Ple ordinari núm.11/2014 de 31 de juliol

31/07/2014

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA EN FUNCIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 11/2014 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 31 de juliol de 2014, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 11/2014 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 31 DE JULIOL

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 31 de juliol de 2014 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretària en funcions: Sra. Lourdes Martí Safón

Interventor: Sr. Antonio Losilla Pallarés

Excusen la seua absència la Sra. Rosario Miralles Ferrando, la Sra. Filomena Natividad Agut Barceló i el Sr. José María Serrano Forner.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2014, DE 14 DE JULIOL. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 10/2014, de 14 de juliol.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES PATRONALS 2014. Atés el programa de les Festes Patronals 2014 proposat per la Comissió de Festes 2014.

Atesa la proposta formulada pel regidor delegat de Festes de data 10 de juliol de 2014.

Relació de fets.

Vist l'escrit presentat pel Sr. José Manuel Cabrera Rodríguez, president de la Comissió de Festes, per tal d'elevar a la corporació municipal, per a la seua aprovació, el programa d'actes de les Festes Patronals 2014.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el programa d'actes de les Festes Patronals 2014, redactat pels components de la Comissió de Festes.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA REINA I DAMES D'HONOR DE LES FESTES PATRONALS 2014. Vista la proposta del regidor delegat de Festes de data 4 de juliol de 2014, d'aprovació del nomenament de Reina i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2014, d'acord amb la proposta formulada pel president de la Comissió de Festes de data 4 de juliol de 2014.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el nomenament dels càrrecs de Reina i dames de la Cort d'Honor de les Festes Patronals 2014, que es detallen a continuació:

Reina de les Festes Patronals 2014, Rebeca Besalduch Berga

Dames de la Cort d'Honor,

Lidia Popov

Roxana Burtic

Beatriz Rodríguez Bellmunt

Brenda Martina

Rocío Ávila Amela

Catrina Garza Carcas

Sonia Ferreres de las Heras

Dames infantils,

Rocío Martí Jovaní

Marta Cheto Millán

Blanca Zorrilla Marzá

Anna Roldan Martínez

L'alcalde manifesta que arribat este punt, com és tradicional, és el moment de l'aprovació del nomenament de la Reina i dames d'honor de les Festes Patronals de l'any 2014. Així doncs, en primer lloc, s'adreça a Rebeca, la que serà reina a partir d'ara, desitjar-li, a ella i la seues corts d'honor, que passen uns dies esplèndids, sobretot la setmana de festes, sempre tenint en compte que representaran la ciutat durant tot un any en molts d'actes. Continua dient, que a partir d'ara seran les representants de la dona benicarlanda i, en definitiva, del poble de Benicarló. Per això, l'alcalde reitera la seua felicitació i agraeix a la Comissió de Festes el treball que fan en les Festes de Benicarló per tal que estes siguen, tant nivell comarcal com de tota la Comunitat Valenciana, un exemple de treball i de diversió i, tot, gràcies al treball de persones voluntàries que fan que Benicarló destaque i cada vegada siga més gran. A continuació, felicita també tots els familiars presents i reconeix el seu suport a les dames i la reina. Finalment, conclou desitjant el millor la reina, Rebeca, i a totes les dames, en el seu nom i el de tota la corporació municipal.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL MANTENIDOR DE LES FESTES PATRONALS 2014. Vista la proposta que formula l'Alcaldia, de data 5 de juliol de 2014, relativa al nomenament del mantenidor de les Festes Patronals 2014, del següent tenor literal:

«El proper mes d'agost se celebraran les Festes Patronals de la nostra ciutat i un dels actes més importants és l'exaltació de la Reina de les Festes i la seua Cort d'Honor, amb la imposició de bandes i el pregó.

Per al pregó de les Festes Patronals 2014, aquesta Alcaldia proposa a l'Ajuntament el nomenament del Sr. ÁNGEL ALBERICH BAYARRI com a mantenidor.

Ángel Alberich Bayarri és nascut a Benicarló. És enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València i té un màster en Enginyeria Biomèdica, a més de ser doctor per la Universitat Politècnica de València, per les seues investigacions sobre l'aplicació de tècniques de processament d'imatge avançades a imatges de ressonància magnètica d'alta resolució per a l'estudi de l'estructura òssia. En l'aspecte professional, és des de juliol de 2014 director cientificotècnic del Grup d'Investigació Biomèdica en Imatge de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, així com impulsor de la seua pròpia iniciativa empresarial amb la start-up QUIBIM (Quantitative Imaging Biomarkers in Medicine). Anteriorment, va ocupar el càrrec d'enginyer d'I+D (2007-2012) i coordinador d'Enginyeria Biomèdica (2012-2014) de grup hospitalari Quirón, entitat amb la qual segueix col·laborant estretament en projectes d'investigació.

En el vessant investigador és autor de més de 20 articles científics en revistes internacionals de prestigi i de 2 sol·licituds de patent. És també autor de més de 60 comunicacions a congressos internacionals i de 10 capítols de llibre. Ha participat en un gran nombre de projectes d'investigació i assajos clínics. És membre actiu de diverses societats científiques, entre les quals destaca el Institute for Electric and Electronical Engineering (IEEE), la Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS) i la European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB). És també membre de l'equip gestor del grup de treball e-Salud del Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació a nivell nacional.

En l'àrea docent, és col·laborador de la Universitat Politècnica de València en la direcció de projectes fi de carrera, tesines i tesis doctorals i de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València com a professor de l'assignatura d'Imatge Mèdica Avançada.

El 2012, va ser premiat per la Universitat Politècnica de València amb el Premi al Millor Doctorat i per la European Society of Radiology amb el Best Scientific Paper Award pels seus avanços en l'aplicació de l'enginyeria a l'estudi del remodelat cardiovascular. El 2013, va rebre el premi europeu Pro-Acadèmia Prize, que s'atorga als líders científics de grups exemplars en ciència i vida acadèmica. El 2014, ha estat reconegut per la European Society of Radiology amb el Premi a la Millor Contribució Científica en l'Àmbit de l'Oncologia.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda nomenar el Sr. Ángel Alberich Bayarri, mantenidor de les Festes Patronals de Benicarló 2014.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA A L'ÀMBIT CULTURAL 2014. D'acord amb el que disposa la base 5ª del Reglament que estableix les bases per al nomenament de la Persona Destacada en l'Àmbit Cultural de la Ciutat de Benicarló, s'ha fet la corresponent convocatòria per tal que aquelles persones o entitats que vulguen presentar candidatures ho puguen fer.

Finalitzat el termini, el Ple del Consell Municipal de Cultura, en la sessió de data 10 de juliol de 2014, en compliment de la base 6ª de l'esmentat Reglament i, una vegada analitzades les propostes presentades per les associacions --Agrupació de bombos i Tabals (Francisco Maura Meliá) i Centro de Estudios del Maestrazgo (Inés Borrás Beltrán i Javier Hernández Ruano)--, acorda proposar el Sr. Francisco Maura Melià, presentat per l'Associació de Bombos i Tabals de Benicarló, com a Persona Destacada en l'Àmbit Cultural.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Nomenar el Sr. Francisco Maura Meliá Persona Destacada en l'Àmbit Cultural 2014

Segon. Traslladar aquest acord a l'interessat per al seu coneixement i satisfacció.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS PREMIS AL MILLOR ESPORTISTA DE L'ANY 2013, MILLOR TRAJECTÒRIA ESPORTIVA DE L'ANY 2013 I MILLOR ENTITAT ESPORTIVA DE L'ANY 2013. Vista la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Esports, de data 5 de juny de 2014.

Relació de fets

Vista l'acta del Consell Consultiu d'Esports, de data 4/6/2014, i en relació al nomenament de premiats en la Gala de l'Esport 2014, es proposa com a candidats les següents persones:

Premi al Millor Esportista 2013: María Añó Baca (Club Mabel).

Premi a la Trajectòria Esportiva 2013: Juan Herrero Osuna (Club Handbol Benicarló).

Premi a la Millor Entitat 2013: Club Handbol Benicarló.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, i per assentiment dels membres assistents, acorda atorgar els següents reconeixements:

Premi al Millor Esportista 2013: María Añó Baca (Club Mabel).

Premi a la Trajectòria Esportiva 2013: Juan Herrero Osuna (Club Handbol Benicarló).

Premi a la Millor Entitat 2013: Club Handbol Benicarló.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LA PERSONA DESTACADA EN L'ÀMBIT DE L'ACCIÓ SOCIAL PER A L'ANY 2014. Vista la proposta formulada per la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social de data 3 de juliol de 2014, de nomenament de Persona Destacada de l'Àmbit Social per a l'any 2014, segons la qual assumeix l'acord del Consell Municipal de Benestar Social, reunit en sessió plenària el passat dia 2 de juliol, en la qual, a proposta de J. M. Torres, es va acordar proposar la designació de Gabriel Cerdá Escuder.

Vistos els motius pels quals es proposa el Sr. Cerdà Escuder i dels mèrits argumentats en la sessió plenària del CMBS que el fan mereixedor d'aquest reconeixement, destacant especialment el compromís de l'empresa que dirigeix en la contractació laboral de persones amb dificultats d'inserció, com ara les persones amb discapacitats, les dones i el majors de 45 anys, la seua implicació amb la distribució de productes procedents de la xarxa de Comerç Just i la seua participació en organitzacions no governamentals dedicades a la cooperació amb països en vies de desenvolupament.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, i per assentiment dels membres assistents, acorda nomenar Persona Destacada en l'Àmbit de l'Acció Social per a l'any 2014 al Sr. Gabriel Cerdá Escuder, gerent de l'empresa BATRA, SL i membre de les entitats PROYDE i DELWENDE.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU SUBSCRIT EL 9 D'ABRIL DE 2010, AMB LA MERCANTIL JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA, RELATIU A LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI D'ESTACIONAMENTS VIGILATS DE VEHICLES AL A VIA PÚBLICA AMB LIMITACIÓ HORÀRIA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació contractual que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de data 21 de juliol de 2014.

Relació de fets

Vist el contracte administratiu, de 9 d'abril de 2010, subscrit entre la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA i aquest Ajuntament, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009), per import de 98.779,50 euros anuals, IVA exclòs, amb una durada de 8 anys, amb efectes des de la data de formalització del contracte, amb dues pròrrogues d'un any cadascuna.

Vist que el nombre de places adjudicades per acord de l'Ajuntament Ple, de 25 de març de 2010, van ser un total de 486 places, que el cànon ofert per la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA ascendeix a la quantitat de 98.779,50 EUR i que tot això suposa un resultat de 203,25 euros per plaça /any.

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 14.541, de 7 d'octubre de 2013, pel qual la Sra. María Jesús Pitarch Lluch, en representació dels comerços del carrer de Sant Francesc de Benicarló, presenta una instància davant aquest Ajuntament per sol·licitar la instal·lació d'una zona d'aparcament (zona blava), com a conseqüència de les denúncies d'aparcament a la zona del carrer de Sant Francesc fins a la cantonada del c. de Ramón y Cajal del municipi de Benicarló.

Vist l'informe, de 16 d'octubre de 2014, de l'intendent cap de la Policia Local, rebut pel Departament de Contractació Administrativa, el dia 24 de gener de 2014, relatiu a aquest expedient, del següent tenor literal:

«A la vista de l'escrit presentat pels comerciants del c. de Sant Francesc, pel qual sol·liciten que aquesta via siga regulada per zona ORA, el que subscriu emet un informe FAVORABLE.

En aquesta via, en el tram comprès entre el c. d'Alcalà de Xivert i el c. de Ramón y Cajal, a causa de l'existència de diversos establiments, és habitual trobar-se amb vehicles en doble fila, com a conseqüència d'estar els estacionaments existents contínuament ocupats.

El nombre d'estacionaments regulats seria de 32.

Cal tindre en consideració la proposta de regulació d'estacionament amb zona ORA del pàrquing Moreres (Pecad2), en el qual resulten un total de 94 estacionaments. S'adjunta l'informe remès al tt. d'alcalde delegat d'Urbanisme, que va realitzar la consulta.

No obstant l'anterior, l'ampliació d'estacionaments regulats té el seu condicionant amb la possibilitat d'ampliar el nombre d'estacionaments amb l'actual contracte, ja que en cas contrari s'hauria de tornar a licitar, estant pendent la realització d'una acta de comprovació de les places existents actualment, després de la remodelació de diversos carrers i col·locació de contenidors d'escombraries.»

Vist l'informe, de 27 de gener de 2014, de la tècnica de Contractació, que del següent tenor literal:

«En relació a l'expedient núm. 1/2014 de Contractació Administrativa, de modificació del contracte administratiu, de data 9 d'abril de 2010, subscrit entre la mercantil Juan José Sánchez López, SA i aquest Ajuntament, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària (Exp. 46/2009), modificació que consisteix en la regulació de 32 places d'estacionaments amb zona ORA al carrer de Sant Francesc de Benicarló, emeto el següent informe:

Vist que, en data 9 d'abril de 2010, se subscriu un contracte administratiu entre la mercantil Juan José Sánchez López, SA i aquest Ajuntament, per a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària, amb una durada de 8 anys, amb efectes des de la formalització del contracte, amb dues pròrrogues d'un any cadascuna, amb un àmbit d'aplicació d'acord amb les zones enumerades en el plec de prescripcions tècniques que regeix aquesta contractació.

Vist l'informe, de data 16 d'octubre de 2014, de l'intendent cap de la Policia Local, rebut pel Departament de Contractació Administrativa el dia 24 de gener de 2014, que és del següent tenor literal:

"A la vista de l'escrit presentat pels comerciants del c. de Sant Francesc, pel qual sol·liciten que aquesta via siga regulada per zona ORA, el que subscriu emet un informe FAVORABLE.

En aquesta via, en el tram comprès entre el c. d'Alcalà de Xivert i el c. de Ramón y Cajal, a causa de l'existència de diversos establiments, és habitual trobar-se amb vehicles en doble fila, com a conseqüència d'estar els estacionaments existents contínuament ocupats.

El nombre d'estacionaments regulats seria de 32.

Cal tindre en consideració la proposta de regulació d'estacionament amb zona ORA del pàrquing Moreres (Pecad2), en el qual resulten un total de 94 estacionaments. S'adjunta l'informe remès al tt. d'alcalde delegat d'Urbanisme, que va realitzar la consulta.

No obstant l'anterior, l'ampliació d'estacionaments regulats té el seu condicionant amb la possibilitat d'ampliar el nombre d'estacionaments amb l'actual contracte, ja que en cas contrari s'hauria de tornar a licitar, estant pendent la realització d'una acta de comprovació de les places existents actualment, després de la remodelació de diversos carrers i col·locació de contenidors d'escombraries."

A la vista dels documents que consten en el citat expedient núm. 1/2014, especialment, l'informe, de 16/10/2014, de l'intendent cap de la Policia Local, no queda justificada la necessitat de modificar el contracte subscrit el 9/04/2010 amb l'empresa Juan José Sánchez López, SA.

D'aquest informe es desprèn que, habitualment, es troben vehicles en doble fila al carrer de Sant Francesc de Benicarló, com a conseqüència d'estar els estacionaments existents contínuament ocupats, i aquest és l'únic motiu que s'hi indica per emetre un informe favorable sobre l'ampliació d'aquest contracte i, per tant, regular un nombre d'estacionaments al carrer de Sant Francesc, concretament, 32 estacionaments.

Doncs bé, aquesta argumentació eludeix l'obligació inherent de la Policia Local, consistent en la gestió i control del trànsit, i més concretament, l'obligació relativa a l'ordenació i el control del trànsit en les vies urbanes, la vigilància per mitjà d'agents de la Policia Local, la denúncia de les infraccions que es cometen en aquestes vies i la sanció d'aquestes quan escaiga, de conformitat amb el que es disposa en el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial i en el Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del citat text articulat de la Llei sobre tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.

Així mateix, aquest informe no fa referència a la flota de vehicles existents en tot el terme municipal de Benicarló i a les possibles necessitats d'augmentar i/o establir mesures d'estacionament limitat (zona ORA) a altres zones del municipi, fent possible i real l'equitativa distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat, amb la finalitat de garantir la rotació dels aparcaments.

Per tot això, la funcionària que subscriu el present informe considera que hauria de fonamentar-se, de manera més detallada, la necessitat de regular un nombre de 32 estacionaments amb zona ORA al carrer de Sant Francesc de Benicarló, amb caràcter previ a la incoació i posterior instrucció de l'expedient de contractació administrativa relatiu a la modificació del contracte subscrit el 9 d'abril de 2010 amb la mercantil Juan José Sánchez López, SA.»

Vista la providència, de 27 de gener de 2014, del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, per la qual es resol incoar l'expedient núm. 1/2014 de Contractació, de modificació d'aquest contracte amb la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA, modificació que consisteix en la regulació de 32 places d'estacionaments amb zona ORA al carrer de Sant Francesc de Benicarló.

Vist l'informe, de 19 de maig de 2014, de l'enginyer tècnic municipal, que és del següent tenor literal:

«D'acord amb l'escrit de data 4 de febrer de 2014, emès pel tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació, el Sr. José María Serrano Forner, relatiu a la sol·licitud d'un informe sobre la MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ SA, d'ara endavant JUJOSA, en relació a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària, que consisteix en l'ampliació de places d'aparcament amb zona ORA al c. de SANT FRANCESC.

En dita escrita se sol·licita que s'emeta un informe sobre:

a ) Nombre de places adjudicades a la mercantil

b) Nombre de places actualment ocupades per estacionament de zona ORA

c) Nombre de places que no són objecte d'ocupació per estacionament de zona ORA per causes diverses i no obstant això van ser adjudicades

d) Nombre de places que són objecte d'ampliació al c. de SANT FRANCESC acompanyant plànols d'ubicació.

En vista de l'anteriorment exposat s'emet el següent informe tècnic:

RESPOSTA a l'apartat a):

Segons consta en l'expedient de contracció EXP46/2009 i d'acord amb l'acta de replanteig de data 21 de maig de 2009 es va establir l'estacionament vigilat en 2 ZONES:

ZONA A. VIA PÚBLICA // maig 2009

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA VIA PÚBLICA nre. de places

** L'expressió no és vàlida **

ZONA B. PÀRQUING PL. DE LA CONSTITUCIÓ // maig 2009

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA PÀRQUING nre. de places

** L'expressió no és vàlida **

Segons:

ZONA PÀRQUING PLAÇA

DE LA CONSTITUCIÓ

Estacionament

amb control de pagament

Estacionament minusvàlid amb control de pagament

Estacionament

vehicles oficials

Total

Pàrquing

pl. de la Constitució

102

4

8

114

ZONA VIA PÚBLICA

Estacionament amb control de pagament

Estacionament minusvàlid amb control de pagament

Estacionament vehicles oficials

Total

Pl. de Sant Bartomeu

19

0

0

19

C. d'Alcalà de Xivert

31

0

0

31

Pl. del Mercat

57

2

0

59

C. del Crist de la Mar

30

0

0

30

C. de Pius XII

44

1

0

45

C. de Joan Carles I

39

1

0

40

C. del Doctor Ferrán

26

0

0

26

C. de Cristóbal Colón

16

0

0

16

C. de Francisco Pizarro

13

1

0

14

C. de César Cataldo

24

1

0

25

pl. de la Constitució

63

3

0

66

C. del Mestre Serrano

32

0

0

32

394

9

0

403

RESPOSTA a l'apartat b):

Com a conseqüència de la sol·licitud d'ampliació del c. de SANT FRANCESC, s'han revisat totes les zones del present contracte i es té:

ZONA VIA PÚBLICA

Estacionament amb control de pagament

Estacionament minusvàlid amb control de pagament

Estacionament vehicles oficials

Total

Pl. de Sant Bartomeu

19

0

0

19

C. d'Alcalà de Xivert

26

0

0

26

Pl. del Mercat

50

2

0

52

C. del Crist de la Mar

27

2

0

29

C. de Pius XII

41

1

0

42

C. de Joan Carles I

38

1

0

39

C. del Doctor Ferrán

27

0

0

27

C. de Cristóbal Colón

14

1

0

15

C. de Francisco Pizarro

12

1

0

13

C. de César Cataldo

9

0

0

9

pl. de la Constitució

46

1

0

47

C. del Mestre Serrano

29

0

0

29

338

9

0

347

ZONA PÀRQUING PL. DE LA CONSTITUCIÓ

Estacionament amb control de pagament

Estacionament minusvàlid amb control de pagament

Estacionament vehicles oficials

Total

Pàrquing pl. de la Constitució

102

4

8

114

ZONA A. VIA PÚBLICA // maig 2014

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA VIA PÚBLICA nre. de places

347

ZONA B. PÀRQUING PL. DE LA CONSTITUCIÓ // maig 2014

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA PÀRQUING nre. de places

** L'expressió no és vàlida **

RESPOSTA a l'apartat c):

Segons el sol·licitat:

"Nombre de places que no són objecte d'ocupació per estacionament de zona ORA per causes diverses i no obstant això van ser adjudicades"

Es detalla continuació el total revisat al maig de 2014 comparat amb l'inicial de contracte.

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA VIA PÚBLICA nre. de places

Inicio contracte

maig 2009

Revisió

maig 2014

403

347

ESTACIONAMENT AMB CONTROL DE PAGAMENT ZONA PÀRQUING nre. de places

Inicio contracte

maig 2009

Revisió

maig 2014

106

106

Com es pot apreciar hi ha hagut una baixa de 56 places, respecte a l'acta de comprovació inicial.

En general, les baixes de places es produeixen com a conseqüència d'una nova ubicació de contenidors, la qual cosa provoca una nova redistribució de places o espais disponibles perquè es puga efectuar un aparcament en condicions.

Particularitzant, s'indica que:

a) s'ha produït una reurbanització al c. de César Cataldo

b) s'ha habilitat una zona d'atenció al públic al c. d'Alcalà de Xivert.

RESPOSTA a l'apartat d):

Analitzar el c. de SANT FRANCESC s'indica que:

ZONA VIA PÚBLICA

Estacionament amb control de pagament

Estacionament minusvàlid amb control de pagament

Estacionament vehicles oficials

Total

C. de Sant Francesc

27

0

0

27

».

A aquest informe s'acompanyen els plànols d'ubicació.

Vist l'informe, de 30 de maig de 2014, del secretari.

Vist l'informe, de 17 de juny de 2014, de l'interventor, en el qual fiscalitza de conformitat l'expedient núm. 1/2014 de Contractació.

Vist l'escrit amb núm. de registre d'entrada 11.203, de 21/07/2014, pel qual la contractista dóna la conformitat a la referida modificació.

Fonaments de dret

Atés el que disposa l'article 202 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la modificació dels contractes.

Atés el que disposa en l'article 258 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la modificació del contracte de gestió de serveis públics.

Atés el que disposa en la clàusula 12a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació, relativa als deures del contractista, i el que disposa en la clàusula 13a en la qual s'estableix com a dret d'aquest Ajuntament: «a) Ampliar el servei mitjançant la incorporació de noves vies públiques o increment del nombre d'aparells de control a instal·lar (...)».

Atés el que disposa en l'informe, de data 16 d'octubre de 2014, de l'intendent cap de la Policia Local, en el qual s'emet un informe favorable sobre la citada modificació contractual.

Atés el que disposa l'informe, de data 19 de maig de 2014, de l'enginyer tècnic municipal.

Atés l'establert en l'article 102 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en el qual es disposa que: «Quan siga necessari introduir alguna modificació en el contracte, s'ha de redactar l'oportuna proposta integrada pels documents que la justifiquen, descriguen i valoren. L'aprovació per l'òrgan de contractació requerirà la prèvia audiència del contractista i la fiscalització de la despesa corresponent

Atés l'establert en la clàusula 5a del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta contractació, relativa a l'òrgan de contractació competent.

Atés que l'aprovació de l'expedient de contractació competeix al Ple, com a òrgan de contractació, en ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en superar els quatre anys de durada del contracte.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per assentiment dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la modificació del contracte administratiu, de data 9 d'abril de 2010, subscrit entre la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA i aquest Ajuntament, relatiu a la concessió de la gestió indirecta del servei d'estacionaments vigilats de vehicles en la via pública amb limitació horària i aquest Ajuntament (Exp. 46/2009), modificació que consisteix en l'ampliació de 27 places d'estacionament amb zona ORA, que s'han de situar al carrer de Sant Francesc del municipi de Benicarló segons els plànols que consten en l'expedient, amb la consegüent modificació del cànon de forma proporcional al nombre d'aquestes, de manera que el preu de la modificació ascendeix a la quantitat de 5.487,75 euros, resultants de 27 places a raó de 203,25 euros per plaça/any.

Per tant, el preu total del contracte modificat ascendeix a la quantia de 104.267,25 euros.

Segon. Requerir a la mercantil adjudicatària perquè, en el termini de 10 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, acredite haver ampliat la garantia definitiva per import del 5%, és a dir, 274,38 euros, de manera que guarde proporció amb el nou preu.

Tercer. Requerir a la mercantil JUAN JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ, SA perquè, en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, formalitze el contracte administratiu.

Quart. Notificar la present resolució a la contractista i traslladar-la a la Policia Local i als departaments d'Urbanisme i Intervenció, als efectes oportuns.

Cinqué. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni per a signar tots els documents que siguen necessaris per a aquest fi.

Sisé. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DIC FORMULADA PER FINCA LES SERRADETES, SC, PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ACTIVITAT INDUSTRIAL O PRODUCTIVADE CRIANÇA I EXPOTACIÓ VINÍCOLA A LA PARTIDA DEL PUIG, POLÍGON 2, PARCEL·LES 224 I 225. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 24 de juny de 2014.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 28 de maig de 2014 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 8504, de 30 de maig de 2014), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Finca Les Serradetes SC, per a la instal·lació d'una activitat industrial o productiva de criança i explotació vinícola a la partida del Puig, polígon 2, parcel·les núm. 224 i 225 de Benicarló (referència cadastral 12027A00800200224 i 12027A008002700225 respectivament).

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 18 de juny de 2014.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Finca Les Serradetes SC, per a la instal·lació d'una activitat industrial o productiva de criança i explotació vinícola a la partida del Puig, polígon 2, parcel·les núm. 224 i 225 de Benicarló (referència cadastral 12027A00800200224 i 12027A008002700225, respectivament, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 18 de juny de 2014, el qual es pronuncia en els següents termes:

«Que el Servei Territorial d'Urbanisme ha demanat l'emissió d'un informe municipal referit als aspectes de l'art. 33.1 i 38.1 de la LSNU, 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable, s'ha procedit a l'estudi de l'expedient i s'ha arribat a les següents conclusions, que la corporació ha de ponderar per poder emetre el seu propi informe.

Es tracta de la sol·licitud de Declaració d'Interès Comunitari per a la implantació d'una activitat de caràcter productiu, CELLER DE CRIANÇA, EMBOTELLAT I EXPLOTACIÓ VINÍCOLA, manipulació producte del sector primari.

  A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA

  L'activitat que es pretén implantar es troba entre les compatibles en sòl no urbanitzable a Benicarló, ja que es tracta de la primera transformació --manipulació i envasat--, d'un producte derivat del sector primari. Es trobaria inclosa entre les activitats permeses pel Pla General en el seu article 211 (modificació núm. 6 i modificació relativa a l'adaptació del PGOU a la legislació urbanística autonòmica) en el nivell 4 del seu sòl no urbanitzable comú.

  D'altra banda, la seua implantació constitueix un suport a la comercialització dels productes del sector agrícola, potenciant un sector que tracta de reimplantar-se en l'economia bàsica del municipi, la qual cosa hauria de valorar-se positivament com a element dinamitzador del sector primari.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  Si bé, es tracta d'una activitat industrial de producció i embotellat de vins, aquesta es troba vinculada a la pròpia producció agrícola de la finca, la qual cosa és inscriptible en les activitats de caràcter industrial compatibles amb el sòl no urbanitzable, nivells 3 i 4 del PGOU.

  En tractar-se, igualment, d'una activitat gairebé artesanal, expositiva del procés complet de producció dels vins, la seua vinculació al lloc, sòl no urbanitzable, resulta adequada a les finalitats previstes. La seva implantació en un sòl industrial no recolzaria el concepte didàctic perseguit, per no estar vinculat el procés de producció amb el procés de cultiu de la matèria primera, la vinya.

  D'altra banda, aquesta finca ofereix un adequat accés per al transport dels productes elaborats, a més de propiciar, per limitar amb la CV-138, un adequat accés a visitants i comercialitzadors.

  L'activitat, finalment, sembla ser potencialment generadora de llocs de treball, tant en la fase de cultiu, com en la de transformació i embotellat dels caldos.

  Aquesta qüestió i la compatibilitat que ofereix el Pla General i la pròpia Llei per a la implantació d'aquest tipus d'activitats en el sòl no urbanitzable, justificaria per si mateixa, al meu entendre, la seua implantació en aquest tipus de sòl.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  Tractant-se d'una activitat potenciadora del sector primari, doncs es nodreix d'aquest i manipula i comercialitza els seus productes, ha de considerar-se la seua positiva incidència en el desenvolupament sostenible econòmic i social en el medi natural, mitjançant la recuperació de cultius tradicionals d'aquest municipi, pels quals va adquirir important rellevància al segle XVIII i XIX.

  D'altra banda, la seua existència ha de comportar un millor comportament del sector agrícola, considerat bàsic i necessari per al sosteniment econòmic del municipi i el seu desenvolupament.

  La incidència de l'activitat sobre les xarxes d'infraestructures existents només pot ser tinguda en compte en relació amb la carretera de Vinaròs a Càlig, sense que tinga una incidència especial sobre ella a la vista de l'escàs tràfic generat. La posició sol·licitada per a l'activitat resulta adequada des d'aquest punt de vista, ja que tant els camins rurals (mínima amplària de 6,00 m i asfaltats) que la comuniquen amb el territori sobre el qual actua, com el nus de comunicació amb la CV-138 que ha de, naturalment, utilitzar, estan adaptats i resulten suficients i assegurances per al seu ús pels vehicles agrícoles.

  El medi natural no es troba afectat, en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit i mantindre's pràcticament la major part de l'actual explotació agrícola.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per les pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent. Aquesta modificació no contradeia, d'altra banda, els usos previstos prèviament pel propi pla en el seu article 211, entre els quals també figurava el d'instal·lacions especials en els nivells 3 i 4 de l sòl no urbanitzable, com ara les necessàries per a la primera transformació de productes naturals o del sector primari. Manca, d'altra banda, de protecció especial la zona en la qual es pretén implantar l'activitat; aquesta potenciarà la preservació de l'espai natural en potenciar el sector.

  En relació amb els paràmetres edificatoris establerts en la sol·licitud, hi existeix un error, ja que el PGOU no limita l'edificabilitat a 0,20 m3/m2, sinó a 0,30 m2t/m2s per a aquestes instal·lacions de caràcter especial establertes en l'article 211. Això no altera, però, el compliment per part de la sol·licitud de les determinacions del Pla, ja que l'edificabilitat prevista és de 658,14 m2t, la qual cosa suposa un índex de 0,039 m2t/m2

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent i no impedeix una correcta vertebració del territori, en implantar una activitat vinculada a l'ús natural en què se situaria.

  L'actual esborrany de versió preliminar del pla, en tramitació per a la revisió del PGOU, d'altra banda, no estableix una contradicció amb la implantació de l'activitat sol·licitada, doncs aquesta se situaria sobre sòl previst com no urbanitzable, sobre el qual es preveu una protecció agrícola, compatible amb l'activitat, en estar relacionada amb aquesta.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base del mateix, el cànon estimat per a l'ampliació de l'activitat que se sol·licita, resulta:

 • Edificació

  644,29 m2

  31,92EUR /m2

  20.565,74 EUR

 • Cisterna

  13,85 m2

  18,08 EUR/m2

  250,41 EUR

 • Viari pavimentats

  919,53 m2

  18,08 EUR/m2

  16.625,10 EUR

  Total

  37.441,25 EUR

La persona interessada sol·licita el pagament ajornat en cinc anualitats a partir de la data de la concessió de la llicència municipal.

  Sol·licita la reducció del 50% del cànon, tal com estableix l'article 34.3 de la Llei 10/2004 sobre sòl no urbanitzable, modificada segons la Llei 12/2010, en tractar-se d'una ampliació d'indústria susceptible de crear ocupació.

  L'Ajuntament de Benicarló va iniciar un procediment per estimar la reducció del cànon en funció dels llocs de treball que generés l'empresa anualment. S'ha, fins i tot, redactat un esborrany d'ordenança per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme. No obstant això, aquesta proposta no ha estat aprovada i el procediment es troba pendent de redacció d'una proposta de l'Àrea de Promoció Econòmica, per la qual cosa, actualment, no pot haver-hi cap proposta tècnica sobre la qüestió.

No obstant això, en la sol·licitud no es justifica el condicionant necessari de creació d'ocupació.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  En no haver-hi interferència amb les previsions de la versió preliminar de la revisió del Pla i tractar-se d'una activitat potenciadora del sector primari i vinculada a aquest, no es considera inoportú, des del punt de vista del planejament, el termini de 30 anys sol·licitat, ja que la seua implantació no impedeix l'execució d'aquest en el sòl no urbanitzable comú d'ús agrícola.

Per tot això, en tractar-se d'una activitat de manipulació i comercialització de productes del sector primari, que a més, es resitua dins del sòl no urbanitzable, prop de l'origen de què resulta convenient que s'emplace, s'emet un informe FAVORABLE sobre la sol·licitud presentada en les condicions establertes: paràmetres edificatoris de la sol·licitud. Les propostes de cànon i termini són:

 • Cànon d'urbanització. 37.441,25 EUR.

 • Termini de vigència 30 anys.»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 10é. DCITAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DIC FORMULADA PER MALLETAS RICO, SL, PER A L'AMPLIACIÓ D'UNA INDÚSTRIA ARTESANAL A LA PARTIDA DE LA SOTADA, POLÍGON 13, PARCEL·LES 258 I 229. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 9 de juliol de 2014.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 10 de juny de 2014 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 9346, de 13 de juny de 2014), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Malletas Rico, SL, per a l'ampliació d'indústria artesanal de fabricació de malletes a la partida de la Sotada, polígon 13, parcel·les núm. 258 i 229 de Benicarló (referència cadastral 12027A013002580000YH i 12027A01300229000YB, respectivament).

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 9 de juliol de 2014.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal, en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Malletas Rico, SL, per a l'ampliació d'indústria artesanal de fabricació de malletes a la partida de la Sotada, polígon 13, parcel·les núm. 258 i 229 de Benicarló (referència cadastral 12027A013002580000YH i 12027A01300229000YB respectivament), de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 9 de juliol de 2014, el qual es pronuncia en els següents termes:

«Que el Servei Territorial d'Urbanisme ha demanat l'emissió d'un informe municipal referit als aspectes de l'art. 33.1 I 38.1 de la LSNU, 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable, i que s'ha procedit a estudiar l'expedient i s'ha arribat a les següents conclusions:

Es tracta de la sol·licitud de Declaració d'Interès Comunitari per a l'ampliació d'una instal·lació destinada a la fabricació artesanal de malletes en sòl no urbanitzable, nivell 3. Concretament, es tracta d'habilitar una NAU PER ALBERGAR TANT EQUIPS DE PROCÉS, COM APILAMENTS DE MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES ACABATS. La parcel·la original, que ja va obtenir Declaració d'Interès Comunitari en data 9 d'abril de 1999 sobre la parcel·la 258, del polígon 13, s'àmplia en el present expedient, sobre la parcel·la 258, del mateix polígon.

  A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la modificació d'aquest: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

  S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Atés que la legislació esmentada inclou entre els usos industrials autoritzables mitjançant Declaració d'Interès Comunitari, en l'article 26, el "c) Indústria de baixa rendibilitat per unitat de superfície que necessite dedicar gran part d'aquesta a dipòsit, emmagatzematge o assecat de mercaderies a l'aire lliure, en recinte que, en tot cas, ha de voltar-se adequadament i, com a regla general, mitjançant pantalla vegetal." i no havent-se modificat les circumstàncies, tant urbanístiques com de l'activitat de l'any 1999, en relació amb les quals es van tenir en compte en el moment de l'atorgament de la vigent DIC que es tracta d'ampliar, cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible en el sòl no urbanitzable, en la parcel·la confrontant a la qual es complementa.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar una àrea per implantar equips de procés i apilar tant matèries primeres com de producte acabat, prèviament a la seua comercialització. Això permet una millora i modernització de la indústria, la qual cosa redunda en una millor gestió del producte fabricat.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'ampliació plantejada, ja que contribueix a racionalitzar el procés de producció i permet habilitar espai protegit per a l'emmagatzematge dels seus productes.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la relació amb l'empresa de fabricació de pintures a la qual complementa i que se situa en aquest tipus de sòl.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  L'ampliació que se sol·licita complementa una activitat de fabricació de malles i xarxes. Aquesta va obtenir la DIC l'any 1999, és a dir, té una activitat superior a 15 anys, i manté una important activitat de comercialització de productes per a la pesca, malletes, amb una ocupabilitat de mà d'obra artesanal d'autoocupació acceptable.

  En relació amb l'ocupació i la situació economicosocial, no existeix una incidència especial, en opinió d'aquest tècnic municipal, sobre aquesta, ja que la implantació de l'ampliació no modifica, en aquest sentit, la situació actual.

 • El medi natural, d'altra banda, no es troba afectat, en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, que es troba, en l'actualitat, en producció des del punt de vista agrícola, però sense alteració previsible d'aquest caràcter agrícola.

  L'ampliació sol·licitada no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents al territori i no afecta altres serveis públics.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  En tractar-se de l'ampliació per a emmagatzematge de productes d'una indústria existent en el mateix àmbit territorial, no existeix una modificació en l'ús del territori.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

 • Ampliació nau.

  768,56 m2

  15,95 EUR/m2

  12.249,60 EUR

  Total

  12.249,60 EUR

Se sol·licita la reducció del 50% del cànon, tal com estableix l'article 34.3 de la Llei 10/2004 sobre sòl no urbanitzable, modificada segons la Llei 12/2010, en tractar-se d'una ampliació d'indústria susceptible de crear ocupació.

L'Ajuntament de Benicarló va iniciar un procediment per estimar la reducció del cànon en funció dels llocs de treball que generés l'empresa anualment. S'ha, fins i tot, redactat un esborrany d'ordenança per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme. No obstant això, aquesta proposta no ha estat aprovada i el procediment es troba pendent de redacció d'una proposta de l'Àrea de Promoció Econòmica, per la qual cosa, actualment, no pot haver-hi cap proposta tècnica sobre la qüestió.

No obstant això, en la sol·licitud no es justifica el condicionant necessari de creació d'ocupació.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  No obstant això, en tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1999 per 30 anys, es considera convenient que el termini s'ajuste al mateix que el de la indústria principal i es proposa, per tant, un termini de 15 anys, d'acord amb el termini que resta a l'activitat creada el 1999.

El cànon ha estat calculat estimant que serà aquest el termini atorgat, sense perjudici de posteriors ampliacions.

Per tot això, es proposa emetre un informe FAVORABLE sobre la sol·licitud presentada, per tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1999:

 • Cànon d'urbanització. 12.249,60 EUR (ampliació cànon vigent el 816,64 EUR/any)

 • Termini de vigència 15 anys, termini que resta per a la finalització de la declaració d'interès comunitari de l'activitat principal a la qual serveix. »

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 11é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE L'ÀREA D'URBANISME DE DATA 27 DE JUNY DE 2014, SOBRE L'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ DEL PUIG. Vist el contingut del dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 17 de juliol de 2014, a la proposta de ratificació del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 27 de juny de 2014, sobre l'aprovació del projecte de condicionament del camí del Puig, del següent tenor literal:

«DECRET

Tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme: Sr. Pedro López González

Relació de fets

I. En data 1 d'abril de 2014 apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló en el seu número 39, les Bases per a la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per als anys 2014-2015.

II. En data 31 de maig de 2014, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló en el seu número 66, l'ampliació del termini de presentació de sol·licituds al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per als anys 2014-2015.

III. Al juny de 2014, l'enginyera tècnica d'Obres Públiques Municipal, la Sra. Beatriz González Porcar, redacta el Projecte d'obres de condicionament del camí del Puig al terme municipal de Benicarló, que ascendeix a 82.049,75 euros, IVA no inclòs, (99.280,19 euros IVA inclòs).

Fonaments de dret

Primer. Que la legislació aplicable al present expedient és la prevista en el Reial Decret 835/2003, de 27 de juny, pel qual es regula la cooperació econòmica de l'Estat a les inversions locals, desenvolupada per l'Ordre APU/293/2006, de 31 de gener, i que s'aplica de conformitat amb l'establert en la convocatòria del Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per als anys 2014-2015, aprovat per la Diputació Provincial de Castelló en sessió plenària de data 21/03/14.

Segon. De conformitat amb les disposicions citades i altra normativa d'aplicació, l'òrgan competent per a la resolució del citat expedient és l'Ajuntament Ple.

Tercer. Atés l'informe del tècnic d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, de data 27 de juny de 2014.

Quart. Ateses les facultats delegades en el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Pedro López González, per Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011: Direcció i gestió dels serveis integrats a l'Àrea d'Urbanisme, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten terceres persones sobre aquelles matèries en què, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Cinqué. Vist tot això, d'acord amb el que es disposa per l'article 21.1.s) de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Aprovar el projecte de condicionament del camí del Puig al terme municipal de Benicarló, redactat per l'enginyera tècnica d'Obres Públiques Municipal, la Sra. Beatriz González Porcar, el pressupost de la qual ascendeix a 82.049,75 euros, IVA no inclòs, (99.280,19 euros IVA inclòs).

Segon. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló la inclusió de les obres de condicionament del camí del Puig al terme municipal de Benicarló, en el Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de Competència Municipal per als anys 2014-2015.

Tercer . Comprometre's a realitzar una aportació econòmica en la quantia que resulte de l'aprovació del POYS 2014-2015.

Quart. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme o qui legalment el substituïsca, per a firmar tots els documents que siguen necessaris per executar el present acord.

Cinqué. Proposar al Ple la ratificació de la present resolució en la primera sessió que tinga lloc.

Sisé. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que regula l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.»

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per apuntar que diran el mateix que van dir a la Comissió Informativa d'Urbanisme i que és que este tipus de projectes que estan d'una part subvencionats pels plans provincials era costum i tradició portar-los a la Comissió d'Urbanisme perquè tots els veieren. Tot i això, es lamenta que enguany no s'haja fet així. Per tant, demana que es respecte el que era tradició i costum a esta casa.

En segon lloc, intervé el Sr. López González, representant del grup municipal popular, per a indicar que efectivament la resposta a eixa precisió es va fer en la comissió i la resposta la va donar el mateix Sr. Sánchez quan va reconéixer que, per qüestions de terminis per per demanar la subvenció, s'anava just de temps i van haver de decidir d'entre els projectes que tenien sobre la taula quin era el més adequat.

En un nou torn, el Sr. Sánchez manifesta que el que va indicar va ser que, malgrat eixa pressa, que en anys anteriors s'havia parlat. Per tant, demana que, quan vinguen els plans provincials, es pregunte per les obres que es podríem incloure i que és qüestió de voluntat i de previsió.

Finalment, el Sr. López matisa que els plans provincials van desaparèixer per a municipis més grans de 5.000 habitants i després es van tornar a recuperar. Tot i això, reconeix que el Sr. Sánchez té raó i que intentaran respondre la seua sol·licitud.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, i per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 27 de juny de 2014, relatiu a l'aprovació del projecte de condicionament del camí del Puig al terme municipal de Benicarló, en els termes en què ha estat redactat.

PUNT 12é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA MODIFICACIÓ D'OFICI DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA D'UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE MATÈRIES PLÀSTIQUES PROMOGUDA PER L'EMPRESA ASHLAND CHEMICAL HISPANIA, SL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 11 de juliol de 2014.

Relació de fets

Vist l'ofici emès per la Direcció General de Qualitat Ambiental, dependent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de data 16 de juny de 2014, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 10.306, de 2 de juliol de 2014, en el qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada d'una indústria de fabricació de matèries primeres plàstiques, promoguda per l'empresa ASHLAND CHEMICAL HISPANIA, SL (expedient 060/14 IPPC SPCIC/ERB).

Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal, el Sr. Sergio Carda Mundo, de data 10 de juliol de 2014, amb el vistiplau de l'arquitecta municipal, la Sra. M. Concepción Mora Martínez.

D'acord amb el previst en l'article 65 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, que desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal favorable en relació amb la sol·licitud de modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada d'una indústria de fabricació de matèries primeres plàstiques, promoguda per l'empresa ASHLAND CHEMICAL HISPANIA, SL (expedient 060/14 IPPC SPCIC/ERB), de conformitat amb l'informe per l'enginyer tècnic municipal, el Sr. Sergio Carda Mundo, de data 10 de juliol de 2014, amb el vistiplau de l'arquitecta municipal, la Sra. M. Concepción Mora Martínez, que es pronuncia en els següents termes:

«Vist que es tracta d'una activitat inclosa en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

Per tant, l'instrument d'intervenció administrativa ambiental serà el d'una AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA (AAI).

L'òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment és la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General de Qualitat Ambiental

Vista la "modificació" sol·licitada pel titular ASHLAND CHEMICAL HISPÀNIA, SL, i que l'òrgan competent en la matèria la considera com una MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL a la AAI concedida , el tècnic que subscriu indica que, d'acord amb l'anteriorment exposat, no existeix cap inconvenient perquè es tramite una "modificació d'ofici" que ens comunica l'òrgan competent en la matèria.»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en l'article 65 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, que desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

PUNT 13é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA MODIFICACIÓ D'OFICI DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA D'UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES QUÍMICS PER A PERFUMERIA PROMOGUDA PER L'EMPRESA IFF BENICARLÓ, SL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 11 de juliol de 2014.

Relació de fets

Vist l'ofici emès per la Direcció General de Qualitat Ambiental, dependent de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de data 29 de maig de 2014, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 9.746, de 20 de juny de 2014, en el qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada d'una fàbrica de productes químics diversos per a ús en perfumeria i cosmètics promoguda per l'empresa IFF-BENICARLÓ, SL (expedient 056/14 PPC SPCIC/MCMLL).

Vist l'informe emès per l'enginyer tècnic municipal, el Sr. Sergio Carda Mundo, de data 3 de juliol de 2014, amb el vistiplau de l'arquitecta municipal, la Sra. M. Concepción Mora Martínez.

D'acord amb el previst en l'article 65 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, que desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal favorable en relació amb la sol·licitud de modificació d'ofici de l'autorització ambiental integrada d'una fàbrica de productes químics diversos per a ús en perfumeria i cosmètics promoguda per l'empresa IFF-BENICARLÓ, SL (expedient 056/14 IPPC SPCIC/MCMLL), de conformitat amb l'informe de l'enginyer tècnic municipal, el Sr. Sergio Carda Mundo, de data 3 de juliol de 2014, amb el vistiplau de l'arquitecta municipal, la Sra. M. Concepción Mora Martínez, que es pronuncia en els següents termes:

«Vist que es tracta d'una activitat inclosa en l'annex I de la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

Per tant, l'instrument d'intervenció administrativa ambiental serà el d'una AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA (AAI).

L'òrgan competent per a la tramitació i resolució del procediment és la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, Direcció General de Qualitat Ambiental

Vista la "modificació" sol·licitada pel titular IFF-BENICARLÓ S.L, i que l'òrgan competent en la matèria la considera com una MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL a la AAI concedida, el tècnic que subscriu indica que, d'acord amb l'anteriorment exposat, no existeix cap inconvenient perquè es tramite una "modificació d'ofici" que ens comunica l'òrgan competent en la matèria.»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en l'article 65 del Decret 127/2006, de 15 de setembre, que desenvolupa la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental.

PUNT 14é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CESSIÓ DE L'ÚS DELS TERRENYS NECESSARIS PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN CSI A LA PARTIDA DE POVET, PER DOTAR D'ENERGIA ELÈCTRICA A L'ESTACIÓ DE BOMBEIG NÚM. 1 DE L'EDAR DE BENICARLÓ. En primer lloc, el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient formula una esmena in voce , sobre la base de l'informe emès per l'interventor, en data 31 de juliol de 2014, i que ja consta en poder i coneixement dels membres de l'oposició.

L'alcalde explica que aquesta esmena consisteix a suprimir l'apartat setè de la part dispositiva del dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 25 de juliol de 2014, que és del següent tenor literal: «Setè. Aquestes autoritzacions estaran lliures de qualsevol pagament de taxa o cànon a present o a futur.»

Sotmesa aquesta esmena a votació, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar-la i, en conseqüència, suprimir l'apartat setè de la part dispositiva del següent tenor literal: «Setè. Aquestes autoritzacions estaran lliures de qualsevol pagament de taxa o cànon a present o a futur.» del dictamen emès per la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient en data 25 de juliol de 2014.

A continuació, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 18 de juliol de 2014, així com l'informe emès per la tècnica de Gestió d'Urbanisme, de data 23 de maig de 2014, i l'informe emès per l'interventor en data 31 de juliol de 2014.

Relació de fets

 1. Vist el Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i col·lectors generals de Benicarló, aprovat per l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), mitjançant acord de data 17 de gener de 2014, que preveu la instal·lació d'una estació de bombament núm. 1, situada a la parcel·la de propietat municipal, de superfície de 1.382 m2, r,esultant I del projecte de reparcel·lació forçosa del Sector 10-A El Povet, de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló, aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en data 24 de setembre de 2009 (BOP de Castelló núm. 15, de 04/02/2010), sent aquest acte ferm en via administrativa.

 2. Vist que, per dotar d'energia elèctrica a aquesta estació de bombament núm. 1, es preveu la instal·lació d'un centre de seccionament independent CSI), situat a la mateixa parcel·la resultant I de la reparcel·lació aprovada. A més, és necessari el desenvolupament d'una línia subterrània de mitja tensió d'alimentació a aquest i d'un suport de conversió aeri/subterrani, que discorrerà per les parcel·les resultants de l'esmentada reparcel·lació, en concret, l'espai lliure E17 (zona 2), l'espai lliure E15, i el vial públic denominat avinguda 1a de Povet, de nova creació.

 3. Vist que totes aquestes parcel·les resultants del projecte de reparcel·lació forçosa del Sector 10-A El Povet, de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló ( I, E15, E17, i avinguda 1a del Povet), van ser adquirides per l'Ajuntament de Benicarló, en ple domini i lliure de càrregues, en virtut del deure cessió obligatòria i gratuïta, per a la seua incorporació al patrimoni del sòl o la seua afectació als usos previstos en el planejament, una vegada executada i rebuda l'obra d'urbanització (art. 169 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i 124 del Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, que aprova el Reglament de Gestió Urbanística per al desenvolupament i aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana). No obstant això, a data d'avui, aquesta reparcel·lació es troba pendent d'inscripció registral i les obres d'urbanització de l'àmbit Sector 10-A El Povet no han estat iniciades.

 4. Vist que en data 5 de juny de 2014 (registre d'entrada número 8.806), la mercantil SAVDAM DRACE MEDIO AMBIENTE (IV) BENICARLÓ, CIF U-86018447, va presentar una sol·licitud de llicència municipal per a les obres de construcció d'una nova línia subterrània trifàsica a 20 Kv, denominada L-PLAYA, de ST Benicarló, des del suport de la nova instal·lació fins al CSI de nova construcció (Projecte núm. CS-36/14, referencia Indústria ATLINE/2014/37/12) i obres de construcció d'un nou centre de seccionament independent, CSI E.B.1, per a subministrament elèctric a estació de bombament 1, al terme municipal de Benicarló (Projecte núm. CS-35/14, referència Indústria ATASCT/2014/9/12) (expedient LO 140/2014 d'Urbanisme), i que aquesta llicència municipal va ser atorgada per Decret del tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 8 de juliol de 2014, prèvia audiència a l'agent urbanitzador del programa d'actuació integrada del Sector 10-A El Povet, de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló.

 5. Vist que la companyia distribuïdora d'energia elèctrica requereix autorització d'ús i pas sobre els terrenys en els quals se situaran les instal·lacions esmentades, de propietat municipal, en els termes i abast previstos en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.

 6. De conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

 7. De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació municipal, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient de data 25 de juliol de 2014, i l'esmena aprovada per la corporació municipal en la present sessió plenària, consistent a suprimir l'apartat setè de la part dispositiva del dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient de data 25 de juliol de 2014, del següent tenor literal: «Setè. Aquestes autoritzacions estaran lliures de qualsevol pagament de taxa o cànon a present o a futur.», per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Atorgar autorització d'ús i pas d'energia elèctrica, amb caràcter permanent, a favor d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, amb domicili a l'efecte de notificacions a Castelló, avinguda dels Germans Bou, núm. 239, i amb domicili fiscal a l'avinguda de San Adrián, núm. 48, Districte Postal 48003 de Bilbao, mentre es mantinga el subministrament elèctric, en les condicions previstes en el plànol que s'adjunta al present acord plenari, en els termes i abast de la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre.

Segon. Cedir l'ús i gaudi dels terrenys necessaris per a la instal·lació del Centre de Seccionament Independent anteriorment referit i la seua vorera perimetral, que es concreten en una superfície de 9'73 metres quadrats (segons plànol adjunt), tramitat mitjançant projecte núm. ATASCT/2014/9/12, i situats a la parcel·la resultant denominada I del Projecte de reparcel·lació del PAI del SECTOR 10A POVET.

Tercer. A l'autorització d'ús descrita en l'acord segon li seran aplicable les següents clàusules:

1. L'autorització d'ús s'exercitarà per IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, com a titular dominant, per a la instal·lació del Centre de Seccionament Independent d'energia elèctrica.

2. El contingut d'aquesta autorització d'ús en favor d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU consistirà en el dret per establir i mantenir en funcionament permanent i reglamentari un centre de seccionament d'energia elèctrica, amb el seu aparellatge, conductors d'entrada o sortida des de l'exterior de l'edifici, ventilació i altres elements necessaris per al seu funcionament en les condicions expressades. Aquest centre s'establirà en una part determinada de la finca anteriorment descrita, per al pas de persones, vehicles i materials d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU o la seua successora i reparacions que pertoquen en el futur de les línies instal·lades.

3. La utilització d'aquesta part de finca mitjançant l'autorització d'ús que es constitueix, serà exclusiva per part d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, personal per ella autoritzat o autoritats competents. Aquest accés es considera com a permanent durant les 24 hores del dia, tant per a personal com per als elements materials necessaris a aquestes finalitats i, especialment, per al seu manteniment, reparació, modificació, reposició o totes les obres que siga necessari realitzar en el seu interior. Per tant, l'amo de la finca o qui el succeïsca en la seua titularitat manca d'accés a la part de finca afectada per aquesta autorització, en cap cas ni per cap concepte.

Quart. En els terrenys de propietat municipal on existeix estesa de la línia elèctrica de mitja tensió, tramitada mitjançant projecte ATLINE/2014/37/12, i en els terrens confrontants amb l'estació de bombament que s'utilitzaran com a vial d'accés al Centre de Seccionament Independent, que es concreten en unes superfícies de 106,23 m2 i 189,80 m2, respectivament (segons plànol adjunt), s'autoritza a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU o empresa successora, el pas de personal, vehicles i materials, a qualsevol hora del dia, així com per a l'establiment, permanència i reparació que pertoque en el futur, de les instal·lacions elèctriques indicades en aquest document.

Aquests terrenys estan situats a les parcel·les resultants denominades E15, E17 i futur vial avinguda 1a del Povet del projecte de reparcel·lació del PAI del SECTOR 10A POVET.

Cinqué. Aquesta autorització de pas i permanència que es constitueix descrita en l'acord quart té caràcter real en favor d'IBERDROLA DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA, SAU, o empresa successora, és voluntària, la seua durada és indefinida, i tindrà el següent abast i contingut:

1. L'establiment de cables de conducció elèctrica.

2. L'establiment dels dispositius necessaris per al suport o fixació dels conductors i tots els altres que calga instal·lar.

3. El dret de pas del personal, vehicles i materials i el de permanència de conduccions elèctriques a la referida zona, gaudeix respecte d'aquesta, en els termes més amplis, de totes les facultats i prerrogatives que siguen necessàries o convenients per al seu màxim aprofitament; en particular pot instal·lar, mantenir i reparar (a qualsevol hora de dia) cables subterranis d'energia elèctrica, la titularitat dels quals conservarà en tot cas.

En qualsevol cas, l'al·ludida autorització de pas i permanència s'ha de regir en tots els seus aspectes (contingut, abast, causes d'extinció, modificació, manteniment, etc.), i en tot el no regulat per aquest document, per les disposicions contingudes en la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric i Reial Decret 1955/2000, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, i altra normativa reglamentària aplicable.

Sisé. Autoritzar a IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., d'acord amb el RD 1955/2000 d'1 de desembre, la col·locació i permanència en la parcel·la resultant E17, en les degudes condicions reglamentàries, d'un suport de mitja tensió, segons el projecte ATLINE/2014/37/12, i dels conductors corresponents, així com per substituir o reparar els pals i conductors, quan pel mal estat d'aquestos calga. Autorització que es fa extensiva a qui en endavant correspongui la titularitat i responsabilitat de la línia.

Seté. Notificar-ho a la mercantil IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SAU, en la forma legalment establerta.

PUNT 15é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals Compromís, Popular i Socialista, de data 28 de juliol de 2014 (escrit amb registre d'entrada núm. 11416/28.07.2014), corresponent al Manifest en favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat Valenciana, del següent tenor literal:

«Manifest en favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat Valenciana

Aquest document és el resultat d'un procés de reflexió compartida pels acadèmics de les universitats valencianes, els representants dels sectors de l'economia valenciana afectats (caixes rurals, cooperatives de crèdit, cooperatives agràries i cooperatives de treball associat) i els partits polítics amb representació a les Corts Valencianes, tots ells preocupats per la situació actual que pateix el sistema financer valencià. La finalitat del document és la d'obrir un debat en la societat valenciana sobre la necessitat de conservar el sistema bancari autòcton valencià que encara ens queda, després del procés de reestructuració financera portat endavant durant els quasi 6 anys de crisi econòmica que duguem, i oferir una solució a la situació actual de les cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes per a garantir la seua continuïtat i així contribuir a la recuperació de l'economia productiva valenciana.

1. Situació actual del sistema bancari valencià. El procés de reestructuració del sistema financer realitzat al conjunt de l'Estat espanyol durant el període de crisi econòmica iniciat al 2008 ha suposat la desaparició de la major part de les caixes d'estalvis valencianes i podria posar en perill el manteniment de les cooperatives de crèdit i caixes rurals que encara existeixen. Actualment, el sistema bancari valencià està composat per una caixa d'estalvis, Caixa Ontinyent, i 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit, de les quals, 18 estan integrades en el Grupo Cooperativo Cajamar, 8 formen part de la Asociación Española de Cajas Rurales i 5 no formen part de cap dels dos grups però han adquirit participacions del Banco de Crédito Social Cooperativo constituït per Cajamar. Aquestes 31 caixes rurals/cooperatives de crèdit suposen una quota de mercat del 12% dels dipòsits i del 9% dels crèdits del sistema bancari valencià, amb 310 oficines, 1.525 treballadors, 6.000 milions d'euros en crèdits i 5.700 milions d'euros en dipòsits. Al conjunt de l'Estat espanyol existeixen 65 cooperatives de crèdit i caixes rurals, quasi la meitat per tant estan a la Comunitat Valenciana, amb 2.800.000 socis, 4.651 oficines, 18.910 treballadors, 135.000 milions d'euros en actius totals, 88.000 milions en crèdits i 94.000 milions en dipòsits.

2. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són necessàries per a la recuperació de l'economia valenciana. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats financeres dedicades preferentment al finançament: del món rural de les cooperatives valencianes, i també dels sectors industrial i de serveis, amb una forta tradició històrica a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'entitats financeres centenàries que sorgeixen des de l'àmbit local directament vinculats a les necessitats creditores de sectors estratègics per a l'economia valenciana com l'agricultura, la indústria i els serveis i que tenen el seu origen en el model europeu de les cooperatives de crèdit i caixes rurals. Són entitats financeres arrelades al territori, la seua activitat bancària està dirigida al finançament de l'economia real i productiva, en particular a les empreses locals i l'emprenedoria, i una part dels seues beneficis econòmics es reverteixen a la societat a través del patrocini d'activitats socials, culturals i artístiques de la comunitat local. Són, per tant, una banca socialment responsable, necessària per a la recuperació del teixit productiu i per al manteniment dels principals sectors econòmics valencians, especialment de treball associat i de consum per al desenvolupament del cooperativisme agrari.

3. Obrir el debat sobre el model organitzatiu futur de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit valencianes. La bancarització de les cooperatives de crèdit i les caixes rurals suposarà la seua desaparició i la consolidació d'un model de banca comercial de grans dimensions, la qual cosa esdevindrà en un sector bancari fortament concentrat i un mercat oligopolístic dominat per 6 grans bancs. Açò suposaria un greu perjudici per als consumidors bancaris, tant per a les economies domèstiques (particulars) com per a les empreses de xicoteta i mitjana dimensió, especialment les cooperatives. Les caixes rurals i les cooperatives de crèdit són entitats financeres independents sòlides i viables destinades a cobrir les necessitats financeres dels xicotets estalviadors i de les xicotetes i mitjanes empreses. Cap caixa rural/cooperativa de crèdit ha necessitat ser rescatada ni ha rebut diners públics durant la crisi actual i la majoria compleixen amb les exigències de capital i de solvència imposades per la Unió Europea. Actualment existeixen dins del sector diferents models organitzatius tots ells basats en els principis del cooperativisme de crèdit i, per tant, vàlids. Cap model ha d'imposar els seus criteris a d'altres, si no que cadascuna de les caixes rurals/cooperatives de crèdit existents ha de decidir, lliurement i sense pressions de cap tipus (ni empresarials ni polítiques), quin model és el més apropiat per a realitzar la seua activitat bancària. Les caixes rurals són entitats basades en el principi de la gestió democràtica i, per tant, els seus socis, reunits en assemblea general, són els que han de decidir el seu futur.

4. Afavorir la cooperació i les aliances en les caixes rurals/cooperatives de crèdit. Garantida la independència jurídica de cada caixa rural/cooperativa de crèdit, la cooperació entre caixes rurals/cooperatives de crèdit i entre aquestes i altres classes de cooperatives, especialment amb les cooperatives agràries, és necessària. Es pot fer front als processos de globalització econòmica i a les exigències del mercat i de la Unió Europea mantenint el caràcter de banca local socialment responsable, mitjançant estratègies de cooperació i aliances. Amb aquestes estratègies, les caixes rurals/cooperatives de crèdit poden accedir als recursos i les capacitats adequades per a atendre les necessitats, actuals i futures, dels seus clients, com ara l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, la oferta de productes i serveis bancaris de tot tipus, la professionalització de la gestió i la qualificació dels seus recursos humans. El model de cooperació en les cooperatives de crèdit i caixes rurals és un model de forta tradició a la resta de països de la Unió Europea com ara Alemanya, França, Holanda, Finlàndia, Àustria o Itàlia. En aquests països, la quota de mercat de les cooperatives de crèdit arriba al 20-25% del seu sistema bancari. Al conjunt de la Unió Europea existeixen 3.600 caixes rurals amb 56 milions de socis, 215 milions de clients, 850.000 treballadors i 71.000 oficines.

5. Exigir a les administracions públiques i als governs (autonòmic i central) que garantisquen la continuïtat de les caixes Rurals i les cooperatives de crèdit. El sistema econòmic i social de la Comunitat Valenciana necessita una banca pròpia valenciana, com ara les caixes rurals i les cooperatives de crèdit. El Govern València, mitjançant la Conselleria d'Economia, ha de garantir el futur de les caixes rurals i cooperatives de crèdit valencianes. L'Institut Valencià de Finances ha de ser l'instrument al servei del finançament de l'economia valenciana i al servei del funcionament de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. A més de realitzar les seues tasques de control i de inspecció bancàries en coordinació amb el Banc d'Espanya, ha de desenvolupar totes aquelles accions públiques dirigides a facilitar l'accés al crèdit al sistema productiu valencià afavorint l'activitat d'intermediaris financers de les caixes rurals i les cooperatives de crèdit de la Comunitat Valenciana. L'economia valenciana necessita una banca pròpia i socialment responsable que desenvolupe la seua activitat financera en els àmbits local i comarcal amb un model de gestió de proximitat i democràtic i els poder públics han de garantir aquest tipus de banca.

Les institucions i organitzacions signants mostren la seua conformitat amb aquest manifest i acorden realitzar les accions oportunes de manera conjunta amb la finalitat d'aconseguir tots els objectius plantejats.

RESOLUCIÓ

Primer. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló dóna la seua conformitat i suport al Manifest en favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes rurals de la Comunitat Valenciana, manifest que es va presentar el 9 de maig de 2014 en la Jornada-debat sobre la reestructuració del sistema financer valencià i el futur de les caixes rurals/cooperatives de crèdit, que va tindre lloc a la Facultat d'Economia de la Universitat de València, amb la participació de personal docent de la Universitat, representants del sector de les cooperatives de crèdit/caixes rurals i del cooperativisme agrari i representants dels quatre partits polítics amb representació en les Corts Valencianes.

Segon. La certificació de la presa d'aquest acord ha de remetre's de forma immediata a l'Institut Universitari d'Economia Social i Cooperativisme de la Universitat de València.»

En atenció a aquestes consideracions, els portaveus dels tres grups polítics municipals, Compromís, popular i socialista, proposen al Ple de l'Ajuntament de Benicarló, l'aprovació de l'esmentada moció, consistent en el manifest en favor de la continuïtat de les cooperatives de crèdit i caixes rurals valencianes, en els termes en què ha estat redactada.

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 16é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal popular, el Sr. Marcos Marzal Roca, de data 28 de juliol de 2014 (escrit amb registre d'entrada núm. 11417/28.07.2014), per declarar els festejos taurins que tenen lloc a Benicarló, com a part integrant del patrimoni cultural immaterial de la província i iniciar el procediment per declarar aquests festejos taurins, com a elements integrants de l'inventari del patrimoni cultural immaterial, tant de la Comunitat Valenciana com de l'Estat espanyol. La moció és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Primer. Prenent en consideració i assumint la petició formulada davant aquesta Alcaldia per la Comissió de Festes de Benicarló i sobre la base de les competències establertes en la Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del Règim Local, així com a l'establert en la convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de l'Organització per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), ratificada per l'Estat Espanyol el 25 d'octubre de 2006, amb entrada en vigor el 25 de gener de 2007.

Segon. La Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, de conformitat amb l'establert en el seu article 2n, atorga a les comunitats, els grups i els individus la facultat per reconèixer el seu patrimoni cultural immaterial, el qual defineix de la següent manera:

"S'entén per patrimoni cultural immaterial: les representacions, expressions, coneixements i tècniques --juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents-- que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguen com a part integrant del seu patrimoni cultural."

Tercer. En les Festes de Benicarló, se celebren una gran quantitat d'actes organitzats per la Comissió de Festes, amb una gran esplendor i un nivell de participació i prestigi admirat i reconegut en tota la Comunitat Valenciana.

Les nostres festes taurines constitueixen un referent, no només a la província i a la Comunitat, sinó també en tot el país. Es tracta de les nostres festes populars, que posen de manifest els costums més arrelats de la localitat, la seua idiosincràsia i les seues tradicions més ancestrals.

Quart. La celebració d'aquestes festes permet fomentar el desenvolupament econòmic i turístic, difondre la nostra cultura i promoure els valors, costums i tradicions i l'afició taurina dels nostres pobles, adquirint així un valor inestimable per als habitants de la nostra població i la província de Castelló.

Cinqué. Els festejos taurins són un fet cultural que no es pot desvincular de la nostra història i tradicions, així com la proliferació d'associacions culturals entorn de la festa del bou al carrer i la festa nacional, que aglutinen el sentiment i les inquietuds taurines de la gran majoria de ciutadans.

Sisé. Per la seua trajectòria històrica i el seu valor cultural, a les Festes de Benicarló el bou al carrer en totes les seues modalitats, entre les quals hi ha els bous a la mar, formen part del Patrimoni Cultural Immaterial del nostre poble.

Seté. De conformitat amb l'establert en la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de l'Organització per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), s'ha d'elaborar un inventari del Patrimoni Cultural Immaterial dels estats i en aquest sentit, se situen aquestes fires i festes com un dels valors que ha de conformar aquest inventari.

Per tot això, a proposta del portaveu del grup municipal popular es proposa al Ple de l'Ajuntament de Benicarló l'adopció dels següents acords:

Primer. Declarar les fires i festes i els espectacles o festejos taurins que se celebren a Benicarló, entre els quals hi ha els bous a la mar, com a part integrant del Patrimoni Cultural Immaterial de la Ciutat, unida a les seues més arrelades tradicions, conforme a les disposicions contingudes en la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO

Segon. Remetre la certificació del present acord a les conselleries de Cultura i de Governació de la Comunitat Valenciana i al Consell de Patrimoni Històric, a fi que, de conformitat amb l'establert en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, siguen inscrits els festejos taurins que se celebren amb motiu de les Festes de Benicarló com a elements integrants de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial, tant de la Comunitat Valenciana com de l'Estat Espanyol, qui en el seu moment presentarà la candidatura de la tauromàquia, perquè siga inscrita en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO.»

En primer lloc, el Sr. París Sánchez, representant del grup municipal popular, manifesta que la moció que presentem és per donar suport a un acte molt tradicional a Benicarló i molt arrelat, com són els bous. Indica que a Benicarló tots saben que a les festes es fan els bous des de fa més de 100 anys i des de més de 50 anys, els bous a la mar. Explica que, en els darrers anys, s'ha anat regulant tant per part de l'Estat Espanyol com per part de la Conselleria. El Sr. París considera que esta regulació és bona per a la festa i, a més, creu que amb esta moció, des del mateix Ajuntament, es promou una miqueta la protecció que hauria de tindre un acte que concentra tanta gent a Benicarló i que dóna tant, des del punt de vista cultural i econòmica, ja que és un incentiu molt fort i un motor econòmic, atesa la gent que totes les festes baixa als bous. Per tant, deixa a consideració del Ple la moció.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a indicar que estan d'acord amb el Sr. París quan diu que és una qüestió cultural i econòmica, però considera que els membres de l'equip de govern fan una trampa amb esta moció, que està en un dels punts que el Sr. París no ha llegit, que és el cinqué. A continuació, el Sr. Ferrer llegeix: «en torno a la fiesta del "bou al carrer" y la fiesta nacional». En aquest sentit, el Sr. Ferrer diu que, quan a un bou li claven banderilles, el seu grup ja no està d'acord. Per tant, considera que el Sr. Paris pot proposar defensar els bous a la mar, defensar les entrades i defensar que això es cultura de fa més de cent anys i que hi ha l'economia de moltíssima gent que va a veure les entrades i se'n va esmorzar. Ara bé, el Sr. Ferrer creu no és mateix la tauromàquia, ja que després l'Estat Espanyol presentarà una candidatura per a la tauromàquia perquè s'inscriga com a Bé d'Interés Cultural. De fet, el Sr. Ferrer no creu que haja de ser un bé d'interés cultural claven al bou fins que es rendix ofegat i assetjat per la gent. Per tant, reitera que és una moció trampa i una moció en què el Sr. París vol incloure dos coses. És més, a Vinaròs, que tenen plaça de bous, no han presentat esta moció, per tant, el Sr. Ferrer diu que no sap si el que pretenen és defensar la plaça de bous de Vinaròs.

Així doncs, el Sr. Ferrer assegura que si presenten la moció, llevant la part de la festa nacional, --és a dir, el de les corregudes de bous amb banderilles i picadors i totes les festes tauromàquies de l'Estat Espanyol--, els membres del grup municipal Compromís votaran a favor, perquè en defensa dels bous a la mar està la defensa de les entrades i, fins i tot, dels bous embolats. Ara bé, diu que eixes altres coses, on el maltractament als animals és seriós, no les pot votar a favor. Per tant, reitera la seua petició que es retiren eixes dos coses, tal ja li van demanar --indica-- en una reunió que va tindre amb el Sr. París i els membres del grup municipal Compromís. De fet, ho compara al fer quan algú els va dir que no podien fer patos a la mar i tots vam abaixar el cap i vam dir que la veritat és que era una salvatjada, ja que és també una salvatjada que traguen un bou a una plaça, que li claven banderilles i que després vaja un picador o aquelles imatges, on als periodistes quasi que no els deixen ni estar, que a base de clavar-li agullonades al bou, l'acaben matant. Així doncs, reitera que no estan d'acord amb això i que retire eixes dos coses, que ell ja li va demanar que retirara i, aleshores, votaran a favor.

El Sr. Ferrer conclou dient que cal defensar allò nostre, allò benicarlando, els bous a la mar i serà aleshores que votaran tots a favor, però tal com està plantejada la moció considera que és una moció trampa i que no poden caure en la trampa de defensar les corregudes de bous amb banderilles i picadors i eixes salvatjades.

Seguidament, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, indica que està d'acord amb el Sr. Ferrer en l'afirmació que la moció té una mica trampa i indica que, perquè no hi hagen equívocs, els membres del grup municipal socialista són un partit amb vocació de govern i com a vocació de govern es presentem a les eleccions de Benicarló per a governar a Benicarló. Per tant, assegura que, si tornen a governar a Benicarló, faran el que han fet sempre quan han governat, mantindre els bous a la mar, perquè considerem que tot el que es parla ací de la tradició és cert. Per això, diu que ells ho defensarem, perquè ho hem fet sempre i, dit açò, demana que ningú s'equivoque, perquè ells estan a favor dels bous i sap que hi ha polítics del Partit Popular que estan dient «fixeu-vos els que voten a favor i el que diuen uns perquè eixos seran que, quan governaran, llevaran els bous» i això li molesta. Dit això, el Sr. Sánchez indica que s'han barrejat dos coses i no sap per què. Concretament, es refereix al punt on diu «Declarar las Ferias y Fiestas y los espectáculos o festejos taurinos que se celebran en Benicarló, entre ellos los "bous a la mar", como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad, unida a sus más arraigadas tradiciones, conforme a las disposiciones contenidas en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO». Sobre això, el Sr. Sánchez manifesta que ells s'ha llegit eixa Convenció i, per tant, creu que serà la UNESCO la que determinarà si això pot ser patrimoni cultural immaterial o no i que la corporació ho està sol·licitant. També es referix a la part que diu: «Remitir certificación del presente acuerdo a las Consellerías de Cultura y de Gobernación de la Comunidad Valenciana y al Consejo de Patrimonio Histórico». En aquest sentit, el Sr. Sánchez indica que fins ací els membres del grup municipal socialista estan disposats a dir que sí, però que no entenen per què en el punt 5é es parla de la Fiesta Nacional. I, a continuació, llegeix el dispositiu segon de la moció: «(...) tanto de la Comunidad Valenciana como del Estado Español, quien en su momento presentará la candidatura de la Tauromaquia para que sea inscrita en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.» Aleshores, s'adreça al Sr. Paris per dir-li que ells són l'Ajuntament i el que demanem és defendre la tradició pròpia i els nostres propis, que són els bous a la mar. De fet, considera que esta moció es per a això i s'està parlant de la tauromàquia, quan això, --segons el parer del Sr. Sánchez--, correspon a les associacions de taurins i a les penyes taurines. Tot i això, insisteix que ell no és antitaurí, però considera que estes coses no els corresponen i estan fora de lloc.

Així doncs, el Sr. Sánchez insisteix que esta moció és per defendre el que és nostre, allò propi, el de Benicarló, els bous a la mar, que és el que cal defendre. En canvi, --diu--, el que es demana ara no sap que té a veure amb això. Per tant, es pregunta que qui som ells, a Benicarló per a dir que defensen la Fiesta Nacional, en una moció que demana els bous a la mar. I es pregunta el Sr. Sánchez si se'ls està distraient d'alguna cosa. A més, recorda que els membres del grup municipal socialista estan disposats a dir que sí, si estan parlant de defensar allò nostre, els bous a la mar i les nostres tradicions i costums, arrelades i tradicionals, de tota la vida. Reitera, per tant, qua això diuen que sí i ho demanen que ho es trasllade a la Conselleria de Cultura i de Governació de la Comunitat Valenciana i al Consell del Patrimoni Històric. Però considera que s'ha de demanar res més.

D'altra banda, el Sr. Sánchez esmenta que ha llegit a la premsa que, en una reunió que va haver la setmana passada a la Vall d'Uixó, els taurins van demanar, respecte dels bous al carrer, que el conseller complís amb allò que havia dit. A continuació, llegeix el Mediterráneo del dia 26 de juliol, on diu: «El Consell reactivará la declaración dels bous al carrer como bien de interés cultural (BIC) para blindar una fiesta que califica de seña de identidad de la Comunitat. Seguiremos trabajando para declarar BIC los bous al carrer, asegura el reciente miembro de conseller de Gobernación Luis Santamaría». També llegeix el que diu el Mediterráneo el dia següent: «El Consell blindará els bous con el BIC. La elaboración de una nueva ley que de forma paralela a la validación de solicitud de bien de interés cultural BIC garantice y proteja la supervivencia dels bous al carrer. En la cumbre taurina celebrada ayer en la Vall d'Uxó el conseller de Gobernación Luis Santamaría explicó que la Generalitat va a asumir la responsabilidad de apoyar las fiestas, (...)». En aquest sentit, el Sr. Sánchez explica el sendemà eixos aficionats que es van reunir i van dir que era de vital importància la declaració de Bé d'Interés Cultural, és a dir, que el que s'està demanant és que la Conselleria, la Generalitat on governa el Partit Popular amb majoria absoluta--diu el Sr. Sánchez--, pot declarar el BIC demà mateix. Segons el Sr. Sánchez, només cal demanar els informes escaients i, si són favorables, declarar el BIC. En canvi, el Sr. Sánchez considera que el Partit Popular distrau l'atenció, fent unes mocionetes pels pobles a veure a qui venen el de la festa nacional i que es diga que sí o que no, per a dir qui vol carregar-se els bous i qui no. I és que el Sr. Sánchez creu que ací no s'està parlant de bous sí o de bous no, sinó que s'està parlant de donar una forma legal a esta situació. Per tant, manifesta que el que ha de fer la Conselleria és declarar els bous al carrer Bé d'Interés Cultural i amarrar-jo. Ara bé, segons el Sr. Sánchez, eixa responsabilitat de la Conselleria, d'una Generalitat que té un partit majoritari, no l'assumix perquè estem en eleccions i volen distraure el conjunt de la societat, a veure si algú fica una miqueta la pota. Per això, el Sr. Sánchez reitera que els membres del grup municipal socialista sí que estan a favor dels bous a la mar i, si governen, conservaran els bous a la mar.

Per tant, el Sr. Sánchez demana que s'esmene el punt segon de la moció i s'acabe on diu «Consejo de Patrimonio Histórico», ja que la resta no els correspon. A més, s'adreça a l'alcalde per dir-li que el que ha de fer este Ajuntament és parlar amb la Conselleria, perquè tire endavant el BIC, que és realment és el que es necessita a la Comunitat Valenciana.

A continuació, el Sr. París expressa que el que el seu grup pretén en esta moció és demanar «Declarar las Ferias y Fiestas y los espectáculos o festejos taurinos que se celebran en Benicarló, entre ellos los "bous a la mar", como parte integrante del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad (...)» i després remetre la certificació perquè, en el seu moment, es presente la candidatura. Continua dient que ells no insten que facen la candidatura de la tauromàquia, sinó que estan dient que la remetran perquè tinguen una part més, com altres ajuntaments que estan presentant-ho perquè es puga fer més força de cara a la UNESCO. A més, el Sr. París matisa que també s'ha llegit la Convenció de la UNESCO i en el seu article 2 entren perfectament els bous al carrer. I de fet, --explica--, fa 3 anys que França ja té com a Patrimoni Cultural Immaterial els seus bous, ja que es van avançar i ho van declarar. Segons el Sr. París, ací també ho farem, però no és això el que diu en la moció, ja que insisteix que només diuen: «Declarar las Ferias y Fiestas y los espectáculos o festejos taurinos que se celebran en Benicarló». Per tant, considera que el que diu el Sr. Sánchez de la Conselleria del BIC és un altre tema, que no té res a veure amb este. També afegeix que aquí no hi ha cap trampa i que està clar el que diuen. En canvi, --diu--, un altre assumpte és instar a la Conselleria perquè reprenga declaració dels bous al carrer, que va abandonar fa dos anys i ara es vol reprendre, però --insisteix-- que això és una altra cosa. Tot i això, s'adreça al Sr. Sánchez per dir-li que estiga tranquil que presentaran una moció i també instaran a la Conselleria més endavant, però que el que s'està debatent avui i el que s'ha de votar és esta moció.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Ferrer per a indicar que és tan senzill que ho acaba de dir el Sr. París, és a dir, que es lleve el de la Fiesta Nacional i la candidatura de la tauromàquia i votaran tots a favor dels bous a la mar. Tot seguit, el Sr. Ferrer continua la seua exposició reiterant el que havia esmentat en la seua intervenció anterior. A més, demana consciència als membres els del Partit Popular i que no voten una cosa diferent al que són els bous al carrer a Benicarló i els bous a la mar. Per tant, torna a demanar que que es lleve el punt 5é, la Fiesta Nacional, ho lleva i l'acord segon, la candidatura a la tauromàquia. De fet, el Sr. Ferrer no entén com el Sr. París no vol llevar-ho, quan acaba d'argumentar que només estem defensant lo dels bous a la mar. Així doncs, conclou dient que, si el Sr. París diu a la pròxima intervenció que es lleva el de la Fiesta Nacional i el de la candidatura a la tauromàquia, votaran a favor.

A continuació, el Sr. Sánchez expressa que creu que ha dit el que tenia que dir i que el BIC de la Comunitat Valenciana defén només els bous al carrer. A més, manifesta que li molesta moltíssim, cada vegada que veu els bous a la mar a la televisió, veure els de Dénia, ja que són copiats dels de Benicarló, perquè assegura que són posteriors. Per tant, demana al Sr. París que s'oblide de la tauromàquia i la Fiesta Nacional i que el Govern Espanyol faça el que vulga. I continua reiterant que els membres del grup municipal socialista si no es lleva això s'abstindrà, perquè consideren que això és trampa i a ell no li agraden les trampes. Conclou dient que que estan d'acord a defendre allò nostre, allò propi, allò autòcton nostre i, per tant, --diu-- cal deixar-se de picadors i de banderillers, ja que no s'està votant això perquè a este Ajuntament no li correspon.

Tot seguit, el Sr. París manifesta que ell pensa que el que ocorre és que, quan veuen Fiesta Nacional, pareix que els entra una urticària. De fet, el Sr. París considera que en en el punt 5é o 4t, només diu «proliferación de asociaciones culturales en torno a la fiesta del "bou al carrer" y la fiesta nacional», per tant, no diu res ni de defensar ni que estem a favor de res. Afegeix que, al final, el que es diu és «Declarar las Ferias y Fiestas y los espectáculos o festejos taurinos que se celebran en Benicarló, entre ellos los "bous a la mar». Aleshores, el Sr. París pregunta que si volen que llevem això de la moció per aprova-ho i diu que si és així es pot llevar la part «en su momento presentará la candidatura». Ara bé, el Sr. París indica que en el de la Fiesta Nacional no veu cap cosa rara, perquè no diu que es defensa en cap lloc i no entén, per tant, per volen llevar-ho. Però, --diu-- que si els molesta això, no passa res i que ell no té cap inconvenient a llevar-ho, si amb això és suficient per donar suport als bous al carrer i als bous a la mar.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que estes discussions no les entén i que la moció està tal com està i els membres de l'equip de govern la portaran endavant tal com està. En segon lloc, diu que entén perfectament esta disjuntiva que ha hagut per part del grup Compromís, ja que la nota de premsa que han emés avui diu molt poc a favor dels bous a la mar. Entén, per tant, que esta moció no la voten a favor, perquè en tots els pobles que han presentat esta moció han votat que no i que són pràcticament tots els pobles de la província de Castelló. Afegeix també que li estranya per part del grup municipal socialista, que en tots els pobles de la província de Castelló han votat que sí a la mateixa moció (Torreblanca, Vall d'Alba, Vila-Real,etc.), a Diputació s'abstingueren. És a dir, segons l'alcalde, en altres pobles aproven la moció de bous al carrer i a Benicarló, no. Aleshores, --manifesta l'alcalde--, ells com a equip de govern van a tirar endavant la moció tal com està.

En conseqüència, la corporació, per 12 vots a favor --representants del grup municipal popular--, 4 abstencions --representants del grup municipal socialista-- i 2 vots en contra --representants del grup municipal Compromís--, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE JUNY DE 2014 AL 15 DE JULIOL DE 2014. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de juny de 2014 al 15 de juliol de 2014. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME DE COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que han emès l'interventor i el tresorer de data 18 de juliol de 2014, en relació amb el compliment de la Llei de Morositat del segon trimestre de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 4.4 de l'esmentada llei.

PUNT 19é. DACIÓ DE COMPTE DE L'INFORME RELATIU AL PLA D'AJUST CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE 2014. La corporació queda assabentada del contingut de l'informe que ha emès el senyor interventor de data 22 de juliol de 2014, relatiu al seguiment del Pla d'Ajust aprovat pel Ple de la corporació en data 28 de juny de 2012, respecte del segon trimestre de 2014.

PUNT 20é.- PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, per a indicar esta setmana va sortir un article en premsa publicat on deia que la Direcció General de Trànsit havia suspés tots els exàmens pràctics que havien de tindre lloc a Vinaròs, avui, demà i possiblement a principis d'agost, i que es traslladaran al mes de setembre, sinó et desplaçaves a Castelló. Aleshores, la Sra. Marzá pregunta per quines gestions s'està fent al respecte, tenint en compte que quan va sortir el tema de llevar els exàmens teòrics es va presentar una moció, que es va consensuar entre tots els grups. Continua dient que aleshores es va acordar que es posarien en contacte amb qui correnpongués, per preguntar per la problemàtica sorgida. Per tant, la Sra. Marzça indica que també vol saber si l'alcalde ha mantingut algun tipus de reunió amb les autoescoles de Benicarló, per interessar-se pel problema o si ha parlat amb els alcaldes, perquè el seu grup té constància que moltes vegades s'acaben desplaçant i estos servicis s'acaben centralitzant i després hi ha problemes perquè tornen a vindre.

En segon lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir al senyor alcalde que una vegada més li toca pregar-li que, per favor, no falte a la veritat. Concretament, es refereix al fet que l'alcalde ha fet una valoració dient que el Partit Socialista ha votat en tal poble i en tal poble. En este sentit, el Sr. Sánchez assegura que en eixos pobles i a la Diputació el que es va votar va ser declarar els bous al carrer Bé d'Interés Cultural i no la moció que s'ha portat ací.

L'alcalde matisa a la Sra. Marzá que d'esta notícia s'han assabentat tots, ja que va sortir als diaris. Així doncs, l'acalde indica que efectivament els membres de l'equip de govern van presentar una moció en el seu moment. També explica que es va mantindre una reunió estant a Fitur amb la Direcció General de Trànsit i s'hi va dir que s'intentaria que se seguirien fent ací. Tot i això, diu que ara ha aparegut eixa notícia, però que no se sap si és un moment puntual per ser estiu, encara que assegura que recavaran informació i en el proper Ple li contestaran.

Acte seguit, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, pregunta per com està l'expedient de contractació de la Universitat Popular, ja que vol saber si corre perill el començament amb normalitat de la Universitat Popular al poble de Benicarló.

La Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular, en relació amb la pregunta formulada en el Ple de 26 de juny de 2014 per la Sra. Marzá, respecte de l'antic centre de salut, manifesta que en el projecte del centre de salut hi ha hagut una sèrie de circumstàncies. Explica que, en primer lloc, va haver una minoració de l'import de 70.000 EUR que hi havia prevists per executar l'obra, ja que s'han hagut de passar a 20.000 EUR a la licitació de la furgoneta, perquè la furgoneta havia de ser de 4 places adaptades. Per tant, --diu la Sra. Vallés--, hi ha hagut una minoració d'eixa partida de 70.000 EUR a 50.000 EUR. Després, --continua explicant--, tampoc no hi havia possibilitat d'ampliar eixa partida dins del que era l'any 2014 i en l'espai de la Fundació Caixa Castelló han sorgit necessitats per tal de legalitzar instal·lacions, ampliar la potència de la instal·lació elèctrica i reparar diverses avaries. També diu que, en este període de temps, es va fer la liquidació de l'obra del Centre Geriàtric, que en 2013 no es va liquidar i finalment en el 2014, en el pagament de les dos certificacions que hi havia pendents, per fi s'ha pogut liquidar l'obra i això ha suposat que se liquidaren 135.000 EUR des de l'OACSE, destinats per a l'obra del Centre Geriàtric. Explica, però, que l'equip de govern va tindre una reunió amb les entitats socials per a veure quines necessitats tenien, encara que, en principi, amb 50.000 EUR, abordar el tema del Centre de Salut, resultava pràcticament inviable. Aleshores, indica que van prioritzar la modificació en 50.000 EUR per a poder executar part de l'obra del Geriàtric, perquè sí que teníem ara diners per a poder executar-los de la liquidació. Per tant, --diu, la Sra. Vallés--, eixa valoració de les circumstàncies en eixe moment ha fet que es paralitze el que és el projecte del centre de salut i que el puguem donar sortida a les entitats, tenint en compte els altres edificis que tenim i que entenen que poden oferir-los perfectament.

A continuació, la Sra. Marzá s'adreça a la Sra. Vallés per a dir-li que el que ha entés és que no tenen en estos moments dotació pressupostària per a fer les reformes tècniques que tenien previstes en eixes instal·lacions i que, per tant, les derivaran a altres edificis. Dit això, la Sra. Marzá recorda que fa uns dies el mateix Sr. Serrano, quan va justificar la modificació pressupostària, va explicar que tampoc estaven tan malament les instal·lacions. Per tant, la Sra. Marzá diu que li estranya el que diu la Sra. Vallés de les dotacions. A més, considera que no hi ha cap projecte tècnic fet ni cap valoració econòmica, encara que després la Sra. Vallés comente que tenen el tema en marxa i que ho estan pensant, encara que ha de prioritzar altres coses.

Tot i això, la Sra. Marzá indica que el seu grup ha vist les instal·lacions i hi ha 900 m2 que estan completament buits, no utilitzats, on les instal·lacions tampoc estan tan malament, tal com va manifestar també el Sr. Serrano. Per tant, ella creu que el que queda patent és que una falta una miqueta de planificació, perquè els membres de l'equip de govern un bon dia, quan el seu grup va traure el tema, els van dir que es destinaria a temes socials i que havien parlat amb les entitats i al cap d'una setmana canvien i fan la modificació pressupostària i la destinem a altres temes socials, encara que a la Sra. Marzá li pareix perfecte a les coses que va destinada la modicafició perquè eren coses urgents i necessàries i moltes reclamades pels membres del grup municipal socialista mateix. Per tant, assegura que ho entén, però veu que moltes vegades se'ls fan les preguntes i quan la Sra. Vallés contesta demostra que veritablement no té un projecte redactat i que no tenen clar exactament què és el que volen fer allí. Aleshores, considera que moltes voltes no es tracta només de fer unes obres i de destinar, però que també se li pot donar un ús provisional a les coses. Per exemple, indica que tenen constància que hi ha una entitat cultural, l'Associació Betlemística, que pareix ser que porten tres anys reclamant un altre tipus de local o unes instal·lacions. Per tant, creu que se'ls podria haver donat de forma provisional perquè l'utilitzara, de la mateixa manera que es podria fer amb altres. És a dir, la Sra. Marzá explica que no està parlant que tinguen un projecte definitiu, sinó de donar-li un ús i donar-li vida, ja que hi ha gent de Benicarló que necessita coses i es tracta d'un edifici municipal. Tot i això, agraeix la contestació a la Sra. Vallés, encara que pensa que l'última vegada que va comentar esta qüestió va dir que ja buscarien la forma de com finançar i tirar endavant eixe projecte. Conclou dient que el que li agradaria és que realment portaren a terme el projecte.

La Sra. Vallés matisa a la Sra. Marzá que en això estan completament d'acord, ja que als membres de l'equip de govern també els agradaria tirar-ho endavant i poder fer les coses com cal. Tot i això, indica que la cessió provisional no es pot fer si la legalització de la instal·lació elèctrica no està i falten endolls i cablejat per tal d'habilitar el centre per a derivar-hi persones. De fet, explica que, quan han vist com estava tot, s'han adonat que realment hi ha més coses que s'han de reparar, que en un primer moment no s'havien previst, com el tema de la climatització o el tema de la instal·lació elèctrica. Per tant, --diu--, encara que la previsió inicial era començar a donar-ho provisionalment perquè es pogués fer la cessió d'espais, es van adonar que no podien posar-hi gent si el més bàsic no ho tenien. D'altra banda, la Sra. Vallés continua explicant que també està el tema de la reversió de l'edifici que no es pot fer, perquè una acta notarial ha de certificar que ha finalitzat l'activitat i si finalitzem l'activitat han de sortir les ambulàncies, que no han de sortir perquè, de moment, no tenen l'espai necessari al nou Centre de Salut i s'han de mantindre allí.

A continuació, la Sra. Vallés es refereix a l'afirmació de la Sra. Marzá que diu que hi ha falta de planificació. En aquest sentit, la Sra. Vallés la convida a l'Ajuntament, perquè comprove que les coses van sorgint d'un dia per a un altre i s'han de modificar. De fet, assegura que tan de bo es poguera planificar i que, possiblement, quan ha parlat de projecte, s'ha equivocat amb la paraula, perquè, en dir projecte, la Sra. Marzá ha penat en un projecte urbanístic, tècnic, de legalització d'instal·lacions, etc. i ella estava parlant d'una memòria descriptiva de tot el que pretén incloure l'espai. Així doncs, la Sra. Vallés explica que, en eixa memòria descriptiva, l'Àrea de Benestar Social ha inclòs el que hi pretenien incorporar, tot i que el projecte de la part tècnica no està. Per tant, reitera que en el moment que s'ha valorat i s'ha vist si es pot o no es pot, les necessitats socials que es tenen són unes altres. Tot i això, manifesta que a ella per suposat que li agradaria que es poguera tirar endavant l'obra, però reconeix que també li agradaria poder acabar el Centre Geriàtric ja, ja que tenim un Centre Geriàtric on es requereix acabar l'obra urgentment. Aleshores, --indica--, cal prioritzar. Tot i això, la Sra. Vallés assegura que s'han assegut amb totes les entitats socials, els ha traslladat les opcions que té l'equip de govern al respecte i estan d'acord amb el lloc on les traslladaran, per tant, assegura que ja es dóna per satisfeta. Conclou dient que evidentment li agradaria fer més coses, però la situació és la que és i de moment eixe projecte queda paralitzat.

A continuació, l'alcalde es refereix a la pregunta que va formular al Ple del dia 26 de juny de 2014 la Sra. Miralles, sobre si es pensava cuidar les carrasques que es van plantar al costat de l'aljub del camí de la Fossa del Pastor, algunes de les quals estan mortes i altres a punt de morir. En aquest sentit, el Sr. Sánchez indica l'absència de la Sra. Miralles i demana que, atés que va ser una pregunta que va plantejar la portaveu del grup municipal socialista, la resposta s'hauria de donar davant la seua presència. Per tant, el Sr. Sánchez demana que se li responga en el proper ple ordinari.

Tot seguit, l'alcalde accepta la pretensió del Sr. Sánchez respecte de la pregunta de les carrasques. A continuació, l'alcalde, en relació amb la pregunta que va formular la Sra. Miralles sobre la sol·licitud que va fer el grup municipal socialista el dia 28 de març de 2014 per Registre, on s'hi demanava que es feren les gestions necessàries per aconseguir la devolució de les quantitats corresponents al cèntim sanitari de les anualitats 2010, 2011 i 2012, respon que es pot comprovar, en la relació del resum dels decrets facilitats des del dia 16 de juny de 2014 al 15 de juliol de 2014, es va dictar un decret al respecte. L'alcalde també aprofita per comunicar als membres presents l'absència del Sr. Serrano, donada la circumstància que ha estat operat.

En un nou torn, respecte de la pregunta que va formular el Sr. Sánchez en el Ple del dia 26 de juny de 2014, --on deia que en la mateixa sessió plenària d'aquell dia s'havia aprovat un conveni que comportava una actuació urbanística en la capçalera del passeig sud de Benicarló, i preguntava com, després d'eixa actuació, quedaria l'antic projecte i si eixa actuació serviria com a excusa per a congelar i parar definitivament la resta del passeig sud--, el Sr. López respon que l'Ajuntament de Benicarló no té poder de decisió fora de l'àmbit competencial que li correspon i, en este cas, passa. Explica que és una qüestió de Costes, que imposa el seu criteri, imposa el seu disseny i té a bé fer este tipus d'actuació en eixa porció de terreny. Afegeix també que en cap moment ha renunciat l'Ajuntament a continuar demanant el passeig Sud i que no es pot donar el segon pas si no es dóna el primer i el primer que s'està fent és esta primera actuació que forma part del que es podria considerar una primera fase de desenvolupament d'eixa zona.

El Sr. Sánchez, tot seguit, indica que s'ha de contindre en la seua resposta, perquè ell no sap si és una burla el que els membres de l'equip de govern li contesten o és que són tan absolutament ineficaços i, com no fan res, no tenen respostes per a res. Així doncs, pregunta al Sr. López com, després de l'actuació que es farà darrere del Parador, quedarà l'antic projecte que teníem.

El Sr. López matisa que és una cosa de Costes i que no tenim res a veure en les actuacions.

A continuació el Sr. Sánchez se sorprén davant l'actuació del Sr. López que diu que no tenim res que veure allí, ja que, --segons el Sr. Sánchez--, hi ha un projecte que va des de la platja del Morrongo fins al Barranquet, que és el passeig Sud. En aquest sentit, afig que fa uns dies li va preguntar a l'alcalde com estava eixa situació i va dir-li que no hi havia cap problema allà, que totes les finques estaven inscrites a nom de l'Ajuntament. El Sr. Sánchez recorda també que eixe projecte del passeig tenia en els Pressupostos Generals de l'Estat una partida, que el Sr. Rajoy va llevar i es va justificar dient que com l'Ajuntament de Benicarló tenia problemes jurídics, mentre que no se solucionaren, quedava fora la subvenció o l'aportació per a eixe passeig. El Sr. Sánchez continua dient que ara pareix que no hi ha problemes jurídics, perquè les finques estan inscrites i --diu-- ara resulta que es fa una actuació que no és la del passeig. Per tant, el Sr. Sánchez pregunta al Sr. López si s'està actuant sobre un projecte que ja hi havia ja fet i si eixe projecte que hi ha és el mateix i és part del projecte inicial. Segons el Sr. Sánchez la resposta és que no i recorda les paraules del Sr. López quan diu que això és de Costes i nosaltres no tenim res a veure. Respecte a aquesta afirmació, el Sr. Sánchez s'exclama i diu que això és cosa nostra i diu que han de saber on queda el projecte inicial o si el projecte inicial, amb això, ja desapareix.

El Sr. Sánchez continua la seua intervenció dient que, encara que al Sr. López no li conste, a ell quasi li consta que el projecte que hi havia va passar a «millor vida», després d'això. Per tant, es pregunta que quin tipus de desgovern és este i demana saber com quedarà definit el projecte restant. Afig que no entén com, si el projecte queda igual que estava, com trauran el projecte a licitació per a executar-lo, quan part d'eixe projecte està executat. Així doncs, recrimina al Sr. López que li diga que no sap com quedarà el projecte i assegura que ell sí que sap com quedarà el projecte, que se n'anirà al carall (i demana perdó per l'expressió), ja que no es pot traure a licitar perquè eixe projecte ja no és el projecte en si i sobre on anava eixe projecte s'ha actuat. Per tant, segons el Sr. Sánchez, s'havia de fer un projecte nou i tornar a començar.

El Sr. Sánchez continua dient que el que cal és sentit comú i saber les coses com funcionen, ja que si d'un projecte que està fet i aprovat, es fa alguna cosa que és diferent al projecte que hi havia, el projecte que hi havia se'n va al carall. Per tant, considera que la la resposta del Sr. López no és adequada i li pareix alarmant. És més, el Sr. Sánchez creu que si és cert que el Sr. López no sap és per a dir-li que dimitisca.

En un nou torn, l'alcalde s'adreça al Sr. Sánchez per a matisar-li que està parlant de sentit comú i que el Sr. Sánchez hauria de fer cas al seu sentit comú, perquè diu coses a l'aire perquè se les puga creure la gent. A continuació, li pregunta si no sap que el projecte del passeig Marítim Suc es va partir en tres trossos.

Tot seguit, el Sr. Sánchez contesta que sí.

L'alcalde c0ntinua la seua intervenció dient, que si ho sabia, sabia que ja no és un projecte sencer, sinó que són tres. A més, explica que en estos moments Costes ha decidit actuar sobre una part, que no és tota la primera fase d'eixe passeig.

El Sr. Sánchez pregunta a l'alcalde si eixa part és el projecte inicial.

L'alcalde diu al Sr. Sánchez que està parlant l'alcalde.

El Sr. Sánchez s'adreça a l'alcalde per demanar-li que li conteste.

L'alcalde li torna a dir que està parlant ell i que al Sr. Sánchez no l'ha interromput ningú. A més, demana que quan es parle i es conteste no interrompa, perquè la resta guarden el respecte i l'escolten, diga el que diga, siga veritat o siga mentida. Per tant, l'alcalde considera que el Sr. Sánchez ha de fer el mateix.

A continuació, l'alcalde explica que Costes decideix actuar sobre una part d'eixe primer projecte i els pareix perfecte. Diu també que no és tota la primera fase i que hi ha alguna persona que està presentant al·legacions. Continua explicant que l'exposició pública s'acaba el dia 5 d'agost de 2014 i que, si no passa res, al mes de setembre s'iniciaran les obres, unes obres --diu-- que condicionaran tota la Mar Xica i tota la part de davant del Parador i, fins i tot, regeneraran un tros de platja que avui en dia no té arena, davant del Parador. L'alcalde considera que tot això serà per al gaudi de tots, de la gent de Benicarló i de la gent que ens visita. Conclou dient que el projecte val 900.000 EUR, per tant, l'afirmació sobre que hem renunciat al passeig Marítim Sud només la diu el Sr. Sánchez, perquè l'alcalde diu que en absolut s'ha renunciat.

Respecte de la pregunta que va formular el Sr. Sánchez el Ple del dia 26 de juny de 2014, --en què deia que el seu grup tenia notícies que les obres de protecció de la costa Nord, que estaven efectuant-se almenys des de feia dos mesos, estaven parades i, per tant, el Sr. Sánchez volia saber el motiu pel qual s'havien parat eixes obres i quan es realitzarien--, l'alcalde dóna la paraula al Sr. López i que manifesta que les obres no estan paralitzades. Afegeix que, en el moment de fer la pregunta, les obres ja estaven en marxa i finalitzaran esta setmana que ve en tot el tram.

A continuació, el Sr. Sánchez indica al Sr. López que la seua pregunta, en el moment que la va fer, tenia sentit perquè, pràcticament, des de feia dos mesos estaven parades. De fet, explica que el van convidar veïns d'allí i va anar a veure-ho i estaven parades. Potser, --indica, el Sr. Sánchez--, el sentit de parades per al Sr. López i per a ell és diferent. És més, el Sr. Sánchez assegura que ell va fer una pregunta que els veïns li havien traslladat. Finalment, el Sr. Sánchez diu que, com els membres de l'equip de govern i l'alcalde agafen la paraula són els últims que contesten i els membres dels grups de l'oposició no tenen rèplica, l'equip de govern és el que diu el que vol, siga cert o siga incert i que l'oposició no pot replicar. I, conclou dient, que ell podrà dir el que siga, fins i tot, una mentida, però els membres de l'equip de govern tenen rèplica, poden contestar-li el que els done la gana i ací se li acaba. Per tant, segons el Sr. Sánchez, el Sr. López ara pot dir el que vulga.

Seguidament, el Sr. López matisa que la seua resposta ha d'anar a col·lació a la facilitat que té el Sr. Sánchez de sempre dir que no ell no s'entera o que no fa res. A més, el Sr. López assegura que ell no li diu al Sr. Sánchez mentider, encara que moltes vegades ho pensa. Ara bé, considera que sí que pot dir al Sr. Sánchez que ell no ha dit que el Sr. Sánchez no haja anat allí, encara que potser va ser fa un parell de setmanes, perquè precisament ja fa una setmana que estaven les màquines allí treballant. Per tant, demana al Sr. Sánchez que, abans de dir-li que no s'entera, que hi vaja i es cerciore del que està preguntant, però que vaja el mateix dia o un dia abans. A més, demana que no vaja dues setmanes abans i els diga als veïns que estiguen tranquils, que ell ho soluciona, perquè els veïns han estat informats permanentment per ell mateix, sense que haja calgut cap tipus de trucada per part d'ells. De fet, el Sr. López indica que ha estat ell qui s'ha avançat i els ha dit que el sendemà obrarien i hi treballarien. Per tant, el Sr. López considera que les obres no han estat parades, encara que sí va haver-hi un lapse de temps en el qual no van estar treballant, però quan el Sr. Sánchez va fer la pregunta, ja portaven una setmana treballant.

En relació amb la pregunta que va formular el Sr. Ferrer el Ple del dia 26 de juny de 2014, sobre què pensaven fer amb els arbres que es llevarien quan s'urbanitzara el camí de Sant Gregori, el Sr. López manifesta que la primera idea que hi ha respecte dels arbres del camí de Sant Gregori és trasplantar-los a llocs on es puguen trasplantar, és a dir, parcel·les municipals, en carrers i on corresponga.

Tot seguit, el Sr. Ferrer s'adreça al Sr. López per a dir-li que suposa que ha de tindre coneixement que una associació del poble ha demanat que es traslladen a un espai públic d'utilització esportiva, precisament per la mancança d'ombres, com és el Camp de Tir del Bovalar. El Sr. Ferrer continua dient que els membres de l'equip de govern els han contestat per escrit que, se els volen, se'ls hauran d'arrancar ells, plantar-se'ls ells i regar-se'ls ells. En aquest sentit, el Sr. Ferrer no sap si ara l'equip de govern ha canviat de criteri, però ell creu que és una instal·lació municipal que el Club de Caça va cedir a l'Ajuntament i considera que seria correcte que la mateixa empresa que els arranca, anara allà i fera quatre clots, que es regaren per part d'uns dies per part de la Brigada Municipal o de qui siga, encara que després del manteniment ja es cuidarien ells mateixos. Conclou demanat al Sr. López que tinga en consideració la petició d'aquesta associació i, si esta associació ho ha demanat, serà més fàcil traslladar els arbres des del camí de Sant Gregori a la Basseta del Bovalar, que des del camí Sant Gregori al Puig, a banda de ser més rentable.

En un nou torn, el Sr. López indica al Sr. Ferrer que té tota la raó. Explica que, tot i que no ha parlat encara amb la Societat de Caçadors, sí que ha parlat amb la gent que fa ús del motocròs i se'ls ha dit que es traslladaran allí els arbres. Per tant, assegura que a la Societat de Caçadors tindrà el mateix tractament. Tot i això, manifesta que la replantació dels arbres no és simplement fer un clot, posar-hi els arbres i regar dos dies. El Sr. López explica que, perquè els arbres puguen tindre un desenvolupament convenient, segons ha comentat el tècnic de Medi Ambient, eixos arbres necessiten dos anys de reg continu. Ara bé, assegura que estan disposats a assumir esta despesa i, per tant, els arbres aniran a parcel·les municipals i als carrers on facen falta.

En relació amb la pregunta formulada pel Sr. Ferrer en el Ple del dia 26 de juny de 2014, en la qual demanava saber en quina situació estava el tema de les marquesines de les parades de bus, fa ús de la paraula el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, per a informar que en la Comissió Informativa de Contractació, el Sr. Serrano va donar compte de com estava el tema del procediment de licitació de les marquesines. Tot i això, explica que el procediment està en marxa i, de fet, estos dies s'han d'enviar les cartes a les empreses perquè el procés de licitació es puga adjudicar.

L'alcalde matisa que ha firmat les cartes d'invitació i han estat enviades avui mateix.

El Sr. Ferrer manifesta, tot seguit, que realment la pregunta no anava en el sentit de si avui s'havien enviat cartes o no. Concretament, explica que la pregunta era perquè hi ha una llei aprovada per la Generalitat Valenciana al 2011, la Llei 6/2011, que en el seu article tercer, apartat b), diu que la planificació, execució i el manteniment de les infraestructures de transport públic van a càrrec de la Conselleria. El Sr. Ferrer continua dient que ja sap que l'equip de govern té intenció de fer-ho, però ell vol saber si la Generalitat ja ens ha autoritzat a llevar les seues marquesines i a posar-ne unes altres. El Sr. Ferrer pregunta si han tingut en compte això, perquè si no estarem gastant-nos uns diners en cas d'una altre. Per tant, pregunta si tenim un compromís escrit de la Generalitat on diu que ens deixen fer-ho i que, si ho fem, ens ho pagaran. També diu que no sap els membres de l'equip de govern tenen contactes amb altres ajuntaments amb la mateixa problemàtica, perquè el Sr. Ferrer assegura que ha buscat avui en la premsa i l'Ajuntament de Borriana té el mateix problema que nosaltres. El Sr. Ferrer continua explicant que l'alcalde del Partit Popular de Borriana, --no sap si havent demanat a la Conselleria l'autorització per a llevar les marquesines i posar-ne de noves--, ha tret un plec de condicions perquè a una empresa de publicitat se li donen les marquesines en mal estat gratuïtament, a canvi de poder tramitar la publicitat durant un temps. En este sentit, el Sr. Ferrer no sap si els membres de l'equip de govern eixa proposta l'han valorada, però creu que no ens toca, a l'Ajuntament de Benicarló, canviar les marquesines ni ens toca als benicarlandos pagar marquesines d'una infraestructura que és autonòmica. Per tant, manifesta que, si d'alguna manera la Generalitat ens autoritzara, es podria parlar una mica del tema de la privatització, és a dir, una solució mixta publicoprivada, per tal que els benicarlandos no hagen d'assumir eixa despesa corresponent a les marquesines.

El Sr. García indica al Sr. Ferrer que el tema de Borriana el coneixen i han estat valorant les possibles solucions que es podrien efectuar al respecte. Tot i això, el Sr. García assegura que es disposen d'estos diners per a posar les marquesines i per això s'ha decidit licitar i no demorar més el tema.

A continuació, l'alcalde, respecte de la pregunta que va formular el Sr. Ferrer en el Ple del dia 26 de juny de 2014 per la qual volia saber en quina situació es trobava el tema del conveni de neteja de platges amb la Generalitat, indica que de conveni de neteja de platges no n'existix cap.

Tot seguit, fa ús de la paraula la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, per matisar al Sr. Ferrer que, de conveni de neteja de platges, no n'existeix cap, tal com ha manifestat anteriorment l'alcalde. Tot i això, afegeix que tan de bo en tinguérem. A més, assegura que si es donés l'oportunitat ens hi acolliríem, com en totes les subvencions. Continua la seua intervenció dient que el tema de l'encomanda de gestió de les infraestructures de les platges es va portar directament a Comissió, després es va fer una comissió extraordinària en base al que és l'expedient. També diu que, en la propera Junta de Govern, es portarà el tema de l'encomanda de la gestió de les infraestructures de les platges.

El Sr. Ferrer indica que tenim un informe dels tècnics de la casa que diu que estem incomplint la llei perquè nosaltres li demanem o conveniem amb la Generalitat 8.000 EUR a una cosa que ens costa 11.000 EUR. A continuació, el Sr. Ferrer llig literalment l'esmentat informe, on diu que cal «supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera», cosa que, --segons el Sr. Ferrer--, no fem. El Sr. Ferrer continua argumentant que si ens donen 8.000 EUR i ens en costa 11.000 EUR, hi ha 3.000 EUR d'una feina que hauria de fer la Generalitat que paguem nosaltres. Tot seguit, continua llegint l'informe on diu: «La Administración pública está obligada a a actuar de conformidad con el principio de eocnomía (artículo 31.2 de la Constitución)». Segons el Sr. Ferrer, això tampoc ho complim. Llegeix també de l'informe: «es antieconómico para la Administración municipal». El Sr. Ferrer considera evident esta última afirmació, ja que de 8.000 EUR que ens donen, ens en costen 11.000 EUR. A més, el Sr. Ferrer diu que l'informe indica: «Deben prever los mecanismos de financiación acordes a su coste real, tanto directos como indirectos, así como las fórmulas y criterios de actualización automática».

Per altra banda, el Sr. Ferrer manifesta que no sap en estos moments en quina situació estarem, però l'informe està dient que l'any 2012 i l'any 2013 encara no ens l'han pagat. És a dir, segons el Sr. Ferrer, damunt que els demanem menys diners per una faena que ens costa molt i ens deuen dos anys. Per tant, indica que no sap si és que els membres de l'equip de govern que estan tan a favor de la privada, creuen que açò ha de funciona així. A continuació, el Sr. Ferrer indica que l'informe, en un altre apartat diu: «En este sentido, este convenio, al suponer la realización del gasto por parte del Ayuntamiento de Benicarló en el ejercicio en curso, y la recepción de la financiación en fecha indeterminada, también se generará déficit para el Ayuntamiento en términos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera». És a dir, el Sr. Ferrer considera que perquè tenim més diners, però si no els hauríem de demanar per a pagar eixos 11.000 EUR i esperar que ens paguen els 8.000 EUR. A més, creu que eixos diners valen diners. Continua llegint un altre paràgraf de l'informe, on s'indica que: «Por consiguiente, el Ayuntamiento de Benicarló, para actuar de conformidad al principio de economía constitucionalmente establecido, no debe asumir (conveniar) LA ENCOMIENDA DE GESTIÓN DE LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA Y LÚDICA INSTALADA POR LA AGENCIA VALENCIANA DEL TURISME EN LAS PLAYAS DE ESE MUNICIPIO, PARA EL 2014. Dicha gestión debería llevarse a cabo por la propia Agencia Valenciana del Turismo». Així doncs, el Sr. Ferrer assegura que anem a posar les marquesines i anem a tindre l'encomanda de les platges i que sempre sortim perdent els benicarlandos. Per tant, considera que el que no pot fer este Ajuntament és demanar 8.000 EUR a una cosa que ens en costa 11.000 EUR, per bé que els membres de l'equip de govern governen i alcen l'objecció dels tècnics. En este sentit, el Sr. Ferrer vol que sàpiga tot el món que l'objecció que alçara l'equip de govern, mitjançant un Decret d'Alcaldia, tal com es va aprovar en l'última comissió, ens costarà als benicarlandos 3.000 EUR i el Sr. Ferrer considera que estos 3.000 EUR es podrien destinar a banc de llibres dels xiquets. Finalment, el Sr. Ferrer conclou dient que anem a fer una cosa que demanem 8.000 EUR i ens en costa 11.000 EUR i que sembla que no passa res, perquè hi ha diners per a tot.

De nou, torna a intervindre la Sra. Ortiz per a dir al Sr. Ferrer que en este conveni l'interventor ha fet un informe en contra i l'alcalde haurà d'alçar l'objecció, però que l'interventor ha actuat correctament, ja que és cert que ens vénen 8.000 EUR per al manteniment de les infraestructures i s'ha fet un estudi, on hi ha una valoració que estima que en valdrà 11.000 EUR. Tot i això, la Sra. Ortiz assegura que l'equip de govern sí que reivindica a l'Agència Valenciana, en este cas de Turisme, les necessitats que tenim a Benicarló i, encara així, ens donen 8.000 EUR. De fet, ella considera que més valen 8.000 EUR que no res, ja que el Sr. Ferrer serà el primer que sortirà en roda de premsa i al Ple fent el paperot que fan quan diuen que a Benicarló les platges estan en mal estat i la bandera no està bé i cal canviar-la, etc. A més, indica que un company del partit del Sr. Ferrer un dia va posar un comentari al Facebook i on deia «la concejala de Turisme no se entera» i la Sra. Ortiz creu que avui haurà de posar «y mi compañero, el Sr. Ferrer, tampoco», perquè ara vénen 8.000 EUR i cal agarrar-los al vol, encara que potser ens costarà 3.000 EUR més. Conclou dient que el que vol este equip de govern és que les platges de Benicarló estiguen en condicions per a poder gaudir-les nosaltres i tot el turista o persona que ens vinga a visitar.

L'alcalde, a continuació, matisa que este conveni s'ha firmat sempre igual i els anys anteriors l'aprovaven tots. L'alcalde recorda que sempre ens han donat una quantitat de diners i que, si no haguérem agarrat els 8.000 EUR, l'oposició haguera dit que havien perdut 8.000 EUR. Per tant, reitera que sempre s'ha firmat el conveni i que l'any passat hi havia el mateix conveni igualet i no hi havia informe en contra. Conclou dient que potser l'oposició vol deixar perdre 8.000 EUR i que si s'hagueren deixat perdre els hagueren dit que són burros.

Respecte de la pregunta que va formular el Sr. Ferrer en el Ple del 26 de juny de 2014, per la qual volia saber quines negociacions s'estaven portant a terme des de l'Ajuntament perquè la Generalitat es fes càrrec íntegrament de la despesa que suposa el Conservatori de Música Mestre Feliu, fa ús de la paraula la Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, i manifesta que, quant a les negociacions, del del minut u que van entrar a governar en juny de 2011, a partir de setembre de 2011 van mantindre una primera reunió amb el conseller Císcar, i després amb els tècnics de la casa i també amb la consellera, la Sra. María José Catalá. Explica que hi ha hagut diverses reunions, així com amb el director general, com pot acreditar amb multitud de correus electrònics que té a la seua disposició el Sr. Ferrer. Per altra banda, la Sra. Martínez recorda que es va portar al Ple una moció, amb l'objectiu de demanar i reiterar que l'administració autonòmica es fes càrrec del centre educatiu, donada la circumstància que és la que té la competència. A més, pregunta al Sr. Ferrer que si quan va estar ací governant durant dos anys van reivindicar a la Conselleria que es fes càrrec del Conservatori de Música Mestre Feliu.

El Sr. Ferrer s'adreça a la Sra. Martínez i li diu que és més del mateix; segons el Sr. Ferren, arreglen les marquesines, arreglen les engronsadores de les platges, etc. De fet, considera que quasi que hagués pogut comptar el minut u des d'ahir, perquè sí que és veritat que ell va tindre la sort de poder governar este Ajuntament i este poble dos anys, però el grup popular en porta més de vint. Per tant, li pregunta a la Sra. Martínez) des de quan és el seu minut u i si compta també l'anterior legislatura. El Sr. Ferrer afig que ell porta sense capacitat de poder o de governar. Ara bé, indica que l'única cosa que volia saber era si la Generalitat té una sensibilitat envers el Conservatori. Per tant, li demana que després li passe tots eixos correus electrònics que li ha dit que té, perquè així se'ls mirarà i potser se'ls mirarà amb més estima. A continuació, el Sr. Ferrer explica que, quan el Sr. Guzmán era regidor de Cultura, la Generalitat Valenciana donava 169.000 EUR per al Conservatori de Música i que, en canvi, actualment en dóna 60.000 EUR. A més, diu que hi ha conservatori de música a altres llocs del País Valencià i se'n fa càrrec la Generalitat i, per tant, no són els ajuntaments els que han de posar diners. Així doncs, el Sr. Ferrer es pregunta si mai arribarà Benicarló a ser així i si la Sra. Martínez està treballant el suficient perquè això siga així. Finalment, matisa que el seu company del Facebook va escriure que la regidora de Turisme no s'assabentava de res, perquè va haver de fer-se mal un xiquet a una tanca perquè s'assabentaria que hi havia una tanca a la platja.

A continuació, la Sra. Martínez manifesta que des del Partit Popular sempre s'ha reivindicat, abans que entrara ella com a regidora, el Conservatori a Benicarló. Reitera que s'està fent i es farà, per tant, demana al Sr. Ferrer que no diga que la Generalitat només aporta 60.000 EUR, perquè si ho diu és que no s'entera de res, perquè aquí ella sempre demana el mateix. A més, la Sra. Martínez considera que eixa manipulació a este Ple hauria ja d'evitar-se, perquè cal professionalitat i la rigorositat. Així doncs, la Sra. Martínez assegura que la Conselleria va aportar este any passat 110.000 EUR i no 60.000 EUR, que és pràcticament el doble. Conclou dient que l'equip de govern seguirà reivindicant i seguirà apostant pel Conservatori, perquè coneixen eixe projecte educatiu.

En un nou torn, la Sra. Ortiz, per al·lusions, expressa que en relació amb el que ha dit sobre l'afirmació de «la señora concejala no se entera de nada», respecte del tema de la tanca, el seu company també podria dir «i el meu company tampoc s'entera de res», perquè si el Sr. Ferrer a dia d'avui haguera anat a mirar eixe expedient haguera vist que no feia falta que un xiquet s'haguera fet mal per a saber que hi havia una tanca, perquè des del primer moment que es va detectar, els serveis de salvament van actuar.

A continuació l'alcalde es refereix a la pregunta que va formular el Sr. Ferrer en el Ple del dia 26 de juny de 2014, on deia que el 18 de juny de 2014 va entrar, per registre d'entrada núm. 9556, una carta de l'Agrupació de Comerços del Centre Històric de Benicarló per demanar un pla d'actuació de l'Ajuntament amb els comerciants de la zona per regenerar l'activitat econòmica del centre de la ciutat. Així doncs, el Sr. Ferrer preguntava quines actuacions s'estaven fent, si projectaven tirar endavant eixes reivindicacions i si havien contestat eixe registre d'entrada. Aleshores, l'alcalde dóna la paraula a la Sra. Ortiz, que expressa que a ella li sorprén molt que faça la pregunta demanant un pla d'actuació urgent perquè si el Sr. Ferrer vingués al Departament de Comerç i s'interessés pel que es fa per l'activitat comercial, i no només pels punts que es porte a la Comissió, --encara que, segons la Sra. Ortiz, almenys el Sr. Ferrer ha va a veure els punts que van a la Comissió--, podria comprovar que l'Ajuntament de Benicarló té un pla d'acció comercial, però ja fa un munt d'anys. Per tant, es pregunta com a dia d'avui el Sr. Ferrer encara no sap que tenim un pla d'acció comercial. A més, la Sra. Ortiz assegura que estan actuant en una de les últimes actuacions que és importantíssima per portar la gestió de l'activitat comercial, en base a totes les associacions, i estan treballant en eixe tema per poder actualitzar el pla d'actuació comercial de Benicarló per al proper any.

Tot seguit, el Sr. Ferrer demana a l'alcalde que, ara que té el torn de paraula, per al·lusions, alguna vegada també els done la paraula als membres de l'oposició.

L'alcalde manifesta que en este moment li dóna la paraula, perquè està al·ludit.

El Sr. Ferrer indica que no ha entés el que li ha dit l'alcalde.

L'alcalde repeteix que en este moment li dóna la paraula perquè està al·ludit i no cal que li ho recorde.

El Sr. Ferrer torna a reiterar que no ha entés l'alcalde, però és igual. Continua la seua intervenció dient a la Sra. Ortiz que sí que és veritat que no s'entera de res. A més, considera que si la Sra. Ortiz li diu que ja té un pla d'acció i aleshores creu que no funciona. Diu també que ell d'açò no sap res, que només ha agafat la carta i ha copiat els que els comerciants hi deien. Recorda que l'Agrupació de Comerços del Centre Històric de Benicarló va entrar una carta per registre, on demanaven un pla d'actuació urgent, uns acords amb l'Ajuntament. En canvi, --diu el Sr. Ferrer-- la Sra. Ortiz diu que ja el té fa tres anys, per tant, ell considera que no deu funcionar. Tot i això, suggerix que ell no s'entera, perquè no és comerciant. Segons el Sr. Ferrer, són els comerciants i la regidora, que té responsabilitats a l'equip de govern, els que s'han d'assabentar.

A continuació, els Sr. Ferrer pregunta què poden fer per a regenerar l'activitat econòmica al centre de la ciutat, quines actuacions s'estan fent i quin projecte tenen. També pregunta si han contestat als comerciants i reitera que, si en tres anys esta gent es queixa com es queixa, hi ha alguna cosa que va malament. El Sr. Ferrer admet que ell no s'entera, però la Sra. Ortiz deu viure a un altre poble, perquè el centre comercials de Palau està a punt de plegar. També pregunta a la Sra. Ortiz si està contenta i satisfeta del centre comercial del poble i de la gestió que està fent. De fet, diu que si ho està que ho diga a esta gent. El Sr. Ferrer diu que a ell no ha de contestar-li la Sra. Ortiz, ja que ell fa esta pregunta perquè esta gent va dirigir la carta a tots els grups polítics municipals i que, per tant, per les inquietuds com a professionals, no com a polítics, va decidir que ho havia de preguntar al Ple per tal de saber la seua opinió. Finalment, acaba la intervenció el Sr. Ferrer reiterant la seua pregunta a la Sra. Ortiz de si està satisfeta de com està portant el comerç a Benicarló.

Seguidament, la Sra. Ortiz s'adreça al Sr. Ferrer i li manifesta que ella no està satisfeta de la situació actual del comerç de Benicarló. Tot i això, considera que una cosa és la gestió i l'altra és la situació. Afegix que ella li ha dit el del pla d'acció comercial, perquè estos comerciants que van vindre i van fer l'escrit es van reunir amb l'alcalde, qui els va donar tota la informació. La Sra. Ortiz explica que, quan es redacta un pla d'actuació comercial, es fa un estudi i una anàlisi de la situació per a millorar el que és la zona comercial, en este cas, --diu--, el centre i tot. Continua dient que són actuacions que hi ha en l'àmbit urbanístic, programes i campanyes de dinamització. Per tant, diu que sí que està contenta de la gestió que es fa per part de l'Ajuntament, amb ella al cap, pel que fa les actuacions urbanístiques, ja que gràcies a les millores de carrers, s'ha pogut beneficiar Benicarló, perquè han vingut diners de la Generalitat Valenciana (i afig que ja ens els han pagat).

A més, explica que el Departament de Comerç té el contacte amb les associacions de comerciants i que si hi ha algun comerç que va desviat i no vol pertànyer a eixes associacions, es pot remetre al Departament de Comerç, on els faran tota la explicació. Continua dient que les campanyes promocionals de dinamització es fan des del Departament de Comerç, del qual està supersatisfeta, perquè ha de dir que totes les campanyes que es fan de dinamització estan gestionades per l'Ajuntament de Benicarló a cost zero per al comerciant. De fet, assegura que el Sr. Ferrer això ho sap i que ell en comissions ho ha comentat que és una llàstima que els comerços no participen més. Finalment, la Sra. Ortiz indica que l'Associació del Mercat Central com la Unió de Comerços fan les seues campanyes i, quan ells ens fan una proposta de campanya promocional, l'Ajuntament i el Departament de Comerç col·labora.

Respecte de la pregunta que va formular el Sr. Ferrer en el Ple de 26 de juny de 2014, per la qual volia saber en quina situació es trobava el PGOU i quan es convocaria la Comissió de Seguiment, el Sr. López indica que ahir mateix es va tindre eixa reunió en la qual es va donar compte d'un document conformat segons el document de referència de Conselleria amb la intenció de tirar endavant l'informe de sostenibilitat ambiental. Explica que es va marcar un calendari, es van fer les apreciacions que van trobar oportunes els senyors de l'oposició. En este sentit, afig que van discutir i estaven tots d'acord en el fet que Benicarló sempre ha tingut manca de zones verdes i a tots els agradaria tindre'n més. Finalment, diu que els tècnics redactors hi van donar les explicacions que se'ls van demanar.

El Sr. Ferrer, a continuació, indica que almenys la pregunta ha valgut perquè es reprenguera el tema i que la reunió la van fer ahir com l'hagueren pogut fer avui al matí. Tot i això, el Sr. Ferrer manifesta la seua satisfacció perquè s'hagen représ les converses. També diu que en la reunió ell va veure moltes modificacions i, per tant, li va parèixer superinteressant i molt constructiva la reunió, sobretot per a poder assabentar-se de les coses. Per això, proposa al regidor d'Urbanisme d'obrir un termini no legal, una exposició pública per impulsar una mica el que és la part ciutadana, i només per a les associacions, sinó també per al ciutadà, que després serà qui passege pels carrers. De fet, considera que això seria molt interessant, que a més que es mostre als polítics, s'obrira un termini d'exposició perquè la gent interessada puga participar tots conjuntament en una cosa tan important com és el futur urbanístic del poble. Per tant, s'adreça al Sr. López i li diu que ell ja sap que això és molt important, encara que sempre porta molts de maldecaps, però li fa esta proposta perquè l'estudie, ja que encara que no podem canviar molt en el projecte, perquè la cosa està molt complicada, sí que podríem prendre nota de les opinions de les diferents sensibilitats que puguen haver pel carrer.

El Sr. López indica al Sr. Ferrer que ahir es va discutir la problemàtica en eixa reunió i es va posar damunt de la taula quin havia sigut el problema principal del Pla General i així ho van corroborar els tècnics redactors. A més, assegura que es va fer ahir, perquè tocava fer-se ahir i no perquè s'haguera fet cap tipus de pregunta, sinó perquè era ja una cosa que necessitava posar-se en marxa. Quant a la petició de plantejar una informació pública, considera que queda molt bé de cara a la galeria, però creu ara no estem en eixe punt perquè tota eixa participació ja s'ha donat en el seu moment i en l'informe de sostenibilitat ambiental, la seua tramitació del qual ja porta una informació al públic. Continua dient que ara el que s'ha fet ha sigut modificacions del Pla General segons els criteris que ha marcat Conselleria i, ara, l'informe de sostenibilitat ambiental porta una sèrie d'informes sectorials que acabaran de conformar el Pla General. A partir d'ací, --explica, el Sr. López--, quan estiga tot això barrejat, podrem fer una exposició al públic conforme tova i si cal es poden incloure més dies, com el Sr. Ferrer ha dit. És a dir, segons el Sr. López, no ens hem de cenyir a la llei i podem considerar posar 45 dies o els que siguen, i donar la participació a la ciutadania, com es mereix un document com el que estem manejant.

Finalment, l'alcalde indica que la resta de preguntes es contestaran al pròxim Ple.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.58 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 1 d'agost de 2014

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Assumpte: CIU 16/07/2014

La Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, en la sessió que té lloc el dia 16 de juliol de 2014, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, tracta, entre d'altres, el següent assumpte inclòs en l'ordre del dia:

«3.Dictamen a la proposta d'informe municipal a la sol·licitud de DIC formulada per Finca Les Serradetes, SC, per a la instal·lació d'una activitat industrial o productiva de criança i explotació vinícola a la partida del Puig, polígon 2, parcel·les 224 i 225. Se sotmet a consideració de la Comissió la següent proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el Sr. Pedro López González, de data 24 de juny de 2014:

«Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 28 de maig de 2014 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 8504, de 30 de maig de 2014), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Finca Les Serradetes SC, per a la instal·lació d'una activitat industrial o productiva de criança i explotació vinícola a la partida del Puig, polígon 2, parcel·les núm. 224 i 225 de Benicarló (referència cadastral 12027A00800200224 i 12027A008002700225 respectivament).

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 18 de juny de 2014.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

Per l'exposat, i previ dictamen de la Comissió d'Urbanisme i Medi Ambient, proposo al Ple de la corporació, l'adopció dels acords següents:

Primer. Emetre un informe municipal en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la mercantil Finca Les Serradetes SC, per a la instal·lació d'una activitat industrial o productiva de criança i explotació vinícola a la partida del Puig, polígon 2, parcel·les núm. 224 i 225 de Benicarló (referència cadastral 12027A00800200224 i 12027A008002700225, respectivament, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 18 de juny de 2014, el qual es pronuncia en els següents termes:

«Que el Servei Territorial d'Urbanisme ha demanat l'emissió d'un informe municipal referit als aspectes de l'art. 33.1 i 38.1 de la LSNU, 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable, s'ha procedit a l'estudi de l'expedient i s'ha arribat a les següents conclusions, que la corporació ha de ponderar per poder emetre el seu propi informe.

Es tracta de la sol·licitud de Declaració d'Interès Comunitari per a la implantació d'una activitat de caràcter productiu, CELLER DE CRIANÇA, EMBOTELLAT I EXPLOTACIÓ VINÍCOLA, manipulació producte del sector primari.

  A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA

  L'activitat que es pretén implantar es troba entre les compatibles en sòl no urbanitzable a Benicarló, ja que es tracta de la primera transformació --manipulació i envasat--, d'un producte derivat del sector primari. Es trobaria inclosa entre les activitats permeses pel Pla General en el seu article 211 (modificació núm. 6 i modificació relativa a l'adaptació del PGOU a la legislació urbanística autonòmica) en el nivell 4 del seu sòl no urbanitzable comú.

  D'altra banda, la seua implantació constitueix un suport a la comercialització dels productes del sector agrícola, potenciant un sector que tracta de reimplantarse en l'economia bàsica del municipi, la qual cosa hauria de valorar-se positivament com a element dinamitzador del sector primari.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  Si bé, es tracta d'una activitat industrial de producció i embotellat de vins, aquesta es troba vinculada a la pròpia producció agrícola de la finca, la qual cosa és inscribible en les activitats de caràcter industrial compatibles amb el sòl no urbanitzable, nivells 3 i 4 del PGOU.

  En tractar-se, igualment, d'una activitat gairebé artesanal, expositiva del procés complet de producció dels vins, la seua vinculació al lloc, sòl no urbanitzable, resulta adequada a les finalitats previstes. La seva implantació en un sòl industrial no recolzaria el concepte didàctic perseguit, per no estar vinculat el procés de producció amb el procés de cultiu de la matèria primera, la vinya.

  D'altra banda, aquesta finca ofereix un adequat accés per al transport dels productes elaborats, a més de propiciar, per limitar amb la CV-138, un adequat accés a visitants i comercialitzadors.

  L'activitat, finalment, sembla ser potencialment generadora de llocs de treball, tant en la fase de cultiu, com en la de transformació i embotellat dels caldos.

  Aquesta qüestió i la compatibilitat que ofereix el Pla General i la pròpia Llei per a la implantació d'aquest tipus d'activitats en el sòl no urbanitzable, justificaria per si mateixa, al meu entendre, la seua implantació en aquest tipus de sòl.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  Tractant-se d'una activitat potenciadora del sector primari, doncs es nodreix d'aquest i manipula i comercialitza els seus productes, ha de considerar-se la seua positiva incidència en el desenvolupament sostenible econòmic i social en el medi natural, mitjançant la recuperació de cultius tradicionals d'aquest municipi, pels quals va adquirir important rellevància al segle XVIII i XIX.

  D'altra banda, la seua existència ha de comportar un millor comportament del sector agrícola, considerat bàsic i necessari per al sosteniment econòmic del municipi i el seu desenvolupament.

  La incidència de l'activitat sobre les xarxes d'infraestructures existents només pot ser tinguda en compte en relació amb la carretera de Vinaròs a Càlig, sense que tinga una incidència especial sobre ella a la vista de l'escàs tràfic generat. La posició sol·licitada per a l'activitat resulta adequada des d'aquest punt de vista, ja que tant els camins rurals (mínima amplària de 6,00 m i asfaltats) que la comuniquen amb el territori sobre el qual actua, com el nus de comunicació amb la CV-138 que ha de, naturalment, utilitzar, estan adaptats i resulten suficients i assegurances per al seu ús pels vehicles agrícoles.

  El medi natural no es troba afectat, en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit i mantindre's pràcticament la major part de l'actual explotació agrícola.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per les pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent. Aquesta modificació no contradeia, d'altra banda, els usos previstos prèviament pel propi pla en el seu article 211, entre els quals també figurava el d'instal·lacions especials en els nivells 3 i 4 de l sòl no urbanitzable, com ara les necessàries per a la primera transformació de productes naturals o del sector primari. Manca, d'altra banda, de protecció especial la zona en la qual es pretén implantar l'activitat; aquesta potenciarà la preservació de l'espai natural en potenciar el sector.

  En relació amb els paràmetres edificatoris establerts en la sol·licitud, hi existeix un error, ja que el PGOU no limita l'edificabilitat a 0,20 m3/m2, sinó a 0,30 m2t/m2s per a aquestes instal·lacions de caràcter especial establertes en l'article 211. Això no altera, però, el compliment per part de la sol·licitud de les determinacions del Pla, ja que l'edificabilitat prevista és de 658,14 m2t, la qual cosa suposa un índex de 0,039 m2t/m2

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent i no impedeix una correcta vertebració del territori, en implantar una activitat vinculada a l'ús natural en què se situaria.

  L'actual esborrany de versió preliminar del pla, en tramitació per a la revisió del PGOU, d'altra banda, no estableix una contradicció amb la implantació de l'activitat sol·licitada, doncs aquesta se situaria sobre sòl previst com no urbanitzable, sobre el qual es preveu una protecció agrícola, compatible amb l'activitat, en estar relacionada amb aquesta.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base del mateix, el cànon estimat per a l'ampliació de l'activitat que se sol·licita, resulta:

 • Edificació

  644,29 m2

  31,92EUR /m2

  20.565,74 EUR

 • Cisterna

  13,85 m2

  18,08 EUR/m2

  250,41 EUR

 • Viari pavimentats

  919,53 m2

  18,08 EUR/m2

  16.625,10 EUR

  Total

  37.441,25 EUR

La persona interessada sol·licita el pagament ajornat en cinc anualitats a partir de la data de la concessió de la llicència municipal.

  Sol·licita la reducció del 50% del cànon, tal com estableix l'article 34.3 de la Llei 10/2004 sobre sòl no urbanitzable, modificada segons la Llei 12/2010, en tractar-se d'una ampliació d'indústria susceptible de crear ocupació.

  L'Ajuntament de Benicarló va iniciar un procediment per estimar la reducció del cànon en funció dels llocs de treball que generés l'empresa anualment. S'ha, fins i tot, redactat un esborrany d'ordenança per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme. No obstant això, aquesta proposta no ha estat aprovada i el procediment es troba pendent de redacció d'una proposta de l'Àrea de Promoció Econòmica, per la qual cosa, actualment, no pot haver-hi cap proposta tècnica sobre la qüestió.

No obstant això, en la sol·licitud no es justifica el condicionant necessari de creació d'ocupació.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  En no haver-hi interferència amb les previsions de la versió preliminar de la revisió del Pla i tractar-se d'una activitat potenciadora del sector primari i vinculada a aquest, no es considera inoportú, des del punt de vista del planejament, el termini de 30 anys sol·licitat, ja que la seua implantació no impedeix l'execució d'aquest en el sòl no urbanitzable comú d'ús agrícola.

Per tot això, en tractar-se d'una activitat de manipulació i comercialització de productes del sector primari, que a més, es resitua dins del sòl no urbanitzable, prop de l'origen de què resulta convenient que s'emplace, s'emet un informe FAVORABLE sobre la sol·licitud presentada en les condicions establertes: paràmetres edificatoris de la sol·licitud. Les propostes de cànon i termini són:

 • Cànon d'urbanització. 37.441,25 EUR.

 • Termini de vigència 30 anys. »

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

Sotmesa a votació l'anterior proposta, s'acorda per unanimitat dictaminar favorablement la seua aprovació.»

La secretària delegada, Vistiplau

El president,

Núria Benítez Beltrán Pedro López González

Benicarló, 17 de juliol de 2014