Ple ordinari núm. 11 de data 27 de juliol de 2017

27/07/2017

FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI ACCTAL. DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLO.

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 11/2017 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 27 de juliol de 2017, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 11/2017 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 de juliol de 2017.

A Benicarló, al saló de sessions de l'ajuntament, a les 21.00 hores del dia 27 de juliol de 2017, es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando.

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Carlos Flos Fresquet

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero Albor

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José María Serrano Forner

Pedro Joaquín García Bautista

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

María Jovaní Palau

José Antonio Simó Ramón

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Francisco Javier Latorre Pedret

Interventor: Antonio Losilla Pallarés

La presidenta declara oberta la sessió, convocada per decret de 24 de juliol de 2017, i s'examinen els següents punts de l'ordre del dia:    1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA NÚM. 9 DE 22 DE JUNY DE 2017 .

    S'aprova, per unanimitat dels membres assistents, l'acta de la sessió extraordinària, núm. 9 de data 22 de juny de 2017, amb l'esmena de l'hora d'inici de la sessió: on posa 15:15 h. ha de posar 13:15 h.

2. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2017 I NADAL I REIS 2017-2018 I DATES DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS 2017.

Exp. 59/2017 Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports, que va tenir lloc en data 18 de juliol de 2017 , del següent tenor literal:

«Es dóna lectura a la següent proposta del regidor delegat de Festes:

"PROPOSTA APROVACIÓ COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE FESTES PATRONALS 2017 I NADAL I REIS 2017-2018 I DADES DE CELEBRACIÓ DE LES FESTES PATRONALS DE LA CIUTAT.

Relació de fets

Vistes les sol·licituds presentades pels interessats en formar part de la Comissió de Festes de Benicarló.

Atès l'acordat pels senyors i senyores reunits en data 11 de juliol de 2017, amb el regidor delegat de Festes, per proposar a la corporació municipal, la composició de la Comissió de Festes per organitzar les Festes Patronals 2017 i Nadal i Reis 2017-2018, així com la data de celebració de les Festes Patronals 2017.

El regidor delegat Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

1r- Aprovar la següent composició de la Comissió de Festes per les Festes Patronals 2017 i Nadal i Reis 2017-2018:


Regidor delegat de Festes i president de la Comissió de Festes, Ildefonso Añó Lores

Responsable de l'Àrea Econòmica, Sandra Cerdà Pérez

Responsable de l'Àrea Festejos Taurins, Ángel Laguna Marqués

Responsable de l'Àrea de Logística, Emilio Altabella García

Responsable de l'Àrea de Protocol, Yaiza López Esteller

Responsable de l'Àrea d'Espectacles i Pirotècnia, Guillem Escuder Caldés

Responsable de l'Àrea de Carrer i Entitats, Paco Medinilla Gómez

Responsable de l'Àrea de Seguretat i Serveis, Juan Maluenda Cerdá

Responsable de l'Àrea d'Impremta i Comunicació, Georgina Igual Alsina

Responsable de la Coordinació amb les Penyes, Anna Foix Giner

Vocals,

Javier Cebollero Pardina

David Gil Llorach

Eric Violat Gallego

Javier Giner Tobias

Miguel Bosch Coll

Rubén García Soriano

Javier Esteller Miquel

Guillem Ripollés Prats

José Manuel Esteller Miquel

Rafael Bueno Miralles

Alejandro Ancosta Fresquet

Gerard Saura Añó

Iván Aleman Borja

Joan Bosch Pau

Paula Pérez Alonso

Adrian Octavio Senar

Jonathan Campos García

Natalia Durán Martín

Natalia Sanz Gurrea

Raül París García

Jordi Brusca Calvet

Cristian Arín Esteller

2n- Designar els dies compresos del 18 al 27 d'agost de 2017, ambdós inclosos, per celebrar les Festes Patronals de la ciutat."

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat.»

Deliberació:

Senyor Mañá:

El senyor Mañá en la seua intervenció diu que el seu grup votarà en contra. També diu que el seu grup considera que aquest punt té dues parts: una és l'aprovació de les dates de les festes patronals, cosa a què no tenen res a objectar, i una altra la composició dels membres de la Comissió de les Festes. Diu que el seu grup no té res a dir de les persones voluntàries que la componen, ben al contrari, ja que considera que el que s'ha de fer és agrair-los la seua voluntarietat per prestar-se a l'organització d'aquestes.

El senyor Mañá explica també que el seu grup votarà en contra per coherència amb la votació que van formular en el punt de l'aprovació del reglament a la sessió plenària anterior. Explica que el seu grup no estava d'acord amb la modificació del Reglament de la Comissió de Festes, mitjançant la qual s'atorgava la presidència d'aquesta Comissió al regidor delegat de Festes. Apunta que el regidor delegat de Festes ja ha estat anomenat per un decret d'Alcaldia de data 10 de juliol i afegeix que, com els nomenaments de la comissió es presenten en conjunt, el seu grup no té una altra alternativa que votar en contra de la proposta pel fet de no estar a favor de què la presidència de la Comissió de Festes recaiga en el regidor delegat .

Senyor Compte:

El senyor Compte pren la paraula i diu que el seu grup també va votar en contra al Ple anterior respecte de l'aprovació del Reglament pel mateix motiu: no els pareixia una bona solució que el regidor delegat assumís també la presidència de la comissió, i perquè no es tracta només de la presidència, sinó de tots els components de la comissió. El seu grup en aquest punt s'abstindrà perquè considera que no seria just votar en contra. El senyor Compte afegeix que li agradaria que per a pròxims anys, la presidència de la comissió tornés a recaure en algun dels components voluntaris, perquè considera que és bo i li dóna independència de la part política de l'Ajuntament.

Dit açò, el senyor Compte afegeix que el seu grup dóna tot el suport a tota la Comissió de Festes, i també al president actual, i vol agrair-los la seua voluntarietat per un treball molt sacrificat i en moltes ocasions poc agraït.

Senyor Añó:

Pren la paraula el senyor Añó, i exposa que aquest punt ja es va debatre en un Ple anterior, per la qual cosa no és coherent traure-ho de nou, ja que el que avui es vota és la composició de la Comissió de Festes, formada per persones voluntàries amb la finalitat d'organitzar les festes del seu poble.

El senyor Añó diu que a ell el sorprèn quan diuen que es vol polititzar la Comissió de Festes. Afirma que tant ell com l'equip de govern consideren que açò no és cert, simplement és una raó de coherència. Atès que la màxima responsabilitat la té el president de la comissió, és millor que aquesta recaiga sobre el regidor de Festes --justifica--, i així es continuarà treballant. Recorda que en la festa més important de la Comunitat Valenciana, la festa fallera, la presidència l'ostenta el regidor de festes des de fa molts anys. No és qüestió de polititzar la Comissió de Festes, sinó més bé d'assumir responsabilitats el regidor de Festes --afirma--.

Senyor Mañá:

Pren la paraula el senyor Mañá i diu que no és una qüestió personal sinó de concepte. El seu grup considera que el regidor de Festes no té perquè ostentar la condició de president. És una opció que es pot adoptar i és respectable, i una manera distinta de veure les coses. Considera, però, que no es convenceran mútuament.

Senyor Compte:

El senyor Compte intervé i exposa que a l'anterior reglament l'última paraula ja la tenia el Regidor, i que les falles de València funcionen d'una manera i a Benicarló d'una altra. A Benicarló les falles són més independents, són més populars, i és la mateixa gent de les falles qui les organitza. Puntualitza que no deixa de ser una manera diferent d'organitzar-se, tal com ha dit el senyor Mañá, però no és l'opció que ells agarrarien a no ser que es tractés d'un cas puntual, però és la decisió de l'equip de govern actual i el seu grup respecta.

Senyor Añó:

En un segon torn de paraula el senyor Añó exposa que el que s'aprovarà ara és la composició de la Comissió de Festes, i considera i li agradaria que per part de tots se li donara el màxim suport. Afegeix que vol desitjar a tots unes bones festes.

Senyora Miralles, alcaldessa:

Pren la paraula l'alcaldessa i especifica que la comparació amb les Falles de València és perquè aquestes són les festes de la ciutat de València i, ara per ara, les festes més importants de la Comunitat Valenciana. També diu que a València el regidor de Festes de l'Ajuntament ostenta el càrrec de President de la Junta Central Fallera i no s'ha polititzat mai res.

Apunta la senyora Miralles que les decisions de la Comissió de Festes són respectades sempre per l'equip de govern i simplement el fet que el regidor delegat de Festes assumisca la Presidència és una qüestió de responsabilitat, i consideren que així pot funcionar millor, després ja s'avaluarà si ha estat una equivocació, però ara per ara, l'actual equip de govern considera que així es podrà funcionar millor.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor, (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià), 7 vots en contra (grup municipals del Partit Popular) i dos abstencions (grup municipal Ciutadans-C's) .

3. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ NOMENAMENT REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2017.

Exp. 60/2017 Cultura

«Es dóna lectura a la proposta formulada pel regidor delegat de Festes que diu el següent:

"PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT REINA, DULCINEA I DAMES DE LA CORT D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2017

Relació de fets:

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 18 al 27 d'agost de 2017, en honor a Sant Bartomeu, Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió de Festes, en reunió celebrada en data 11 de juliol de 2017, per unanimitat, va acordar, proposar a la corporació municipal per a la seua aprovació, el nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2017.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1r- Aprovar el nomenament dels càrrecs de Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2017, que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2017, Alba Rio López

Dulcinea, Blanca Lozano Nafría

Dames de la Cort d'Honor,

Alba Martínez Poza

Henar Martínez Ayza

Blanca Marzal Pellicer

Ana Río Vricanova

Katiana Oblanca Vacas

Sara Pérez Alonso

Dames Infantils,

Aina Redorat Ávila

Marta Redorat Ávila

Elsa Boix Roca

Emma Fraga Andrés."

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

L'alcaldessa pren la paraula per dirigir-se a la reina, dulcinea, dames i dames infantils de la ciutat de les Festes Patronals 2017 presents al Saló de Plens, i els diu que ja han estat nomenades pel Ple de la corporació, el màxim òrgan de representació municipal, ja que els 21 regidors que es troben allí representen tots els ciutadans de Benicarló. També els diu que a partir d'ara seran la màxima representació de les Festes Patronals 2017 i que, com a alcaldessa i en nom de tota la corporació, els dóna l'enhorabona i els agraeix que hagen acceptat els càrrecs de dulcinea, reina, dames i dames infantils. Seguidament, els desitja que tinguen un any ple de goig, d'alegria i que la seua amistat es mantinga per sempre.

La corporació i tots els assistents a la sessió plenària, els ret un fort aplaudiment.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

4. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ NOMENAMENT MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2017.

Exp. 50/2017 Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports, que va tenir lloc en data 18 de juliol de 2017 , del següent tenor literal:

«Vista la proposta de l'Alcaldia, del següent tenor literal:

"PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2017

El proper mes d'agost es celebraran les nostres Festes Patronals, i un dels actes mes importants és l'exaltació de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d'Honor amb la imposició de bandes i el Pregó de Festes.

Per al Pregó de les Festes Patronals, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament el nomenament del senyor Ximo Solano Domingo com mantenidor de les Festes Patronals 2017.

Ximo Solano desenvolupa la seua tasca com a actor, director, productor i compositor per a teatre des del 1990. Fundador de la Companyia Teatre Micalet on va obtindre especial ressò amb els espectacles «Ballant Ballant», «L'Hostalera», «La Ruleta Russa», «La Bona Persona de Sezuan», etc. ha treballat en escenaris de tot l'Estat Espanyol com ara el Centro Dramático Nacional.

Com a director destaquen La Ronda, Un Jardí Francès i col·laboracions artístiques arreu del mon. Des de fa ja quasi deu anys treballa principalment a Paris, així com Suïssa, Bèlgica i Itàlia, lloc des d'on ha fet les seues darreres produccions per a teatre com a director i actor, com ara «Le Conte d'Hivern», «Le Sixième Continent», «L'Oeil du Loup» o «Maneges». Així mateix, ha treballat en Argentina, Veneçuela i els EEUU, sempre alternant l'ofici d'actor al teatre i al cinema, i ha fet també incursions en el camp de l'òpera.

Realitzador de documentals i presentador de televisió del programa de cinema «Sense Filtre», va participar dels reeixits programes de ficció per a l'extinta Canal9 com ara «Autoindefinits», «Socarrats», «Per Nadal Torrons», «Evolució» i «Bon dia Bonica» i la sèrie «Cuéntame» per a TVE.

Ara mateix torna als escenaris valencians amb el darrer èxit de la Companyia Teatre Micalet, «Hamlet Canalla». En el decurs de l'any 2017 espera estrenar el darrer llargmetratge com a actor, «Lagartijas», així com el documental que ha dirigit sobre la formació de música antiga Capella de Ministrers.

Actualment, és president de l'AAPV actors i actrius professionals valencians.

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa l'adopció del següent acord:

Nomenar a Ximo Solano Domingo Mantenidor de las Festes Patronals de Benicarló 2017."

La Comissió, per unanimitat, dictamina favorablement la Proposta.»

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

5. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2017.

Exp. 61/2017 Cultura

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports, que va tenir lloc en data 18 de juliol de 2017 , del següent tenor literal:

«Atès el programa de les festes patronals proposat per la Comissió de Festes 2017.

Atesa la proposta presentada pel regidor delegat de festes del següent tenor literal:

"PROPOSTA APROVACIÓ PROGRAMA D'ACTES DE LES FESTES PATRONALS 2017.

Relació de fets.

Amb motiu de la celebració de les properes Festes Patronals, que se celebraran del 18 al 27 d'agost de 2017, en honor a Sant Bartomeu, Sants Màrtirs Abdó i Senén i Santa Maria de la Mar, la Comissió de Festes, en reunió celebrada en data 11 de juliol de 2017, per unanimitat, va acordar, proposar a Il·lma. Corporació Municipal per a la seua aprovació, la programació de les Festes Patronals 2017.

El regidor delegat de Festes, proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord:

1r. Aprovar el programa d'actes de les Festes Patronals 2017, redactat pels components de la Comissió de Festes."

La Comissió, per unanimitat, acorda dictaminar favorablement la proposta presentada.»

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

6. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2018 I FESTES ESCOLARS CURS 2017/2018.

Exp. 46/2017 Cultura.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Educació, Cultura i Esports, que va tenir lloc en data 18 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Vist l'acord del Consell Escolar Municipal de data 10 de juliol de 2017, corresponent a la designació de les festes escolars per al curs 2017/2018.

Vista la proposta formulada per l'alcaldessa en data 13 de juliol de 2017, per la qual es proposa designar els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu, com a festes locals per a l'any 2018, així com designar els dies 7 de desembre de 2017, el 17 de gener de 2018 i 30 d'abril de 2018, com a festes escolars per al curs 2017-2018, d'acord amb la proposta del Consell Escolar Municipal.

La Comissió, dictamina per unanimitat, proposar al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords:

Primer. Designar festes locals per a l'any 2017 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i el 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.

Segon. Designar festes escolars per al pròxim curs 2017/2018, els dies 7 de desembre de 2017, el 17 de gener de 2018 i 30 d'abril de 2018

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

7. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 25 DE MAIG DE 2017, I DE LES AL·LEGACIONS CONTRA LA INCOACIÓ D'OFICI DEL PROCEDIMENT PER A LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT DE PLE DRET DE L'ACORD DEL PLE DE 27 D'ABRIL DE 2000, APARTAT DISPOSITIU 5é, RELATIUS AL PAI UE SECTOR 5 SOLADES, DE SÒL URBANITZABLE DEL PLA GENERAL.

Exp. PAID/598. UE Sector 5 «Solaes»

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de Serveis al Territori, que va tenir lloc en data 19 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Juan Bautista Pellicer Segarra contra l'acord del Ple de 25 de maig de 2017, i de les al·legacions contra la incoació d'ofici del procediment per a la declaració de nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de 27 d'abril de 2000, apartat dispositiu 5è, relatius al P.A.I. UE Sector 5 «Solaes», de sòl urbanitzable del Pla General. Es sotmet a consideració de la Comissió el següent informe-proposta del T.A.G. d'Urbanisme, senyor Jesús Hernández Lahera, de data 11 de juliol de 2017:

«Visto el escrito presentado por D. JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA, NIF 18832958-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Partida Solaes número 258 de Benicarló, en fecha 4/07/17 (registro de entrada número 12 895) mediante el que presenta recurso de reposición al acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 25/05/17, por el que se acordó la desestimación de las alegaciones presentadas por el recurrente al acuerdo de la corporación, de fecha 28 de julio de 2016, en el expediente relativo al Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del Sector 5 de suelo urbanizable "Solaes" del PGOU de Benicarló (expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo); por este Técnico de A.G. de Urbanismo se informa lo siguiente:

Exposición de hechos

I. En fecha 25 de mayo de 2017, el Pleno del Ayuntamiento adoptó en su punto 3º del orden del día, entre otros, el siguiente acuerdo:

"Primero. Desestimar la alegación presentada en fecha 2 de noviembre de 2016 (registro de entrada número 20 148) por D. JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA, NIF 18832958-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle Islas Columbretes número 194 de Benicarló, contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016, por el que se acordó la incoación de oficio del procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la corporación, de fecha 27 de abril de 2000, en el expediente relativo al Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del Sector 5 de suelo urbanizable "Solaes" del PGOU de Benicarló (expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo), en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba "subvencionar el Sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas", de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del TAG de urbanismo, de fecha 5 de mayo de 2017, que figura en el expediente.

Segundo. Notificar la presente resolución al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, ante el mismo órgano que lo ha dictado.

Asimismo, indicarle que puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente."

II. En fecha 4 de julio de 2017 (registro de entrada número 12 895) D. JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA, NIF 18832958-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Partida Solaes número 258 de Benicarló, presenta un escrito recurso de reposición a la resolución citada en el expositivo anterior, siendo su argumentación del siguiente tenor:

"ÚNICO. Conforme se acuerda en el plenario de 25 de mayo de 2017, SE DECLARA CADUCADO EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO PAID/598, UE SECTOR 5 SOLAES DE SOL (sic) URBANIZABLE, Y EN CAMBIO SE PROCEDE A DESESTIMAR EN SU SENO LAS ALEGACIONES EN SU MOMENTO PLANRTEADAS POR QUIEN SUSCRIBE EN SU MOMENTO.

Aún cuando se indica, de manera errónea, que lo alegado en su momento era una Reposición es obvio como se ha indicado en la consideración previa, que en la realidad fueron unas alegaciones formuladas al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Benicarló de fecha 28 de julio de 2016, aún así, las alegaciones no pueden ser desestimadas constante (sic) un procedimiento administrativo ya caducado al haber sido el mismo incoado a instancia del propio Ayuntamiento.

Así lo pone de manifiesto, entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2015, la cual se dispone:

"FUNDAMENTOS DE DERECHO.

PRIMERO

1. La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si en un expediente administrativo con contenido susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado que hubiere sido iniciado de oficio por la Entidad Gestora de producirse su caducidad por el transcurso del plazo legalmente establecido para su conclusión desde que fue iniciado, ( lo que debía comportar su archivo y ello "no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo "), debe entenderse que equivale a una nueva iniciación de la actuación administrativa el mero hecho de que se dicte por la Administración pública una resolución sobre la cuestión de fondo en el procedimiento ya caducado o si, por el contrario, debe incoarse efectivamente de nuevo otro expediente de no haber ya trascurrido el plazo extintivo de la correspondiente acción. (../..).

QUINTO

1. Por todo lo expuesto cabe concluir que en un expediente administrativo, como el ahora enjuiciado (propuesta de revocación de prestaciones por desempleo), con contenido susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado que hubiere sido iniciado de oficio por la Entidad Gestora (en el presente caso, por el SPEE) de producirse su caducidad por el transcurso del plazo (en este caso, de tres meses) legalmente establecido para su conclusión desde que fue iniciado, la Administración debe decretar su archivo y no dictar extemporáneamente resolución de fondo, la que devendría nula aunque ello "no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo", por lo que no equivale a una nueva iniciación de la actuación administrativa el mero hecho de que se dicte por la Administración pública una resolución sobre la cuestión de fondo en el procedimiento ya caducado, debiendo, en su caso, incoarse efectivamente de nuevo otro expediente de no haber ya trascurrido el plazo extintivo de la correspondiente acción."

En consecuencia, la desestimación de la alegación formulada en el acuerdo que se notifica es nula de pleno derecho.

En su virtud;

SUPLICO A V.I. que, teniendo en cuenta lo expuesto, se sirva admitirlo y con él por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN instado contra el acuerdo pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 25 de mayo de 2017, decretando la nulidad del mismo en cuanto a la desestimación de las alegaciones formuladas en su momento en el Expediente Administrativo indicado, al recaer la desestimación en un expediente administrativo caducado.

OTROSI DIGO; Asimismo es oportuno referir que, el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Benicarló de fecha 27 de abril de 2000, en relación a la aportación acordada por el Ayuntamiento de "80 millones de pesetas", lo fue conforme a norma jurídica aplicable y vigente en dicho momento, y conforme establecía la indicada posibilidad el artículo 29.7 de la LRAU, amparando dicho precepto el acuerdo que en su momento se adoptó. Además, no es real que en los informes técnicos y jurídicos se ampara una "exhoneración" (sic), del cumplimiento de la satisfacción a favor del Ayuntamiento de Benicarló del excedente de aprovechamiento que le corresponde satisfacer a los propietarios.

Ello deriva de una lectura errónea de los mencionados informes técnicos y jurídicos, pues, siendo legalmente posible la compensación a los propietarios de manera que se mantenga el equilibrio entre las obligaciones urbanísticas que deben de asumir por Ley y el coste de las infraestructuras, cuando la ejecución de las mismas, excede de la media en el municipio, el acuerdo se sustentó en la legalidad.

Además, al técnico que suscribe el informe que motiva la incoación del expediente de nulidad, indicarle que no tenido en cuenta de donde proviene parte del aprovechamiento urbanístico de titularidad municipal existente en el Sector Povet, de lo contrario no hubiese alcanzado la conclusión de nulidad de pleno derecho, que como se sostiene y ratifica, la compensación económica fue adoptada plenamente motivada y de conformidad a norma jurídica aplicable en aquellos momentos.

SUPLICO A V.I., Tenga por efectuada la anterior alegación a los oportunos efectos y ello, sin perjuicios de los recursos contencioso administrativo que en su momento pueda interponerse contra el acuerdo que su momento se adopte."

Fundamentos de derecho

    Primero. Desde el punto de vista jurídico, procede manifestar que concurren en el escrito presentado, los requisitos generales de carácter formal exigidos por la legislación en vigor, es decir, personalidad suficiente y legitimación en la causa de la parte e interposición del recurso de reposición en tiempo y forma.

Dicho recurso de reposición gira en torno a la idea de considerar ilegal la desestimación de las alegaciones presentadas por el recurrente, puesto que el procedimiento administrativo estaba ya caducado y aporta como base de su argumentación la sentencia del Tribunal Supremo de 27/11/15, en la que se indica que: "cabe concluir que en un expediente administrativo...con contenido susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen al interesado que hubiere sido iniciado de oficio por la Entidad...de producirse su caducidad por el transcurso del plazo...legalmente establecido para su conclusión desde que fue iniciado, la Administración debe decretar su archivo y no dictar extemporáneamente resolución de fondo, la que devendría nula aunque ello "no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptiva de dicho plazo ", por lo que no equivale a una nueva iniciación de la actuación administrativa el mero hecho de que se dicte por la Administración pública una resolución sobre la cuestión de fondo en el procedimiento ya caducado, debiendo, en su caso, incoarse efectivamente de nuevo otro expediente de no haber ya trascurrido el plazo extintivo de la correspondiente acción."

Debemos indicar al recurrente que, tal y como se afirma en la sentencia que aporta, la Administración "debe decretar su archivo", es decir, de acuerdo con la citada doctrina jurisprudencial, para la eficacia de la caducidad no basta el simple transcurso del tiempo, sino que ha de ser apreciada y declarada por el Ayuntamiento, así pues, no declarada la caducidad (que naturalmente exige específico procedimiento aunque fuese incidental, que no se ha producido en el presente expediente), con audiencia de los interesados, obviamente carece de soporte el alegato, por lo que procede la desestimación del recurso de reposición.

Segundo. La alegación del Sr. Pellicer Segarra en el OTROSÍ de su escrito de fecha 4/07/17, al punto 3º del acuerdo plenario de fecha 25/05/17 (presentada en tiempo y forma), no se fundamenta en argumento jurídico alguno, por lo que no pasa de ser un deseo y ello no permite su valoración jurídica, por lo que debe ser desestimada la alegación, por esta falta de concreción jurídica.

Tercero. En mérito de lo expuesto, de conformidad con las disposiciones citadas y demás normativa de aplicación, procede elevar al Pleno del Ayuntamiento, como órgano competente para la resolución del citado expediente, la siguiente:

Propuesta de Resolución

Primero. Desestimar el recurso de reposición presentado en fecha 4 de julio de 2017 (registro de entrada número 12 895) por D. JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA, NIF 18832958-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Partida Solaes número 258 de Benicarló, contra el punto primero del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 25 de mayo de 2017, por el que se acordó la desestimación de la alegación presentada en fecha 2/11/16, por los motivos expuestos en el fundamento de derecho primero del informe del TAG de urbanismo, de fecha 11 de julio de 2017, que figura en el expediente. Notificándose el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Segundo.- Desestimar la alegación presentada en fecha 4 de julio de 2017 (registro de entrada número 12 895) por D. JUAN BAUTISTA PELLICER SEGARRA, NIF 18832958-Y, con domicilio a efectos de notificaciones en la Partida Solaes número 258 de Benicarló, contra el punto tercero del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 25 de mayo de 2017, de incoación de oficio del procedimiento para la declaración de nulidad de pleno derecho del acuerdo del Pleno de la corporación, de fecha 27 de abril de 2000, en el expediente relativo al Programa de Actuación Integrada para el desarrollo del Sector 5 de suelo urbanizable "Solaes" del PGOU de Benicarló (expediente PAID/598 Sector 5 Solaes, de Urbanismo), en cuanto a su apartado dispositivo quinto, en el que se acordaba "subvencionar el Sector con la cantidad aproximada de 80 millones de pesetas", de conformidad con los motivos expuestos en el fundamento de derecho segundo del informe del TAG de urbanismo, de fecha 11 de julio de 2017, que figura en el expediente. Notificándose el presente acuerdo al interesado, indicándole que contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa, puede interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de UN MES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, ante el mismo órgano que lo ha dictado. Asimismo, indicarle que puede interponer recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo con sede en Castellón, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al recibí de la notificación del presente acto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.

Es criterio de quien suscribe, quien lo somete a otro mejor fundado en Derecho."

Sotmesa a votació l'anterior proposta, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua aprovació.»

Deliberació:

No es produeix deliberació i es passa el punt a votació.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per unanimitat dels membres assistents.

8. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 14/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 18 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Vist l'informe emès per l'interventor núm. 192/2017, de data 17 de juliol de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 14/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/14.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial Decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'Interventor en el seu informe núm. 192/2017, de data 17 de juliol de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració Municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 374.588,04 EUR, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures núm. F/2017/14."

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor Garcia:

Pren la paraula el senyor Garcia i diu que el seu grup en aquest punt votarà en contra per haver-hi factures de contractes que van concloure fa temps i perquè al pla de mitjans de comunicació es va dir ja fa molt de temps que s'estava preparant i que encara no ha vist la llum. Considera que alguns d'aquests contractes, en el que falta del 2017, ja no es faran, i ratifica que el seu grup en aquest punt votarà en contra.

Senyor Cornelles:

Intervé el senyor Cornelles i diu que el seu grup també votarà en contra. Explica que Ciutadans-C'S vol que tot el que es faça estiga dins del marc legal i que es traguen totes les licitacions pendents per tal que hi haja més transparència.

El senyor Flos:

El senyor Flos contesta a les intervencions dient que des del departament de Contractació s'està treballant per tal que tot isca. Diu que s'estan fent moltes taules de contractació, però en algunes ocasions bé no dóna el resultat esperat o bé falta documentació, i es prolonguen més del que l'equip de govern voldria. Afig que es segueix treballant.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 en contra (grups municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló)

9. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 15/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 18 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Vist l'informe emès per l'interventor núm. 193/2017, de data 17 de juliol de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 15/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/15.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe núm. 193/2017, de data 17 de juliol de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració Municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 47.447,27 EUR, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures núm. F/2017/15."

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos explica l'expedient i els acords proposats.

Senyor García:

Intervé el senyor García i diu que el seu grup en aquest punt també votarà en contra. Explica el senyor García que ja en la comissió va explicar el senyor Flos que les factures corresponien a l'electrificat del camp de futbol, però juntament amb aquestes factures n'hi ha d'altres que no hi tenen res a veure, com les que es corresponen a festes de l'exercici anterior.

Segueix dient que el seu grup pot entendre la urgència del pagament de les factures de l'electrificació, però el d'una factura d'espectacles de fa un any, doncs no.

Senyor Cornelles:

El senyor Cornelles pren la paraula i diu que el seu grup entén la urgència en el pagament de les factures de l'electrificació per tot el que podria comportar no pagar-les, i afirma està clar que quan es presenta alguna urgència com aquesta s'ha d'actuar, i per tant, en aquest cas, el seu grup s'abstindrà.

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula i explica que la factura a la que ha fet referència el senyor García, es porta en aquesta relació de crèdit perquè va haver-hi un error en la factura que es va presentar inicialment, i quan es torna a presentar va ser en data de l'any actual, i per tant no es va poder pagar amb el pressupost de l'any anterior, encara que, també és veritat, que no hi havia crèdit i formava part d'aquest paquet.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià), 7 vots en contra (grup municipal del Partit Popular) i 2 abstencions (grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló).

10. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 16/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 18 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Vist l'informe emès per l'interventor núm. 195/2017, de data 17 de juliol de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 16/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/16.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe núm. 195/2017, de data 17 de juliol de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració Municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2017, que es presenta en l'Annex adjunt, per un import total de 254,10 EUR, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de factures núm. F/2017/16."

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula per explicar l'expedient i els acords proposats.

Senyor Cornelles:

El senyor Cornelles fa ús de la paraula i exposa que el seu grup en aquest punt s'abstindrà perquè saben que no hi ha personalitat jurídica en una comunitat de béns, i que aquestes poden treballar privadament però no en les administracions. Està clar --apunta el senyor Conelles-- que els proveïdors han de cobrar, però també és cert que no és legal.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 abstencions (grups municipals, Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

11. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 17/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 17 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Vist l'informe emès per l'interventor núm. 196/2017, de data 17 de juliol de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 17/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/17.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'hisendes locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer. Resoldre la discrepància formulada per l'interventor en el seu informe núm. 196/2017, de data 17 de juliol de 2017, per tractar-se d'actuacions de l'Administració municipal nul·les de ple dret.

Segon. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 457.813,32 EUR, i que correspon a les factures que s'expressen en la relació de factures núm. F/2017/17, condicionat a l'entrada en vigor de la modificació pressupostària I-002/17-HPMP.»

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula per explicar l'expedient i els acords proposats.

Senyor García:

El senyor García fa ús de la paraula per a dir que el seu grup votarà en contra. Explica que són unes factures corresponents a serveis de gran quantia, i que l'Ajuntament hauria de traure aquesta licitació amb urgència.

Senyor Cornelles:

El senyor Cornelles, en el seu torn de paraula, intervé per dir que aquesta és una factura de les més importants que correspon a un contracte pendent de licitar i que ells, per tant, votaran en contra.

Senyor Flos:

Intervé el senyor Flos per explicar que per a l'equip de govern és una prioritat traure aquesta licitació i que s'ha començat a treballar en aquesta legislatura. Afig que és un contracte molt complex i que necessita temps. Explica que no es tracta d'entrar en debat, perquè ja s'ha parlat en algunes ocasions d'aquest tema amb el senyor Serrano, però que s'hauria d'haver iniciat aquest expedient en la legislatura anterior, de fet l'expedient es va iniciar, però no es va fer res més.

Senyor Serrano:

Intervé el senyor Serrano i, en referència al contracte d'escombraries, diu que va finalitzar el 30 de juny de l'any 2016. El senyor Serrano apunta que el senyor Flos ha explicat que el contracte es va fer el 2006 i era per a vuit anys, més una pròrroga d'un any, més una altra pròrroga d'un any, o siga 10 anys en total. Però per més vegades que li peguen la volta, afirma, quan va cessar l'equip de govern anterior, al contracte, encara li quedava un any per finalitzar, i per tant en temps de sobra per tal de traure'l de nou a licitar.

Senyor Flos:

El senyor Flos torna a intervenir per dir que efectivament vuit anys, més un i més un, però explica que un dels motius pels quals el contracte de selectiva no es va licitar en l'anterior legislatura era que l'anterior equip de govern volia traure una licitació única per tot tipus de residus. Elsenyor Flos afirma que s'haguera pogut perfectament no prorrogar i incloure'l, i tal vegada s'haurien unificat i estalviat recursos. Tenien la selectiva sense contracte i ara és quan s'està intentant fer-se tot a una. Diu que és un contracte molt complex i el senyor Serrano no es va atrevir a traure'l.

Senyor Serrano:

Pren la paraula el senyor Serrano i apunta que el contracte de la recollida selectiva devia muntar uns 200.000 EUR aproximadament, i per tant no és comparable amb un contracte d'1.700.000 EUR que serà el que pujarà el contracte de la recollida d'escombraries i neteja viària quan es traurà a licitar. Aquest contracte --recalca el senyor Serrano-- ha vençut en l'actual legislatura i no en l'anterior, i la falta de gestió de l'actual equip de govern és manifesta.

Senyor Flos:

Pren la paraula de nou el senyor Flos per dir que evidentment són dos contractes totalment diferents en el preu, però insisteix en que els està costant traure'l per la raó que el senyor Serrano ja sabia, que és una licitació d'un contracte molt complex.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 vots en contra (grups municipals Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

12. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT NÚM. 18/2017, CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HCAD.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 18 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Vist l'informe emès pel viceinterventor núm. 197/2017, de data 18 de juliol de 2017, relatiu a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 18/2017, en relació amb la relació de factures núm. F/2017/18.

Vist que l'òrgan competent per al reconeixement extrajudicial de crèdits és el Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 23.1.e) del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; 60.2 del Reial decret 500/90, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa la Llei d'Hisendes Locals en matèria de pressupostos i 50.12 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Vist l'anterior, i previ dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda i Serveis Econòmics, proposo al Ple de la corporació, l'adopció de la següent PROPOSTA D'ACORD:

Primer- Resoldre la discrepància formulada pel viceinterventor en el seu informe núm. 197/2017, de data 18 de juliol de 2017, per tractar-se d'un servei portat a terme en l'exercici anterior.

Segon- Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2017, que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 7.953,50 EUR, i que correspon a la factura que s'expressa en la relació de factures núm. F/2017/18.»

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula per explicar l'expedient i els acords proposats.

Senyor Garcia:

Pren la paraula el senyor García i diu que el seu grup votarà en contra simplement perquè l'informe del viceinterventor és contrari al pagament.

Senyor Cornelles:

En el seu torn de paraula, el senyor Cornelles diu que a Ciutadans-C'S els sorprèn que no hi haja cap tipus de contracte ni pressupost, i considera que, quant a la factura, que és d'una anualitat, s'hauria pogut tenir una previsió per tal de fer-la efectiva abans del 31 de desembre i no deixar-la pendent per a l'exercici posterior.

Senyor Flos:

El senyor Flos explica que efectivament la factura és per tota l'anualitat, des de l'1 de gener al 31 de desembre, i per tant l'empresa presenta la factura a data de 1 de gener de l'any següent. Diu que la factura s'hauria pogut pagar sense cap problema, tal com es va treballant, però que com qui fiscalitza ha informat que la factura s'ha de pagar durant l'any i això és impossible de fer, és per aquest motiu que es porta a aprovar pel Ple amb objecció.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 vots en contra (grups municipals, Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

13. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. I-002/17-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 17 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Relació de fets.

Resultando necesario modificar el Presupuesto para atender obligaciones pendientes del ejercicio anterior, por importe de 457.813,32 euros; por tratarse de prestaciones correspondientes al ejercicio 2016 cuyo pago no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente.

Resultando que la D.A. 96ª de LPGE 2017, en relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente al año 2016, prorroga para el ejercicio 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la D.A. 6ª de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera LOEPYSF - (EDL 201/64550), que establece que Las Corporaciones Locales que: a) Cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y b) Que presenten en el ejercicio anterior simultáneamente superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta Ley, deberán destinar, en primer lugar, el superávit en contabilidad nacional o, si fuera menor, el remanente de tesorería para gastos generales a atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable y presupuestaria que resulta de aplicación, y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior.

Resultando que el Ayuntamiento de Benicarló liquidó el ejercicio 2016 con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 3.386.046,80 euros, y tras la modificación presupuestaria número 1/2017 (247.350,54EUR), cuenta con un RTGG de 3.138.696,26 euros.

Resultando que la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 da un superávit de 3.127.249,90 euros en términos de estabilidad presupuestaria, ascendiendo actualmente a 2.879.899,36 euros tras la citada modificación presupuestaria número 1/2017.

Considerando que el artículo 21.1 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, dispone que no será necesaria la aprobación de plan económico-financiero en los casos de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, hasta la liquidación del presupuesto, en su caso.

Considerando que se ha efectuado consulta por el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) a la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y éste ha manifestado que es admisible la tramitación de los expedientes de modificación presupuestaria atendiendo a las normas exclusivamente presupuestarias, de cara a su aprobación por el órgano competente, de forma tal que la verificación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de la regla de gasto no sea requisito previo necesario para la aprobación de tales expedientes, sin perjuicio de la actualización trimestral a que se refiere la Orden HAP/2015/2012, y las medidas que pudieran adoptarse como consecuencia de tal evaluación y que se contienen en la Ley Orgánica 2/2012 citada.

Considerando que, en consecuencia, para el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto de la presente modificación de créditos, se remite a la verificación trimestral que se realizará en cumplimiento de la citada Orden HAP 2105/2012 en su redacción dada por la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, y, en todo caso, a la liquidación del presupuesto del ejercicio.

Considerando lo establecido en el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL-, en relación con lo dispuesto en el artículo 169 del propio TRLRHL; así como en los artículos 35 y siguientes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las bases 7 y 8 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2017.

Por todo lo expuesto, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos, al Pleno de la Corporación realiza la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-002/17-HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:

SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación

Descripción

Importe

02

16210

22799

MA. Recollida de residus urbans. Otros trab. realizados empr.

182.144,88 EUR

02

16300

22700

MA. Neteja Viària. Limpieza y aseo

275.668,44 EUR

TOTAL

457.813,32 EURFINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Aplicación

Denominación

Importe

87000

Remanente de Tesorería para gastos generales

457.813,32 EUR


TOTAL

457.813,32 EURSegundo- Exposición al público del expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Tercero- Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes y aprobación definitiva. Si no se presentara ninguna alegación, la modificación de créditos aprobada inicialmente, se considerará definitivamente aprobada.

Cuarto- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y un resumen por capítulos."

En conseqüència, la Comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la Corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula per explicar l'expedient i els acords proposats.

Senyor Garcia:

El senyor Garcia fa ús de la paraula i diu que el seu grup s'abstindrà. Afegeix que al seu grup els pareix bé que es porten modificacions pressupostàries i que un pressupost no és una cosa rígida. Una modificació pressupostària --diu--, en moltes ocasions pot ser una bona eina per agilitzar algunes coses. Recalca que seu grup pensa que el fet que hi haja modificacions no és res negatiu, més bé tot el contrari, per tant, en aquest punt i en el següent, s'abstindran.

Senyora Miralles, alcaldessa: Intervé l'alcaldessa en aquest punt i apunta que el que s'aprova és una modificació pressupostària simplement per poder pagar, dels romanents de tresoreria del 2016, les factures pendents d'aquest mateix any, i que això sempre es fa, que no és ben bé una modificació del pressupost.

Senyor Garcia:

El senyor García intervé per explicar que el que ha volgut dir és que li pareix bé que es puguen moure diners d'unes partides a les altres, perquè el pressupost no és una cosa rígida, i al seu grup li pareix bé que l'equip de govern puga decidir quines partides es poden donar de baixa, com és en aquest cas, i a quines es destinen els diners.

Senyora Miralles, alcaldessa:

L'alcaldessa torna a puntualitzar que aquest no és el cas, que no es dóna de baixa cap partida pressupostària, i diu que simplement es carreguen les factures pendents de pagament del 2016, als romanents de tresoreria d'aquest mateix any.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 9 abstencions (grups municipals, Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

14. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. I-003/17-HPMP.

Dono compte del dictamen de la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, que va tenir lloc en data 24 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 19 de juliol de 2017, del següent tenor literal:

"Relació de fets

Visto que la Concejal Delegada de Participación Ciudadana, en fecha 14 de julio de 2017, propone modificar el presupuesto por un importe de 100.000,00 EUR para llevar a cabo las actuaciones correspondientes al fondo de decisión ciudadana.

Siendo que por Decreto de esta tenencia de alcaldía de fecha 17 de julio de 2017, fue aprobada una modificación de crédito, mediante transferencia, por importe de 68.000,00 EUR, correspondiente a la propuesta anteriormente indicada.

Siendo que el crédito restante pendiente de dotar para llevar a cabo las actuaciones indicadas, asciende a 32.000,00EUR, es por lo que resulta necesario modificar el Presupuesto.

Siendo que la modificación se va a financiar con la baja de los créditos de la aplicación 07.92400.50010 'PC. Participació Ciutadana. Fondo de decisión ciudadana', y que dichos créditos no están comprometidos.

Visto el informe del Interventor núm. 202/2017 de fecha 19/07/17, relativo al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.

Por todo lo expuesto, de conformidad con la Base 8 de las de Ejecución del Presupuesto, el Teniente de Alcalde Delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos, efectúa al Pleno de la Corporación la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO

Primero- Modificar el Anexo de Inversiones, incorporando el proyecto que seguidamente se indica:

ÁREA GESTORA

CÓDIGO

APLICACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE

FINANCIACIÓN

06

2017-4-06-7

06.33210.62500

06.33210.62600

06.33210.62900

Adaptabilidad Biblioteca

10.000,00 EUR3.381,20 EUR

4.890,00 EUR

1.728,80 EUR

RECURSOS ORDINARIOSLa modificación del anexo de inversiones indicada, se efectuará mediante la modificación presupuestaria que a continuación se detalla.

Segundo- Aprobar inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número I-003/17-HPMP, de conformidad con el siguiente detalle:CREDITOS EXTRAORDINARIOS

Aplicación

Proyecto

Descripción

Importe

06.33210.62500

2017-4-06-7

CP. Biblioteca. INAFOServicios.Mobiliario

3.381,20 EUR

06.33210.62600

2017-4-06-7

CP. Biblioteca. INAFOServicios Equip. Proc.

4.890,00 EUR

06.33304.22799


CP. Museus Urbans. Otros trab.realizados por otras empresas

10.000,00 EUR

12.43100.22199


CC. Promoció del comerç. Otros suministros

2.000,00 EUR

Total

20.271,20 EURSUPLEMENTOS DE CRÉDITOS

Aplicación

Proyecto

Descripción

Importe

05.23131.22799


SS. Escola Estiu. Otros trab.realizados por otras empresas

10.000,00 EUR

06.33210.62900

2017-4-06-7

CP. Biblioteca. Otras inversiones nuevas

1.728,80 EUR

Total

11.728,80 EURFINANCIACIÓN DEL EXPEDIENTE

Mediante la baja de los créditos que seguidamente se indican:

Aplicación

Denominación

Importe

07.92400.50010

PC. Participació Ciutadana. Fondo de decisión ciudadana

32.000,00 EUR


TOTAL

32.000,00 EURTercero- Exposición al público del expediente mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia por término de quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

Cuarto- Resolución de las reclamaciones presentadas por el Pleno de la Corporación en el plazo de un mes, y aprobación definitiva. Si no se presentara ninguna alegación, la modificación de créditos aprobada inicialmente, se considerará definitivamente aprobada.

Quinto- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de aprobación definitiva y un resumen por capítulos."

En conseqüència, la comissió, per cinc vots a favor dels representants del grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià i quatre vots d'abstenció dels representants del grup municipal del Partit Popular i del grup municipal Ciutadans-C'S Benicarló, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació:

Senyor Flos:

El senyor Flos pren la paraula per explicar l'expedient i els acords proposats.

No hi ha deliberació i es passa a la votació.

Votació:

Sotmés el dictamen transcrit a votació del Ple de la corporació, s'aprova per 10 vots a favor (grups municipals PSPV-PSOE de Benicarló i Compromís-Esquerra Republicana del País Valencià) i 10 abstencions (grups municipals, Partit Popular i Ciutadans-C'S Benicarló).

15. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 (EXP. I-003/17-HPP).

Es dóna compte de l'informe de seguiment del Pla d'ajust corresponent al segon trimestre de 2017 la corporació es dóna per assabentada.

16. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT, CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2017 (EXP. I-004/17-HPP).

Es dóna compte de l'informe de compliment de la Llei de morositat corresponent al segon trimestre de 2017 i la corporació es dóna per assabentada.

17. DACIÓ DE COMPTE DE LA RELACIÓ DE RESUMS DELS DECRETS, I RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA I TINÈNCIES DE L'ALCALDIA DELEGADES, DEL 16 DE JUNY DE 2017 AL 15 DE JULIOL DE 2017.

Per complir el que disposa l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de juny de 2017 al 15 de juliol de 2017.

La corporació es dóna per assabentada.

18. PRECS I PREGUNTES.

No hi ha preguntes per formular i es passa a contestar una pregunta formulada al plenari anterior.

Pregunta del senyor Cornelles:

1. Es proposarà la realització d'un estudi sobre les necessitats del comerç local?

2. Creu la senyora Miralles que podrà formar un equip de treball per tal de dinamitzar el comerç a Benicarló?

Contesta aquestes preguntes la regidora delegada de comerç, la senyora Marzá.

Quant a la primera pregunta, la senyora Marzá explica que ja s'està treballant des de fa uns tres mesos en un pla integral per a la competitivitat de Benicarló que actualment està en la fase d'inici i d'estudi. Explica que s'ha començat pels comerços del centre, i que la idea és crear una estructura per estendre'l a tota la població. També es vol estudiar, en concordança amb aquest pla, el sector comercial i la realitat actual dels altres sectors i del municipi. Segons els paràmetres pautats, afegeix, també es portarà a terme una revisió del Pla d'acció comercial de Benicarló, ja que l'últim de què es disposa data de l'any 2002.

La senyora Marzá també informa que ja ha finalitzat l'adjudicació de les parades del mercat, que creuen que és un centre comercial al que se li ha de donar impuls per tal que s'assoleixi com a motor comercial de la ciutat.

Pel que fa a si creuen que es pot formar un equip de treball per tal de dinamitzar el comerç a Benicarló, la senyora Marzá exposa que les dues regidories implicades en l'economia local, Comerç i Promoció Econòmica, estan treballant juntament amb l'Àrea de Cultura, en el pla integral que s'ha comentat abans, i aquest contempla integrar a tots els membres del consistori i també persones destacades dels sectors comercials i empresarials de la ciutat. D'ací a poc temps --assegura la senyora Marzá-- està previst convocar al Consell de desenvolupament local, concretament el sector que abraça els àmbits de comerç i turisme, per tal de plantejar alguna sèrie de coses.

La senyora Marzá afegeix que també està previst en aquestos moments, i després de tenir una reunió amb l'alcaldessa, que ja està fixada per demà, per tal d'informar-la de totes les gestions i activitats que s'han portat a terme en aquestos tres primers mesos, fer, per al dia 4 d'agost, una convocatòria formal a tota la corporació per traslladar i explicar tot el projecte que està en marxa i iniciar el Pla de competitivitat.

També diu la senyora Marzá que l'equip de govern ja compta amb tres pressupostos, per tal que a partir del mes de setembre, es puga portar a terme una revisió i renovació del Pla d'acció comercial de Benicarló, que està antiquat, perquè és veritat que les condicions del municipi han canviat.

Senyor Cornelles:

El senyor Cornelles intervé i exposa que s'alegra que s'estiga fent aquest estudi i que d'aquest mes traguen uns indicadors que servisquen per poder recuperar el comerç a Benicarló.

Respecte de l'equip de treball, comenta que ell té dubtes. Explica que l'any passat es va fer allò del ilercarlons i enguany la regidora no ha participat molt dins de l'activitat, i de fet en algunes de les coses que es van iniciar molt positivament, segons el seu parèixer, i que en l'àmbit turístic podien funcionar, el seu grup ha vist que la senyora Marzá s'ha retirat i no ha participat. Ha suprimit les futures jornades gastronòmiques de com es podia menjar en aquella època, i ells en açò tenien una certa esperança. No obstant això, --diu el Sr. Cornelles-- en aquest cas, s'hauria pogut dirigir al regidor de Cultura, el senyor Barberá, que és qui va animar els comerciants a implicar-se en un projecte com una activitat de projecció del negoci. La Nit en Vetla va ser el transmissor del comerç a Benicarló, i no estava a Benicarló.

El senyor Cornelles diu que un projecte com el dels ibers, que és un bon producte a escala turística, no s'hauria hagut d'abandonar tan ràpidament, que li agradaria que el comerç es recuperés com abans millor, i reitera que ell hi té els seus dubtes.

Senyora Marzá:

La senyora Marzá pren la paraula i contesta al senyor Cornelles dient-li que l'any passat el projecte del ilercarlons va ser un projecte molt treballat i molt ben fet. Ella considera que el fet que la regidoria de Turisme i la de Cultura estiguen integrades, i treballar de forma conjunta, pot potenciar el municipi.

Aquest any, el motiu perquè aquesta activitat no es va fer, va ser perquè requereix la participació d'uns agents motors i gastronòmics, i les persones que inicialment es van implicar, enguany no hi han estat. Puntualitza que amb açò no vol dir que no es tinga intenció de fer aquesta activitat per a propers anys i que inclús es millore. La senyora Marzà recalca que si no s'ha fet aquest any ha estat per una qüestió logística.

També exposa que la intenció de vincular el poblat ibèric en jornades i activitats es té, tant per part de l'àrea de Cultura com per la de Turisme, inclús per part de la Diputació, en uns programes integrats molt potents que pretenen fer una xarxa de poblats ibèrics de la província de Castelló. La senyora Marzá diu que es té la intenció des de les regidories de potenciar el poblat i que tenen clar que aquest és un dels màxims potencials a nivell turístic i cultural del municipi. Afig que s'ha de tindre per segur que no es té cap intenció de deixar-lo de costat.

Quant a la Nit en Vetla, considera que tots els comerços de Benicarló es van assabentar, que van participar també els establiments hostalers, i que es va treballar de forma conjunta i coordinada. Sí que és veritat --reconeix la senyora Marzá-- que a vegades surten problemes i disconformitats, inclús malentesos, i que s'han d'asseure, per tal de parlar i evitar-los de cara a la pròxima jornada.

Com que no hi ha més assumptes per tractar, la presidenta alça la sessió a les 21.50 hores. En dono fe.

I, perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau

Benicarló, 27 de juliol de 2017

L'alcaldessaRosario Miralles Ferrando