Ple extraordinari núm. 20/2009, de 6 de novembre.

06/11/2009

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 20/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 6 de novembre de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 20/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 6 DE NOVEMBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13:00 hores del dia 6 de novembre de 2009 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés (s'incorpora en el punt 1r)

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusen la seua absència la Sra. Raquel Durà Bou, la Sra. María Begoña Ayza Mascarell i el Sr. J. Enric Escuder Arín.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA G-1, CORRESPONENT A LA GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21.10.09; la qual consisteix a modificar els articles 56, 79, 82 i 83.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: «Bien, como ya antes comentamos en Comisión, esta Ordenanza, viendo que era solamente, bueno, importante normalizar y actualizar la actual ordenanza, los conceptos de domiciliación bancaria. En concreto, ya comentamos en Comisión que, de la misma forma que en tiempos allá, cuando las domiciliaciones de nóminas o tal tal, y que también lo prevé la Ley de Haciendas Locales, si hubiera sido posible una, de cara al ciudadano que no está, pues, incentivar como hacen otras entidades al respecto. Bien, no era así, pero que sí queríamos hacer constar que nosotros habíamos propuesto en Comisión que se podía incentivar para captar mejor la domiciliación bancaria en esta situación actual que se está produciendo, con informática que es muy importante para la agilidad administrativa de Benicarló, del Ayuntamiento, como igual en estos días estábamos hablando de la firma digital. Otra situación importante de cara a la gestión de tributos e instancias que estamos en ello creo, que se quedó en mesa, anoche, el dictamen. En relación a la solicitud de aplazamiento, también consideramos que ha sido un avance por el tema económico actual y las garantías para ese aplazamiento. En relación al órgano competente en que va a conceder estos aplazamientos y fraccionamientos, igual que las garantías que se le da una potestad a la Alcaldía, directamente, o a la Junta de Gobierno Local, también es importante y estamos en ello para agilizar también ese proceso. Sí quisiéramos también que todos estos aplazamientos que se puedan concertar y demás, pues, cuando se dan cuenta a la Comisión de Hacienda balances de situación de ejecución de presupuesto y demás, cómo se encuentra una relación y cómo se encuentran, tanto en tributos como en tasas, las situaciones y en qué ciudadanos o en qué empresas, los sujetos que están obligados al pago tienen el aplazamiento. Nosotros, en este punto así expuesto, vamos a apoyarlo y vamos a votar a favor.»

(Traducció)

Com ja hem comentat en Comissió, aquesta Ordenança, veient que era important normalitzar i actualitzar l'actual ordenança, els conceptes de domiciliació bancària. En concret, ja hem comentat en Comissió que, de la mateixa forma que en temps allà, quan les domiciliacions de nòmines o tal, i que també ho preveu la Llei d'Hisendes Locals, si haguera estat possible una, de cara al ciutadà que no està, doncs, incentivar com fan altres entitats referent a això. Bé, no era així, però sí que volíem fer constar que nosaltres havíem proposat en Comissió que es podia incentivar per a captar millor la domiciliació bancària en aquesta situació actual que s'està produint, amb la informàtica que és molt important per a l'agilitat administrativa de Benicarló, de l'Ajuntament, igual que estos dies estàvem parlant de la signatura digital. Una altra situació important de cara a la gestió de tributs i instàncies que estem en això crec, que es va quedar en taula, anit, el dictamen. En relació a la sol·licitud d'ajornament, també vam considerar que ha estat un avanç pel tema econòmic actual i les garanties per a eixe ajornament. En relació a l'òrgan competent que concedirà estos ajornaments i fraccionaments, igual que les garanties que se li dóna una potestat a l'Ajuntament, directament, o a la Junta de Govern Local, també és important i estem en això per a agilitar també eixe procés. Si volguérem també que tots aquests ajornaments es pogueren concertar i altres, doncs, quan es done compte a la Comissió d'Hisenda balanços de situació d'execució de pressupost i altres, com es troba una relació i com es troben, tant en tributs com en taxes, les situacions i amb quins ciutadans o amb quines empreses, els subjectes que estan obligats al pagament tenen l'ajornament. Nosaltres, en este punt així exposat, anem a donar-li suport i anem a votar a favor.

Acte seguit, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: «Nosotros igual, como ya se comentó en la Comisión Informativa de Hacienda, las modificaciones que hemos hecho, tanto en el tema de aplazamientos, de fraccionamientos de pago, como de las domiciliaciones, lo que buscamos es lo que ha comentado, en este caso, el Sr. Martínez, que es, pues, dados los tiempos de dificultad económica, pues, facilitar al ciudadano el pago, digamos, de sus tributos. Simplemente es eso. »

(Traducció)

Nosaltres, com ja es va comentar en la Comissió Informativa d'Hisenda, les modificacions que hem fet, tant en el tema d'ajornaments, de fraccionaments de pagament, com de les domiciliacions, el que cerquem és el que ha comentat, en aquest cas, el Sr. Martínez, que és, atesos els temps de dificultat econòmica, facilitar al ciutadà el pagament dels seus tributs. Simplement és això.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 21.10.09. la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Modificar els articles 56, 79, 82 i 83 de la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, i per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

ARTICLE 56é.-DOMICILIACIÓ BANCÀRIA.

1. Es potenciarà la domiciliació bancària, impulsant la campanya que divulgue els seus avantatges.

2. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remetrà al domicili del contribuent el document de pagament; alternativament, les dades del deute s'incorporaran en el suport magnètic que origine el corresponent càrrec bancari, i l'entitat financera haurà d'expedir i remetre el comprovant de càrrec en compte.

3. S'ordenarà el càrrec en el compte dels obligats al pagament a mitjan període voluntari.

4. La comunicació a l'òrgan recaptador de la domiciliació haurà de presentar-se almenys amb un mes d'antelació a la confecció del padró. En altre cas tindran efecte a partir del període següent.

5. Si verificat el càrrec en el compte del contribuent, aquest el considera improcedent podrà ordenar la seua devolució dins dels vint dies següents a la data de càrrec.

6. Les domiciliacions tindran validesa per temps indefinit mentre no siguen anul·lades. No obstant això, s'anul·laran automàticament aquelles domiciliacions que siguen retornades per l'entitat bancària i que el motiu de la devolució siga per:

—NIF, CIF o NIE no coincident amb el titular del compte comunicat.

—Compte inexistent o cancel·lada.

7. La domiciliació bancària es portarà a terme segons el model aprovat en aquesta ordenança com a annex I, el qual es trobarà a la disposició de l'usuari en la pàgina web en el departament de Tresoreria de l'Ajuntament.

(...)

ARTICLE 79é.-SOL·LICITUD.

1. Les sol·licituds d'ajornament es realitzaran en els terminis següents:

a) Deutes que es troben en període voluntari de recaptació o de presentació de les corresponents autoliquidacions o declaracions-liquidacions en el termini fixat per a l'ingrés en voluntària, art. 62.1, 62.2 i 62.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.

b) Deutes en via executiva: en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns embargats.

c) La sol·licitud d'ajornament i fraccionament es dirigirà al tresorer/a, a qui correspon l'apreciació de la situació economicofinancera de la persona obligada al pagament en relació a la possibilitat de satisfer els dèbits i haurà de contenir necessàriament les dades establides en el model existent en l'annex II d'aquesta ordenança.

d) A les sol·licituds d'ajornament i fraccionament s'haurà d'adjuntar la següent documentació:

d. 1. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si el deutor és persona física:

—Nòmina, pensió d'invalidesa, jubilació o atur.

—Si no percep cap pensió, certificat acreditatiu d'aquest fet.

—Les tres últimes declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

—Altres documents que la persona sol·licitant considere oportuns.

d.2. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si el deutor és persona jurídica:

—L'últim balanç de l'empresa o entitat.

—Les tres últimes declaracions de l'impost sobre societats.

d.3. En el cas de deutes d'import igual o superior a 18.000 euros: aval bancari que atendrà el model aprovat en l'annex III d'aquesta ordenança.

2. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, l'òrgan competent per a la seua resolució requerirà a l'interessat, perquè, en un termini de deu dies, resolga les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud i s'arxivarà sense més tràmit.

L'arxiu d'actuacions i el decaïment del dret al tràmit seran declarats mitjançant una providència que dictarà l'òrgan que haja disposat el tràmit de substanciació.

3. Els criteris generals de concessió d'ajornament són:

1. Els deutes d'import inferior a 1.500 euros podran ajornar-se per un període màxim de tres mesos.

2. El pagament dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un any.

3. Si l'import excedeix de 6.000 euros, els terminis concedits poden estendre's fins a 18 mesos.

4. Només excepcionalment es concedirà ajornament dels deutes l'import dels quals siga inferior a 150 euros, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt anterior. En aquests supòsits l'òrgan encarregat de la seua resolució és la Junta de Govern Local previ informe de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

5. Els terminis concedits seran comptats des del moment de la notificació de la resolució, duran sempre data del 5 o 20 i s'ingressarà en el número de compte previst en el decret de concessió. El termini màxim de resolució és de 6 mesos, transcorreguts els quals haurà d'entendre's desestimada quan no recaiga resolució, per silenci administratiu negatiu.

6. El fraccionament de pagament, es regirà per les normes aplicables a l'ajornament en tot allò no regulat especialment.

(...)

ARTICLE 82é.-GARANTIES.

1. La garantia cobrirà l'import del principal i dels interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.

2. S'acceptarà com garantia l'aval solidari d'entitats de dipòsit que cobrisca l'import del deute i dels interessos de demora calculats. L'aval bancari atendrà el model aprovat en l'annex III d'aquesta ordenança.

3. No s'exigirà garantia quan l'import del deute per tots els conceptes l'ajornament dels quals se sol·licita siga inferior a 18.000 euros. La garantia haurà d'aportar-se en el moment de sol·licitar l'ajornament, ja que no se sol·licita cap altra documentació referent a això.

4. Es podrà dispensar d'aportar garantia, que serà acordada per l'òrgan que concedeix l'ajornament, en el cas que el deutor manque de mitjans suficients per a garantir el deute i l'execució del seu patrimoni poguera afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva o bé poguera produir greus crebants per als interessos de la hisenda pública.

5. Quan s'haja realitzat una anotació preventiva d'embargament en un registre públic de béns de valor suficient, segons el parer del tresorer/a, es considerarà garantit el deute i no serà necessari aportar una nova garantia.

6. L'execució de les garanties a què es refereix aquest article es realitzarà pel procediment regulat en l'article 74.

L'import líquid obtingut s'aplicarà al pagament del deute pendent, inclosos costos, recàrrecs i interessos de demora.

La part sobrant serà posada a la disposició del garant o de qui corresponga.

ARTICLE 83é.-ÒRGANS COMPETENTS PER A LA SEUA CONCESSIÓ.

1. La concessió i denegació d'ajornaments i fraccionaments de pagament és competència de l'alcalde/essa o aquell en qui delegue.

2. No es concediran ajornaments/fraccionaments, en el cas de la taxa pel Mercat del Dimecres i la taxa del mercat al detall. 00.

3. No es concediran ajornaments per la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires llevat que es tracte d'ocupacions anuals.

4. En els casos excepcionals de l'art. 79.3.4 serà la Junta de Govern Local, previ informe de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, la que resolga.

5. L'acord de concessió especificarà la classe de garantia que el sol·licitant haurà d'aportar o, si escau, la dispensa d'aquesta obligació.

6. Contra la resolució denegatòria de l'ajornament o fraccionament de pagament, podrà interposar-se un recurs de reposició davant l'alcalde, en el termini d'un mes comptador des del dia de la recepció d'aquesta notificació.

(...)

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments i adoptarà l'acord definitiu, publicant l'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 2n.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA I-3, CORRESPONENT A L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19.10.09; la qual consisteix a suprimir l'apartat 3, tercer paràgraf de l'article 6è.

En primer lloc, intervé el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: «Bien, en relación con el impuesto sobre vehículos, entendemos esta supresión. Vemos que surge quizás, por el conflicto que puede haber actualmente en la retirada de vehículos de la vía pública por las empresas que lo están realizando. Ya hemos solicitado en Comisión, de que se redacte una plica al respecto para tener claro con qué documento pueden esas empresas retirar el vehículo de la vía pública. En este punto, ya habíamos hecho unas propuestas, que se nos dijo en Comisión, que se quedarían para estudio, lo leerán, que así lo reconoce la Ley de Haciendas Públicas, donde dice que se podría bonificar hasta un 75% determinados vehículos que usaran determinada energía en el consumo. Y al respecto hicimos una propuesta que los vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas tendrán una bonificación del 50%, de la misma forma que pedíamos que los vehículos de uso particular que usen el gas natural como combustible o bien se adapten para utilizar el mismo, cuando no fuera éste el que compraran, disfrutarán de una bonificación del 50% durante los cuatro primeros años de vida útil del vehículo. Estamos en un momento donde precisamente el mercado de automoción tiene un gran, una gran importancia en nuestra economía. Las empresas automovilísticas están en constante reconversión y nuestra apuesta por el medio ambiente de nuestro gobierno, en sus distintos ámbitos, sería de aportar por, si no es en la línea de nuestra propuesta, introducir/adicionar alguna posibilidad de fomentar la adquisición de esta tipología de vehículos. No quiere decir de que el resto de los mismos también tiene por el tema de las emisiones CO2 sus correspondientes subvenciones estatales o autonómicas. En lo que nos compete a nosotros, por la utilización de la vía pública, nos queda este pequeño margen. En la medida de poner un pequeño grano de arena en este comercio y activar o fomentar la compra de vehículos o el uso, ya sea por empresas públicas, privadas, porque hay una gran gama de vehículos de alquiler, de renting, que se tiene por la empresas públicas, así como ha hecho no sé SENER y otras empresas, estaríamos interesados en que se nos dijera si se ha estudiado esta posibilidad que propusimos en su momento. Muchas gracias.»

(Traducció)

En relació amb l'impost sobre vehicles, entenem aquesta supressió. Veiem que sorgeix, potser, pel conflicte que pot haver actualment en la retirada de vehicles de la via pública per les empreses que ho estan realitzant. Ja hem sol·licitat en Comissió que es redacte una plica referent a això per a tenir clar amb quin document poden eixes empreses retirar el vehicle de la via pública. En este punt, ja hem fet unes propostes, que se'ns va dir en Comissió, que es quedarien per a estudi, ho llegiran, que així ho reconeix la Llei d'Hisendes Públiques, on diu que es podria bonificar fins a un 75% determinats vehicles que usaren determinada energia en el consum. I referent a això vam fer una proposta que els vehicles de motor elèctric i/o emissions nul·les tindran una bonificació del 50%, de la mateixa forma que demanàvem que els vehicles d'ús particular que usen el gas natural com combustible o bé s'adapten per a utilitzar-lo, quan no fóra este el que compraren, gaudiren d'una bonificació del 50% durant els quatre primers anys de vida útil del vehicle. Estem en un moment on precisament el mercat d'automoció té una gran importància en la nostra economia. Les empreses automobilístiques estan en constant reconversió i la nostra aposta pel medi ambient del nostre govern, en els seus diferents àmbits, seria d'aportar per, ―si no és en la línia de la nostra proposta―, introduir/addicionar alguna possibilitat de fomentar l'adquisició d'esta tipologia de vehicles. No vol dir que la resta d'estos també pel tema de les emissions CO2 tenen les seues corresponents subvencions estatals o autonòmiques. En el que ens competeix a nosaltres, per la utilització de la via pública, ens queda aquest xicotet marge. En la mesura de posar un granet d'arena en este comerç i activar o fomentar la compra de vehicles o l'ús, ja siga per empreses públiques, privades, perquè hi ha una gran gamma de vehicles de lloguer, de rènting, que es té per les empreses públiques, així com ha fet SENER i altres empreses, estaríem interessats que se'ns diguera si s'ha estudiat aquesta possibilitat que vam proposar en el seu moment. Moltes gràcies.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: «Sí, bueno, en referencia a esta tasa, como ha comentado antes el Sr. Martínez, están de acuerdo en el tema de las bajas que están controladas por la Dirección General de Tráfico, digamos, que es para ordenar sobre todo el tema de las matriculaciones. Y en cuanto a la propuesta que hicieron del 50% de bonificación, en cuanto a coches eléctricos o de otro tipo de combustión tipo de gas o demás, estuvimos mirando, hemos estado estudiando un poco el tema, seguramente de cara al año que viene o en próximos ejercicios sea una cosa a tratar. Pero, en este momento, esa tasa en lo que eran municipios similares a Benicarló, prácticamente no lo está aplicando nadie. Claro, esta tasa por lo que hemos visto se está aplicando en las capitales tipo Madrid, Barcelona, Bilbao, que son las ordenanzas que nosotros estuvimos mirando y, claro, en estas grandes capitales tienen sentido puesto que el grado de contaminación es mucho más grande que en Benicarló. Y, aparte, aquí en Benicarló, en estos momentos no teníamos ningún coche censado en cuanto a, digamos, que la carburación fuera eléctrica. Entonces, por tanto, nosotros durante los próximos ejercicios, a medida que avance todo este tema de esta clase de vehículos o lo que sea, pues, será cosas a estudiar, no?. En estos momentos tampoco lo introducimos en la ordenanza por lo que comentaba. No hay ningún coche todavía en Benicarló censado de estas características y aparte, sobre todo , estas bonificaciones están, digamos , encaminadas, digamos, en las grandes capitales de España por el alto grado de contaminación que tienen. Gracias.»

(Traducció)

En referència a esta taxa, com ha comentat abans el Sr. Martínez, estan d'acord en el tema de les baixes que estan controlades per la Direcció General de Trànsit, diguem, que és per a ordenar sobretot el tema de les matriculacions. I quant a la proposta que van fer del 50% de bonificació, quant a cotxes elèctrics o d'altre tipus de combustió tipus de gas o d'altres, hem estat estudiant un poc el tema i segurament de cara a l'any que ve o en pròxims exercicis siga una cosa a tractar. Però, en aquest moment, eixa taxa en el que eren municipis similars a Benicarló, pràcticament no l'està aplicant ningú. Esta taxa, pel que hem vist, s'està aplicant en les cabdals, tipus Madrid, Barcelona, Bilbao, que són les ordenances que nosaltres vam estar mirant i , en aquestes grans capitals tenen sentit ja que el grau de contaminació és molt més gran que a Benicarló. I, a part, ací a Benicarló, en estos moments no teníem cap cotxe censat que la carburació fóra elèctrica. Per tant, nosaltres durant els pròxims exercicis, a mesura que avance tot este tema d'esta classe de vehicles o el que siga, seran coses a estudiar. En estos moments tampoc ho introduïm en l'ordenança pel que comentava. No hi ha cap cotxe encara a Benicarló censat d'estes característiques i a part, sobretot, estes bonificacions estan encaminades, a les grans capitals d'Espanya per l'alt grau de contaminació que tenen. Gràcies.

En un segon torn, el Sr. Martínez diu: «Bueno, bien, contaminación sabemos todos que tenemos. Por regla general, estas bonificaciones no se hacen con vistas al pasado, sino con vistas al futuro. Como he comentado antes, en la problemática de la automoción de la economía españóla, bueno mundial, al respecto es el incluir esta bonificación para incentivar esa adquisición, no es para que tuviéramos actualmente ya esa problemática. No problemática, perdón, no sería un problema, sino ese parquing de vehículos de esas características. Cuando se introduce tecnología nueva y se la fomenta es para la adquisición y es otro pequeño grano de arena, como he comentado, para que el ciudadano que se comprara un vehículo en su elección, a la vez que va a estar primado por la tipología del combustible, las ayudas que le puedan llegar de la adquisición del mismo, vía estatal o autonómico, puede encontrarse también que hay una pequeña diferencia por parte de la Administración Local en lo que estamos hablando de la ocupación de la vía pública, el impuesto de circulación. A ese respecto, bien, viendo que tenemos discrepancia, ustedes lo ven en pasado y nosotros en futuro, en este punto nos abstendremos.»

(Traducció)

Bé, contaminació sabem tots que en tenim. Per regla general, estes bonificacions no es fan amb vista al passat, sinó amb vista al futur. Com he comentat abans, en la problemàtica de l'automoció de l'economia espanyola, bé, mundial, referent a això és incloure esta bonificació per a incentivar eixa adquisició, no és perquè tinguérem actualment ja eixa problemàtica. No problemàtica, perdó, no seria un problema, sinó eixe pàrquing de vehicles d'eixes característiques, quan s'introduïx tecnologia nova i es fomenta és per a l'adquisició i és un altre xicotet gra d'arena, com he comentat, perquè el ciutadà que es comprarà un vehicle en la seua elecció, alhora que estarà primat per la tipologia del combustible i les ajudes que li puguen arribar de la seua adquisició, via estatal o autonòmica, pot trobar-se també que hi ha una xicoteta diferència per part de l'Administració Local, en el que estem parlant de l'ocupació de la via pública, l'impost de circulació. A eixe respecte, veient que tenim discrepància, vostès ho veuen en passat i nosaltres en futur, en este punt ens abstindrem.

Torna a intervindre el Sr. García Bautista: «Bueno, yo el punto, digamos, lo veo en presente. Quiero decir, en estos momentos en Benicarló no tiene, digamos, no considero que tenga problemas de contaminación y ,aparte, considero que el hecho de fomentar la adquisición de estos vehículos creo que debe venir de otras instancias como deben ser del Estado, en este caso, autonómico, pero principalmente del Estado que sea el que verdaderamente financie, como creo que en parte ya está hecho, esta adquisición de vehículos. No creo que no tiene porqué recaer en el peso de las Administraciones Locales, que bastante hacemos ya. Gracias.»

(Traducció)

Jo el punt, el veig en present. Vull dir, en estos moments Benicarló no considere que tinga problemes de contaminació i ,a part, considere que el fet de fomentar l'adquisició d'estos vehicles crec que ha de vindre d'altres instàncies com han de ser de l'Estat, en aquest cas, autonòmic, però principalment de l'Estat que siga el que veritablement finance, com crec que en part ja està fent, esta adquisició de vehicles. Crec que no té per què recaure en el pes de les administracions locals, que bastant fem ja. Gràcies.

Finalment, intervé el senyor alcalde: «Bueno, yo simplemente aclarar una cosa. Las bonificaciones, las ordenanzas que se aprueben son para el año en curso, no son para el futuro, no son para el futuro. O sea, que en el futuro siempre se pueden modificar las ordenanzas, pero sí son para el año en vigor.»

(Traducció)

Simplement aclarir una cosa. Les bonificacions, les ordenances que s'aproven són per a l'any en curs, no són per al futur. És a dir, que en el futur sempre es poden modificar les ordenances, però sí són per a l'any en vigor.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 29.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per tretze vots a favor i cinc abstencions -representants del grup municipal socialista-, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, la qual consisteix en suprimir l'apartat 3, tercer pàrraf de l'article 6è; i modificar, per tant, la Disposició Final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'Alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 6É. – PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ.

1.- El període impositiu coincideix amb l'any natural, llevat del cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas el període impositiu començarà el dia que es produïsca aquesta adquisició.

2.- L'impost es merita el primer dia del període impositiu.

3.- L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle També procedirà el prorrateig de la quota en els mateixos termes en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle i això des del moment que es produïsca aquesta baixa temporal en el Registre Públic corresponent.

En el cas que el subjecte passiu comunique la baixa del vehicle amb anterioritat a l'aprovació del padró de l'impost, durant el seu període d'exposició al públic o en el corresponent termini de reclamacions, s'emetrà una liquidació amb la quota prorratejada. Si la baixa és comunicada amb posterioritat, els subjectes passius podran sol·licitar la devolució de la part de la quota corresponent als trimestres naturals des de la baixa del vehicle.

4.- En el supòsit de transferència o canvi de domicili amb transcendència tributària, la quota serà irreductible i l'obligat al pagament de l'impost serà qui figure com titular del vehicle en el permís de circulació el dia primer de gener i en els cas de primera adquisició, el dia que es produïsca aquesta adquisició.»

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments, adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA I-4, CORRESPONENT A L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, en data 21.10.09, la qual consisteix a modificar els articles 4è, 5è i 6è.

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista: «Un aclariment, Sr. García, Benicarló sí que té contaminació: la contaminació acústica de Benicarló sobrepassa tots els límits permesos per la llei. Els últims estudis que s'han fet sobre contaminació acústica de Benicarló, així ho han demostrat i això és contaminació i estem parlant de cotxes elèctrics. Era un aclariment: “no hay contaminación”, sí hay contaminació.

En el cas de l'ICIO tinc dos qüestions. La primera qüestió és que també nosaltres vam fer una proposta de modificació, una addicional que tampoc no s'ha recollit en el sentit que, per exemple, una bonificació de fins al 50% a favor de les construccions, instal·lacions i obres de captació solar, de tèrmica fotovoltaica, per a autoconsum o venda radioelèctrica, sempre que no formen part d'un projecte d'obra nova i una bonificació del 90% a favor de les instal·lacions, construccions o obres de reforma i millora que afavorisquen les condicions d'accés i habitabilitats dels discapacitats, sempre que no formen part d'un projecte d'obra nova. Això, ja vostés en la Comissió no van admetre-ho. Nosaltres, hem fet propostes, la nostra obligació com a partit de l'oposició és fer propostes. Pareix que totes eixes propostes que nosaltres vam fer, eixes i en els següents punts, no se n'han recollit cap. Vostés sabran per què. Dir “bé, ho estudiarem per a l'any que ve o per a l'altre”, natros, la veritat és que, donant-los tot el vot de confiança que vostés vulgen, no podem aprovar una cosa, simplement que vostés ens diguen que allò que nosaltres proposem l'any que ve segurament ho estudiarem i segurament incorporarem. Perquè l'any que ve sí que és futur, encara que el senyor alcalde diga que l'any que ve no és futur, l'any que ve és futur. I el futur és molt incert per a estes coses i, amb vostés governant, més. Eixa és una qüestió i l'altra qüestió és sobre l'augment del 3,5 en eixe impost sobre construccions i obres. Jo, per activa i per passiva ho he repetit des de l'any 95 fins a avui, que no estava en absolut conforme amb vostés en la forma de fer pressupostos i en la forma de tractar estos temes de les taxes. És una cosa que és evident, ací està en les actes i no vull ser massa repetitiu, però sí vull ser una constància. És a dir, vostés ara diuen que van a pujar el 3,5 aprofitant que vostés saben l'atur que hi ha a la construcció. No és un afany recaptador, perquè al cap i a la fi no recaptarem molt perquè com que hi ha atur en la construcció, això no repercutirà i això no és un ànim d'ingrés. No, eixe és un plantejament fals, absolutament fals. El plantejament és al contrari, és a dir, miren vostés, jo que he estat en el món de la construcció i tinc una miqueta d'historial i ho veig des de 37 anys per ací, li dic a vosté que esta bambolla de què hem parlat, urbanística, això naix al voltant de l'any 95. Al 91 va hi haver una crisis, en general, però sobretot, de la construcció, que és la que mou, en certa manera, molts sectors econòmics. Es va anar superant i al voltant del 95 va ser quan va començar a créixer, va hi haver este creixement. Jo, ja en aquella època, apuntava que s'havien de fer moltes coses. Primera, les taxes, anar actualitzant-les, a part que, fins i tot, parlava jo que el Pla General s'havia de revisar per evitar tot el que ens ha vingut després. Però eixe és un altre discurs. Per què s'havien d'anar revistat? Se havien d'anar revisant. I no em servia l'argument de vostés que “nosotros”. Ací natros no pugem els impostos, natros som els que menys impostos cobrem. Vostés han arruïnat este Ajuntamet, etc., però natros tenim una altra política. Natros no ho fem. Natros no ho pugem i eixe és un discurs fals i mentider. Que siga electoral, sí, que porta vots, suposo, que siga molt bonic de cara al ciutadà, també. Però, de cara a l'economia d'este Ajuntament, que vostés són els que han de defendre, això és nefast. Mire vosté, si des de l'any 95/96 quan va començar este boom de la construcció, este Ajuntament haguera fet unes xicotetes modificacions, ara estem parlant que vostés volen pujar un 0,7. Un 0,7 és un 25% d'augment d'eixa taxa. Eixe 0,7 és un 25% d'augment de cop, el que no han fet durant anys. No ho han tocat en la vida i ara, de sobte, pugen un 25%. Ha aprofitat que com no hi ha... No, perdonen, es fa progressivament quan hi ha activitat econòmica, perquè, vosté, pense una cosa, els senyors constructors, promotors en els seus costos ja inclouen els costos que tinguen de tot tipus i, fins i tot, de l'ICIO. I una activitat econòmica com ha hagut en què els marges comercials han sigut brutals, la influència d'eixe ICIO que vosté haguera pogut augmentar o que vostés hagueren pogut augmentar al llarg d'estos anys. Mire, si cada dos anys haguera muntat una dècima, avui estaríem en eixe 25 % d'augment. I això, cada dos anys, una dècima, haguera sigut un augment imperceptible, imperceptible per a qui se li cobra, però important per a l'Ajuntament per la quantitat i volum que hi havia de dècimes a aplicar, per la quantitat de problemes que hi havia de la construcció, i això és el que ha fet des d'altres ajuntaments. Avui, en esta apujada que vostés proposen, no sobrepassem i està clar el que cobren ajuntaments del nostre voltant, fins i tot de Peníscola, i ens quedem bastant per baix. Eixos han obrat bé, perquè tot el boom immobiliari els ha agarrat amb una taxa que estava com la que vosté posa ara i si això ho hagueren fet poquet a poquet, la quantitat de recaptació que hagués fet, el que han deixat vostés de recaptar és una quantitat brutal, que altres Ajuntaments sí que ho han tingut, sense atracar el ciutadà. Eren temps de bonança econòmica, eren temps que eixos costos es repercutixen, perquè es podia i l'Ajuntament el que havia de fer també era aprofitar eixa bonança econòmica. Però vostés no ho han fet i ara em surten amb el fet que “bé, com no hi ha activitat constructiva, tampoc és gravar gran cosa”. Però eixe discurs no és veritat. Vostés saben un 25% de l'ICIO de cop, absolutament de colp. Això no és admissible, no és admissible des de cap punt de vista, del punt de vista del govern, d'un equipo de govern, de governar la ciutat, d'un punt de vista de l'economia d'una ciutat. Vostés han perdut una quantitat de milions de recaptar, anunciant que “nosotros no subimos los impuestos”. I això no són impostos? Això no són impostos. Peró bé, vostés ho han anunciat d'una forma així i durant tots estos anys s'ha perdut una quantitat de diners bestial. Ara de cop el 25%. A natros no ens busquen per a això. Natros hem predicat massa anys que esta no era la forma de fer les coses, que l'Ajuntament havia de plantejar-se un sistema fiscal ordenat i anar apujant progressivament i anar reactualitzant les taxes en la mesura que ho han de fer i vostés no ho han fet. Una cosa ha portat l'altra i ara de cop el 25%. Ens pareix una autèntica usura, en la qual natros no estem dispostos a col·laborar. Per això, a pesar que el senyor portaveu de vostés, a micròfon tancat, em diu que sóc un demagog i l'alcalde li ho permet, com sempre, (cosa que hauria de revisar-se una miqueta), no hi ha dret que un estiga parlant i li estiguen dient “demagogo”. Però, està bé que em diguen demagog. A mi no m'importa que me diguen demagog. Allà cadascú les insinuacions que fa. A més, tampoc és que està per a donar lliçons de res més. Però com no vull entrar en discussions, ni vull fer oïdes sordes, segueixo parlant d'això. Em pareix una usura que, en este moment, portem un 25 % d'augment i sobretot em pareix que vostés han deixat passar durant molts anys una oportunitat única d'actualitzar-ne unes taxes, de tindre uns diners l'Ajuntament, els que hagueren hagut de tindre i això jo no els ho puc perdonar avui.»

A continuació, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: «Començaré per la primera part del seu discurs on comentava que vostés van fer algunes propostes, quant a bonificacions, i crec que algunes de les coses que ha dit de les bonificacions no és que vostés les feren, és que ja estaven recollides a l'ordenança. És a dir, que quan vostés ens les van fer a la Comissió, ja estaven recollides. Vull dir que, fins i tot, quan vaig sentir la roda de premsa, vaig dir “ostres, és que nosaltres hem bonificat el 95%”. És més, el que hem fet, en algunes, (perquè està una miqueta mesclat en les antigues ordenances), ha sigut regular-ho de forma més específica. El 95% destinat a hospitals, ambulatoris, escola infantil, primària i secundària. Un 90% per a les obres de rehabilitació del casc antic, un 90% per a les obres que vosté deia de “reforma de accesibilidad a los discapacitados”, en diguem, en viviendes que no són d'obra nova i, a banda, un 20% també per aquelles vivendes en què el tema d'instal·lació elèctrica i d'instal·lació d'energia solar també per a les que són de reforma, que no són d'ús obligatori, perquè les llicències d'obres avui ja ho recullen. Vull dir que les propostes que vostés feien, natros ja les recollíem en l'ordenança, a banda d'altres modificacions encaminades al tema turístic, que van incloure en l'ordenança. Vull dir que les seues propostes eren més o menys encaminades al mateix que natros i natros ja, quan vam portar les ordenances a la Comissió, ja les havíem recollides. Vull dir que en això estàvem d'acord, no hi havia cap tipus de discrepància. Quant al tipus de gravamen del 3,5 vosté comenta que, per aprofitar el fet que ara hi ha poca activitat, natros hem decidit de pujar el 3,5. Primer de tot, i continuem sent, (és més, vosté ho ha dit), els més baixos de municipis pareguts a Benicarló, els més baixos. Vosté em deia que havia d'haver-ho fet de forma progressiva. No, natros, en dos anys i mig no ho havíem pujat. El que s'havia posat anteriorment, jo, de fet, i este equip de govern no som responsables de les actuacions, d'anys anteriors. Vostés també van tindre dos anys per anar regulant, (en el 2005 i en el 2006), i natros hem cregut que, en este moment, apujar este tipus de gravamen, afecta molt poca gent perquè, pràcticament, l'activitat de construcció està parada. Si natros tinguérem un afany recaptador, vosté sap que en l'IBI també som dels més baixos de la província. Vull dir, municipis similars a Benicarló de més de 25000 persones, tant en l'ICIO, com en l'IBI estaven tots per damunt. I l'IBI enguany continuem en les mateixes taxes. Vull dir que natros continuem sense apujar la pressió fiscal per un acte de responsabilitat, perquè sabem quina és la situació econòmica. De fet, l'IBI hauria d'estar en uns altres paràmetres. Ho sabem, però quan no es pot pujar, perquè les situacions de dificultat econòmica de la gent no ho permet, natros considerem que fem un acte de responsabilitat. Per això, li dic que en el tema del tipus de gravamen, crec que vostés estan fent una mica de demagògia, perquè, per una banda, no em pot demanar que, (m'està dient que si el tema d'usura), si estem pujant un 0,7, el 25% i, per una altra banda, en els pressupostos, vosté em demanarà que augmentem els ingressos, em demanarà servicis com eixos municipis de més de 25000 persones que tenen les taxes molt més per damunt de Benicarló. Aleshores, per una banda, em demana més bonificacions i, per una altra banda, em demana que ingressem més, perquè diu que l'Ajuntament hauria d'ingressar més. I per una altra banda, em demanarà més servicis. Tot al mateix temps, no pot ser. Jo considero que això és fer una mica de demagògia, de veritat i considero que Benicarló, amb la pressió fiscal segurament més baixa de tots els municipis —ja no de Castelló, jo crec que, fins i tot, segurament de tota la Comunitat Valenciana, de més de 25000 persones—, hem sigut molt responsables i estem aguantant, en esta època de dificultat, sense apujar la pressió fiscal als ciutadans de Benicarló. Gràcies.»

En aquest punt, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del BLOC: «Moltes gràcies, senyor Alcalde. Natros només volíem fer un comentari perquè dins d'aquella Comissió, —a la qual jo no vaig poder assistir a tota per complet, perquè després d'este punt concretament, vam haver de sortir per a la convocatòria de la Junta de Portaveus—, ens vam equivocar o em vaig equivocar en el vot perquè jo, quan vam començar, (el senyor viceinterventor segurament se'n recordarà), jo vaig preguntar l'augment que havien sofert les taxes i em van dir que no, que no se n'havia tocat cap. Jo ja em vaig quedar en esta cobla i, després quan es va parlar, efectivament es va nomenar el 3,5, però no vaig caure i a l'hora de votar, vam votar que sí. Aleshores, per això jo dic que, reconeixent l'error que vam tindre, natros creiem que no és el moment en esta situació i més perquè, tal com es diu, no influirà perquè no recaptarem res. Potser seria una manera de poder dir-li a la gent: natros continuem col·laborant amb això, a vore si ells poden col·laborar també amb més decisió de poder tirar obra endavant. I, potser, en una altra època —que, de moment, no arriba, però esperem que no tarde molt—, en què la bonança torne a vindre, però, potser, poquet a poquet, (com deia fa un momentet el senyor Sánchez), fer una miqueta de reflexió de tot el que no s'ha fet durant estos anys i es considere i, a partir d'ara, que la cosa ja funciona una miqueta millor, anar apujant una mica cada any, per a situar-nos en un lloc que podia ser este o fins i tot un poc més. Però, en estos moments, la nostra opinió és que no és la millor ocasió per a poder a augmentar i torno a repetir, que em vaig equivocar en la votació d'aquell dia. Avui rectifiquem i votarem en contra.»

Seguidament, intervé el senyor alcalde: «Un momentet, Sr. García. No se li va dir res d'això. De taxes, no se'n apuja cap. És que l'ICIO és un impost, les taxes estan totes igual. Simplement aclarir el que ha dit: l'ICIO justet no és una taxa, és un impost i les taxes sí que es queden totes igual.»

Torna a intervindre el senyor Guzmán: «Molt bé, moltes gràcies per l'aclariment. És que és que som pardillos en el tema. Per això tenim un alcalde com vosté, que està per a informar-nos. Moltes gràcies.»

L'alcalde manifesta: «Per a això estem, a vegades.»

Tot seguit, intervé el Sr. García: «Simplement, per aclarir el tema del tipus de gravamen, tornaré a dir: Benicarló en este 3,5 es queda a l'altura dels mateixos municipis de més de 25000 persones, dels que estaven més baixos. Vull dir, si natros haguérem volgut anar al màxim, que és, pràcticament, el que tenen tots pràcticament els municipis de més de 25000 de la província de Castelló, que estan tots en el 4. És més, natros vam estar valorant entre el 3,2 -3,5 i, al final, vam decidir el 3,5 perquè, més o menys, era el mínim que hi havia en algun municipi de la província de Castelló, la resta ja estaven tots pel 4. És que no hem anat als màxims, ens hem quedat, en el mínim del que hi havia en municipis similars. Vull dir que no hem volgut anar fins al 4%, per tant, considero que hem sigut prou responsables i, a més, consideràvem, encara que siga així, que en estos moments afectarà molt poca gent. Gràcies.»

Torna a intervindre, en un segon torn, el Sr. Sánchez: «Jo crec que vosté, en primer lloc, m'haguera pogut canviar el de “demagogo”, perquè això ja m'ho havien dit ací vostés. M'haguera pogut dir una altra cosa, però està bé, vosté és obedient i això m'agrada. Com sempre, ha sigut bon xic. Jo el conec fa molts anys i és un bon xic en el bon sentit de la paraula. Vosté em diu i m'ho recorda una altra vegada: “No, no, és que, mire, natros estem encara per baix de la majoria ciutats”. Totes les ciutats, que han fet els deures, han fet el que vostés no han fet. Ho han fet bé durant anys. Han sabut, en cada moment, aplicar els impostos que corresponien per l'activitat econòmica que tenia i perquè l'Ajuntament poguera recaptar. Ho han fet bé. A mi, quan vosté em diu “ja però això ha sigut el govern anterior”. Si jo fóra el Sr. Mundo, ací muntava un ciri, perquè això ho he sentit moltes vegades. No, natros les posem, els d'abans. Bé, el Sr. Mundo i el Sr. Marzal i el senyor portaveu del seu grup que també estaven. En fi, si la culpa és dels altres, què vol que li diga? Jo no culpo persones, jo no estic per a muntar-la amb vosté, jo culpo polítiques, actuacions d'un grup polític o d'un grup municipal que està en el govern d'una ciutat. Des que està, des del 91 fins a avui. Bé, vosté és un bon xic, jo no estic personalitzant ni en vostés ni en ningú. Estic parlant d'actuacions d'equips de govern i que han estat vostés ací durant 16 o 17 anys. Eixa és la meua crítica. “Però això eren els altres” i, vostés, quan van estar, què van fer? Natros sí vam tocar-ho. Primer, per no fer esta barbaritat de pujar un 25%, el que vam fer va ser modificar les bases, allò que ens basàvem a l'hora de valorar l'obra, perquè una cosa és el cost teòric de l'obra i l'altra el cost real. I vam anar a buscar, per a explicar-li-ho, el cost real i no el cost teòric, en la qual cosa, sí que estàvem pujant l'impost, per via, diguem, indirecta. Vam fer-ho, em comprèn? La valoració que me deia d'un projecte. Clar, per això després venia un tècnic que tenia eixa obra i eixa valoració s'aplicava a l'impost. Vam fer-ho, però no ho vam tocar perquè no podíem començar en un any ni en dos a pujar un 10, un 15 o un 30%, d'acord? Vam fer un pas i després, poc a poc, els següents. No vam tindre temps de fer-ne, altres, de passos. Jo no li he dit que vosté té afany recaptador, vosté no sé d'on s'ho ha tret això. Jo he dit, no hi ha afany recaptador, evidentment, perquè si no hi ha activitat econòmica, si no hi ha construcció, igual fa que vosté puge el 25% que el 50%. No és una qüestió d'afany recaptador. És una qüestió de polítiques econòmiques que no s'han seguit, com anava dient, i que ara, de sobte, bum!, el 25%. Ara que no val per a res, perquè, evidentment, ara no val per a res. Vosté em diu que l'acuse que després, quan vindran els ingressos, vosté em dirà que no hi ha ingressos. Mire, jo no l'acuso del fet que hi hagen o no hi hagen ingressos; els ingressos són els que són. El que sí que li torno a repetir, per enèsima vegada, és que els ingressos que vosté ha pressupostat i té en l'any 2009 són superiors al del 2008 i els del 2008 van ser superiors al del 2007 i el 2007 al 2006. Es a dir, els del 2009 són els ingressos més grans que mai ha tingut este Ajuntament des de la democràcia. Des que ho conec jo, mai. Vull dir que els ingressos estan ací, però, per què? Per una raó molt senzilla, Sr. García. A vore, això és pegar-li la volta a la truita. No hi ha ingressos de l'ICIO, però puja l'IBI, perquè durant estos anys s'ha construït i el que ara tenim és que puja l'IBI, d'acord? Per què? Perquè hi ha moltes més construccions que estan gravades per eixe impost. I tot això compensa sobradament i, a més, no és que ho compense, és que eixa activitat que hi ha hagut econòmica, encara que estiga en crisis, ha portat una cosa molt important, perquè, vosté, l'ICIO és un impost que cobra en el moment que s'executa l'obra i ací s'ha acabat, però l'IBI no. L'IBI és avui, l'any que ve, l'altre, l'altre... Mentre tinga vida útil eixa vivenda, eixa construcció. Això és el que, quan parlàvem natros, a vegades, de polítiques que foren productives, que generaren recursos. A això ens referíem. És a dir, no és tan important el que graves com el que després et proporciona. I eixe ha sigut el nostre discurs. Jo no havia parlat ni d'afany recaptador ni... No, no, ací no em pillarà. Jo he criticat i segueixo criticant la política seguida per vostés en els anys que han estat en el govern, quant a esta aplicació d'estes coses, pressumint cada vegada que es feia un Ple de pressupostos que “nosotros no subimos los impuestos”. “Que sàpiga que no pugen els impostos, que anem a les taxes i pugem el mínim que podem. Si podem l'IPC no passem d'ací, però natros no pugem els impostos”, i ho han predicat mil vegades que “nosotros no subimos los impuestos”. “No arruïnem la ciutat, la ciutat no la toquem”. Això és mentida. Els impostos tenen que actualitzar-se i apujar-se. Per què? Perquè dels impostos són el que després es donen serveis al ciutadà. Eixa política de presumir, ens porte a això. I ara anem a un 25% d'augment que jo li asseguro que, clar, no hi ha afany recaptador. No hi ha activitat econòmica. No hi ha afany recaptador, evidentment, però esta no és la fórmula i natros no estem disposats a donar-li suport.»

Seguidament, intervé el Sr. García: «Seré molt breu per acabar. Quan em referia que, anteriorment, en altres èpoques, no sé les decisions que es van prendre en el seu moment i no en sóc responsable, per suposat. I, a banda, tampoc sé perquè en aquell moment es van prendre. Sí que sóc responsable de les decisions que he de prendre ara. Com vosté diu, potser, s'haguera hagut d'apujar, doncs, potser, s'haguera hagut d'apujar. No sé per què no es va fer. Aquelles persones pensaven d'una altra forma i no es van tocar, però, jo considero que este gravamen està molt per baix, com vosté sap. Igual em deia vosté que, de forma fraccionada. Doncs, segurament, el 2005 i el 2006 en plena època d'auge urbanístic, que va estar vosté governant haguera pogut apujar el primer any al 3, el segon any al 3,3, per exemple, i avui, potser, jo només pujaria 2 dècimes, per exemple. Sí, clar, m'imagino que en aquell moment van valorar que, potser, sempre queda malament el fet que puges el gravamen un 0,5. Doncs jo segurament també assumeixo que puga ser, procurant tot el gravamen ara, este 0,7, però considero que ho he de fer. Ho he de fer i, segurament, el dia que jo no estaré, s'ho trobaran els que vindran. Considero que és un acte de responsabilitat, perquè jo de cara a la galeria deixo el 2,8 i no passa res i més en un any que no vaig a ingressar res. Perquè, sí clar, és que vull ingressar més. És que, encara demostro més que no ho faig per ingressar més, sinó perquè considero que és un gravamen que estava desfasat i el que tracto de fer és una actuació responsable. No de quedar bé, de deixar-lo al 2,8, sinó d'actualitzar-nos als municipis de més de 25000 persones de tota la província —que estan, fins i tot, en el 4—, perquè Benicarló s'hi aproxime. Considero que és un acte de responsabilitat. Gràcies.»

Finalment, conclou l'alcalde: «El Sr. Sánchez ha complit els dos torns. I ja sabem que no volen votar a favor i han donat les seues raons. No vulga acabar vosté i s'ha acabat això, d'acord? Ja està clar. Passem el punt a votació i torno a dir-li que no em torne a replicar.»

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per onze vots a favor i set en contra representants del grup municipal socialista i del grup municipal BLOCG, acorda:

Primer. Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, la qual consisteix a modificar els articles 4è, 5è i 6è i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 4t.- BASE IMPOSABLE, QUOTA I MERITACIÓ.

1.- La base imposable de l'impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s'entén per tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquesta.

No formen part de la base imposable l'Impost sobre el valor afegit i altres impostos anàlegs propis de règims especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, si escau, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integre, estrictament, el cost d'execució material.

Es practicarà una liquidació provisional a compte i la base imposable es determinarà en funció dels següents índexs o mòduls:

TIPOLOGIA EDIFICATÒRIA

COST ESTIMAT PER M2

EDIFICI UNIVIVENDA AÏLLADA

739€/M2

EDIFICI PLURIVIVENDA ADOSSADA O APARIADA

641€/M2

EDIFICI PLURIVIVENDA

635€/M2

LOCAL COMERCIAL SENSE DISTRIBUCIÓ

332€/M2

PLANTA SOTERRANI GARATGE O MAGATZEM SENSE DISTRIBUCIÓ

332€/M2

EDIFICIS O LOCALS COMERCIALS O D'OFICINES

553€/M2

NAUS INDUSTRIALS

232€/M2

DEMOLICIONS D'EDIFICACIONS D'UNA PLANTA

34€/M2 PARCEL·LA OCUPADA

DEMOLICIONS D'EDIFICACIONS DE DOS PLANTES

67€/M2 PARCEL·LA OCUPADA

DEMOLICIONS D'EDIFICACIONS DE TRES PLANTES

100€/M2 PARCEL·LA OCUPADA

DEMOLICIÓ D'EDIFICACIONS DE MÉS DE TRES PLANTES

28€/M2 EDIFICAT

PISCINES DESCOBERTES

224€/M3

CASES D'ARREUS 30M2

134€/M2

OBRES MENORS EN GENERAL

Ha de redactar-se una memòria valorada amb preus segons l'última versió del quadre de preus de l'Institut Valencià de l'Edificació.

Quant a la realització de reformes en edificis ja construïts, s'aplicarà un 60 % del mòdul previst en l'ordenança per al càlcul del pressupost de reforma d'edificis en els quals no s'actue sobre la seua estructura ni les façanes. Un percentatge del 10 % quan la reforma incloga la façana i un 30 % quan siga sobre l'estructura. A més, aquests percentatges seran acumulatius.

Per a obres menors, en les quals no s'aporte la seua memòria valorada i no es puga calcular la base imposable tenint en compte els mòduls referits anteriorment, l'autoliquidaació es realitzarà aplicant al pressupost que s'indique en la sol·licitud el 3,5 % de tipus de gravamen.

2.- La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

3.- El tipus impositiu serà el 3,5 %

4.- L'impost es meritarà en el moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència. En el supòsit que no intervinga cap sol·licitud de llicència, es meritarà l'impost des que s'execute qualsevol classe d'acte material tendent a la realització del fet imposable.

ARTICLE 5é.- GESTIÓ.

1.- Els subjectes passius estan obligats a presentar davant aquest Ajuntament una declaració autoliquidació segons el model determinat per aquest, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació procedent.

Aquesta declaració autoliquidació, prèviament abonada, haurà de ser adjuntada al document de sol·licitud de la llicència. L'ingrés tindrà la consideració d'ingrés a compte. Quan es concedisca la llicència preceptiva o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquesta llicència preceptiva, s'inicie la construcció instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte i es determinarà la base imposable.

a) En funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest haja estat visat pel col·legi Oficial corresponent quan això constituïsca un requisit preceptiu.

b) En funció dels índexs o mòduls quan l'ordenança fiscal així hi preveja i establisca a aquest efecte.

En el cas que la corresponent llicència d'obres o urbanística sigua denegada sense haver-se realitzat la construcció, instal·lació o obra, els subjectes passius tindran dret a la devolució de les quotes satisfetes.

2.- L'autoliquidació presentada tindrà caràcter provisional i es determinarà la base imposable del tribut en funció del pressupost aportat pels interessats, sempre que aquest hagués estat visat pel col·legi Oficial corresponent.

3.- En el cas que es modifique el projecte i/o hagués increment del pressupost, es presentarà l'autoliquidació complementària per la diferència entre el pressupost inicial i el modificat, amb subjecció als requisits i efectes indicats en els apartats anteriors.

4.- A la vista de les construccions, instal·lacions o obres efectivament realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, podrà modificar, si escau, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior, practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint al subjecte passiu o reintegrant-li, si escau, la quantitat que corresponga.

5.- El pagament d'aquest impost en cap cas eximirà de l'obligació d'obtenció de la llicència urbanística municipal en els supòsits que aquesta siga preceptiva.

ARTICLE 6é.- EXEMPCIONS i BONIFICACIONS.

1.- OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT MUNICIPAL.

1.1.-Són d'especial interès o utilitat per al municipi de Benicarló, per raons de caràcter social, cultural, historicoartístic i de forment de l'ocupació, conforme a l'article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, les construccions, instal·lacions o altres obres destinades a:

a) Construccions o ampliació d'hotels o d'instal·lacions hoteleres, tenint aquesta consideració les piscines, els garatges, les instal·lacions esportives i similars. No tindran aquesta consideració les obres de mera reparació.

b) Ampliació, reforma o reparació d'immobles catalogats pel planejament com immobles protegits.

c) Construcció o ampliació d'instal·lacions turístiques d'oci, tenint aquesta consideració els parcs temàtics, els parcs d'atraccions, els parcs aquàtics, els minigolfs, les pistes de karting i similars.

La concessió de la bonificació s'aplicarà sobre la quota de l'impost mitjançant un acord de la Junta de Govern Local per delegació del Ple de la corporació i requerirà la prèvia sol·licitud de l'interessat que haurà de ser presentada conjuntament amb el projecte de construcció, instal·lació o obra que es tracte. L'obtenció de la bonificació requerirà la declaració expressa d'interès social de la construcció, instal·lació o obra.

L'import de la bonificació s'establix en els següents quadres en funció del tipus d'activitat:

A) Per a construccions, instal·lacions i obres en hotels, en funció del nombre d'estrelles i el nombre d'habitacions.

Bonificació

Categoria

%

2 estrelles

3 estrelles

4 estrelles

5 estrelles

95

Més de 200 hab.

85

151-200 hab.

75

Més de 125 hab.

101-150 hab.

65

Més de 100 hab.

101-125 hab.

Fins a 100 hab.

55

81-100 hab.

81-100 hab.

45

61-80 hab.

Fins a 80 hab.

30

Més de 40 hab.

40-60 hab.

20

21-40 hab.

10

Fins a 20 hab.

B) Per a càmping, en funció de la seua categoria i nombre de places:

Categoria

% percentatge de bonificació

10

15

20

Fins a 100

101-300

Més de 300

Fins a 300

Més de 300

Més de 300

C) Per a parcs temàtics, en funció de la seua superfície en m2:

Superfície

% Bonificació

Fins a 10.000

75

10.001-50.000

85

Més de 50.000

95

1.2.- Tindran bonificació del 95% les construccions, instal·lacions i obres destinades a hospitals, ambulatoris i a l'educació infantil, primària i secundària.

1.3.- Una bonificació del 90 % en la quota de l'impost per a aquelles obres de rehabilitació recollides en el capítol V de la secció primera del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià en matèria d'habitatge i sòl, d'immobles situats en el nucli antic de la ciutat inclosos en l'àmbit d'àrees de rehabilitació.

2.- En aplicació de l'article 103.2 lletra i del text refós de la Llei d'Hisendes Locals 2/2004, les obres de reforma d'habitatges i edificis ja existents que es realitzen amb la finalitat d'afavorir les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, gaudiran d'una bonificació del 90% de la quota, d'acord amb les següents regles:

a) El subjecte passiu haurà de sol·licitar la concessió de la bonificació.

b) En el cas d'habitatges es prendrà en consideració el pressupost d'execució material per al càlcul de la quota, sempre que l'obra a realitzar estiga destinada únicament a l'habitabilitat dels discapacitats.

c) En el cas que les obres estiguen destinades a la reforma d'un edifici, per a afavorir les condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats, únicament es computaran per al càlcul de la quota amb drets a bonificació les partides corresponents. Per a això serà necessari que el pressupost es presente desglossat en la part que corresponga a obres que afavorisquen aquestes condicions.

d) Previ a la concessió de la bonificació, el tècnic municipal competent emetrà un informe valorant les reformes que es proposen realitzar i la seva adequació als fins previstos i donant la seua conformitat.

3.- Una bonificació del 20 % a favor de les construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.

Aquesta bonificació s'aplicarà a la quota resultant d'aplicar, si escau, les bonificacions dels apartats anteriors.

4.- Es concedirà una bonificació del 20% de la quota de l'impost a favor de les construccions, instal·lacions i obres de reforma d'habitatges i edificis ja existents que es realitzen amb la finalitat d'afavorir la incorporació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Sempre que les instal·lacions per a producció de calor incloguen col·lectors que disposen de la corresponent homologació de l'Administració competent i per aquella part de projecte que afecte únicament a aquestes construccions, instal·lacions i obres.

5.- Els altres beneficis fiscals que establisquen les disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.»

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 4t.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA I-5, CORRESPONENT A L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19.10.09; la qual consisteix a modificar l'article 15 «Gestió».

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: «Muchas gracias, Sr. Presidente. Aquí también ha habido una modificación del artículo 15, de la gestión del impuesto, de acuerdo con ella ya lo aportamos, aunque después hicimos unas propuestas donde entraba como novedad el tema de las multas, las prórrogas, el tema de la Notaría, las comunicaciones y demás. Bien, no sé cómo, no creo que se recoja bien a efectos de cómo actuaremos cuando estos documentos se realicen en un Notario de otras Comunidades Autónomas. El tipo de gravamen al que iba nuestras propuestas, a efectos de que, si era factible, se redujera del 25 actual al 23 y así sucesivamente en los cuatro bloques que tiene el impuesto. Ahí, por el tiempo, ¿no?, el primer bloque es 5 años, 10, 15 y 20. Es una reducción mínima a efectos también hablamos de la situación. Ya sabemos que las bases, aquí en este caso, han habido que subirlas puesto que las bases de los bienes inmuebles, su valoración, se ha incrementado por el tiempo, en esta actual explosión constructiva y demás. De la misma forma, en bonificaciones habíamos trasladado que subsistía una, que es en relación a la escisión o fusión de empresas, que se acogía la Ley el año 80. Por mucho que se ha mirado esa Ley, aunque le afectan ahora las Directivas, parecía que ni se ha aplicado nunca este impuesto, perdón, esta bonificación ni entendía el porqué subsistía. La propuesta, diríamos, que al final engloba este incremento y es más, para los ciudadanos más importante, sería que tuviera, partiendo de la base en las sucesiones testamentarias, a efectos de sucesiones, la vivienda, la primera vivienda, no todos los bienes del difunto, sino la vivienda. Pedíamos que esta transmisión, porque los terrenos rústicos sí se contemplaba algo, pero lo que es el terreno residencial , la vivienda, no se contempla. Igual, de la misma forma partíamos de que, debido al incremento de valor de las mismas, hubiera una propuesta de deducción porcentual, primeramente hasta 15000 euros, el 80%; hasta 30.000 euros, el 70%, hasta 45000 euros, el 60% y hasta más de 45000 euros, el 50%. Dichas bonificaciones únicamente alcanzarían al inmueble, incluso en su caso, la plaza de garaje trastero y siempre que sea el domicilio en que se encontrara empadronado el transmitente, al menos, un año antes de la transmisión. Se nos transmitían dudas a efectos de cómo fijar, diríamos, el sujeto en el tiempo y tal. Pienso que con esa expresión de que esté empadronado en la ciudad un año, bien sabemos que hay mucho movimiento de empadronamiento por el tema impositivo en nuestro país en los últimos años, que ha llevado inclusive, que las Comunidades Autónomas, el impuesto de sucesiones, la mayoría lo han suprimido y nos queda, o sea, nuestras padres mayores suprimen los impuestos y los Ayuntamientos seguimos el tema de transmisiones, de sucesiones, con este gravamen. Era la posibilidad de incluir esa deducción a la vivienda familiar en las sucesiones “mortis causa”. Por ahora, nada más.»

(Traducció)

Moltes gràcies, Sr. President. Aquí també hi ha hagut una modificació de l'article 15, de la gestió de l'impost, d'acord amb aquesta ja ho aportem, encara que després vam fer unes propostes on entrava com a novetat el tema de les multes, les pròrrogues, el tema de la notaria, les comunicacions i altres. No sé com, no crec que es reculla bé a l'efecte de com actuarem quan aquests documents es realitzen en un notari d'altres comunitats autònomes. El tipus de gravamen a què es referien les nostres propostes, a l'efecte que, si era factible, es reduís del 25 actual al 23 i així successivament en els quatre blocs que té l'impost. El primer bloc és 5 anys, 10, 15 i 20. És una reducció mínima a efectes també parlem de la situació. Ja sabem que les bases, aquí en aquest cas, ha calgut pujar-les, ja que les bases dels béns immobles, la seua valoració, s'ha incrementat pel temps, en aquesta actual explosió constructiva i la resta. De la mateixa forma, en bonificacions havíem traslladat que subsistia una, que és en relació a l'escissió o fusió d'empreses, que s'acollia la Llei l'any 80. Per molt que s'ha mirat aquesta Llei, encara que li afecten ara les directives, semblava que ni s'ha aplicat mai aquest impost, perdó, aquesta bonificació ni entenia el perquè subsistia. La proposta, diríem, que al final engloba aquest increment i és més, per als ciutadans més important, seria que tingués, partint de la base en les successions testamentàries, a l'efecte de successions, l'habitatge, el primer habitatge, no tots els béns del difunt, sinó l'habitatge. Dèiem que en aquesta transmissió, —perquè els terrenys rústics sí es contemplava una mica—, que el terreny residencial, l'habitatge, no es contempla. De la mateixa forma dèiem que, a causa del increment de valor de les mateixes, hi hagués una proposta de deducció percentual, primerament fins a 15000 euros el 80%, fins a 30.000 euros el 70%, fins a 45000 euros el 60% i fins a més de 45000 euros el 50%. Aquestes bonificacions únicament arribarien a l'immoble, fins i tot, si escau, la plaça de garatge traster i sempre que siga el domicili en què es trobe empadronat el transmitent, almenys, un any abans de la transmissió. Se'ns transmetien dubtes a l'efecte de com fixar, diríem, el subjecte en el temps. Penso que amb aquesta expressió que estiga empadronat en la ciutat un any. Bé sabem que hi ha molt moviment d'empadronament pel tema impositiu en el nostre país en els últims anys, que ha dut inclusivament, que les comunitats autònomes, l'impost de successions, la majoria l'hagen suprimit i ens queda que els nostres pares majors suprimeixen els impostos i els ajuntaments seguim el tema de transmissions, de successions, amb aquest gravamen. Era la possibilitat d'incloure aquesta deducció a l'habitatge familiar en les successions “mortis causa”. Per ara, res més.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: «Simplemente comentar que las únicas modificaciones que hemos introducido en esta tasa, es como comentaba, digamos, de una pequeña sanción a las Notarías, en el caso de inclumplimiento, digamos, del listado que tienen que pasar al Ayuntamiento. Consideramos que nos hemos ajustado, bueno, en este caso, los técnicos de Tesorería y demás, poner esta sanción y nos hemos ajustado, digamos, a la normativa vigente y a las Leyes que hay en este tema. Y luego, comentaba que había un pequeño artículo por el tema de fusiones, escisiones y demás, que ese tema, incluso antes de venir al pleno, lo comentaba la Tesorera, en este caso, la técnica del Área que lleva este tema, que era una cosa que ella quería mirar. No consideraba importante porque como comentaba, en estos años no se ha producido nunca un caso de este tipo, pero que, de todas formas, ella quería estudiarlo, diríamos, detenidamente para, en el caso de que se tuviera que suprimir, o digamos, regular de otra forma, pues llevarlo a cabo.»

(Traducció)

Simplement comentar que les úniques modificacions que hem introduït en esta taxa són, com comentava, una petita sanció a les notaries, en el cas d'incompliment del llistat que han de passar a l'Ajuntament. Considerem que ens hem ajustat, —bé, en aquest cas, els tècnics de Tresoreria i la resta—, posant aquesta sanció i ens hem ajustat a la normativa vigent i a les lleis que hi ha en aquest tema. I després, comentava que havia un petit article pel tema de fusions, escissions i altres, que aquest tema, fins i tot, abans de venir al Ple, ho comentava la Tresorera, —en aquest cas, la tècnica de l'Àrea que duu aquest tema—, que era una cosa que ella volia mirar. No ho considerava important perquè, com comentava, en aquests anys no s'ha produït mai un cas d'este tipus però que, de totes maneres, ella volia estudiar-ho detingudament perquè, en el cas que s'hagués de suprimir o regular d'altra forma, portar-ho a terme.

En un segon torn, intervé de nou el Sr. Martínez: «Bien, sí. estudiar, estudiar. Nosotros nos encontramos con que no se llega a nada en concreto y nos avoca a no apoyar estas modificaciones. Seguimos en la idea de que las sucesiones testamentarias, la vivienda familiar, cuando todas las demás Administraciones recogen bonificaciones, inclusive exenciones, se pudiera tener alguna modificación, perdón, alguna bonificación o exención. En relación a las multas y, bueno, las prórrogas y demás, bien, es genérico, y ya decíamos al principio, cuando hablábamos de la general, la ordenanza general del tributo del Ayuntamiento de Benicarló, que estábamos de acuerdo en lo que se había introducido en prórrogas y le consigo insistiendo que veo difícil el tema de la multa. Bien, se ha recogido el tema de los seis meses más, concreto, para información al ciudadano, en cara a esta recaudación, pero no me dice nada, si se va a aplicar o no, si es posible aplicar o no esa deducción, esa bonificación que planteamos.»

(Traducció)

Bé, sí, estudiar, estudiar. Nosaltres ens trobem amb que s'arriba a no-res en concret i ens porta a no donar suport aquestes modificacions. Seguim en la idea que les successions testamentàries, l'habitatge familiar, quan totes les altres administracions recullen bonificacions, inclusivament exempcions, es poga tenir alguna modificació, perdó, alguna bonificació o exempció. En relació a les multes, les pròrrogues i la resta és genèric i ja dèiem al principi, quan parlàvem de la general, l'Ordenança general del tribut de l'Ajuntament de Benicarló, que estàvem d'acord en el fet que s'havia introduït en pròrrogues i li seguisc insistint que veig difícil el tema de la multa. S'ha recollit el tema dels sis mesos més per a informació al ciutadà, cara a aquesta recaptació, però no em diu res de si s'aplicarà o no, si és possible aplicar o no esta deducció, esta bonificació que plantegem.

Finalment, el Sr. García diu: Simplemente, bueno, comentar que usted nos pidió una rebaja del 2%, digamos del 25 al 23, pero consideramos que Benicarló, en este caso, también está por debajo de otros municipios. En este caso, la dejamos en el mismo, digamos, ni subimos ni bajamos. Lo dejamos en el mismo porcentaje que ya estaba. Nada más.

(Traducció)

Simplement, comentar que vostè ens va demanar una rebaixa del 2%, diguem del 25 al 23, però vam considerar que Benicarló, en aquest cas, també està per sota d'altres municipis. En aquest cas, la deixem en el mateix, ni pugem ni baixem. Ho deixem en el mateix percentatge que ja estava. Res més.

Vist l'informe emès per la Tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 13.10.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per tretze vots a favor i cinc abstencions -representants del grup municipal socialista-, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, la qual consisteix a modificar l'article 15; i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 15é.- GESTIÓ.

1.- La gestió de l'Impost es realitzarà mitjançant liquidació i es notificarà íntegrament als subjectes passius el termini d'ingrés i els recursos procedents, d'acord amb l'art. 110.5 del TRLHL.

2.- Els subjectes passius estaran obligats a presentar la declaració davant aquest Ajuntament, segons el model que aquest determine, que continga els elements imprescindibles de la relació tributària, per a practicar la liquidació procedent aportant una còpia de l'escriptura notarial, judicial o administrativa.

3.- Aquesta declaració haurà de ser presentada en els següents terminis, comptadors des de la data que es produïsca l'import de l'impost:

1. Quan es tracte d'actes inter vivos, el termini serà de trenta dies hàbils.

2.Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

a) Els hereus, marmessors o administradors del cabal relicte podran instar dins dels cinc primers mesos del termini de presentació, la seua pròrroga per un altre termini de fins a sis mesos de durada, que s'entendrà tàcitament concedit pel temps sol·licitat.

b) La sol·licitud de pròrroga contindrà el nom i domicili dels hereus declarats o presumptes i el seu grau de parentiu amb el causant quan siguen coneguts, la situació i el valor del sòl o, si escau, la còpia dels rebuts de l'Impost sobre béns immobles dels béns i drets del causant, acompanyada de la certificació de l'acta de defunció i els motius que fonamenta la sol·licitud.

c) No es concedirà pròrroga quan la sol·licitud es presente després de transcorreguts els cinc primers mesos del termini de presentació.

d) La pròrroga sol·licitada portarà aparellada l'obligació de satisfer l'interès de demora corresponent per tot el temps que dure aquella i comptador des de l'endemà del venciment del termini dels sis mesos des de la mort fins al dia que s'efectue la declaració.

i) Si finalitzat el termini de pròrroga no s'hagués presentat la declaració, es podrà girar liquidació provisional sobre la base de les dades que dispose l'administració, sense perjudici de les sancions que procedisquen.

4.- D'acord amb l'article 27 de la Llei General Tributària, la presentació de declaracions extemporànies sense requeriment previ, reportaran els recàrrecs i interessos previstos en aquest article.

5.- La falta de presentació o presentació d'una declaració incorrecta o incompleta, intervenint un requeriment exprés per a això per part de l'administració tributària, se sancionarà amb una multa de 300,51 € per cada sanció simple comesa.

Quan el subjecte passiu o el seu representant no atenguen els requeriments serà sancionat amb una multa de 150,25 € al primer intent i amb 300,51 € al segon intent.

L'incompliment per part dels notaris dels deures de l'article 17 de la present Ordenança, se sancionarà amb una multa de 600 €, per cada relació trimestral no presentada.

6.- Quan la finca urbana objecte de la transmissió no tinga determinat el valor cadastral a l'efecte de l'Impost sobre béns immobles el subjecte passiu farà constar en l'imprès de declaració aquest extrem, perquè una vegada que aquest es fixe, puga l'administració municipal girar la liquidació o liquidacions que corresponguen, si escau.

7.- Tractant-se de transmissions per causa de mort en les quals encara no s'hagués protocol·litzat el quadern particional, s'acompanyarà en substitució del document notarial previst en el paràgraf anterior, l'escrit formulat pels hereus, marmessors o administradors del cabal relicte, juntament amb la fotocòpia del certificat de defunció, testament, escriptures de propietat en el municipi de Benicarló i de l'escrit dirigit a l'oficina liquidadora de l'Impost sobre successions i donacions.»

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-1, CORRESPONENT A LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, en data 21.10.09, la qual consisteix a:

 • Canviar el títol de l'Ordenança.

 • Canviar la redacció de l'apartat 1 de l'article 2n.

 • Canviar la redacció de l'apartat 7 de l'epígraf 3r.

 • Canviar la redacció de l'apartat 8 de l'epígraf 3r.

 • Canviar la redacció de l'apartat 9 de l'epígraf 3r. de l'article 7è.

 • Afegir documents a l'epígraf 3r de l'article 7è.

 • Afegir noves tarifes en l'epígraf 4t de l'article 7.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: «Muchas gracias. Bien, estamos a favor según se dijo y se expuso en Comisión, debido a la eliminación y supresión de la tasa de apertura de establecimientos públicos por la modificación de la Ley medioambiental y que se iba a incluir en este nuevo, repasándolo posteriormente. Bien no hay ningún problema por nuestra parte al respecto. Al mismo, bien, el hecho imponible se ha incluido, así como autorizaciones administrativas y la tramitación de las licencias, viendo que no era lo mismo la licencia medioambiental que la comunicación medioambiental y que había que hacer dos trámites. Fins a ahí, estaríamos. ¿No?. En la comunicación que se ha incluido al respecto, nosotros más que al tema de la licencia medioambiental y en la comunicación medioambiental, andábamos mal el tema administrativo, la documentación. Si veíamos que por el gravamen que suponía los exámenes de policía local y la problemática actual en los “municipios de que se usan”, y que algunas oposiciones nos duran muy poquito, el personal que opta a plazas de policía local y luego se traslada a otras ciudades de más ámbito, la inclusión de esos 100 euros para el turno libre y los 20 euros para la movilidad, nosotros al respecto, no estando a favor de ello, queríamos incluir y propusimos así que para las oposiciones, en este momento de crisis y desempleo, al Ayuntamiento de Benicarló, las tasas que se cobran, que se les exige a efectos de poder examinarse y poder opositar, pudieran tener todos aquellos que estaban inscritos en el INEM en un mes de antelación a la publicación de la oferta, se les redujera las tasas en un 50%. Próximos a nosotros, en otras Comunidades, está al 100%. Bien, viendo esta situación, hacíamos, era empezar, incluir el 50%. De la misma forma que hablábamos que si se pudiera modificar, proponíamos una modificación al tema de fotocopias clásicas, el folio que pasara de 0,20 a 0,05 euros y también en Urbanismo se tira mucho del Plan, la fotocopia del plano A-3 que pasara a 0,50 euros. Veíamos la posibilidad también, que es un vacío que se está usando otro capítulo, que era para el tema de la expedición de licencias de animales potencialmente peligrosos, incluíamos la mínima de 6 euros. De la misma línea, como otros Ayuntamientos, como últimamente estamos hablando todos de que los Ayuntamientos de al lado, por consejo y tal, proponíamos la retirada, que bueno, que estamos en un momento, haciendo unas ordenanzas fiscales, de impuestos y tasas para el ejercicio 2010. No para toda la vida. No para un cambio económico y tal. Era para este ejercicio, por la situación económica concreta que nos encontramos, el tema del empadronamiento. La movilidad, ya sea de desempleo, ya sea de oposiciones e inscripciones. El ciudadano en estos días solicita para la Ley de Dependencia, para ayuda a domicilio, en fin, toda esta actividad administrativa que el ciudadano está teniendo más ampliada por la situación económica que los volantes de empadronamiento y los certificados de empadronamiento tampoco tuvieran gravamen. O sea, que hubiera tasa al respecto. Y ese es en principio, de esta tasa, las propuestas que nuestro grupo ha realizado en Comisión. Muchas gracias. No es que quisiera una atención, pero muchas gracias Sr. Alcalde. Muchas gracias.»

(Traducció)

Moltes gràcies. Estem a favor segons es va dir i es va exposar en Comissió, a causa de l'eliminació i supressió de la taxa d'obertura d'establiments públics per la modificació de la Llei mediambiental i que s'anava a incloure en aquest nou, repassant-lo posteriorment. No hi ha cap problema per la nostra banda sobre això. El fet imposable s'ha inclòs, així com les autoritzacions administratives i la tramitació de les llicències, veient que no era el mateix la llicència mediambiental que la comunicació mediambiental i que calia fer dos tràmits. Fins a aquí, estaríem. En la comunicació que s'ha inclòs referent a això, nosaltres més que al tema de la llicència mediambiental i en la comunicació mediambiental, anàvem malament el tema administratiu, la documentació. Si vèiem que, pel gravamen que suposava els exàmens de policia local i la problemàtica actual en els “municipis que s'utilitzen”, i que algunes oposicions ens duren molt poc, el personal que opta a places de policia local i després es trasllada a altres ciutats de més àmbit, la inclusió d'aquests 100 euros per al torn lliure i els 20 euros per a la mobilitat, nosaltres pel que fa a això, no estant a favor d'això, volíem incloure i vam proposar que, per a les oposicions, en aquest moment de crisi i atur, a l'Ajuntament de Benicarló, les taxes que es cobren, que se'ls exigeix a l'efecte de poder examinar-se i poder opositar, a tots aquells que estaven inscrits en l'INEM en un mes d'antelació a la publicació de l'oferta se'ls reduís les taxes en un 50%. En altres comunitats, pròximes a nosaltres, està al 100%. Veient aquesta situació, podíem començar i incloure el 50%. De la mateixa forma que parlàvem que si es pogués modificar, proposàvem una modificació al tema de fotocòpies clàssiques, el foli que passés de 0,20 a 0,05 euros i també en Urbanisme s'estira molt del Pla, la fotocòpia del plànol A-3 que passés a 0,50 euros. Vèiem la possibilitat també, que és un buit que s'està usant un altre capítol, per al tema de l'expedició de llicències d'animals potencialment perillosos, incloíem la mínima de 6 euros. En la mateixa línia, com altres Ajuntaments, (com últimament estem parlant tots que els Ajuntaments del costat, per consell i tal), proposàvem la retirada. Que bé, que estem en un moment, fent unes ordenances fiscals, d'impostos i taxes per a l'exercici 2010. No per a tota la vida. No per a un canvi econòmic i tal. Era per a aquest exercici, per la situació econòmica concreta que ens trobem, el tema de l'empadronament. La mobilitat, ja siga d'atur, ja siga d'oposicions i inscripcions; el ciutadà en aquests dies sol·licita per a la Llei de Dependència, per a ajuda a domicili, en fi, tota aquesta activitat administrativa que el ciutadà està tenint més ampliada per la situació econòmica, per tant, que els volants d'empadronament i els certificats d'empadronament tampoc tinguen gravamen. És a dir, que hi haja una taxa per a això. I per a aquesta taxa, estes són les propostes que el nostre grup ha realitzat en Comissió. Moltes gràcies. No és que volgués una atenció, però moltes gràcies Sr. Alcalde. Moltes gràcies.

Tot seguit, intervé l'alcalde: Sr. Utiliano, yo a usted le escucho en todo momento. Y lo mínimo que puede tener usted es un poquitín de respeto y se lo pido así de claro. ¿Lo tiene claro?

(Traducció)

Sr. Utiliano, jo, a vosté, l'escolto en tot moment. I el mínim que pot tindre vosté és un poquet de respecto. I li ho demano així de clar.

El Sr. Martínez contesta: Sr. Alcalde, lo tengo muy claro.

(Traducció)

Sr. Alcalde, ho tinc molt clar.

El senyor alcalde manifesta: Pues parece ser que no lo tiene usted claro. No le he dado la palabra en estos momentos.

(Traducció)

Doncs sembla ser que no ho té vostè clar. No li he donat la paraula en aquests moments.

El Sr. Martínez conclou: Gracias, señor Presidente.

(Traducció)

Gràcies, senyor President.

A continuació, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: «Bueno, simplemente comentar que la modificación principal de esta tasa viene en cuanto, digamos, cuando los policías quieren presentarse a oposiciones, pues había la problemática como usted ha comentado, digamos, por eso modificamos estas tasas para presentarse a oposición de policía, de que luego se iban a otros municipios y el coste, digamos, todo estas oposiciones era bastante grande para el Ayuntamiento de Benicarló. Entonces, fue por lo que consideramos que eran muy bajas y es una forma de evitar que gente que venga de fuera, hacer todo el gasto y luego irse. Entonces, consideramos, usted nos pidió algún tipo de bonificación, por ejemplo, de tipo de las fotocopias y demás. Consideramos que no porque esa tasa, en su momento, se puso para que el Ayuntamiento no fuera, pues, una tienda, de, o sea, una librería de fotocopias y que, además, son tasas bastante bajas porque, aparte de los policías, estuvimos estudiando otro tipo de tasas administrativas como usted sabe, tasas administrativas, digamos, lo que tratan es de, bueno, igual que el resto de tasas es por lo menos el coste o por debajo del coste. En muchas de las tasas administrativas estábamos por debajo, bastante por debajo, digamos, para cubrir el coste pero consideramos que no era el momento de subirlas y actualizarlas. Tocamos lo de la policía porque consideramos que era una cosa bastante perjudicial para el Ayuntamiento de Benicarló. Nada más.»

(Traducció)

Simplement comentar que la modificació principal d'esta taxa ve quan, diguem, els policies volen presentar-se a oposicions, ja que hi havia la problemàtica, com vostè ha comentat. Per això modifiquem estes taxes per a presentar-se a oposició de policia, que després se n'anaven a altres municipis i el cost de totes estes oposicions era bastant gran per a l'Ajuntament de Benicarló. Llavors, va ser per això que vam considerar que eren molt baixes i és una forma d'evitar que gent que vinga de fora, faça tota la despesa i després se'n vaja. I vam considerar, vostè ens va demanar algun tipus de bonificació, per exemple, de tipus de les fotocòpies i altres. Considerem que no, perquè aquesta taxa, en el seu moment, es va posar perquè l'Ajuntament no fóra una botiga, una llibreria de fotocòpies i que, a més, són taxes bastant baixes perquè, a part dels policies, vam estar estudiant un altre tipus de taxes administratives, com vostè sap, que el que tracten és, igual que la resta de taxes, d'almenys el cost o per sota del cost. En moltes de les taxes administratives estàvem per sota, bastant per sota, per a cobrir el cost però vam considerar que no era el moment de pujar-les i actualitzar-les. Toquem el de la policia perquè vam considerar que era una cosa bastant perjudicial per a l'Ajuntament de Benicarló. Res més.

En un altre torn, intervé el Sr. Martínez: Muchas gracias, Sr. Presidente. Ilustrísimo Alcalde de Benicarló. Desde el día 27 de octubre tuvimos la Ciudad de Benicarló el nombramiento como Ciudad el año 1926. El 27 de octubre por Decreto Real Benicarló es Ciudad y su Alcalde es Ilustrísimo.

(Traducció)

Moltes gràcies, Sr. President, Il·lustríssim Alcalde de Benicarló. Des del dia 27 d'octubre vam tindre, la ciutat de Benicarló, el nomenament com a ciutat, l'any 1926. El 27 d'octubre, per Decret Reial, Benicarló és ciutat i el seu alcalde és il·lustríssim.

L'alcalde interromp el Sr. Martínez: Puede ceñirse al punto, por favor?

(Traducció)

Pot cenyir-se al punt, per favor?

A continuació, el Sr. Martínez, continua: Muchas gracias. En relación a lo que estamos hablando de los documentos de Administración, bien, yo no andaba de que se estuviera usando la Administración como fotocopia, perdón, como centro de copistería. Yo planteaba y sigo insistiendo en que, bueno, nuestro grupo, al respecto del ejercicio que estamos discutiendo 2010, o sea, esto no es de acuerdo que, años atrás, ante la actividad tan explosiva que hubo sobre todo en Urbanismo y en Secretaría por el tema de la inmigración y tal, el Ayuntamiento sufrió un verdadero desgaste en documentación por esa avalancha, no?. y fue por lo que se incluyó. Ahora nos encontramos en un momento distinto. En un momento donde, sigo insistiendo, del ejercicio 2010, situación económica y lo que nos demanda el ciudadano a la Administración Local. Ya no estamos en ese momento de las fotocopias, estamos en un momento, pues mal, y la demanda que tiene el ciudadano sobre la Administración Local es una documentación para su día a día, para esa situación conflictiva que se encuentra y qué les diré. Nada más. Muchas gracias.

(Traducció)

Moltes gràcies. En relació al que estem parlant dels documents d'administració, bé, jo no anava al fet que s'estigués usant l'Administració com a fotocòpia, perdó, com a centre de copisteria. Jo segueixo insistint, pel que fa a l'exercici que estem discutint, 2010, és a dir, d'acord que, anys enrere, davant l'activitat tan explosiva que va haver sobretot a Urbanisme i a Secretaria pel tema de la immigració i tal, l'Ajuntament va sofrir un veritable desgast en documentació per aquest devessall i va ser el motiu pel qual es va incloure, però ara ens trobem en un moment distint. En un moment on, segueixo insistint, l'exercici 2010, la situació econòmica i el que ens demanda el ciutadà a l'Administració Local, ja no estem en este moment de les fotocòpies, estem en un moment roin, i la demanda que té el ciutadà sobre l'Administració Local, és una documentació per al seu dia a dia, per a aquesta situació conflictiva que es troba. Res més. Moltes gràcies.

Seguidamente, torna a intervindre el Sr. García: Yo simplemente comentar, igual que en las tasas, justamente el de las fotocopias, yo considero que el movimiento de gente sigue siendo muy grande. Digamos, cuando se pusieron estas tasas. Por lo que yo tengo entendido, que yo no estaba, fue con, digamos, con ese fin, con el hecho de que, digamos, esto no pareciera una fotocopistería, en el sentido de que, ya no por el hecho del coste, digamos, del material, sino por el tiempo material que perdían algún funcionario en este tema, no?. Ya comento que no, que la única tasa que, digamos, además, estaban todos de acuerdo, que era el tema de la policía, la única que hemos incrementado y en otras tasas administrativas y hemos hecho el estudio, digamos, de los costes y estábamos muy por debajo. No incrementamos ninguna más. Considero que las tasas de Benicarló, en estos momentos, están bastante por debajo de cualquier otros municipios similares. Gracias.

(Traducció)

Simplement comentar, igual que en les taxes, justament pel que fa a les fotocòpies, considero que el moviment de gent segueix sent molt gran. Quan es van posar aquestes taxes, (pel que jo tinc entès, que jo no estava), va ser amb este fi, perquè això no semblés una fotocopisteria, en el sentit que, ja no pel fet del cost del material, sinó pel temps material que perdien algun funcionaris en este tema. Ja comento que no, que l'única taxa en què estaven tots d'acord, que era el tema de la policia, l'única que hem incrementat i en altres taxes administratives i hem fet l'estudi dels costos i estàvem molt per sota. No incrementem res més. Considero que les taxes de Benicarló, en estos moments, estan bastant per sota de qualsevol altre municipi similar. Gràcies.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 20.10.09. la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per tretze vots a favor i cinc abstencions -representants del grup municipal socialista-, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«PRIMER.- Amb la finalitat que el títol de l'ordenança abaste tot el seu contingut, es proposa canviar el títol de l'ordenança T.1. que quedarà redactat de la següent manera:

“T.1. Taxa per tramitació d'expedients i expedició de documents administratius”

SEGON.- Amb l'objecte d'abastar el major nombre de casos possibles es proposa canviar la redacció de l'apartat 1 de l'article 2n, de la següent manera:

“Constituïx el fet imposable de la taxa l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que expedisca i d'expedients que entenga l'administració o autoritats municipals, així com d'autoritzacions administratives.”

TERCER.- A la vista del canvi normatiu que s'ha produït i amb la finalitat d'abastar el major nombre de casos possibles es proposa canviar la redacció de l'apartat 7 de l'epígraf 3r, de la següent manera:

“Tramitació de canvi de titularitat”

QUART.- Amb l'objecte d'eliminar la redundància entre els apartats 7 i 8 de l'epígraf 3r de l'article 7é, es proposa modificar la redacció de l'apartat 8 de la següent manera:

“Expedició de duplicats de títols de llicències existents”

CINQUÈ.- Amb la finalitat d'abastar el major nombre de casos possibles es proposa canviar la redacció de l'apartat 9 de l'epígraf 3r de l'article 7é, de la següent manera:

“Per tramitació de modificats de projecte o alteracions del contingut d'una llicència, per requeriment de l'Administració o a instància de particular, per causa no imputable a l'administració (50% sobre taxa reportada per 1ª llicència)”

SISÈ.- Afegir en l'epígraf tercer de l'article 7 els següents documents, amb les tarifes que s'indiquen:

— Comunicació ambiental d'inici de l'activitat (abans activitats innòcues): 300 €

— Llicència ambiental i llicència d'obertura (abans activitats qualificades): en aquest cas es proposa cobrar una tarifa en cadascuna de les dues fases del procediment, i es fixa una tarifa superior per a la llicència ambiental, atès que aquesta tramitació comporta exposició pública i una major dedicació per part del personal del departament.

  Llicència ambiental:

  600 €

  Licència d'obertura (o una altra acta de comprovació realitzada pels Serveis Tècnics Municipals a instància de particular):

  300 €

—Per a l'obtenció de llicències ambientals subjectes a la Llei 4/2003, de 23 de febrer, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, o aquelles la tramitació de les quals requerisca l'informe d'un organisme extern, amb l'objecte de cobrir les despeses derivades d'aquest tràmit, es proposa aplicar un recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica.

—Per a l'obtenció de llicències ambientals per a activitats sotmeses a declaració d'impacte ambiental, atès que el procediment consta de tres tràmits addicionals, es proposa aplicar un recàrrec del 35% sobre la tarifa bàsica.

—Per a l'obtenció de llicències ambientals i llicències d'obertura per a activitats que es desenvolupen en locals de més de 500m2, atès que és necessari la dedicació de més temps per part del tècnic per a realitzar l'examen del projecte, la visita de comprovació i l'informe tècnic corresponent, es proposa aplicar un recàrrec del 10% per cada 100 m2 o fracció que excedisca de 500 m2.

Introduïts els canvis relacionats anteriorment, la redacció de l'epígraf tercer de l'article 7é de l'ordenança T1, queda de la següent manera:

Epígraf tercer: DOCUMENTS RELATIUS A SERVICIS D'URBANISME

1

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis:

190€

2

Per cada certificació que s'expedisca de servicis urbanístics sol·licitada a instància de part

53€

3

Per cada informe que s'expedisca sobre característiques de terreny, o consulta a efecte d'edificació a instància de part:

53€

4

Per expedició de còpies de plànols que consten en un expedient de concessió de llicència d'obra, per cada m2 de plànol, o fracció:

10€

5

Llicències de parcel·lació i segregació

27€

6

Les llicències de construcció d'obres meritaran la següent quota, segos el pressupost: 2 per mil del pressupost d'obres, sent l'import mínim de 6 euros.

2 %, amb un mínim de 6€

7

Tramitació de canvi de titularitat

54€

8

Expedició de duplicats de títols de llicències existents

54€

9

Per tramitació de modificacions de projecte o alteracions del contingut d'una llicència, per requeriment de l'administració o a instància de particular, per causa no imputable a l'administració (50 % sobre taxa meritada per 1ª llicència)

50 %

10

Tramitació d'estudi de detall i modificació del Pla d'escassa entitat

187€

11

Tramitació d'estudi al detall per causa de parcel·lació

77€

12

Altres figures de planejament (PP-PRI-Mod. amb ordenació)

1070 €

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbà

433€

14

Tramitació PU actuacions aïllades en una sola parcel·la

2 % amb un mínim de 6€

15

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbanitzable

1327€

16

Tramitació PR fins a 10 parcel·les inicial

519€

17

Tramitació PR d'11 a 20 parcel·les inicials

1033€

18

Tramitació PR amb més de 20 parcel·les inicials

2033€

19

Documentació en suport informàtic (CD-ROM)

36€ unitat

20

Comunicació ambiental d'inici d'activitat

300 €

21

Llicència ambiental

600 €

21.1

Llicència ambiental que requerisca un informe d'un organisme extern (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

660 €

21.2

Llicència ambiental sotmesa a declaració d'impacte ambiental (recàrrec del 35% sobre la tarifa bàsica)

810 €

22

Llicència d'obertura o una altra acta de comprovació realitzada pels Serveis Tècnics Municipals a instància de particular.

300 €

23

Tramitació de llicències ambientals o llicències d'obertura per a activitats desenvolupades en locals de més de 500 m2, per cada 100 m2 o fracció que excedisca de 500 m2 (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

10%

La taxa per tramitació de programes d'actuació aïllada o integrada s'estimarà en base a la suma de les taxes per tramitació dels diferents documents que l'integren.”

SETÈ.- En el cas dels drets d'examen per a accedir al cos de la Policia Local, a la vista de l'elevat cost que suposen per a l'Ajuntament aquests processos selectius i la freqüència amb què es realitzen, es proposa l'aplicació de diferents tarifes per al torn lliure i per al torn de mobilitat, atès que els aspirants inclosos en aquest últim torn, només realitzen tres de les nou proves de què consten aquests processos, amb la consegüent reducció de costos que això suposa. Per tant, es proposa afegir en l'epígraf 4t de l'article 7 les següents tarifes per a accedir al cos de la Policia Local:

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn lliure): 100 €

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn de mobilitat): 20 €»

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 6é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L'ORDENANÇA T-6, CORRESPONENT A LA TAXA PER LLICÈNCIA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de supressió de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21.10.09, a la vista que amb els canvis efectuats en la normativa respecte a les llicències, no té sentit la seua aplicació.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.09.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Suprimir l'Ordenança fiscal T-6. Taxa per llicència d'obertura d'establiments, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 21 d'octubre de 2009, a la vista que amb els canvis efectuats en la normativa respecte a les llicències, no té sentit la seua aplicació.

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 7é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-7, CORRESPONENT A LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19.10.09, la qual consisteix a suprimir els apartats 2 i 3 de l'article 5; afegir el punt 2 en l'article 8 i modificar l'article 12.

En primer lloc, intervé el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: Bien. Como principio ya se comentó que era el objetivo de mantener los tipos impositivos y las tarifas en el ejercicio 2009. En Comisión ya se aprobó, esta, votamos a favor de esta tasa. Bien se observa en el desarrollo de esta Ordenanza que se han suprimido dos puntos. En concreto, que no tendrán exenciones, que se ha incluido, se ha dejado solamente en exenciones el tema de las viviendas que su superficie industrial, perdón, local comercial no exceda de 60 metros y esté ligada a la vivienda, pero se ha suprimido aquellas viviendas o locales que carezcan de agua y luz. Se consideran exentas en el pago de esta tasa aquellas viviendas o locales que se encuentren a una distancia superior a 500 metros, de contenedor, punto más cercano donde se preste el servicio. Según nos explicaron y espero y corroboren en la idea de la gran cantidad de viviendas que, o por temporada o porque no están habitadas, están creando una carga de uso a la ciudad y no contribuyen, aunque ya viene recogida en la ordenanza de basuras los locales que sin uso comercial industrial pagan 20 euros, en vez de los 38 y pico de los demás ciudadanos. No sabemos el tema de la luz y el agua con el uso comercial si nos crea algún problema, pero bien, espero que lo hayan estudiado.

(Traducció)

Com a principi, ja es va comentar que era l'objectiu de mantenir els tipus impositius i les tarifes en l'exercici 2009. En Comissió ja es va aprovar, vam votar a favor d'esta taxa. Bé, s'observa en el desenvolupament d'esta Ordenança que s'han suprimit dos punts. En concret, que no tindran exempcions, que s'ha inclòs, s'ha deixat solament en exempcions el tema dels habitatges que la seua superfície industrial, perdó, local comercial no excedisca de 60 metres i estiga lligada a l'habitatge, però s'ha suprimit aquells habitatges o locals que manquen d'aigua i llum. Es consideren exemptes en el pagament d'esta taxa aquells habitatges o locals que es troben a una distància superior a 500 metres, de contenidor, punt més proper on es preste el servei. Segons ens van explicar, —i espero i corroboren— en la idea de la gran quantitat d'habitatges que, o per temporada o perquè no estan habitades, estan creant una càrrega d'ús a la ciutat i no contribuïxen, encara que ja està recollit, en l'ordenança d'escombraries, els locals que sense ús comercial industrial paguen 20 euros, en comptes dels 38 i escaig dels altres ciutadans. No sabem el tema de la llum i l'aigua amb l'ús comercial, si ens crea algun problema, però bé, espero que ho hagen estudiat.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: Bien, como usted comentaba, digamos, la modificación que hemos hecho es por el tema este de que se da la circunstancia de que había viviendas que eran de gente, digamos, que está como de temporada y también hacían un uso, digamos, de la recogida de basuras, no?. Entonces, nosotros tratamos de adaptar a esta situación, digamos, esta tasa y, además, ya desde el Departamento de Tesorería, en este caso, la técnico, tenía sentencias en este sentido, digamos, que es lo que hemos hecho es regularlo en cuanto a la legislación vigente. O sea, que no es la única modificación que hay. Gracias.

(Traducció)

Com vostè comentava, la modificació que hem fet és perquè es dóna la circumstància que hi havia habitatges que eren de gent, diguem, que està com de temporada i també feien un ús de la recollida d'escombraries. Llavors, nosaltres tractem d'adaptar a aquesta situació esta taxa i, a més, ja des del Departament de Tresoreria, en este cas, la tècnica, tenia sentències en este sentit. Diguem, que el que hem fet és regular-ho quant a la legislació vigent. És a dir, que no és l'única modificació que hi ha. Gràcies.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 05.10.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, i per tant, la Disposició Final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 5é.- EXEMPCIONS.

No es consideraran subjectes a la present taxa, tots aquells locals sense ús comercial ni industrial la superfície dels quala no excedisca de 60 metres quadrats, i que estiguen units formant part d'un habitatge de tipus unifamiliar.

SEGON.- Es proposa afegir en l'article 8 l'apartat 2, que quedarà redactat de la següent manera:

“ARTICLE 8é.-QUOTA TRIBUTÀRIA DELS CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSIU

I. PER LA FREQÜÈNCIA EN LA RECOLLIDA.

1. Recollida diària: 1.381,56 euros/contenidor/ any.

2. Tres vegades per setmana: 592,10 euros/contenidor/ any.

3. Una vegada per setmana: 197,37 euros/contenidor/ any.

II. PEL MANTENIMENT, NETEJA I AMORTITZACIÓ DELS CONTENIDORS.

1. Contenidors de propietat municipal: 388,38 euros/ contenidor/any.

2. Contenidors de propietat del titular de l'activitat(*): 0 euros/ contenidor/any.

(*) Només en cas que el contenidor romanga emmagatzemat de forma permanent en l'interior de les instal·lacions del titular, excepte per al moment del seu buidatge.

2. A aquest efecte s'aplicarà la següent tarifa:

DIVISIÓ 10

CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSIU

EUROS

10.1

Recollida diària

1.381,56 € / contenidor/any

10.2

Recollida 3 veces per setmana

592,10 € / contenidor/any

10.3

Recollida 1 vegada per setmana

197,37 euros / contenidor/any

10.4

Manteniment contenidors propietat municipal

388,38 euros/ contenidor/any

10.5

Manteniment contenidors propietat titular de l'activitat

0 euros/ contenidor/any

TERCER.- L'article 12 quedarà redactat de la següent manera:

ARTICLE 12é.-ALTES, BAIXES I CANVIS DE TITULARITAT.

1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l'obligació de contribuir per aquesta taxa, presentaran en les oficines municipals la corresponent declaració d'ALTA per a la seua inclusió en el Padró, amb indicació dels elements essencials per a la liquidació de la quota corresponent que serà autoliquidable, a tenor del disposat en l'article 120 de la Llei General Tributària, per entendre's que ha estat sol·licitat per l'interessat, coneixent per endavant l'import del seu deute tributari.

 • Les altes es produiran per:

a) Canvi de domini de l'immoble o titularitat de l'activitat del contribuent, acreditat amb document públic.

b) Primera ocupació de l'immoble.

c) Alta en el subministrament d'aigua potable o en el d'energia elèctrica.

 • Les baixes es produiran per:

a) Ruïna, enderrocament o destrucció de l'immoble que es tracte, degudament acreditada.

 • El canvi de titularitat o d'ús del local es produirà per:

a) Canvi de domini de l'immoble acreditat amb document públic.

b) En cas de cessament d'activitat degudament acreditada, es procedirà a donar-se de baixa com local amb ús i es donarà d'alta com local sense ús.

c) En el cas de canvi d'activitat en el local, s'acreditarà amb el canvi en el Departament d'Activitats.

d) En el supòsit que no es tramités adequadament en el Departament d'Activitats, amb un informe de la Policia local serà suficient per a acreditar l'exercici d'una activitat.»

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 8é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-8, CORRESPONENT A LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 22.10.09; la qual consisteix en afegir a l'article 4è, punt 2, el quadre de conexions al clavegueram.

En primer lloc, intervé el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: Muchas gracias, Sr. Presidente. Nosotros al respecto, también apoyamos esta propuesta. Hemos visto la inclusión, en relación a la Avenida Papa Luna, de la conexión al alcantarillado, tanto de vivienda, como de locales y el Polígono Industrial que estaba bastante recogido. Lo que la baremación del Polígono Industrial, en relación a las industrias, sean químicas o no, esperemos que no haya problemática al respecto y nada más. Muchas gracias.

(Traducció)

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres referent a això, també donem suport aquesta proposta. Hem vist la inclusió, en relació a l'avinguda del Papa Luna, de la connexió al clavegueram, tant d'habitatge, com de locals i el Polígon Industrial que estava bastant recollit. El que la baremació del Polígon Industrial, en relació a les indústries, siguen químiques o no, esperem que no hi haja problemàtica al respecte i res més. Moltes gràcies.

A continuació, pren la paraula el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: Esta tasa, la única modificación que hay, como comentamos, es el tema del suministro del alcantarillado que fue por un error que se omitió en las tasas del ejercicio anterior. Simplemente fue eso. Gracias.

(Traducció)

Esta taxa, l'única modificació que hi ha, com comentem, és el tema del subministrament del clavegueram que va ser per un error que es va ometre en les taxes de l'exercici anterior. Simplement va ser això. Gràcies.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 05.10.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2010, la qual consisteix en afegir a l'article 4è, punt 2, el quadre de connexions al clavegueram, i per tant, la Disposició Final, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 22 d'octubre de 2009. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 4t.- TARIFA.

1. La quantia de la taxa regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en les Tarifes contingudes en l'apartat següent.

2. Les tarifes d'aquesta taxa seran la següents:

QUOTA DE SERVEI

COMPTADORS DIÀMETRE

EUROS /ABONATS/ MES

13 mm

1,24161

15 mm

1,39398

20 mm

1,85863

25 mm

2,32329

30 mm

2,78795

40 mm

3,71727

50 mm

9,29317

65 mm

12,08112

80 mm

14,86907

100 mm

18,58633

125 mm

23,23292

COMPTADORS GENERALS

EUROS/MES/UNITAT CONSUM

Per cada habitatge unifamiliar, local comercial o industrial, parcel·la o unitat de consum en general abastida a través de comptador general

1,24161

PREU DEL SUBMINISTRAMENT €/m3/trimestre

USOS DOMÈSTICS

EUROS METRE CÚBIC

Fins a 20 m3/ trimestre

0,209097

De 20 a 36 m3/trimestre

0,272999

De 36 a 54 m3/trimestre

0,682498

A partir de 54 m3/trimestre

0,969146

USOS INDUSTRIALS

Fins a 300m3/trimestre

0,3963

A partir de 300m3/trimestre

0,594450

SUBMINISTRAMENT PER A OBRES

0,969146

CONSERVACIÓ DE COMPTADORS I ESCOMESES

DIÀMETRE DEL COMPTADOR

EUROS/ MES

13 mm

0,4450

15 mm

0,8986

20 mm

1,1982

25 mm

1,4977

30 mm

1,7972

40 mm

3,4233

50 mm

4,2791

65 mm

5,5629

80 mm

6,8466

100 mm

8,5583

125 mm

10,6978

CONNEXIÓ CLAVEGUERAM

Av. del Papa Luna

96,983529

Polígon Industrial 1ª Fase

 • 1'468774 euros/m3 consumits en l'any anterior i multiplicat per dos per a les indústries químiques i per un per a la resta d'indústries.

 • En les connexions d'habitatges la taxa serà de 96,98

Aquells abonats que no disposen de comptador, en la facturació se'ls estimarà un consum mitjà de 88m3/trimestre amb un preu unitari de 0,969146€/m3.

TAXA DE SANEJAMENT

DOMÈSTIC

0,12€/M3

INDUSTRIAL I OBRES

0,20€/M3

A més, aquelles activitats econòmiques que disposen de proveïment propi i que aboquen les seues aigües residuals a la xarxa de sanejament municipal, se'ls aplicarà la taxa de sanejament de la taula anterior d'acord a la seua declaració trimestral de volums a l'EPSAR, segons model MD-203.

Obres en construcció amb abocament de buidatge d'aigües freàtiques a la xarxa de sanejament se'ls aplicarà la següent taxa, prèvia autorització expressa de l'abocament:

DIÀMETRE NOMINAL FINAL DEL COL·LECTOR D'IMPULSIÓ

EUROS/ DIA

Fins a 110 mm.

30,63 €

Fins a 110 mm. a 125mm.

43,50 €

De 125mm a 160 mm

69,60 €

De 160 mm a 200 mm

108,75 €

De 200 mm a 250 mm

169,93 €

De 250 mm a 315mm

267,64 €

Més de 315mm

531,03 €

A més, tota infraestructura d'impulsió necessària fins al punt d'abocament indicat en l'autorització, serà per compte del titular de l'obra.

Cabals de buidatge procedents de locals i infraestructures inferiors en edificis d'habitatges o serveis (pàrquings, locals comercials o d'emmagatzematge, etc.)

—Si disposa de comptador volumètric 0,12€/m3.

—Si no disposa de comptador volumètric, s'aplicarà la següent taula en funció del diàmetre de la canonada d'impulsió.

DIÀMETRE NOMINAL FINAL DEL COL·LECTOR D'IMPULSIÓ

EUROS/ DIA

Fins a 110 mm.

8,82€

Fins a 110 mm. a 125mm.

12,52€

De 125mm a 160 mm

20,04€

De 160 mm a 200 mm

31,12€

De 200 mm a 250 mm

48,94€

De 250 mm a 315 mm

77,08€

Més de 315 mm

152,94€

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 9é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SUPRESSIÓ DE L'ORDENANÇA T-13, CORRESPONENT A LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA.- Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de supressió de la citada Ordenança per a l'exercici 2010, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 30.09.09, demorada al moment que entre en vigor la nova concessió administrativa i aquesta produïsca efectes.

En primer lloc, intervé el Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista: Bien, entendemos la problemática de que al no haber plica actualmente para la concesión de ese servicio para el ejercicio 2010, entramos en un “stand by”, en un momento de transición. Sí quisiéramos al respecto proponer de que siga la mesa, pero seguir proponiendo la posibilidad de la tarjeta ORA para los residentes en zona azul, gestionar esa situación. Quizás cree dudas durante el tiempo que nos queda hasta el ejercicio y tengamos un tiempo del ejercicio 2010 que no tengamos aún aprobada plica y la prórroga y demás, pero, posibilidades de la tarjeta ora para residentes en la zona azul.

(Traducció)

Entenem la problemàtica que, en no haver plica actualment per a la concessió d'este servei per a l'exercici 2010, vam entrar en un standby, en un moment de transició. Si volguérem, pel que fa a això, proposar que seguisca la taula, però seguir proposant la possibilitat de la targeta ORA per als residents en zona blava, gestionar esta situació. Potser cree dubtes durant el temps que ens queda fins a l'exercici i tinguem un temps de l'exercici 2010 que no tinguem encara aprovada plica i la pròrroga i la resta, però, possibilitats de la targeta ora per a residents en la zona blava.

Seguidament, intervé el Sr. García Bautista, regidor delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i representant del grup municipal popular: Simplemente como ha comentado, digamos, de como estamos “stand by”, en un momento transitorio y en el momento en que entre en vigor la, digamos, lo que son las plicas, automáticamente quedará derogada la tasa de vehículos que hay ahora. Pero, bueno, en este caso, hasta que entre en vigor la siguiente, pues, tenemos que tenerla regulada.

(Traducció)

Com ha comentat que estem en standby, en un moment transitori, i en el moment que entre en vigor, el que són les pliques, automàticament, quedarà derogada la taxa de vehicles que hi ha ara. Però, en este cas, fins que entre en vigor la següent, hem de tindre-la regulada.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 29.09.09, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Suprimir l'Ordenança fiscal T-13 Taxa per estacionament de vehicles en via pública, d'acord amb la proposta efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 30 de setembre de 2009, demorada al moment que entre en vigor la nova concessió administrativa i aquesta produïsca efectes.

Segon.- La tramitació dels expedients de modificació de les ordenances es realitzarà de conformitat amb l'establert en la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'exposarà al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, a fi que els interessats puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província i començarà a comptar el seu termini a partir de l'endemà del dia que tinga lloc la publicació del corresponent anunci.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'entendrà definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple resoldrà totes les reclamacions i suggeriments , adoptarà l'acord definitiu i publicarà aquest acord, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 14.01 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 6 de novembre de 2009