Ple extraordinari núm. 10/2014 de 14 de juliol

14/07/2014

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA EN FUNCIONS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 10/2014 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 14 de juliol de 2014, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2014 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 14 DE JULIOL.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 14 de juliol de 2014 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Secretària en funcions: Sra. Lourdes Martí Safón

Interventor: Sr. Antonio Losilla Pallarés

Excusen la seua absència la Sra. Maria Ortiz Roca i el Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT GREGORI DE L'EXERCICI 2014. Vista la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 4 de juliol de 2014, sobre la liquidació del compte recaptador presentat amb motiu de la recaptació de la taxa per l'ocupació de la via pública en la festivitat de Sant Gregori de 2014, així com l'informe favorable emès per la tresorera en funcions de la mateixa data.

La corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, amb allò previst en l'art. 22.2.i) de la Llei 7/85, de 2 d'abril RBRL, i l'art. 50 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar la rendició de comptes realitzada per l'encarregat del Mercat, Juan Arán Lujan, i els ingressos efectuats, corresponents a la recaptació de la taxa per ocupació de la via pública de les parades de la Festivitat de Sant Gregori 2014, que ascendeix a un total de 4.170,00 euros.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/14. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 02/07/14, de modificació pressupostària per un total de 32.399,00EUR mitjançant transferència de crèdit, que afecta diferents grups de programes.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal, de data 02/07/14, en relació el primer, a la modificació pressupostària proposada i el segon, en relació a l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient número 4/14 de transferència crèdits, per import de 32.399,00EUR, amb el següent detall:

Crèdits en disminució:

Aplicació

Descripció

Import

132 12000

Seguretat i ordre público sous del grup A1.

15.526,70

132 12101

Seguretat i ordre públic complement específic.

16.872,30

Total

32.399,00

Crèdits en augment:

Aplicació

Descripció

Import

232 20300

Promoció social arrend. maquinària, inst. u

375,00

232 22200

Promoció social servicis de telecomunicacions

990,00

232 22706

Promoció social estudis i treballs tècnics

5.178,00

232 48000

Promoció social subvencions entitats socials

4.000,00

235 22200

Integració conv. social servicis de telecomunicacions

610,37

312 21300

Hosp. serv.assist. i C. Saluy rep. maquinària, inst. utill

1.347,84

312 22100

Hosp. serv. assist. i C. Salut energia elèctrica

9.119,30

312 22102

Hosp. serv. assist. i C. Salut gas

10.453,96

312 22200

Hosp. serv. assist. i C. Salut servicis de telecomunicacions

324,53

Total

32.399,00

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/14. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 04/07/14, de modificació pressupostària, la qual consisteix a donar de baixa una sèrie de projectes, per a finançar-ne altres amb un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari, per import total de 214.998,19EUR.

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que els membres del seu grup votaran en contra de l'aprovació d'aquesta proposta, perquè veuen que hi ha una baixa d'algunes partides que es destinen principalment a unes obres del mercat amb què estan completament d'acord. Diu que són 74.000 EUR que s'inverteixen en el mercat municipal, però també hi ha inversions com són 65.000 EUR per al far i 65.000 EUR per a la plaça de Mossèn Tomàs i que, per tant, no poden estar d'acord. A més, quant al far, explica que els membres de l'equip de govern s'han cansat de repetir que serà un projecte que ens pagarà la Diputació Provincial. Segons la Sra. Miralles, l'equip de govern també deia que aquest projecte es va aconseguir a canvi d'anar a negociar i que la quantitat que l'Ajuntament paga és molt més gran que la que rep i, per tant, la Diputació Provincial per contrapartida els feia una obra, que era la reconstrucció de l'antic far per a destinar-lo a museu de la mar. Respecte d'aquesta qüestió, la Sra. Miralles indica que ha fotocopiat l'últim full del projecte i apuja 388.652 EUR, a càrrec dels pressupostos de la Diputació de l'any 2014. Ara bé, manifesta que s'ha sorprés quan, després de parlar amb els seus companys de la Diputació, li ha dit que el dia 21 de març de 2014, --quan els pressupostos de la Diputació es van aprovar al mes de desembre de 2013--, va haver una modificació pressupostària on hi havia una baixa en les partides de despeses, on apareixia la nostra reconstrucció de l'antic far. Per tant, la Sra. Miralles assegura que s'han llevat els 130.000 EUR i que en un principi eren 390.000 EUR el que hi havia en la partida. És a dir, segons la Sra. Miralles, li lleven 130.000 EUR i estos 130.000 EUR són els que ha de pagar l'Ajuntament de Benicarló en dos anualitats, que són 65.000 EUR enguany i 65.000 EUR l'any que ve. Per tant, la Sra. Miralles manifesta que el seu grup no pot estar d'acord amb això. A més, s'adreça als membres de l'equip de govern per dir-los que esta modificació pressupostària es va aprovar, segons diu en l'acta de la Diputació, amb el dictamen favorable de la Comissió d'Hisenda del grup popular i de Compromís. Així doncs, la Sra. Miralles afirma que en aquest conveni singular firmat amb la Diputació, se'ns lleven de cop 130.000 EUR i els ha de pagar l'Ajuntament. En aquest sentit, la Sra. Miralles considera que amb estos 130.000 EUR a Benicarló hi ha moltes coses que fan moltíssima falta i que l'equip de govern no hauria d'hagut d'accedir que es descomptaren estos 130.000 EUR.

Respecte de la plaça de Mossèn Tomàs, la Sra. Miralles indica que no entén per què hi ha 65.000 EUR per a posar fanals i la llum ni com la Generalitat quan va fer el pàrquing i va fer la plaça de dalt, --que en un principi havia d'anar a càrrec de la urbanització de la UA 19, però la va fer la Generalitat--, no va preveure els fanals. De fet, la Sra. Miralles considera que allò pareix la gola d'un llop de tan fosc està a les nits, quan se suposa que la llum havia d'anar juntament amb la del pàrquing i s'havien de posar fanals i instal·lar uns punts de llum, que en el moment que es va construir no es van fer. Per tant, la Sra. Miralles creu que l'equip de govern hauria d'haver exigit una plaça acabada i, de la mateixa manera que es van posar unes pèrgoles, uns banquets i uns jardins, s'hagués hagut d'exigir que es posaren uns fanals, encara que ara no tindrien llum perquè no hi ha llum, però almenys sí que estarien instal·lats i només caldria connectar-los. Tot i això, diu que ara cal gastar-se 65.000 EUR, amb la qual cosa els membres del grup municipal socialista no estan d'acord.

En un segon torn, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal Compromís per a manifestar que en la qüestió del Mercat estan totalment d'acord, però no ho estan amb la plaça de Mossèn Tomàs i amb el far. Així doncs, manifesta que en tot el que siga per bé, els membres del grup municipal Compromís estan d'acord, però ell pensa que l'edifici del far no és important per ara. En canvi, creu que la plaça de Mossèn Tomàs sí que és importantíssima. Per aquests motius, indica que en aquest punt s'abstindran.

A continuació, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, indica que la modificació que es porta al Ple d'avui es fa donant de baixa algunes puntes que sobraven de projectes executats i després hi ha una partida important que és una rebaixa del projecte inicial de la capella del Convent. Explica que els projectes que es creen nous o que s'amplien són, d'una banda, unes obres que s'han de fer al mercat obligatòriament, perquè els membres de l'equip de govern pensen que en este moment s'han de traure les parades del mercat una altra vegada i, d'altra, el far, on hi havia un compromís per part de la Diputació d'aportar 390.000 EUR, a què pujava l'import del far. Continua dient que els 260.000 EUR no són per al 2014, ja que són la meitat per al 2014 i l'altra meitat per al 2015. Explica també que la Diputació no ha pogut posar el 100% del cost i que quan se li va tornar la propietat del far a l'Ajuntament de Benicarló s'establia un termini de temps per a fer l'obra que, si no recorda malament, era de 8 anys i n'han passat 4. Per tant, indica que si l'Ajuntament no executa l'obra pot ocórrer que d'ací a 3 o 4 anys el Ministeri diga que s'han de tornar els terrenys, amb tot el que va costar. Per tant, manifesta que els membres de l'equip de govern entenen que és necessari fer el far i per això es consignen eixos diners.

Quant a la plaça de Mossèn Tomàs, el Sr. Serrano indica que en la baixa d'eixa obra no estava recollit l'enllumenat de la plaça, perquè suposava un sobrecost que superava la baixa. Per tant, --diu--, per això no es va tindre en compte el tema de l'enllumenat. Diu també que eixa plaça està a un lloc molt cèntric i que a l'hivern, quan surten els xiquets del col·legi Ntra. Sra. de la Consolació, allò efectivament pareix la gola d'un llop i per això consignen els diners perquè, quan surten els xiquets per allí, la plaça estiga enllumenada. Indica que ara es fa tard a les 9 o les 10 de la nit, però al mes d'octubre quan canvien l'hora, a les cinc i mitja allí està fosc. Per tant, considera que l'obligació de l'equip de govern és dotar eixa plaça d'enllumenat.

En un segon torn, la Sra. Miralles diu que el Sr. Serrano li dóna la raó en el que li ha dit abans. Quant al far, indica que hi haja un termini per a fer l'obra no té res a veure amb el fet que els membres de l'equip de govern exigisquen a la Diputació que ho pague completament. De fet, diu que el president del Partit Popular de la província és el president de la Diputació i podrien dir-li que no els lleve l'aportació. A més, la Sra. Miralles assegura que no entén com han consentit que es fera una modificació pressupostària, els companys del Partit Popular de la Diputació, per llevar la dotació que hi havia en un principi i que ara els 130.000 EUR els hagem de posar nosaltres. Així doncs, pregunta per què ho van consentir i s'ho van callar. És més, la Sra. Miralles considera que eixos 130.000 EUR no tenim per què gastar-nos-los en el far, perquè vam quedar que ho pagaria Diputació. Per tant, reitera que no entén com l'equip de govern es va quedar callat i no van fer res, quan sempre havien dit que això aniria a càrrec dels pressupostos de la Diputació. A aquest respecte, la Sra. Miralles assegura que el grup socialista de la Diputació va votar en contra dels pressuposta i es van aprovar amb el grup de Compromís i del Partit Popular. Per tant, repeteix que els membres del grup municipal socialista no estan d'acord que estes obres les pague l'Ajuntament de Benicarló.

Respecte de la plaça del Mossèn Tomàs i quant a l'afirmació del Sr. Serrano quan diu que l'obligació de l'Ajuntament és donar-li llum, la Sra. Miralles considera que l'obligació nostra és comprovar que quan es va fer la plaça estigués dotada de tots els serveis. De fet, és de l'opinió que s'hagueren hagut de posar en aquell moment ja els fanals, de la mateixa manera que es van posar els banquets i les pèrgoles, els jardins i tota la resta. Així doncs, pregunta quant de temps fa que està aquella plaça feta i els xiquets surten per allí. És a dir, s'estranya que siga ara que ens donem compte que no tenim faroles, ja que assegura que els veïns que vivien per la zona ja ho deien que no hi havien faroles i que allí no havien posat ni una llumeta i que si no hi havien fanals, almenys hagueren pogut posar dos postes amb dos bombetes com feien antigament pels carrers. Per tant, reitera que no entén com s'adonen ara d'aquesta situació i que el que en aquell moment hagueren hagut de reivindicar és que es fes la plaça correctament.

Arribats aquest punt, el Sr. Serrano manifesta que els membres de l'equip de govern no s'han quedat calladets i que han dit el que havien de dir. Per altra banda, respon a la Sra. Miralles que per a posar dos bombetes de les de fa 50 anys, més val no posar res. Per tant, considera que més va fer això que es fa ara, que es fa quan es pot fer.

Finalment, l'alcalde, per concloure el debat, vol fer tres aclariments. En primer lloc, fa referència al far i indica que al gener del 2015, farà quatre anys que es tenen als terrenys, ja que si no recorda malament va ser al gener del 2011. En segon lloc, quant a l'enllumenament de la UA 19, manifesta que l'enllumenat corresponia al sector de la UA 19, és a dir, als veïns. Per tant, considera que prou es va fer fent la plaça i estalviant eixe cost als veïns. També indica que amb l'enllumenament hi ha unes quotes, que en el seu moment hauran de pagar-les a l'Ajuntament per posar la llum, perquè l'haurien de posar els veïns. En tercer lloc, pel que fa al far, diu que tenim una subvenció directa a l'Ajuntament, és a dir, que quan estiga la baixa del projecte, no es rebaixarà eixa subvenció que hi ha amb la Diputació. Per tant, calcula que amb eixos diners hi haja prou perquè, sense ficar ni un euro, l'Ajuntament faça l'obra del far, perquè hi ha subvenció directa.

Vistos els informes favorables del viceinterventor municipal, de data 04/07/14, el primer sobre la modificació pressupostària proposada i el segon sobre l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal, per dotze vots a favor, sis vots en contra -representants del grup municipal socialista-, i una abstenció -representant del grup municipal Compromís-, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'Expedient de modificació de crèdits número 5/14 per import de 214.998,19 EUR, amb el següent detall:

    I) Donar de baixa els següents projectes:

Aplicació

Núm. proj.

Denominació

Import

155 61000

2

Vies públiques

6.325,77

325 63200

6

Edifici Conservatori

5,75

331 68200

9

Rehab. Casa S. Càndida

3.396,42

337 61900

10

Act. reforma S. Gregori

4.255,07

155 61000

6

IRIB destinats ús general

11,15

331 68900

13

INAFO servicis. Mobiliari

10,78

333 62300

14

IRAFO servicis. Maquinària

440,50

431 63200

19

IRAFO servicis. Edificis i OC

2.734,47

331 61900

10

IRIB Ús general. Capella Convent

197.818,28

Total

214.998,19

II) Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 9.731,97 EUR i un crèdit extraordinari per import de 205.266,22 EUR, finançats amb les baixes dels esmentats projectes, per finançar els projectes següents:

Suplement de crèdit:

Aplicació

Núm. proj.

Denominació

Import

161 60001

25

Expropiación terrenos. EDAR

6.872,87

341 63300

19

IRAFO servicios. Maquinaria

2.859,10

Total

9.731,97

Crèdit extraordinari:

Aplicació

Núm. proj.

Denominació

Import

431 62200

26

Instal. protecció incendis. Mercat

16.700,64

431 63200

27

Remodelació sector nordest Mercat

36.207,00

431 63200

28

Subst. canalitz. desaigües zona oest Mercat

21.804,28

333 62200

29

INAFO servicis. Edifici Far

65.000,00

920 62500

30

INAFO servicis. Mobiliari

554,30

155 62900

31

Cond. A.P. Plaça Mossén Tomàs

65.000,00

Total

205.266,22

Segon. Exposar al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant anunci en el BOP, a l'efecte que les persones interessades puguen examinar-ho i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. No obstant això, no entrarà en vigor fins que no s'haja dut a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE SUPERACIÓ DELS LÍMITS ESTABLERTS EN L'ARTICLE 7 DE LA LLEI 53/1984. A proposta de la presidència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda retirar de l'ordre del dia aquest punt.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.16 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 14 de juliol de 2014

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa