataldo (des del c. de Pius XII a l'av. de Iecla)

—Primer tram del passeig Marítim (des de la pl. de la Constitució a l'av. de Iecla)

—Primer tram del c. de Sant Francesc (des del c. de Santa Bàrbara al c. de Ferreres Bretó)

—Primer tram del c. d'Alcalà de Xivert (des del c. de Sant Gener al c. de Ferreres Bretó)

—Plaça de la Constitució

—Plaça del Mercat

—Plaça de l'Ajuntament

—C. de Joan XXIII tram entre els carrers del Crist de la Mar i de César Cataldo.»

III.- En data 9 de juliol de 2009, s'emet un informe de tramitació per la tècnica de Gestió d'Urbanisme, la Sra. XX, amb el vistiplau del secretari, el Sr. XX, la fonamentació jurídica del qual és del següent tenor:

«I. De conformitat amb l'art. 94.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), les modificacions dels Plans es duran a terme segons el procediment establit per a l'aprovació de cada tipus de Pla.

No obstant això, l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), preveu que les modificacions de plans generals referides únicament a elements d'ordenació detallada es tramitaran conforme al procediment previst per a l'aprovació de plans parcials, és a dir, en les condicions de publicitat que estableix l'art. 83.2.a) de la LUV per als plans generals, en el cas que no es promoguen amb motiu d'una actuació integrada, en virtut de l'art. 90.2 de la LUV.

Açò implica necessàriament sotmetre el document a un tràmit d'informació pública, per un període mínim d'un mes, anunciat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat.

Durant el període d'informació pública, el projecte diligenciat de la modificació del PGOU es dipositarà, per a la seua consulta pública, en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló.

II. D'acord amb l'article 101.2 de la LUV, l'acte administratiu pel qual se sotmet a informació pública determina la suspensió de l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent, sense que siga necessari ni exigible que aquesta resolució assenyale expressament les àrees afectades per la suspensió.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de document, o en tot cas, en el termini d'un any, i una vegada finalitzada no es repetirà per la mateixa finalitat en el termini de cinc anys.

III. Una vegada conclòs el període d'informació pública i informades les al·legacions, l'aprovació definitiva serà municipal, ja que no es pretén la modificació d'ordenació estructural (art. 91.1 de la LUV). Així mateix, s'ordenarà la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i del contingut de la normativa modificada, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, per a la seua entrada en vigor, en virtut del previst en l'art. 104 de la LUV. Abans de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del Pla General, l'Ajuntament remetrà una còpia diligenciada a la Conselleria competent en la matèria, d'acord amb el previst en l'article 106 de la LUV.

IV. D'acord amb l'art. 22.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'òrgan competent per a acordar l'aprovació inicial del document i la submissió al tràmit d'informació pública, així com, l'aprovació definitiva de la modificació del planejament general, és el Ple de la corporació.

Així mateix, l'art. 47.2. ll) d'aquest text legal, preveu que els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació dels instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.»

IV.- En data 30 de juliol de 2009, el Ple de l'Ajuntament, va adoptar els següents acords:

«Primer.- .Aprovar inicialment el projecte de modificació de la normativa del vigent PGOU de Benicarló, relativa a la introducció de l'article 133 bis “Excepcions a les condicions d'ús de nucli antic” i de l'article 136 bis “Excepcions a les condicions d'ús d'eixample”, com especialitat de limitació o prohibició de determinats usos dins de l'ús comercial admès en aquestes zones, redactat per l'arquitecte municipal al juny de 2009.

Segon.- Obrir un període d'informació pública que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, i durarà un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar el document en el departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Tercer.-.Suspendre l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent.»

V.- En data 16 de novembre de 2009, apareix publicat en el Periòdic Mediterrani de Castelló, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu anterior.

VI.- En data 31 de desembre de 2009, apareix publicat en el nombre 6.176 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu IV.

VII.- En data 4 de febrer de 2010, la Tècnica de Gestió d'Urbanisme, Sra. XX, signa una diligència per a fer constar literalment que:

«Diligència: per a fer constar que s'ha publicat en el DOCV núm. 6.176, de 31 de desembre de 2009, l'acord adoptat pel ple celebrat el dia 30 de juliol de 2009 de 2009, sobre aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU, relativa a la introducció dels articles 133bis i 136bis en la normativa del Pla General, sobre regulació d'usos en alguns carrers comercials. Així mateix, s'ha publicat el corresponent anunci en el Periòdic Mediterrani de data 16 de novembre de 2009, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, des del 13 de novembre al 13 de desembre de 2009.

Transcorregut el termini d'exposició pública d'un mes establit a aquest efecte, a contar des de l'endemà a la publicació en DOCV, NO consta en el departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'hagen formulat al·legacions.»

Fonaments de dret

Primer.- L'article 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual es va aprovar el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), disposa, en relació amb el procediment per a la modificació dels instruments de planejament, que afecten els plans generals, que les modificacions d'aquests, referides únicament a elements d'ordenació detallada, es tramitaran conforme al procediment previst per a l'aprovació de plans parcials.

L'article 91.1 de la Llei 16/2005, de 30 d'octubre, Urbanística Valenciana (LUV), disposa, en relació amb l'aprovació de plans, que correspon a l'Ajuntament aprovar definitivament els plans i programes d'iniciativa municipal o particular, sempre que no modifiquen l'ordenació estructural.

Tal com disposa l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores en el seu informe de juny de 2009, la modificació del PGOU de Benicarló que es proposa en l'expedient, afecta qüestions pròpies de l'ordenació detallada del Pla, sense incidència sobre l'ordenació estructural.

Per això, correspon al Ple de l'Ajuntament, l'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, que establirà limitacions de distància o prohibicions d'ús per a determinades activitats dins de les considerades com comercials o de serveis en les zones d'eixample i/o nucli antic que es determinaran en la pròpia norma.

Per a això s'han introduït dos nous articles: el 133 bis «Excepcions a les condicions d'ús de nucli antic» i el 136 bis «Excepcions a les condicions d'ús d'eixample» del PGOU, com especialitat de limitació o prohibició de determinats usos dins de l'ús comercial admès en aquestes zones.

Per tant, és necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, de conformitat amb el disposat en l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

Una vegada es produïsca l'aprovació definitiva de la present modificació, es redactarà un text refós de la normativa vigent del Pla que substituirà a l'actual document de Normativa del Pla.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament.

Segon.- Després de l'acord de submissió a informació pública de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, que es tramita, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 30/07/09, una vegada publicats els anuncis corresponents i, atès que no s'han presentat al·legacions, procedeix la seua aprovació definitiva.

Tercer.- En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:

Primer.- Aprovar definitivament el document de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, per a l'establiment de limitacions de distància o prohibicions d'ús per a determinades activitats dins de les considerades com comercials o de serveis en les zones d'eixample i/o nucli antic, determinades en els nous articles 133 bis «Excepcions a les condicions d'ús de nucli antic» i article 136 bis «Excepcions a les condicions d'ús d'eixample» del PGOU, que consta en l'expedient MPG/647 d'Urbanisme.

Segon.- Traslladar el present acord, juntament amb una còpia diligenciada de la modificació del planejament aprovada, a la Conselleria competent en Urbanisme.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord, del contingut de les normes urbanístiques i altres documents amb eficàcia normativa de la modificació de planejament aprovada, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, per a la seua entrada en vigor.

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, poden interposar amb caràcter potestatiu recurs de reposició en el termini d'UN MES, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, cal indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el disposat en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que puguen exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BENICARLÓ, PER A LA INTERPRETACIÓ DEL TEXT MODIFICAT DELS ARTICLES 69 I 79 DEL PLA GENERAL.- Se sotmet a consideració de la corporació l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, amb el vistiplau del secretari de la corporació de data 3 de febrer de 2010.

Exposició de fets

I.- El Ple de l'Ajuntament de Benicarló acorda, en la sessió que va tindre lloc en data 30 d'abril de 2009, aprovar definitivament la modificació dels articles 69 i 79 de la normativa del Pla General de Benicarló, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, a l'octubre de 2008, que tenia per objecte regular el disseny de les cobertes dels edificis, i el text dels quals va ser publicat íntegrament en Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 84, d'11 de juliol de 2009.

II.- A l'octubre de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, del següent tenor:

«JUSTIFICACIÓ INTERPRETATIVA MODIFICACIÓ ARTICLES 69 I 79 PGOU.

En relació amb la modificació de planejament relativa a l'altura reguladora màxima i nombre límit de plantes, la modificació aclaridora de les quals es va redactar a l'octubre de 2008 i queda regulada en els articles 69 i 79 de la normativa del PGOU, i davant les interpretacions no ajustades a l'esperit de la norma que es pretenia establir mitjançant aquesta modificació, cal indicar que, a fi d'evitar interpretacions d'aquesta que comporten l'aparició de construccions per sobre de l'altura reguladora màxima la configuració física de la qual induïsca a tenir una imatge de l'edifici que, des de la via pública, supose l'aparició d'una planta més sobre el màxim permès, es proposa la incorporació en la modificació de la limitació consistent en el fet que l'arrencada d'una coberta inclinada podrà ser des de l'altura màxima reguladora en la mitgera posterior de l'edifici, només quan la coberta inclinada que es propose es realitze a dues aigües. Amb això, es manté l'esperit de la modificació aprovada, en evitar que es tendisca a abocar directament sobre la mitgera a fi d'obtenir una superfície habitable amb terrassa davantera que supose l'aparent establiment d'una planta més des de la perspectiva de la via pública.

Per tant, es proposa la incorporació de la frase “... en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dues aigües...” en el text del primer apartat del punt 3 de l'article 69 i 79 de la normativa del PGOU, de tal manera que quan s'estableix la possibilitat d'utilitzar el plànol de mitgera de fons com a referència de l'arrencada d'una coberta inclinada, això només siga possible, si la coberta s'ha dissenyat a dos aigües.»

Article 69.-

Altura reguladora màxima i nombre límit de plantes.

1.-…

2.-L'altura reguladora màxima s'ha de mesurar verticalment en el plànol exterior de façana, fins a la cornisa o al plànol superior del forjat que suporte et terrat o la coberta plana.

Quan la normativa preveja l'edificació d'àtics, les cobertes, cassetó d'ascensor i escala, permesos sobre l'altura reguladora es consideraran permesos, igualment, sobre la planta àtic.

3.-Per damunt de l'altura reguladora, només es permet:

 • La coberta inclinada definitiva de l'edifici, de pendent entre el 25% i el 30%, l'arrancada de la qual ha de partir obligatòriament del punt d'ubicació màxima de la cornisa en els plànols de façanes de l'edifici o mitgera de fons, en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dos aigües. No s'admetran interrupcions del faldó per a la creació de terrasses en façanes. Aquestes només són admissibles en la part central de l'edifici a una distància no inferior a 5,00m de la façanes. El carener no pot tenir una altura superior a 3,25 m, mesurats des de l'altura reguladora màxima possible. El volum format per aquesta coberta ha de trobar-se en l'espai interior format per dos plànols virtuals que formen 45º amb l'horitzontal i arranquen dels mateixos punts que la coberta, de tal manera que el carener no pot tenir mai una altura superior a la distància d'aquesta a façana o mitgera de fons de l'edifici. La forma de la coberta i el sentit dels pendents ha de dissenyar-se de tal manera que l'abocament d'aigües es realitze sempre cap a les façana de l'edifici i/o a la façana posterior o mitgera de fons, en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dos aigües.

 • Les càmeres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, que no superen una altura màxima de 0,60 m.

 • Les baranes de façana anterior i posterior i les dels patis interiors, l'altura dels quals no ha d'excedir d'1,50 m, excepte les de separació entre propietats que podran arribar a 1,80 m.

 • Els espais destinats a elements tècnics d'instal·lacions pròpies i necessàries de l'edifici, la superfície dels quals i ús ha d'estar justificat mitjançant un projecte tècnic específic i la reculada del qual ha de ser de tres metres de qualsevol alineació oficial de façana, tant exterior, com interior. Queden exclosos les cambres traster i els safareigs, per no les eixides a terrasses d'ús privat, en l'espai necessari per a la seua funció.

 • El cassetó de l'escala i ascensor i anàlegs.

 • Els remats de façana exclusivament decoratius o ornamentals fins a una altura de 2,50 m.

 • Els elements establits en aquest apartat influiran en la mesura dels patis de llum en la forma establida en la normativa autonòmica d'habitabilitat i disseny.

 • L'arrancada del plànol de suport del revestiment d'acabat en cobertes inclinades es realitzarà a nivell de l'altura reguladora màxima, definida en cada una de les zones d'ordenances. Aquesta altura serà, en funció de les plantes de l'edifici:

Tres plantes.- 10,00 m

Quatre plantes.-13,00 m

Cinc plantes.- 16,00 m

Sis plantes.- 19,00m

Si per damunt de l'altura de cornisa és admissible la construcció d'un àtic, l'esmentada altura d'arrancada serà 3,25 m per damunt de l'altura anteriorment definida, mesurada en el plànol de façana de l'àtico o del seu ràfec.

Els elements així definits, juntament amb les façanes, volades, sòl i subsòl definiran l'envolupant màxima edificable de l'edifici, fora de la qual queda prohibit qualsevol tipus d'edificació habitable fixa o desmuntable. La composició de l'espai arquitectònic en l'interior d'aquesta envolupant ha de ser lliure i mantindre les condicions autonòmiques d'habitabilitat i disseny.

4.-…

Article 79.-

Altura màxima i nombre límit de plantes.

1.-…

2.-…

3.-Per damunt de l'altura màxima, només es permet:

 • La coberta inclinada definitiva de l'edifici, de pendent entre el 25% i el 30%, l'arrencada de la qual arranque ha de partir obligatòriament del punt d'ubicació màxima permés pel pla per a la cornisa en els plànols de façanes de l'edifici o mitgera de fons, en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dos aigües. No s'admetran interrupcions del faldó per a la creació de terrasses en façanes. Aquestes només són admissibles en la part central de l'edifici a una distància no inferior a 5,00 m de la façana. El carener no pot tindre una altura superior a 3,25 m mesurats des de l'altura reguladora màxima possible. El volum format per aquesta coberta ha d'estar en l'espai interior format per dos plànols virtuals que formen 45º amb l'horitzontal i arranquen dels mateixos punts que la coberta, de manera que el carener no pot tindre mai una altura superior a la seua distància a la façana o mitgera de fons de l'edifici. La forma de la coberta i el sentit de les pendents ha de dissenyar-se de manera que el vessament d'aigües es realitze sempre cap a les façanes de l'edifici i/o a la façana posterior o mitgera de fons, en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dos aigües.

 • Les cambres d'aire i elements de cobertura en els casos de terrat o coberta plana, que no superen una altura màxima de 0,60 m.

 • Las baranes de façana i les dels patis interiors, l'altura dels quals no pot excedir d'1,50 m, tret de les de separació entre propietats que podran arribar a 1,80 m.

 • El cassetó de l'escala i ascensor i anàlegs.

 • Els remats de façana exclusivament decoratius o ornamentals fins a una altura de 2,50 m.

 • L'arrancada del plànol de suport del revestiment d'acabat en cobertes inclinades es realitzarà a nivell de l'altura reguladora màxima, definida en cada una de las zones d'ordenances. Aquesta altura ha de ser, en funció de les plantes de l'edifici:

Dos plantes.- 7,00 m

Tres plantes.-10,00 m

Els elements així definits, juntament amb les façanes, volades, sòl i subsòl han de definir l'envolupant màxima edificable de l'edifici, fora de la qual queda prohibit qualsevol tipus d'edificació habitable fix o desmuntable. La composició de l'espai arquitectònic en l'interior d'aquesta envolupant serà lliure, mantenint les condicions autonòmiques d'habitabilitat i disseny.

  III.- En data 29 d'octubre de 2009, el Ple de l'Ajuntament, adopta els següents acords:

«Primer.- Aprovar inicialment la interpretació del text modificat dels articles 69 i 79 del PGOU de Benicarló, aprovat definitivament pel ple de l'Ajuntament de Benicarló en data 30 d'abril de 2009, relatiu al disseny de les cobertes dels edificis, segons la proposta redactada per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, a l'octubre de 2009, amb la incorporació de la frase «... en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dues aigües...» en el text del primer apartat del punt 3 de l'article 69 i 79 de la normativa del PGOU, de tal manera que quan s'estableix la possibilitat d'utilitzar el plànol de mitgera de fons com referència de l'arrencada d'una coberta inclinada, això només siga possible, si la coberta s'ha dissenyat a dues aigües.

Segon.- Obrir un període d'informació pública que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, i durarà un mes,comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar el document en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com, presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Tercer.- Suspendre l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent.»

IV.- En data 14 de desembre de 2009, apareix publicat en el periòdic Mediterráneo de Castelló, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu anterior.

V.- En data 22 de desembre de 2009, apareix publicat en el número 6.170 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu III.

VI.- En data 29 de gener de 2010, la tècnica de Gestió d'Urbanismo, la Sra. XX, firma una diligència per fer constar literalment que:

«Diligència: per a fer constar que en data 22 de desembre de 2009 s'ha publicat en el DOGV l'acord adoptat pel Ple que va tindre lloc el dia 29 d'octubre de 2009, aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU, relativa a la interpretació del text modificat dels articles 69 i 79 del PGOU de Benicarló.

Transcorregut el termini d'exposició pública d'un mes establit a aquest efecte, NO consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'haja formulat cap al·legació.»

Fonaments de dret

Primer.- L'article 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual es va aprovar el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), disposa en relació amb el procediment per a la modificació dels instruments de planejament, que afecten els plans generals, que les modificacions d'aquests, referides únicament a elements d'ordenació detallada es tramitaran conforme al procediment previst per a l'aprovació de plans parcials, és a dir, en les condicions de publicitat que estableix l'article 83.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV), per als plans generals, en el cas que no es promoguen amb motiu d'una actuació integrada, en virtut de l'article 90.2 de la citada norma.

L'article 91.1 de la LUV, disposa en relació amb l'aprovació de plans, que correspon a l'Ajuntament aprovar definitivament els plans i programes d'iniciativa municipal o particular, sempre que no modifiquen l'ordenació estructural.

De conformitat amb l'article 94.1 de la LUV, les modificacions dels Plans es duran a terme segons el procediment establit per a l'aprovació de cada tipus de Pla.

Açò implica necessàriament sotmetre el document a un tràmit d'informació pública, per un període mínim d'un mes, anunciat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat.

Durant el període d'informació pública, el projecte diligenciat de la modificació del PGOU es dipositarà, per a la seua consulta pública, en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló.

D'acord amb l'article 101.2 de la LUV, l'acte administratiu pel qual se sotmet a informació pública determina la suspensió de l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent, sense que siga necessari ni exigible que aquesta resolució assenyale expressament les àrees afectades per la suspensió.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de document, o en tot cas, en el termini d'un any, i una vegada finalitzada no es repetirà per la mateixa finalitat en el termini de cinc anys.

Una vegada conclòs el període d'informació pública, i informades les al·legacions, l'aprovació definitiva serà municipal, ja que no es pretén la modificació d'ordenació estructural (article 91.1 de la LUV). Així mateix, s'ordenarà la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i del contingut de la normativa modificada, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, per a la seua entrada en vigor, en virtut del previst en l'article 104 de la LUV. Abans de la publicació de l'acord d'aprovació definitiva de la modificació del Pla General, l'Ajuntament remetrà una còpia diligenciada a la Conselleria competent en la matèria, d'acord amb el previst en l'article 106 de la LUV.

Tal com es desprèn de l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, datat a l'octubre de 2009, la modificació del PGOU de Benicarló que es proposa en l'expedient, afecta qüestions pròpies de l'ordenació detallada del Pla, sense incidència sobre l'ordenació estructural.

Per això, correspondrà al Ple de l'Ajuntament, l'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la interpretació del text modificat dels articles 69 i 79 del PGOU de Benicarló, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló en data 30 d'abril de 2009, relatiu al disseny de les cobertes dels edificis, segons la proposta redactada per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, a l'octubre de 2009, amb la incorporació de la frase «... en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dues aigües...» en el text del primer apartat del punt 3 dels articles 69 i 79 de la normativa del PGOU, de tal manera que quan s'estableix la possibilitat d'utilitzar el plànol de mitgera de fons com referència de l'arrencada d'una coberta inclinada, això només siga possible, si la coberta s'ha dissenyat a dues aigües, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, de conformitat amb el disposat en l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament.

Segon.- Després de l'acord de submissió a informació pública de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, que es tramita, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 29/10/09, una vegada publicats els anuncis corresponents i, atès que no s'han presentat al·legacions, procedeix la seua aprovació definitiva.

Tercer.- En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:

Primer.- Aprovar definitivament el document de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, per a la interpretació del text modificat dels articles 69 i 79 del PGOU de Benicarló, aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló en data 30 d'abril de 2009, relatiu al disseny de les cobertes dels edificis, segons la proposta redactada per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, a l'octubre de 2009, amb la incorporació de la frase «... en aquest segon cas, si es tracta de coberta a dos aigües...» en el text del primer apartat del punt 3 dels articles 69 i 79 de la normativa del PGOU, que consta en l'expedient MPG/457 d'Urbanisme, de tal manera que quan s'estableix la possibilitat d'utilitzar el plànol de mitgera de fons com a referència de l'arrencada d'una coberta inclinada, això només siga possible, si la coberta s'ha dissenyat a dos aigües.

Segon.- Traslladar el present acord, juntament amb una còpia diligenciada de la modificació del planejament aprovada, a la Conselleria competent en Urbanisme.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord, del contingut de les normes urbanístiques i altres documents amb eficàcia normativa de la modificació de planejament aprovada, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a aquest efecte de la seua entrada en vigor.

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, poden interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'UN MES, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el disposat en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE BENICARLÓ, RELATIVA A LA INTRODUCCIÓ D'UN NOU ÚS DETALLAT ENTRE ELS TERCIARIS JA COMPATIBLES EN L'ÀMBIT DE LA CLAU 5, ÚS GLOBAL INDUSTRIAL.- Se sotmet a consideració de la corporació l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, amb el vistiplau del secretari de la corporació, de data 4 de febrer de 2010.

Exposició de fets

I.- En data 14 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.849), XX, amb NIF XX, en representació de la mercantil RESTAURANT ERNESTO SL, CIF B-12.210.829, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer XX núm. XX a Benicarló, presenta un projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, amb l'objecte de detallar l'ús terciari en la clau 5, compatible amb l'industrial, incloent com ús permès l'hoteler.

II.- En data 20 de juliol de 2009, s'emet un informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XX, del següent tenor:

«Que s'ha presentat davant aquest Ajuntament un projecte de modificació puntual del PGOU relatiu a la incorporació com ús compatible en l'àmbit d'acció de la clau 5, industrial, l'ús hoteler, ús terciari, que com a ús genèric ja està permès en altres modalitats. Concretament, està permès el comercial i l'hostaler, en tots els seus nivells.

La modificació només planteja un objectiu, la incorporació de l'ús hoteler entre els terciaris compatibles, sense increment de l'edificabilitat, ni modificació d'altres paràmetres.

En opinió d'aquest tècnic municipal, no existeix una actuació transformadora d'urbanització, ni de dotació, ja que no existeix cap urbanització nova, ni el nou ús compatible implica la necessitat d'implementar les dotacions públiques de l'àmbit, en ser una mera permenorització d'usos existents o compatibles.

La modificació es justifica en la necessitat de preveure establiments que permeten pernoctar els usuaris de les zones industrials, que es troben allunyades de la població, i el vehicle de la qual ha de romandre en el lloc, sense possibilitat de desplaçament. L'objecte és dotar d'un servei complementari a la zona industrial, sense cap objectiu de caràcter turístic.

La modificació proposada, d'acord amb l'establit en els articles 36 i 37 LUV, constitueix la introducció d'una nova classe d'ús dins del terciari ja compatible, per la qual cosa no altera l'ús global previst pel planejament, industrial, i constitueix un mer desenvolupament d'un ús detallat. Per tant, es tracta d'una modificació de procediment purament municipal.

D'altra banda, a l'efecte d'avaluar la modificació establida, incorporant un nou ús, acudirem als següents articles de la legislació vigent i els seus reglaments:

Article 141.f. ROGTU:

“Les modificacions de planejament per a transformar ús industrial a terciari en sòl urbà no podran incrementar el sostre construït autoritzat pel planejament, sense perjudici de les reserves que procedisca efectuar per a aparcament o l'ampliació de vials públics requerits pels nous usos implantats.”

No es produeix increment d'edificabilitat, d'una banda i, d'ltre, la modificació no constitueix una alteració de l'ús industrial, sinó la incorporació dins de l'ús terciari permès, de l'ús hoteler.

Article 131 ROGTU:

En relació amb la vialitat dels sectors, no s'introdueix una modificació d'usos substancial que obligue a plantejar modificacions d'aquesta en relació amb les amplàries exigibles per canvi d'ús global, que es manté.

Article 209.3 ROGTU:

S'exigeix una reserva mínima d'1 plaça d'aparcament per cada 100 m2 d'edificabilitat terciària.

Aquesta reserva és equivalent a la ja exigible per l'actual PGOU.

Article 212.2 ROGTU:

“Com a regla general, l'ordenació modificada complirà o mantindrà els estàndards urbanístics de l'ordenació vigent, referits a l'àmbit de la modificació...”

En no existir increment d'edificabilitat, no existeix necessitat d'incrementar les dotacions públiques.

Article 63.2.a.LUV:

“En zones consolidades, el volum atribuït a les parcel·les només podrà superar el característic de l'edificació que, dins d'ordenació, existisca en el seu entorn, quan això no redunde en detriment del millor compliment dels estàndards legals de dotacions públiques.”

Igualment que en la justificació del compliment de l'article anterior, no existeix edificabilitat complementària, per la qual cosa no és necessari equilibrar-lo amb dotacions públiques.

Article 63.2.b.LUV:

“Quan en un barri o nucli de població l'edificabilitat bruta ja siga superior a un metre quadrat de sòl, mai ho augmentarà respecte a les previsions del planejament anterior...”

Si bé, al meu entendre, aquests límits d'edificabilitat han de fer referència a usos residencials, no resultaria, igualment, aplicable en aquest cas, ja que no es produeix tal increment d'edificabilitat en aquest cas.

A la vista de tot això, s'INFORMA FAVORABLEMENT la modificació a l'efecte de la seua exposició al públic i posterior aprovació definitiva, excepte al·legacions, ja que s'hi compleixen les condicions legals per a poder portar-la a terme, constituint la introducció d'un nou ús detallat entre els terciaris ja compatibles en l'àmbit de la clau 5, en la qual l'ús global és l'industrial, sense alteració d'edificabilitat, ni d'altres paràmetres edificatoris.”

III.- En data 1 de setembre de 2009, la tècnica de Gestió d'Urbanisme, la Sra. XX emet un informe de tramitació, amb el vistiplau del secretari, el Sr. XX, la fonamentació jurídica del qual és del següent tenor:

«I. L'art. 94.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (des d'ara, LUV), preveu que les modificacions dels plans es portaran a terme segons el procediment establit per a l'aprovació de cada tipus de Pla.

II. No obstant això, d'acord amb l'informat per l'arquitecte municipal, la modificació plantejada constitueix un mer desenvolupament d'un ús detallat, ja que no altera l'ús global previst pel planejament. L'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (des d'ara, ROGTU), preveu que les modificacions de plans generals referides únicament a elements d'ordenació detallada, es tramitaran conforme al procediment previst per a l'aprovació de plans parcials, açò és, amb les condicions de publicitat que estableix l'art. 83.2.a) de la LUV per als plans generals, en aquells casos que no es promoguen amb motiu d'una actuació integrada, en virtut de l'art. 90.2 de la LUV.

Això implica, necessàriament, la submissió del document a un tràmit d'informació pública, durant un període mínim d'un mes, anunciada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat. Durant aquest període d'exposició pública, el projecte diligenciat de la modificació del PGOU es dipositarà, per a la seua consulta pública, en els ajuntaments afectats pel canvi d'ordenació.

III. D'acord amb l'apartat 2 de l'art. 101 de la LUV, l'acte administratiu pel qual se sotmet el document a exposició pública, determinarà la suspensió de l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les noves determinacions del qual suposen una modificació del règim urbanístic vigent, sense que siga necessari ni exigible que aquesta resolució assenyale expressament les àrees afectades per la suspensió.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament, o en tot cas, en el termini d'un any, i una vegada finalitzada no es repetirà per la mateixa finalitat en el termini de cinc anys.

IV. Una vegada conclòs el període d'informació pública i informades les al·legacions, l'aprovació definitiva serà municipal, ja que no es pretén la modificació d'ordenació estructural (art. 91.1 LUV). Així mateix, s'ordenarà la publicació de l'acord d'aprovació definitiva i del contingut de la normativa modificada en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, per a possibilitar la seua entrada en vigor, en virtut de l'art. 104 de la LUV. Abans de la publicació de l'aprovació definitiva de la modificació del PGOU, l'Ajuntament remetrà una còpia diligenciada a la Conselleria competent, d'acord amb el previst en l'art. 106 de la LUV.

V. De conformitat amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (des d'ara LRBRL), l'òrgan competent per a l'aprovació inicial del document i la seua exposició pública, així com, per a la seua aprovació definitiva, és el Ple de la corporació.

VI. Per altra banda, l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, preveu que els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.»

IV.- En data 24 de setembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament, adopta els següents acords:

«Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, relativa a la incorporació com a ús compatible en l'àmbit d'acció de la clau 5, industrial, de l'ús hoteler, ús terciari, redactat per l'arquitecte municipal al juny de 2009, sol·licitada en data 14 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.849), pel Sr. XX.

Segon.- Obrir un període d'informació pública que s'anunciarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, que durarà un mes, comptadors des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar el document en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com, presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Tercer.- Suspendre l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent.»

V.- En data 23 d'octubre de 2009, apareix publicat en el periòdic Mediterráneo de Castelló, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu anterior.

VI.- En data 4 de novembre de 2009, apareix publicat en el nombre 6.137 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, un anunci amb l'acord plenari citat en l'expositiu IV.

VII.- En data 14 de desembre de 2009, la tècnica de Gestió d'Urbanisme, la Sra. XX, signa una diligència per a fer constar literalment que:

«Diligència: per a fer constar que, en data 4 de novembre de 2009, s'ha publicat en el DOGV l'acord adoptat pel Ple que va tindre lloc el dia 24 de setembre de 2009, aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU, relativa a la incorporació com ús compatible en l'àmbit d'acció de la clau 5, industrial, de l'ús hoteler, ús terciari.

Transcorregut el termini d'exposició pública d'1 mes establit a aquest efecte, NO consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'haja formulat cap al·legació.»

Fonaments de dret

Primer.- L'article 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual es va aprovar el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), disposa en relació amb el procediment per a la modificació dels instruments de planejament, que afecten als plans generals, que les modificacions d'aquests, referides únicament a elements d'ordenació detallada es tramitaran conforme al procediment previst per a l'aprovació de plans parcials.

L'article 91.1 de la Llei 16/2005, de 30 d'octubre, Urbanística Valenciana (LUV), disposa en relació amb l'aprovació de plans, que correspon a l'Ajuntament aprovar definitivament els plans i programes d'iniciativa municipal o particular, sempre que no modifiquen l'ordenació estructural.

Tal com disposa l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 20/07/09, la modificació del PGOU de Benicarló que es proposa en l'expedient, afecta qüestions pròpies de l'ordenació detallada del Pla, sense incidència sobre l'ordenació estructural.

Per això, correspondrà al Ple de l'Ajuntament, l'aprovació definitiva de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, per a la introducció d'un nou ús detallat entre els terciaris ja compatibles en l'àmbit de la clau 5, en la qual l'ús global és l'industrial, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, de conformitat amb el disposat en l'article 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

La suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de la modificació del planejament.

Segon.- Després de l'acord de submissió a informació pública de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, que es tramita, adoptat pel Ple de l'Ajuntament en data 24/09/09, una vegada publicats els anuncis corresponents i atès que no s'han presentat al·legacions, procedeix la seua aprovació definitiva.

Tercer.- En mèrit de l'exposat, de conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, procedeix elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució del citat expedient, en ús de les atribucions conferides per l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, acorda:

Primer.- Aprovar definitivament el document de modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, per a la introducció d'un nou ús detallat entre els terciaris ja compatibles en l'àmbit de la clau 5, en la qual l'ús global és l'industrial, presentat en data 14 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.849), per XX, NIF XX, en representació de la mercantil RESTAURANTE ERNESTO SL, CIF: B-12.210.829, que consta en l'expedient MPG/687 d'Urbanisme.

Segon.- Traslladar el present acord, juntament amb una còpia diligenciada de la modificació del planejament aprovada, a la Consellería competent en Urbanisme.

Tercer.- Ordenar la publicació d'aquest acord, del contingut de les normes urbanístiques i altres documents amb eficàcia normativa de la modificació de planejament aprovada, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a aquest efecte de la seua entrada en vigor.

Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, poden interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'UN MES, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el disposat en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que pugen exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.

PUNT 11é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PAI DEL SECTOR 7, DEL PGOU DE BENICARLÓ, APROVAT PEL PLE DE 27/11/08, RELATIVA AL CALENDARI DE COBRAMENT DE LES QUOTES D'URBANITZACIÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de gener de 2010.

Relació de fets

I.Vist que per acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, s'aprova el Pla Parcial i el Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, integrat per la memòria, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, per a la seua gestió directa per l'Ajuntament de Benicarló.

II. En el projecte de reparcel·lació aprovat, apartat G, figura la memòria i el compte detallat i la justificada de fixació de quotes d'urbanització, que, per tant, s'han aprovat juntament amb el projecte de reparcel·lació. En l'esmentat document es proposava un calendari de pagaments que, sobre la base del termini d'execució d'obra proposat en el projecte d'urbanització, es dividia en cinc quotes, girant les quatre primeres en els primers sis mesos de l'execució del contracte.

III. En data 25 de juny de 2009, a proposta de propietaris afectats, el Ple de l'Ajuntament acorda modificar el programa d'execució a fi d'executar les obres en tres fases, amb un termini màxim d'execució de 36 des de l'inici de les obres i s'estableix la licitació condicionada a la licitació de l'edifici escolar a executar per la Generalitat Valenciana en l'àmbit.

IV. En un informe de data 27 de gener de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, proposa la modificació del calendari de pagaments de quotes d'urbanització establit en el projecte de reparcel·lació aprovat en acord del Ple de 27 de novembre de 2008, a fi d'establir un calendari de pagaments coherent amb les fases d'execució d'obra previstes en l'acord modificatiu del programa.

V. Vista la necessitat d'iniciar el procediment de contractació de l'empresari constructor encarregat de l'execució de les obres d'urbanització previstes en el Programa, amb caràcter d'urgència, a l'efecte de posar a la disposició de la Generalitat Valenciana els terrenys en els quals es pretén situar el CEIP núm. 4.

En conseqüència, la corporació, tenint en compte el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i fent constar per part de la Secretaria accidental que en l'expedient s'ha introduït a les 14.35 hores del dia d'avui, un informe del viceinterventor, que posa objeccions a l'expedient, —per dinou vots a favor dels assistents i dues abstencions (representants del grup municipal del Bloc)—, acorda:

Primer.- Modificar el Projecte de reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, aprovat per acord del Ple de data 27 de novembre de 2008, quant al calendari de cobrament de les quotes d'urbanització, en els següents termes:

«G. MEMÒRIA I COMPTE DETALLAT I JUSTIFICADA DE FIXACIÓ DE QUOTES D'URBANITZACIÓ.

(...)

CALENDARI DE PAGAMENTS

1ª quota

Als sis mesos de la formalització del contracte d'obra.

Equivalent al 16,50% del cost provisional total previst en el programa.

2ª quota

En finalitzar la primera fase, 1 any des de la formalització del contracte.

Equivalent a la liquidació de la primera fase. Inclourà la liquidació definitiva de compensacions i indemnitzacions.

3ª quota

Als sis mesos de la segona fase. 2n any d'execució del contracte.

Equivalent al 16,50% del cost provisional total previst per a l'execució d'obra d'urbanització.

4ª quota

En finalitzar la segona fase, 2 anys des de la formalització del contracte.

Equivalent a la liquidació de la segona fase.

5ª quota

Als sis meses de la tercera fase. 3r any d'execució del contracte.

Equivalent al 16,50% del cost provisional total previst per a l'execució d'obra d'urbanització.

6ª quota

En finalitzar la tercera fase i liquidar l'obra.

Equivalent a l'import resultant de la liquidació final de l'obra.

Segon.- Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, poden interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptador des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que puguen exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.

PUNT 12é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 12 de febrer de 2010.

Relació de fets

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos del IES Ramon Cid.

II. Vist que s'han subscrit diversos convenis amb propietaris de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, amb el vot favorable de catorze dels membres assistents i set en contra —representants del grup municipal socialista—, acorda:

Primer.- Ratificar els següents convenis subscrits amb titulars de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

Conveni amb Promociones Baix Maestrat-2, S.L., propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2010.

ES REUNEIXEN:

D'una banda:

XX, major d'edat, amb NIF XX, veí de Benicarló, amb domicili a la XX, núm. XX, que actua en nom i representació de la societat mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT-2, S.L., amb CIF B-12500849, i domicili al l'av. de Joan Carles I, 38-1r, de Benicarló.

D'una altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde Delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT-2, S.L. és propietària del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al Tomo XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.-Heretat en la XX, del terme de Benicarló, que mesura cinc-cents vint-i-nou metres i cinquanta-vuit decímetres. Està destinada a horta, sense caseta de camp. Fites: nord, parcel·la XX de XX; sud, parcel·la XX de XX; est, parcel·les XX de XX i XX de XX; i oest, parcel·la XX de XX.”

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló el dia 19 de maig de 2004, davant el notari, el Sr. XX (núm. de protocol XX).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XXX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 262,00 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT-2, S.L cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 262,00 m2, de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La mercantil PROMOCIONES BAIX MAESTRAT-2, S.L es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XXX, propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2010.

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili a Benicarló, al XX, XX, de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. XX, és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, inscripció XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.- Heretat o porció de terra al terme de Benicarló, XX, dedicada a horta que segons el mesurament efectuat per les persones interessades té una cabuda de mil quatre-cents setanta-vuit metres i vint-i-set decímetres quadrats, si bé la seua cabuda segons el títol i el Registre és de vint-i-sis àrees. Fites: nord, avui, XX; sud, camí; est, camí i est, XX. Aquesta finca té una caseta i dret a reg del pou sènia situat a la finca de XX”

Li pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia 2 de setembre de 1999, davant el notari, de Benicarló, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 825,35 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La Sra. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 825,35 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La Sra. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX, propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX, núm. XX de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. XX és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, inscripció XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.- Heretat horta, sense cap dret a pou ni caseta situats en la resta de finca situada al punt oest de la total o com aquesta a la XX, del terme de Benicarló comprensiva de seixanta-dos àrees, fita al nord amb carretera, al sud amb XX, a l'est amb XX i XX. La bassa existent pertany, quant a una meitat a aquesta finca i la restant meitat a la resta de finca.”

Li pertany en virtut d'escriptura pública de permuta, formalitzada a Benicarló, el dia 6 d'abril de 1977, davant el notari, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referencia cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 589,50 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La Sra. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 589,50 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La Sra. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX, propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX, núm. XX de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde Delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

XX, secretari accidental de la corporación, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. XX, és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XXX, inscripció XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.- Heretat denominada XX a la XX, amb una caseta, era de batre, pou, sènia i bassa, situada al terme de Benicarló partida de Sanadorlí, amb cabuda d'una hectárea trenta àrees, més o menys. Fita: nord, amb la carretera a Benicarló; sud, XX; est, XX,XX, XX i oest, XXi XX”

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 30 de setembre de 1960, davant el notari, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referencia cadastral: polígon XX, parcel·la XX

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 721,25 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La Sra. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 721,25 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La Sra. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX, propietario de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 25 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX , i domicili al XX, núm. XX de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. XX, és propietari de les següents finques:

“RÚSTICA.- Parcel·la de terreny destinada a horta, a la XX , del terme de Benicarló, que comprèn quatre àrees, vuitanta-vuit centiàrees, que fita al nord amb XX, al sud amb un camí, a l'est amb una parcel·la donada a XX i a l'oest amb una parcel·la que es dóna a XX. Està travessada per un camí.”

Inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, inscripció XX.

Li pertany en virtut d'escriptura pública de donación, formalitzada a Benicarló, el dia 15 de julio de 1977, davant el notari, el Sr. XX.

Les anteriors finques registrals constitueixen la parcel·la de referencia cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 86,75 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- El Sr. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 86,75 m2 de la finca de la seua propietat situada a laXX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- El Sr. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX, propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

D'una banda:

XX, major d'edat, amb NIF XX, veïna de Benicarló, amb domicili al XX, núm. XX.

D'una altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde Delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

JESUS HERNANDEZ LAHERA, secretari accidental de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. XX és propietària del 100% del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.- Heretat de terra horta amb pou per al reg, situada a Benicarló, XX, comprensiva de setanta-cinc àrees, cinquanta-una centiàrees. Fita: nord, XX; sud, finca de la mateixa propietat, abans la Sra. XX; est, XX, i oest, XX.”

Li pertany, quant a una meitat indivisa, en virtut d'escriptura pública d'herència, formalitzada a Benicarló, el dia 5 d'agost de 1992, davant el notari, el Sr. XX, i quant a la restant meitat indivisa, en virtut d'escriptura pública d'herència, formalitzada a Benicarló, el 14 d'agost de 2009, davant la notària, la Sra. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General de Ordenación Urbana de Benicarló, i està afectada en la seua totalitat pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 7.501 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La Sra. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, la total superfície de 7.501 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada en la seua totalitat pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La Sra. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX, propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 3 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

D'una banda:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX, XX de XX

D'una altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. XX és titular del 50%, amb caràcter privatiu, del ple domini de la següent finca:

“RÚSTICA.- Heretat situada al terme de Benicarló, XX, terra de vinya, d'extensió quaranta-dos àrees, que fita al nord amb XX, al sud amb XX, a l'est amb XX i a l'oest amb XX.”

Inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX.

Li pertany, quant al 33,33%, en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat, formalitzada a Benicarló, el dia 22 de abril de 1955, davant el notari, el Sr. XX (núm. de protocol XX) i quant al 16,67%, en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat, formalitzada a Alcanar, el dia 18 de novembre de 1995, davant el notari, el Sr. XX, núm. de protocol XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 817,30 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una participació indivisa del 50% d'una porció de superfície 817,30 m2, de la finca situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb Laryplayas, S.L., propietària de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 2 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX, veí de Benicarló, XX núm. XX, en nom i representació de la mercantil LARYPLAYAS, S.L., CIF núm. B-43762277, de nacionalitat espanyola, durada indefinida, domiciliada actualment a Vinaròs, c. d'Amerador, número 8, urbanització Chicote, 5é-A. Actua en qualitat d'administrador únic de la societat, segons consta en l'escriptura de constitució d'aquesta societat limitada autoritzada el dia 25 de maig de 2004, pel notari de Vinaròs, el Sr. XX, sota el número XX de protocol, que figura inscrita en el Registre Mercantil de XX, al tom XX, foli XXX1, secció XX, full XX, inscripció XX.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- La mercantil LARYPLAYAS, SL és propietària del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, inscripció XX:

“RÚSTICA.- Heretat de vint àrees destinada a horta, situada a la XX, del terme de Benicarló. Fita: nord, XX; est, XX; sud, XX; i oest, XX.”

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 17 de desembre de 2005, davant la notària, la Sra. XX (núm. protocol XX).

La finca descrita constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 695,25 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- LARYPLAYAS, S.L. cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 695,25 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- LARYPLAYAS, S.L es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb XX i XX, propietaris de la parcel·la XX del polígon XX:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 9 de febrer de 2010

ES REUNEIXEN:

XX major d'edat, amb NIF núm. XX, i domicili al XX núm. XX de Benicarló.

XX, major d'edat, amb NIF núm. XX i domicili al XX,núm. XX de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde Delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. XX i la Sra. XX són propietaris cadascú d'ells, quant a 1/2 (50%) del ple domini amb caràcter privatiu, de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat en el tom XX, llibre XX de Benicarló, foli XX, finca núm. XX, inscripció XX, amb la següent descripció:

“RÚSTICA.- Heretat en el terme de Benicarló, XX, terra de regadiu horta de deu àrees d'extensió, més o menys. Fita: nord, camino; est, XX, on està el pou per al reg, XX viuda de XX; sud, XX i oest, XX i XX”.

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència, formalitzada a Benicarló, el dia 20 de maig de 1977, davant el notari, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està ubicada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel protocol per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 682,55 m2, que estan inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació d'acord amb la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'art. 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- El Sr. XX i la Sra. XX cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 682,55 m2 de la finca de la seua propietat situada a la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral número XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- El Sr. XX i la Sra. XX es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar ubicada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Segon.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient, i perquè realitze les gestions necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

Quart.- Comunicar aquest acord al departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 13é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ EN MATÈRIA D'INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA AMB MENORS INFRACTORS.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social de data 15 de febrer de 201o.

Relació de fets

En octubre de 2009 la Federació Valenciana de Municipis i Províncies informa de l'acord de col·laboració subscrit amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i la Fiscalia de l'Audiència Provincial de València, Alacant i Castelló, per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria d'intervenció socioeducativa amb menors infractors.

Des de l'Equip Tècnic del Jutjat de Menors de Castelló, mitjançant un escrit de data 21 de desembre, es concreten les característiques del conveni i les actuacions a portar a terme amb l'adhesió a aquesta iniciativa per part dels ajuntaments, per regular la coordinació entre aquests i l'Administració de Justícia per a realitzar les funcions de mediació.

En data 15 de febrer, la coordinadora de Serveis Socials emet un informe, amb valoració d'aspectes tècnics i idoneïtat de la proposta.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, acorda:

Primer.- Aprovar l'adhesió a l'Acord marc de col·laboració subscrit entre la FVMP, la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques i les Fiscalies de les Audiències Provincials d'Alacant, Castelló i València, per a la posada en marxa d'un programa de mediació en matèria d'intervenció socioeducativa amb menors infractors.

Segon.- Remetre el document de sol·licitud d'adhesió a la Presidència de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

Tercer.- Comunicar l'acord a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Castelló i a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

PUNT 14é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2010.- Se sotmeten a consideració de la corporació, ambdós dictàmens de les Comissions Informatives d'Economia i Hisenda i de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, sobre el Pressupost General de l'Ajuntament i sobre la plantilla i relació de llocs de treball per a 2010.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular i tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, per tal d'indicar el contingut de les xifres que componen el pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló, en les seues dues vessants, és a dir, els capítols que configuren les despeses i els ingressos del pressupost municipal i el pressupost de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats. Per altra banda, indica que aquestos pressupostos es defineixen en tres aspectes fonamentals: un correcte nivell d'endeutament, una política de contenció de les despeses corrents, pràcticament idèntica a la de l'any anterior i, finalment, no augmentar la pressió fiscal als ciutadans de Benicarló, per tal d'ajustar el pressupost general municipal a la realitat econòmica actual.

Seguidament, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per tal d'indicar al Sr. García Bautista que el que esperava en l'exposició del regidor d'Economia i Hisenda era el perquè d'aquest pressupost i de les mancances o no que haja pogut tenir. Indica que aquest presumeix d'un endeutament del 56,34% i que pràcticament ha fet el mateix discurs que en anys anteriors. Manifesta que l'import de les partides d'ingressos, en relació a les de l'any anterior s'han incrementat, a excepció de les partides que s'han mantingut de l'Àrea de Turisme i que no és cert això que diu que no pugen els impostos i, en conseqüència, la pressió fiscal als ciutadans de Benicarló. Remarca que els ingressos estan, evidentment, perillosament unflats. Incideix en el fet que els pressupostos d'enguany no estan treballats, la qual cosa reflecteix que estem davant d'uns pressupostos irreals i ficticis que ens pot portar a un dèficit de tresoreria i un endeutament dels proveïdors. Recorda que gràcies al Plan E i al Pla Confiança, a l'Ajuntament de Benicarló li ha caigut una pluja de milions i per això han pogut pagar religiosament les amortitzacions del deute. Diu que la qualificació de despeses per a inversions més que inversions, han de ser qualificades de manteniment. Per tant, si hi ha crisis, és crisis de gestió en l'elaboració dels pressupostos, perquè estan poc treballats. L'any passat no van votar en contra, però aquest any no poden votar a favor.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que aquest any és el tercer any consecutiu que han aprovat el pressupost dins de l'exercici en curs. El tema de la participació ciutadana brilla per la seua absència. El pressupost participatiu no l'entenen o no el volen entendre. No importen els números, si no l'execució del pressupost. És a dir, la conducta totalitària de l'equip de govern. Hi ha partides sobrepassades. Conclusió, o no s'han gastat diners en allò que van dir que farien o, si ho han fet, és que està per pagar. A més, vol saber a quan pugen les factures pendents de 2009. D'altra banda, des de l'abril de 2008, estan esperant l'informe de la regidora de Turisme, en el qual els diguen a quina quantitat va pujar la despesa realitzada en el Premio de Fallas 2008 i esta és l'hora que no els han passat cap informació.

Diu, a més, que, per al present pressupost, el seu grup va passar 6 propostes socials, 18 propostes d'inversions, 4 propostes de despeses corrents i algunes de personal. Ho van presentar el 2 d'octubre de 2009 i no els han fet cap comentari al respecte. Manifesta, doncs, que hagueren volgut vore noves línies d'actuació per part de l'equip de govern.

En relació a la plantilla, indica que l'equip de govern no ha negociat amb la Mesa General de Negociació, ja que només els han fet saber l'oferta i ja està. El grup municipal del Bloc coincideix amb l'informe del viceinterventor, en el qual es fa constar que les contractacions temporals, que van sent rutinàries, des de fa tres anys, en les seues modalitats d'obres i serveis, s'haurien de solucionar, igual que les vacants que hi hagen, s'haurien de cobrir. Indica que s'hauria de revisar el tema de les hores extraordinàries, per si fóra necessari crear algun lloc de treball més. També coincidixen amb l'informe del senyor viceinterventor, quant al decret de productivitats als treballadors de la casa, el qual incompleix els preceptes legals vigents.

Finalment, conclou la seua intervenció dient que, ja que l'equip de govern té la majoria absoluta i no els han tingut en compte per a res en les seues propostes, només els busquen per a votar-los a favor els pressupostos que se sotmeten a aprovació i per aquest motiu, els votaran en contra.

Torna a fer ús de la paraula el Sr. García per manifestar que els pressupostos han estat treballats i se n'anirà tranquil a dormir perquè s'han fet bé les coses. A més a més indica que l'Ajuntament s'endeuta en base als recursos que té. En relació a les manifestacions del Sr. Sánchez, li respon que altres Ajuntaments han rebut els diners del Plan E i estan en un percentatge superior al de Benicarló, quant a l'endeutament. Per tant, s'ha portat una política molt prudent quant a la confecció dels pressupostos per al present exercici. Recorda que el Govern d'Espanya hagués hagut de rebaixar el tipus de gravamen de l'IVA per als Ajuntaments i, en el cas de Benicarló, es podria estalviar uns vuit-cents o nou-cents mil euros a l'any. Remarca que són moltes les propostes de despeses, però de propostes d'ingressos, cap. Continua dient que l'IBI de Benicarló té el tipus de gravamen més baix de tots els municipis de població de 25.000 habitants i que no és normal apujar el tipus de gravamen en època de crisis. Entén que no són polítiques d'ocupació fer el que ha fet l'Estat de pujar el tipus de l'IVA del 16% al 18%. Les polítiques d'ocupació són les que promouen la contenció de les despeses. A més, indica que, d'inversions, se n'han fet i el regidor de l'Àrea d'Urbanisme ho ha fet molt bé.

Contestant el Sr. Guzmán, el Sr. García indica que el retard de portar els pressupostos a la seua aprovació ha sigut el tema de la plantilla, perquè el pressupost a data 31 de desembre de 2009 ja estava quadrat. Sobre l'estat d'execució, cal ressaltar el tema d'expropiacions, ja que l'última modificació que es va fer, no s'ha portat a terme, ja que incloïa Corts Valencianes i, per tant, els diners estan.

Per altra banda, indica que les factures de llum, aigua, personal, etc. són les que són i, per tant, no es poden variar, però pel que fa al jazz, el teatre, etc. s'han de prioritzar les despeses i se'n poden fer més o menys. Per altra banda, indica que passar les factures per Junta de Govern Local és per donar més agilitat a la tramitació d'aquestes i que, mitjançant el procediment corresponent, se'ls ha donat compte de les factures en què han estat interessats. Explica, a més, que les factures es paguen aproximandament en seixanta dies i que l'any passat van haver romanents de tresoreria i enguany en tornaran a haver, per tal de fer front a les factures pendents de l'any passat.

De nou torna a intervindre el Sr. Sánchez, per tal de reafirmar-se en l'exposició que ha fet anteriorment, remarcant que en el tema de personal no vol entrar, però en el tema del conveni que va signar el senyor alcalde amb els treballadors de la casa és un conveni il·legal i ja veurem de quina manera es farà front a les qüestions incloses en l'esmentat conveni. Per la seua part indica que voldria veure la correspondència entre els ingressos i les contraprestacions en serveis a la ciutadania. Torna a repetir que la crisis no és econòmica si no que és de gestió.

En aquest punt, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán. Aquest vol fer dues matisacions. La primera és que ja saben que s'ha de prioritzar les despeses, però els modes en què s'han fet les despeses no són els que hagueren desitjat, ja que, potser, si no s'hagueren gastat diners en tantes garlandes, potser, haguera pogut haver algun teatre a l'estiu. La segona és que des del maig de 2009, de factura, a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda no se'n passa ni una. Diu que ja saben que no és preceptiu i que l'òrgan que les aprova és la Junta de Govern Local, però els agradaria que se'n donara compte a la Comissió i no haver d'anar amb els escrits de rigor.

Seguidament, intervé el Sr. García, que, per finalitzar la intervenció, diu que és clar que hi ha temor a l'hora de confeccionar els pressupostos, davant la situació econòmica en què ens trobem, però per altra banda, s'ha tingut molta prudència i bona gestió en la seua elaboració, encara que el Sr. Sánchez opine el contrari. Per altra banda, pensa que és lamentable la gestió del Govern de la nació, en els seus pressupostos, ja que després de la primera partida de despeses (serveis socials), la segona partida no és per a inversions, si no per a pagar interessos de deute. Per tant, ells no han fet el mateix, ja que consideren que el deute cal pagar-lo en base als ingressos que es tenen. En relació amb les despeses que l'Ajuntament assumix respecte del Conservatori i de l'OACSE, s'estan fent les gestions corresponents, perquè la Generalitat les assumisca. Actualment, únicament tenim una transferència de tres-cents mil euros, aproximadament, per a l'OACSE, referit al Centre Geriàtric i, això entén que és una bona gestió que realitza l'equip de govern.

Finalment, conclou el debat d'aquest punt el senyor alcalde, i contesta al senyor Guzmán que quan ve alguna autoritat, avisen els portaveus dels grups municipals perquè ho sàpiguen i, si alguna vegada ha passat, és perquè s'han presentat directament i no hi ha hagut temps per avisar-los en Junta de Portaveus. Respecte del pressupost, diu que cal indicar que estem en una situació econòmica delicada i que, per part dels regidors, s'han confeccionat els pressupostos que tenim i, per tant, agrair-los a tots ells la tasca que han desenvolupat, ja que tenim un índex d'endeutament raonable i això és una bona notícia.

Concloses les intervencions, la corporació, amb el vot favorable de dotze dels membres assistents i nou en contra —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment la plantilla de funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2010, que inclou les següents places de nova creació i/modificació, amb el següent detall:

I. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A.- FUNCIONARIS

Places

Nre. places

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Clase

Categoría

5

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

Adm. Especial Escala Bàsica

Ser. Especials

P.L. y Aux.

Agent

1

AUX. ADMINISTRATIU

C

C2

Adm. General

Auxiliar

-------

-------

Llocs

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

5LPO550920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO551320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4BRI060218

F

AUX. ADMINIST. SERV. PÚBLICS

C

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. escolar o equiv.

B.- PERSONAL LABORAL

(cap)

C.- PERSONAL EVENTUAL

(cap)

 1. AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A.- FUNCIONARIS

Places

Nre. places

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Clase

Categoría

1

TÈCNIC PATRIMONI

A

A1

Adm. General

Tècnica

-------

-------

1

TÈCNIC JURÍDIC

A

A1

Adm. General

Tècnica

-------

-------

1

AUXILIAR RÀDIO

C

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

-------

Llocs

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1PYC150228

F

TÈCNIC PATRIMONI

A

A1

28

14.578,74

35 h

C

T. superior

1SEC101028

F

TÈCNIC JURÍDIC

A

A1

28

14.578,74

35 h

C

T. superior

1SYC172718

F

AUXILIAR RÀDIO

C

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

B.- PERSONAL LABORAL

(cap)

III. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

Característiques (2009)

Característiques (2010)

1INF130318 Auxiliar Informàtica (Administració General/C.E. 5.305,38 )

1INF130318 Auxiliar Informàtica (Administració Especial/C.E. 5.321,30 i funcions)

2INT220118 Auxiliar Intervenció

(C.E. 5.305,38)

2INT220120 Administratiu Intervenció.

(C.E. 6.151,37 i funcions)

3TES301120 Administratiu Tresoreria

(C.E. 6.151,37)

3TES301120 Cap Negociat Tresoreria

(C.E. 7.834,94 i funcions)

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2010

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Clase

Categoría

Secretari

1

A

A1

Hab. Estatal

Secretaria

-------

Superior

Interventor

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Superior

Viceinterventor

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Entrada

Tresorer

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

------------

Tècnic A.G.

2

A

A1

Adm. General

Tècnica

-------

------------

Tècnic Gestió

2

B

A2

Adm. General

Gestió

-------

------------

Administratiu

21

C

C1

Adm. General

Administrativa

------

------------

Auxiliar

21

D

C2

Adm. General

Auxiliar

-------

------------

Porter Ordenança

1

E

AP

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Telefonista

1

E

AP

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Notificador

1

E

AP

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Conserge Museu

1

E

AP

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Conserge Museu

20 hores/setmana (*)

1

E

AP

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Arquitecte

2

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Superior

Tècnic esportiu

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

T. Superior

Enginyer tècnic

2

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Arquitecte tècnic

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Tèc. mitjà cap Gabinet Comunicació

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Tècnic

Inspector Obres/M. Amb.

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

T. Mitjà

Tècnic Medi Ambient Participació Ciutadana

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

T. Mitjà

Promotor Cultural

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Tècnic

Delineant

2

C

C1

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Auxiliar

Intendent principal

1

A

A1

Adm. Especial

Ser. Especials

P.L y Aux.

Intendent principal

Intendent

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.L y Aux.

Intendent

Inspector

2

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.L. y Aux.

Inspector

Oficial

7

C

C1

Adm. Especial

Escala Bàsica

Ser. Especials

P.L y Aux.

Oficial

Agent

52

C

C1

Adm. Especial

Escala Bàsica

Ser. Especials

P.L y Aux.

Agent

Tec. Prom. Econòmica

1

B

A2

Adm. General

Gestió

C.E.

Tècnic

Tècnic NL

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Tècnic

Cap de Serveis de Sistemes d'informació

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Analista S.

Analista

1

B

A2

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Analista S.

Programador

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Programador

Coordinador Arxiu Biblioteca

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Gestor Arxiu Biblioteca

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Coordinador Oficina Turisme

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Encarregat mercat

1

D

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Encarregat

Oficial conductor

1

D

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Oficial

Professor- director conservatori

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Professor- cap d'estudis conservatori

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Professor- secretari conservatori

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Professor- cap depart. conservatori (*)

4

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Prof. conservatori (*)

5

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Animador

Sociocultural

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Gestor cultural (*)

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Encarregat de Control

1

C

C1

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Locutor

1

C

C1

Adm. Especial

Serv. Especials

C.E.

------------

Psicòleg

1

A

A1

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Superior

Treballador Social (*)

4

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Educador de carrer (*)

1

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Encarregat General (*)

1

D

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Encarregat

Cap Grup (*)

1

D

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Cap Grup

Oficial (*)

14

D

C2

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Oficial

Netejador (*)

4

E

AP

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Netejador

Auxiliar SAD (*)

1

E

AP

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

Auxiliar SAD

Peó (*)

10

E

AP

Adm. Especial

Ser. Especials

P.O.

Peó

Professor conservatori

6 de 25 h./setmana (*)

1 de 17 h./setmana (*)

3 de 8 h./setmana (*)

1 de 5 h./setmana (*)

12

B

A2

Adm. Especial

Tècnica

-------

T. Mitjà

Auxiliar SAD

28 hores/setmana (*)

4

E

AP

Adm. Especial

Ser. Especials

C.E.

------------

Total places: 209

Totes les places de la Plantilla tenen naturalesa funcionarial, anteriorment les assenyalades amb (*) estaven reservades a personal laboral.

Segon.- Aprovar la següent modificació del Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, adequadament justificada, amb el detall que s’assenyala:

 1. LLOCS DE TREBALL A MODIFICAR

A.PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement Destinació

Complement

Específic

Dedicació

F1A28SE

Director/a O.A

A

A1

28

15.554,24

Total

F2D18SG

Auxiliar Administratiu/va

D

C2

18

5.312.30

Total

F3C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7.835,23

Total

B.PERSONAL LABORAL

SEU OACSE

Codi

Denominació

Retribucions Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020112OA

Treballador/a Social

16.908,54

¾ Jornada

Laboral

Tercer.- Aprovar la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual del Organisme Autònom per a l’exercici 2010, amb el detall que s’assenyala:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS PER A 2010

A. FUNCIONARIS/ÀRIES

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Tècnic/a de Direcció/Organització

1

A

A1

Administració Especial

De servicis especials

De comeses especials

-----------

Administratiu/va

1

C

C1

Administració

General

Administrativa

-----------

-----------

Auxiliar

1

D

C2

Administració

General

Auxiliar

-----------

-----------

Total places de funcionaris:3

B. PERSONAL LABORAL

Núm places

Denominació
Titulació exigida

1

Psicòleg/òloga

Llicenciatura universitària o equivalent

1

Tècnic mitjà

Diplomatura universitària o equivalent

1

Director/a Centre Geriàtric Assistencial

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Director/a Centre de Dia El Collet

Diplomatura universitària o equivalent

1

Educador/a

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Treballador/a Social

Diplomatura universitària o equivalent

5*

D.U.E

Diplomatura universitària o equivalent

2*

Fisioterapeuta

Diplomatura universitària o equivalent

31

Auxiliar d’infermeria

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Governant/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

5**

Cuiner/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

2

Oficial de Manteniment

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1*

Animador/a sociocultural

Batxiller superior, F.P.II grau oequivalent

6

Operari/a de neteja

Certificat d’escolaritat

25***

Cuidador/a

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

1

Pinxe de cuina

Certificat d’escolaritat

1

Auxiliar de cuina

Certificat d’escolaritat

2

Auxiliars de menjador

Certificat d’escolaritat

1

Porter/a-ordenança

Certificat d’escolaritat

1*

Auxiliar de direcció

Graduat escolar, FP1 grau o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

Dues de les places assenyalades amb*** son a temps parcial

Dues de les places assenyalades amb ** són a temps parcial

Total places personal laboral:91

Quart.- Aprovar, igualment, amb caràcter inicial la Relació de Llocs de Treball existent en l'organització municipal:

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2010

- ALCALDIA PRESIDÈNCIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

0ALC010120

F

SECRETARIA ALCALDIA

C

C1

20

6.151,37

35 h

L.D.

Batxiller.-FP-2

- ARXIU I BIBLIOTECA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1AYB120218

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU ARXIU

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1AYB121120

F

COORDINADOR ARXIU/

BIBLIOTECA

C/B

C1/A2

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1AYB121220

F

GESTOR ARXIU/

BIBLIOTECA

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

- GOVERNACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1GOB110120

F

CAP NEGOCIAT GOVERNACIÓ

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1GOB110220

F

ADMINISTRATIU GOVERNACIÓ

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

- INFORMÀTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1INF130126

F

CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

B

A2

26

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

1INF130325

F

ANALISTA SISTEMES

B

A2

25

9.395,85

35 h

C

T. mitjana

1INF130220

F

PROGRAMADOR

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1INF130318

F

AUXILIAR INFORMÀTICA

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

-MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1MEC180125

F

CAP GABINET COMUNICACIÓ

B

A2

25

9.395,85

35 h

C

T. mitjana

- NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1NLI140125

F

TEC. MITJÀ NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

B

A2

25

9.395,85

35 h

C

T. mitjana

- PATRIMONI-CONTRACTACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1PYC150128

F

TÈCNIC CONTRACTACIÓ

A

A1

28

14.622,48

35 h

C

T. Superior

1PYC151120

F

ADMINISTRATIU CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1PYC151218

F

AUXILIAR CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- RECURSOS HUMANS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1REC110025

F

TÈCNIC RECURSOS HUMANS

B

A2

25

9.395,85

35 h

C

T. mitjana

1REC110320

F

ADMINISTRATIU RECURSOS HUMANS

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1REC110318

F

AUXILIAR RECURSOS HUMANS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- SECRETARIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SEC100130

FHE

SECRETARI GENERAL

A

A1

30

32.100,77

35 h

C

T. Superior

1SEC101020

F

ADMINISTRATIU SECRETARIA

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SEC101120

F

ADMINISTRATIU SECRETARIA

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SEC101318

F

AUXILIAR SECRETARIA

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC101518

F

AUXILIAR REGISTRE

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC102014

F

AUXILIAR TELEFONISTA

E/D

AP/C2

14

5.089,09

35 h

C

Cert. escolar/

Grad. Escolar

1SEC102114

F

CONSERGE-NOTIFICADOR

E/D

AP/C2

14

5.372,51

35 h

C

Cert. escolar/

Grad. Escolar

1SEC102214

F

NOTIFICADOR

E/D

AP/C2

14

5.089,09

35 h

C

Cert. escolar/

Grad. Escolar

- SERVEIS SOCIALS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SSO160128

F

PSICÒLEG

A

A1

28

15.554,25

35 h

C

T. Superior

1SSO161224

F

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

11.200,95

35 h

C

T. mitjana

1SSO161124

F

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

11.200,95

35 h

L.D.

T. mitjana

1SSO161324

F*

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

11.200,95

35 h

C

T. mitjana

1SSO161424

F*

TREBALLADOR SOCIAL

B

A2

24

11.200,95

35 h

C

T. mitjana

1SSO162124

F*

EDUCADOR CARRER

B

A2

24

11.200,95*

35 h

C

T. mitjana

1SSO163114

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

AP

14

5.947,90*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163214

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

AP

14

5.947,90

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163314

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

AP

14

5.947,90*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163414

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

AP

14

5.947,90*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163514

F*

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

AP

14

5.947,90*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO164118

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SSO164218

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- SOCIETAT I CULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

1SYC171220

F

COORDINADOR OFICINA TURISME

C/B

C1/A2

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1SYC171320

F

ADMINISTRATIU ESPORTS I JOVENTUT

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SYC171518

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU CULTURA

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172025

F

TÈCNIC ESPORTIU

A

A1

25

11.691,80

35 h

C

T. Superior

1SYC172025

F

PROMOTOR CULTURAL

B

A2

25

9.395,85

35 h

C

T. mitjana

1SYC172120

F

CAP NEGOCIAT SOCIOCULTURAL

C/B

C1/A2

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2/

T. mitjana

1SYC172220

F*

GESTOR CULTURAL

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172318

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU ESPORTS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172320

F

ANIMADOR SOCIOCULTURAL

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172418

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU CONSERVATORI

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172420

F

ENCARREGAT CONTROL

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SYC172520

F

LOCUTOR

D

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

1SYC173114

F

CONSERGE CULTURAL

E

AP

14

5.089,09

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC173214

F*

CONSERGE CULTURAL

E

AP

14

5.089,09*

20 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC174120

F

PROFESSOR-DIRECTOR CONSERVATORI

B

A2

20

10.887,19

35 h

C

T. mitjana

1SYC174220

F

PROF.-CAP D'ESTUDIS CONSERVATORI

B

A2

20

8.616,23

35 h

C

T. mitjana

1SYC174320

F

PROF.-SECRETARI CONSERVATORI

B

A2

20

8.616,23

35 h

C

T. mitjana

1SYC174420

F

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B

A2

20

7.507,42

35 h

C

T. mitjana

1SYC174520

F

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B

A2

20

7.507,42

35 h

C

T. mitjana

1SYC174620

F*

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B

A2

20

7.507,42

35 h

C

T. mitjana

1SYC174720

F*

PROF.-CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B

A2

20

7.507,42

35 h

C

T. mitjana

1SYC174820

F

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84

35 h

C

T. mitjana

1SYC174920

F

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84

35 h

C

T. mitjana

1SYC175020

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84

35 h

C

T. mitjana

1SYC175120

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84

35 h

C

T. mitjana

1SYC175220

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84

35 h

C

T. mitjana

1SYC175320

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175420

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175520

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175620

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175720

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175820

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC175920

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana

1SYC176020

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

17 h

C

T. mitjana

1SYC176120

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana

1SYC176220

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana

1SYC176320

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana

1SYC176330

F*

PROF. CONSERVATORI

B

A2

20

6.840,84*

5 h

C

T. mitjana

-INTERVENCIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

2INT200130

FHE

INTERVENTOR

A

A1

30

32.100,77

35 h

C

T. Superior

2INT200230

FHE

VICEINTERVENTOR

A

A1

30

32.100,77

35 h

C

T. Superior

2INT210120

F

CAP NEGOCIAT D'INGRESSOS

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Bachiller-FP-2

2INT210220

F

CAP NEGOCIAT DESPESES I COMPTABILITAT

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Bachiller-FP-2

2INT220120

F

ADMINISTRATIU INTERVENCIÓ

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Bachiller-FP-2

-TRESORERIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

3TES300130

FHE

TRESORER

A

A1

30

32.100,77

35 h

C

T. Superior

3TES301120

F

CAP NEGOCIAT TRESORERIA

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2

3TES301218

F

AUXILIAR TRESORERIA

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301318

F

CAP NEGOCIAT RECAPTADOR

D/C

C2/C1

18

7.834,94

35 h

C

Grad. Escolar/ Batxiller.-FP-2

3TES301418

F

AUXILIAR RECAPTACIÓ

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301520

F

ADMINISTRATIU GESTIÓ TRIBUTARIA

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

3TES301618

F

AUXILIAR GESTIÓ TRIBUTARIA

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

-BRIGADA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

4BRI010118

F*

ENCARREGAT

D/C

C2/C1

18

6.120,23

35 h

C

Grad. Escolar/ Batxiller.-FP-2

4BRI020118

F*

CAP GRUP ELECTRICITAT

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030018

F

OFICIAL CONDUCTOR

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030118

F*

OFICIAL MANTENIMENT

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030218

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030318

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030418

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030518

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030618

F*

OFICIAL CONDUCTOR

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030718

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030818

F*

OFICIAL DE SERVEIS

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030918

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031018

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031118

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031218

F*

OFICIAL MECANIC

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031318

F*

OFICIAL

D

C2

18

5,420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI040114

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040214

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040314

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040414

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040514

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040614

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040714

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI040814

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040914

F*

PEÓ

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI050114

F

NETEJADOR

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI050214

F*

NETEJADOR

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI050314

F*

NETEJADOR

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI050414

F*

NETEJADOR

E

AP

14

5.151,30

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI060118

F

AUX.ADMINIST SERV PÚBLICS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI060218

F

AUX. ADMINIST SERV PÚBLICS

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI130118

F*

OFICIAL CEMENTERI

D

C2

18

7.077,01

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI140114

F*

PEO CEMENTERI

E

AP

14

7.360,43

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

- URBANISME, OBRES I SERVEIS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

4UOS400128

F

ARQUITECTE SUPERIOR-CAP SERVEI URB. OBRES I SERV.

A

A1

28

17.107,41

35 h

C

T. Superior

4UOS400228

F

ARQUITECTE

A

A1

28

14.622,48

35 h

C

T. Superior

4UOS402126

F

ARQUITECTE TECNIC

B

A2

26

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

4UOS403125

F

INSPECTOR OBRES/

MEDI AMBIENT

B

A2

25

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

4UOS403220

F

DELINEANT

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4UOS403320

F

DELINEANT

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4UOS403420

F

ADMINISTRATIU

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4UOS404126

F

ENGINYER TÈCNIC

B

A2

26

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

4UOS404226

F

ENGINYER TÈCNIC

B

A2

26

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

4UOS410128

F

ADJUNT CAP SERV. URB I OBRES

A

A1

28

16.175,51

35 h

C

T. Superior

4UOS411125

F

TÈCNIC GESTIÓ URB. OBRES I SERV.

B

A2

25

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

4UOS412220

F

CAP. NEGOCIAT DISC. URB.

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4UOS412320

F

CAP. NEGOCIAT OBRES. SERV I ACT.

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2

4UOS413118

F

AUXILIAR PLANEJAMENT I GESTIÓ

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413318

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413518

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- POLICIA LOCAL

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

5PLO500130

F

INTENDENT PRINCIPAL

A

A1

30

18.971,20

35 h

C

T. Superior

5PL0510126

F

INTENDENT

B

A2

26

17.728,80

35 h

C

T. mitjana

5PL0510224

F

INSPECTOR POLICIA LOCAL

B

A2

24

11.107,96

35 h

C

T. mitjana

5PLO510324

F

INSPECTOR POLICIA LOCAL

B

A2

24

11.107,96

35 h

C

T. mitjana

5PLO520122

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520222

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520322

F

OFICIAL POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520422

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520522

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520622

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO520722

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

9.768,55

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO530920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO531920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO532920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO533320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO540420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO550420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO550920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5LPO551220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO551320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO570120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

5PLO570320

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

8.805,49

35 h

C

Batxiller.-FP-2

- MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

6MAM600125

F

TÈCNIC MEDI AMBIENT I PART. CIUTADANA

B

A2

25

12.925,13

35 h

C

T. mitjana

6MAM610120

F

ADMINISTRATIU MEDI AMBIENT

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

6MAM621118

F

AUXILIAR MEDIAMBIENT

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ I AGRICULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgr.

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F. Prov.

T. Acad.

7CYA700125

F

TÈCNIC PROM. ECÒNOM

B

A2

25

11.691,80

35 h

C

T. mitjana

7CYA710120

F

ADMINISTRATIU PROM. ECON.

C

C1

20

6.151,37

35 h

C

Batxiller.-FP-2

7CYA711120

F

CAP.NEGOCIAT PROM. ECO

C

C1

20

7.834,94

35 h

C

Batxiller.-FP-2

7CYA720118

F

AUXILIAR PROM. ECO

D

C2

18

5.321,30

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

7CYA720218

F

ENCARREGAT MERCAT

D

C2

18

5.420,80

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

 • F* : Llocs de treball de naturalesa funcionarial anteriorment reservats a personal laboral.

 • AP: Agrupacions Professionals a que fa referència la Disposició Addicional Sèptima de la LEBEP.

 • C.D.: Complement de Destinació.

 • C.E.: Complement Específic.

 • *: L'import del complement específic s'establix per a jornades de treball completes (35 h/setmana), per a jornades inferiors correspon la part proporcional.

 • C: Concurs.

 • L.D.: Lliure Designació.

Cinqué.- Aprovar igualment la relació de llocs de treball existents en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, relació que inclou els llocs reservats a personal funcionari i personal laboral.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS 2010

A. PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement Destinació

Complement

Específic

Dedicació

F1A28SE

Director/a OA

A

A1

28

15.554,24

Total

F2D18SG

Auxiliar Administratiu/va

D

C2

18

5.312.30

Total

F3C20SG

Administratiu/va

C

C1

20

7.835,23

Total

B. PERSONAL LABORAL

SEU DE L’ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Retribucions Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020112OA

Treballador/a Social

16.908,54

¾ Jornada

Laboral

CENTRE GERIÀTRIC ASSISTENCIAL

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100CG

Director/a*

25968,11

Total

Laboral

L1B020200CG

DUE*****

22544,71

Total

Laboral

L2B020200CG

DUE*****

22544,71

Total

Laboral

L3B020212CG

DUE *****

11272,38

½ Jornada

Laboral

L1B020300CG

Fisioterapeuta

11272,38

½ Jornada

Laboral

L1DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L2DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L3DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L4DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L5DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L6DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L7DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L8DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L9DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L10DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L11DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L12DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L13DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L14DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L15DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L17DO40100CG

Aux. d'infermeria***

15416,71

Total

Laboral

L1D040512CG

Cuidador/a@

7708,33

½ Jornada

Laboral

L2D040512CG

Cuidador/a

7708,33

½ Jornada

Laboral

L3D040500CG

Cuidador/a***

15416,71

Total

Laboral

L1C030112CG

Anim. Sociocul.

9293,84

½ Jornada

Laboral

L1DO40300CG

Cuiner/a *****

15155,11

Total

Laboral

L2DO4O300CG

Cuiner/a *****

15155,11

Total

Laboral

L1EO50300CG

Pinxe *****

13766,22

Total

Laboral

L1DO40200CG

Governanta *****

15518,79

Total

Laboral

L1EO50100CG

Op. de Neteja *****

13766,22

Total

Laboral

L3EO50100CG

Op. de Neteja *****

13766,22

Total

Laboral

L4EO50100CG

Op. de Neteja *****

13766,22

Total

Laboral

L5EO50100CG

Op. de Neteja *****@

13766,22

Total

Laboral

L6EO50100CG

Op. de Neteja *****

13766,22

Total

Laboral

L8EO50100CG

Op. de Neteja *****

13766,22

Total

Laboral

L2E050300CG

Auxiliar de menjador *****

13766,22

Total

Laboral

L3E050300CG

Auxiliar de menjador *****@

13766,22

Total

Laboral

L1D040500CG

Oficial Mantenimiento ****

16.242,21

Total

Laboral

L2E050400CG

Portero/a – Ordenanza @

6883,11

½ jornada

Laboral

* Inclou plus de Direcció

** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

*** Places que inclouen el plus de nocturnitat i cobren la festivitat per dia treballat (14 festius any)

**** Inclou plus de disponibilitat

***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat (14 festius any)

@ Places reservades al torn de discapacitat.

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R. Anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100DPP

Psicòleg/a-Director/a*

31.721.04

Total

Laboral

L1B020200DPP

DUE *****

22544,76

Total

Laboral

L2B020200DPP

DUE *****

22544,76

Total

Laboral

L1B020300DPP

Fisioterapeuta

22544,76

Total

Laboral

L1DO40445DPP

Governanta

15518,79

Total

Laboral

L1DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L2DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L3DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L4DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L5DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L7DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L8DO40100DPP

Aux.Ocupacional***

15416,71

Total

Laboral

L9DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#1

15416,71

Total

Laboral

L10DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#2

15416,71

Total

Laboral

L11DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#3

15416,71

Total

Laboral

L12DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#4

15416,71

Total

Laboral

L13DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#5

15416,71

Total

Laboral

L14DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#6

15416,71

Total

Laboral

L15DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#7

15416,71

Total

Laboral

L16DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#8

15416,71

Total

Laboral

L17DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#9

15416,71

Total

Laboral

L18DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#10

15416,71

Total

Laboral

L19DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#11

15416,71

Total

Laboral

L20DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#12

15416,71

Total

Laboral

L22DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#14

15416,71

Total

Laboral

L23DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#15

15416,71

Total

Laboral

L24DO40100DPP

Aux.Ocupacional***#16

15416,71

Total

Laboral

L25DO40100DPP

Aux.Ocupacional**

15416,71

Total

Laboral

L26DO40100DPP

Aux.Ocupacional**

15416,71

Total

Laboral

L27DO40100DPP

Aux.Ocupacional**

15416,71

Total

Laboral

L28DO40100DPP

Aux.Ocupacional

15416,71

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L2DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L3DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L4DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L5DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L6DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L7DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L8DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L9DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L10DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L11DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L12DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L13DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L14DO40400DPP

Cuidador/a ****

15416,71

Total

Laboral

L15DO40400DPP

Cuidador/a ****@

15416,71

Total

Laboral

L16DO40400DPP

Cuidador/a ****@

15416,71

Total

Laboral

L1DO40300DPP

Cuiner/a *****

15155,11

Total

Laboral

L2DO40312DPP

Cuiner/a *****

7577,55

½ Jornada

Laboral

L1D040500DPP

Oficial Manteniment

15155,11

Total

Laboral

L1E050300DPP

Auxiliar Cuina *****

13766,2

Total

Laboral

L1B010112DPP

Director/a*

12600,19

½ Jornada

Laboral

L29DO40100DPP

Aux.Ocupacional

15416,71

Total

Laboral

L30DO40100DPP

Aux.Ocupacional

15416,71

Total

Laboral

L31DO40100DPP

Aux.Ocupacional

15416,71

Total

Laboral

L1D040600DPP

Auxiliar de direcció @

7.513,87

½ jornada

Laboral

* Inclou plus de Direcció (285,28 Grup A / 221,3 Grup B Jornada completa)

** D'acord amb les necessitats del servei podrà ser d'aplicació per aquest lloc de treball el plus de festivitat/nocturnitat.

*** Places que cobren un plus que inclou la nocturnitat i festivitat

**** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat.

# Places a extingir amb la cobertura d'altres llocs de treball:

#1 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL3D040400DPP

#2 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL4D040400DPP

#3 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL5D040400DPP

#4 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL6D040400DPP

#5 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL7D040400DPP

#6 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL8D040400DPP

#7 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL9D040400DPP

#8 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL10D040400DPP

#9 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL11D040400DPP

#10 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL12D040400DPP

#11 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL13D040400DPP

#12 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL14D040400DPP

#13 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL15D040400DPP

#14 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL16D040400DPP

@ Places reservades al torn de discapacitat.

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R.Anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100DPA

Director/a*

25200,38

Total

Laboral

L1B020400DPA

Educador/a **

22544,76

Total

Laboral

L1D040100DPA

Cuidador/a***

15.416,71

Total

Laboral

L2D040100DPA

Cuidador/a***

15.416,71

Total

Laboral

L3D040100DPA

Cuidador/a***

15.416,71

Total

Laboral

L4D040100DPA

Cuidador/a***

15.416,71

Total

Laboral

L5D040100DPA

Cuidador/a***

15.416,71

Total

Laboral

L6D040112DPA

Cuidador/a***&

7.708,35

Total

Laboral

L1DO40312DPA

Cuiner/a *****

7577,55

½ jornada

Laboral

L1EO50100DPA

Operari/a Neteja

13766,2

Total

Laboral

*Inclou plus de direcció

** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.

*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat

***** Places que cobren plus de festivitat

& 6 mesos a l'any

Sisè.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2010, que l'integren el Pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent resum per capítols:

I.- PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2010

A.- DESPESES.

Capítol

Denominació

Quantia

I

Despeses de personal

8.822.032,71

II

Despeses corrents en béns

7.224.822,97

III

Despeses financeres

306.600,00

IV

Transferències corrents

1.335.023,60

VI

Inversions reals

1.512.900,00

VIII

Actius financers

6.000,00

IX

Passius financers

1.527.698,27

Total

20.735.077,55

B.- INGRESSOS

Capítol

Denominació

Quantia

I

Impostos directes

8.238.147,18

II

Impostos indirectes

330.000,00

III

Taxes, preus pùblics i altres ingressos

4.587.589,04

IV

Transferències corrents

5.914.844,74

V

Ingressos patrimonials

145.736,91

VIII

Actius financers

5.859,68

IX

Passius financers

1.512.900,00

Total

20.735.077,55

II.- PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS 2010

A.- DESPESES

Capítol

Denominació

Quantia

I

Despeses de personal

1.762.052,54

II

Despeses corrents en béns

388.875,00

III

Despeses financeres

2.100,00

VI

Inversions reals

87.219,10

IX

Passius financers

14.489,61

Total

2.254.736,25

B.- INGRESSOS

Capítol

Denominació

Quantia

III

Taxes, preus públics i altres ingressos

642.999,86

IV

Transferències corrents

1.524.517,29

VII

Transferències de capital

87.219,10

Total

2.254.736,25

Setè.- Exposar al Públic els expedients durant un termini de quinze dies, mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte que les persones interessades puguen examinar-los i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Vuitè.- Entendre aprovades definitivament la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball, així com el Pressupost General per a l'any 2010, en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Novè.- La Plantilla, Relació de Llocs de Treball i Pressupost General definitivament aprovats, es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i remesos a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma dins del termini de 30 dies, en compliment de l'establit en l'article 127 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

PUNT 15é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR, RELATIVA AL SUPORT I ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LA PROBLEMÀTICA DE L'AIGUA EN ESPANYA I EN LA COMUNITAT VALENCIANA, APROVADA PEL PLE DEL CONSELL DE LA GENERALITAT VALENCIANA.- A proposta d'Alcaldia la corporació, per dotze vots en contra (representants del grup municipal popular) i nou a favor, acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia, per tal de sotmetre'l a consideració de la Comissió Informativa corresponent.

PUNT 16é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, PERQUÈ SIGA CONSIDERAT PER LA CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL COM UN SERVEI PÚBLIC DE LA XARXA DE CENTRES I SERVEIS PÚBLICS PER A L'ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA.- A proposta d'Alcaldia la corporació, per dotze vots en contra (representants del grup municipal popular) i nou a favor, acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia, per tal de sotmetre'l a consideració de la Comissió Informativa corresponent.

PUNT 17é.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ AMB TEATRES DE LA GENERALITAT.- A proposta d'Alcaldia la corporació, per dotze vots en contra (representants del grup municipal popular) i nou a favor, acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia, per tal de sotmetre'l a consideració de la Comissió Informativa corresponent

PUNT 18é.- Se sotmet a consideració del Ple de la corporació, la justificació de la urgència corresponent a la moció presentada pel portaveu del grup municipal socialista (Sr. Escuder Arín) in voce, referida al tema de la xarxa de centres i serveis socials respecte a la prestació del servei d'ajuda a domicili, de conformitat amb el que disposa l'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En aquest sentit, el Sr. Escuder indica que fa dotze o catorze dies una moció per instar a la Conselleria que el servei d'ajuda a domicili d'este Ajuntament es tinga en compte en les situacions de dependència a l'hora d'establir els programes individuals d'atenció (PIA), i que es transferisca a l'Ajuntament tot el finançament derivat d'aquestos programes i, en conseqüència, que els serveis socials d'esta casa tinguen tota l'autoritat, que reben eixos recursos i que estiguen inclosos en la xarxa de centres dispensadors d'eixos serveis en la xarxa de serveis públics.

Sotmesa la declaració d'urgència a votació, es desestimada per nou vots a favor i dotze en contra —representants del grup municipal popular—.

PUNT 19é.- Se sotmet a consideració del Ple de la corporació, la justificació de la urgència corresponent a la moció presentada pel portaveu del grup municipal socialista (Sr. Escuder Arín) in voce, referida al tema del Circuit Teatral Valencià, de conformitat amb el que disposa l'article 91.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

En aquest sentit, el Sr. Escuder indica que durant molt de temps Benicarló i seixanta-tres pobles més han gaudit dels avantatges del Circuit Teatral Valencià, amb una oferta i una programació estable. Aqueixa situació s'ha desenvolupat a partir d'una Llei que el Consell Valencià, governat pel Partit Popular, va aprovar i que donava estabilitat, tant als ajuntaments come este, com a les companyies teatrals, als actors i a tot el servei que forma el Circuit Teatral Valencià. Ara ens trobem en la realitat que la Generalitat posa menys recursos en aquest tema i, damunt, els passa del capítol 2 al capítol 4. Els passa de tindre una cosa fixa en la qual la Generalitat pagava el 50% d'eixes programacions teatrals, al capítol 4 “Subvenciones”, amb la qual cosa, s'està provocant la desaparició d'aquest circuit teatral valencià. Per tant, no entén per què una cosa que funcionava bé, es desmunta i per què s'incompleix la Llei en aquest sentit.

Sotmesa la declaració d'urgència a votació, és desestimada per nou vots a favor i dotze en contra —representants del grup municipal popular—.

PUNT 20é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

La corporació coneix el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 22 de febrer de 2010.

Relació de fets

I.- Per providència d'inici del tinent alcalde de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de 19 de gener de 2010, es resol iniciar expedient de contractació per a l'execució de l'obra d'urbanització del SECTOR 7.

II.-Vists els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del SECTOR 7, de data 25 de gener de 2010.

III.-Vist l'informe favorable de Secretaria de data 25 de gener de 2010.

IV.- Vist l'informe del viceinterventor de data 28 de gener de 2010.

V.- Vista la proposta del tinent alcalde de Contractació de data 28 de gener de 2010, per la qual es proposa l'aprovació de l'expedient de contractació 67/2009 i plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació, per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'adjudicació de la urbanització del Sector 7 i declarar la plurianualitat de les obres.

VI.-Vist l'acord de Ple de data 28 de gener de 2010, pel qual s'aprova, la plurianualitat de les obres, i l'expedient de contractació 67/2009 i plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació, per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'adjudicació de la urbanització del Sector 7.

VII.- Vist l'informe de la tècnic municipal de data 18 de febrer de 2010, pel qual s'informa sobre l'error material detectat en els plecs de clàusules administratives, aprovades en l'expedient 67/2009 per acord plenari de data 28 de gener de 2010.

Fonaments de dret

I.- Atès el disposat en l'article 105.2 de la L4/1999, de modificació, de la L30/1992 , de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, que regula la rectificació d'errors materials, de fet i aritmètics existents en els actes administratiu

II.- Ateses les facultats conferides a l'Alcaldia en virtut de l'articule 21.1.r) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i en virtut de la delegació conferida per l'Alcaldia mitjançant el Decret de 19 de juny de 2007.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Exercitar la potestat administrativa de revisió d'ofici d'errors materials, rectificant l'acord adoptat pel ple de 28 de gener de 2010 i introduir en els plecs aprovats per aquest acord, la modificació proposada per la tècnica.

Segon.- Iniciar el procediment de rectificació de l'error material existent i rectificar el següent:

On diu:

«16.- REVISIÓN DE PRECIOS.

.....a al revisión del IPC, amb utilización de las formulas polinómicas.”

  “ 20.- GASTOS.

...., así como satisfacer a la Hacienda Pública cuantos tributos sean exigibles según la legislación vigente en la materia.»

Al final d'«Examen de proposiciones, donde no se materializó la redacción del último párrafo.»

Ha de dir:

“16.- REVISIÓN DE PRECIOS.

.......a la revisión del IPC, que corresponda tal y como se estipula en el artículo 77 de la LCSP.»

«20.- GASTOS.

...., así como satisfacer a la Hacienda Pública cuantos tributos sean exigibles según la legislación vigente en la materia, aproximadamente 300€

Al final d'«Examen de proposiciones», cal incloure el següent paràgraf:

«Con fin de prevenir la posibilidad de que se produzca un empate en la valoración de los criterios de adjudicación, el método para que se resuelva la adjudicación del contrato será por “sorteo”, numerando las ofertas correlativamente, según su registro de entrada

Tercer.- Traslladar el present acord a Urbanisme, a Intervenció, a Tresoreria i al director d'obra.

Quart.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per complir l'acordat.

PUNT 21é.- Se sotmet a consideració del Ple de la corporació, la justificació de la urgència corresponent a la moció presentada pel portaveu del grup municipal del Bloc —Sr. Guzmán Grau—, referida al tema de la situació que es troba la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Aquesta es presenta a la corporació, en primer lloc, per donar-li continuïtat al treball realitzat a les Corts Valencianes per part del senyor Pañella i, en segon lloc, perquè l'Ajuntament es posicione respecte de la situació en què es troba la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, ja que per part de la Generalitat se'ls han rebaixat les aportacions que, en un principi, se'ls havia compromés en l'Assemblea que va tindre lloc a Borriana, per part de la directora general de l'Institut Valencià de la Música, la senyora Immaculada Torres. Per això, es demana que per part de l'Ajuntament s'inste a la Generalitat Valenciana que es complisquen els compromisos adquirits per part del Partit Popular.

En aquest punt, el senyor alcalde indica que no té antecedents al respecte i, si és així, no hi ha cap problema a presentar una petició conjunta d'ambdós grups municipals a l'òrgan competent.

Sotmesa la declaració d'urgència a votació, es desestimada per nou vots a favor i dotze en contra —representants del grup municipal popular—.

PART DE CONTROL

PUNT 22é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE GENER DE 2010 AL 15 DE FEBRER DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions d'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de gener de 2010 al 15 de febrer de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 23é.- PRECS I PREGUNTES.-

En primer lloc, el senyor Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista formula les següents preguntes:

«Primera.-No hi ha tècnics a la casa per a fer el plec de condicions de la piscina, que ens hem de gastar 30.000 euros, més Iva, fora?

Segona.-S'ha obert algun expedient administratiu respecte al pamflet d'autobombo del Sr. alcalde anomenat Crònica?»

Seguidament, la Sra. Miralles Ferrando, representant del grup municipal socialista planteja la següent pregunta:

«El 29 d'octubre de 2009 es va aprovar al Ple de l'Ajuntament l'expedient de contractació de la gestió del servei públic, de la reforma i explotació d'una escola infantil de 0 a 3 anys a la nostra ciutat. Ens podrien informar com està el tema?»

A continuació, el senyor Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, fa les següents preguntes:

«Primera.- Al passat Ple vosté, Sr. alcalde, ens va comentar que, a partir del prec que li vam fer des del Bloc, de l'ajuda al poble d'Haití per part d'este Ajuntament, i que consideraven que no era possible i que ens va informar que vosté, conjuntament amb la regidora de Benestar Social, estaven estudiant la realització d'algunes accions per a poder ajudar al poble haitià, els demanem que ens expliquen quines són estes iniciatives que s'han pres o que han intentat portar endavant per ajudar el poble haitià.

Segona.- Al Ple de 2009, jo li vaig preguntar i vosté em va comunicar que em donarien una còpia d'un escrit que havien enviat a Vinaròs pel tema de la TDT. Aleshores, este escrit encara no el tinc. Era per saber si ens el donen o no ens el donen, si està o no està. La veritat és que a mi, se m'havia passat, però buscant, no el tinc. Aleshores, era per saber això i també preguntar-li, al mateix temps, en quina situació ens trobem amb el tema de la TDT municipal o comarcal o el que correspon a municipal.

Tercera.- Pensen plantar o substituir la gran quantitat d'arbres morts, assecats, desapareguts en molts carrers i places de la nostra ciutat i que cada vegada està donant una imatge més pobra als veïns i als forasters?

Quarta.- Com estan totes aquelles activitats mediambientals que el Sr. regidor de Medi Ambient va sortir en roda de premsa fa temps que s'anaven a planificar conjuntament amb els centes educatius i que, de moment, això ha quedat en una reunió o dos i que res més s'ha sabut. Aleshores, voldríem saber si es pensa fer alguna cosa.

Cinquena.- S'ha pres alguna mesura o investigació o denúncia davant l'aparició d'un embassament d'aigües residuals a l'encreuament del barranc del Barranquet, a la rambla d'Alcalà amb el camí d'Artola?

Sisena.- Comencen les obres de les vivendes de protecció oficial a Sant Gregori o no comencen? Pensen caducar l'expedient o com està la situació?

Setena.- En nom del grup, demanem que es destinen les assignacions corresponents als tres grups municipals del mes de març de 2010 per ajudar al poble d'Haití.»

Formulades les anteriors preguntes i el corresponent prec, el senyor alcalde dóna la paraula al Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular. Aquest indica que el Crònica el paga l'Ajuntament i ho distribuïx l'empresa. S'està intentant que per part de Serveis Socials, en base al conveni que s'ha subscrit, es distribuïsca entre el personal discapacitat adequat.

El senyor Escuder indica que a l'equip de govern no li pareixia bé que hi hagués un BIM, amb personal de la casa, i ara ens gastem diners, —que no se sap quants—, en una publicació que no saben tampoc si hi ha un expedient de contractació per a aquesta finalitat. El grup municipal socialista entén que és una despesa inútil, útil des del punt de vista propagandístic del Partit Popular en general i del senyor alcalde en particular. Destaca que la creació del BIM era una referència consensuada dels grups polítics de l'Ajuntament i el Crònica és una publicació que mereix el rebuig per part del grup municipal socialista.

Torna a fer ús de la paraula el Sr. Marzal per dir que el Crònica, que ja és crònic, val 2.100 euros al mes i s'ha tramitat un contracte menor al respecte. Indica que aquest diariet es fa a ajuntaments com Moncofa, Benicàssim, Alcora, Vila-real, Almassora, Nules i Xilxes, entre d'altres.

Per altra banda, intervé la Sra. Bayarri, representant del grup municipal del Bloc, per tal de dir que el Crònica, pel que fa la contenció de la despesa va d'allò més bé, ja que el BIM ens costava 13.166,90 euros amb IVA inclòs i ara, sense Iva, val 25.200 euros a l'any, tal com el Sr. Marzal ha dit. També ressalta que en els municipis que ha citat, la corporació figura en els esmentats diariets. Ací només pinta el Partit Popular i el senyor alcalde, entenent que tots som corporació i, en conseqüència, també haurien de figurar tots els grups municipals representats en l'Ajuntament.

De nou, intervé el Sr. Marzal, per dir que el Sr. Escuder s'ha mirat el Crònica i que la Sra. Bayarri no se l'ha mirat, perquè el Sr. Lorenzo sí que figura al Crònica i representants del grup municipal del Bloc també figuren, i fica l'exemple de la inauguració del Casal Municipal.

Respecte a la pregunta formulada pel Sr. Escuder, en relació amb la destinació dels ordinadors de l'Ajuntament, respon el Sr. Soriano Verge, representant del grup municipal popular. Aquest indica que el repartiment d'ordinadors sempre s'ha fet seguint la línia i la filosofia d'anys anteriors. Segons el tècnic analista la primera destinació és l'OACSE, la segona és els centres educatius i la tercera, si en queden, és per a les associacions, a les quals prèviament se'ls han cursat les notificacions i requeriments corresponents. A data d'avui, hi ha peticions de la Comissió Islàmica de Benicarló, de l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, del CEIP Marqués de Benicarló i del CEIP Ángel Esteban.

Seguidament, el Sr. Escuder li diu al Sr. Soriano que no tindrà cap inconvenient a donar-li una còpia de la destinació dels ordinadors que s'ha fet durant l'últim any.

Al respecte, el Sr. Soriano li diu que per la seua part no hi ha cap inconvenient i que els Serveis Informàtics estan a la seua disposició per a obtenir tota la informació i documentació que estime convenient en aquest sentit.

Per part del Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular, s'indica que el balanç de la visita a Varsòvia (Polònia) ha estat molt positiu i que el treball que s'ha fet en any i mig s'ha vist recompensat. Van anar dotze persones, que eren una representació dels estaments afectats, com ara el Consell Regulador, la Cooperativa, etc. i només en podien ser dotze i no tretze.

Al respecte, el Sr. Guzmán manifesta en la Junta de Portaveus no van comunicar res al respecte i que ja saben que el senyor regidor d'Agricultura està content, però el que volen saber és quin ha estat el resultat d'aquesta visita i si han sigut les mateixes condicions per a tots els que van anar a Polònia, perquè segons periodistes i restauradors no han sigut les mateixes.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Arín, per dir que a Varsòvia és on va començar realment la Festa de la Carxofa i que estem davant d'un producte excel·lent. Tot és començar i el temps dirà. Ja li hagués agradat que haguessen anat més restauradors i més persones, però ja saben que els recursos són limitats i si enguany han anat els que han anat, l'any que ve n'aniran uns altres.

Per al·lusions, pren la paraula el Sr. Marzal, per tal de dir que la Diputació va designar-lo a ell per anar amb la delegació que va anar a Varsòvia i no ha costat ni un sol euro a l'Ajuntament de Benicarló la seua assistència.

En relació amb les preguntes formulades en el Ple d'avui, el Sr. Marzal respon a la Sra. Miralles que l'Ajuntament va aprovar el plec de condicions per a l'escola infantil de 0-3 anys. No s'ha presentat cap oferta i ara s'està mirant la possibilitat de fer-ne un negociat per part del Departament de Contractació, per tal de tirar endavant aquest tema. Diu que s'han trobat amb una situació econòmica delicada i els bancs tenen tancada l'aixeta.

La Sra. Miralles li diu al Sr. Marzal que això demostra el que li va dir al Ple de mesos passats que aquesta opció era del tot inviable.

Finalment, el Sr. Marzal, li respon que per part de l'Ajuntament s'està estudiant el procediment de contractació que millor puga respondre a les necessitats socials, en relació amb l'escola infantil de o-3 anys i demana que, per part del grup municipal socialista, no es faça cap referència al tema de les treballadores, ja que aquestes senten comentaris i no els fa cap gràcia, ja que l'Ajuntament, si no adjudica l'escola infantil de 0-3 anys, no es fa càrrec de les despeses d'aquestes treballadores, tal com marca el conveni subscrit amb la Fundació Caixa Castelló.

En relació amb el prec formulat pel Sr. Guzmán, la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, indica que s'ha treballat amb Creu Roja i amb Esperanza sin Fronteras. D'ací a dues setmanes sortirà el Calendari Social. S'espera que tinga un valor. L'Ajuntament fa una aportació inicial per a pagar el calendari i si després es pot vendre al públic, es farà una col·laboració conjunta amb Creu Roja i això serà el que es donarà al poble haitià.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 11.59 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 26 de febrer de 2010