Ple extraordinari núm. 10/2010, de 30 de juny.

30/06/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 10/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 30 de juny de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE JUNY.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 11.00 hores del dia 30 de juny de 2010, es reuneixen, amb caràcter extraordinari, en primera convocatòria i a petició del grup municipal socialista, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto (s'incorpora en el punt 6é)

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

Excusen la seua assistència la Sra. Shara Vallés Burriel i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- PROPOSTA D'INCOMPLIMENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DELS COMPROMISOS ADQUIRITS SOBRE L'APROVACIÓ D'UNA LLEI DE RÈGIM LOCAL VALENCIANA I EL FONS VALENCIÀ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL.- Se sotmet a consideració de la corporació la justificació i el contingut de proposta subscrita pels regidors integrats en el grup municipal socialista, del següent tenor literal:

«En l'actual situació de crisi econòmica, és imprescindible situar els ajuntaments en el centre de l'agenda política com a institució pública més propera als ciutadans i garantir i reforçar, a través de la coordinació normativa i pressupostària de totes les administracions públiques, les mesures destinades a la reactivació de l'ocupació i les polítiques socials.

Els ajuntaments valencians tenim acreditada la solvència de la gestió pública a través de la nostra actuació quotidiana compromesa i responsable. Des de 1979 hem anat donant respostes a la demanda creixent de la ciutadania i, en aquests moments de manera especial, a les persones que pateixen en el nostre entorn els efectes de la inestabilitat econòmica mantenint i possibilitant tot tipus de prestacions socials bàsiques.

La desocupació, la minoració d'ingressos i les grans demandes socials, juntament amb una inadequat finançament local, estan situant la immensa majoria d'ajuntaments en una difícil situació financera, no només pel que fa a la prestació de serveis, sinó fins i tot per afrontar el funcionament ordinari de la seua pròpia organització.

La Generalitat Valenciana va assumir un acord unànime en la VII Assemblea General Extraordinària la FVMP, que va tindre lloc el 27 de febrer de 1999, segons el qual es comprometia a desenvolupar tots els aspectes de la segona descentralització i, fonamentalment, l'aprovació d'una Llei de Règim Local Valenciana i el Fons Valencià de Cooperació Municipal de caràcter incondicionat i no finalista.

La Llei de Règim Local de la Comunitat Valenciana que s'ha aprovat aquests dies a les Corts no respon en absolut a l'esperit de l'acord assolit en aquella Assemblea de la FVMP, ni en el contingut ni en l'esperit i neix caduca i inservible per als ajuntaments valencians del segle XXI. L'acord sobre la creació per Llei del Fons de Cooperació Municipal ha estat incomplit de manera conscient, irresponsable i reiterada durant els deu darrers anys i es continua incomplint en el Pressupostos Autonòmics de 2010 amb el consegüent greu perjudici per als ajuntaments valencians i per al manteniment dels serveis que presten als ciutadans que, majoritàriament, corresponen a competències de la Generalitat que ignora de manera negligent i deslleial amb els municipis valencians i els ciutadans que els habiten.

Per tot això, d'acord amb els acords unànimes assolits de manera reiterada per tots els grups polítics integrats en la FEMP, la FVMP i en els àmbits parlamentaris nacionals i autonòmics sense que s'haja produït cap resposta del Govern Valencià en virtut dels acords assolits i que han estat ignorats amb una actitud rotundament irresponsable que ha minat l'estabilitat de les institucions municipals i ha produït un evident deteriorament en la prestació dels serveis públics conculcant el principi de l'autonomia local i la necessària suficiència financera municipal, els set regidors del PSPV-PSOE, sotasignants, demanem, acollint-nos al que està establert en l'art. 78.2 del ROF, i sent més d'un quart dels membres de la corporació, la convocatòria d'un Ple extraordinari per debatre el tema i amb la següent proposta d'

ACORDS

1. Exigir una vegada més que es complisca l'acord assolit en el si de la FEMP en la reunió del dia 27 d'octubre de 2009, pel que fa a la creació d'un fons, indeterminat i no finalista, de caràcter lineal que resulte de multiplicar 70 € pels cinc milions d'habitants de la Comunitat Valenciana i que arriba a la xifra de 350 milions, que han d'integrar la partida pressupostària corresponent dels pressupostos de la Generalitat per al 2010, els quals s'incorporaran mitjançant la corresponent modificació de crèdits.

2. Exigir de la Generalitat Valenciana que procedisca a transferir el deute històric que manté amb els ajuntaments i que arriba als 3.500 milions d'euros que llastren de manera definitiva els recursos municipals per al compliment de les competències que la Llei els té assignades de manera obligatòria.

3. És d'estricta justícia exigir a la Generalitat Valenciana que procedisca al pagament del deute viu que manté amb els ajuntaments valencians pels conceptes de prestació per part dels municipis dels serveis als ciutadans que competeix prestar a la Generalitat i que signifiquen percentualment un 30% dels pressupostos municipals i arriben a una quantitat que supera els 92 milions d'euros per any i el deute corresponent a les transferències de capital o subvencions i que ja s'acumula en una quantitat propera als 2.600 milions d'euros.

4. En sintonia amb els acords assolits en la sessió que va tindre lloc el dia 13 d'abril de 2010 del Congrés dels Diputats, així com de la resolució aprovada el dia 6 d'abril de 2010 en el si de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i els que de manera reiterada ha pres la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), instar els Governs de l'Estat i de la Comunitat Valenciana perquè procedisquen amb urgència a l'elaboració i la modificació de la legislació necessària per establir un nou model de finançament local, àgil, modern, suficient i eficient que permeta resoldre les mancances municipals actuals i que permeta ajustar el marc competencial i que reculla els principis bàsics de suficiència econòmica i d'autonomia financera.

5. Així mateix, la Generalitat Valenciana ha d'assumir sense cap excusa ni demora la posada en marxa del sistema de participació dels governs locals valencians en els ingressos tributaris de la comunitat autònoma (PICA) en compliment dels acords assolits per unanimitat en el si de la FEMP.

6. Remetre els acords presos a la Presidència de les Corts Valencianes, a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»

En primer lloc pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal de resumir d'una manera esquemàtica les idees fonamentals que motiven la petició d'aquest Ple extraordinari. És evident, diu, que les Corts han aprovat una nova Llei de Règim Local Valencià que, bàsicament el que no té és un compromís públic i legal per a pagar el deute als ajuntaments, com així es va establir a l'Estatut d'Autonomia (article 64.3). Així també està establit eixe fons de cooperació municipal a la Constitució Espanyola (article 142) i no hi ha un compromís formal del Consell de la Generalitat Valenciana de crear eixe fons de cooperació, que a raó de 70 €/habitant/any correspondria a Benicarló, un deute històric al voltant d'uns 21 milions d'euros. És de tots sabut, continua dient, que els Ajuntaments estan exercint un 30% de competències, que s'anomenen impròpies perquè són competències delegades, són competències sobre les qual els ajuntaments no tenen capacitat administrativa, per a les quals no es té habilitació legal i, en conseqüència, no es tenen els recursos necessaris, la qual cosa porta a una situació insostenible. La Generalitat ha prioritzat la Fórmula 1, la Copa Amèrica i obres faraòniques, per a les quals sí que hi ha diners i no hi ha cap limitació, per davant de les polítiques municipals, com sí que han fet altres autonomies. Indica que aquests diners sí que haguessen incidit en la millora de la qualitat de vida dels benicarlandos, però, a més a més, és evident que existeix un deute viu que es pot xifrar des de l'any 97 en la quantitat de 2.281.831,31€ i que Benicarló té una quantitat de projectes que han anat prometent responsables de la Generalitat Valenciana, (entre ells el teatre auditori, la carretera Benicarló-Càlig, la carretera Benicarló-Peníscola, la depuradora, el trinquet, la remodelació dels dos instituts, una escola nova, el Conservatori, l'Escola Oficial d'Idiomes i l'ampliació del Port), que es pot traduir en un deute quantificable i que puja, amb total certesa, a més de cent milions d'euros. Tot això, continua, sense comptar les aportacions que ha fet l'Ajuntament a instal·lacions del Consell, com és el cas de l'edifici de la Policia Autonòmica o l'ambulatori. Per altra banda, ressalta, la proposició no de Llei que es va formular a l'any 2008 per part de la Sra. Maria Esperanza Oña Sevilla, portaveu del grup parlamentari del Partit Popular d'Andalusia, la qual es va traduir en una Llei de finançament dels municipis andalusos, en base a eixe criteri de descentralització i que suposa el repartiment del 40% dels recursos en base a la població, el 10% en base al repartiment lineal per a cada municipi, el 10% segons la superfície, el 10% inversament proporcional a la capacitat recaptatòria, el 10% per l'existència de nuclis separats de la població, el 10% per a municipis turístics i finalment el 10%, a partir d'una avaluació d'objectius de la situació dotacional del municipi, per atendre situacions d'immigració. Finalitza dient que, per aquests motius, el grup municipal socialista creu absolutament necessari que la Generalitat Valenciana ha d'atendre eixa demanda perquè si no és així, eixa segona descentralització no serà possible d'una manera eficient.

En segon lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que es troben davant d'una moció presentada pel Partit Socialista i que recorda el deute històric per part de la Generalitat Valenciana. És per això, que el seu grup s'adhereix al contingut que motiva aquest Ple extraordinari, esperant que el grup municipal popular s'adherisca a la proposta presentada pel Partit Socialista.

En tercer lloc, pren la paraula el Sr. Mundo Alberto, representant del grup municipal popular, per tal d'indicar que el motiu de la celebració d'aquest Ple extraordinari radica en el fet que, quan arriba la tramitació parlamentària el projecte de la Llei de Règim Local Valenciana, aquesta troba una oposició total perquè no constava la creació d'un fons de cooperació per als Ajuntaments, mentre que la resta de grups (Bloc i ADN) van votar a favor. En principi, diu, que al Partit Socialista li pareixia bé el contingut de la Llei que conté 203 articles, que recullen el que s'ha demanat durant molt de temps i les competències dels Ajuntaments, alhora que defineix el finançament dels ajuntaments per part del Fons de Cooperació Municipal. A més, aquesta Llei es va aprovar havent admès més del 50% de les esmenes que es van presentar, per tal de millorar el contingut del text normatiu. Destaca, per altra banda, l'aportació que ha suposat el Pla Confiança per als ajuntaments, així com d'altres fórmules d'assignació de recursos per als ajuntaments, al marge del Fons de Cooperació esmentat, i que s'ha manifestat en la creació de plans d'inversions esportives i d'accessibilitat, entre d'altres, que han suposat ingressos per als ajuntaments, tant per a inversions com per a despesa corrent. Finalment, ressalta la determinació de les competències dels ajuntaments, que han donat compliment a exigències demanades des de fa molt de temps. Finalment, de forma resumida, indica que este fons depèn de la reforma del finançament autonòmica, la qual es produirà amb reglaments i amb lleis de pressupostos de la Generalitat, que de forma progressiva s'aniran efectuant i materialitzant.

De nou intervé el Sr. Escuder, per a referir-se a una de les característiques que demanava la mateixa Federació i que era el seu caràcter incondicionat, per tal que foren els Ajuntaments els que decidiren el que havien de fer i les polítiques que s'haurien d'adoptar en eixe fons. Res a veure amb el Pla Confiança. Respecte a la Llei de Règim Local, entén que ha d'haver un compromís entre l'Estat i la Comunitat Autònoma de tirar endavant un canvi legislatiu que propicie el model de descentralització que s'està apuntant dins de les diverses autonomies, en base a estos fondos de cooperació municipal. Per altra banda, elogia la mesura formulada per la Sra. Maria Esperanza Oña Sevilla, abans esmentada, perquè ha de ser bona i ha estat presentada pel Partit Popular. A més a més, indica l'existència de dissenys de polítiques econòmiques diferents entre diverses comunitats autònomes, ja que mentre unes han apostat per educació, sanitat i benestar social, per exemple, altres ho han fet per altres coses que no han propiciat en cap manera la descentralització clara d'eixos serveis. Respecte de les manifestacions emeses pel Sr. Mundo Alberto, ressalta que de promeses se n'han fet moltes, però de realitats, ben poques i que és per això que espera que eixes promeses estiguen traduïdes en consignacions en les partides pressupostàries. Finalment conclou la seua intervenció dient que el sentit d'esta proposta no és més que l'autonomia local, estabilitzar les hisendes locals, millorar els serveis que presten els Ajuntaments i fer realitat el que es va prometre als Ajuntaments en la dècada dels 90, «la segona descentralització», la que corresponia als Ajuntaments, ja que una Llei si no va aparellada de recursos per a desenvolupar-la és paper banyat, ja que si no hi ha una una línia pressupostària que diga tants diners per a això i la capacitat de tirar-ho endavant, la Llei naix morta.

Finalment, torna a intervindre el Sr. Mundo per a dir que no té res a veure el Fons de Cooperació municipal en el Pla Confiança, ja que aquest està en marxa i s'està convertint en realitats. Per altra banda, recorda que l'alcalde de Gandia, membre de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, allí la va aprovar i després el seu partit, s'ha posicionat en contra, ja que si no posen 350 milions d'euros en eixe fons de cooperació municipal, ho votaran en contra. Aquesta situació, diu, és la que ha provocat la presentació de plens extraordinaris i de mocions, per tal de donar protagonisme a la situació que ha originat l'aprovació d'aquesta Llei, amb l'aprovació de altres partits d'esquerra. Considera que és només una rabieta del Partit Socialista, quan saben que eixe fons es crea per eixa Llei i reglamentàriament es dirà com, i mitjançant les Lleis de pressupostos es materialitzarà el contingut de la Llei esmentada.

Conclòs el debat, la corporació, per vuit vots a favor i onze en contra —representants del grup municipal popular —, acorda rebutjar la proposta en els termes en què ha estat redactada.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 11.45 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de juny de 2010