Ple ordinari núm. 6/2010, de 29 d'abril.

29/04/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 6/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 29 d'abril de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 6/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 29 D'ABRIL .-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 29 d'abril de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2009, DE 8 D'OCTUBRE; DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 22/2009, DE 22 DE DESEMBRE; DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 1/2010, DE 28 DE GENER; DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 2/2010, DE 25 DE FEBRER I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2010, DE 13 D'ABRIL.-

Fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que a l'acta del 22 de desembre de 2009, pàgina 8, en tot el tema de les factures de FCC, finalment, intervé el senyor alcalde i el senyor Guzmán pensa que hauria de quedar reflectit que ells van demanar la paraula per a defensar-se dels comentaris o atacs que se'ls va fer per part del regidor de Contractació i se'ls va denegar la paraula. Diu que de tot això no figura res i pensa que hauria de constar-hi.

Després a l'acta de 28 de gener de 2010, pàgina 49, punt 17é, quan diu: «Pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que amb la present intervenció, ja estan fetes totes. Indica l'ostentació de l'elegància política per part del grup municipal popular...», era justet tot el contrari, la poca elegància. D'altra banda, a la pàgina 62, suposa que deu ser per defecte de forma, però que els hagués agradat que hagués constat la falta de respecte que l'alcalde va mostrar cap a l'espòs de la seua companya, la Sra. Pili Bayarri, i que tampoc ha quedat reflectit.

Finalment, a l'acta de 25 de febrer de 2010, pàgina 41, diu que finalment conclou el debat d'aquest punt el senyor alcalde i li contesta el senyor Guzmán que: «quan ve alguna autoritat, avisen els portaveus dels grups municipals perquè ho sàpiguen i si alguna vegada s'ha passat és perquè....». Això sí que li ho va dir, però, com després a l'acta no es reflecteix res d'eixe comentari, sembla que això està una mica solt, ja que si no hi ha cap pregunta ni comentari al respecte, no sap si hauria d'estar o que ells van comentar que no se'ls avisava o eliminar eixe tros, perquè si no, sembla que això quede solt.

En conseqüència, per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions que, amb caràcter extraordinari, van tenir lloc els dies 8 d'octubre de 2009, 22 de desembre de 2009 i 13 d'abril de 2010 i també l'esborrany de les actes de les sessions que, amb caràcter ordinari, van tenir lloc els dies 28 de gener de 2010 i 25 de febrer de 2010.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE GUALS DEL CARRER DE FRANCISCO PIZARRO.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde de l'Àrea d'Economia i Hisenda, perquè es procedisca a la devolució de la part proporcional dels imports dels guals a càrrec del padró de 2009, dels veïns del carrer Francisco Pizarro, per la realització de les obres de remodelació d'aquest carrer.

Vist l'informe núm. 90/10 del viceinterventor de data 15/04/2010, en el sentit que no procedeix la concessió de les bonificacions fiscals proposades.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Resoldre la discrepància del viceinterventor en el sentit de continuar el procediment.

Segon.- Concedir un benefici fiscal aplicable a l'Ordenança T-14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a tots i cadascun dels interessats que a continuació es detallen, sempre que estiguen al corrent del pagament d'aquesta taxa, corresponent al període de 5 mesos i 12 dies que va romandre tallada al tràfic rodat al c. de Francisco Pizarro (tram Pius XII-Av. de Iecla), amb motiu de l'execució de les obres de reurbanització, amb càrrec a la partida 33100 i pels següents imports:

NIF

TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

IMPORT

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

126,50 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

94,88 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

XX

XX

XX

63,25 €

TOTAL

790,63 €

Tercer.- Concedir un benefici fiscal aplicable a l'Ordenança T-14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a tots i cadascun dels interessats que a continuació es detallen, sempre que estiguen al corrent del pagament d'aquesta taxa, corresponent al període de 2 mesos que va romandre tallada al tràfic rodat el c. Francisco Pizarro (tram av. de Iecla-Sant Elm), amb motiu de l'execució de les obres de reurbanització, a càrrec de la partida 33100 i pels següents imports:

NIF

TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

IMPORT

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

35,18 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

35,18 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

XX

XX

XX

23,45 €

TOTAL

351,76 €

Quart.- Concedir un benefici fiscal aplicable a l'Ordenança T-14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a tots i cadascun dels interessats que a continuació es detallen, sempre que estiguen al corrent del pagament d'aquesta taxa, corresponent al període de 5 mesos i 12 dies que va romandre tallada al tràfic rodat el c. Joan XXIII (tram C. Colón-F. Pizarro), amb motiu de l'execució de les obres de reurbanització, a càrrec de la partida 33100 i pels següents imports:

NIF

TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

IMPORT

XX

XX

XX

47,44 €

XX

XX

XX

63,25 €

TOTAL

110,69 €

Cinquè.- Per a poder fer efectiva la devolució ha d'aportar cadascun dels interessats, la fitxa de manteniment de tercers, segons model que se'ls facilitarà, en el termini de 10 dies; s'arxivarà sense més tràmit l'expedient en el cas que s'incomplisca aquest termini.

Sisè.- Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació davant l'Alcaldia. Així mateix, pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que regula l'article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

PUNT 3r.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE D'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES.- Se sotmet a consideració de la Comissió, la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 d'abril de 2010.

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que va tindre lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

II. Vist que, en data 16 de març de 2010, s'ha subscrit el corresponent conveni amb XX, propietari de la parcel·la XX del polígon XX, afectada pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'XX.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i amb el vot favorable de 14 dels membres presents i 7 en contra —representants del grup municipal socialista—, acorda:

Primer.- Ratificar el següent conveni subscrit en data 16 de març de 2010, amb XX, per a l'adquisició de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'XX:

«CONVENI

En la casa consistorial de Benicarló, el 16 de març de 2010.

ES REUNEIXEN:

D'una banda:

XX, major d'edat, amb NIF XX, veí de XX, amb domicili a c. XX, XX

XX, major d'edat, amb NIF XX, en qualitat de representant de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, S. Coop.de Credit V, amb CIF núm. F-12013348, i amb domicili a l'av. de Joan Carles I, núm. 18 de Benicarló, segons l'escriptura d'elevació a públic dels acords socials de l'entitat, atorgada davant el notari de XX, el Sr. XXX, en data 16 de gener de 2007 (núm. de protocol XX).

D'una altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. XX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. XX és propietari del 100% del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom XX, llibre XX de XX, foli XX, finca núm. XX duplicat, inscripció XX amb la següent descripció:

RÚSTICA.- Heretat erma al terme de XX, XX, de set àrees seixanta-nou centiàrees. Fites: Nord i oest, camí, sud, XX, i Est, XX, descrita en la inscripció de referència cadastral Pol XX Parcel·la XX”

Li pertany, en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a XX, el dia 23 de maig de 2001, davant el notari, XX.

Sobre aquesta finca existeix una càrrega hipotecària a favor de l'entitat mercantil Caixa Rural de Benicarló, Societat Cooperativa de Crèdit Valenciana, en virtut d'escriptura pública de data 11 de novembre de 2004, formalitzada a XX, davant el notari, el Sr. XX.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon XX, parcel·la XX.

Segon.- Que aquesta finca està situada part en sòl urbanitzable i part en sòl no urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la XX i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 106,00 m2, que estan inclosos en la seua totalitat en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- El Sr. XX cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, amb el consentiment exprés de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, S. Coop. de Crèdit V., gratuïtament, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, la total superfície de 106,00 m2 de la finca de la seua propietat situada en la XX polígon XX, parcel·la XX (finca registral núm. XX), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'XX i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- El Sr. XX es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la XX i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient i perquè realitze les gestions necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en prengueu coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 4t.- DICTAMEN A DIVERSES PROPOSTES DE RECUPERACIÓ DE LA POSSESSIÓ DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, CORRESPONENTS AL VIAL DE CONNEXIÓ BENICARLÓ-PENÍSCOLA.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de diversos informes proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme, de data 16 d'abril de 2010.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir que a la Comissió Informativa d'Urbanisme van apuntar alguns dubtes respecte a la recuperació d'aquests béns de domini públic. Per això es van abstenir i volien estudiar més a fons el tema perquè entenien que existien unes qüestions que no quedaven resoltes. El seu grup entén que ni ha greuges comparatius entre els propietaris que van signar el conveni de cessió de terrenys fa quaranta anys i els que ho han signat últimament. Els primers van cedir deu metres i els últims set metres. Els primers s'han de retranquejar set metres i pagar la tanca de contenció. Els últims s'han de retranquejar set metres i els ho pagarà l'Ajuntament. Per altra banda, no saben si les cessions de terrenys que es van signar inicialment estan registrades al Registre de la Propietat. Davant d'aquestos dubtes el seu grup s'abstindrà.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que el seu grup es va abstenir a la Comissió d'Urbanisme perquè entenia que sí que existien greuges comparatius entre els propietaris d'una banda i de l'altra i a més hi havia un tracte desigual entre propietaris d'una banda. Per tant, com hi ha hagut un tractament desigual, ja que uns hauran de traure els diners de la butxaca i a altres els ho pagarà l'Ajuntament, el seu grup s'abstindrà.

En aquest punt, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal del Partit Popular, per indicar que ell ha d'entendre que, amb el posicionament d'abstenció, ells preferixen que l'Ajuntament incomplisca els convenis que signa amb els veïns. Manifesta que hi ha convenis que estan signats des de temps immemorial. Els veïns, en lloc de retranquejar-se en el seu moment, van sol·licitar fer ús dels terrenys fins que arribara el moment i ara, ha arribat el moment, i s'han de retranquejar als set metres. Greuge comparatiu, no n'hi ha. Els que cediren en el seu moment, es construiran un habitatge en una zona no urbanitzada i han gaudit d'uns privilegis.

En un segon torn, pren la paraula el Sr. Sánchez, per ratificar-se en què sí que hi ha greuge comparatiu. Els que tenen la tanca, en el seu dia van demanar la llicència d'obres. Aquells que no van firmar el conveni, ara, l'Ajuntament els la pagarà. A més, als anys 70 o 80, edificar allí era legal. I respecte de les qüestions que li ha plantejat ,no li n'ha contestat cap.

En una segona intervenció, el Sr. Cuenca contesta al Sr. Sánchez que no perquè cride o alce la veu, tindrà més raó i que no té res a veure ser sibil·lí amb ser un estúpid. Rarament un estúpid sap ser sibil·lí. Per altra banda, el Sr. Cuenca manifesta que no s'inventa res. Fins i tot li diu al Sr. Sánchez que aquí està el senyor secretari per si ell té algun dubte sobre el que és un conveni signat davant del secretari, ratificat pel Ple de l'Ajuntament. Finalment, li pregunta al secretari si registrar-lo és un pur tràmit o no.

En aquest punt, el secretari contesta que a efectes de terceres persones no és el mateix, però per les dues parts sí.

Aleshores, el Sr. Cuenca diu que ell no s'inventa res. Si algun afectat per eixos tres metres fa peticions a l'Ajuntament per saber si l'Ajuntament fer ús o no d'eixe terreny, l'Ajuntament li dirà sí o no, en funció dels informes i tràmits corresponents. Els senyors que en el seu dia cediren va ser perquè construïren i la llicència de construcció implicava la cessió dels terrenys. Aleshores, l'equip de govern el que va és recuperar eixe sòl. Per tant, demana que no els diguen que facen alguna cosa en contra del que hi ha estipulat, perquè no ho faran. Respecte als paràgrafs dels escrits que s'envien als propietaris, indica que són els funcionaris els que ho redacten.

4.1. XX, polígon XX, parcel·la XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que, en data 13 de setembre de 1973, el Sr. XX, amb DNI XX, i la la Sra. XX, amb DNI 73.350.578, van cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló —actualment parcel·la XX del polígon XX—, afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en la sessió plenària que va tindre lloc en data 17 de setembre de 1973, i que aquests terrenys estaven afectats pel que fa al seu ús com a vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que, segons esbrinaments realitzats pel Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, la titular actual de la parcel·la referida és de la la Sra. XX, amb DNI XX, i domicili a la XX, núm. XX de Benicarló.

IV. Vist que els Serveis Tècnics Municipals, han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pels propietaris de la parcel·la, a una distància de 6,10 metres amidats des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de la interessada i la de titularitat municipal.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, hauria d'eliminar-se aquest clos, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

— Demolició de la tanca existent.

— Excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent.

— Execució d'una nova tanca a la distància adequada

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 1.817,24 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 24 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló —actualment parcel·la XX del polígon XX—, realitzada en data 13 de setembre de 1973, pel Sr. XX i la la Sra. XX, i acceptada en data 17 de setembre de 1973 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix audiència a l'actual propietària de la parcel·la que hi fita, la Sra. XX, perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. Aquesta resolució es notifica a la interessada, en data 29 de setembre de 2009, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic municipal, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló —actualment parcel·la XX del polígon XX—, realitzada en data 13 de setembre de 1973, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 17 de setembre de 1973 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en el qual subsisteix un clos, construït en el seu moment pels propietaris de la parcel·la, a una distància de 6,10 metres amidats des de l'eix del vial, i que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita (parcel·la XXX del polígon XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir a la Sra. XX, propietària actual de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de domini públic municipal, amb la demolició de la tanca existent, i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se li indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, ha de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisca que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, ha de manifestar-ho expressament. En aquests cas, els treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol un recurs que estimen pertinent.

4.2. XX, polígon XX, parcel·la XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que en data 18 de novembre de 1985, la Sra. XX, amb DNI XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en sessió plenària que va tindre lloc en data 10 de desembre de 1985, i que s'afecten aquests terrenys al seu ús com vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que s'ha comprovat en la base de dades del Cadastre Immobiliari la titularitat actual de la finca referida, resultant ser propietat de la Sra. XX, amb NIF XX.

IV. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteixen les restes d'un mur menut de maçoneria, construït en el seu moment per la propietària de la parcel·la a una distància de 4,40 metres amidats des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

— Excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent

— Demolició de restes del muret de maçoneria

Els Serveis Tècnics Municipals, valoren l'obra a executar en un import total de 623,14 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 18 de novembre de 1985 per la Sra. XX, i acceptada en data 10 de desembre de 1985, pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix audiència a l'actual propietària d'aquesta parcel·la, perquè durant el termini de 15 dies formulara les al·legacions que estimara convenients. Aquesta resolució es notifica a la interessada en data 16 de setembre de 2009, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 18 de novembre de 1985 per la Sra. XX, i acceptada en data 10 de desembre de 1985, pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la superfície del qual subsisteixen les restes d'un mur menut de maçoneria, construït en el seu moment per la propietària de la parcel·la a una distància de 4,40 metres amidats des de l'eix del vial, i que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir a la Sra. XX, actual propietària de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de domini públic municipal, amb l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent i la demolició de restes del mur menut de maçoneria, amb l'advertiment que en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà l'execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol un recurs que estimen pertinent.

4.3. XX, polígon XX, parcel·la XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que en data 27 de febrer de 1974, el Sr. XX, amb DNI XX, i la seua esposa, la Sra. XX, amb DNI XX, van cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·les XXX i XXX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la del polígon XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en la sessió plenària que va tindre lloc en data 5 d'agost de 1974, i que s'afecten aquests terrenys al seu ús com vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que s'ha comprovat en la base de dades del Cadastre Immobiliari la titularitat actual de la finca referida i que resulta que és encara propietat del Sr. XX, amb NIF XX.

IV. Vist que els Serveis Tècnics Municipals, han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pels propietaris de la parcel·la a una distància de 4,65 metres amidats des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera de Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

— Demolició de tanca existent.

— L'excavació, el buidatge i el desbrossament del terreny existent.

— Execució d'una nova tanca a la distància adequada.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 7.619,17 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·les XXX i XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 27 de febrer de 1974, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 5 d'agost de 1974, pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix als interessats audiència, perquè durant el termini de 15 dies formularen les al·legacions que estimaren convenients. Aquesta resolució es notifica als interessats en data 16 de setembre de 2009, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·les XXX i XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 27 de febrer de 1974, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 5 d'agost de 1974, pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteix un clos, construït en el seu moment pels propietaris de la parcel·la cedent a una distància de 4,65 metres des de l'eix del vial, i que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir al Sr. XX i la Sra. XX, propietaris de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que, per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se'ls indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, han de manifestar-ho expressament, indicant-los que aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a les interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol un recurs que estimen pertinent.

4.4. XX, polígon XX, parcel·la XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que en data 31 de gener de 1979, el Sr. XX, amb DNI núm. XX i la Sra. XX, amb DNI núm. XX, casats en règim de guanys, van cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, permetent l'ocupació immediata de la porció de terreny cedida.

II. Vist que la cessió referida va ser acceptada per la corporació municipal, mitjançant l'acord del Ple de data 22 de febrer de 1979.

III. Vist que, d'acord amb les dades obtingudes del Cadastre Immobiliari, la titularitat actual de la parcel·la que fita amb la municipal, de referència cadastral XX, és de XX.

IV. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a 6,10 metres de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de XX i la de titularitat municipal.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 2 de setembre de 2009, ha de retirar-se aquest tancat a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Demolició de la tanca existent.

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Execució de la nova tanca.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 2.246,31 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca de referència cadastral XX, actualment propietat de XX, realitzada en data 31 de gener de 1979 pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada per acord del Ple de la corporació, de data 22 de febrer de 1979 (expedient XX/XX), i es va concedir audiència als actuals titulars, perquè durant el termini de 15 dies formularen les al·legacions que estimaren convenients. Aquesta resolució es notifica als interessats en data 9 de setembre de 2009.

VII. En data 25 de setembre de 2009 (registre d'entrada núm. XX), el Sr. XX, en representació de la XX, presenta un escrit d'al·legacions, en el qual manifesta que coneixen l'existència de la cessió efectuada, però que això no ha de comportar costos per a la cedent, per tant, els treballs els ha de realitzar l'Ajuntament, actual propietari dels terrenys en els quals se situa la tanca.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades pels interessats, procedeix la seua desestimació, sobre la base dels següents arguments:

a) Des de la data que es produeix l'acceptació de la cessió dels terrenys realitzada pels interessats, per a la seua destinació al seu ús públic com vial, estem davant un bé de domini públic, imprescriptible, segons l'art. 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i la possessió del qual ha estat crebantada des de llavors fins als nostres dies, mitjançant l'existència d'un clos que delimita incorrectament les bogues d'aquesta porció de vial amb la propietat de XX.

b) Durant trenta anys, l'Ajuntament no ha exercitat cap acció per a recuperar la possessió de la porció de vial en qüestió, però ara es pretén executar el projecte d'obertura i adequació de dit vial, previst pel PGOU vigent amb una amplària de 14 metres, per la qual cosa és necessari ocupar els terrenys per a l'inici d'aquestes obres. A pesar que en el seu moment els interessats van cedir una porció de la parcel·la de la seua propietat fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, actualment només se'ls està exigint que retranquegen el clos a la distància necessària per a l'execució del vial actualment previst pel PGOU.

c) L'impediment a l'exercici de la possessió del terreny públic s'està produint amb l'existència de l'actual tanca. Una vegada eliminada aquesta, l'Ajuntament podrà recuperar la seua possessió, per tant, la reconstrucció del clos, fora de domini públic municipal, és opcional per a la comunitat de propietaris interessada.

II. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient,per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 31 de gener de 1979 pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 22 de febrer de 1979 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en el qual subsisteix un clos que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita (XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir a la XX, propietària de la parcel·la que hi fita (XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, han de manifestar-ho expressament, indicant-los que aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

4.5. XX, polígo XX, parcel·les XX i XX. XX i XX:

Exposició de fets

I. Vist que en data 25 de juliol de 1984, el Sr. XX, amb DNI XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·les XXX i XXX del polígon XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en la sessió plenària que va tindre lloc en data 16 d'agost de 1984, i que s'afecten aquests terrenys al seu ús com vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a una distància de 3,40 metres des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, d'acord amb les dades obtingudes del Cadastre Immobiliari, la titularitat actual de les parcel·les confrontants amb la municipal, és la següent:

a) polígon XX, parcel·la XX: la Sra. XX, amb NIF XX.

b) polígon XX, parcel·la XX: la Sra. XX, amb NIF XX.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest clos, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar les següents obres:

a) quant a la parcel·la núm. XX, propietat de la Sra. XX:

—demolició de la tanca existent.

—excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—execució de la nova tanca a la distància adequada

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 3.496,53 euros (IVA inclòs).

b) quant a la parcel·la núm. XX, propietat de la Sra. XX:

—excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—demolició d'un muret de maçoneria

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 960,22 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·les XXX i XX del polígon XX), realitzada en data 25 de juliol de 1984 pel Sr. XX, i acceptada en data 16 d'agost de 1984 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix audiència a les actuals titulars d'aquesta finca, la Sra. XX i la Sra. XX, perquè durant el termini de 15 dies formularen les al·legacions que estimen convenients. Aquesta resolució es notifica en el domicili de les interessades en data 11 de setembre de 2009, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient,per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·les XX i XXX del polígon XX), realitzada en data 25 de juliol de 1984 pel Sr. XX, i acceptada en data 16 d'agost de 1984 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en la qual subsisteix un clos (parcel·la XX) i un muret de maçoneria (parcel·la XX), construïts en el seu moment pel propietari de la parcel·la cedent a una distància de 3,40 metres des de l'eix del vial, que estableix un límit erroni entre les finques que fiten (parcel·les XX i XX del polígon XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir a la Sra. XX i la Sra. XX, propietàries de les parcel·les que fiten (parcel·les XX i XXX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca i mur de maçoneria existents, i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, han de manifestar-ho expressament, indicant-los que aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a les interessades, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

4.6. XX, polígon XX, parcel·la XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que, en data 12 de setembre de 1972, el Sr. XX, amb DNI XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en la sessió plenària que va tindre lloc en data 18 de setembre de 1972, i que s'afecten aquests terrenys al seu ús com vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix dos closos, construït en el seu moment pels propietaris de la parcel·la, un en la subparcel·la (a), i l'altre en la subparcel·la (b), ambdós a una distància de 4,85 metres amidats des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Demolició de tanca existent.

—Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Execució d'una nova tanca a la distància adequada.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 3.103,83 euros (IVA inclòs), quant a la subparcel·la (a) i de 3.514,50 euros (IVA inclòs), quant a la subparcel·la (b).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 12 de setembre de 1972, pel Sr. XX, i acceptada en data 18 de setembre de 1972 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i se li concedeix audiència perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. S'intenta la notificació en el domicili de l'interessat, però no es pot practicar, per tant, es procedeix d'acord amb el previst en l'art. 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (BOP de Castelló núm. 130, de 27 d'octubre de 2009). No consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 12 de setembre de 1972, pel Sr. XX, i acceptada en data 18 de setembre de 1972 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteixen dos closos, construïts en el seu moment pel propietari de la parcel·la, un en la subparcel·la (a), i altre en la subparcel·la (b), ambdós a una distància de 4,85 metres amidats des de l'eix del vial, que estableixen un límit erroni entre la finca que hi fita (parcel·la XX del polígon XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir al Sr. XX, propietari de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca existent i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se li indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, ha de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisca que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, ha de manifestar-ho expressament. En aquests cas, els treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a l'interessat, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

4.7. XX, referència cadastral XX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que, en data 27 de març de 1972, el Sr. XX, amb DNI núm. XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, carretera vella de Benicarló-Peníscola (ara de referència cadastral XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, permetent l'ocupació immediata de la porció de terreny cedida.

II. Vist que la cessió referida va ser acceptada per la corporació municipal, mitjançant l'acord del Ple de data 17 d'abril de 1972.

III. Vist que, d'acord amb les dades obtingudes del Cadastre Immobiliari, la titularitat actual de la parcel·la que fita amb la municipal, de referència cadastral XX, és de el Sr. XX, amb NIF XX, i la Sra. XX, amb NIF XX.

IV. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a 5,65 metres des de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

V. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 2 de setembre de 2009, ha de retirar-se aquest tancat a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

— Demolició de la tanca existent.

— Excavació, buidatge i desbrossament del terreny existent.

— Execució d'una nova tanca.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 2.552,14 euros (IVA inclòs).

VI. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, carretera vella de Benicarló-Peníscola (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 27 de març de 1972, pel Sr. XX, i acceptada en data 17 d'abril de 1972 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix audiència als actuals propietaris, perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. Aquesta resolució es notifica en el domicili dels actuals titulars de la finca, el Sr. XX i la Sra. XX, en data 11 de setembre de 2009, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient,per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, carretera vella de Benicarló-Peníscola (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 27 de març de 1972, pel Sr. XX, i acceptada en data 17 d'abril de 1972 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteix un clos, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a 5,65 metres des de l'eix del vial, que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita (parcel·laXX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir al Sr. XX i la Sra.XX, propietaris actuals de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca existent i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se li indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, han de manifestar-ho expressament, indicant-los que aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

4.8. XX, polígono XX, parcela XXX. XX:

Exposició de fets

I. Vist que, en data 25 de novembre de 1985, la Sra. XX, amb NIF XX, va cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial.

II. Vist que aquesta cessió de terrenys va ser acceptada per la corporació municipal, en la sessió plenària que va tindre lloc en data 10 de desembre de 1985, i que s'afecten aquests terrenys al seu ús com vials, amb la qualificació de domini públic.

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un menut mur de maçoneria, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a una distància inferior a 7 metres des de l'eix del vial, el que impedeix en normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat de l'interessat i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 4 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

— Excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent.

— Demolició del muret de maçoneria

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 1.866,49 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 8 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XXX del polígon XX), realitzada en data 25 de novembre de 1985, per la Sra. XX , i acceptada en data 10 de desembre de 1985 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i es concedeix a la interessada audiència, perquè durant el termini de 15 dies formule les al·legacions que estime convenients. Aquesta resolució es notifica en el domicili de la interessada en data 16 de setembre de 2009; la rep el Sr. XX, amb DNI XX, en qualitat d'espòs, sense que conste en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament, a data d'avui, que s'hagen formulat al·legacions.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

II. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

III. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors parcel·la XX del polígon XX de Benicarló (actualment parcel·la XX del polígon XX), realitzada en data 25 de novembre de 1985, per la Sra. XX, i acceptada en data 10 de desembre de 1985 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteix un menut mur de maçoneria, construït en el seu moment per la propietària de la parcel·la a una distància inferior a 7 metres des de l'eix del vial, i que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita (parcel·la XX del polígon XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir a la Sra. XX, propietària de la parcel·la que hi fita (parcel·la XX del polígon XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisca a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició del mur de maçoneria existent i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la interessada, indicant-li que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

4.9. XX, ref. cat. XX. XX y XX:

Exposició de fets

I. Vist que en data 12 de setembre de 1974, el Sr. XX, amb NIF XX i la Sra. XX, amb NIF núm. XX, van cedir gratuïtament i voluntàriament a l'Ajuntament de Benicarló la superfície de la finca de la seua propietat situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), afectada pel vial Benicarló-Peníscola, fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, permetent l'ocupació immediata de la porció de terreny cedida.

II. Vist que la cessió referida va ser acceptada per la corporació municipal, mitjançant l'acord del Ple de data 21 d'octubre de 1974.

III. Vist que els Serveis Tècnics Municipals, han realitzat una visita d'inspecció en l'emplaçament referit, i han constatat que en aquesta porció de terreny cedida en el seu moment, que constitueix sòl de domini públic destinat a vial, subsisteix un clos, construït en el seu moment pel propietari de la parcel·la a una distància de 5,20 metres de l'eix del vial, el que impedeix el normal exercici de la possessió del bé de domini públic municipal, ja que estableix un límit erroni entre la finca propietat dels interessats i la de titularitat municipal.

IV. Vist que, segons l'informat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 2 de setembre de 2009, ha d'eliminar-se aquest mur de maçoneria, per deixar lliure per a la seua ocupació la parcel·la municipal, a una distància de 7 metres des de l'eix de la carretera Benicarló-Peníscola, segons el projecte d'execució de dit vial públic, i que per a això és necessari realitzar la següent obra:

—Demolició de tanca existent.

—Excavació, el buidatge i desbrossament del terreny existent.

—Execució de nova tanca.

Els Serveis Tècnics Municipals valoren l'obra a executar en un import total de 3.038,87 euros (IVA inclòs).

V. Vist que, mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de setembre de 2009, s'inicia el procediment per a la recuperació de la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 12 de setembre de 1974, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 21 d'octubre de 1974 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i se'ls concedeix audiència, perquè durant el termini de 15 dies formularen les al·legacions que estimaren convenients. Aquesta resolució es notifica als interessats en data 9 de setembre de 2009.

VI.En data 15 d'octubre de 2009 (registre d'entrada núm. 16.632), el Sr. XX i la Sra. XX presenten escrit d'al·legacions, en el qual manifesten el seu desig que aquesta obra siga realitzada per l'Ajuntament de Benicarló, fent-se càrrec ells del seu cost. No obstant això, manifesten que la cessió es va fer per imposició municipal, per a obtenir el corresponent permís d'obres, i que el clos no ho van construir ells, sinó que estava en la finca des de temps immemorial. Que dita barrada no es va retirar, perquè no se sabia amb exactitud l'amplària del vial. Que és discriminatori que als quals cedeixen ara el terreny se'ls pague la tanca i a ells no.

Fonaments de dret

I. En relació amb les al·legacions formulades pels interessats, procedeix la seua desestimació, sobre la base dels següents arguments:

a) La cessió de terrenys per al vial que els interessats van realitzar el 12 de setembre de 2009 no va ser una imposició municipal, sinó legal, ja que, ja en el seu moment, constituïa l'obligació de qualsevol propietari de sòl urbà que pretenia la seua edificació, cedir els terrenys vials, de parcs i jardins, així com pagar la urbanització, per a dotar a la respectiva parcel·la dels serveis mínims d'urbanització que li conferien la qualificació de solar (art. 67 de la Llei de 12 de maig de 1956, de Règim del Sòl i Ordenació Urbana).

b) Els interessats manifesten que el clos no el van construir ells, que es trobava en la finca des de temps immemorial, i que, per tant, ja existia en el moment que es va produir la cessió.

Des de la data que es produeix l'acceptació de la cessió dels terrenys realitzada pels interessats, per a la seua destinació al seu ús públic com vial, estem davant un bé de domini públic, imprescriptible, segons l'art. 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local i la possessió del qual s'impedeix des de llavors fins als nostres dies, mitjançant l'existència d'un clos que delimita incorrectament les bogues d'aquesta porció de vial amb la propietat dels interessats.

Durant trenta anys, l'Ajuntament no ha exercitat cap acció per a recuperar la possessió de la porció de vial en qüestió, però ara es pretén executar el projecte d'obertura i adequació de dit vial, previst pel PGOU vigent amb una amplària de 14 metres, pel que és necessari ocupar els terrenys per a l'inici d'aquestes obres. A pesar que en el seu moment els interessats van cedir una porció de la parcel·la de la seua propietat fins a la distància de 10 metres amidats des des del seu eix, i en tota la longitud de la façana d'aquesta parcel·la a l'esmentat vial, actualment només se'ls està exigint que retranquegen el clos a la distància necessària per a l'execució del vial actualment previst pel PGOU.

c) Els al·legants manifesten que consideren discriminatori que se'ls restituïsca el clos als propietaris que han cedit ara i no als que van cedir en el seu moment.

A aquells propietaris que no havien cedit en el seu moment els terrenys afectats pel vial, perquè no es va sol·licitar l'edificació de les seues parcel·les, se'ls va oferir la possibilitat de convenir amb l'Ajuntament una cessió gratuïta de dits terrenes, a canvi d'una reserva d'aprofitament, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana. Així mateix, se'ls va oferir la reposició de les construccions afectades. Es tracta d'una solució convencional, a l'efecte d'obtenir els terrenys necessaris per a l'execució de la carretera, a la qual es va arribar per a evitar l'expropiació dels terrenys.

La situació és distinta perquè en el cas dels al·legants, el terreny amb destinació a vial ja és propietat municipal des de fa més de trenta anys, i sobre aquest subsisteix encara el clos de la seua finca, per tant, s'està impedint el normal exercici de la possessió del domini públic per part dels al·legants.

En la resta de supòsits, els closos es troben en propietat privada, ja que encara no s'ha produït la cessió, i no existeix usurpació. Justament per a obtenir aqueix sòl de domini públic, s'ha convingut amb els seus propietaris la reposició de les construccions existents en el moment de la cessió, i una reserva d'aprofitament.

Tractant-se de supòsits de fet distints, no pot parlar-se de discriminació.

II. De conformitat amb el previst en els articles 4.d), 68 i 82 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

III. De conformitat amb el previst en els articles 9, 44, 46, 70, 71 i 72 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IV. De conformitat amb les competències que atribueix l'art. 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Gestió Urbanística, amb el vistiplau del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i nou abstencions —representants dels grups municipals socialista i del Bloc—, acorda:

Primer.- Recuperar per via administrativa la possessió del bé de domini públic, amb destinació a vial carretera Benicarló-Peníscola, adquirit per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant cessió voluntària i gratuïtament, procedent de la finca situada a la XX, llavors polígon XX, parcel·la XX de Benicarló (ara de referència cadastral XX), realitzada en data 12 de setembre de 1974, pel Sr. XX i la Sra. XX, i acceptada en data 21 d'octubre de 1974 pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, i en el qual subsisteix un clos que estableix un límit erroni entre la finca que hi fita (XX) i la de titularitat municipal.

Segon.- Requerir al Sr. XX i la Sra. XX, propietaris de la parcel·la que hi fita (XX), perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, procedisquen a deixar expedita la superfície de terreny de propietat municipal, amb la demolició de tanca existent i l'excavació, el buidatge i desbrossament del terreny, amb l'advertiment que, en cas de no realitzar les actuacions descrites en el termini concedit a aquest efecte, procedirà la seua execució subsidiària, de conformitat amb el previst en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, se'ls indica que per a procedir a la construcció d'una nova tanca que delimite la seua propietat, han de sol·licitar la corresponent autorització municipal, en la qual se'ls indicarà l'alineació i reculada que ha d'executar-se. En cas que preferisquen que siga l'Ajuntament de Benicarló el que reconstruïsca el clos, han de manifestar-ho expressament, indicant-los que aquests treballs seran a la seua costa, segons la valoració realitzada pels Serveis Tècnics Municipals,.

Tercer.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, per al compliment d'aquest acord i en general per a tot el relacionat amb aquest assumpte.

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà a la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol recurs que estimen pertinent.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DIVERSOS COMPROMISOS A ASSUMIR PER L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ FRONT A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA DESTINADA A ACOLLIR EL CEIP NÚM. 4.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 d'abril de 2010, sobre la documentació addicional necessària per a formalitzar la posada a disposició de la parcel·la destinada a albergar el CEIP núm. 4.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu adjunt del grup municipal socialista, per tal d'indicar que el seu grup votarà a favor, però que sí que voldrien fer constar dos aspectes d'interés. El primer fa referència a l'exigència de la Conselleria perquè s'eliminen els aparcaments, igual com s'ha fet al Ródenas i al Centre de Salut i la veritat és que lamenten que centres de molta afluència no tinguen en el seu disseny aparcaments, ja que obligarà a l'Ajuntament a generar altres espais d'aparcaments, si pot. Per tant, lamenten aquesta decisió per part de la Conselleria. El segon d'ells és el tema de les dates. S'està endarrerint el tema de la construcció i entenen que al mes de setembre no estarà l'escola preparada, tal com es va dir en un principi i és una llàstima que la Conselleria estiga sometent a eixe règim d'inversions.

En segon lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que al principi de legislatura, quan es parlava del tema del Centre de Salut, ells van demanar que es fera el tema dels aparcaments. La qüestió és que els van dir que la cosa anava així i que la cosa era clara. El seu grup, tot i estant a favor que el Centre és una necessitat, —que ja l'haurien de tenir en marxa, tal com s'ha dit moltes vegades—, el que sí que demanen és que, en nom del Ple, es poguera trametre una carta expressiva del nostre descontent o desgrat per esta línia d'actuació d'eximir sempre en el tema d'aparcaments els centres públics, ja que si no es fa això, doncs continuaran pensant que estem contents i pagats de la presa d'aqueixa decisió.

Seguidament, intervé l'alcalde per dir que en aquest tema, ni entrem ni eixim, atès que és una condició que ens posa la Conselleria. Quant al tema de com funciona el col·legi, manifesta que tots sabem en la situació que ens vam trobar al juny, quan vam entrar, per posar-ho en funcionament al setembre. Es va haver de córrer molt, amb tot el suport dels grups polítics municipals. Avui s'ha fet l'obertura de les primeres pliques i ara són els processos administratius i els terminis que marca la llei els que conduiran als acords que corresponguen. Explica que la llei és la llei i que cal complir-la. A més, diu que l'important és que l'esforç és important per a tots. De fet, manifesta que el que per a ell és important, ho és per al poble, per tant, el dimarts estarà inscrita al Registre de la Propietat. Finalment, diu que en el Ródenas els va passar a ells i ara els toca a ells mateixos. No és un tema polític. Per tant, ell creu que, tot i poder insistir, la contestació per part de la Conselleria serà negativa.

En un nou torn, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán per dir que ja sap el que li està dient el senyor alcalde. Únicament era per mostrar el descontent de tota la corporació davant aquesta decisió de la Conselleria d'eliminar aparcaments. Ja saben que no servirà de res, però almenys que creu que cal que tinguen constància, per veure si es pot reconduir eixa situació d'alguna manera en un futur.

Per part de l'Alcaldia es manifesta que no hi ha cap inconvenient per part de l'equip de govern al respecte.

Vist l'escrit de data 12 de març de 2010 remès per la Direcció General de Règim Econòmic de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana (Servei de Gestió Patrimonial-Àrea Econòmica i de Pressupostos), mitjançant el qual sol·licita la remissió de certa documentació complementària, a l'efecte de la formalització de la posada a la disposició de la parcel·la que ha d'albergar el Col·legi d'Educació Infantil i Primària núm. 4, a Benicarló.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- L'Ajuntament de Benicarló es compromet a eximir de la reserva d'aparcament prevista per l'art. 128 del PGOU de Benicarló a la parcel·la de sòl dotacional, de superfície 10.765,80 m2, destinada a ús educatiu-cultural (ED), situada en l'àmbit del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, que acollirà el Col·legi d'Educació Infantil i Primària núm. 4, en la ciutat de Benicarló, i a sol·licitar al Ministeri de Foment la corresponent autorització prèvia «per a executar en la zona d'afecció qualsevol tipus d'obres o instal·lacions fixes o provisonals, canviar el seu ús o destinació i plantar o talar arbres.

Segon.- Remetre aquest acord a la Conselleria d'Educació, als efectes oportuns.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE PRÒRROGA EN EL CALENDARI PREVIST PER A L'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UE 6.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 d'abril de 2010, sobre la concessió de pròrroga per al desenvolupament del PAI UE-6.

Relació de fets

1. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de juny de 2006, s'inicia el procediment de concurs per a l'aprovació i l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló, i s'aproven les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló de 14 de setembre de 2006).

2. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de desembre de 2007, s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, amb els condicionaments establits pels serveis tècnics municipals, i s'adjudiquen la condició d'agent urbanitzador per a la seua gestió indirecta a aquesta mercantil (BOP de Castelló 21 de febrer de 2008).

3. En data 24 d'abril de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL subscriuen un contracte per a l'execució de la urbanització. D'acord amb l'Estipulació 8ª d'aquest contracte, el termini màxim per a la presentació del corresponent projecte de reparcel·lació era de 6 mesos des de la formalització del contracte.

4. En data 8 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 3.902), el Sr. XX, amb DNI XX, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL sol·licita un ajornament en el termini previst en el contracte, per a la presentació del projecte de reparcel·lació, i es compromet a presentar aquest document en el termini màxim de 6 mesos des de la data del seu escrit.

Fonaments de dret

Vist l'article 332.2 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, que aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbansime i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda concedir a la mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, una pròrroga del termini previst en el contracte d'adjudicació signat amb aquesta mercantil en data 24 d'abril de 2009 per a la presentació del projecte de reparcel·lació. Es fixa com a data màxima per a la presentació de dit documente el 9 de juliol de 2010.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ TEMPORAL A L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, PER A LA SEUA UTILITZACIÓ COM A APARCAMENT PÚBLIC, DE LA FINCA PROPIETAT DE PROMOCIONES ELTRI, S.L., UBICADA EN L'ÀMBIT DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA U.A. 22.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 16 d'abril de 2010, sobre la cessió temporal a l'Ajuntament d'una finca per a la seua utilització com aparcament públic.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que al seu grup, en principi, li pareix bé que l'Ajuntament pague el que corresponga i que li aguante el càrrec al propietari fins que el propietari es decidisca a construir, tot i que considera que és un favor que molts voldrien. El seu grup ha apostat perquè el carrer d'Hernán Cortés s'obriga, ja que entenen que és un eix fonamental per a la població el que estiga obert des del Mercat fins a l'Auditori o fins al Port. Vol ressenyar que l'equip de govern hagués pogut plantejar una altra figura urbanística, fer un pla especial sobre eixe sector, sobre eixe mig carrer. A més, redactar-lo i portar-lo a terme, perquè sí que es retranqueja el carrer, però la casa entre Asfibe i l'avinguda de Iecla la deixen dins del carrer. Aleshores, considera que si hagueren fet un pla especial, —tant per a la nau d'Eltri com per a la casa de dalt—, s'haguera pogut alinear al carrer i al final de l'obra estaria neta i no hi hauria eixe tros d'embut una altra vegada a la prolongació del carrer. El seu grup diu que sí que s'elimine la nau, però consideren que això no soluciona completament el problema i el més lògic és que quedara net. Per tant, el seu grup votarà a favor, però creuen que s'haguera pogut fer d'una altra manera.

En segon lloc, pren la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per manifestar que ens trobem amb un element enquistat del passat. Demana al senyor secretari que llegisca l'inici de l'expedient i aquest li indica al Sr. Cuenca que data del 30 de gener de 2006. Aleshores, el Sr. Cuenca recorda que en aquesta data l'equip actual de govern no estava i que l'equip de govern que estava en aquell moment va posar solament les naus d'XX i es van oblidar de posar eixa casa dins d'eixa unitat d'actuació. Recorda que quan l'equip de govern actual va arribar, va haver de dilucidar el patrimoni municipal del sòl que corresponia a eixa àrea i eixe projecte d'urbanització perquè l'Ajuntament pogués actuar sobre eixa unitat d'execució, havia d'estar aprovat i es va aprovar a l'abril de 2009. És a dir, ha complit un any a l'abril de 2010, per tant, explica que ara la llei sí que dóna potestat a l'Ajuntament de caducar eixe programa d'actuació integrada perquè ha transcorregut un any i no ha fet res. Ara l'Ajuntament podria caducar-lo, escometre'l per gestió directa i urbanitzar tot el sector dins de la unitat d'execució 22, —no la casa que fa cantonada amb l'avinguda de Iecla, que està dins de l'alineació del carrer, però no està posada dins—. Diu, a més, que, si escau, s'ha d'escometre un programa per a fer això o expropiar la casa i pagar-la o esperar que eixa casa, com que està afectada, no puga fer res i quan haja de construir, aleshores, haja de retranquejar-se. A més, manifesta que ell en aquest moment considera o que es firma el conveni i cedeixen l'espai per aparcament o es caduca eixe programa, amb les conseqüències de perdre la condició de promotor i la pèrdua de la fiança dipositada.

Acte seguit, fa ús de la paraula el Sr. Escuder, per dir al Sr. Cuenca que la realitat és molt tossuda. Li recorda que eixes naus estaven dins d'un conveni que es va firmar a l'any 1997 amb el Sr. XX i, per altra banda, als anys 2006-2007 per part de l'Ajuntament es dóna a Asfibe una llicència d'enderrocament d'eixes naus per traure endavant eixa unitat d'actuació. Després, les circumstàncies canvien i ara el que es fa és avançar l'Ajuntament els costos, que estan al conveni per la urbanització i l'enderrocament i el dia que li convinga al propietari demanar la llicència corresponent, pagarà. Indica que l'equip de govern, a canvi d'eixe tros de pàrquing, haguera pogut alinear i fer les coses d'una altra manera al que han fet.

Finalment, conclou el debat el Sr. Cuenca, que lamenta que s'encabote en una cosa que no té raó. Indica que ací hi ha una unitat d'execució i l'Ajuntament evidentment que té recursos urbanístics per a fer l'alineació que corresponga, però això li costa diners. Per tant, diu que, si s'espera, no ha de pagar diners. Per altra banda, recorda que hi havia un conveni signat amb el Sr. XX d'enderrocar naus i alinear els tallers del Marqués de Benicarló, així com d'escripturar un solar, en el que és Marina Benicarló, que pertany a l'Ajuntament de Benicarló. Explica que ha sigut aquest equip de govern el que ha aconseguit escripturar el terreny, cosa que el Sr. Escuder va ser alcalde durant dos anys i no va executar eixe conveni per a res. Per altra banda, afirma que els interessos de Benicarló es defensen d'aquesta manera millor que d'una altra manera i els costos d'aquesta actuació ascendeixen aproximadament a quatre mil dos-cents euros, import que posteriorment es repercutirà en el sector i, d'aquesta manera es disposarà de places de pàrquing de forma immediata.

Relació de fets

Vist el projecte de conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Promociones Eltri, S.L., per a la cessió temporal a l'Ajuntament de Benicarló de la finca propietat d'aquesta mercantil, dins de l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la 22 del PGOU de Benicarló, amb la finalitat de ser utilitzada com aparcament públic, i que modifica l'estipulat en el conveni urbanístic subscrit amb aquesta mercantil en data 4 de maig de 2006, per a la gestió indirecta d'aquesta programació:

«CONVENI URBANÍSTIC PER A LA CESSIÓ TEMPORAL A L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, A FI DE SER UTILITZAT COM APARCAMENT, DE LA FINCA PROPIETAT DE PROMOCIONS ELTRI EN EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA UA 22.

A Benicarló, el

REUNITS

Per una banda, l'Ajuntament de Benicarló, representat en aquest acte pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el Sr. Antonio Cuenca Caballero, facultat mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007 de delegació de competències en matèria d'Urbanisme, i assistit en funció del seu càrrec, pel secretari de la corporació, el Sr. Carlos Bravo Sánchez,

D'altra part, la Sra. XX, major d'edat, soltera, veïna de XX amb domicili al c. XX, núm. XX, i NIF núm. XX, en la seua qualitat d'administradora única, amb durada indefinida, de la mercantil Promociones Eltri SL, constituïda el 30 de maig de 2000 davant el notari de XX, el Sr. XX, inscrita en el registre mercantil de XX al tom XX llibre XX, foli XX, secció X, full XX.

Ambdues parts es reconeixen la mútua capacitat legal necessària per a atorgar el present conveni urbanístic, i

EXPOSEN

I.- Que el Ple municipal, de data 30 de gener de 2006, de l'Ajuntament de Benicarló aprova, prèvia legal tramitació, el programa per al desenvolupament de l'actuació integrada de la unitat d'actuació núm. 22, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló

II.- Que l'actual situació de crisi econòmica i especial recessió del mercat immobiliari dificulta la viabilitat del desenvolupament de l'actuació i impedeix iniciar en aquests moments la promoció residencial prevista en el sector.

III.- Que per a l'interès general resulta convenient l'immediat enderrocament de la nau que actualment ocupa els terrenys de la unitat d'actuació per un doble motiu:

En primer lloc per a permetre l'obertura en tota la seua amplitud del carrer d'XX, permetent una millor connexió per als vianants entre el port de la localitat i el mercat central.

En segon lloc, per a millorar les possibilitats d'aparcament en la zona, amb la següent millora en el tràfic rodat i en les possibilitats d'accés als comerços.

Resulta convenient per a l'interès general que aquests immediats beneficis del desenvolupament del sector no es vegen diferits en el temps fins que resulte viable des d'un punt de vista econòmic el desenvolupament de l'actuació.

La previsió d'ús provisional continguda en el present conveni, en avançar-se al desenvolupament final de l'actuació referent a l'enderrocament d'edificacions i a la dotació de places d'aparcament, és plenament coherent amb el model i estratègia territorial del municipi, sense que supose, ni alterar cap determinació del planejament, ni cause perjudici als drets o interessos de tercers.

És per tot això, que ambdós compareixents acorden el present conveni urbanístic, el qual es regirà per les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Cessió d'ús solar. Promociones Eltri, Sl cedeix a precari, gratuïtament i temporalment a l'Ajuntament de Benicarló l'ús dels terrens propietat d'aquesta mercantil situats en la unitat d'actuació 22 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, amb la fi exclusiva i excloent que aquestos puguen ser destinats per l'Ajuntament de Benicarló a aparcament públic gratuït.

La cessió començarà en el dia d'avui i finalitzarà en el moment que PROMOCIONES ELTRI, SL, o qui a aquesta poguera succeir com a titular dels terrens objecte del present contracte, requerisca per escrit a l'Ajuntament per a la seua devolució, per a l'execució del Programa

Segona.- Demolició de la nau existent. L'Ajuntament de Benicarló gestionarà i executarà la demolició de la nau industrial que ocupa els terrenys en l'actualitat, inclosa la gestió dels residus derivats d'aquesta demolició. Els costos efectius generats per la demolició i desenrunat del solar seran a càrrec de la propietari. Aquest import, d'acord amb els pressupostos presentats per dos empreses consultades, s'estima en un màxim de 10.000 euros, incloses les despeses per la gestió de residus, més imposats. Això sense perjudici que el cost final a repercutir, inferior o superior, siga el derivat de la total demolició i gestió, una vegada liquidada aquesta.

Tercera.- Costos de l'actuació. A fi de coordinar millor els treballs de construcció dels vials als quals recau l'UA22 amb els realitzats pel municipi al carrer d'XX, així com els que té previst realitzar al carrer de XX, l'Ajuntament es farà càrrec de la urbanització d'ambdós vials en els trams compresos dins de la unitat d'actuació. Els costos generats per la urbanització dels citats vials en els trams inclosos en la UA, de conformitat amb el seu projecte d'urbanització, seran a càrrec de la propietat amb un màxim de 57.672,45 € + IVA. El càlcul d'aquest import deriva del cost que té un vial similar de 10 metres d'amplària (c. XX), l'execució de la qual té un cost de 1.890,91 €/ml, i que s'està portant a terme actualment; tenint en compte que, a l'urbanizador, li correspon executar mig carrer, la longitud del qual és de 61 metres, el cost resultant són 945,45 €/ml.

Els costos de projectes, enderrocament, demolició, vials i altres obres d'urbanització que, corresponent a l'actuació UA-22, hagen estat efectivament sufragats per l'Ajuntament seran pagats per PROMOCIONES ELTRI, SL en el moment que obtinga les llicències d'edificació en l'actuació, o es rescindisca l'autorització d'ocupació de la parcel·la resultant com aparcament

Quarta.- Activitat d'aparcament gratuït. Seran a compte i càrrec de l'Ajuntament de Benicarló, sense que escaiga en cap cas repercutir-les sobre Promociones Eltri, SL, totes les despeses necessàries per a l'obtenció de llicències i realització d'instal·lacions necessàries per a l'ús com aparcament a l'aire lliure de la finca objecte de cessió.

Així mateix l'Ajuntament de Benicarló assumeix, de forma exclusiva totes les responsabilitats patrimonials demostrades, derivades d'aquesta activitat d'aparcament, especialment respecte dels seus usuaris, i s'eximeix Promociones Eltri, SL de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest ús.

Cinquè.- Fi de la cessió. L'Ajuntament haurà de retornar el solar a Promociones Eltri SL en els següents casos:

—En cas de destinar-se el solar per part municipal per a una fi distinta de l'acordat en el present conveni.

—En el moment que es procedisca a la signatura de l'acta de replanteig de l'actuació, prèvia a l'inici de les obres d'urbanització de la UA22.

—En cas de ser requerit per escrit per Promociones Eltri amb un antelació d'almenys 5 dies, pel motiu de desenvolupament del Programa.

El solar serà retornat lliure vacu i expedit i serà de compte i càrrec de l'Ajuntament la retirada dels vehicles i qualssevol altres elements o objectes que es trobaren en el seu interior. Continuarà vigent el present conveni en la resta dels seues apartats.

Sisè.- Transferència del subsòl.

Com que està prevista la creació d'una zona d'aparcament de caràcter privat en el subsòl de la plaça pública, bé de caràcter patrimonial obtingut per l'Ajuntament de Benicarló amb l'aprovació de la reparcel·lació dels terrenys inclosos en l'àmbit del UA 22, s'articularà el procediment que legalment corresponga, a l'efecte d'alienar dit bé patrimonial per a destinar-lo a aqueix ús. La valoració del bé objecte de transmissió es justificarà en el corresponent expedient administratiu, i que, en l'actualitat, s'estima en 82,68 €/m2t.

Setè.- Totes les quantitats que l'Ajuntament haguera avançat (projectes, demolicions, urbanització, etc.), que formen part del cost del programa o s'hagueren estimat en la data del conveni (compensació per transmissió del subsòl), han d'actualitzar-se mitjançant el IPC, en el moment del seu pagament.

I en prova de conformitat ambdues parts atorguen i signen el present conveni urbanístic per duplicat exemplar i a un sol efecte en la ciutat i data de l'encapçalament.

Marcelino Domingo Pruñonosa

Ajuntament de Benicarló

XX

Promociones Eltri, SL

»

Fonaments de dret

I. D'acord amb el previst en la disposició addicional quarta de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

II. D'acord amb les competències que l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985. de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, atribueix al Ple de l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda sotmetre a informació pública durant vint dies hàbils el projecte de conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Promociones Eltri, S.L., per a la cessió temporal a l'Ajuntament de Benicarló de la finca propietat d'aquesta mercantil, dins de l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UA 22 del PGOU de Benicarló, amb la finalitat de ser utilitzada com aparcament públic, i que modifica l'estipulat en el conveni urbanístic subscrit amb aquesta mercantil en data 4 de maig de 2006, per a la gestió indirecta d'aquesta programació.

Aquest termini d'informació pública començarà a comptar-se a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Durant aquest termini, qualsevol persona interessada podrà examinar el projecte de conveni, en les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (c. del Dr. Pera, núm. 4) i en la pàgina web www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com formular les al·legacions que estime pertinents.

El referit conveni s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'aprovació plenària posterior, en cas que no es formulen al·legacions al contingut del projecte exposat al públic, en el termini establit a aquest efecte.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA DE CANVIAR L'EXECUCIÓ DEL CAMÍ DEL PUIG PEL CAMÍ D'ARTOLA.- Vist que mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 26 de novembre de 2009, s'aprova, entre altres punts, adquirir el compromís d'inclusió en el pressupost municipal de l'any 2010 l'import per a l'aportació a la Mancomunitat de la Taula del Sènia per a l'arranjament i execució dels camins que preveu el conveni signat amb l'empresa Tracsa.

Posteriorment a aquest acord i, a causa principalment de les dures condicions climatològiques patides aquest hivern, es considera necessari canviar l'execució del camí sol·licitat, camí del Puig, pel camí d'Artola, a fi d'atendre les nombroses reclamacions veïnals existents en l'actualitat i per ser un camí d'accés a centres públics d'ensenyament i trobar-se molt deteriorat.

Vist que el camí d'Artola és d'ús públic i té una longitud de 1.700 metres i que, per tant, la longitud és inferior al sol·licitat anteriorment camí del Puig.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea d'Agricultura i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda sol·licitar a la Mancomunitat de la Taula del Sènia canviar l'execució del camí sol·licitat, camí del Puig, pel camí d'Artola.

PART DE CONTROL.-

PUNT 9é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE MARÇ DE 2010 AL 15 D'ABRIL DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de març de 2010 al 15 d'abril de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é.- DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I DE L'OACSE, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2009.- La corporació, d'acord amb l'article 207 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i la Base 79 de les d'Execució del Pressupost, queda assabentada del contingut de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament i de l'OACSE, corresponent al quart trimestre de 2009.

PUNT 11é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2009, DE DATA 8 D'ABRIL DE 2010.- La corporació, d'acord amb allò previst en l'art. 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, el qual aprova el text refós de la LRHL, es dóna per assabentada del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 08.04.10, pel qual s'aprova la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2009, amb la forma i documents redactats al efecte i amb el següent resum:

PUNT 12é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS.- La corporació queda assabentada del contingut de les següents sentències:

  • Interlocutòria núm. 59/2010, de data 26 de gener de 2010, dictat per la secció cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en virtut del qual es declara apartada i desistida Ubaeseae, S.L., amb finalització del procediment, en relació amb el recurs contenciós administratiu procediment ordinari núm. 31/2008 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.

  • Interlocutòria núm. 19/2010, de data 5 de febrer de 2010, de la secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia e la Comunitat Valenciana, en virtut de la qual es declara apartada i desistida Sodicarlo, S.A., amb finalització del procediment, en relació amb el recurs contenciós administratiu núm. 709/2009 interposat davant de l'esmentat òrgan jurisdiccional.

PUNT 13é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 26 DE MARÇ DE 2010, DE SUSPENSIÓ TEMPORAL DE LES DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS ATORGADES AL REGIDOR SR. RAMÓN JOSÉ SORIANO VERGE.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de 26 de març de 2010, en virtut del qual es resol la suspensió temporal de les delegacions genèriques i especials atorgades al regidor Sr. Ramón José Soriano Verge.

PUNT 14é.- PRECS I PREGUNTES.-

1. Per part del Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, es fa el prec de què interessaria al grup municipal socialista disposar d'una còpia de l'Inventari del Patrimoni Local del Sòl.

L'alcalde li indica que li faran arribar una còpia del que hi haja, però que el Sr. Escuder sap com estava l'Inventari l'any 2000.

El Sr. Escuder únicament vol les anotacions que s'han fet des que ha entrat en vigor la Llei del Patrimoni Local del Sòl, que entén que no han de ser-ne massa.

2. Per altra banda, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, pregunta si els passaran una còpia de l'analítica que es va fer a les aigües del Barranquet, tal com va dir el Sr. Cuenca en roda de premsa i a la sessió plenària del mes de març.

Contesta el Sr.Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, i li indica que ell té un avanç, però oficialment no té l'analítica. Si que la té per correu electrònic, però a hores d'ara no té el document signat pel tècnic responsable. Per això, explica que tan prompte com es tinga aquest document, no hi ha cap inconvenient a fer-li arribar una còpia, igual que tampoc no hi ha cap inconvenient a remetre una còpia a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

El Sr. Guzmán pregunta al Sr. Cuenca si aquesta analítica és la que va fer referència fa tres o quatre dies abans en roda de premsa i el Sr. Cuenca li respon que sí.

Aleshores, el Sr. Guzmán remarca que al Ple del mes de març ja va anunciar, tal com es pot llegir a l'acta de la sessió Plenària, que el Sr. Cuenca ja disposava del resultat de l'analítica esmentada i per això van demanar que se'ls facilitara una còpia. Conclou dient que per això fan aquesta pregunta, ja que no se'ls ha donat durant aquest mes.

El Sr. Cuenca dubta que al mes passat ho diguera, perquè és a partir de les manifestacions que ixen dels vessaments, quan demana al tècnic de Medi Ambient que li demane l'analítica. Per altra banda, diu que no pot afirmar-ho rotundament, perquè és possible que volguera dir una cosa i en diguera una altra. Explica que ell va encarregar l'analítica quan es va publicar en premsa que hi havia un vessament incontrolat i que diu que d'incontrolat, no n'hi ha cap. De fet, afirma que hi ha una depuradora que està posada i obligada pels serveis tècnics municipals. D'altra banda, explica que ha entrat en aquest Ajuntament una petició de l'empresa per a connectar-se a la xarxa pública municipal. Per tant, diu que no té cap inconvenient a facilitar-li una còpia tan prompte com la tinga firmada, ja que desitja que les coses funcionen correctament.

El Sr. Guzmán torna a recordar que el Sr. Cuenca va dir al Ple passat que el resultat de l'analítica l'havia rebut el 23 o 24 de març i que ara diu que fa pocs dies que la té.

Finalment, el Sr. Cuenca respon al Sr. Guzmán que fa 8 o 10 dies que té l'avanç via correu electrònic, però oficialment no té cap document i assegura que, tan prompte com tinga l'analítica, li donarà una còpia i demana que no dubte tant el Sr. Guzmán, ja que ell també s'equivoca.

3. El Sr. Guzmán pregunta si ha decretat l'alcalde la clausura de l'abocador de fems que hi ha a la carretera de Càlig. L'alcalde li respon que sí.

4. Continua el Sr. Guzmán per manifestar que ara, en aquest mes d'abril, compleix un any la creació de la comissió de seguiment per a la problemàtica dels afectats de l'expropiació del desdoblament de la CN-340. Per tant, pregunta si s'ha fet alguna cosa al respecte i si s'ha posat en marxa la idea de defensar els afectats en particular i els benicarlandos en general.

L'alcalde respon al Sr. Guzmán que, respecte a l'abocador, no ha firmat un decret de clausura, sinó perquè s'inicien els tràmits de clausura de l'abocador municipal. Considera, per tant, que és diferent i que és necessari i d'interés per a la ciutat.

En relació a les quatre preguntes formulades pel Sr. Escuder al Ple del mes de març, l'alcalde indica que van ser contestades al Ple passat.

1. El Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista, sobre la proposta d'Alcaldia de data 21 d'octubre de 2009, intervé per referir-se al fet que la corporació signara i subscriguera un conveni amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques per a la prestació d'un servei de firma electrònica avançada. Diu que, posteriorment, en la Comissió es van dictaminar el dia 21.01.2010, per unanimitat, diverses propostes sobre projectes i subministraments informàtics, a l'empara del Reial Decret 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es creava el Fons Estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat. Així doncs, vol saber què ha passat i si s'ha renunciat a aquests projectes.

L'alcalde respon al Sr. Martínez dient-li que l'equip de govern no ha renunciat a cap dels projectes ressenyats. L'única cosa que ha passat és que en aquell moment l'Alcaldia va voler prioritzar unes coses. Explica que, si l'execució d'aquests projectes no es pot fer enguany, es farà l'any que ve perquè tots són necessaris i estan fets per tècnics de la casa. Conclou dient que són projectes que no seran desestimats i eixiran endavant tant prompte es puga.

El Sr. Martínez indica en la seua exposició que actualment es pot observar en altres ciutats la implantació i execució de projectes modèlics en matèria informàtica, amb una finalitat d'obertura a les noves tecnologies i a les xarxes de comunicació, tendents al desenvolupament d'àrees comercials, polígons industrials, per tal de donar eixida a petites inversions que, en definitiva, es reflecteixen en un benestar de la ciutadania en general, amb aplicacions de telemèdia, vigilància, semàfors, temperatura mediambiental i en tot tipus de sensors, tot orientat a donar un toc d'atenció a l'avanç tecnològic a la nostra ciutat.

L'alcalde opina d'igual manera que el Sr. Martínez, amb la matisació que el contingut de la seua exposició la té en compte, però que els recursos són limitats i s'han hagut de prioritzar objectius i projectes. No obstant això, tant de bo es puguen tindre cinquanta-dos plans, per poder complir tots els projectes redactats pels tècnics de la casa i poder-los tirat tots endavant. Aquesta és la intenció de l'equip de govern, impulsar tots els projectes que es puguen, en funció dels recursos disponibles per a aquesta finalitat.

2. La Sra. Miralles Romero, representant del grup municipal socialista, intervé per referir-se a la qüestió sorgida al Ple passat sobre si l'equip de govern pensa investigar qui ha fet vessaments de gasoils a la zona humida que hi ha a la desembocadura de la rambla d'Alcalà, per tal que la gent que passa per allí puga gaudir de la zona en qüestió.

El Sr. Cuenca respon a la Sra. Miralles dient-li que el sendemà del Ple es va personar particularment i amb el tècnic de Medi Ambient i no hi van detectar vessaments. L'informe que s'ha emès al respecte no l'ha portat al Ple, però li'l pot enviar, tot i que és negatiu. Quan ells varen anar no hi havia cap vessament i si algú ho coneix, l'invita que ho denuncie, ja que recorda que les denúncies en matèria de medi ambient són prou fortes, ja que deixar abandonat un vehicle pot suposar una sanció de 3000 euros i en alguns casos pot ascendir a 6.000 euros. Per altra banda, respecte dels gossos potencialment perillosos, les últimes sancions que coneix són de 1.500 euros. És a dir, que s'actua amb prou rigidesa en els casos que es detecten. No obstant això, li remetrà una còpia de l'informe.

La Sra. Miralles, davant la contestació del Sr. Cuenca li diu que esta setmana passada, el dimarts concretament es podia observar, a part de l'herbassar que hi ha a la vora, caixes, brutícia, ànecs morts, etc. No cal analitzar les aigües, solament amb l'olor n'hi ha prou. Recorda que el Sr. Cuenca va dir que la competència era de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, però la Sra. Miralles manifesta que ell és el regidor de Medi Ambient i, per tant, també té unes competències al respecte, com ara fer les gestions oportunes a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, entre d'altres, per tal que això que es denuncia des del grup municipal socialista no ocórrega, i més quan tots volem que Benicarló siga un referent com a municipi turístic, ja que la imatge que es dóna d'aquella zona humida és patètica, malgrat que el cartell que hi ha allí instal·lat diu que és una zona humida, entre d'altres, i ho firma l'Ajuntament i la Diputació.

Tot seguit, el Sr. Cuenca contesta a la Sra. Miralles que va ser precisament ell, el regidor, el que va dir que el cartell es posara una altra vegada en el seu lloc. En referència a l'herbassar, diu que a la primavera totes les plantes creixen, ja que la natura fa el seu treball. No dubta que passege per la zona, ell també passeja. Insisteix que les conques dels rius són competència de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que allí mana el partit del seu grup polític (PSOE) i quan demana alguna cosa el Sr. Cuenca, diu que aquestos li fan poc cas. És per això que invita la Sra. Miralles que facen el treball per darrere i que demanen a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que facen el que hagen de fer, perquè de ben segur que els faran més cas, atès que són del mateix partit polític. Per altra banda, va demanar al tècnic de Medi Ambient que muntara un equip de gent, perquè netejara allò que arrosseguen les avingudes de les aigües perquè a l'equip de govern del Partit Popular sí que li interessa molt la imatge que Benicarló puga donar al turisme que s'aprope a Benicarló en tot moment.

3. Respecte de la pregunta que va formular el Sr. Guzmán sobre els punts de connexió de la xarxa amb el servei wifi, de forma gratuïta, per tal d'adaptar-nos a les noves tecnologies de la informació i comunicació, el Sr. Cuenca Caballero li respon que disposa d'un informe de data 26 de març de 2009, emés pel tècnic informàtic, per tal de tractar de posar una zona wifi a Benicarló. En aquest informe es diu que el cost aproximat de fer aquesta actuació puja a 27.440 euros, amb un termini d'execució de cinc anys. Explica, a més, que la seua Regidoria va pensar escometre aquesta actuació, ja que existia una partida reconeguda al Pla Estatal comentat anteriorment, però va decidir desistir perquè en l'informe es deia que «el projecte incorporara l'equipament necessari per a limitar l'accés a Internet als usuaris, per no contravindre les directrius de la Comissió del Mercat de Telecomunicació». Això vol dir que els ajuntaments no poden donar zones wifi per a poder accedir a Internet lliure, sinó que solament es pot donar cobertura per a accedir als centres oficials. Consideram, doncs, que això no crida l'atenció a la gent i diu que ja li hagués agradat que no s'hagués posat limitació al respecte, perquè aquesta preocupació ja venia d'abans.

Seguidament, el Sr. Guzmán diu que el que no entén és com en premsa surten informacions contràries al que el Sr. Cuenca està dient. A més, com no sap si és cert això perquè a ell ningú l'ha informat, demana que es posen en contacte amb l'Ajuntament de Benicàssim per veure si eixes declaracions que surten que hi ha 800 usuaris que tenen accés gratuït a tota la xarxa wifi, és cert i com ho han fet, per a fer-ho també nosaltres.

El Sr. Cuenca respon al Sr. Guzmán i diu que l'accés gratuït es pot tenir a la Biblioteca, com a centre cultural. Allí es pot posar una sala d'ordinadors i tothom que va a la Biblioteca té accés a Internet. A més, el Sr. Cuenca cita l'informe del tècnic, el Sr. Taus, i diu que ha parlat amb ell sobre el tema i la conclusió és que fer espais lliures d'accés a Internet, si no és contravenint el que diu la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, no es pot fer.

4. Finalment, el Sr. Guzmán pregunta per què no van ser convidats a la presentació del nou trinquet i per què no els han donat cap informació al respecte. A més, volen saber si els donaran informació o s'hauran d'esperar a la premsa per obtenir-la. A més, vols saber per què no es va convidar el Club Arrea-li Bona, quan són els que, en estos moments, estan fomentant l'esport de la pilota ací a Benicarló.

El Sr. Pérez Ollo indica que els representants del seu grup municipal sí que tenen en consideració el grup municipal del Bloc, igual que a la resta dels membres del consistori. Simplement era una roda de premsa del director general del Consell Valencià d'Esports. Continua dient que el seu grup sap que sempre estan en contacte. En relació amb la segona part de la pregunta, manifesta que des del Departament d'Esports, sí que inviten a les entitats, sempre que es tracta de noves infraestructures o, fins i tot, de reparacions de les diferents instal·lacions. Explica que els criden, tenen reunions prèvies de treball, —com s'ha fet amb el futbol per als vestuaris), amb el ciclisme, amb el bàsquet— i eixes reunions les mantindran amb el Club de la Pilota. Així doncs, tant els ciutadans que juguen a la pilota, dins d'un club, com els que juguen fóra i assistiran a la inauguració d'eixes instal·lacions. Igualment ho farà el Sr. Guzmán, així com tots els ciutadans que vulguen assistir. El Sr. Pérez Ollo acaba la intervenció citant la dita «Donde hay patrón, no manda el marinero».

El Sr. Guzmán, respecte a la primera consideració, manifesta que no ha posat mai en dubte que des de la seua àrea se'ls té en compte i se'ls considera. En segon lloc, indica que li ha fet gràcia la dita del Sr. Pérez Ollo i li pregunta que si vol dir que li havien dit que no els avisaren. Respecte al que s'ha dit de reunió de treball, l'acta era la presentació del nou trinquet comarcal, que s'ha de convertir en un punt de referència. Aleshores, no era una reunió de treball, era la presentació del trinquet, que té una valoració d'1,6 milions d'euros. Per tant, considera que no es pot dir que era una reunió de treball, ja que s'informava de què era allò, amb cartells i fotos.

Finalment, el Sr. Pérez manifesta que sí que era una reunió de treball prèvia, perquè van vindre de Diputació i de la Generalitat Valenciana per l'esport escolar i era una reunió prèvia, amb molt de treball. Després el director general va aprofitar per a fer aquesta presentació, en una roda de premsa. Finalment, conclou la seua intervenció amb l'afirmació que consideració cap al grup municipal del Bloc en tenen sempre i respecte de la dita, explica que únicament volia dir que l'escalafó d'un diputat, d'un director general i d'un alcalde està molt per damunt d'ell.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22:20 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 d'abril de 2010