Ordenances 2004

Impost sobre béns immobles

03/01/2004

Impost sobre béns immobles


NÚMERO I-1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

(ORDENANÇA FISCAL REGULADORA)

Article 1.- Naturalesa.

L'Impost sobre Béns Immobles és un tribut directe de caràcter real que grava el valor dels béns immobles en els termes establerts en la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, la resta disposicions legals i reglamentàries que la complementen i desenvolupen i en les d'aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2.- Fet Imposable.

1.- Constitueix el fet imposable de l'Impost la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

a) D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics a què estiguen afectes.

b) D'un dret de superfície.

c) D'un dret d'usdefruit.

d) Del dret de propietat.

2.- La realització del fet imposable que corresponga entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre en ell establert determinarà la no subjecció de l'immoble a les restants modalitats que s'hi preveuen.

3.- A els efectes d'aquest Impost tindran la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials, els definits d'aquesta manera en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 3.- Supòsits de no subjecció.

No estan subjectes a aquest impost:

a) Les carreteres, els camins, la resta de vies terrestres i els béns de domini públic marítim terrestre i hidràulic, sempre que siguen d'aprofitament públic i gratuït.

b) Els següents béns immobles propietat dels municipis en que estiguen enclavats:

1. Els de domini públic afectes a ús públic.

2. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament, excepte quan es tracte d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

3. Els béns patrimonials, exceptuats, igualment, els cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Article 4.- Exempcions.

1.- Estan exempts els següents immobles:

a. Els que siguen propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguen directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.

b. Els béns comunals i els monts veïnals comunals.

c. Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.

d. Els de la Creu Roja Espanyola.

e. Els immobles que els siga d'aplicació l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seua representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

f. La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament dels quals siga la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbrat siga la pròpia o normal de l'espècie que es tracte.

g. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguen dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No estan exempts, per consegüent, els establiments d'hostaleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal.lacions fabrils.

2. Així mateix, prèvia sol.licitud, estaran exempts:

a. Els béns immobles que es destinen a l'ensenyament per a centres docents acollits, totalment o parcial, al règim de concert educatiu, quant a la superfície afectada a l'ensenyament concertada, tot això en els termes establerts en el Reial Decret 2.187/1995, de 28 de desembre.

b. Els declarats expressament i individualitzada monument o jardí històric d'interés cultural, mitjançant Reial Decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, i inscrits en el Registre General a què es refereix el seu article 12 com a integrants del Patrimoni Històric Espanyol, així com als compresos en les disposicions addicionals primera, segona i cinquena de la Llei, tot això en els termes establerts en l'article 63.2.b) de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

c. La superfície dels monts en què es realitzen repoblacions forestals o regeneració de masses arborades subjectes a projectes d'ordenació o planes tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de quinze anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què es realitze la seua sol.licitud.

3.- Per raons d'eficiència i economia en la gestió recaptadora, estaran exempts del pagament de l'impost tots aquells immobles rústics i urbans la quota líquida dels no supere la quantia de 6 euros. A aquest efecte es prendrà en consideració per als béns rústics la quota agrupada que resulte del que preveu en l'apartat 2n de l'article 78 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre.

Article 5.- Subjectes passius.

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, que ostenten la titularitat del dret que, en cada cas, siga constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

En el supòsit de concurrència de diversos concessionaris sobre un mateix immoble de característiques especials, serà substitut del contribuent el que haja de satisfer el major cànon.

2. El que disposa en l'apartat anterior serà d'aplicació sense perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada conforme a les normes de dret comú. L'Ajuntament repercutirà la totalitat de la quota líquida de l'impost en aquells que, tot i no reunir la condició de subjectes passius, facen ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials.

Així mateix, el substitut del contribuent podrà repercutir sobre la resta de concessionaris la part de la quota líquida que els corresponga en proporció als cànons que hagen de satisfer cada un d'ells.

Article 6.- Afecció dels béns i responsabilitat.

1. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte d'aquest drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l'article 41 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària. A aquests efectes, els notaris sol.licitaran informació i advertiran els compareixents sobre els deutes pendents per l'Impost sobre Béns Immobles associats a l'immoble que es transmet.

2. Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i en proporció a les seues respectives participacions, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tributària, si figuren inscrits així en el Cadastre Immobiliari. Si no figuren inscrits, la responsabilitat s'exigirà per parts iguales en tot cas.

Article 7.- Base Imposable.

La base imposable d'aquest impost estarà constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que es determinarà, notificarà i serà susceptible d'impugnació segons els que disposa en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 8.- Base Liquidable.

1. La base liquidable d'aquest impost serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'establesquen.

2. La base liquidable es notificarà conjuntament amb la base imposable en els procediments de valoració col.lectiva. Aquesta notificació inclourà la motivació de la reducció aplicada mitjançant la indicació del valor base que corresponga a l'immoble així com dels imports d'aquesta reducció i de la base liquidable del primer any de vigència del nou valor cadastral en aquest impost.

3. En els procediments de valoració col.lectiva la determinació de la base liquidable serà competència de la Direcció General del Cadastre i es podrà recórrer davant dels Tribunals Econòmicoadministratius de l'Estat.

Article 9.- Quota tributària.

1. La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen a que es refereix l'article següent.

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes legalment.

Article 10.- Tipus de gravamen.

1.- El tipus de gravamen que, amb caràcter general, s'aplicarà als béns immobles de naturalesa urbana serà del 0,70 per cent.

2.- El tipus de gravamen que, amb caràcter general, s'aplicarà als béns immobles de naturalesa rústica serà del 0,30 per cent.

3.- El tipus de gravamen que, amb caràcter general, s'aplicarà als béns immobles de característiques especials serà del 1'3 per cent.

Article 11.- Bonificacions.

1. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, sempre que així ho sol.liciten els interessats abans de l'inici de les obres, els immobles que constituesquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figuren entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en què s'inicien les obres fins al seu posterior a l'acabament, sempre que durant aquest temps es realitzen obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puga excedir de tres períodes impositius.

Per a gaudir d'aquesta bonificació, els subjectes passius hauran de complir els següents requisits:

a) Acreditatiu de la data d'inici de les obres d'urbanització o construcció que es tracte, que es farà mitjançant un certificat del tècnic director competent, visat pel Col.legi Professional.

b) Acreditatiu del fet que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, que es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

c) Acreditatiu del fet que l'immoble objecte de la bonificació és de la seua propietat i no forma part de l'immobilitzat, que es farà mitjançant còpia de l'escriptura pública o alta cadastral i certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant de l'AEAT, a efectes de l'Impost sobre Societats.

d) Còpia de l'últim rebut de l'Impost sobre Béns Immobles la bonificació dels quals es sol.licita per a exercicis successius.

La sol.licitud d'aquesta bonificació es podrà formular des que es puga acreditar l'inicio de les obres i l'acreditatiu dels requisits anteriors podrà realitzar-se per qualsevol altra documentació admesa en dret.

2. Tindran dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'Impost, durant els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els que resulten equiparables a aquests conforme a la normativa de la respectiva comunitat autònoma. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual podrà efectuar-se en qualsevol moment anterior a l'acabament dels tres períodes impositius de duració d'aquesta i sortirà efectes, en el seu cas, des del període impositiu següent a aquell en què es sol.licite.

Per a la concessió d'aquesta bonificació caldrà adjuntar a la seua sol.licitud la següent documentació:

- Escriptura de propietat que acredite la titularitat de l'immoble, amb indicació de la data d'atorgament de la qualificació definitiva de VPO. En el cas que aquesta última no constara, caldrà presentar la qualificació definitiva de l'habitatge com a VPO.

- Certificació acreditativa de la vigència de la inscripció de l'habitatge en el Registre Oficial d'Habitatges de Protecció Oficial, en el supòsit que la data de qualificació definitiva corresponga a un període impositiu anterior al de la sol.licitud que es formula.

3. Tindran dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra i, en el seu cas, del recàrrec de l'impost a què es refereix l'article 134 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

Article 12.- MERITACIÓ i període impositiu.

1. L'impost es meritarà el primer dia del període impositiu.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural.

3. Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant del Cadastre Immobiliari tindran efectivitat en el meritació d'aquest impost immediatament posterior al moment en què produesquen efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col.lectiva i de determinació del valor cadastral dels béns immobles de característiques especials coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

Article 13.- Gestió, recaptació i inspecció.

1. Les alteracions que concerneixen als béns immobles susceptibles d'inscripció cadastral que tinguen transcendència a efectes d'aquest impost determinaran l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions per a la seua inscripció en el Cadastre Immobiliari, d'acord amb el que estableixen les seues normes reguladores.

2. És competència d'aquest Ajuntament, sense perjudici de les delegacions que es facen en virtut del que estableix l'article 7 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, la liquidació i la recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, i aquestes facultats comprenen les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions per a la determinació dels deutes tributaris, emissió de documents de cobrament, resolució d'expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposen contra aquests actes i actuacions per a l'existència i informació al contribuent referides a aquestes matèries.

3. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits en què, de conformitat amb els articles 66 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, s'hagen practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable previstes en els procediments de valoració col.lectiva.

Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les esmentades notificacions sense que s'hagen utilitzat els recursos pertinents, es consideraran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguen ser objecte de nova impugnació al procedir-se a l'exacció anual de l'impost.

4. L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró Cadastral i en la resta de documents que expressen les seues variacions elaborats a l'efecte per la Direcció General del Cadastre.

Les dades que conté en el Padró Cadastral i en la resta documents esmentats hauran de figurar en les llistes cobratòries, documents d'ingrés i justificants de pagament de l'impost.

5. En els supòsits en què resulte acreditada, amb posterioritat a l'emissió dels documents anteriors, la no coincidència del subjecte passiu amb el titular cadastral, les rectificacions que respecte a aquell puga acordar l'òrgan gestor a efectes de liquidació de l'impost meritat en el corresponent exercici, hauran de ser immediatament comunicades a la Direcció General del Cadastre. Aquesta liquidació tindrà caràcter provisional quan no hi haja conveni de delegació de funcions entre el Cadastre i l'Ajuntament o entitat local corresponent.

En aquest cas, a la vista de la informació remesa, la Direcció General del Cadastre confirmarà o modificarà el titular cadastral mitjançant acord que comunicarà a l'Ajuntament perquè es practique, en el seu cas, la liquidació definitiva.

Article 14.- Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries així com a la determinació a causa d'elles corresponguen en cada cas, s'aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en les disposicions que la complementen i desenvolupen.

Disposició final

Aquesta Ordenança Fiscal, aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple el dia 30 d'octubre de 2003, com que no s'hi van presentar reclamacions en el període d'exposició al públic, va entrar en vigor el dia primer de gener de 2004 després de ser publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de Castelló número 154de 20 de desembre de 2003 i continuarà en vigor fins que s'acorde la seua derogació o modificació expressa."