Ple extraordinarinúm. 3 de data 9 de febrer de 2017

09/02/2017

FRANCISCO JAVIER LATORRE PEDRET, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària número 3/2017 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 9 de febrer de 2017, diu literalment:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚMERO 3/2017, DE 9 DE FEBRER DE 2017.

A Benicarló, al saló de sessions de l'Ajuntament, sent les 13.30 hores del 9 de febrer de 2017, es reuneixen, amb caràcter extraordinari en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que s'esmenten a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa, Rosario Miralles Ferrando:

Presidenta: Rosario Miralles Ferrando

Regidors/es: Juan Domingo Roca Prats

Rosa Ana Marzá Caldés

Carlos Flos Fresquet

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Román José Sánchez Mateu

Joaquím Bueno Bosch

Josep Manel Barberà Sorlí

Susana Pérez Alonso

Juan Antonio Mañá Ferrer

José Mª. Serrano Forner

Juan Manuel Cerdá Tena

María Nieves Eugenio Bayo

Pedro Joaquín García Bautista

José Antonio Simó Ramón

Juan José Cornelles Batiste

José María Compte Brosed

Secretari: Fco. Javier Latorre Pedret

Interventor: Antonio Losilla Pallares


Excusen la seua absència la Sra. Marta Escudero Albor, Sra. María Jovaní Palau i el Sr. Benjamín Martí Esbrí. La presidenta declara oberta la sessió convocada mitjançant decret de data 6 de febrer de 2017 i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ALCALDIA, DE 23 DE GENER, DE L'ACORD DE COMPROMÍS EN MATÈRIA DE ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS PER A LA GESTIÓ FEDER DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, EN RELACIÓ AMB EL DESENVOLUPAMENT DE L'EDUSI DE L'ÀREA URBANA BENICARLÓ-VINARÒS.

Dono compte a la Corporació, del dictamen emés per la Comissió informativa de l'Àrea de Serveis al Territori de data 1 de febrer de 2017, del següent tenor literal:

«Dictamen a la proposta d'Alcaldia de 23 de gener de "Acord de compromís en matèria de assumpció de funcions per a la gestió FEDER de l'Ajuntament de Benicarló, en relació amb el desenvolupament de la EDUSI de l'Àrea Urbana Benicarló-Vinaròs".

Es sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta d'Alcaldia de data 23 de gener de 2017:

«Relación de hechos

  1. Visto que por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 275, de 17 de noviembre de 2015).

  2. Visto que por Decreto de Alcaldía, de fecha 12 de enero de 2016, se resolvió aprobar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs, y solicitar las ayudas previstas en la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y que se dio cuenta al Pleno de la corporación de dicha resolución en fecha 28 de enero de 2016.

  3. Visto que en fecha 13 de enero de 2016, se presentó por vía telemática la solicitud de ayuda al Fondo de Desarrollo Regional 2014-2020.

  4. Vista la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (BOE nº 301, de 14 de diciembre de 2016), en la que se selecciona la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs, presentada por el Ayuntamiento de Benicarló, con la concesión de una ayuda de importe 10.000.000 euros.

  5. Visto que, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la referida resolución, en fecha 19 de diciembre de 2016, la Alcaldesa de Benicarlo comunicó la aceptación de la ayuda otorgada por vía electrónica.

  6. Visto que en calidad de entidad beneficiaria, el Ayuntamiento de Benicarlo actuará como Organismo intermedio para la selección de operaciones ante la autoridad de gestión del FEDER, y deberá asumir las funciones que se indican en el documento denominado "ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ", cuyo contenido se adjunta a la presente propuesta.

Por todo lo anterior, propongo al Pleno de la corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa de Servicios al Territorio, la adopción del siguiente acuerdo:

  1. Ratificar la aceptación que fue formulada por la Alcaldía en fecha 19 de diciembre de 2016, de la ayuda concedida al Ayuntamiento de Benicarlo para el desarrollo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Int>egrado del Área Urbana Benicarló-Vinaròs, por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

  2. Aprobar y suscribir el "ACUERDO DE COMPROMISO EN MATERIA DE ASUNCIÓN DE FUNCIONES PARA LA GESTIÓN FEDER DEL AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ", cuyo contenido se adjunta a la presente propuesta, y legitimar a la Alcaldesa para su firma, en representación del Ayuntamiento de Benicarló.»

Sotmesa a votació l'anterior proposta, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua aprovacióVotació:

Sotmés a votació el dictamen transcrit, s'aprova per unanimitat dels divuit membres assistents.


I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 13.43 hores. En dono fe.


I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, estenc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa.


Vist i plau

Benicarló, 9 de febrer de 2017

L'alcaldessa
Rosario Miralles Ferrando