Ple ordinari núm. 9/2010, de 24 de juny.

24/06/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 9/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 24 de juny de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 9/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE JUNY.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 24 de juny de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto (s'incorpora en el punt 6é)

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusa la seua absència la Sra. Rosario Miralles Ferrando.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4/2010, DE 25 DE MARÇ I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 7/2010, DE 17 DE MAIG.- Abans de sotmetre's el punt a votació, el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, indica que en l'esborrany de l'acta de Ple de 25 de març de 2010, figura en el punt 21é , «El Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal popular...», quan en realitat ha de dir «El Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista...».

En conseqüència, per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar els esborranys de l'acta de la sessió, que amb caràcter ordinari, va tenir lloc el dia 25 de març de 201o, amb la correcció abans esmentada; i l'esborrany de l'acta de la sessió, que amb caràcter extraordinari, va tenir lloc el 17 de maig de 2010.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DISCREPÀNCIA EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ PER A LA GESTIÓ DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.- Se sotmet a la consideració de la corporació la proposta de la Regidoria delegada de Contractació, sobre la discrepància de l'objecció efectuada per la Viceintervenció, en l'expedient núm. 36/2008, relatiu a la contractació per a la gestió de retirada de vehicles de la via pública per infraccions de tràfic (Exp. 36/2008). Tot i això, el secretari matisa que on diu «per infraccions de trànsit» en realitat ha de dir «per vehicles abandonats».

Fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que el seu grup votarà en contra, d'acord amb l'informe del viceinterventor que establix una objecció al procediment seguit. Explica que, tot i que en la comissió informativa van votar a favor, després d'una segona lectura de l'expedient, han vist que existix una discordança entre les explicacions donades en la comissió i allò que l'interventor diu a l'informe.

Seguidament, intervé el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per manifestar que es tracta de la contractació d'un servei que en l'actualitat l'està realitzant la Policia Local, qui aleatòriament quan es produïx la retirada d'un vehicle contacta amb les diferents empreses, sense que l'Ajuntament cobre res a canvi. Indica que el plec de condicions regularà el preu per cada vehicle que es retire de la via pública o que estiga abandonat, incloses motocicletes i bicicletes, i d'altra banda, exposa que quan el plec es portà a la comissió informativa és perquè ja portava molt de temps, estava l'informe favorable del secretari i l'informe del viceinterventor, qui va informar transcorreguts quasi dos mesos des que se li va passar l'expedient el dia 16 d'abril de 2010. Explica, a més, que no és cap despesa per a l'Ajuntament, sinó que és un ingrés, aleshores, l'Ajuntament va considerar que calia seguir amb la tramitació. Es tracta de regularitzar un servei mitjançant un contracte administratiu.

En una segona intervenció, el Sr. Guzmán Grau, manifesta que el Sr. Marzal no ha dit res respecte l'objecció del viceinterventor.

El Sr. Marzal Roca respon que ha contestat a tot, a l'objecció i al plec. Respecte a la falta de fiscalització, reitera, que l'expedient va estar al despatx del viceinteventor quasi dos mesos i que es tracta d'un ingrés i no d'una despesa. A més, diu que l'informe del secretari és favorable i en la comissió informativa tots els grups polítics van votar a favor que es tirara endavant el plec i que el Ple alçara l'objecció.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup socialista, per manifestar que el grup socialista votarà a favor, fonamentalment perquè accepten tot el que ha exposat el Sr. Marzal.

Finalment, conclou el debat l'alcalde, qui manifesta que el tema està prou debatut, el plec ha passat pels departaments corresponents i es tracta de regularitzar una situació que en l'actualitat no ho està.

Vista la proposta del regidor de Policia Local en què es proposa al Departament de Contractació Administrativa la incoació de l'expedient de contractació per a la gestió de retirada de vehicles de la via pública per infraccions de trànsit.

Vista la providència d'incoació de l'expedient 36/2008, de data 22/02/2010, subscrita pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació.

Vist l'informe, de 07/04/2010, emès pel secretari de la corporació.

Vista la diligència de l'administrativa de Contractació, del 04/06/2010.

Vist l'informe, de 04/06/2010, emès per l'interventor de la corporació en què es disposa que: «S'ha omès la fiscalització prèvia de la despesa, per la qual cosa, en virtut del que disposen els art. 214-217 del TRLRHL, i atès que considero aquest un tràmit essencial en l'expedient, formulo inconvenients de legalitat a l'aprovació d'aquest expedient. Per tant, és competència del Ple resoldre aquesta discrepància davant l'omissió d'aquest tràmit essencial.»

Atès el que disposa l'article 217.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en virtut del qual és competència de l'Ajuntament Ple resoldre la discrepància formulada per Intervenció.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i amb el vot favorable de 18 dels membres assistents i 2 en contra —representants del grup municipal BLOC—, acorda resoldre la discrepància en relació amb l'objecció efectuada per la Viceintervenció, en el sentit de continuar la tramitació de l'expedient.

PUNT 3r.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2010.- Es sotmet a la consideració del Ple proposta del tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 04.06.10, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 508.616,73 euros i un crèdit extraordinari per import de 49.064,00 euros, a finançar en romanent de Tresoreria de l'exercici 2009.

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per indicar que el grup socialista votarà en contra, vist que part dels romanents de tresoreria no s'han destinat a la cancel·lació de crèdits com és obligatori, aspecte que han reiterat en moltes ocasions. Llig l'informe del viceinterventor que repara la modificació pressupostària, perquè no es destina cap import a amortitzar les pòlisses de crèdit vigents i s'incompleix l'establit a la base 16ª de les d'execució del pressupost. Manifesta que l'informe recalca allò que el grup socialista ha dit sempre.

En segon lloc, pren la paraula, el Sr. Guzmán Grau, representant del grup municipal del Bloc, per exposar que el seu primer posicionament davant del tema era votar en contra, ja que, quan es va aprovar el pressupost, van advertir que es tractava d'un pressupost poc treballat i que es produirien moltes modificacions per tal d'anar cobrint el dia a dia. Ara, tot allò que van dir-los va sortint, com per exemple la partida d'impremta i publicitat que no tenia consignació, quan en realitat s'han generat despeses, que ara s'han de pagar. Per tant, entenen que amb les diferents modificacions pressupostàries, l'equip de govern els dóna la raó en el fet que el pressupost tenia moltes deficiències. Aleshores, per coherència, per donar-los a entendre que ho estaven fent malament i que el pressupost tenia moltes mancances, finalment, el sentit del vot serà a favor.

Seguidament, el Sr. García Bautista, regidor d'Economia i Hisenda, contesta, en primer lloc, al Sr. Sánchez, que existix l'esmentada objecció, però la situació de l'Ajuntament els permet no haver d'amortitzar els préstecs, gràcies al fet que el percentatge d'endeutament és del 57% sobre el 110 màxim ordinari que permet la llei. Exposa que, d'acord amb el decret llei aprovat per a la reducció del dèficit públic, l'Ajuntament de Benicarló pot destinar l'import de la reducció salarial dels empleats públics a inversions, ja que està molt per davall de l'endeutament permés i que no s'han tingut romanents negatius de tresoreria. En estos moments, diu, la situació de l'Ajuntament és molt envejable, per eixa raó en l'última operació de crèdit van presentar-se 11 entitats financeres. En segon lloc, explica al Sr. Guzman Grau que s'han fet dos modificacions pressupostàries en mig any i es faran les que siguen necessàries, tal com s'ha fet en governs anterior i com es continuarà fent en el futur, ja que el pressupost és una previsió. Respecte al tema de la publicitat, és principalment per a les publicacions en el Butlletí Oficial de la Província que aquest any la partida s'ha quedat curta. En assistència jurídica passa el mateix, s'ha d'indemnitzar una persona per un import bastant elevat en virtut d'una sentència laboral que deriva de la legislatura anterior, quan governava el PSOE i el Bloc. També s'ha dotat la partida per a l'enderrocament de les naus de la UA-22 que portava molt de temps. Així doncs, a tots estos imprevistos s'ha pogut fer front gràcies als romanents positius de tresoreria de més de 1.800.000 euros.

En un segon torn, intervé el Sr. Sánchez Martí per manifestar que el Sr. García no ha contestat al que se li ha preguntat, ja que s'ha referit tan sols al percentatge d'endeutament. Exposa, de nou, que s'ha de complir la llei i les bases d'execució del pressupost aprovades, per tant, part dels romanents líquids de tresoreria han de destinar-se a amortitzar crèdits, amb independència del coeficient d'endeutament. D'altra banda, indica que no hi ha una correlació entre romanents positius i bona gestió econòmica.

A continuació, intervé el Sr. Guzmán Grau per indicar que quan ells governaven se'ls va criticar per fer 6 modificacions pressupostàries en un any, quan l'any passat l'equip de govern va fer-ne el doble. Manifesta, que li resulta estrany que 45.000 euros es destinen a publicitat en el BOE i que no s'haja previst i, en relació amb les despeses jurídiques, manifesta que aquestes obeïxen al fet que no es va fer una bona defensa jurídica del interessos de l'Ajuntament.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. García Bautista, per indicar que únicament s'ha referit a eixes despeses jurídiques per tal d'assenyalar que es tractaven d'un imprevist, manifesta que quan es parla d'economia cal parlar de xifres i reitera que la situació econòmica de l'Ajuntament és molt bona.

Finalment, l'alcalde fa un aclariment sobre les paraules del Sr. Guzmán respecte de la sentència i diu que des de l'Ajuntament es va fer el que calia, és a dir, es va guanyar el recurs de primera instància, malgrat que després el Suprem va donar la raó a la demandant.

Vist l'informe del viceinterventor on reitera allò exposat en l'informe núm. 80/10 (Exp. I-001/10-HPLI) i núm. 98/10 (Exp. I-001/10-HPMP), quant a la necessitat de destinar 537.456,07 euros a l'amortització anticipada de les operacions de crèdit instrumentades mitjançant pòlisses de crèdit, ja que s'han de disminuir els fons líquids.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 04/06/10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i amb el vot favorable de 14 dels membres assistents i 6 en contra —representants del grup municipal socialista—, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/2010, amb el següent detall:

 • Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 508.616,73 euros i un crèdit extraordinari per import de 49.064,00 euros, a les següents partides:

Crèdit extraordinari

Capítol I. Despeses de personal 41.064,00

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 8.000,00

TOTAL 49.064,00

Suplement de crèdit

Capítol I. Despeses de personal 16.264,87

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 492.351,86

TOTAL 508.616,73

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a un total de 557.680,73 euros, es realitzarà amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009 .

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 4t.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 3/2010.- Es sotmet, de nou, al Ple proposta del tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 04.06.10, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 15.000,00 euros i un crèdit extraordinari per import de 276.975,32 euros, finançats amb les baixes totals i parcials dels projectes que es relacionen.

Fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup socialista, per tal d'indicar que en esta modificació pressupostària que tracta d'eliminar una sèrie de crèdits afectats per a passar-los a altres inversions, votaran a favor, perquè entenen que les coses estan ben fetes, tot i que el grup socialista prioritzaria altres inversions.

Tot seguit, intervé el Sr. García Bautista per manifestar que l'anterior modificació també es tractava d'un diferent criteri a l'hora de dotar-la.

El Sr. Sánchez Martí aclarix que no era qüestió de criteri, sinó que era qüestió de respectar la llei i allò que el Ple aprova.

Vist l'Informe favorable del viceinterventor municipal així com la proposta de la cap d'ingressos de data 04/06/10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 3/2010, amb el següent detall:

 • Donar de baixa els següents projectes:

Proj.

Denominació

Import

0503

Revisió PGOU (parcial)

224.975,32

0908

Senyalitz. i instal·lac. via pública

22.776,62

1008

Servicis Sant Gregori (parcial)

1.275,05

1208

Mobiliari diversos

15.412,45

1308

Mobiliari urbà

27.535,88

Total

291.975,32

 • Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 15.000,00 euros i un crèdit extraordinari per import de 276.975,32 euros, finançats amb les baixes dels citats projectes, per finançar els següents:

Suplement de crèdit:

Proj.

Denominació

Import

3210

Programa informàtic

15.000,00

Total

15.000,00

Crèdit extraordinari:

Proj.

Denominació

Import

4210

Galeria de tir

10.234,68

4310

Trinquet

34.932,31

4410

Museu agrícola

29.903,95

4510

Centre transformac. IVADIS

15.555,05

4610

Repos. col·lector diversos carrers

108.633,22

4710

Mobiliari

25.716,11

4810

Parcs infantils

28.000,00

4910

Barreres bous

12.000,00

5010

Carrosses festes

12.000,00

Total

276.975,32

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que els interessats puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 5é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 3/2010.- Vista la proposta del tinent d'Alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 04/06/10, de reconeixement extrajudicial de crèdit, i de l'informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en el qual s'indica que existeixen factures per import de 122.171,53 euros, referents a obres, activitats i subministraments portats a terme en l'exercici 2009, facturats en aqueix exercici, que no s'han aplicat al pressupost corresponent, bé per no comptar amb crèdit necessari per a aquestes despeses en el pressupost del citat exercici 2009, bé per tractar-se de factures en les quals la tramitació corresponent ha estat obviada i no existeix cap document de la despesa realitzada més que la factura que ha entrat en aquest Ajuntament en l'any 2009, i que hi ha de procedir-se al seu reconeixement extrajudicial, amb la corresponen objecció per part de la intervenció pels motius exposats. Aquestes es poden agrupar en factures que s'aplicaran al pressupost del 2010 per un import total de 122.171,53 euros, condicionades a l'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 3/2010, a finançar amb la baixa de diversos projectes, en les partides corresponents.

Intervé, en primer lloc, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup socialista, per indicar que el reconeixement extrajudicial de crèdit, tal com recull l'informe del viceinterventor, correspon a factures de l'exercici 2009 que no s'han aplicat al pressupost corresponent, bé per no comptar amb crèdit necessari, bé per tractar-se de factures on la tramitació corresponent ha estat obviada. Per tant, com creuen que les tramitacions han de seguir-se i la llei ha de complir-se, el vot del seu grup serà en contra.

Seguidament, pren la paraula el Sr. García Bautista, que exposa que són factures que corresponents a empreses amb contracte però que la partida s'havia esgotat i, per tant, no hi havia l'import per a poder-les pagar. Diu que el reconeixement extrajudicial de crèdit es fa ara, s'ha fet anteriorment i es farà en un futur, no és res extraordinari.

En un segon torn, intervé el Sr. Sánchez Martí per manifestar que en dos d'eixes factures, concretament de les importats, no és eixe el cas.

Finalment, l'alcalde explica que eixes dos factures corresponen al canvi de dos col·lectors que s'havien trencat, aspecte que l'Ajuntament no podia preveure, però que té l'obligació d'arreglar amb la denúncia dels veïns.

Concloses les intervencions i en virtut de les competències que atribueix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL, la corporació, amb el vot favorable de 12 dels membres assistents, 6 en contra representants del grup municipal socialista i 2 abstencions, acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (núm. 3 de 2010) que es presenta per import total de 122.171,53 euros, amb el següent desglossament:

Factures que s'aplicaran al pressupost del 2010 per un import total de 122.171,53 euros, condicionades a l'aprovació de l'expedient de modificació pressupostària núm. 3/2010, a finançar amb la baixa de diversos projectes, en les partides corresponents.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EN LA CAMPANYA D'ESTIU.- Vista la proposta del regidor d'Esports, de data 3 de maig de 2010, de modificació de les bases de l'Ordenança reguladora de les subvencions esportives per la Campanya d'Estiu on s'exposa que en el BOP núm. 120, del 3 d'octubre de 2009 apareix el text íntegre de les ordenances subvencionadores de l'Ajuntament de Benicarló a entitats esportives.

Vista la necessitat de variar i corregir l'article número 7, de criteris per a l'atorgament de les subvencions.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Modificar l'article número 7 de l'Ordenança reguladora de les subvencions per a la realització d'activitats en la Campanya Esportiva d'Estiu. Els criteris que es tindran en compte per a l'atorgament de la subvenció per participació en la campanya esportiva d'estiu seran els següents:

Primer. Nombre d'alumnes: Cada entitat rebrà la part proporcional que resulte de l'aplicació del 25% de la partida pressupostària corresponent, al nombre d'alumnes que realitzaran l'activitat i al nombre de monitors necessaris per a desenvolupar l'activitat.

Segon. Hores d'activitat: cada entitat rebrà la quantitat resultant de l'aplicació del 30% de la partida pressupostària corresponent entre el nombre total d'hores de l'activitat.

Tercer. Dificultat tècnica d'organització: cada entitat rebrà la quantitat resultant de l'aplicació del 5% de la partida pressupostària corresponent, repartida segons la dificultat de l'activitat en l'organització per part de l'entitat o club esportiu de l'activitat proposta.

Quart. Despeses en l'organització: cada entitat rebrà la part proporcional que resulte de l'aplicació del 20% de la partida pressupostària corresponent, a les despeses existents per l'organització de l'activitat.

Cinqué. Titulació dels monitors: cada entitat rebrà la quantitat resultant de l'aplicació del 15% de la partida pressupostària corresponent, repartida segons la titulació dels monitors.

Sisé. Innovació de l'activitat: cada entitat rebrà la part proporcional que resulte de l'aplicació del 5% de la partida pressupostària corresponent, a les despeses per innovació de l'activitat (activitat innovadora, utilització de nous materials, formats diferents als tradicionals, foment de la integració, respecte al medi ambient, dinamització turística, etc.)

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència durant el termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de la presentació de reclamacions i suggeriments. Es considerarà, per tant, que està aprovat definitivament si, transcorregut el termini indicat, no se'n produeix cap.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament, sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ALCALDIA RELATIVA A LES RETRIBUCIONS A CÀRRECS POLÍTICS.- Se sotmet a la consideració de la corporació la proposta de l'Alcaldia sobre la reducció de les retribucions i indemnitzacions dels alcaldes i regidors, d'acord amb la recomanació de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, així com la supressió de la dedicació parcial per al càrrec de portaveu de grup.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per indicar que esperaven que la proposta no fóra unidireccional i tancada, que s'haguera tractat a la Junta de Portaveus, ja que ells també tenien la seua. Recorda que el seu grup, en el Ple de 29.06.2007, va votar en contra de l'aprovació de les remuneracions que ara es modifiquen, perquè la seua proposta era d'incrementar-les en un 14% respecte de la legislatura anterior, i no en un 50% i un 60%, com proposava el Partit Popular. Exposa que ara l'equip de govern utilitza la proposta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) per fer una càrrega contra els regidors de l'oposició en el tema de la reducció de sous, entre un 30 i un 40%, a causa d'haver reduït el nombre de convocatòries de les comissions informatives en eixe percentatge durant els últims tres any. Per tant, l'oposició està pagant des de fa tres anys eixa reducció, a la qual s'afegeix, ara, el 5% i la supressió de les dedicacions parcials dels portaveus. Tanmateix, el regidors del Partit Popular, amb la reducció del 5% i 6%, tornen als sous aprovats a l'any 2007 i entenen que tot això és conseqüència de la postura crítica que ha estat mantenint l'oposició. No obstant, el grup socialista votarà a favor de la proposta, per tal de fer entendre que no estan a l'Ajuntament per eixes remuneracions.

Intervé, tot seguit, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que els polítics han de donar exemple a la ciutadania i que consideren que la rebaixa dels sous era necessària. Diu que, en la comissió informativa, el seu grup es va abstindre perquè la proposta no va passar per Junta de Portaveus i no coneixien res al respecte, però que ara que en tenen coneixement, observen unes greus diferencies. Així doncs, creuen que l'equip de govern ha trobat el moment oportú per a atacar l'oposició, ja que han eliminat la dedicació parcial dels portaveus, i no entenen el criteri seguit per a establir el percentatge de reducció, atés que entre els 2700 i 1800 euros que cobren els regidors de l'equip de govern, l'esmentat percentatge es baixa un punt (del 6% al 5%), però entre els 1800 euros i els que cobren els regidors de l'oposició, de 400 a 700 euros, no s'hi fa cap diferència. A banda que, com ja s'ha comentat, a l'oposició fa temps que se li va retallar el sou, en reduir el nombre de comissions en un 30 i un 40%. A més, assenyala que en la baixada de sous s'ha aplicat el mateix percentatge del 5% a tots, malgrat que quan es van aprovar els sous, l'increment, respecte de la legislatura anterior, no va ser igual, ja que va ser d'un 14% per a l'oposició i d'un 50-70% per a l'equip de govern. És per això, que entenen que hauria d'existir certa diferència entre allò que es baixa a l'equip de govern i a l'oposició. Conclou que, tot i que estan d'acord que se'ls retalle el sou un 5%, no ho estan en els percentatge aplicats per a l'equip de govern, per tant, votaran en contra.

A continuació, l'alcalde exposa que l'equip de govern s'ha limitat a aplicar els percentatges de reducció que fixa la taula de la FEMP i que, a partir de la taula, tresoreria ha calculat l'import de la reducció. Assenyala que el sou de l'alcalde de Benicarló està per davall del d'altres alcaldes de municipis de similar característiques o més menuts que Benicarló i, pel que fa a la dedicació parcial dels portaveus, manifesta que els resultava molt injust que un dels portaveu no assistira a cap comissió i Junta de Portaveus i que anara un altre regidor, de manera que, l'assistència es cobrava dos vegades.

En un nou torn, intervé el Sr. Escuder Arín per indicar que en la taula de la FEMP el percentatge corresponent als sous que oscil·len aproximadament entre 6.000 i 7.000 euros és del 0,25% i entre 7.000 i 8.000 és del 2%. Respecte a l'assistència a les comissions, entén que el fet de no anar a les comissions no vol dir que ell no conega els temes i que no tinga la capacitat, en companyia del grup, de fer propostes i de posicionar-se políticament. Diu que el grup socialista s'organitza, d'acord amb el marc aprovat pel Ple, com creu convenient, i que és per això que, davant de la reducció del nombre de comissions informatives convocades, van considerar convenient que hi anaren altres regidors en lloc del portaveu, atés la incidència que eixa reducció tenia en el seus sous. Finalment, manifesta que en els fons lamenta que l'equip de govern no s'haja donat compte que el grup socialista porta els temes preparats i la faena feta.

Tot seguit, intervé el Sr. Guzman Grau per recordar que des del primer dia el seu grup està reclamant més sou per l'alcalde de Benicarló, per la responsabilitat que té, i s'adreça a l'alcalde per conéixer si el fet d'aplicar el percentatge de reducció del 5% a les retribucions compreses entre 7.000 i 18.000 euros ha sigut una decisió de tresoreria.

L'alcalde li respon que ha sigut decisió de l'Alcaldia i, per explicar-li-ho, retira el torn de paraula al Sr. Guzman Grau. Indica que l'explicació feta pel Sr. Escuder Arín no li convenç i exposa que els regidors de l'equip de govern quan signen assumixen responsabilitat, a banda que dediquen moltes hores, i deixen, fins i tot el seu treball, ja que la majoria tenen dedicació parcial. Conclou dient que les retribucions dels regidors en altres llocs són molt més elevades.

Conclòs el debat, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana i amb el vot favorable de 18 dels membres presents i 2 en contra representants del grup municipal BLOC, acorda:

Primer. Reduir en un 5% l'import de les indemnitzacions per assistències a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació per als membres que no exercisquen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial. En conseqüència, queden fixades de la següent manera:

Ple (màxim 1 al mes)

194,75 €

Junta de Govern Local (màxim 2 al mes)

116,85 €

Comissió Informativa (màxim 6 al mes per regidor/a)

84,55 €

Junta de Portaveus (màxim 4 al mes)

71,25 €

Segon. Reduir en un 6% l'import de les retribucions fixades per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació exclusiva i en un 5% per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació parcial quedant, en conseqüència, fixat l'import de 2.548,37 €/mes/ 14 pagues anuals per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació exclusiva, en 1.784,42 €/mes/ 12 pagues anuals per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació parcial de 90 hores mensuals, en 1.467,19 €/mes/ 12 pagues anuals per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació parcial de 74 hores mensuals, i en 1.101,38 €/mes/ 12 pagues anuals per als càrrecs l'acompliment dels quals comporta la dedicació parcial de 60 hores mensuals.

Tercer. Suprimir la dedicació parcial per als càrrecs de portaveu dels grups polítics municipals amb efectes des del dia 1 de juliol de 2010.

Quart. El contingut dels epígrafs primer i segon s'aplicarà amb efectes retroactius des del dia 1 de juny de 2010, per tant, queden congelades les retribucions resultants durant l'exercici 2011.

Cinqué. Notificar el present acord a les persones interessades, traslladar-lo als departaments d'Intervenció i Tresoreria i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, inserint el corresponent anunci al tauler d'edictes de la corporació.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL.- Vista la proposta de la Regidoria delegada de Policia Local i Seguretat, sobre la modificació de l'Ordenança de trànsit i seguretat vial per a la seua adaptació als termes de la Llei 18/2009, de 23 de novembre, que modifica en matèria sancionadora el que preveu la Llei sobre Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat, aprovada per Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial la modificació de l'Ordenança de Transit i Seguretat Vial en els articles 2, 23.2, 25.1, 33,4, 40.19, 49, 50, 51, 53, 54.4, 56, 57, 58, 79 i 82 i annex III.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència a les persones interessades durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. L'acord provisional s'entendrà definitivament adoptat, sense necessitat d'un nou acord, si no s'hi presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari, caldrà que el mateix òrgan plenari es manifeste sobre les reclamacions presentades i adopte els acords definitius.

Quart. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DE PLE DE 22 DE DESEMBRE DE 2009, EN RELACIÓ AMB LES AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DE MILLORA DEL SECTOR 11, COLLET II.- Vist el recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, advocat col·legiat XXX ICACS, amb domicili a efectes de notificacions a la XXX núm. XX, de XXX, que actua en nom i representació del Sr. XXX, en data 25/02/10 (registre d'entrada número XXX) contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 22/12/09, pel qual s'acorda la desestimació parcial de les al·legacions presentades per aquesta part en relació amb la modificació del Pla parcial de millora del sector 11, Collet II, (expedient XXX/XXX).

Vist l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, de data 28 de maig de 2010:

«Exposició de fets

I. Al febrer de 2005, els Serveis Tècnics Municipals redacten l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Pla Parcial Sector 11-Collet II, consistent en la memòria del programa, el justificant acreditatiu de la sol·licitud de cèdula d'urbanització i el projecte d'urbanització, i està acompanyat del projecte de reparcel·lació i el pla parcial de millora, referits tots aquests al Sector 11-Collet II.

II. Mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme d'1 de març de 2005, se sotmet la documentació anterior al preceptiu tràmit d'informació pública, mitjançant la publicació d'un anunci en el DOGV (número 4.974, de 3 de març de 2005), al diari Mediterráneo de data 21 de març de 2005, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

III.- En data 26 de gener de 2006, el director general de Planificació i Ordenació Territorial de la Conselleria de Territori i Habitatge expedeix la corresponent cèdula d'urbanització.

IV. En data 6 de novembre de 2006, el conseller de Territori i Habitatge resol informar favorablement la modificació d'emplaçament de zones verdes al Pla parcial de millora sector 11-Collet II, en compliment de l'article 55.4 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU).

V. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 28 de desembre de 2006, acorda estimar i desestimar les al·legacions presentades durant el tràmit d'informació pública, segons l'informe emès per l 'arquitecte municipal, el Sr. XXX, de data 1 de juny de 2005, i ordena la seua incorporació al projecte de reparcel·lació en tot el que resulte procedent. Així mateix, acorda aprovar el Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE Pla Parcial Sector 11-Collet II, el projecte d'urbanització i el Pla parcial de millora, així com designar com a modalitat de gestió la directa, assumint l'Ajuntament de Benicarló la condició d'agent urbanitzador.

VI.- S'interposen recursos contra l'acord plenari esmentat en l'expositiu anterior i el Ple de l'Ajuntament els resol en data 24 de setembre de 2009.

VII .- En data 22 de desembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament de Benicarló en el seu punt desè, tracta el dictamen a la proposta de la modificació del Pla Parcial de millora del sector 11-Collet II, del sòl urbanitzable del Pla General, del tenor següent:

Es sotmet a consideració de la corporació, la resolució d'al·legacions presentades a la modificació del Pla parcial de millora del sector 11- Collet II, del sòl urbanitzable, del Pla General i l'aprovació de la modificació del Pla parcial de Millora del Sector 11- Collet II, del sòl urbanitzable.

Relació de fets

I. Vist que el Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 28 de desembre de 2006, va acordar aprovar, per a la seua gestió directa, el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament de la unitat d'execució Pla parcial sector 11-Collet II, l'alternativa tècnica del qual estava integrada per Pla parcial de millora del sector 11 Collet II de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, projecte d'urbanització i projecte de reparcel·lació.

Així mateix, s'acorda la suspensió de l'execució dels epígrafs 5.2.1, 5.2.2 i 5.2.3 i el paràgraf 3r de l'epígraf 5.5 d'aquest Pla parcial (apartats referents a usos i règim fora d'ordenació), fins que, respecte a dits apartats, s'emplenara un tràmit d'exposició pública de 20 dies. Aquest termini d'exposició pública s'obri amb la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 5.456, de 22 de febrer de 2007, durant el qual, es presenta en data 15 de març de 2007 (registre d'entrada núm. 4.708), una al·legació per part d'XX, en representació de la mercantil IFF BENICARLÓ, SA, amb CIF A-28/055101.

Com que no s'han contestat les al·legacions anteriors, la mercantil IFF BENICARLÓ, SA interposa un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (procediment ordinari núm. 1/000208/2007), conta l'acord plenari de 28 de desembre de 2006, invocant, entre altres motius, el perjudici econòmic que la limitació d'usos introduïda en aquest Pla parcial de millora, provocaria a aquesta mercantil.

II. En data 24 de juny de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil IFF BENICARLÓ, SA subscriuen un conveni urbanístic en relació amb el Pla parcial de millora del sector 11 Collet II, a l'empara de la disposició addicional quarta de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, per a la modificació d'aquest document d'ordenació, en els termes previstos en aquest conveni.

III. En data 3 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.110), XXX, en representació de la mercantil IFF BENICARLÓ, SA, i en virtut del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Benicarló, presenta una proposta-avanç de modificació del Pla parcial de millora del sector 11-Collet Ii del PGOU de Benicarló.

IV. Que en data 6 de juliol de 2009, l'arquitecte municipal, Sr. XXX, emet el següent informe, en relació amb el document presentat:

‘Que s'ha traslladat a aquest tècnic municipal l'avanç de Pla parcial modificatiu que presenta l'empresa IFF Benicarló, SA en desenvolupament del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Benicarló.

D'acord amb aquest conveni, el planejament que es pretén desenvolupar modifica el planejament vigent en les següents qüestions:

Article 1 i article 8.- Modifica el règim detallat d'usos, establint dos zones, la 5-11.d.2. i la 5-11.d.3., dins de la zona general 5-11.d, en les quals s'estableix com excepció a la regla general d'incompatibilitats del Pla parcial, la introducció d'un règim de compatibilitat d'activitats equivalents des del punt de vista ambiental a les permeses actualment en la zona 1 (sòl urbà confrontant) del conveni.

Article 17.- En relació amb l'ampliació de la indústria compatible per ús, arreplega l'acord del conveni de permetre l'ampliació, en les zones 5-11.d.2 i 5-11.d.3, durant 30 anys, dins del límit d'edificabilitat previst pel pla, de la indústria existent, sempre que les ampliació siga d'activitats equivalents des del punt de vista ambiental a les permeses actualment en la denominada zona 1 (sòl urbà confrontant) del conveni.

Finalment, s'arrepleguen els suggeriments fets per l'Ajuntament sobre l'eliminació de les referències a l'EDAR que es troben en el planejament encara vigent, per no ser la seua regulació ja objecte del planejament parcial en el qual ens trobem. D'igual manera, es modifica l'article 3 sobre parcel·lacions, ja que el règim de propietat vigent fa inútil la regulació allí establida. També es modifica l'ús detallat residencial previst per a la zona 6-11.d, vinculant l'ús residencial possible en aquesta zona amb l'ús principal industrial de la parcel·la en la qual es pretenga implantar.

Els canvis establits en l'avanç de planejament proposat fan referència, per tant, a l'ordenació detallada, detallant en determinades zones l'ús global industrial previst pel planejament general i la compatibilitat dels residencials amb aquest.

L'avanç arreplega que tant l'ús compatible en la zona 5-11.d.2 i 3, com el règim d'ampliació de les activitats industrials en aquestes zones, només siga possible per a activitats equivalents a les actualment permeses en la zona 1 del conveni (zona urbana), per contraposició al suggeriment fet per aquests servei tècnics que les ampliacions la compatibilitat o l'ampliació només foren possibles per a l'actual activitat, aspecte al qual es va oposar l'interessat.

Vist tot això, i excepte les apreciacions d'oportunitat de les determinacions previstes en el planejament que s'ha proposat, S'INFORMA FAVORABLEMENT l'avanç amb l'objecte de procedir a redactar el document que ha de tramitar-se.’

V. Vist que el Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 30 de juliol de 2009, va acordar sotmetre a informació pública la modificació del Pla parcial de millora del sector 11-Collet II, de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, proposada en document d'avanç de planejament per la mercantil IFF Benicarló, SA, en data 3 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.110), durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del seu anunci en el DOCV.

VI. A aquest efecte, es publica el corresponent anunci d'informació pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.121, de 13 d'octubre de 2009, en el periòdic Mediterráneo el 2 d'octubre de 2003, així com, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, des del 24/09/09 al 24/10/09.

VII. Durant el termini d'exposició pública del document, es presenten les següents al·legacions:

13/11/09, reg. d'entrada núm. XX. XX, en representació de XX.

VIII. En data 23 de novembre de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, informa:

‘AL·LEGACIÓ DE XX, en representació de XX.

L'al·legació s'ha estructurat en dos apartats generals. El primer versa sobre defectes de procediment, que ha de ser analitzat des de l'òptica jurídica en el seu corresponent informe posterior. El segon, tracta de defectes de fons, que passem a analitzar en el present informe.

El primer punt de l'al·legació fa referència a la inclusió de l'ús residencial com compatible en la zona 6.11.d., que considera l'al·legant il·legal per no atenir-se al règim establit en el Reglament de Zones d'Ordenació Urbanística.

Estableix l'al·legant que l'article 49LUV transforma el reglament esmentat com obligatori en la redacció dels plans. A causa de això, en haver-se establit en els articles 90 i 91 d'aquest reglament com ús incompatible el residencial en zones d'ús global industrial, llevat que la fitxa de zona permeta habitatges destinats a residència de vigilància de la indústria, la inclusió de la compatibilitat que preveu el Pla Parcial del sector 11 en la zona 6.11.d. ha de considerar-se il·legal.

Com bé manifesta l'al·legant, el Reglament esmentat, en el seu article 6, estableix que aquest té caràcter orientatiu i és voluntària la seua aplicació. La LUV prescriu que s'establirà una correspondència entre els usos globals del pla amb els establits en aquest reglament. És a dir, en la redacció del planejament, i açò ha d'entendre's quan aquest siga global, ja que en cas contrari resultaria incoherent, es tindran en compte que els usos globals tinguen una relació amb els establits en el Reglament de Zones.

Una modificació puntual, d'una banda, ha d'actuar sobre els conceptes als quals afecta, sense que aquesta modificació haja d'alterar altres determinacions alienes a fi de la modificació. L'aplicació del Reglament de Zones en una modificació puntual dels usos detallats d'un planejament parcial suposaria una alteració que superaria el seu objectiu.

Per una altra, la voluntarietat de l'aplicació de les determinacions d'ordenació detallada, sense perjudici de la correspondència d'usos globals que puga imposar la LUV, permet regular pel municipi la compatibilitat o incompatibilitat dels usos detallats segons la capacitat planificadora del municipi, quedant això en l'àmbit de les seues competències.

No obstant això, i en relació amb la qüestió plantejada en l'al·legació presentada, sí s'ha detectat un error en el document que es pretén aprovar. El document de planejament havia de respondre a l'avanç de planejament que es va presentar davant aquesta administració per a regular els usos compatibles en determinades zones de l'àmbit del pla per part de l'empresa IFF,Benicarló, SA i que es va informar favorablement, d'acord amb el conveni que s'havia negociat entre aquesta i l'Ajuntament. El text de l'avanç, en el seu article 8, incloïa un paràgraf referent a la compatibilitat de les residències en la zona 6.11.d. Es limitava aquesta compatibilitat a aquelles residències que es trobaren vinculades a l'ús principal de la parcel·la, l'industrial (habitatges per a personal, residències per a treballadors, etc.). Això era resultat del criteri municipal ja establit en l'aprovació de l'informe sobre el Projecte de reparcel·lació de data 1 de juny de 2005. Aquest paràgraf ha estat eliminat del document que es tramita i ha alterat el document d'avanç.

El document definitiu, al meu entendre, ha de ser rectificat amb la incorporació del paràgraf que apareixia en el document d'avanç, que es va informar favorablement en data 31 de març de 2009, i que limitava l'ús residencial:

Article 8.- Usos compatibles i incompatibles (anteriorment, epígraf 5.2.3.)

1....

2....

3. En particular, queden prohibits els següents usos:

—El residencial en totes les seues categories, tret de la zona “6-11d”. En aquesta podrà, excepcionalment, implantar-se aquest ús, sempre que es trobe vinculat a l'ús principal de la parcel·la, l'industrial (habitatges per al personal, residència per a treballadors, etc.). També serà compatible un habitatge per indústria en la resta del sector per al servei de vigilància.

Amb això es limita l'ús residencial en tot l'àmbit del Pla Parcial, compatibilitzant en la zona 6.11.d. aquells habitatges que estiguen al servei de la indústria i que no queden incorporats al mercat immobiliari lliure aliè a aquesta indústria que les promoga. Amb això, s'homogeneïtza encara més els rendiments econòmics de les diferents zones del sector i s'estableix una regulació per a l'ús residencial més coherent amb l'amplitud d'usos industrials que es porta a terme en la nova regulació del Pla.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió de remissió de la regulació de l'ús residencial al Reglament de Zones per considerar que aquest, en la regulació d'usos detallats, és d'aplicació voluntària pel municipi promotor del planejament.

Ha d'instar-se als tècnics redactors del Pla Parcial modificatiu perquè s'incorpore el paràgraf de l'article 8 de l'avanç de planejament presentat per l'empresa IFF Benicarló, SA i informat favorablement, segons els criteris establits per la corporació.

Cal indicar que la no aprovació de la modificació no remetria al règim d'incompatibilitat de l'ús residencial, ja que aquest ja figura, sense la limitació, en el planejament vigent.

El segon apartat de l'al·legació fa referència a la inexistència d'aprofitament sobre el jardí privat vinculat a l'edificabilitat de la parcel·la SP, article 10. El tercer, a les condicions a complir per a la preservació del medi ambient, establides en l'article 12. La quarta, a les determinacions sobre reserves d'aparcament de l'article 14.

Totes aquestes qüestions fan referència a normativa ja inclosa en el planejament vigent i que no es modifica, sense perjudici que s'haja de matisar el següent en relació amb les objeccions presentades:

La zona de jardí privat manca d'aprofitament objectiu, sense perjudici que aquesta sí haja estat tinguda en compte per al càlcul l'aprofitament tipus i l'estimació de l'aprofitament subjectiu corresponent al seu propietari. És una redundància del Pla, perquè, com a norma general, els espais lliures manquen d'aprofitament lucratiu.

Les condicions de preservació mediambiental requerida per legislació sectorial, i que manifesta l'al·legant que no s'inclouen en l'article 12 de la normativa del Pla parcial, han de complir-se independentment de la seua referència en el pl o no. Les determinacions del pla no exclouen l'obligatorietat de compliment de la llei.

En relació amb l'article 14, reserva d'aparcament no s'imposa ex novo en la normativa, ni és objecte de regulació modificativa, per la qual cosa ha de complir l'establida en la legislació vigent en el moment de la redacció del pla vigent. D'una altra manera, i segons eixe criteri, hem de, també, aplicar el ROGTU a la resta de zones del Pla General que no són modificades.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT els apartats segon, tercer i quart, per no estar actuant sobre aquestos en la modificació que es tramita, que es limita a regular usos detallats. A més, tal com s'ha exposat anteriorment, no es corresponen amb la realitat del document, que no incompleix la legislació que li és d'aplicació.

La cinquena al·legació es refereix a la redacció del règim d'ampliació de les indústries existents, que en l'apartat primer esmenta que serà possible sempre que les ampliacions siguen d'activitats equivalents des del punt de vista ambiental a les permeses actualment en la denominada zona 1 del conveni de data..............

Es refereix el document a les activitats vigents en el Pla General per a la zona grafiada com zona 1, que és la determinació que es fixa en el conveni. És a dir, en el conveni no es fixa l'ús, sinó la zona.

No obstant això, al meu entendre, resultaria oportú incloure en la documentació del Pla Parcial el document de conveni, ja que en la seua redacció s'hi fa referència.

S'INFORMA FAVORABLEMENT l'al·legació en el sentit que el planejament pot resultar confús per no haver inclòs el text del conveni a què fa referència.

Finalment, l'al·legació fa referència a l'aplicació de les dimensions de voreres que estableix el ROGTU.

Cal indicar en aquest apartat les mateixes argumentacions realitzades per a l'apartat quart, ja que no s'està modificant el planejament parcial en aquelles determinacions que es qüestionen. Aquestes són les que figuren en el planejament vigent, aspectes que no es modifiquen.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió d'aplicar el ROGTU sobre aspecte vigents en planejament aprovat amb anterioritat a aquest.

A LA VISTA DE TOT AIXÒ, ES PROPOSA L'APROVACIÓ DEL PLA PARCIAL QUE ES TRAMITA, AMB LA INTRODUCCIÓ DE LES DUES SEGÜENTS QÜESTIONS:

MODIFICACIÓ DEL PUNT 3, APARTAT 1r, DE L'ARTICLE 8 DE LA NORMATIVA DEL PLA PARCIAL, D'ACORD AMB L'INFORME DE DATA 31 DE MARÇ DE 2009, QUE ARREPLEGA L'ESTABLIT EN L'INFORME PER A L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE DATA 1 DE JUNY DE 2005, SOBRE QUIN TIPUS D'EDIFICACIÓ RESIDENCIAL ÉS COMPATIBLE EN LA ZONA 6.11.d.

En particular, queden prohibits els següents usos:

—El residencial en totes les seues categories, tret de la zona 6-11d. En aquesta podrà, excepcionalment, implantar-se aquest ús, sempre que es trobe vinculat a l'ús principal de la parcel·la, l'industrial (habitatges per al personal, residència per a treballadors, etc.). També serà compatible un habitatge per indústria en la resta del sector per al servei de vigilància.

INCORPORACIÓ AL PLA DEL DOCUMENT DE CONVENI ENTRE L'EMPRESA IFF Benicarló, SA I L'AJUNTAMENT, AIXÍ COM LA INCORPORACIÓ DE LA DATA DE LA SEUA APROVACIÓ EN AQUELLS PUNTS EN ELS QUALS S'HI FA REFERÈNCIA

PRESENTACIÓ D'UN TEXT REFÓS PER PART DELS REDACTORS DEL PLA PER A LA SEUA DILIGÈNCIA COM TEXT DEFINITIU. AIXÍ MATEIX, S'HA D'ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ EN FORMAT DIGITAL.’

IX. En data 9 de desembre de 2009, el TAG d'Urbanisme, el Sr. XX, informa:

‘(...) L'al·legant planteja defectes de procediment i defectes de fons de l'expedient. Ens referirem en primer lloc als defectes de procediment.

Sosté que els defectes de procediment, es basen en: A) la falta d'informació pública i B) en la falta d'informes preceptius.

A) Així indica, que durant la fase d'exposició pública de l'expedient, no s'ha disposat pels serveis tècnics municipals, de plànols de l'ordenació detallada en format digital, tal com entén que disposa l'article 154.1 del ROGTU. També considera l'al·legant, que en mancar de la documentació en format digital, aquesta no ha estat disponible en la pàgina web municipal durant el període d'informació pública. Sosté l'al·legant, que l'article 554.1.b del ROGTU obliga que els anuncis d'informació pública indiquen amb claredat la pàgina web en què pot consultar-se l'instrument de planejament. Per tant afirma que ni l'anunci publicat contenia referència al web on trobar la documentació sotmesa a informació pública, ni aquesta va estar exposada al públic a través del web municipal ni de cap altra i que aquest incompliment de l'obligació d'informació pública, comporta la nul·litat de tot el que des d'eixe moment s'actue.

En primer lloc hem d'aclarir, que l'article 154.1 del ROGTU, que indica l'al·legant, no fa referència alguna als plans parcials, sinó als plans d'ordenació detallada dels plans generals (en referència a l'article 64 de la LUV).

És en aplicació de l'article 90.1 de la LUV, que els plans parcials se sotmetran al règim establit en aquesta Llei per a l'aprovació dels programes d'actuació integrada.

També s'ha d'indicar que l'article 554.1.b del ROGTU, que cita l'al·legant, és erroni, ja que dit apartada no obliga que els anuncis d'informació pública indiquen amb claredat la pàgina web en què pot consultar-se l'instrument de planejament. Aquesta obligació està arreplegada en l'apartat i) del mateix article i hem d'indicar que l'al·legant no fa referència a la redacció completa del citat apartat i), ja que la seua redacció és la següent:

“Article 554. Participació ciutadana en la informació pública de procediments urbanístics (en referència a l'article 6 de la Llei Urbanística Valenciana). Els anuncis d'informació pública han d'indicar amb claredat:

i) La pàgina web on pot consultar-se l'instrument de planejament o la documentació de qualsevol procediment ja acabat.”

Per tant afirmar, com fa l'al·legant, que ni l'anunci publicat contenia referència al web on trobar la documentació sotmesa a informació pública, ni que aquesta va estar exposada al públic a través del web municipal ni de cap altra i que aquest incompliment de l'obligació d'informació pública, comporta la nul·litat de tot el que des d'eixe moment s'actue, és erroni, ja que el citat apartat i) de l'article 554.1 del ROGTU es refereix a procediments ja acabats, no en tramitació.

I el suport d'aquesta tesi, el trobem en l'Ordre de 26 d'abril de 2007 de la Conselleria de Territori i Habitatge, per la qual es regula la inserció en Internet per part dels ajuntaments d'informació urbanística relativa al procediment de formulació i aprovació de programes per al desenvolupament d'actuacions integrades i projectes de reparcel·lació. Aquesta Ordre es dicta amb l'objectiu de regular, entre altres aspectes, el deure informació previst en l'article 6 de la LUV i en els articles 552 i següents del ROGTU.

L'únic format a què es refereix aquesta Ordre és el denominat PDF (acrònim de l'anglès portable document format, format de document portàtil), un format d'emmagatzematge de documents, desenvolupat per l'empresa Adobe Systems. De cap manera parla de format digital.

I en qualsevol cas, quan l'Ordre es refereix als instruments de planejament, ho fa en l'article 13, i és per a citar a aquells instruments de planejament d'aprovació definitiva autonòmica (que no és el nostre cas) i per a ordenar la inserció de l'instrument de planejament que acompanya al programa per l'Ajuntament després de la seua aprovació definitiva, en la pàgina web corresponent. No en el tràmit procedimental que ens trobem en l'actualitat. Per tant, procedeix la desestimació d'aquesta part de l'al·legació.

B) Quant a la segona part de l'al·legació, aquella que fa referència a la falta d'informes, l'al·legant indica que en l'anunci publicat en el DOCV en data 13/10/09 es fa referència a l'informe tècnic emès per l'arquitecte municipal en data 6/07/09, però no es fa cap referència a la inclusió del preceptiu informe jurídic, per la qual cosa considera que l'omissió d'eix tràmit essencial comporta la nul·litat de l'actuat.

Hem d'indicar que les al·legacions presentades, ho han estat contra d'un acte de tràmit, tal com s'indica en l'acord segon del Ple de la corporació de data 30 de juliol de 2009:

“Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte de tràmit, no escau interposar cap recurs.”

Per tant l'acord de Ple que ara s'està qüestionant, és un acte simplement encaminat a la preparació de la decisió definitiva, una vegada resoltes les eventuals al·legacions (com ho són les que s'estan analitzant en aquests moments); sent per això, un simple acte de tràmit, preparatori i antecedent de la resolució definitiva, però que en si mateix res resol i per això no necessita cap informe jurídic amb proposta de resolució, que serà preceptiu en una fase posterior del procediment. Per això hem de desestimar aquesta part de l'al·legació (...)’

X. De conformitat amb el previst en l'art. 94.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, les modificacions dels plans es portaran a terme segons el procediment establit en cada tipus de Pla.

XI. De conformitat amb el previst en els articles 88, 90, 91 i 83.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

XII. De conformitat amb el previst en l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor i nou en contra —representants del grup municipal socialista i del Bloc Nacionalista Valencià—, acorda:

Primer. Desestimar parcialment i estimar parcialment les al·legacions formulades, en data 13 de novembre de 2009 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. XXX), pel Sr. XX, en representació del Sr. XX, en relació amb el document de modificació del Pla parcial de millora del sector 11-Collet II, de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, proposada en un document d'avanç de planejament per la mercantil IFF Benicarló, SA, en data 3 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. XX), pels motius exposats per l'arquitecte municipal i el TAG d'Urbanisme, en els seus informes de dates 23 de novembre de 2009 i 9 de desembre de 2009, respectivament.

Segon. Aprovar la modificació del Pla parcial de millora del sector 11-Collet II, de sòl urbanitzable del PGOU de Benicarló, proposada en un document d'avanç de planejament per la mercantil IFF Benicarló, SA en data 3 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 11.110), en virtut del conveni urbanístic subscrit amb l'Ajuntament de Benicarló en data 24 de juny de 2009, amb la introducció de les següents modificacions:

 • Modificació del punt 3, apartat 1r, de l'article 8 de la normativa del Pla Parcial, sobre quin tipus d'edificació residencial és compatible en la zona 6.11.d. En particular, queden prohibits els següents usos:

  —El residencial en totes les seues categories, tret de la zona 6-11d. En aquesta podrà, excepcionalment, implantar-se aquest ús, sempre que es trobe vinculat a l'ús principal de la parcel·la, l'industrial (habitatges per al personal, residència per a treballadors, etc.). També serà compatible un habitatge per indústria en la resta del sector per al servei de vigilància.

 • Incorporació al Pla parcial del document de conveni entre l'empresa IFF Benicarló, SA i l'Ajuntament, així com la incorporació de la data de la seua aprovació en aquells punts en els quals s'hi fa referència.

 • Presentació d'un text refós per part dels redactors del pla per a la seua diligència com a text definitiu. Així mateix, s'ha d'adjuntar la documentació en format digital.

Tercer. Remetre una còpia diligenciada a la Conselleria competent en matèria d'urbanisme (article 106 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana).

Quart. Publicar a l'efecte de la seua entrada en vigor, el present acord en el Butlletí Oficial de la Província, juntament amb les normes urbanístiques de l'instrument aprovat, indicant que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, cal interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua publicació en el BOP de Castelló, davant el mateix òrgan que l'ha dictat, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Així mateix, indicar-los que poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació en el BOP de Castelló, de conformitat amb el disposat en l'article 10.1.a) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que puguen exercitar qualsevol altre recurs o acció que estimen procedent.»

VIII .- En data 25 de febrer de 2010, (registre d'entrada número XXX), el Sr. XX, advocat col·legiat xxx ICACS, amb domicili a efectes de notificacions a la XXX núm. XX, de XX, que actua en nom i representació del Sr. XXX, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari esmentat en l'expositiu anterior, la motivació del qual és del tenor següent:

«M O T I V O S

APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ZONAS DE ORDENACIÓN

El informe del Arquitecto Municipal en el que se fundamenta la resolución manifiesta:

“Establece el alegante que el artículo 49LUV transforma el reglamento mencionado como obligatorio en la redacción de los planes. Debido a ello, al haberse establecido en los artículos 90 y 91 de tal reglamento como uso incompatible el residencial en zonas de uso global industrial, salvo que la ficha de zona permita viviendas destinadas a residencia de vigilancia de la industria, la inclusión de la compatibilidad que prevé el Plan Parcial del sector 11 en la zona 6.11.d. debe considerarse ilegal.

Como bien manifiesta el alegante, el Reglamento mencionado, en su artículo 6, establece que el éste tiene carácter orientativo, siendo voluntaria su aplicación. La LUV prescribe que se establecerá una correspondencia entre los usos globales del plan con los establecidos en dicho reglamento. Es decir, en la redacción del planeamiento, y esto debe entenderse cuando éste sea global, pues en caso contrario resultaría incoherente, se tendrán en cuenta que los usos globales tengan una relación con los establecidos en el Reglamento de Zonas.

Una modificación puntual, por una parte, debe actuar sobre los conceptos a los que afecta, sin que tal modificación deba alterar otras determinaciones ajenas al objeto de la modificación. La aplicación del Reglamento de Zonas en una modificación puntual de los usos pormenorizados de un planeamiento parcial supondría una alteración que superaría el objetivo de la misma.

Por otra, la voluntariedad de la aplicación de las determinaciones de ordenación pormenorizada, sin perjuicio de la correspondencia de usos globales que pueda imponer la LUV, permite regular por el municipio la compatibilidad o incompatibilidad de los usos pormenorizados según la capacidad planificadora del municipio, quedando ello en el ámbito de sus competencias”.

Pese a que el informe del arquitecto municipal señale que “Como bien manifiesta el alegante, el Reglamento mencionado, en su artículo 6, establece que el éste tiene carácter orientativo, siendo voluntaria su aplicación” no resulta en absoluto cierta tal afirmación por cuanto lo manifestado por esta parte en el escrito de alegaciones era “Por lo tanto, pese al contenido del artículo 6 de la Orden de 26 de Abril de mil novecientos noventa y nueve, dada la expresa remisión legal contenida en el apartado tercero del artículo 49 de la LUV, el contenido del Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística ha pasado a tener carácter obligatorio respecto de la definición de los usos asignados por el planeamiento”. En consecuencia esta parte en ningún momento ha defendido que en la actualidad la aplicación del Reglamento de zonas de ordenación sea voluntaria, sino que dicho reglamento ha devenido de obligada aplicación tras la remisión expresa que al mismo ha hecho tanto la LUV como el ROGTU.

El planteamiento del informe, según el cual sólo los usos globales deben de remitirse al Reglamento de Planeamiento, mientras la regulación de los usos pormenorizados quedan a la libre voluntad de los municipios, no solo carece de fundamento legal, sino que resulta palmariamente contraria a la normativa urbanística en vigor.

Así el artículo 106.4 del Real Decreto 67/2006 por el que se aprobó el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística dice:

“4. Para cada una de estas zonas primarias se establecerán las zonas de ordenación pormenorizada compatibles que se remitirán al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, según lo dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley Urbanística Valenciana. El régimen de usos detallado se contendrá en cada una de las zonas de ordenación compatibles y tendrá carácter de ordenación pormenorizada. Definirá los usos preferentes, los compatibles y los prohibidos”.

Queda en consecuencia acreditado que, por imperativo legal, las zonas de ordenación pormenorizada también deben de establecerse por remisión al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, teniendo éste, tras la entrada en vigor de la LUV, carácter obligatorio por cuanto el artículo 106.4 del Real Decreto 67/2006 se expresa en términos imperativos “se remitirán”.

Del incumplimiento por parte de normativa del Plan propuesto de la legislación en vigor se deriva de forma necesaria la nulidad radical del mismo por aplicación de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

RESPECTO DEL APROVECHAMIENTO DEL JARDÍN

El documento sometido a información pública recogía de forma textual, dentro de su apartado B denominado “Parte con eficacia normativa” establece como contenido del artículo 10 el siguiente:

“2. La parcela destinada a jardín privado, actual jardín de la Casa Fontcuberta, carece de aprovechamiento, quedando vinculada a la edificación SP.

3. La parcela destinada a SP tendrá un total techo edificable de 1.383'69 m2t, equivalentes a la superficie construida actual”.

Dice el informe del arquitecto municipal: “La zona de jardín privado carece de aprovechamiento objetivo, sin perjuicio de que la misma sí haya sido tenida en cuenta para el cálculo el aprovechamiento tipo y la estimación del aprovechamiento subjetivo correspondiente a su propietario. Es una redundancia del Plan, porque como norma general los espacios libres carecen de aprovechamiento lucrativo.”

El artículo 37 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana define el aprovechamiento objetivo como cantidad de metros cuadrados de construcción de destino privado cuya materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado. Desde este punto de vista resulta claro que ningún aprovechamiento puede materializar sobre un jardín.

Por otro lado el informe del arquitecto municipal manifiesta “como norma general los espacios libres carecen de aprovechamiento lucrativo”.

El mismo artículo 37 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana define el aprovechamiento subjetivo como el aprovechamiento susceptible de apropiación, es la cantidad de metros cuadrados edificables que expresan el contenido urbanístico lucrativo del derecho de propiedad de un terreno, al que su dueño tendrá derecho sufragando el coste de las obras de urbanización que le correspondan.

Pero, tal y como se desprende de la alegación presentada, tanto ésta, como artículo al que se presentan alegaciones como el informe del arquitecto se están refiriendo, realmente, al aprovechamiento subjetivo, al contenido lucrativo del derecho de propiedad.

Otra interpretación carece de sentido, por cuanto la existencia o no de aprovechamiento objetivo materializable sobre una parcela ya viene reflejada en los propios planos de ordenación.

El artículo impugnado establece como “La parcela destinada a jardín privado, actual jardín de la Casa Fontcuberta, carece de aprovechamiento, quedando vinculada a la edificación SP”.

La Ley 16/2005 Urbanística Valenciana define el concepto de parcela vinculada en su artículo 29.2 en los siguientes términos: “Se entiende por parcela vinculada urbanísticamente a una edificación consolidada aquella sobre la que se asienta ésta, y cuya superficie no sea superior al resultado de dividir la superficie construida de la edificación por el índice de edificabilidad neta que el plan le asigne.”

La aplicación de dicho artículo comporta, al tratarse el edificio calificado como SP de una vivienda unifamiliar aislada, la obligatoriedad de que el plan, en el caso que opte por vincular el aprovechamiento subjetivo del jardín con la edificación existente, someta dicha edificación al régimen de las Actuaciones Aisladas, en cumplimiento de lo previsto en el citado artículo 29 de la LUV, y no lo incorpore a una actuación integrada.

RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES DE LEGISLACIÓN EN VIGOR

APARCAMIENTO

El anuncio publicado por el Ayuntamiento de Benicarló en el DOCV de fecha 13 de octubre de 2.009 era del siguiente tenor literal:

“El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, en sesión celebrada en fcha 30 de julio de 2009, acordó someter a información pública la modificación del Plan Parcial de Mejora del Sector 11-Collet II, de suelo urbanizable de PGOU de Benicarló, propuesta en documento de avance de planeamiento por la mercantil IFF Benicarló, SA, en fecha 3 de julio de 2009 (registro de entrada núm. 11110)”.

El documento sometido a información pública recogía de forma textual, dentro de su apartado B denominado “Parte con eficacia normativa”:

“Artículo 14. Reserva de aparcamientos (anteriormente, epígrafe 5.2.9)

1. Se reserva 1 plaza de aparcamiento en parcela privada por cada 100 m2 construidos”.

Sea cual fuera la regulación anterior, ésta es la que se somete a información pública y aprobación municipal, y en consecuencia, la que debe cumplir con la normativa en vigor en el momento de su aprobación.

El informe del Arquitecto municipal que sirve de fundamento a la resolución recurrida dice:

Cabe indicar en este apartado las mismas argumentaciones realizadas para el apartado cuarto, ya que no se está modificando el planeamiento parcial en aquellas determinaciones que se cuestionan. Éstas son las que figuran en el planeamiento vigente, aspectos que no se modifican”.

Defiende en consecuencia que caben modificaciones del planeamiento que mantengan en vigor aspectos del mismo incompatibles con las actuales exigencias normativas con respecto a las dotaciones.

En oposición a tal planeamiento del técnico municipal la redacción del artículo 94.2 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana, en referencia a las modificaciones de planeamiento, es la siguiente:

“Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones públicas, suplementando en su caso la xarxa primària y secundaria de dotaciones de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley”.

Por lo tanto la normativa urbanística valenciana en vigor, en los casos de modificación de planeamiento obliga (“deberán”) a adecuar las dotaciones públicas recogidas en el mismo a las determinaciones de la normativa en vigor, en el presente caso al LUV y el ROGTU, en lo referente a la calidad, capacidad e idoneidad de la misma:

El artículo 210 del Decreto del Consell 67/2006 establece en su apartado segundo para las actuaciones de uso dominante industrial que: “La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de 1 plaza para turismo por cada 200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial y de 1 plaza para vehículos pesados por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada será de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial. Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos pesados puede establecerse, justificadamente, en parcela privada”.

Por lo tanto la previsión contenida en la propuesta de modificación de planeamiento resulta contraria a derecho por oponerse al 210 del ROGTU por cuanto:

 • no prevé aparcamiento en vía pública de al menos una plaza cada 200 m2t o fracción.

 • Omite la mención a la fracción al referirse a los aparcamientos en parcela privada.

 • No prevé que la reserva de aparcamientos en vía pública para vehículos respete la proporción de una plaza cada 1500 m2.

Del incumplimiento por parte de normativa del Plan propuesto de la legislación en vigor se deriva de forma necesaria la nulidad radical del mismo por aplicación de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

ACERAS

El anuncio publicado por el Ayuntamiento de Benicarló en el DOCV de fecha 13 de octubre de 2.009 era del siguiente tenor literal:

“El Pleno del Ayuntamiento de Benicarló, en sesión celebrada en fcha 30 de julio de 2009, acordó someter a información pública la modificación del Plan Parcial de Mejora del Sector 11-Collet II, de suelo urbanizable de PGOU de Benicarló, propuesta en documento de avance de planeamiento por la mercantil IFF Benicarló, SA, en fecha 3 de julio de 2009 (registro de entrada núm. 11110)”.

El documento sometido a información pública recogía de forma textual, dentro de su apartado B denominado “Parte con eficacia normativa”, la siguiente redacción del apartado tercero del artículo 18:

“La acera tendrá un ancho mínimo de 1'50 m y estará libre de obstáculos que impidan la circulación en silla de ruedas”.

Sea cual sea la regulación anterior, ésta es la que se somete a información pública y aprobación municipal, y en consecuencia, la que debe cumplir con la normativa en vigor en el momento de su aprobación.

El informe del Arquitecto municipal que sirve de fundamento a la resolución recurrida dice:

“Cabe indicar en este apartado las mismas argumentaciones realizadas para el apartado cuarto, ya que no se está modificando el planeamiento parcial en aquellas determinaciones que se cuestionan. Éstas son las que figuran en el planeamiento vigente, aspectos que no se modifican”.

Defiende en consecuencia que caben modificaciones del planeamiento que mantengan en vigor aspectos del mismo incompatibles con las actuales exigencias normativas con respecto a las dotaciones.

En oposición a tal planeamiento del técnico municipal la redacción del artículo 94.2 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana, en referencia a las modificaciones de planeamiento, es la siguiente:

“Las nuevas soluciones propuestas deberán mantener el equilibrio de las dotaciones públicas, suplementando en su caso la xarxa primària y secundaria de dotaciones de forma que cumplan con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos en esta Ley”.

Por lo tanto la normativa urbanística valenciana en vigor, en los casos de modificación de planeamiento obliga (“deberán”) a adecuar las dotaciones públicas recogidas en el mismo a las determinaciones de la normativa en vigor, en el presente caso al LUV y el ROGTU, en lo referente a la calidad, capacidad e idoneidad de la misma.

La modificación propuesta incumple las exigencias contenidas en el art. 131.1.d del Decreto del Consell 67/2006, y, en aplicación de lo que disponen los artículos 51 y 62 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, según el cual: “En las zonas de nuevo desarrollo, las aceras tendrán una anchura mínima de 2 metros.”

Del incumplimiento por parte de normativa del Plan propuesto de la legislación en vigor se deriva de forma necesaria la nulidad radical del mismo por aplicación de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

RESPECTO DEL RÉGIMEN DE FUERA DE ORDENACIÓN PREVISTO EN EL PLAN

El artículo 16 de la normativa del PPM aprobada por el Ayuntamiento dice:

“2. En el resto de construcciones que se aporten (sic) de las determinaciones del Plan podrán llevarse a cabo obras de consolidación y reforma siempre que ello no implique aumento de superficie construida o modificación sustancial de la actividad, si esta es de las calificadas como incompatible”.

El artículo 111 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana establece “1.Los Planes expresarán qué construcciones erigidas con anterioridad a ellos han de quedar en situación de fuera de ordenación, por manifiesta incompatibilidad con sus determinaciones, en las que sólo se autorizarán obras de mera conservación”.

La Real Academia Española define conservación como la acción y efecto de conservar, y conservar como mantener algo o cuidar de su permanencia.

En cambio define reforma como aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora en algo.

En consecuencia el régimen de fuera de ordenación aprobado por el Ayuntamiento, al permitir la reforma, incumple de forma manifiesta lo establecido en el 111 de la LUV al permitir la reforma de los edificios que se encuentren en fuera de ordenación, cuando la normativa en vigor sólo permite la conservación.

Del incumplimiento por parte de normativa del Plan propuesto de la legislación en vigor se deriva de forma necesaria la nulidad radical del mismo por aplicación de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley 30/1992.

VULNERACIÓN DEL INTERÉS GENERAL

Tal y como se ha recogido en la más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo la siguiente doctrina:

“Esta Sala, en reiterada jurisprudencia, ha declarado que la potestad de planeamiento, aún siendo discrecional, se circunscribe a un fin concreto: la satisfacción del interés público, hallándose condicionada al mismo tiempo por los principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad consagrados en los artículos 103.1, 9.3 y 14 de la Constitución.

Puede citarse en este sentido, entre otras muchas, la sentencia de 30 de octubre de 2007 -casación 5957/2003- o la de 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003) en la última de las cuales insistimos precisamente en que “las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal”.

El cumplimiento de este requisito teleológico se ha de justificar y motivar convenientemente en la memoria del instrumento de planeamiento (sentencia de 20 de octubre de 2003), resultando dicha exigencia de motivación más rigurosa y precisa cuanto más reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación.

Esta conclusión se ha llegado a positivizar en la legislación urbanística autonómica. Así por ejemplo, en el art. 36.2.a.1ª) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía -que citamos a efectos meramente ilustrativos- se dispone que: “La nueva ordenación deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación regulados en esta Ley”.

También es reiterada la jurisprudencia que considera incursas en desviación de poder (art. 70.2 LRJCA) las modificaciones puntuales del planeamiento efectuadas con el propósito principal de legalizar o regularizar edificaciones ilícitamente construidas (Sentencias de 18 de febrero de 2004 -casación 2565/2001-, 10 de julio de 2007 -casación 8758/2003- y 7 de octubre de 2008 -casación 5877/2004-). Y la que proscribe, por incurrir en reserva de dispensación e infracción del principio de igualdad, el establecimiento en el plan de ordenaciones singulares o especiales que solo benefician a determinados propietarios en detrimento de los demás y no se amparan en finalidades de interés público (Sentencias de 18 de julio y 23 de junio de 2006 -casación 390/2003 y 161/2003- y 24 de junio de 2008 -casación 4567/2004-)”

Sentencia como la de fecha 24 de marzo de 2009 dictada en recurso 10055/2004.

La memoria justificativa de la modificación de planeamiento aprobada justifica la ordenación pormenorizada propuesta en los siguientes términos:

“De conformidad con las consideraciones expuestas en la memoria Informativa del presente documento, el objeto del mismo debe ajustarse a la modificación de aquellos aspectos normativos convenientemente reflejados en las Estipulaciones Primera y Segunda del mencionado Convenio Urbanístico.

En este sentido, las únicas modificaciones propuestas hacen referencia a los epígrafes 5.2.1., 5.2.2, 5.23 y párrafo tercero del PPM vigente, en los que se regulan los usos admisibles en el Sector, y el régimen de fuera de ordenación, así como la regulación de usos pormenorizados correspondientes a las zonas de uso industrial establecidas en el presente convenio.

Por lo tanto, se mantienen la totalidad de los parámetros urbanísticos relativos a alineaciones de parcela, superficies de suelos dotacionales, así como la edificabilidad asignada por el PPM vigente a cada una de las parcelas edificables”.

Por lo tanto en la memoria justificativa de la modificación del planeamiento aprobada no contiene motivación alguna para la misma, ni referencia de ningún tipo a en que se ve beneficiado con su aprobación en interés general, incumpliendo el deber de motivación previsto en 54 de la Ley 30/1992.

RESPECTO DE LAS PREVISIONES NORMATIVAS PREVISTAS EN LA LRBRL

No consta en el expediente el certificado a que se refiere el artículo 70 ter 3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por lo anteriormente expuesto

S O L I C I T A

Que teniendo por presentado este escrito se sirva admitirlo y por lo en el expuesto, y habiendo quedado acreditado que la propuesta de nuevo Plan Parcial vulnera la normativa urbanística en vigor, es decir, se trata de una disposición administrativa que vulnera disposiciones de rango superior, lo cual es causa de nulidad conforme al artículo 62.2 de la Ley 30/1992, declara la invalidez del acto de aprobación realizando (sic).

Habiendo esta parte fundamentado su recurso en un motivo de nulidad absoluta, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 111.2.b de la Ley 30/1992, se solicita de modo expreso la suspensión de la ejecución del acto impugnado.”

IX.- En fecha 26 de mayo de 2010, el Arquitecto Municipal, Sr. XX, emite el siguiente informe:

ASUNTO: CONTESTACIÓN RECURSO CONTRA EL ACUERDO DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE PLAN PARCIAL MODIFICATIVO Nº5

Habiéndose notificado el auerdo de plano de fecha 22 de diciembre de 2009 por el que se aprueba el Plan Parcial modificativo nº5 del sector 11, Collet II, se ha presentado el recurso siguiente:

 • XXX, en representación de XXX.

RECURSO DE XXX, en representación de XXX.

El recurso se estructura en seis apartados, de los cuales los cuatro primeros hacen referencia a cuestiones técnicas de redacción de la normativa u ordenación del documento técnico de Plan Parcial Modificativo nº5 del Sector 11 Collet II.

Concretamente, los apartados cuestionados hacen referencia a:

 1. Aplicación del Reglamento de Zonas de Ordenación.

 2. Aprovechamiento del jardín privado vinculado a la Casa Fontcuberta.

 3. Cumplimiento de determinaciones de legislación en vigor (aparcamientos, aceras)

 4. Régimen de fuera de ordenación.

Respecto de las tres primeras, el sentido del recurso es idéntico al establecido para la alegación presentada por el mismo recurrente en el período de exposición pública del Plan parcial Modificativo n, habiéndose contestado adecuadamente en aquel momento. A dicha contestación nos volvemos a referir, indicando el SENTIDO DESFAVORABLE RESPECTO DE LA PRETENSIÓN DEL ALEGANTE, de acuerdo con lo manifestado en el informe sobre alegaciones y que queda reflejado en el acuerdo de pleno.

No obstante, cabe matizar lo siguiente, la pretensión de nulidad del procedimiento por haber establecido la compatibilidad de determinadas edificaciones residenciales vinculadas a la industria no supondría, en ningún caso, el resultado de la no posible implantación de tal uso pretendida por el recurrente, pues en el documento vigente previamente a la modificación, ya era compatible el uso residencial. Por lo tanto, en caso de prosperar el recurso, nos encontraríamos con la vigencia de un planeamiento que compatibiliza el uso residencial que se pretende evitar.

Indicar, también, en relación con la parcela jardín privado y su vinculación con la SP, que dicha vinculación no tiene nada que ver con el concepto de “parcela vinculada urbanísticamente” establecida en el artículo 29 LUV. Se trata de una vinculación funcional, son inseparables, pues ambos se encuentran protegidos por el plan conjuntamente. Es más, la vinculación establecida entre ambos está prevista en el Plan Parcial previamente a la determinación legislativa sobre “parcela vinculada urbanísticamente” referida por el recurrente.

Por último, reiterando que no resultaría coherente modificar todos los elementos de un planeamiento (aparcamientos, aceras, etc) por haber actuado sobre otros aspectos puntuales del mismo, cabe indicar que según el criterio que pretende el recurrente, una modificación, por ejemplo, de un elemento de ordenación pormenorizada del PGOU, tal como la longitud de los vuelos o la altura de cornisa, obligaría, según él, a adaptar la reserva de aparcamientos del conjunto del plan o a implantar un régimen de usos referido al reglamento de zonas de ordenación urbanística, lo cual resulta, como mínimo, excesivo para obtener el objetivo de la modificación pretendida.

En relación con el Régimen de Fuera de Ordenación, el Plan parcial establece cuáles son las edificaciones que quedan fuera de ordenación. El régimen es análogo al establecido en la LUV. El Plan Parcial permite la consolidación y reforma en el resto (no en las que se encuentran en régimen de fuera de ordenación) reforma también permitida en el propio texto legal, artículo 111.3. LUV.

Por lo tanto, SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE, pues el Plan parcial no permite la reforma de los edificios que se encuentran en régimen de Fuera de Ordenación.

En relación con las dos siguientes cuestiones planteadas en el recurso:

 • Vulneración del interés público.

 • Previsiones normativas previstas en la LRBRL.

Son cuestiones de carácter puramente jurídico que deben resolverse por técnico competente.»

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que el present informe s'emet de conformitat amb el que disposa l'article 175 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2.568/1986, de 28 de novembre i que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrent i interposició del recurs en temps i forma.

Segon. En relació amb les quatre primeres qüestions plantejades en el recurs, referides a l'aplicació del Reglament de zones d'ordenació, l'aprofitament del jardí privat vinculat a la Casa Fontcuberta, el compliment de determinacions de legislació en vigor (aparcaments, voreres) i el règim de fora d'ordenació, han estat contestades en l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. XXX en data 26/05/10, en el següent sentit:

Respecte de les tres primeres, el sentit del recurs és idèntic a l'establert per a l'al·legació presentada pel mateix recurrent en el període d'exposició pública del pla parcial modificatiu i es va contestar adequadament en aquell moment. A aquesta contestació ens tornem a referir, indicant el sentit desfavorable respecte de la pretensió del recurrent, d'acord amb el manifestat en l'informe sobre legacions i que queda reflectit en l'acord de Ple.

No obstant això, cal matisar el següent: la pretensió de nul·litat del procediment per haver establert la compatibilitat de determinades edificacions residencials vinculades a la indústria no suposaria, en cap cas, el resultat de la no possible implantació d'aquest ús pretesa pel recurrent, ja que en el document vigent prèviament a la modificació, ja era compatible l'ús residencial. Per tant, en cas de prosperar el recurs, ens trobaríem amb la vigència d'un planejament que compatibilitza l'ús residencial que es pretén evitar.

Cal indicar, també, en relació amb la parcel·la jardí privat i la seua vinculació amb la SP, que aquesta vinculació no té res a veure amb el concepte de «parcel·la vinculada urbanísticament» que estableix l'article 29 LUV. Es tracta d'una vinculació funcional, són inseparables, ja que tots dos es troben protegits pel pla conjuntament. És més, la vinculació establerta entre ambdós està prevista en el Pla Parcial prèviament a la determinació legislativa sobre «parcel·la vinculada urbanísticament» referida pel recurrent.

Finalment, reiterant que no resultaria coherent modificar tots els elements d'un planejament (aparcaments, voreres, etc.) per haver actuat sobre altres aspectes puntuals d'aquest, cal indicar que segons el criteri que pretén el recurrent, una modificació, per exemple, d'un element d'ordenació detallada del PGOU, com ara la longitud dels vols o l'altura de cornisa, obligaria, segons ell, a adaptar la reserva d'aparcaments del conjunt del pla o implantar un règim d'usos referit al reglament de zones d'ordenació urbanística, la qual cosa resulta, com a mínim, excessiva per obtenir l'objectiu de la modificació pretesa.

En relació amb el règim de fora d'ordenació, el Pla Parcial estableix quines són les edificacions que queden fora d'ordenació. El règim és anàleg a l'establert en la LUV. El Pla Parcial permet la consolidació i reforma en la resta (no en les que es troben en règim de fora d'ordenació), reforma també permesa en el propi text legal, article 111.3. LUV.

Per tant, s'informa desfavorablement, ja que el Pla Parcial no permet la reforma dels edificis que estan en règim de fora d'ordenació.

Tercer. En relació amb les dos últimes qüestions plantejades en el recurs, referides a la vulneració de l'interès general i a la inexistència en l'expedient, del certificat a què es refereix l'article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), podem indicar en relació amb aquesta última qüestió, que aquest article 70 ter 3 disposa literalment:

«Quan una alteració de l'ordenació urbanística, que no s'efectue en el marc d'un exercici ple de la potestat d'ordenació, incremente l'edificabilitat o la densitat o modifique els usos del sòl, s'ha de fer constar en l'expedient la identitat de tots els propietaris o titulars d'altres drets reals sobre les finques afectades durant els cinc anys anteriors a la seua iniciació, segons conste en el registre o instrument utilitzat a efectes de notificacions a les persones interessades de conformitat amb la legislació en la matèria.»

Aquest article va ser afegit per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, (vigent fins al 27 de juny de 2008 i posteriorment mantingut en la disposició addicional 9 ª pel text refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny), quan així es va establir en la disposició addicional novena.

Aquesta Llei 8/2007 de Sòl, va entrar en vigor, tal com va establir la disposició final 4a, l'1 de juliol de 2007.

Tenint en compte que el Pla parcial de millora recorregut va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de desembre de 2006, sembla evident que no li és d'aplicació l'esmentat article 70 ter 3 de la LRBRL.

Per tant, procedeix emetre un informe desfavorable sobre el recurs en aquest punt.

En relació amb la vulneració de l'interès general, que el recurrent concreta en el fet que la memòria justificativa de la modificació del planejament aprovada, no conté cap motivació per a aquesta, ni referència de cap tipus a en què es veu beneficiat amb la seua aprovació l'interès general i, per això, incompleix el deure de motivació que preveu el 54 de la Llei 30/1992.

De la memòria del Pla parcial de millora, que figura en l'expedient, s'extreu la motivació que el recurrent al·lega com inexistent i que és necessària de conformitat amb l'article 54 de la Llei 30/1992 (LRJPAC).

El Pla General de Benicarló, aprovat definitivament el 29 juliol 1986, preveia entre els sòls destinats a desenvolupament industrial, el sector número 11, sector de sòl urbanitzable no programat en el qual es pretenia la consolidació del polígon en el qual quedava ubicada la indústria química, actualment anomenada IFF.

L'any 1995 va ser redactat el document d'homologació del sector i traçada la seua ordenació detallada. S'hi van implantar les diferents zones edificables i s'hi van establir els estàndards del reglament de planejament aleshores vigent.

Posteriorment, l'any 2000, com a conseqüència de la necessitat d'implantació d'una planta de depuració d'aigües va ser modificat mitjançant un Pla parcial de millora, i es va requalificar l'ús esportiu situat a la zona NO del sector i es va traslladar com a dotació d'infraestructura i serveis a la zona NE d'aquest, al costat de la zona verda. La superfície destinada a aquesta dotació era d'aproximadament 8.000 m2. No obstant això, la COPUT va presentar a l'Ajuntament un avantprojecte de planta depuradora de gairebé 20.000 m2 de superfície, cosa que va obligar a modificar de nou el Pla a fi d'adaptar-lo, sense modificació de la relació dotacions/edificabilitat, a les exigències de l'òrgan autonòmic corresponent.

Actualment, és necessari procedir a una nova modificació, redactant un nou Pla de millora, a fi d'adaptar mínimament l'ordenació detallada, eliminant un vial en fons de sac i adaptant les zones verdes a la realitat del terreny.

Per tot això, sembla evident, que hi ha motivació, i cal emetre un informe desfavorable sobre el recurs de reposició en aquest punt.»

En conseqüència, de conformitat amb la proposta del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, la corporació, amb el vot favorable de 12 dels membres assistents i 8 abstencions, acorda:

Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat, en data 25 de febrer de 2010 (registre d'entrada número XXX), pel Sr. XXX, advocat col·legiat XXX ICACS, amb domicili a efectes de notificacions a la XXX núm. XX, de XXX, que actua en nom i representació del Sr. XXX, contra l'acord plenari de l'Ajuntament de Benicarló, de data 22 de desembre de 2009, pels següents motius:

A) En relació amb les quatre primeres qüestions plantejades en el recurs, referides a l'aplicació del Reglament de zones d'ordenació, l'aprofitament del jardí privat vinculat a la Casa Fontcuberta, el compliment de determinacions de legislació en vigor (aparcaments, voreres) i el règim de fora d'ordenació, podem afirmar respecte de les tres primeres, que el sentit del recurs, és idèntic a l'establert per a la legació presentada pel mateix recurrent, en el període d'exposició pública del pla parcial modificatiu,i es va contestar adequadament en aquell moment. A aquesta contestació ens tornem a referir, indicant el sentit desfavorable respecte de la pretensió del recurrent, d'acord amb el manifestat en l'informe sobre legacions i que queda reflectit en l'acord de Ple.

No obstant això, cal matisar que la pretensió de nul·litat del procediment per haver establert la compatibilitat de determinades edificacions residencials vinculades a la indústria no suposaria, en cap cas, el resultat de la no possible implantació d'aquest ús pretesa pel recurrent, ja que en el document vigent prèviament a la modificació, ja era compatible l'ús residencial. Per tant, en cas de prosperar el recurs, ens trobaríem amb la vigència d'un planejament que compatibilitza l'ús residencial que es pretén evitar.

Cal indicar, també, en relació amb la parcel·la jardí privat i la seua vinculació amb la SP, que aquesta vinculació no té res a veure amb el concepte de «parcel·la vinculada urbanísticament» que estableix l'article 29 LUV. Es tracta d'una vinculació funcional, són inseparables, ja que tots dos es troben protegits pel pla conjuntament. És més, la vinculació establerta entre ambdós està prevista en el Pla Parcial prèviament a la determinació legislativa sobre «parcel·la vinculada urbanísticament» referida pel recurrent.

Finalment, reiterant que no resultaria coherent modificar tots els elements d'un planejament (aparcaments, voreres, etc.) per haver actuat sobre altres aspectes puntuals d'aquest, cal indicar que segons el criteri que pretén el recurrent, una modificació, per exemple, d'un element d'ordenació detallada del PGOU, com ara la longitud dels vols o l'altura de cornisa, obligaria, segons ell, a adaptar la reserva d'aparcaments del conjunt del pla o implantar un règim d'usos referit al reglament de zones d'ordenació urbanística, la qual cosa resulta, com a mínim, excessiva per obtenir l'objectiu de la modificació pretesa.

En relació amb el règim de fora d'ordenació, el Pla Parcial estableix quines són les edificacions que queden fora d'ordenació. El règim és anàleg a l'establert en la LUV. El Pla Parcial permet la consolidació i reforma en la resta (no en les que es troben en règim de fora d'ordenació), reforma també permesa en el propi text legal, article 111.3. de la LUV.

Per tant, es desestima també el recurs de reposició en aquest punt, ja que el Pla parcial no permet la reforma dels edificis que es troben en règim de fora d'ordenació.

B) En relació amb les dos últimes qüestions plantejades en el recurs, referides a la vulneració de l'interès general i a la inexistència en l'expedient, del certificat a què es refereix l'article 70 ter 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril , reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), podem indicar en relació amb aquesta última qüestió, que aquest article 70 ter 3, va ser afegit per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, (vigent fins al 27 de juny de 2008 i posteriorment mantingut en la disposició addicional 9 ª pel text refós de la Llei de Sòl, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny), quan així es va establir en la disposició addicional novena. Aquesta Llei 8/2007 de Sòl, va entrar en vigor, tal com va establir la disposició final 4a, l'1 de juliol de 2007. Tenint en compte que el Pla parcial de millora recorregut va ser aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 28 de desembre de 2006, sembla evident que no li és d'aplicació l'esmentat article 70 ter 3 de la LRBRL. Per tant, procedeix desestimar el recurs de reposició en aquest punt.

En relació amb la vulneració de l'interès general, que el recurrent concreta en el fet que la memòria justificativa de la modificació del planejament aprovada, no conté cap motivació per a aquesta, ni referència de cap tipus a en què es veu beneficiat amb la seua aprovació l'interès general i, per això, incompleix el deure de motivació que preveu el 54 de la Llei 30/1992. Hem de veure que de la memòria del Pla parcial de millora, que figura en l'expedient, s'extreu la motivació que el recurrent al·lega com inexistent i que és necessària de conformitat amb l'article 54 de la Llei 30/1992 (LRJPAC). Així donca, en aquesta memòria s'indica literalment que «Posteriorment, l'any 2000, com a conseqüència de la necessitat d'implantació d'una planta de depuració d'aigües va ser modificat mitjançant un Pla parcial de millora, requalificant l'ús esportiu situat a la zona NO del sector i traslladant com a dotació d'infraestructura i serveis a la zona NE d'aquest, al costat de la zona verda. La superfície destinada a aquesta dotació era d'aproximadament 8.000 m2. No obstant això, la COPUT va presentar a l'Ajuntament un avantprojecte de planta depuradora de gairebé 20.000 m2 de superfície, cosa que va obligar a modificar de nou el Pla a fi d'adaptar-lo, sense modificació de la relació dotacions/edificabilitat, a les exigències de l'òrgan autonòmic corresponent. Actualment, és necessari procedir a una nova modificació, redactant un nou Pla de millora, a fi d'adaptar mínimament l'ordenació detallada, eliminant un vial en fons de sac i adaptant les zones verdes a la realitat del terreny.» Per tot això, sembla evident, que hi ha motivació, i ha de ser desestimat el recurs de reposició en aquest punt.

Segon. Notificar la present resolució a la persona interessada, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2009, D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR 10A POVET.- Vistos els recursos de reposició interposats pel Sr. XXX (escrit de 12/01/10, registre d'entrada número XXX); el Sr. XXX (escrit d'11/02/10, registre d'entrada número XX); el Sr. XXX, en representació de les mercantils SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, S.L., SERVICIOS INMOBILIARIOS BENICARLÓ, S.L. i EDIFICIO BRISAMAR, S.L. (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número 3.628); la Sra. XXX (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número XXX); el Sr. XXX i la Sra. XXX (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número XXX); el Sr. XXX, en representació de la mercantil SOLASA, S.L. (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número 3.704); i el Sr. XXX, en representació dels hereus del Sr. XXX i la Sra. XXX (escrit de 9/03/10, registre d'entrada número XXX), contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 24/09/09 (expediente XXX/XXX (XXX/XXX) d'urbanisme).

Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, de data 1 de juny de 2010:

«Exposició de fets

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló aprova provisionalment, en data 28 de maig de 1998 (complementat per l'acord del Ple de data 29 d'octubre de 1998), el document d'homologació i el Pla parcial del sector 10-A, SUP Povet, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'aprova definitivament, en data 16 desembre 1998.

II. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 27 de abril de 2000, acorda aprovar l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament del sector 10-A, SUP Povet, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, presentada por la mercantil Urbanizadora VISTAMAR, S.A., junt al projecte d'urbanització redactat per l'Ajuntament de Benicarló, excloent l'estudi de detall que l'acompanyava. Al mateix temps, s'adjudica la condició d'urbanitzador a la mercantil PROGRUP-96, SL, (BOP de Castelló número 58, de 15 de maig de 2001). La condició es cedeix per acord del Ple de la corporació, de data 29 de setembre de 2005, a la mercantil Urbanizadora Povet, SL, actual agent urbanitzador del PAI.

III. En data 14 de febrer de 2001, l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador subscriuen el corresponent Conveni urbanístic per al desenvolupament de l''Actuació Integrada Sector 10 A El Povet.

IV. En data de 16 gener de 2002 (registre d'entrada número 616) i en data 25 de febrer de 2002 (registre d'entrada número 2594), l'agent urbanitzador presenta els corresponents projectes de reparcel·lació i d'urbanització, respectivament. La seua exposició pública es decreta mitjançant la resolució de l'Alcaldia de 14 de maig de 2002 i es publica el corresponent anunci d'exposició pública, en el DOCV número 4.272, de 17 de juny de 2002.

V. En data 12 de juliol de 2002 (registre d'entrada número 12810), l'agent urbanitzador presenta un estudi de detall, relatiu a la zona residencial extensiva 10 A-1, del Sector 10 A Povet. En conseqüència, mitjançant el Decret de l'Alcaldia d'11 de setembre de 2002, es resol exposar al públic el document d'estudi de detall presentat, més els projectes d'urbanització i reparcel·lació presentats anteriorment, i es publica el corresponent anunci d'exposició pública, en el DOCV número 4.342, de 24 de setembre de 2002.

VI. Conclòs el tràmit d'exposició pública i informades les al·legacions presentades durant aquest termini, mitjançant l'acord de Ple de 28 de novembre de 2002, s'aprova l'estudi de detall, relatiu a la zona residencial extensiva 10 A-1, del Sector 10 A Povet, presentat pel agent urbanitzador en data 12/07/02 (registre d'entrada número 12810), així com, el projecte d'urbanització, presentat en data 25/02/02 (registre d'entrada número 2594), aquest últim amb condicionants.

VII. En data 12 de març de 2003 (registre d'entrada número 3613), l'agent urbanitzador presenta la modificació del projecte de reparcel·lació, d'acord amb l'estimació de les al·legacions presentades durant l'anterior període d'exposició pública i a les decisions de forma de pagament dels propietaris afectats. Mitjançant el Decret de 27 de març de 2003, es resol exposar al tràmit d'informació pública el document presentat i es publica el corresponent anunci en el DOCV número 4.482, de 16 d'abril de 2003.

VIII. En data 21 de gener de 2005, l'arquitecte municipal i el TAG d'Urbanisme, emeten un informe sobre les al·legacions presentades al projecte de reparcel·lació exposat al públic, el contingut del qual es trasllada a l'agent urbanitzador en data 25 de gener de 2005, perquè es realitzen les esmenes i comprovacions procedents.

IX. En data 27 de abril de 2005 (registre d'entrada número 7509), l'agent urbanitzador presenta un nou projecte de reparcel·lació, conforme a l'informe tecnicojurídic de data 21/01/05. En data 22 de juny de 2005, l'arquitecte municipal, després de la revisió del document presentat, emet un informe sobre qüestions a resoldre, amb caràcter previ a la seua tramitació.

X. En data 12 de juliol de 2005 (registre d'entrada número 11854), es demana autorització per a la cessió de la condició d'agent urbanitzador a favor de la mercantil Urbanizadora Povet, SLU CIF: B-12552089 i domicili a efectes de notificacions al carrer d'Enmig, núm. 74 (12001) de Castelló. Aquesta cessió s'autoritza mitjançant un acord del Ple de la corporació, en data 29 de setembre de 2005, condicionant la validesa de l'acord a la presentació per part del nou agent urbanitzador d'una garantia del mateix import que la dipositada en el seu moment per PROGRUP-96, SL . El corresponent dipòsit s'acredita en data 22 de febrer de 2006.

XI .- En data 4 d'octubre de 2005 (registre d'entrada número 16084), l'agent urbanitzador presenta un nou projecte de reparcel·lació, d'acord amb les rectificacions efectuades a instàncies dels Serveis Tècnics Municipals. Mitjançant la resolució del tinent d'alcalde d'Urbanisme, de data 7 de octubre de 2005, es concedeix audiència als titulars registrals afectats per les modificacions introduïdes en el document presentat.

XII. En data 15 de març de 2006, l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, emet un informe sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d'audiència del projecte de reparcel·lació esmentat en l'expositiu anterior.

XIII. En data 16 de març de 2006, la TAG d'Urbanisme, la Sra. xxx, emet un informe sobre qüestions a resoldre en les descripcions de les finques inicials i de resultat, als efectes que el document reunisca els requisits que exigeix el Reial Decret 1.093/1997, de 4 de juliol , per al seu posterior accés al Registre de la Propietat.

XIV. El contingut dels informes esmentats en els expositius XII i XIII, es remet a l'agent urbanitzador en data 20/03/06 (registre de sortida número 4464), perquè realitze les modificacions o esmenes oportunes en el document de reparcel·lació per a la seua aprovació.

XV. En data 20 d'abril de 2007 (registre d'entrada número 6813), l'agent urbanitzador presenta un nou projecte de reparcel·lació, d'acord amb les rectificacions efectuades a instàncies dels Serveis Tècnics Municipals. Mitjançant la resolució del tinent d'alcalde d'Urbanisme, de data 14 de maig de 2007, es concedeix audiència als titulars registrals afectats per les modificacions introduïdes en el document presentat.

XVI. En data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada número 20169), l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presenta l'estudi de detall per al desenvolupament de la zona 10 A1 del Sector de Povet del PGOU de Benicarló (illes M12 i M13).

XVII. Mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 9 de gener de 2008, es resol sotmetre l'anterior document a informació pública durant el termini d'un mes, comptador des de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que va tenir lloc l'11 de febrer de 2008 (DOCV número 5.700).

XVIII. En data 6 de octubre de 2008, l'Ajuntament de Benicarló, requereix a l'agent urbanitzador que presente el projecte de reparcel·lació refós, que incorpore tots els aspectes pendents, d'acord amb els successius informes tècnics municipals.

XIX. En data 21 de novembre de 2008, l'agent urbanitzador aporta un estudi d'integració paisatgística relatiu a l'estudi de detall presentat en data 12/12/07, el qual s'incorpora a l'expedient.

XX. En data 6 de maig de 2009 (registre d'entrada número 7.227), l'agent urbanitzador presenta la documentació que forma part del projecte de reparcel·lació: compte de liquidació provisional, parcel·lari de finques resultants i fitxes indemnitzatòries.

XXI. En data 21 de juliol de 2009 (registre d'entrada número 12.280), l'agent urbanitzador presenta documentació que substitueix l'esmentada en l'expositiu anterior.

XXII. En data 24 de juliol de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, emet un informe favorable a l'estudi de detall, presentat per l'agent urbanitzador en data 12/12/07. I també sobre el document de reparcel·lació presentat en data 20/04/07 (registre d'entrada número 6813), el qual va ser sotmès a audiència de les persones afectades i complementat amb la documentació aportada per l'agent urbanitzador esmentada en l'expositiu anterior.

XXIII. En data 24 de setembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament acorda:

«Primer. Estimar i desestimar les al·legacions presentades pels interessats, en relació amb l'estudi de detall (illes M12 i M13) del Sector 10 A Povet, presentat per l'agent urbanitzador en data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada núm. 20.169), de conformitat amb l'informe emès pel TAG d'Urbanisme, el Sr. XXX, en data 2 de juliol de 2008, pels arguments exposats en el mateix.

Segon. Aprovar l'estudi de detall (illes M12 i M13) del Sector 10 A Povet, presentat per l'agent urbanitzador en data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada núm. 20.169).

Tercer. Estimar i desestimar les al·legacions presentades pels interessats, en relació amb els diversos projectes de reparcel·lació del programa d'actuació integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presentats per l'agent urbanitzador durant tot el procediment, de conformitat amb els informes emesos per l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, en data 10 de setembre de 2007, pels arguments exposats en aquests.

Quart. Aprovar el projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presentat per l'agent urbanitzador en data 20 d'abril de 2007 (registre d'entrada núm. 6.813), sotmès a audiència dels afectats i complementat amb la documentació presentada per l'agent urbanitzador en data 21 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 12.280), amb les modificacions indicades per l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, en el seu informe de data 24 de juliol de 2009.

Cinqué. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Sisé. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació, davant l'Ajuntament Ple. Així mateix, es podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el regulat en l'art. 10 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Igualment poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.»

Aquest acord va ser adoptat, prenent com a fonaments de dret els següents:

«I. De conformitat amb el previst en els articles 169 i següents de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, vigent en data 20 d'abril de 2007, que es presenta el projecte de reparcel·lació que se sotmet a aprovació, i d'acord amb el previst en la disposició transitòria tercera del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística.

II. De conformitat amb el previst en els articles 79, 80 i 90 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, en relació amb el contingut i procediment d'aprovació de l'estudi de detall.

III. Vist que, de conformitat amb el disposat en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.»

XXIV. En data 19 de novembre de 2009 (registre d'entrada número 18.794, a Correus en data 16/11/09) la mercantil Urbanizadora Povet, SLU CIF: B-12552089 i domicili a efectes de notificacions al carrer d'Enmig, núm. 74 (12001) de Castelló, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari esmentat en l'expositiu anterior (notificat en data 02/11/09).

XXV. En data 28 de gener de 2010, Ple de l'Ajuntament acorda la desestimació del recurs de reposició citat en l'expositiu anterior.

XXVI. En data 4 de febrer de 2010, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (número 15) l'acord plenari de data 24/09/09, citat en l'expositiu XXIII, on es dóna el termini d'un mes, per recórrer en reposició, comptador des de l'endemà de la publicació en el BOP de Castelló.

XXVII.- Han presentat recursos de reposició, contra l'acord plenari de data 24/09/09, les següents persones:

El Sr. XXX (escrit de 12/01/10, registre d'entrada número 322).

El Sr. XXX (escrit d'11/02/10, registre d'entrada número 2.293).

El Sr. XXX, en representació de les mercantils SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, S.L., SERVICIOS INMOBILIARIOS BENICARLÓ, S.L. i EDIFICIO BRISAMAR, S.L. (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número 3.628).

La Sra. XXX (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número 3.630).

El Sr. XXX i la Sra. XXX (escrit de 4/03/10, registre d'entrada número 3.631).

El Sr. XXX, en representació de la mercantil SOLASA, SL (escrit de 04/03/10, registre d'entrada número 3704).

El Sr. XXX, en representació dels hereus del Sr. XXX i la Sra. XXX (escrit de 9/03/10, registre d'entrada número 3.978).

XXVIII. En data 28 de maig de 2010, s'entrega al TAG d'Urbanisme, el Sr. XXX, l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, que és del següent tenor:

«El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, INFORMA:

Que s'ha aprova el projecte de reparcel·lació del sector I Povet, en desenvolupament del Programa d'Actuació Integrada adjudicat a Urbanizadora Povet SLU, i han presentat 7 recursos de reposició, els següents interessats:

XXX (322)

XXX (2293)

XXX, en representació de SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, S.L., SERVICIOS INMOBILIARIOS BENICARLÓ, S.L. i EDIFICIO BRISAMAR, S.L. (3628)

XXX (3630)

XXX (3631)

XXX, en representació de SOLASA,S.L. (3704)

XXX (3978)

S'ha procedit a l'anàlisi tècnica dels recursos presentats i s'ha arribat a les següents conclusions:

XXX (322)

L'interessat manifesta dos qüestions:

Que és adjudicatari d'una part proporcional de la parcel·la 81, amb un percentatge de participació de 26,86%. Per tant, pregunta si hi ha alternatives a l'adjudicació duta a terme, ja que no hi estan interessats.

Els interessats són propietaris d'una parcel·la d'origen que dóna dret a l'adjudicació d'una parcel·la de resultat que, sense poder arribar a la parcel·la mínima edificable, si és superior al 15% d'aquesta, per la qual cosa, en no haver manifestat l'interessat la seua oposició a la proindivisió en la fase d'exposició pública del projecte de reparcel·lació, s'ha ordenat a l'urbanitzador que adjudique parcel·les de resultat al conjunt de propietaris el dret dels quals no arribava a la parcel·la mínima. L'objecte d'això era, precisament, mantenir el conjunt de propietaris amb parcel·la adjudicada i evitar així les compensacions econòmiques. Es va suggerir que la gestió de venda d'aquesta parcel·la estiguera dirigida des de l'Ajuntament per tal de conciliar els interessos del conjunt de propietaris afectats per aquesta.

No obstant això, és possible físicament segregar de la parcel·la la part corresponent al percentatge del 26,8580% que els correspon per restar en aquest cas una superfície superior a la mínima edificable. Aquesta part segregada podria passar a ser propietat municipal i agregar-se a la parcel·la de la cantonada d'aquesta illa, la 82c.

La superfície a segregar seria de:

276,92 m2s x 0,268580 = 74,3752 m2, que s'afegirien a la parcel·la 82c, adjudicada a l'Ajuntament, en una amplària de 3,7188 m.

Aprofitament homogeneïtzat: 174,41 m2th.

Valoració: 174,41m2th x 441,46€/m2th = 76.995,04€.

Càrregues actuals previstes en el quadre de liquidació: 25.861,89 € x 0,26850 = 6.945,99 €

VALOR PROVISIONAL DRET .- 70.049,05 €

La segregació de la porció de parcel·la que es demana i la seua agregació a la parcel·la municipal, per poder-se dur a terme, en no haver mantingut com a criteri reparcel·latori general, ha de ser acordada per l'Ajuntament per a la seua rectificació, si es considera oportú.

Que aquesta parcel·la número 81 prové del conjunt de parcel·les originals que no arriben a una superfície mínima per poder adjudicar parcel·la de resultat. Entre aquestes hi ha la de l'interessat. Aquest manifesta que aquesta parcel·la original no pertany a XXX, sinó als hereus de XXX.

Es tracta d'una qüestió de titularitat que ha de ser comprovada d'acord amb el que figure en el Registre de la Propietat.

XXX (2293)

Manifesta l'interessat que és adjudicatari de la parcel·la de resultat núm. 44. Que aquesta parcel·la no reuneix les condicions físiques de les parcel·les que provisionalment li havien estat adjudicades en els diferents processos reparcel·latoris previs, i resulta, en la seua opinió, excessivament estreta.

Sol·licita, per tant, que li siga reconsiderada aquesta configuració física per obtenir una forma rectangular, els costats de la qual siguen més proporcionats.

S'ha estudiat la petició i es proposa l'ajust de la parcel·la en plànol adjunt.

XXX, en representació de SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, S.L., SERVICIOS INMOBILIARIOS BENICARLÓ, S.L. i EDIFICIO BRISAMAR, S.L. (3628)

El recurs fa referència a una qüestió relativa a la situació dels accessos de la finca de l'interessat. En la descripció de la finca s'estableix que aquesta dóna al plaça pública, quan en realitat la finca considerada com a plaça és una finca sense aprofitament adjudicada a l'Ajuntament i constitueix un pati obert d'illa. Per tant, demana una modificació de planejament per tal de consolidar la situació d'espai públic.

Efectivament, la parcel·la adjudicada a la persona interessada té la seua façana en un espai amb la situació que s'ha descrit. No obstant això, això es va fer així d'acord amb la sol·licitud de l'interessat d'adjudicar la parcel·la junta a una altra del mateix titular fora de l'àmbit, per tal que formaren un mateix cos. Per aquesta situació s'ha entès que aquesta parcel·la sí que té accés.

No obstant això, durant el procés de reparcel·lació s'ha considerat oportú adjudicar la parcel·la 82i a l'Ajuntament, ja que no disposa aprofitament reparcel·lable, i establi-hi servituds de llums, vistes i accés a fi de resoldre determinats problemes d'accés que es podrien generar amb finques exteriors a l'àmbit, però confrontants amb ell.

Aquesta situació es considerava provisional fins que l'Ajuntament resolgués segregar el subsòl de la finca 82i per considerar-la patrimonial i modificar el pla per qualificar la superfície com a espai lliure de domini públic.

Aquesta modificació es portaria a terme en el moment oportú de manera que la requalificació servís per a realitzar compensacions de zones verdes, en el cas que fos necessari per mantenir l'equilibri d'alguna operació urbanística modificativa de planejament.

Per tant, en opinió d'aquest tècnic municipal, s'ha d'establir una servitud sobre la finca 82i de llums, vistes i accés i un compromís de modificació del planejament, requalificant la superfície d'aquesta finca en espai lliure de domini públic i el subsòl com patrimonial municipal a dur a terme en el moment en què la corporació considere oportú.

En un altre cas, es podria acordar ja la redacció de la modificació comentada que, en ser d'ordenació detallada, té tràmit exclusivament municipal.

XXX (3630)

En el recurs es fa referència a cinc qüestions:

La primera qüestiona la legalitat l'acord d'aprovació en manifestar que el document exposat al públic no estava complet ja que faltava la memòria.

La memòria del projecte de reparcel·lació ha format part d'aquest projecte durant les successives versions i s'ha modificat i exposat directament els elements que patien modificacions: el pla d'adjudicacions i el quadre de liquidació provisional.

S'emet un informe desfavorable.

Es manifesta la disconformitat de la superfície tinguda en compte en la reparcel·lació com a finca original, ja que es manté per part de la interessada que la meitat del camí d'accés pertany a la seua propietat.

En opinió d'aquest tècnic municipal, no s'aporta documentació suficient que garantisca fefaentment aquesta circumstància, atès que s'ha considerat els camins ja existents que no disposen de titularitat privada com camins públics, de manera que l'aprofitament que resultaria d'aquests en un altre cas s'ha adjudicat a l'Ajuntament com excedent.

En el cas que s'aporte una prova jurídica fefaent del fet que la propietat del camí és privada (per meitat de les parcel·les de cada costat d'aquest) els aprofitaments que es deriven serien compensats econòmicament per l'administració a càrrec de l'excedent esmentat.

S'emet un informe desfavorable, llevat que existisca un criteri jurídic millor fundat.

S'ha al·legat la manca d'individualització percentual de la proindivisió de la parcel·la adjudicada.

La parcel·la s'ha adjudicat en proindivisió a un conjunt de propietaris. La part percentual que a cadascun li correspon sí que figura en la descripció de la finca definitiva. Les càrregues urbanístiques corresponen a la finca en la seua totalitat, sense perjudici que l'assignació de les quotes definitives d'urbanització s'individualitzen en el moment adequat en què es giren.

La divisió de la proindivisió que figura en el document de la reparcel·lació és la següent:

XXX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XXX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XXX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XXX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XXX

167,69 parts de 586,35 parts

28,60%

XXX

60,74 parts de 586,35 parts

10,36%

586,35 parts

100%

S'emet un informe desfavorable.

Es manifesta la insuficiència de valoració de la indemnització per destrucció d'edificació existent. Manifesta que aquesta valoració no li permet l'adquisició d'un nou habitatge.

D'acord amb el que estableix el projecte, la valoració s'ha dut a terme sobre la base del valor de reposició afectat per l'estat de conservació i antiguitat, d'acord amb la normativa sobre valoracions vigent en el moment de la primera exposició al públic de la reparcel·lació. El mòdul d'execució material s'estableix en funció dels barems del Col·legi d'Arquitectes de Castelló. Aquest PEM s'incrementa en un 19% de despeses generals i benefici industrial i un 16% d'altres despeses necessàries. Resulta, per tant, un mòdul final de 695 €/m2. Sobre la quantitat resultant, en cada cas ha d'aplicar-se-el coeficient d'antiguitat i estat, ja que les edificacions a indemnitzar no són de nova construcció. En el cas que ens ocupa, el coeficient d'antiguitat aplicat és de 0,79 i el d'estat d'1,00. Això significa una antiguitat entre 15 i 19 anys i estat normal, segons les taules de valoració cadastral de béns immobles.

Atenent a tot això, la valoració duta a terme es considera adequada.

S'emet un informe desfavorable.

Finalment, es manifesta que l'edificació que ha de indemnitzar no ha estat assignada a la seua única propietària, la recurrent, i, per tant, ha de dur-se a terme d'aquesta manera, ja que la resta de propietaris de la parcel·la no són copropietaris de l'edificació.

L'urbanitzador ha de comprovar la veracitat de l'afirmació realitzada per la interessada i assignar, si escau, la indemnització individualitzada a ella, desvinculant de la parcel·la en proindivisió amb propietaris aliens a la propietat de l'edificació.

S'emet un informe FAVORABLE i, per tant, cal que l'urbanitzador investigue el titular de l'edificació afectada.

XXX (3631)

El recurs és idèntic al de la Sra. XXX, excepte pel que fa a la indemnització per l'edificació, manifestació que no es dóna en aquest recurs. No obstant això, sí que es manifesta la necessitat d'indemnitzar uns corrals existents a la parcel·la del recurrent.

La incorporació d'elements a indemnitzar, en el cas de no haver tingut en compte en el projecte de reparcel·lació, sempre serà possible durant el procés d'execució del pla, en el cas de demostrar afecció sobre algun d'aquests.

L'urbanitzador, per tant, ha d'identificar els corrals, la indemnització dels quals es reclama i introduir la seua valoració en el quadre de liquidació, o justificar, alternativament, la raó per la qual s'ha de desestimar la seua inclusió.

S'emet un informe desfavorable sobre els apartats que són reproducció dels establerts en l'al·legació anterior.

S'emet un informe FAVORABLE sobre l'apartat relatiu a la indemnització reclamada. Per tant, cal que l'urbanitzador investigue la procedència o no de la seua inclusió.

XXX, en representació de SOLASA,S.L. (3704)

El recurs s'articula en quatre apartats:

El primer reclama que l'urbanitzador no pot, —llevat que existisca una retaxació de càrregues—, incloure càrregues d'urbanització diferents a les aprovades per l'Ajuntament.

Les quantitats establertes en el conveni per a l'execució del programa eren les següents:

Total programa inicial.- 4.486.612,19€ (iva inclòs)

Total a detreure per menor vialitat .- 104.851,18 € (iva inclòs)

Total programa adjudicat .- 4.381.761,01 € (iva inclòs)

Vist que l 'urbanitzador ha establert com a càrregues totals la quantitat de 4.381.761,00 €, no hi ha cap modificació en el quadre de liquidació.

S'emet informe desfavorable, per existir coincidència entre les quantitats integrades en el quadre de liquidació i les aprovades pel Ple de l'Ajuntament

En segon lloc, el recurrent manifesta que se li ha adjudicat un pati d'illa que no disposa d'edificabilitat i adverteix que el sostre que li correspon ha de poder-se materialitzar en la part edificable que se li ha adjudicat.

El pati adjudicat se li integra en la propietat edificable com a part de la parcel·la. En aquest no és possible dur a terme aprofitament lucratiu sobre rasant. Aquest aprofitament, efectivament, es pot materialitzar sobre la part de parcel·la edificable.

En tercer lloc, el recurrent pretén que la parcel·la adjudicada cresca cap al vial situat a l'est i afegir part de la parcel·la 82f de propietat municipal.

El criteri adoptat per establir les adjudicacions ha estat, —excepte circumstàncies especials—, el d'evitar adjudicacions en excés o en defecte. S'ha intentat adjudicar el dret exacte a cada propietari. Per tant, no és possible informar favorablement allò demanat per ser incoherent amb el criteri adoptat com general. L'adquisició d'aquest sòl podrà ser duta a terme, si interessa a ambdues parts, mitjançant el procediment administratiu adequat.

S'emet un informe desfavorable.

Finalment, el recurrent manifesta la seua preocupació pel fet que en la parcel·la adjudicada aparega com a ús el residencial i el terciari. Demana, per tant, un informe sobre si és necessari esgotar l'edificabilitat terciària.

La parcel·la adjudicada al recurrent es troba en zona 10A2, residencial intensiva, en què resulten compatibles determinats usos. Els usos fixats en el document de reparcel·lació són els usuals i han servit perquè sobre la seua base es puga establir la homogeneïtzació per determinar el dret i l'adjudicació a cada propietari. Fins que no s'establisca un altre règim de compatibilitat, la totalitat de l'edificació o cadascuna de les seues parts es podrà destinar a tots o part dels usos previstos en el planejament, sense que siga obligatori el règim assignat per estimar la homogeneïtzació en la reparcel·lació.

S'emet un informe favorable en el sentit de ratificar el criteri manifestat pel recurrent en el seu escrit de no necessitat d'esgotar o utilitzar els diferents parts de l'edifici futur als usos assignats com usuals per establir l'homogeneïtzació.

XXX (3978)

L'escrit del recurrent estableix dos qüestions:

La primera fa referència a la situació de la part de la propietat d'aquest que queda fora de l'àmbit a reparcel·lar, així com la manca de compensació del sòl vial que en el sòl urbà confrontant se situa sobre part de la seua parcel·la.

Com ja s'ha manifestat en diverses ocasions, la part de parcel·la per la qual es reclama en l'escrit, part edificable directament i part destinada a vial, es troben en sòl urbà i són alienes a l'àrea reparcel·lable del sector de sòl urbanitzable Povet.

En ser sòl urbà, es troben subjectes a un règim urbanístic totalment diferent al del sòl urbanitzable, ja que ni els drets, ni les càrregues que l'afecten són equivalents a les d'aquest sòl urbanitzable.

Per tant, la seua incorporació a l'Àrea reparcel·lable del sector Povet per a ser compensat per aquesta no és procedent, doncs això, d'una banda, podria haver suposat la recepció de sòl edificable per les parts de parcel·la a cedir, però també la subjecció al mateix règim que el sòl urbanitzable, amb reducció del dret a l'edificabilitat que en el sòl urbà disposa. D'altra banda, incloure la parcel·la amb el seu propi aprofitament en el mateix procediment no es considera adequat, a la vista de les dificultats que el mateix procediment ha comportat.

La gestió del sòl urbà es durà a terme mitjançant la gestió d'un programa d'actuació aïllada, o integrada en el cas d'afectar més d'una parcel·la, amb àrees de repartiment uniparcel·lària amb els deures i drets inherents a la seua classe de sòl, llevat acords que simplifiquen la gestió.

Aquesta gestió, com a agent coadjuvant de l'administració, ha de ser duta a terme per l'agent urbanitzador en exercici de la seua obligació de finalitzar adequadament el programa.

S'emet un informe desfavorable a la sol·licitud d'integrar-se en les compensacions l'àrea reparcel·lable del Sector Povet.

La segona qüestió plantejada és la de l'existència d'una edificació en la parcel·la de l'interessat que no resulta indemnitzada per la seua destrucció necessària. Manifesta que es troba en el mateix cas que les germanes Pellicer Ruiz i que en aquest cas sí que s'ha inclòs com a edificació indemnitzable.

S'ha efectuat una visita d'inspecció per a determinar la indemnitzabilitat d'ambdues edificacions. La conclusió és la següent: en ambdós casos les edificacions són pures ruïnes, per la qual cosa no són indemnitzables, ja que el coeficient corresponent al seu estat seria 0,00. L'estat (s'adjunten fotografies) és que no és al·legable, ni tan sols, que aquest és a causa dels anys transcorreguts des de l'inici del procediment de reparcel·lació, com pretén el recurrent. La raó per la qual es troben en aquest estat és l'abandonament total d'aquestes durant un llarg període de temps superior, per descomptat, al de l'inici del procés.

S'emet un informe desfavorable la pretensió del recurrent d'incorporar l'edificació existent en la seva parcel·la com indemnitzable, ja que aquesta està en ruïna absoluta.

De la mateixa manera, ha d'excloure's de la borsa d'edificacions indemnitzables l'edificació de les germanes XXX, valorada en 2.093,08 €, ja que està en ruïna (s'adjunta fotografia).

CONCLUSIÓ:

AJUNTAMENT .-

Haurà de determinar si opta per mantenir els propietaris germans XXX en la proindivisió de la parcel·la XX, pel contrari, adquireix aquest percentatge i l'agrega a la seua parcel·la XXX, augmentant la façana d'aquesta en, aproximadament, 3,7188 m.

Ha de determinar si s'accepta el canvi proposat per ajustar la parcel·la núm. XX.

La parcel XX, de propietat municipal i sense aprofitament sobre rasant, ha d'incorporar a la seua descripció la servitud de llums, vistes i accés, per solucionar els problemes que es generen per aquestes qüestions a les finques externes al sector confrontant. També es pot tramitar una modificació de planejament que qualifique l'espai de superfície d'aquesta parcel·la com a zona verda de domini públic.

URBANITZADOR .-

Ha d'analitzar la titularitat de la parcel·la original on figura com a titular XXX i modificar la titularitat per la dels hereus de XXX, si escau.

Ha d'analitzar la TITULARITAT DEL CAMÍ confrontant amb les parcel·les originals XXX.

Ha d'analitzar la reclamació d'indemnització de les edificacions reclamades per XXX

Ha de modificar-se la numeració existent als plànols per fer-la coincidir amb la de les descripcions de finques originals i adjudicades.

Del qual cosa, s'emet un informe perquè tinga els efectes oportuns.»

Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que el present informe s'emet de conformitat amb el que disposa l'article 175 del Reglament d'Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2.568/1986, de 28 de novembre i que concorren en aquests recursos, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de les parts recurrents, i interposició dels recursos en temps i forma.

Segon. En relació amb el primer dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XXX, NIFXXX, amb domicili a efectes de notificacions a la XXX número XX de XX, mitjançant un escrit de data 12/01/10 (registre d'entrada número 322), l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, ha emés un informe on indica que l'interessat manifesta dos qüestions:

Que és adjudicatari d'una part proporcional de la parcel·la XX, amb un percentatge de participació de 26,86%. Per tant, pregunta si hi ha alternatives a l'adjudicació duta a terme, ja que no hi estan interessats.

Els interessats són propietaris d'una parcel·la d'origen que dóna dret a l'adjudicació d'una parcel·la de resultat que, sense poder arribar a la parcel·la mínima edificable, si és superior al 15% d'aquesta, per la qual cosa, en no haver manifestat l'interessat la seua oposició a la proindivisió en la fase d'exposició pública del projecte de reparcel·lació, s'ha ordenat a l'urbanitzador que adjudique parcel·les de resultat al conjunt de propietaris el dret dels quals no arribava a la parcel·la mínima.

L'objecte d'això era, precisament, mantenir el conjunt de propietaris amb parcel·la adjudicada i evitar així les compensacions econòmiques. Es va suggerir que la gestió de venda d'aquesta parcel·la estiguera dirigida des de l'Ajuntament per tal de conciliar els interessos del conjunt de propietaris afectats per aquesta.

No obstant això, és possible físicament segregar de la parcel·la la part corresponent al percentatge del 26,8580% que els correspon per restar en aquest cas una superfície superior a la mínima edificable. Aquesta part segregada podria passar a ser propietat municipal i agregar-se a la parcel·la de la cantonada d'aquesta illa, la XX.

La superfície a segregar seria de: 276'92 m2s x 0'268580 = 74'3752 m2, que s'agregarien a la parcel·la XX, adjudicada a l'Ajuntament, en una amplària de 3'7188 m.

Aprofitament homogeneïtzat: 174'41 m2th.

Valoració: 174'41 m2th x 441'46 € / m2th = 76.995 '04 €.

Càrregues actuals previstes en el quadre de liquidació: 25.861,89 € x 0,26850 = 6.945,99 €

VALOR PROVISIONAL DRET .- 70.049,05 €

Per tot el que s'ha exposat anteriorment, la segregació de la porció de parcel·la que es demana i la seua agregació a la parcel·la municipal, per poder-se dur a terme, en no haver mantingut com a criteri reparcel·latori general, ha de ser acordada per l'Ajuntament per a la seua rectificació, si es considera oportú.

Que aquesta parcel·la número XX prové del conjunt de parcel·les originals que no arriben a una superfície mínima per poder adjudicar parcel·la de resultat. Entre aquestes hi ha la de l'interessat. Aquest manifesta que aquesta parcel·la original no pertany a XX, sinó als hereus de XXX.

Es tracta d'una qüestió de titularitat que ha de ser comprovada d'acord amb el que figure en el Registre de la Propietat.

Per tant, l'Ajuntament de Benicarló ha de determinar si opta per mantenir els propietaris hereus del Sr. XXX, en la proindivisió de la parcel·la número XX, o per contra, adquireix aquest percentatge i l'afegeix a la seua parcel·la número XX, augmentant la façana d'aquesta en, aproximadament, 3'7188 m.

La parcel XX, de propietat municipal i sense aprofitament sobre rasant, ha d'incorporar a la seua descripció la servitud de llums, vistes i accés, per solucionar els problemes que es generen per aquestes qüestions a les finques externes al sector confrontant. També es pot tramitar una modificació de planejament que qualifique l'espai de superfície d'aquesta parcel·la com a zona verda de domini públic.

Per part de l'urbanitzador, cal analitzar la titularitat de la parcel·la original en què figura com a titular el Sr. XXX, modificant tal titularitat per la dels hereus del Sr. XXX, si escau.

Tercer. En relació amb el segon dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XXX, NIF: XXX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer XXX número XX de XX, mitjançant un escrit de data 11/02/10 (registre d'entrada número 2293), l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, ha emés un informe on indica que l'interessat manifesta que és adjudicatari de la parcel·la de resultat número XX i que aquesta parcel·la no reuneix les condicions físiques de les parcel·les que provisionalment li havien estat adjudicades en els diferents processos reparcel·latoris previs i que, per tant, en la seva opinió, resulta excessivament estreta. Sol·liicita, per tant, que li siga reconsiderada aquesta configuració física per obtenir una forma rectangular, els costats de la qual siguen més proporcionats. L'arquitecte municipal, el Sr. XX, proposa l'ajust de la parcel·la tal com figura en el plànols que s'adjunta a aquest informe. Per la qual cosa, es proposa l'estimació del recurs en aquest punt.

Quart.. En relació amb el tercer dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XXX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del XXX número X de XX, en representació de les mercantils SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, SL; SERVICIOS IMMOBILIARIOS BENICARLÓ, SL i EDIFICIO BRISAMAR, SL, mitjançant un escrit de data 4/03/10 (registre d'entrada número 3628), l'arquitecte municipal, el Sr. XX, ha emés un informe on indicat que l'interessat manifesta que el recurs fa referència a una qüestió relativa a la situació dels accessos de la finca de l'interessat.

En la descripció de la finca s'estableix que aquesta dóna al plaça pública, quan en realitat la finca considerada com a plaça és una finca sense aprofitament adjudicada a l'Ajuntament i constitueix un pati obert d'illa. Per tant, demana una modificació de planejament per tal de consolidar la situació d'espai públic.

Efectivament, la parcel·la adjudicada a la persona interessada té la seua façana en un espai amb la situació que s'ha descrit. Tanmateix, això es va fer així d'acord amb la sol·licitud de l'interessat d'adjudicar la parcel·la junta a una altra del mateix titular fora de l'àmbit, per tal que formaren un mateix cos. Per aquesta situació s'ha entès que aquesta parcel·la sí que té accés.

No obstant això, durant el procés de reparcel·lació s'ha considerat oportú adjudicar la parcel·la XXX a l'Ajuntament, ja que no disposa aprofitament reparcel·lable, i establi-hi servituds de llums, vistes i accés a fi de resoldre determinats problemes d'accés que es podrien generar amb finques exteriors a l'àmbit, però confrontants amb ell.

Aquesta situació es considerava provisional fins que l'Ajuntament resolgués segregar el subsòl de la finca XX per considerar-la patrimonial i modificar el pla per qualificar la superfície com a espai lliure de domini públic.

Aquesta modificació es portaria a terme en el moment oportú de manera que la requalificació servís per a realitzar compensacions de zones verdes, en el cas que fos necessari per mantenir l'equilibri d'alguna operació urbanística modificativa de planejament.

Per tant, en opinió de l'arquitecte municipal, el Sr. XX, s'ha d'establir una servitud sobre la finca XXX de llums, vistes i accés i un compromís de modificació del planejament, requalificant la superfície d'aquesta finca en espai lliure de domini públic i el subsòl com patrimonial municipal a dur a terme en el moment en què la corporació considere oportú.

En un altre cas, es podria acordar ja la redacció de la modificació comentada que, en ser d'ordenació detallada, té tràmit exclusivament municipal. Per tant, la corporació ha de pronunciar-se en aquest punt.

Cinqué. En relació amb el quart dels recursos de reposició, interposat per la Sra. XXX, NIF XX, amb domicili a efectes de notificacions a la partida XX número XX de Benicarló, mitjançant un escrit de data 04/03/10 (registre d'entrada número 3630), l'arquitecte municipal , el. Sr. XX, ha emés un informe on indica que la interessada manifesta que en el recurs es fa referència a cinc qüestions:

La primera qüestiona la legalitat l'acord d'aprovació en manifestar que el document exposat al públic no estava complet ja que faltava la memòria.

La memòria del projecte de reparcel·lació ha format part d'aquest projecte durant les successives versions i s'ha modificat i exposat directament els elements que patien modificacions: el pla d'adjudicacions i el quadre de liquidació provisional. Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt.

Es manifesta la disconformitat de la superfície tinguda en compte en la reparcel·lació com a finca original, ja que es manté per part de la interessada que la meitat del camí d'accés pertany a la seua propietat.

En opinió de l'arquitecte municipal, no s'aporta documentació suficient que garantisca fefaentment aquesta circumstància, atès que s'ha considerat els camins ja existents que no disposen de titularitat privada com camins públics, de manera que l'aprofitament que resultaria d'aquests en un altre cas s'ha adjudicat a l'Ajuntament com excedent.

En el cas que s'aporte una prova jurídica fefaent del fet que la propietat del camí és privada (per meitat de les parcel·les de cada costat d'aquest) els aprofitaments que es deriven serien compensats econòmicament per l'administració a càrrec de l'excedent esmentat. Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt.

S'ha al·legat la manca d'individualització percentual de la proindivisió de la parcel·la adjudicada.

La parcel·la s'ha adjudicat en proindivisió a un conjunt de propietaris. La part percentual que a cadascun li correspon sí que figura en la descripció de la finca definitiva. Les càrregues urbanístiques corresponen a la finca en la seua totalitat, sense perjudici que l'assignació de les quotes definitives d'urbanització s'individualitzen en el moment adequat en què es giren.

La divisió de la proindivisió que figura en el document de la reparcel·lació és la següent:

XX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XX

89,48 parts de 586,35 parts

15,26%

XX

167,69 parts de 586,35 parts

28,60%

XX

60,74 parts de 586,35 parts

10,36%

586,35 parts

100%

Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt.

Es manifesta la insuficiència de valoració de la indemnització per destrucció d'edificació existent. Manifesta que aquesta valoració no li permet l'adquisició d'un nou habitatge.

D'acord amb el que estableix el projecte, la valoració s'ha dut a terme sobre la base del valor de reposició afectat per l'estat de conservació i antiguitat, d'acord amb la normativa sobre valoracions vigent en el moment de la primera exposició al públic de la reparcel·lació. El mòdul d'execució material s'estableix en funció dels barems del Col·legi d'Arquitectes de Castelló. Aquest PEM s'incrementa en un 19% de despeses generals i benefici industrial i un 16% d'altres despeses necessàries. Resulta, per tant, un mòdul final de 695 €/m2. Sobre la quantitat resultant, en cada cas ha d'aplicar-se-el coeficient d'antiguitat i estat, ja que les edificacions a indemnitzar no són de nova construcció. En el cas que ens ocupa, el coeficient d'antiguitat aplicat és de 0,79 i el d'estat d'1,00. Això significa una antiguitat entre 15 i 19 anys i estat normal, segons les taules de valoració cadastral de béns immobles.

Atenent a tot això, la valoració duta a terme es considera adequada.

Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt.

Finalment, es manifesta que l'edificació que ha de indemnitzar no ha estat assignada a la seua única propietària, la recurrent, i, per tant, ha de dur-se a terme d'aquesta manera, ja que la resta de propietaris de la parcel·la no són copropietaris de l'edificació.

L'urbanitzador ha de comprovar la veracitat de l'afirmació realitzada per la interessada i assignar, si escau, la indemnització individualitzada a ella, desvinculant de la parcel·la en proindivisió amb propietaris aliens a la propietat de l'edificació.

Per tant, es proposa l'estimació del recurs en aquest punt i que l'urbanitzador investigue el titular de l'edificació afectada.

Sisé. En relació amb el cinqué dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XX, NIF: XX i domicili a efectes de notificacions al carrer de XX número XX de XX, i la Sra. XX, mitjançant un escrit de data 04/03/10 (registre d'entrada número 3631), l'arquitecte municipal, el Sr. XX, ha emés un informe on indica que el recurs és idèntic al de la Sra. XX, excepte pel que fa a la indemnització per l'edificació, manifestació que no es dóna en aquest recurs. No obstant això, sí que es manifesta la necessitat d'indemnitzar uns corrals existents a la parcel·la del recurrent.

La incorporació d'elements a indemnitzar, en el cas de no haver tingut en compte en el projecte de reparcel·lació, sempre serà possible durant el procés d'execució del pla, en el cas de demostrar afecció sobre algun d'aquests.

L'urbanitzador, per tant, ha d'identificar els corrals, la indemnització dels quals es reclama i introduir la seua valoració en el quadre de liquidació, o justificar, alternativament, la raó per la qual s'ha de desestimar la seua inclusió.

Per la qual cosa es proposa la desestimació del recurs en els apartats que són reproducció dels establerts en la legació anterior.

Es proposa l'estimació de l'apartat relatiu a la indemnització reclamada i que l'urbanitzador investigue la procedència o no de la seua inclusió.

Així mateix, ha d'analitzar la titularitat del camí confrontant amb les parcel·les originals 2277922 a 40.

També ha d'analitzar la reclamació d'indemnització de les edificacions reclamades pel Sr. XX.

Ha de modificar-se la numeració existent als plànols per fer-la coincidir amb la de les descripcions de finques originals i adjudicades.

Seté. En relació amb el sisé dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XX, amb domicili a efectes de notificacions a l'XX número XX de XX, en representació de la mercantil SOLASA, SL, mitjançant un escrit de data 04/03/10 (registre d'entrada número 3704), l'arquitecte municipal , el Sr. XX, emet un informe on indica que l'interessat manifesta que el recurs s'articula en quatre apartats:

El primer reclama que l'urbanitzador no pot, —llevat que existisca una retaxació de càrregues—, incloure càrregues d'urbanització diferents a les aprovades per l'Ajuntament.

Les quantitats establertes en el conveni per a l'execució del programa eren les següents:

Total programa inicial.- 4.486.612,19€ (iva inclòs)

Total a detreure per menor vialitat .- 104.851,18 € (iva inclòs)

Total programa adjudicat .- 4.381.761,01 € (iva inclòs)

Vist que l 'urbanitzador ha establert com a càrregues totals la quantitat de 4.381.761,00 €, no hi ha cap modificació en el quadre de liquidació.

Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt, per existir coincidència entre les quantitats integrades en el quadre de liquidació i les aprovades pel Ple de l'Ajuntament.

En segon lloc, el recurrent manifesta que se li ha adjudicat un pati d'illa que no disposa d'edificabilitat i adverteix que el sostre que li correspon ha de poder-se materialitzar en la part edificable que se li ha adjudicat.

El pati adjudicat se li integra en la propietat edificable com a part de la parcel·la. En aquest no és possible dur a terme aprofitament lucratiu sobre rasant. Aquest aprofitament, efectivament, es pot materialitzar sobre la part de parcel·la edificable.

En tercer lloc, el recurrent pretén que la parcel·la adjudicada cresca cap al vial situat a l'est i afegir part de la parcel·la 82f de propietat municipal.

El criteri adoptat per establir les adjudicacions ha estat, —excepte circumstàncies especials—, el d'evitar adjudicacions en excés o en defecte. S'ha intentat adjudicar el dret exacte a cada propietari. Per tant, no és possible estimar el demanat, per resultar incoherent amb el criteri adoptat com general. L'adquisició d'aquest sòl podrà ser duta a terme, si interessa a ambdues parts, mitjançant el procediment administratiu adequat. Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt.

Finalment, el recurrent manifesta la seua preocupació pel fet que en la parcel·la adjudicada aparega com a ús el residencial i el terciari. Demana, per tant, un informe sobre si és necessari esgotar l'edificabilitat terciària.

La parcel·la adjudicada al recurrent es troba en zona XX, residencial intensiva, en què resulten compatibles determinats usos. Els usos fixats en el document de reparcel·lació són els usuals i han servit perquè sobre la seua base es puga establir la homogeneïtzació per determinar el dret i l'adjudicació a cada propietari. Fins que no s'establisca un altre règim de compatibilitat, la totalitat de l'edificació o cadascuna de les seues parts es podrà destinar a tots o part dels usos previstos en el planejament, sense que siga obligatori el règim assignat per estimar la homogeneïtzació en la reparcel·lació.

Per tant, es proposa l'estimació del recurs en aquest punt, en el sentit de ratificar el criteri manifestat pel recurrent en el seu escrit de no necessitat d'esgotar o utilitzar les diferents parts de l'edifici futur als usos assignats com usuals per establir l'homogeneïtzació .

Vuité. En relació amb el seté dels recursos de reposició, interposat pel Sr. XX, amb domicili a efectes de notificacions al carrer XX, número XX de XX (xx), en representació dels hereus del Sr. XX i la Sra. XX, mitjançant un escrit de data 05/03/10 (registre d'entrada número 3978), l'arquitecte municipal , el. Sr. XX, ha emés un informe on indica que l'interessat manifesta que l'escrit del recurrent estableix dos qüestions:

La primera fa referència a la situació de la part de la propietat d'aquest que queda fora de l'àmbit a reparcel·lar, així com la manca de compensació del sòl vial que en el sòl urbà confrontant se situa sobre part de la seua parcel·la.

Com ja s'ha manifestat en diverses ocasions, la part de parcel·la per la qual es reclama en l'escrit, part edificable directament i part destinada a vial, es troben en sòl urbà i són alienes a l'àrea reparcel·lable del sector de sòl urbanitzable Povet.

En ser sòl urbà, es troben subjectes a un règim urbanístic totalment diferent al del sòl urbanitzable, ja que ni els drets, ni les càrregues que l'afecten són equivalents a les d'aquest sòl urbanitzable.

Per tant, la seua incorporació a l'Àrea reparcel·lable del sector Povet per a ser compensat per aquesta no és procedent, doncs això, d'una banda, podria haver suposat la recepció de sòl edificable per les parts de parcel·la a cedir, però també la subjecció al mateix règim que el sòl urbanitzable, amb reducció del dret a l'edificabilitat que en el sòl urbà disposa. D'altra banda, incloure la parcel·la amb el seu propi aprofitament en el mateix procediment no es considera adequat, a la vista de les dificultats que el mateix procediment ha comportat.

La gestió del sòl urbà es durà a terme mitjançant la gestió d'un programa d'actuació aïllada, o integrada en el cas d'afectar més d'una parcel·la, amb àrees de repartiment uniparcel·lària amb els deures i drets inherents a la seua classe de sòl, llevat acords que simplifiquen la gestió.

Aquesta gestió, com a agent coadjuvant de l'administració, ha de ser duta a terme per l'agent urbanitzador en exercici de la seua obligació de finalitzar adequadament el programa.

Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt, d'integrar-se en les compensacions l'àrea reparcel·lable del Sector Povet.

La segona qüestió plantejada és la de l'existència d'una edificació en la parcel·la de l'interessat que no resulta indemnitzada per la seua destrucció necessària. Manifesta que es troba en el mateix cas que les germanes XXX i que en aquest cas sí que s'ha inclòs com a edificació indemnitzable.

S'ha efectuat una visita d'inspecció per a determinar la indemnitzabilitat d'ambdues edificacions. La conclusió és la següent: en ambdós casos les edificacions són pures ruïnes, per la qual cosa no són indemnitzables, ja que el coeficient corresponent al seu estat seria 0,00. L'estat (s'adjunten fotografies) és que no és al·legable, ni tan sols, que aquest és a causa dels anys transcorreguts des de l'inici del procediment de reparcel·lació, com pretén el recurrent. La raó per la qual es troben en aquest estat és l'abandonament total d'aquestes durant un llarg període de temps superior, per descomptat, al de l'inici del procés.

Per tant, es proposa la desestimació del recurs en aquest punt, ja que és impossible acceptar la pretensió del recurrent d'incorporar l'edificació existent en la seua parcel·la com indemnitzable perquè aquesta està en ruïna absoluta.

De la mateixa manera, ha d'excloure's de la borsa d'edificacions indemnitzables l'edificació de les germanes XXX, valorada en 2.093,08 €, ja que està en ruïna.

Nové. Atès que de conformitat amb el que disposa la legislació vigent, correspon al Ple de l'Ajuntament la resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus acords, aquest ha de pronunciar-se sobre les propostes efectuades en l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. XXX, i una vegada acordat el que considere procedent, ha de notificar la resolució a les persones interessades, indicant-los que, contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.»

En conseqüència, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, la corporació acorda:

Primer. Aprovar, unànimement, l'estimació del recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, optant l'Ajuntament per adquirir el percentatge de la parcel·la XX, adjudicat als propietaris hereus del Sr. XXX, i agregar-lo a la parcel·la número XX augmentat la façana d'aquesta.

Segon. Aprovar, amb 8 abstencions —representants dels grups municipal socialista i BLOC—, l'estimació del recurs de reposició interposat pel senyor XXX, acceptant la petició de canviar la configuració de la seua parcel·la resultant, per ser aquesta massa estreta, perquè obtinguen una forma rectangular els costats de la qual siguen més proporcionats.

Tercer. Aprovar, unànimement, l'estimació del recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, en representació de les mercantils SERVICIOS URBANOS BENICARLÓ, SL, SERVICIOS INMOBILIARIOS BENICARLÓ, S.L. i EDIFICIO BRISAMAR, SL, optant per la constitució d'una servitud de llums, vistes i accés a la finca XX.

Quart.. Aprovar, unànimement, l'estimació parcial del recurs de reposició interposat per la Sr. XXX, en el sentit dels informes i propostes tècniques emesos.

Cinqué. Aprovar, unànimement, l'estimació parcial del recurs de reposició interposat pel Sr. XX i la Sra. XX, en el sentit dels informes i propostes tècniques emesos.

Sisé. Aprovar, unànimement, l'estimació parcial del recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, en representació de la mercantil Solasa, SL, en el sentit dels informes i propostes tècniques emesos.

Seté. Aprovar, unànimement, la desestimació del recurs de reposició interposat pel Sr. XXX, en representació dels hereus de XX i la Sra. XX, en el sentit dels informes i proposta tècniques emesos.

Vuité. Notificar la present resolució a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 11é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL, RELATIVA A LA QUALIFICACIÓ DE TERRENYS DOTACIONS ADJACENTS AL PAVELLÓ MUNICIPAL I PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.- Vist el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, sobre la modificació del Pla General per a la qualificació de terrenys dotacionals, permuta espai lliure-dotacional sociocultural, expedient XXX/XXX.

I. Vista la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana Benicarló, redactada per l'arquitecte municipal, el Sr. XX, a petició del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, en data 17 de desembre de 2009, que permet permutar una superfície de 720 m2 d'ús sociocultural C, existent en l'àmbit de la plaça de la Constitució, per una superfície equivalent a l'espai lliure E1, confrontant amb l'actual Pavelló Poliesportiu.

II. Vist que l'anterior modificació afecta determinacions d'ordenació estructural del Pla General, encara que no altera el còmput global d'espais lliures previstos pel Pla General.

III. Vist que, mitjançant acord del Ple de la corporació, de data 28 de gener de 2010, es sotmet al tràmit d'informació pública l'esmentat document, amb la inserció del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6212, de 23 de febrer de 2010, en el diari Levante de data 12 de febrer de 2010, així com, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, des del 8 de febrer al 8 de març de 2010, i en la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org.

IV. Vist que, durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV, que ha durat aquesta exposició pública, no consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que s'hagen presentat al·legacions al document exposat.

V. De conformitat amb els articles 83, 94.1r i 94.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, urbanística valenciana (LUV), i l'art. 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística (ROGTU).

VI. De conformitat amb l'art. 91.2 de la LUV i l'art. 22.2.c) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL), l'òrgan competent per a acordar l'aprovació provisional del document és el Ple de la corporació, i l'òrgan competent per a la seua aprovació definitiva, previ informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, és l'administració autonòmica.

VII. De conformitat amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general previstos en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

La corporació, amb el vot favorable de 14 dels membres assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres i 6 en contra —representants del grup municipal socialista—, acorda:

Primer. Aprovar, amb caràcter provisional, el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, relativa a la permuta d'una superfície de 720 m2 d'ús sociocultural C existent en l'àmbit de la plaça de la Constitució, per una superfície equivalent a l'espai lliure E1, confrontant amb l'actual pavelló poliesportiu, redactat per l'arquitecte municipal en data 17 de desembre de 2009.

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent en matèria de territori de la Generalitat Valenciana i demanar que, previ informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, s'acorde l'aprovació definitiva del projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, relativa a la permuta d'una superfície de 720 m2 d'ús sociocultural C existent en l'àmbit de la plaça de la Constitució, per una superfície equivalent a l'espai lliure E1, confrontant amb l'actual Pavelló Poliesportiu, redactat per l'arquitecte municipal en data 17 de desembre de 2009.

PUNT 12é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DELS CONVENIS D'AUTORITZACIÓ PER A L'OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES FINQUES PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LES AULES PREFABRICADES CEIP NÚM. 4.- (S'absenta en aquest punt la Sra. Ortiz Roca, per incórrer en causa d'abstenció).

I. Vist que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, té prevista la construcció d'un nou centre escolar a Benicarló, anomenat CEIP núm. 4, i que fins al moment de la terminació de les obres, s'estan cobrint les necessitats d'escolarització d'aquest centre educatiu amb la instal·lació d'aules prefabricades, que durant la realització de les obres, acullen l'activitat escolar.

II. Vist que, per poder instal·lar les esmentades aules prefabricades, l'Ajuntament de Benicarló va oferir a la Conselleria els terrenys de la seua propietat situats al carrer de XX, núm. X, que constitueixen part de la referència cadastral XXX, i que actualment estan destinats a ús dotacional i jardins. No obstant això, aquesta finca és insuficient per cobrir les necessitats previstes, per la qual cosa és necessari ocupar els terrenys de titularitat privada adjacents a aquest espai dotacional, en concret, la finca de referència cadastral XX, inscrita al Registre de la Propietat de XX: Llibre XX de XXX, Foli XXX Finca núm. XXX, de la qual és titular XXX i la finca inscrita en el Registre de la Propietat: Tom XXX, Llibre XX de XX, Foli XXX, Finca núm. XXX, de la qual són titulars amb caràcter de guanys XXX i XXX.

III. Vist que en data 17 de juliol de 2007, l'Ajuntament de Benicarló, la Sra. XXX, la Sra.XXX i el Sr. Vicente XXX van subscriure sengles convenis mitjançant els quals autoritzaven, sense cap contraprestació econòmica, a l'Ajuntament de Benicarló l'ocupació temporal de les referides finca de la seua propietat, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar. Aquesta autorització finalitzava quan l'activitat escolar fora traslladada al nou CEIP núm. 4 , per haver finalitzat correctament les obres de construcció d'aquest centre escolar, i en tot cas, als tres anys des de la firma del present conveni. L'Ajuntament de Benicarló es comprometia, una vegada extingida l'autorització, a tornar als seus propietaris la possessió de la finca, juntament amb les obres de millora i condicionament que s'executen per a la instal·lació de les aules prefabricades.

IV. Vist que han transcorregut els tres anys previstos des de la signatura de l'anterior conveni, sense que s'hagen finalitzat les obres del CEIP núm. 4 i que, per tant, és necessari mantenir els aularis prefabricats instal·lats en les finques propietat de la Sra. XXX, la Sra. XXX i el Sr. XXX, durant un any més.

V. De conformitat amb el que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres presents, acorda:

Primer. Aprovar el següent model de conveni, per a la pròrroga durant el termini d'un any, dels convenis subscrits en data 17 juliol 2007, entre l'Ajuntament de Benicarló i Sra. XXX i entre l'Ajuntament de Benicarló d'autorització d'ocupació temporal de la finca registral núm. XXX, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el [DATA]

ES REUNEIXEN:

XXX, major d'edat, amb DNI núm. XXX i domicili al XXX, núm.XXX de XXX.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI núm. XXX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFIESTEN:

Primer. MARIA GLORIA ROCA FERRER és propietària, com a bé propi o privatiu de la finca següent:

"RÚSTICA. Solar a Benicarló, amb entrada al carrer XXX on té el número XX, amb una extensió superficial de 854,67 metres quadrats, front amb el carrer XXX i altres propietaris, dreta entrant, altres propietaris, esquerra, amb la resta de finca i amb les finques números XX i XX del carrer XXX, i fons amb altres propietaris."

Referència cadastral: XXX

Registre de la Propietat de XX: Llibre XX de XXX, foli XXX, finca núm. XXX

Segon. En data 17 de juliol de 2007, l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XXX van subscriure un conveni mitjançant el qual aquests últims autoritzaven, sense cap contraprestació econòmica, a l'Ajuntament de Benicarló l'ocupació temporal de la finca de la seua propietat, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar. Aquesta autorització finalitzava quan l'activitat escolar fora traslladada al nou CEIP núm. 4 , per haver finalitzat correctament les obres de construcció d'aquest centre escolar, i en tot cas, als tres anys des de la firma del present conveni. L'Ajuntament de Benicarló es comprometia, una vegada extingida l'autorització, a tornar als seus propietaris la possessió de la finca, juntament amb les obres de millora i condicionament que s'executen per a la instal·lació de les aules prefabricades.

Tercer. Vist que han transcorregut els tres anys previstos des de la signatura de l'anterior conveni, sense que s'hagen finalitzat les obres del CEIP núm. 4 i que, per tant, és necessari mantenir els aularis prefabricats instal·lats en les finques propietat de la Sra. XXX, durant un any més.

Quart.. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Únic. Ambdues parts ratifiquen el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XXX, en data 17 de juliol de 2007, en els mateixos termes i amb les mateixes condicions, i acorden prorrogar la seua vigència durant el termini d'un any, comptador des de l'endemà de la firma del present conveni.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data a dalt indicats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Aprovar el següent model de conveni, per a la pròrroga durant el termini d'un any, del conveni subscrit en data 17 juliol 2007, entre l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XXX i el Sr. XXX, d'autorització d'ocupació temporal de la finca registral núm. XXX, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el [DATA]

ES REUNEIXEN:

XXX, major d'edat, amb DNI núm. XXX i XXX, major d'edat, amb DNI núm. XXX, casats en règim de béns de guanys i amb domicili a c. XXX, núm. XX, de Benicarló

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI núm. XXX, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFIESTEN:

Primer. XXX i XXX són titulars de la plena propietat, amb caràcter de guanys, de la finca:

"URBANA .- Porció de terreny o solar, a la ciutat de XXX, carrer de XXX, XX Mesura dos-cents trenta-cinc metres i vint decímetres quadrats. Límits: Est, XX; nord, XXX; oest, resta de la finca de la Sra. XXX i sud, amb cases que donen al carrer de XX."

Referència cadastral: XXX

Registre de la Propietat de XXX: Tom XXX, Llibre XXX de XX, Foli XXX, Finca núm. XX

Segon. En data 17 de juliol de 2007, l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XXX i el Sr. XX van subscriure un conveni mitjançant el qual aquests últims autoritzaven, sense cap contraprestació econòmica, a l'Ajuntament de Benicarló l'ocupació temporal de la finca de la seua propietat, per acollir els aularis prefabricats que havien d'acollir l'activitat escolar del CEIP núm. 4 de Benicarló, durant la realització de les obres de nova construcció d'aquest centre escolar. Aquesta autorització finalitzava quan l'activitat escolar fora traslladada al nou CEIP núm. 4 , per haver finalitzat correctament les obres de construcció d'aquest centre escolar, i en tot cas, als tres anys des de la firma del present conveni. L'Ajuntament de Benicarló es comprometia, una vegada extingida l'autorització, a tornar als seus propietaris la possessió de la finca, juntament amb les obres de millora i condicionament que s'executen per a la instal·lació de les aules prefabricades.

Tercer. Vist que han transcorregut els tres anys previstos des de la signatura de l'anterior conveni, sense que s'hagen finalitzat les obres del CEIP núm. 4 i que, per tant, és necessari mantenir els aularis prefabricats instal·lats en les finques propietat de la Sra. XX i el Sr. XX, durant un any més.

Quart.. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Únic. Ambdues parts ratifiquen el conveni subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i la Sra. XX i el Sr. XX en data 17 de juliol de 2007, en els mateixos termes i amb les mateixes condicions, i acorden prorrogar la seua vigència durant el termini d'un any, comptador des de l'endemà de la firma del present conveni.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data a dalt indicats i, com a secretari, en dono fe.»

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per a signar aquest conveni i per realitzar qualsevol altre dels seus actes d'execució.

Quart. Notificar el present acord a les persones interessades i comunicar-ho al Departament de Patrimoni, Intervenció i Tresoreria, a efectes del seu compliment.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 13é.- PROPOSICIÓ A LA POSADA A DISPOSICIÓ DE L'EPSAR DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL A LA PARTIDA VILAPERDIG, PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA EDAR I INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA CESSIÓ DE LA TITULARITAT DELS ESMENTATS TERRENYS A LA GENERALITAT VALENCIANA.- Se sotmet a la consideració del Ple la proposta de la Regidoria delegada d'Urbanisme i Medi Ambient, sobre la instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) en el municipi.

I. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, que té lloc en data 25 de setembre de 2008, s'aprova, amb caràcter provisional, el Pla especial de reserva de sòl per a implantar equipament infraestructura-servei urbà, consistent en la instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR), a la partida de Vilaperdig de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals a l'abril de 2008 i modificat per aquests Serveis Tècnics el setembre de 2008, després de la valoració d'al·legacions presentades durant el tràmit d'exposició pública.

II. La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, acorda en data 15 de desembre de 2008, l'aprovació definitiva d'aquest Pla especial (BOP de Castelló de 6 de gener de 2009). Mitjançant l'aprovació d'aquest Pla especial, les parcel·les incloses en el seu àmbit, adquireixen la qualificació urbanística de sòl dotacional, amb les següents destinacions: equipament infraestructura-servei urbà, espais lliures i viari.

III. L'abril de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. XX, redacta el projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les dotacionals afectades per la implantació d'una EDAR a la partida de Vilaperdig de Benicarló, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a efectes de l'adquisició dels terrenys necessaris per executar aquesta instal·lació.

IV. Una vegada instruït el corresponent procediment d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'obtenció dels béns i drets afectats pel projecte d'execució d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) a la partida de Vilaperdig de Benicarló, mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 24 de setembre de 2009, rectificat mitjançant l'acord del Ple de 25 de març de 2010, s'aprova definitivament la relació de béns i drets afectats per aquesta expropiació i es determina el seu preu just.

V. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 30 de juliol de 2009, l'Ajuntament de Benicarló dóna la seua conformitat al projecte de construcció de l'EDAR i dels nous col·lectors generals del sistema de sanejament de Benicarló, i es compromet a posar a disposició de l'EPSAR (Entitat de Sanejament d'Aigües Residuals), els terrenys necessaris, i cedir la titularitat a la Generalitat Valenciana.

VI. En dates 14 i 22 de desembre de 2009 i 16 de juny de 2010, es procedeix a subscriure les corresponents actes d'ocupació i pagament/consignació dels terrenys afectats per l'expropiació. D'acord amb el que preveu l'art. 434.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell de la Generalitat, que aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, el pagament o dipòsit de la valoració establerta en el full d'estimació de l'Administració expropiant o, si escau, l'aprovació de l'instrument o formalització del document pel qual de qualsevol altra forma es faça efectiu el pagament del preu just, habilita l'Administració expropiant per ocupar les finques previ aixecament dels corresponents actes, i produeix els efectes previstos en la legislació sobre expropiació forçosa.

VII. Vist que l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), en virtut de les atribucions i funcions que confereix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, és un òrgan dependent de la Generalitat Valenciana, creat per dur a terme de manera eficaç, entre altres activitats, l'execució d'aquelles obres de sanejament i depuració que l'Administració de la Generalitat determine, així com, aquelles altres que li puguen encomanar les entitats locals.

VIII. De conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

IX. De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

D'acord amb la proposta esmentada, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Posar a disposició de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), els següents béns ubicats a la partida de Vilaperdig de Benicarló, que van adquirir la qualificació de domini públic municipal, destinats a equipament infraestructura-servei urbà, espais lliures i viari, mitjançant l'aprovació definitiva del corresponent Pla Especial, en data 15 de desembre de 2008, i que van ser adquirits per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant el corresponent procediment d'expropiació forçosa, a efectes de la instal·lació d'una estació depuradora d'aigües residuals (EDAR):

Polígon

Parcel·la

Superfície (m2)

Qualificació urbanística-destinació

16

170

469,00

Reserva viària de la xarxa primària

16

171

6.475,00

Infraestructura-servici urbà + Reserva viària de la xarxa primària

16

173

6.761,00

Infraestructura-servici urbà

16

178

3.456,00

Infraestructura-servici urbà + Reserva viària de la xarxa primària

16

180

4.474,00

Infraestructura-servici urbà + Reserva viària de la xarxa primària

16

181

9.648,00

Infraestructura-servici urbà + xarxa viària

16

182-194

1.384,00

Infraestructura-servici urbà + xarxa viària

16

188

536,00

Reserva viària de la xarxa primària

16

190

14.793,00

Infraestructura-servici urbà + Reserva viària de la xarxa primària

16

191

3.229,57

Infraestructura-servici urbà + xarxa viària

16

274

319,00

Infraestructura-servici urbà

TOTAL

51.544,57

Segon. Iniciar els tràmits necessaris per a la inscripció dels béns de domini públic municipal en el Registre de la Propietat i al Registre de Béns Municipal, i un cop inscrits, iniciar el procediment corresponent per procedir a la cessió de la titularitat d'aquests terrenys a la Generalitat Valenciana, que, a més, tindrà la titularitat de les instal·lacions que s'hi construïsquen, així com la seua gestió i manteniment.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni, a efectes del seu compliment.

Quart. Notificar aquest acord a l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 14é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En data 4 de maig la Direcció General de Família envia una proposta de conveni per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d'acolliment familiar de menors, simples o permanents, en família extensa o afí. L'Ajuntament ja rep anualment transferència de fons de la Generalitat Valenciana per al pagament d'aquest tipus de prestació econòmica.

La firma del conveni no implica canvis en els procediments de sol·licitud de fons, resolució, transferència, gestió municipal i justificació, que continuaran sent els mateixos que s'han estat realitzant anualment, amb la diferència que l'Ajuntament tindrà el reconeixement com entitat col·laboradora de la Generalitat en aquesta matèria, segons es desprèn de l'informe de la coordinadora de Serveis Socials emès en data 21 de maig. D'altra banda l'informe fa referència a l'obligatorietat de presentar l'aprovació del conveni a efectes de la resolució de la sol·licitud de fons per a aquest concepte, realitzada per l'Ajuntament per a l'exercici 2010.

En data 27 de maig el secretari general ha emès un informe en relació al text del conveni, el qual s'estima legalment fonamentat.

En l'informe del viceinterventor de data 1 de juny, consta la conformitat de la fiscalització en relació als continguts de la proposta.

Per tot el que s'ha exposat, la corporació de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de Benestar Social i amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Conveni entre la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Benicarló per a la gestió de les ajudes econòmiques individualitzades d'acolliment familiar de menors, simples o permanents, en família extensa o afí.

Segon. Traslladar aquest acord a la Direcció General de Família de la Conselleria de Benestar Social per a subscriure el referit conveni.

PUNT 15é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

En relació a la convocatòria publicada en el BOE de 12 de maig, relativa a la concessió de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d'immigrants, s'ha presentat mitjançant Decret d'aquesta regidora de data 28 de maig, una sol·licitud de subvenció per al Projecte Drassana, espai de treball, com a projecte d'atenció i intervenció social amb persones immigrants per a la seua inclusió social, amb atenció especial a les dones i joves immigrants.

Per complir l'article 3.1.a de la Resolució de 6 de maig de 2010, per la qual es convoquen aquestes subvencions, cal acreditar l'aportació de l'Ajuntament de Benicarló com a mínim el 20% del cost total del programa, destinat a les despeses de personal, manteniment del local i compra de material .

En l'informe de la coordinadora de Serveis Socials, emès en data 27 de maig, figuren explicats els conceptes generals del projecte i els detalls de finançament.

En data 15 de juny, el viceinterventor municipal emès un informe sobre el cofinançament del citat projecte amb el resultat de fiscalització favorable, amb l'excepció que es consigne obligatòriament la quantitat a aportar en el pressupost de 2011.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada i el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, per unanimitat dels assistents, acorda a provar el compromís d'habilitar crèdit suficient en el pressupost d'aquesta entitat local per a l'exercici 2011, per la quantitat de 15.060,00 €, per al desenvolupament del Projecte Drassana, espai de treball, per al qual s'ha demanat la subvenció.

PART DE CONTROL

PUNT 16é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE MAIG DE 2010 AL 15 DE JUNY DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de maig de 2010 al 15 de juny de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 17é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS.- La corporació queda assabentada del contingut de la següent sentència:

Sentència núm. XXX, de data XX de XXX de XX, dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. XXX, en representació del Sr. XXX, contra la desestimació administrativa d'al·legacions front a l'aprovació del PAI Vial núm. 12 les Solaes.

PUNT 18é.- PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Guzman Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, formula els següents preguntes i precs:

1. Conèixer quan ha entrat a l'Ajuntament l'esmentada sentència del Suprem, en virtut de la qual es condemna l'Ajuntament per l'acomiadament d'una treballadora.

2. Saber si s'ha complit l'afirmació del primer tinent d'alcalde feta al Ple extraordinari de 22/04/2009, sobre el fet que a ell ja se li havia reduït el sou un 15%.

3. Conèixer quin és el futur de la seguretat ciutadana de Benicarló després de la reunió mantinguda amb el subdelegat del Govern.

4. Saber si es celebrarà el dia de l'arbre o del medi ambient amb els escolars en el pròxim curs, vist que en el present curs no s'ha fet.

5. Atesa la delicada situació econòmica actual, el grup municipal del Bloc entén que s'haurien de retallar algunes despeses supèrflues, com és la revista Benicarló Crònica o les entrades de bous de la Beneficència del Sr. Fabra, i ajudar amb tot això l'Escola de Música o crear tallers o teatres en anglés per els nostres escolars.

Fa ús de la paraula l'alcalde per indicar que respecte al tema de la seguretat ciutadana, contestarà el regidor Sr. Marzal, però avança que el subdelegat del Govern no ha assistit a la Junta de Seguretat d'avui. Pel que fa a la retallada de les despeses supèrflues, diu que els obliguen a agafar les entrades de bous per a la Beneficència i que aquestes també es pagaven quan governava el Bloc, així doncs, fa tres anys també s'hagueren pogut tornar.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Marzal, qui exposa que la Junta de Seguretat Ciutadana, que ha tingut lloc al matí, ha versat, principalment, sobre el tema dels robatoris al camp, la previsió d'efectius per a les festes patronals i el resum estadístic.

Indica que, en relació amb el robatori de dos tractors produïts de forma molt seguida a Benicarló, la Guàrdia Civil i la Policia Local treballen conjuntament per esclarir els fets. Explica, a més, que en la majoria de robatoris produïts al camp, s'ha identificat les persones responsables, malgrat que, d'acord amb la legislació aplicable continuen en llibertat i que, per a minimitzar estos robatoris, la Policia Local de Benicarló, coordinada amb les Policies Locals de Vinaròs i Peníscola i la Guàrdia Civil, ha intensificat el control massiu al camp. Entén que l'Ajuntament de Benicarló està potenciant la policia rural i assenyala que les estadístiques a nivell de Benicarló són molt positives, ja que les incidències són mínimes.

D'altra banda, pel que fa als actes vandàlics que es produïen en la zona d'Hernan Cortes, s'han identificat les persones responsables. Indica que també s'ha parlat de fer una espècie d'informe que facilitaria la labor de l'agricultor a l'hora de comunicar o denunciar les incidències i fets ocorreguts i conclou valorant de forma molt positiva la Junta de Seguretat i esperant que millore amb les mesures preses, malgrat que pensa que la llei hauria de ser més dura.

El Sr. Guzmán Grau agraïx l'explicació del Sr. Marzal i, pel que fa a les entrades dels bous, indica que, quan ells governaven també les pagaven, però ara la situació econòmica és diferent. A més, assenyala que respecte de la revista Benicarló Crònica no han dit res.

L'alcalde manifesta que els representants del Bloc a la Diputació de Castelló també es poden queixar perquè no es repartisquen les entrades i indica que si no es paguen eixes entrades la Diputació retallarà a l'Ajuntament alguna subvenció. Quant a les despeses supèrflues, diu que l'equip de govern, que té la responsabilitat de decidir, en considera unes altres i, en relació amb les sentències, que es troben a Secretaria.

Finalment, el Sr. Cuenca Caballero manifesta que no recorda haver fet l'afirmació que se li atribuïx i li diu al Sr. Guzman que li busque el tall de veu. El Sr. Guzman Grau li respon que ho va dir al Ple de març de 2009.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.50 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de juny de 2010