Ple extraordinari núm. 4 de data 15 de febrer de 2017

15/02/2017

FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 4/2017 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 15 de febrer de 2017, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 4/2017, DE 15 DE FEBRER DE 2017.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 14:00 hores del 15 de febrer de 2017, es reuneixen, amb caràcter extraordinari en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Marta Escudero albort

Joaquím Bueno Bosch

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José María Serrano Forner

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

José Antonio Simó Ramón

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Fco. Javier Latorre Pedret

Interventor: Antonio Losilla Pallares


Abséncia: María Jovaní Palau

Pedro Joaquín García Bautista

Benjamín Martí Esbrí


La presidenta declara oberta la sessió convocada mitjançant el Decret de data 10 de febrer de 2017 i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROBACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA BASE NÚM. 25.2 DE LES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A L'EXERCICI 2017, PRORROGAT DE 2016; CORRESPONENT A L'EXPEDIENT NÚM. I-002/17-HPP

Dono compte a la corporació del dictamen emés per la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 10 de febrer de 2017 :

«Se sotmet a consideració de la Comissió el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics de data 9 de febrer de 2017, intervinguda i conformada per l'interventor, la qual és del següent tenor literal:

"Visto el contenido de la Base 25.2 de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016, referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016.

Vista la propuesta de aprobación de la concesión de subvenciones nominativas mediante convenio regulador formulada por el Concejal delegado de Fiestas y Fallas de fecha 8 de febrero de 2017.

Vista la providencia suscrita por el Teniente de Alcalde delegado del Área de Hacienda y Servicios Económicos de fecha 9 de febrero de 2017, de incoación de expediente de modificación de la Base 25.2 de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016.

Visto lo anterior, y previo dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos, propongo al Pleno de la Corporación la adopción de la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:Primero. Aprobar inicialmente la modificación de la base 25.2 de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016, referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016, debiendo quedar redactada de la siguiente forma:

2. Con arreglo a lo establecido en el artículo 22.2.a) de la Ley General de Subvenciones, se relacionan a continuación las subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016:

BENEFICIARIO

IMPORTE TOTAL

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA LOCAL FALLERA

39.070,00 EUR

10.33890.48000

FALLA BENICARLÓ

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA EL CADUF

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA LA PAPERINA

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA MERCAT VELL

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA EL GRILL

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA L'EMBUT

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA LA CARRASCA

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA ELS CONQUISTAORS

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA LA BARRACA

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA EL CAMPANAR

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA ELS CREMATS

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA NOU BARRI

4.230,00 EUR

10.33890.48000

FALLA AMICS DEL FOC

4.230,00 EUR

10.33890.48000Segundo.- Someter a exposición pública el presente acuerdo de aprobación inicial de la Base 25.2 de las de Ejecución del Presupuesto municipal del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016, referida a las Subvenciones nominativas incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento de Benicarló para el ejercicio 2017, prorrogado de 2016, mediante la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Benicarló, por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán presentar las reclamaciones que estimen convenientes ante el Pleno de esta Corporación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En el caso de que no se presentaran reclamaciones durante el período de exposición pública, el acuerdo quedará automáticamente elevado a definitivo.

Tercero. Una vez aprobada definitivamente la modificación, publicar el contenido de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Castellón, remitiéndose copia de la misma a la Administración del Estado y a la correspondiente Administración de la Comunidad Autónoma."

En conseqüència, la Comissió, per unanimitat dels membres assistents, dictamina favorablement elevar al Ple de la corporació l'esmentada proposta d'acord per a la seua aprovació.»

Deliberació

Sr. Flos:

El Sr. Flos explica l'expedient i els acords proposats i, com que no hi ha deliberació, el punt se sotmet a votació.

Sr. Serrano:

El Sr. Serrano diu que el seu grup votarà el mateix que van votar en la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Econòmics, de data 10 de febrer de 2017, és a dir, a favor.

Dit açò, el Sr. Serrano manifesta que, mirant l'expedient, s'han adonat que el regidor de Festesfa una primera proposta, en la qual està inclosa la subvenció nominativa anual de l'associació Amics de Sant Gregori, i després fa una segona proposta excloent-la. Per tant, pregunta per què s'ha produït aquest fet.

Continua dient el Sr. Serrano que hi ha altres associacions, com pot ser el Club de Futbol Benicarló que al mes de maig finalitza la temporada o altres entitats que també tindran aquesta necessitat de firmar el conveni com més aviat millor, que ara per ara no saben quan s'aprovarà el pressupost.

Sr. Flos:

Explica el Sr. Flos que, efectivament, en un principi apareix en la proposta l'Associació d'Amics de Sant Gregori, perquè es va creure necessari en aquell moment. Però, --diu, el Sr. Flos--, sent que el pressupost està pràcticament tancat i que estarà en breu aprovat, s'ha decidit traure aquesta associació de la proposta, perquè hi ha unes modificacions molt menudes de quantitats, respecte a l'any anterior, i s'ha de fer una transferència per quadrar aquestes quantitats. Així doncs, segons el Sr. Flos, els motius de traure a aquesta associació de la proposta han sigut per simplificar-ho administrativament i poder tirar-ho endavant, ja que estem damunt de Falles i el temps constrenyia.

A la resta d'associacions, --assegura, el Sr. Flos--, tan prompte com estiga el pressupost aprovat, se'ls tramitarà.

Sr. Cornelles:

Diu el Sr. Cornelles que el seu grup votarà a favor i que ho faran perquè tenen clar que existeix una prioritat en les festes falleres que ja necessiten els diners. Ara bé, manifesta que no entenen per què, havent-hi un ple extraordinari la setmana passada, se n'ha convocat un altre, amb les despeses que açò comporta.

Sr. Flos:

El Sr. flos apunta que aquest Ple no ocasiona despeses extraordinàries. A continuació, explica que la raó de fer-lo abans és per temes formals i administratius. A més, segons el Sr. Flos, cal complir amb unes dates i no hi havia temps. Tot i això, el Sr. Flos admet que els haguera agradat portar-ho abans i amb més marge de temps, però s'ha portat tan prompte com s'ha pogut.

Sra. Miralles, alcaldessa:

L'alcaldessa pren la paraula per fer una puntualització a la intervenció del Sr. Cornelles, respecte a les despeses que ocasiona fer un altre ple extraordinari. Així doncs, explica que, de plens, només se'n pot cobrar 1 al mes, a l'igual que de comissions informatives, que només se'n poden cobrar, com a màxim, 6 al mes.

Votació:

Sotmés a votació el dictamen transcrit, s'aprova per unanimitat dels 18 membres assistents.

I, com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 14.10 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.
Vist i plau

Benicarló, 15 de febrer de 2017

L'alcaldessa
Rosario Miralles Ferrando