Ple ordinari núm. 2/2014, de 30 de gener.

30/01/2014

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 2/2014 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 30 de gener de 2014, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 2/2014 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE GENER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 30 de gener de 2014 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa en funcions, la Sra. Shara Vallés Burriel:

Presidenta: Sra. Shara Vallés Burriel

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa (alcalde).

La presidenta en funcions declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ORDINÀRIA NÚM. 12/2013, DE 28 DE NOVEMBRE, EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2013, DE 10 DE DESEMBRE I EXTRAORDINÀRIA NÚM. 1/2014, DE 24 DE GENER. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions ordinària núm. 12/2013, de 28 de novembre de 2013, extraordinària núm. 13/2013, de 10 de desembre i extraordinària núm. 1/2014, de 24 de gener.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI D'AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ AUTORTIZADA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ NÚM. 1000000107.Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, Ocupació, Desenvolupament i Consum de data 11 de desembre de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que els membres del seu grup polític votaran a favor. Tot i això, indica que existeix un informe en contra, amb objecció per part de la Viceintervenció i que, per tant, una vegada més es troben amb la situació que hi ha un informe en contra i l'alcalde l'alça i com si no hagués passat res. Així mateix, indica que en aquest tema s'està actuant des de la improvisació i creu que des de la improvisació no es pot funcionar.

En segon lloc, intervé el Sr. Urquizu Mejías, representant del grup municipal popular, per a dir al Sr. Sánchez que sembla que es parla d'objecció fóra la cosa més greu del món i que, en realitat, es tracta d'una situació que impossibilita el treball de l'oficina i que les dues persones que l'han d'integrar són una persona de registre, per a funcions d'auxiliar, i la tècnica que és la que té la titulació requerida. Per altra banda, agraeix que els membres del grup municipal socialista voten a favor, perquè en la comissió es van abstenir.

En un nou torn, el Sr. Sánchez recorda que ell ni és membre de la Comissió ni es va abstenir. A més, torna a incidir en el fet que alçar les objeccions és una tècnica contínua, ja que l'alcalde les alça i si algú no està d'acord, doncs que vaja al contenciós o a les instàncies que estime oportunes. No obstant això, manifesta que ell sí que valora les objeccions i que, en canvi, els membres de l'equip de govern no ho fan en absolut.

Seguidament, el Sr. Urquizu expressa que el motiu de l'objecció és que falta designar la persona que ocuparà el lloc d'auxiliar de l'oficina municipal de col·locació. A més, afegeix que esta persona es determinarà esta setmana o la setmana que ve i que, aleshores, l'objecció s'alçarà i no hi haurà cap problema.

Finalment, l'alcaldessa en funcions conclou el debat dient al Sr. Sánchez que, per al·lusions, li agrairia que el comentari de les objeccions i el seu alçament, el faça quan estiga present l'alcalde, per tal que li puga respondre.

Relació de fets

I. Atesa la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Promoció Econòmica, de 9 de novembre.

II. Vist l'informe favorable de l'agent d'Ocupació i Desenvolupament Local, Rebeca Albero Calabuig, de 9 de novembre de 2012.

II. Vist l'informe dels Serveis Informàtics, de data 11 de desembre de 2012, per a l'adquisició d'una aplicació per a la gestió de l'Agència de Col·locació, previst en la normativa vigent.

IV. Vist informe del viceinterventor d'11 de febrer de 2013, on formula una objecció de legalitat a la sol·licitud de 12 de novembre de 2012. I l'informe de la Secretaria de 19 de febrer de 2013, que estima que l'Ajuntament pot optar a obtindre l'autorització d'agència de col·locació, amb l'únic obstacle de no assolir la «dotació de personal» necessària per a la prestació del servici.

V. Atesa la resolució a la sol·licitud d'autorització de l'Ajuntament de Benicarló com a Agència de Col·locació i la documentació complementària remesa al Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en data 26 de febrer de 2013 i en data 06 de juny de 2013.

VI. Vista la resolució del Director General d'Ocupació i Inserció Laboral, de data 18 de juliol de 2013, amb registre d'entrada 11414, de data 22 de juliol en aquest Ajuntament, per la qual s'autoritza l'Ajuntament de Benicarló com a Agència de Col·locació 1000000107.

VII. Decret d'Alcaldia de data 3 de desembre de 2013, per resoldre la discrepància emesa pel viceinterventor municipal, en el sentit de continuar amb la tramitació d'aquest expedient.

Fonaments de dret

La normativa aplicable en la matèria ve definida fonamentalment en les següents normes:

--Reial Decret 2673/1988, d'11 de desembre, de traspàs de competències de la gestió realitzada per l'Institut Nacional d'Ocupació, en l'àmbit del treball, l'ocupació i la formació en la Comunitat Valenciana.

--Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF).

--Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'Ocupació.

--Llei 35/2010, de 17 de setembre, de Mesures Urgents per a la Reforma del Mercat de Treball.

--Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

--Decret 14/2012, de 13 de gener, del Consell, d'Adaptació de la Normativa Estatal sobre autorització d'agències de col·locació, amb finalitat lucrativa o sense, i de regulació del procediment d'adequació dels centres associats en intermediació laboral.

--D'acord amb allò previst en les competències del Ple de la corporació, article 22. 2 d)de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar, inicialment, el Reglament de Funcionament del Servei d'Agència de Col·locació Autoritzada de l'Ajuntament de Benicarló núm. 1000000107.

Segon. Sotmetre este reglament a un tràmit d'informació pública i audiència, amb la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis municipal, durant el termini de trenta dies, comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOP, perquè les persones interessades puguen presentar les reclamacions o suggeriments que estimen pertinents, que seran resolts per la corporació. Si no s'hi presenten reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, l'acord d'aprovació inicial es convertirà en definitiu.

Tercer. Comunicar la adopció del present acord a la administració competent, per al seu coneixement i perquè tinga els efectes oportuns.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU SOBRE LES CONDICIONS D'HABITABILITAT I DISSENY PER A L'ADAPTACIÓ DE PLANTES BAIXES EN EDIFICACIONS EXISTENTS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de novembre de 2013.

Relació de fets

 1. Vist l'escrit de data 16 de juliol de 2013, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 11.180, de la mateixa data, presentat per la Sra. María Pilar O'Connor Blasco, amb DNI 18.968.781 Z, en el qual sol·licita que s'emeta un informe sobre la possibilitat de, a l'efecte d'habilitar un local situat en la planta baixa d'un edifici per al seu ús com a habitatge, realitzar el paviment d'aquest habitatge al nivell de la vorera, ja que té mobilitat reduïda (ha de desplaçar-se en cadira de rodes).

 2. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 30 de juliol de 2013, a la vista de la petició formulada, del següent tenor literal:

«En data de 31 de gener de 2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme, a proposta de l'Ajuntament de Benicarló, va aprovar una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló mitjançant la qual s'adaptaven diversos articles de les ordenances d'aquest Pla a la normativa autonòmica a fi d'harmonitzar-les ambdues. Entre els articles modificats s'incloïa la disposició transitòria 4a del Pla. En aquesta disposició, l'Ajuntament pretenia harmonitzar la normativa d'habitabilitat a la corresponent aprovada per la Generalitat Valenciana.

No obstant això, en honor d'evitar que els barris de nova construcció queden buits d'usos terciaris que puguen donar servei als habitatges nous construïts, es dificultava la implantació d'usos residencials en aquestes plantes baixes mitjançant l'exigència que aquestes plantes baixes, si havien de ser utilitzades com a residència, tinguen el nivell de paviment a l'altura mínima d'un metre.

En l'actualitat, aquesta exigència es considera que segueix sent vàlida, ja que en provocar l'elevació del paviment, queda limitada la possibilitat d'aconseguir l'altura de cornisa vigent amb un "buit i ple" entre pisos adequat, propiciant així que siga més avantatjós l'ús d'aquestes plantes baixes com a comerços o altres usos terciaris necessaris per al correcte funcionament dels barris residencials.

No obstant això, la limitació imposada suposa un greu perjudici per a l'habilitació d'habitatges adaptats en edificis existents per a persones que necessiten l'ús de cadires de rodes, doncs l'espai necessari per habilitar aquestes plantes baixes existents és excessiu i en moltes d'aquestes no existeix un ascensor accessible.

Conseqüentment, es proposa que la normativa esmentada siga modificada en el sentit d'habilitar una excepció a la norma general, per la qual podrà, en edificis existents, dur-se a terme adaptacions de plantes baixes per a ús residencial, sempre que siguen destinades a persones amb mobilitat reduïda que necessiten utilitzar cadira de rodes i aquests habitatges siguen per a ús propi d'aquestes persones, sense que existisca una alternativa vàlida per a l'accés mitjançant l'ascensor comú de l'edifici.

Normativa vigent.

"Disposició transitòria 4a.

Normes d'habitabilitat i disseny

Mentre no es procedisca a la revisió del Pla General, les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'edificació d'habitatges en l'àmbit d'aplicació del Pla General de Benicarló seran les que corresponen a la normativa regulada per la Generalitat Valenciana respecte del tema, llevat de per a locals d'aparcament, en els quals serà aplicable la normativa municipal.

En el cas de destinar la planta baixa, en zones d'edificació residencial intensiva, a ús d'habitatge, aquesta ha d'elevar-se 1,00 m, respecte de la rasant del carrer."

Normativa modificada.

"Disposició transitòria 4a.

Normes d'habitabilitat i disseny

Mentre no es procedisca a la revisió del Pla General, les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'edificació d'habitatges en l'àmbit d'aplicació del Pla General de Benicarló seran les que corresponen a la normativa regulada per la Generalitat Valenciana respecte del tema, llevat de per a locals d'aparcament, en els quals serà aplicable la normativa municipal.

En el cas de destinar la planta baixa, en edificis plurihabitatges, en zones d'edificació residencial intensiva, a ús d'habitatge, aquesta ha d'elevar-se 1,00 m, respecte de la rasant del carrer.

S'exceptuen del compliment d'aquesta elevació aquelles adaptacions d'habitatges en edificis existents, construïts amb llicència d'obres sol·licitada amb anterioritat al 31 de gener de 2004, i l'objecte del qual siga l'adaptació de locals per a habitatges per a persones amb mobilitat reduïda que necessiten l'ús de cadires de rodes per al seu desplaçament i siguen destinades a habitatge propi, sempre que no existisca un mitjà (ascensor/rampa) comuna de l'edifici que permeta, mitjançant la seua adequació, el seu ús adaptat per a l'accés a la planta baixa elevada.

L'habitatge ha de reunir totes les condicions d'habitabilitat i disseny exigibles a un local adaptat per a persones amb mobilitat reduïda.

El sol·licitant ha de fer expressa la declaració del compromís que la destinació d'aquest habitatge és el d'estatge de persones amb mobilitat reduïda que necessiten utilitzar cadira de rodes per a desplaçar-se".»

 1. Mitjançant acord plenari de data 29 d'agost de 2013 s'aprova provisionalment la modificació de normativa del PGOU sobre les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'adaptació de plantes baixes en edificis existents.

 2. Aquest acord se sotmet a informació pública mitjançant la seua publicació en el DOCV núm. 7124 de 3 d'octubre de 2013, en el periòdic Mediterraneo de 4 d'octubre de 2013, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló des del 24 de setembre de 2013 fins al 24 d'octubre de 2013, així com en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org. Transcorregut el termini d'exposició pública d'un mes establert a aquest efecte no consta en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló que s'hagen formulat cap al·legació.

 3. Deconformitat amb el previst en els articles 94.1, 90.2, 83.2.a) i 101.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

 4. De conformitat amb les competències que atribueix al Ple de la corporació l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).

 5. D'acord amb l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per assentiment dels membres assistents que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres, acorda:

Primer. Aprovar definitivament la modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbana sobre les condicions d'habitabilitat i disseny per a l'adaptació de plantes baixes en edificacions existents.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte de l'entrada en vigor de la modificació puntual aprovada, i indicant que, contra el present acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptadors des de l'endemà a la publicació d'aquest acord en el BOP, de conformitat amb el previst en els articles 10.1.a) i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL SOBRE LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI PER A L'AMPLIACIÓ DEL CAMPAMENT DE TURISME A LA PARTIDA RIU. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 18 de desembre de 2013.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, d'11/09/2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 13.430, de 12/09/2013), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la societat civil denominada ALEGRIA DEL MAR, CB, per a l'ampliació del CAMPAMENTO DE TURISMO ALEGRÍA DEL MAR, existent en la partida del Riu de Benicarló, en les parcel·les 262, 270, 207, 98 i 99, del polígon 8.

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 15/10/2013.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la societat civil denominada ALEGRIA DEL MAR, CB, per a l'ampliació del CAMPAMENTO DE TURISMO ALEGRIA DEL MAR, existent en la partida del Riu de Benicarló, en les parcel·les 262, 270, 207, 98 i 99, del polígon 8, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, de data 15/10/2013, el qual es pronuncia en els següents termes:

«>A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

  S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Atés que la legislació esmentada inclou entre els usos terciaris autoritzables mitjançant la Declaració d'Interès Comunitari, en l'article 27c, el «Campaments de turisme i instal·lacions similars o equivalents de caràcter turístic que complisquen els requisits que els impose la seua regulació específica i no propicien, per les seues característiques i emplaçament, la formació de nuclis de població o de característiques urbanes», cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible amb el sòl no urbanitzable.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu ampliar el campament existent en aquest lloc, ocupant i vinculant a l'activitat les parcel·les 98, 99, 262 i 270, la qual cosa implica adaptar l'espai actual a les noves necessitats turístiques de la instal·lació, millorant l'oferta per a un tipus de turisme tradicional molt arrelat en visitants d'origen europeu que, sense necessitat de desenvolupaments urbanístics molt costosos i difícils d'assumir en l'actualitat, poden cooperar al desenvolupament econòmic oferint places suficients d'acampada que no proliferen al territori del municipi.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'activitat sol·licitada en la mesura en què aporta una oferta turística sostenible, alternativa a aquella que necessita de costosos i inútils, en l'actualitat, desenvolupaments urbanístics, propiciant un turisme més proper al territori en el seu estat natural.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la pròpia relació que aquest tipus d'instal·lacions mantenen amb el mitjà natural, sent l'alternativa al turisme purament urbà.

  A més, la declaració es duu a terme sobre l'ampliació d'una instal·lació existent de campament de turisme i situada en el propi sòl no urbanitzable de la partida del Riu de Benicarló.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  El campament de turisme per al qual se sol·licita la seua ampliació es troba implantat en el lloc de referència, a Benicarló, amb una antiguitat propera als 40 anys, sent l'únic campament que roman actiu en el terme.

  En relació amb l'ocupació i la situació economicosocial, al meu entendre, l'activitat desenvolupada en aquest campament complementa l'oferta turística en incrementar les places destinades a un tipus de turisme europeu, generalment de tercera edat, que permet una certa desestacionalització d'aquesta activitat econòmica, potenciant el sector fora de la temporada estival tradicional.

  El mitjà natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una ampliació d'una instal·lació existent en sòl no urbanitzable no protegit, trobant-se, en l'actualitat, improductiu des del punt de vista agrícola.

  La implantació de l'activitat, per la seua ubicació propera a vies interurbanes, carretera nacional, i per l'escàs nivell de tràfic generat, manca d'incidència sobre les infraestructures i serveis existents al territori, i no afecta altres serveis públics.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per la pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent.

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent.

  D'altra banda, l'activitat es constitueix com l'ampliació d'un campament existent i no altera la dinàmica actual del territori en el qual se situa.

  El sòl a ocupar, a més, no es troba en aquests moments en producció.

  D'acord amb això, no es considera que la implantació de l'activitat sol·licitada, en el punt concret d'implantació previst, siga inoportuna des del punt de vista de la correcta vertebració del territori.

  A la vista de les dimensions i edificació prevista per a la implantació de l'activitat, aquesta compleix les determinacions del Pla General, doncs les construccions existents s'incrementen en la computable de les mobil-home previstes i el magatzem existent rehabilitat, resultant un sostre inferior a l'autoritzable en la clau 1 del sòl no urbanitzable del PGOU de Benicarló.

  No obstant això, l'ampliació ocupa terrens afectats per la servitud de protecció de costes, per tant, s'han de tramitar les corresponents autoritzacions.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base del mateix, el cànon estimat per a l'ampliació de l'activitat que se sol·licita, resulta:

Edificacions habilitades en l'ampliació

86,70 m2

31,73 EUR/m2

2.750,99 EUR

Increment ocupació mobil-homes.

680 m2

17,98 EUR/m2

12.226,40 EUR

Increment ocupació vials vinculat a mobil-home i parcel·les mobil-home sense ocupació

2.664,48 m2

8,45 EUR/m2

22.514,86 EUR

Total

37.492,25 EUR

El sol·licitant ha proposat, sense cap justificació, un cànon de 19.074,78 EUR.

El promotor sol·licitat el pagament fraccionat durant 5 anys.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  Per tot això, s'informa FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada, per tractar-se d'un ús autoritzable en sòl no urbanitzable, que permet la potenciació d'un turisme sostenible alternatiu al turisme que requereix processos d'urbanització massiva i desestacionalitza l'oferta. Es considera que no es produeix impacte sobre el medi natural sobre el qual s'ubica i no afecta negativament el desenvolupament racional del territori. No obstant això, ha de tenir-se en compte que no existix coincidència entre la sol·licitud d'ampliació i l'actual ocupació de l'activitat ampliada. L'ocupació real del campament de turisme, en l'actualitat, és diferent a la sol·licitada. Avui dia, s'estan ocupant parcialment parcel·les que en la sol·licitud s'ometen.

 • Cànon d'urbanització. 37.492,25 EUR.

 • Termini de vigència. 30 anys. No s'aporta justificació»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL SOBRE LA SOL·LICITUD DE DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI PER A L'AMPLIACIÓ D'UNA INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PINTURES (EMMAGATZEMAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS A L'AIRE LLIURE) A LA PARTIDA DE LES COVATELLES. S'absté la Sra. Rosario Miralles Ferrando en incórrer en causa d'abstenció.

Seguidament, se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 18 de desembre de 2013.

Relació de fets

Vist l'ofici emès pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, de 31/10/2013 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 16.193, de 7/11/2013), pel qual se sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la societat mercantil Pinturas Benicarló, SL, per a l'ampliació d'una instal·lació fabril de pintures en sòl no urbanitzable de Benicarló, nivell 3, concretament, per habilitar una ZONA D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS A L'AIRE LLIURE, en la parcel·la 293, del polígon 18, complementària de la declaració d'interès comunitari de data 14 de desembre de 1998, atorgada per a la implantació d'una fabrica de pintures.

Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 17/12/2013.

D'acord amb el previst en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Emetre un informe municipal en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari, formulada per la societat mercantil Pinturas Benicarló, SL, per a l'ampliació d'una instal·lació fabril de pintures en sòl no urbanitzable de Benicarló, nivell 3, concretament, per habilitar una ZONA D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS A L'AIRE LLIURE, en la parcel·la 293, del polígon 18, complementària de la declaració d'interès comunitari de data 14 de desembre de 1998, atorgada per a la implantació d'una fabrica de pintures, de conformitat amb l'informat per l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, de data 17/12/2013, el qual es pronuncia en els següents termes:

«A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2.

  S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Atés que la legislació esmentada inclou entre els usos industrials autoritzables mitjançant la Declaració d'Interès Comunitari, en l'article 26, el «...a) Indústries qualificades que, per exigència de la normativa que les regule, hagen de situar-se allunyades de zona residencial o urbana, en parcel·la no inferior a una hectàrea i, en tot cas, amb el cinquanta per cent lliure d'ocupació i dedicat a l'ús agrari o forestal efectiu o, si escau, en el seu estat natural primitiu....» redacció similar a la de l'article 18 de la Llei 4/1992, mitjançant la qual que es va atorgar la DIC vigent que es tracta d'ampliar, cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible amb el sòl no urbanitzable, en parcel·la confrontant a la qual es complementa.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar un àrea per a emmagatzematge de productes tòxics per a pintures, annexa a activitat d'empresa de fabricació d'aquestes existent, la qual cosa implica l'alliberament d'espai en les parcel·les existents, en les quals l'interessat s'ha compromès a eliminar les edificacions que no estan emparades per l'anterior DIC i que s'utilitzen actualment de magatzem.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'ampliació plantejada, ja que sectoritza d'una forma més adequada els espais i separa convenientment els productes d'emmagatzematge dels de fabricació.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la relació amb l'empresa de fabricació de pintures a la qual complementa i que se situa en aquest tipus de sòl.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS

  L'ampliació que se sol·licita complementa una activitat de fabricació de pintures. Aquesta va obtenir la DIC l'any 1998, és a dir, té una activitat superior a 15 anys, i manté una important activitat d'exportació dels seus productes que li permet oferir un acceptable nivell d'empleabilitat.

  En relació amb l'ocupació i la situació economicosocial, no existeix una incidència especial, en opinió d'aquest tècnic municipal, sobre aquesta, ja que la implantació de l'ampliació no modifica, en aquest sentit, la situació actual.

  El mitjà natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, ja que, en l'actualitat, és improductiu des del punt de vista agrícola.

  L'ampliació sol·licitada no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents al territori i no afecta altres serveis públics.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  En tractar-se de l'ampliació per a emmagatzematge de productes d'una indústria existent en el mateix àmbit territorial, no existeix una modificació en l'ús del territori.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Els seus mòduls s'han anat actualitzant posteriorment en relació amb l'IPC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

Emmagatzematge de productes sense edificació

504,00 m2

5,29 EUR/m2

2.666,16 EUR

Aparcament i vials

94,53 m2

5,29 EUR/m2

500,06 EUR

Total

3.166,22 EUR

Se sol·licita la reducció del 50% del cànon, tal com estableix l'article 34.3 de la Llei 10/2004 sobre sòl no urbanitzable, modificada segons la Llei 12/2010, en tractar-se d'una ampliació d'indústria susceptible de crear ocupació.

L'Ajuntament de Benicarló va iniciar un procediment per estimar la reducció del cànon en funció dels llocs de treball que generés l'empresa anualment. S'ha, fins i tot, redactat un esborrany d'ordenança per part dels Serveis Tècnics Municipals d'Urbanisme. No obstant això, aquesta proposta no ha estat aprovada i el procediment es troba pendent de redacció d'una proposta de l'Àrea de Promoció Econòmica, per la qual cosa, actualment, no pot haver-hi cap proposta tècnica sobre la qüestió.

No obstant això, en la sol·licitud no es justifica el condicionant necessari de creació d'ocupació.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  No obstant això, en tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1998 per 25 anys, es considera convenient que el termini s'ajuste al mateix que el de la indústria principal i es proposa, per tant, un termini de 10 anys, d'acord amb el termini que resta a l'activitat creada el 1998.

El cànon ha estat calculat estimant que serà aquest el termini atorgat, sense perjudici de posteriors ampliacions.

Per tot això, es proposa informar FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada, per tractar-se de l'ampliació d'una indústria existent que va obtenir una DIC l'any 1998:

 • Cànon d'urbanització. 3.166,22 EUR.

 • Termini de vigència. 10 anys, termini que resta per a la finalització de la declaració d'interès comunitari de l'activitat principal a la qual serveix.»

Segon. Comunicar aquest acord a la Conselleria competent de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Sòl no Urbanitzable.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONFORMITAT MUNICIPAL AL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 1 DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA EDAR I ELS COL·LECTORS GENERALS DE BENICARLÓ, I AL COMPROMÍS DE POSAR A DISPOSICIÓ DE L'EPSAR ELS TERRENYS NECESSARIS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de gener de 2014.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que una vegada més podria servir el discurs que ha fet en el punt segon, ja que de nou es porten les coses des de la improvisació. Així doncs, considera que, en aquest punt, hi ha el compromís amb la Generalitat de posar a disposició de l'empresa de l'EPSAR, --que és la que ens construeix la depuradora --, els terrenys necessaris perquè totes les canalitzacions de l'aigua ja depurada o per a depurar puga passar per una sèrie de finques. Ara bé, el Sr. Sánchez considera que, per a poder posar a disposició de la Generalitat les finques, s'han d'expropiar i no hi ha consignació pressupostària per a fer front a eixes adquisicions o expropiacions. Per tant, manifesta que els membres del seu grup no poden votar a favor. A més, indica que des de l'equip de govern sabien que la depuradora s'havia d'acabar enguany sí o sí i no ho han previst en absolut. Així doncs, reitera que s'abstindran, perquè el treball no està fet i, conclou dient, que si els membres de l'equip de govern volen adoptar eixe compromís que l'adopten, però seran ells qui l'adopten.

En segon lloc, intervé el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, per a manifestar que la depuradora fa molts anys que hauria d'estar feta i els membres de l'equip de govern tindran als membres de Compromís per a tirar endavant esta situació. Tot i això, considera que, abans d'aprovar-ho, s'ha de fer el treball de tenir els diners en una partida pressupostària i fer la modificació pressupostària que calga. A més, indica que fa anys que s'està pagant la quota per no contaminar i seguim contaminant. Per tant, creu que no poden comprometre'ns a dir que tindrem els terrenys, perquè en estos moments no els tenim i l'Ajuntament no té cap diner destinat per a l'ocupació d'eixos terrenys.

Seguidament, el Sr. López González, representant del grup municipal popular, indica que el panorama no és el més idoni per a la tramitació de la depuradora. Així mateix, ressalta que fins ara no s'ha tingut cap dada de quines són les parcel·les que resulten afectades i espera que no canvien en un futur. A més, comenta que l'expropiació econòmica no és l'única forma d'adquisició de les finques i la valoració inicial estimada feta al respecte apuja a 30.000 EUR. Finalment, agraeix als membres del grup municipal Compromís la seua intenció del vot i indica que per part de l'equip de govern s'està fent tot el possible per donar solució al tema de la depuradora a la major brevetat possible.

En un nou torn, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. López per dir-li que no sap què li ha contat. Per altra banda, indica que tots volen que es faça la depuradora, ja que es porten molts anys pagant un servei que no ens dóna la Generalitat, mitjançant el cànon de sanejament. Continua dient que, ara, seguint les advertències d'Europa s'ha de fer, perquè si no Europa ens degolla. D'altra banda, recorda que la valoració dels terrenys xifrada en 30.000 EUR que ha dit el Sr. López en la seua intervenció anterior, no consta en l'expedient. Tot i això, indica que sí que figuren els 2.540 m2 a adquirir o expropiar, però que, de valoració, no n'hi ha cap. En canvi, diu que sí que hi ha ha la de relació drets afectats, tot i que la de béns no ho sap si està, però la de drets afectats sí. Per tant, considera que si els membres de l'equip de govern ja sabien la quantitat que podia ser, ja ho hagueren pogut pressupostar i això ens ho haguérem pogut estalviar. Per acabar, manifesta que si hagués estat la consignació pressupostària no s'haurien d'abstenir, però com no està feta la consignació per a l'adquisició o compra dels terrenys, els membres del grup municipal socialista s'abstindran en este punt.

A continuació, el Sr. Ferrer indica que no vol crear cap tipus de crispació, però que no li agradaria que la quantitat de 30.000 EUR acabara sent com el tema d'ODEMIRA. Per altra banda, manifesta que la Generalitat porta incomplint tot el tema de la depuració d'aigües i pareix que no passa res i al ciutadà li dóna la sensació que les lleis no són iguals per a tots. Per tant, en este tema els membres del grup municipal Compromís s'abstindran, però qualsevol cosa que determine l'equip de govern ho votaran a favor perquè creuen que és necessari.

Seguidament, el Sr. López torna a repetir que ara sí que es disposa d'una relació de les finques afectades i la valoració que s'ha fet per part del tècnic és simplement estimativa, feta a mà i no incorporada a l'expedient. Explica que s'estan mirant altres vies per veure si ens costa menys diners a l'Ajuntament d'adquisició o expropiació de les finques i els membres de l'equip de govern estan lluitant per tal de resoldre esta situació al més aviat possible i amb el menor cost possible.

Relació de fets

 1. Vist que en data 30 de desembre de 2013 (registre d'entrada núm. 18.386), es rep en aquest Ajuntament un escrit de l'EPSAR, de data 23 de desembre de 2013, en el qual es remet la modificació núm. 1, del projecte de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de Benicarló, a l'efecte de que l'Ajuntament de Benicarló preste la seua conformitat al document remès i es comprometa a posar a la disposició de l'EPSAR els terrenys necessaris per a l'execució de les obres.

 2. Vist que en data 20 de gener de 2014, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, informa el següent:

«Que s'ha rebut el Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de de Benicarló (Castelló)».

Aquest projecte ha estat remès per l'Entitat de Sanejament d'Aigües, EPSAR, perquè s'emeta un informe municipal i l'òrgan competent d'aquest Ajuntament adopte l'oportú Acord sobre les següents qüestions:

  1. Donar la seua conformitat al Projecte modificat núm. 1.

  Analitzada el projecte adjuntat, es comprova que aquest s'adequa al traçat consensuat amb els Serveis Tècnics Municipals per minimitzar les afeccions sobre el territori.

  D'altra banda, l'esmentat projecte es compon dels documents suficients per a la seua adequada execució.

  Conseqüentment, S'EMET UN INFORME FAVORABLE per a la seua aprovació.

  2. Posar a la disposició de l'Entitat de Sanejament d'Aigües els nous terrenys necessaris.

  El projecte que s'ha presentat adjunta en la seua documentació la relació de drets i propietaris afectats per la construcció de les estacions de bombament i el traçat dels col·lectors.

  Per poder dur a terme la posada a la disposició dels terrens afectats resulta necessari que l'Ajuntament de Benicarló procedisca a obtindre dits terrenys mitjançant el procediment administratiu adequat.

  S'ha d'adoptar l'acord d'inici del projecte d'expropiació per taxació conjunta sobre la base del projecte aportat i la relació de propietaris afectats, a fi d'obtenir els terrenys sobre els quals s'han d'implantar els col·lectors, així com les estacions de bombament.

  Una vegada obtinguts els terrenys i les ocupacions temporals corresponents, l'Ajuntament de Benicarló ha d'adoptar l'acord de cessió de dits terrenys o drets d'ocupació a la Generalitat Valenciana per al seu ús amb l'objectiu d'instal·lar els col·lectors i estacions de bombament que han de servir a l'EDAR en construcció.

  Concretament les parcel·les afectades pel procés expropiatori, d'acord amb la memòria, són:

  Polígon

  Parcel·la

  22

  88

  Estació de bombament núm. 3

  P.I. Collet

  4711

  Col·lector

  16

  249, 247, 245, 241, 235, 232, 219, 208, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 190.

  Col·lector

  La resta de parcel·les són públiques, bé de propietat municipal, bé de domini públic estatal hidràulic o marítim. L'Ajuntament de Benicarló ha de, per tant, posar a la disposició de la Generalitat Valenciana els terrenys destinats a l'execució dels col·lectors i estacions de bombament que consten en el projecte modificat núm. 1 adjuntat i que ja siguen de titularitat pública, a fi de procedir a l'execució referenciada (s'adjunta documentació gràfica d'aquestes parcel·les).

  3. Sobre la titularitat de les instal·lacions i la gestió d'aquestes.

  L'escrit remès al costat del projecte indica que l'acord d'aprovació d'aquest ha d'indicar que la titularitat de les instal·lacions, així com la gestió d'aquestes, correspon a la Generalitat Valenciana.

  4. Sobre el compromís de la corporació per realitzar les gestions per a les autoritzacions necessàries.

El mateix escrit exigeix que la corporació es comprometa a realitzar totes aquelles gestions que siguen necessàries per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres.»

 1. Vist que l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), en virtut de les atribucions i funcions que confereix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, és un òrgan dependent de la Generalitat Valenciana, creat per dur a terme de manera eficaç, entre altres activitats, l'execució d'aquelles obres de sanejament i depuració que l'Administració de la Generalitat determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les entitats locals.

 2. De conformitat amb el previst en els articles 97 i 98 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i vuit abstencions --representants dels grups municipals socialista i Compromís--, acorda:

Primer. Donar conformitat al Projecte modificat núm. 1 de les obres de construcció de la nova EDAR i els col·lectors generals de Benicarló (Castelló), per un import de 16.495.610,00 euros (IVA exclòs), que suposa un decrement respecte al projecte original i autoritzar la seua contractació i execució a través de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana.

Segon. L'Ajuntament de Benicarló es compromet a posar a la disposició de l'Entitat de Sanejament d'Aigües els terrenys necessaris per a l'execució de les obres d'instal·lació dels col·lectors i estacions de bombament que han de servir a l'EDAR en construcció i tramitar els procediments necessaris. Una vegada obtinguts els terrenys, es compromet a realitzar les actuacions necessàries per procedir a la cessió de la seva titularitat o del seu ús, segons siga pertinent, a la Generalitat Valenciana.

La titularitat de les instal·lacions i la gestió d'aquestes correspon a la Generalitat Valenciana.

Tercer. L'Ajuntament de Benicarló, es compromet a realitzar les gestions per a l'obtenció de les autoritzacions necessàries per a l'execució de les obres.

Quart. Comunicar aquest acord a l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ NECESSÀRIA A L'ADMINISTRACIÓ COMPETENT PER AL VESSAMENT DEPURAT PROCEDENT DEL SANEJAMENT DE BENICARLÓ AL DOMINI PÚBLIC MARITIMOTERRESTRE AMB L'EMISSARI SUBMARÍ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 21 de gener de 2014.

Exposició de fets

 1. L'11 d'abril de 1990, el Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme, va atorgar a l'Ajuntament de Benicarló la concessió per a l'ocupació del DPMT afectat per l'emissari submarí de Benicarló.

 2. Posteriorment, el 7 de maig de 1990 la Direcció general d'Obres Públiques de la Conselleria d'Obres Públiques Urbanisme i Transport va autoritzar l'execució de les obres d'un emissari submarí per a l'abocament de les aigües residuals i l'ocupació de domini públic marítim (DPMT) necessari a la platja nord de Benicarló.

 3. Amb motiu de l'execució d'una nova depuradora a Benicarló l'abocament de la qual es realitzarà al mar a través de l'emissari existent, s'ha sol·licitat una nova autorització d'abocament a la Direcció General de l'Aigua de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

 4. En data 9 de desembre de 2013 (registre d'entrada núm. 17591) es rep un escrit del Servei de Planificació de Recursos Hidràulics i Qualitat de les Aigües, adscrit a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua de la Generalitat Valenciana, pel qual se sol·licita de l'Ajuntament de Benicarló presentar davant la Direcció General de l'Aigua una nova sol·licitud d'autorització d'abocament al mar, sol·licitud de concessió d'ocupació de domini públic maritimoterrestre i sol·licitud d'autorització per a les obres en servitud de protecció --si escau--, acompanyada de la documentació que prescriu la legislació sectorial de referència. Per a això se'ns concedeix un termini d'un mes comptador a partir de la notificació d'aquest ofici.

 5. En data 30 de desembre de 2013 (registre d'entrada 18385), es rep escrit de l'Entitat de Sanejament d'Aigües (EPSAR), pel qual se sol·licita de l'Ajuntament de Benicarló, la màxima diligència possible en l'inici del tràmit per a l'obtenció de l'autorització d'abocament, amb la finalitat de no comprometre la planificació de les obres i que aquestes puguen finalitzar-se durant l'any 2014.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Sol·licitar a la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, d'acord a l'article 150 de Reial Decret 14718/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, la concessió d'ocupació del DPMT de l'emissari submarí de Benicarló, les característiques del qual estan reflectides en documentació tècnica adjunta.

Segon. Sol·licitar autorització per abocar a domini públic maritimoterrestre les aigües depurades procedents del sanejament de Benicarló (Castelló) a través de l'emissari submarí existent. Per a això, adjuntar la documentació tècnica que detalla les obres que es van a realitzar i les característiques de la conducció d'abocament.

Tercer. Sol·licitar l'autorització d'ús de la zona de servitud de protecció en l'àmbit d'aquestes obres, en concret part del tancament de la nova Estació de Bombament núm. 1 (EB-1), un tram de la zona inicial, entre el pk 0+130 i 0+340, de la impulsió des de l'Estació de Bombament núm. 1 a l'Estació de Bombament núm. 2, el tram del col·lector de tornada que comparteix rasa amb l'anterior, entre el pk 0+155 i 0+365, i el tram final d'aquest col·lector fins a la seua connexió amb l'emissari submarí existent (pk 0+000 a 0+055), així com la remodelació dels edificis actuals per adequar-los a nous usos.

Quart. Facultar l'alcalde tan àmpliament com procedisca en dret, així com autoritzar-lo per a la signar i prendre decisions de tots els documents que siguen necessaris.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'Alcaldia de data 27 de gener de 2014, del següent tenor literal:

«Vist el contingut de l'informe emés per la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló S.Coop. V. BENIHORT en relació amb la problemàtica dels ocells en els cultius d'hortalisses del Baix Maestrat de data 15 de gener de 2014, per part de d'esta Alcaldia es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció del present ACORD:

Primer. Adherir-se al contingut de l'informe emés per la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló S. COOP. V Benihort de data 15 de gener de 2014, en els termes en què ha estat redactat.

Segon. Sol·licitar a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana l'adopció de totes aquelles actuacions que s'estimen pertinents, per tal d'eradicar els efectes perjudicials produïts per les plagues d'ocells que assolen les plantacions existents en tot el terme municipal.

Tercer. Notificar el present acord a la Cooperativa Agrícola San Isidro de Benicarló S.Coop. V. Benihort i traslladar-la a la Presidència del Consell Agrari Municipal, així com a la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat Valenciana.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la proposta d'Alcaldia en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 9é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís de data 29 de gener de 2014 (escrit amb registre d'entrada núm. 1357/29.01.2014), del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les persones majors, dependents i discapacitades de la província de Castelló han rebut en aquests dies una resolució de la Conselleria de Benestar Social mitjançant la qual se'ls informa de la quantia que van a haver de pagar, des del dia 1 de gener de 2014, si volen seguir sent usuàries, com fins al moment, dels centres i serveis de benestar social, com són les residències, centres de dia, tallers ocupacionals o pisos tutelats, de conformitat amb el que s'estableix en el Decret 113/2013 de 2 d'agost del Consell.

El decret estableix el règim i les quanties dels preus públics a percebre en l'àmbit dels serveis socials. Aquest decret aprovat pel Govern Valencià, s'ha avançat fins i tot, a la implantació del copagament per part del Govern Central, i ha establert unes condicions econòmiques duríssimes, inassumibles en alguns casos per a les persones majors, dependents i discapacitades usuàries d'aquests centres i serveis.

En les resolucions enviades per la Direcció territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló, es fa constar que els beneficiaris dels centres i serveis participessin en el seu cost en funció del seu nivell de renda i d'acord a unes fórmules matemàtiques establertes en la normativa. A més s'estableix que el beneficiari ha de realitzar 12 aportacions de caràcter ordinari i altres dos de caràcter extraordinari en els mesos de juny i novembre coincidint amb les pagues extra. Cada quota a abonar representa prop del 90% del que reben cada mes de les seues pensions, raó per la qual, les persones majors, dependents i discapacitades es queden solament amb entre 100 i 200 euros en la butxaca per a les despeses personals com són: pagament de medicaments, productes de neteja, vestimenta, transport, perruqueria, podologia, productes ortoprotèsics, oci...

En els casos més dramàtics, la norma que ha entrat en vigor el passat 1 de gener, recull també la possibilitat d'obrir un procediment de deute per qui, amb una pensió baixa, no puga fer front a les quotes i siguen els seus hereus els qui carreguen amb el deute.

L'aplicació d'aquest nou copagament a les persones majors, dependents i discapacitades ha provocat indignació entre els afectats, a més d'una gran confusió. Centenars d'aquestes persones ja han presentat davant la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló els recursos d'alçada en contra d'una iniciativa que consideren il·legal i injusta i que en alguns casos, els obligarà fins i tot a abandonar els seus centres per no poder pagar-los.

Per això, els portaveus dels grups polítics municipals de l'Ajuntament de Benicarló, popular, socialista i Compromís, davant aquesta desafortunada mesura presa per la Conselleria de Benestar Social que aprofundeix en la desprotecció de les persones majors, dependents i discapacitades presenten per a la seua consideració i acceptació pel Ple Municipal l'adopció dels següents acords:

Primer. Exigir al Govern Valencià la paralització immediata de l'aplicació del Decret 113/2013 i procedir posteriorment a la seua derogació.

Segon. Requerir a la Conselleria de Benestar Social perquè òbriga un procediment de negociació amb les entitats i organitzacions socials que atenen les persones majors, depenents i discapacitades per consensuar l'aplicació del copagament en els centres i serveis de benestar social a la Comunitat Valenciana.

Tercer. Expressar la nostra solidaritat a les entitats i organitzacions socials que atenen les persones majors, dependents i discapacitades donant suport a les seues accions i reivindicacions contra el copagament en els centres i serveis de benestar social.

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2013 AL 15 DE GENER DE 2014. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de novembre de 2013 al 15 de gener de 2014. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 11é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

Moció presentada pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i Compromís, de data 13 de gener de 2014, mitjançant l'esrit amb reg. d'entrad núm. 473/13.01.2014, consistent en l'aprovació de l'adhesió a la Declaració institucional sobre les prospeccions en Columbretes, aprovada pel Ple de la Diputació Provincial de Castelló, en la sessió ordinària que té lloc el dia 17 de desembre de 2013, del següent tenor literal:

«El Govern de la nació, en virtut a les seves competències ha concedit permisos per desenvolupar prospeccions petrolíferes a l'entorn de la Reserva Natural de les Illes Columbretes. Davant aquesta situació i preveient els perills que aquests treballs pogueren suposar per al turisme i la pesca, la Diputació de Castelló vol manifestar el seu rebuig a les prospeccions i adoptar les mesures possibles per detenir aquestes proves i així preservar la riquesa biològica i ambiental de les illes.

Per totes aquestes raons i a proposta del grup popular, es duu a terme la següent

PROPOSTA D'ACORD

Primer . Deixar patent l'oposició de la Diputació de Castelló a la realització de prospeccions petrolíferes en les aigües circumdants al Parc Natural de les Illes Columbretes i realitzar totes les accions que siguen necessàries per evitar que les concessions del Govern seguisquen endavant.

Segon. Traslladar aquest acord, a títol informatiu, als col·lectius econòmics i socials que puguen veure's perjudicats per aquestes prospeccions petrolíferes, com la Confraria de Pescadors, l'Associació d'Empresaris Turístics, la Cambra de Comerç i el Port de Castelló.

Tercer . Remetre aquest acord a tots els municipis costaners de la província de Castelló, convidant-los a secundar el rebuig a aquestes prospeccions petrolíferes.

Quart. Trasllada-ho al Ministeri d'Indústria.»

En conseqüència, la corporació, per assentiment dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PRECS I PREGUNTES

En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, formula diverses preguntes. En primer lloc, diu que davant les notícies aparegudes sobre el projecte de modificació de l'ample de la via entre Castelló i Tarragona, que amenaça a deixar l'estació Benicarló-Peníscola com un baixador i la futura modificació de les bases de manteniment i, a continuació, pregunta que quines gestions ha fet l'equip de govern davant el Ministeri de Foment en este sentit.

En segon lloc, pregunta si s'ha valorat la repercussió que pot tenir per al nostre poble i la nostra comarca a nivell turístic i econòmic que l'estació de Benicarló es convertisca en un baixador.

En tercer lloc, es refereix a un expedient d'Urbanisme que li han fet arribar uns ciutadans de Benicarló sobre el qual vol formular una pregunta al regidor d'Urbanisme. Indica que la pregunta que fa referència a l'expedient d'Urbanisme iniciat l'any 2009, amb núm. RL/757, on consta que el dia 30 d'abril de 2009 es denuncia una infracció urbanística a la partida de les Solades. Continua explicant que, al cap de 12 dies, va acudir la Policia i va fer un informe de la infracció urbanística, on es constava que existia una infracció. A més, indica que al poc temps es constata que no hi ha llicència per aquella construcció denunciada, de manera que és una construcció que no té llicència i és il·legal. I, segons la Sra. Miralles, des de l'abril del 2009 fins al 28 de febrer del 2012, han passat tres anys perquè l'inspector d'obres passe a inspeccionar el fet. Explica també que el dia 24 de febrer de 2012, --és a dir, al poc temps que ha passat l'inspector d'obres--, s'inicia el procediment per a la restauració de la legalitat i fins al dia 13 de febrer 2013, quasi un any després, no firma el regidor d'Urbanisme el decret de demolició. És a dir, segons la Sra. Miralles, el regidor d'Urbanisme tarda un any a firmar el decret. Continua dient que el dia 27 de febrer es trasllada a l'infractor esta infracció i com que no es restaura la legalitat se li imposa una multa coercitiva de 600 EUR. A continuació, --explica la Sra. Miralles--, el denunciat, al mes de juliol de 2013, presenta un recurs de reposició on al·lega que l'expedient ha caducat, perquè havia transcorregut més d'un any des de la incoació fins la comunicació, quan només poden transcórrer sis mesos, segons la llei. Per tant, segons diu la Sra. Miralles, els serveis jurídics de l'Ajuntament estimen el recurs i el recurs queda arxivat.

Acabada l'exposició, la Sra. Miralles demana explicacions al regidor d'Urbanisme sobre este tema i pregunta per què l'inspector d'obres tarda tres anys a revisar una infracció i no s'inicia l'expedient de demolició a la vista de l'informe de la Policia. També pregunta per què tarda el regidor un any a firmar un decret, quan sap que el termini màxim són sis mesos i que això provoca la caducitat de l'expedient. I, per últim, la Sra. Miralles vol saber qui protegix el ciutadà davant d'aquestes actuacions de l'Ajuntament.

Seguidament, la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, manifesta que en la Comissió d'Urbanisme del dia 18 de desembre de 2013 van traslladar la demanda i la preocupació per part de veïns que viuen a la partida de la Sotada-Sant Gregori, i més concretament, els veïns que fiten amb el barranc de la Sotada, per la canalització de les aigües pluvials, per una banda la CN-340 i per la CN-340 direcció camí de la Sotada. La Sra. Marzá diu que els consta que hi ha al·legacions que van fer veïns per les canalitzacions que afectaven la N-340 i que eixes al·legacions es van tindre en compte, perquè, de fet, el projecte es va modificar i els tubs es van fer ben grans. Tot i això, indica que el problema ve després, ja que els tubs per canalitzar l'aigua sí que estan, però de la CN-340 direcció Sant Gregori van tots a desembocar al barranc de la Sotada, un barranc de només 2,5 m. Aleshores, la Sra. Marzá vol saber què ha fet l'Ajuntament a dia d'avui al respecte.

A continuació, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís pregunta si sap l'Ajuntament com influiran les obres del Corredor del Mediterrani tant per als usuaris del tren de l'estació Benicarló-Peníscola com per als treballadors de la base de manteniment d'ADIF. A més, demana a l'equip de govern, atesa la relació amb el govern central que tenen per ser del mateix color polític, que s'informen bé de tot açò, perquè creu que és molt important per a Benicarló, per al turisme, per als treballadors i per tots dels possibles perjudicis que poguera tindre la ciutat.

Per altra banda, el Sr. Ferrer recorda que el Sr. Eduardo Arín, la Sra. Miralles i els membres del grup municipal Compromís van estar en una reunió amb la Federació de Confraries a Benicarló i van tenir molta informació en relació amb el rebuig de les prospeccions petrolíferes a les Illes Columbretes. Així mateix, indica que s'han presentat dues mocions al respecte, per tant, proposa a la Junta de Portaveus que l'Ajuntament de Benicarló es posicione en la manifestació que s'ha de portar a terme amb una pancarta per tal de defensar els interessos dels mariners, del sector turístic i de les nostres platges.

Seguidament, el Sr. Urquizu Mejías, representant del grup municipal popular, respon a la Sra. Miralles, en relació amb la pregunta que va formular respecte del Pla d'Ocupació en el Ple ordinari del dia 28 de novembre de 2013. En primer lloc, demana disculpes perquè pensava que podria donar resposta al Ple del mes de desembre i, en canvi, ho està fent al mes de gener. Tot seguit, indica que el nombre d'empreses que s'han acollit ha estat zero i el nombre de treballadors que s'han acollit ha estat també zero. Continua explicant que han estat dos notes negatives les que han provocat esta situació: d'una banda, que un dels requisits fóra estar empadronat a Benicarló i, d'altra, que l'altre requisit fóra la no interrupció en la inscripció en les llistes de desocupats del SERVEF. A més, ressalta que no és consol pensar que el Pla ha estat un desastre en tota la Comunitat Valenciana i que el municipi més nombrós quant ajudes demanades ha sigut Almassora, on només se n'han demanat dotze amb una població desocupada que quasi bé duplica la nostra.

Arribat aquest punt, la Sra. Miralles accepta les disculpes oferides pel Sr. Urquizu, però pensa que no té cap culpa, perquè el Ple del mes de desembre era extraordinari, de manera que no hi havia el punt de precs i preguntes. De totes maneres, agraeix al Sr. Urquizu la seua sinceritat i, per altra banda, expressa que estos plans que fan les administracions públiques no condueixen a res. Continua dient que, amb anterioritat ella ja va dir que este era un pla restrictiu, perquè no es podien acceptar empreses que foren del sector primari, perquè les empreses no podien tindre pèrdues l'any anterior, perquè no es podien acollir empreses que es dedicaren a l'exportació, etc. A més, considera que el Pla es va portar a terme al mes de novembre i desembre i això feia difícil que algunes empreses del sector turístic s'acolliren i contractar algun treballador. També recorda que era un Pla que se subvencionava a les empreses que contractaren un treballador amb 1.125EUR, dels quals 375 EUR els posava cada una de les administracions públiques (Diputació, Generalitat i Ajuntament). D'altra banda, la Sra. Miralles diu que sí que reprotxa al Sr. Urquizu és que no haja fet prou promoció d'este pla. De fet, manifesta que a ella no li consta que s'haja cridat a les empreses, les haja reunit i les haja animades a contractar persones per a poder-se acollir a este Pla. En canvi, la Sra. Miralles diu que hi ha altres municipis, com per exemple Vila-Real, --governat per un alcalde socialista--, on sí que es va reunir tots els autònoms i empreses per animar-los a contractar i poder-se acollir a este Pla. Així doncs, la Sra. Miralles considera que aquí no han fet res o almenys no els consta i això és una cosa que els preocupa moltíssim. A continuació, indica que ella ja els va proposar en la sessió plenària d'aprovació dels pressupostos la creació d'un pla d'ocupació local i el Sr. Serrano li va dir que estaven molt limitats, però tampoc es van posar a estudiar este tema. Segons la Sra. Miralles la proposta del grup municipal socialista era molt clara i dotada amb l'assignació de la seua regidoria i amb quantitats d'altres regidories, per assolir la quantitat estimada de 150.000EUR, per tal d'impulsar este Pla i posar-lo en funcionament amb rapidesa, amb l'objectiu de pal·liar la situació de desocupació que tenim en el nostre municipi. En canvi, la Sra. Miralles diu que sembla que esta proposta no els interessa en absolut. A més, considera que una Diputació que té 120.000.000 EUR de pressupost i que destina 554.000 EUR al Pla d'Ocupació, ja no en té que destinar cap perquè ha sigut un fracàs. La Sra. Miralles afegix que el seu partit va presentar una moció d'un pla d'ocupació a la Diputació Provincial de Castelló, el dia 16 de setembre de 2013, la qual consistia en un pla d'ocupació alternatiu on es treien els fons dels romanents de tresoreria i d'altres partides pressupostàries, donada la circumstància que la participació en els tributs de l'Estat ascendix a una gran suma de diners i que, perfectament, podria estar dotat amb 7.000.000EUR. Tot i això, la Sra. Miralles indica que el grup popular va votar en contra, la qual cosa demostra la seua preocupació en este tema i que pareix que la desocupació els incumbisca.

A continuació, el Sr. Urquizu s'adreça a la Sra. Miralles per a dir-li que el tema de la desocupació és prou seriós i no s'hauria d'utilitzar com a arma política en cap cas. Almenys, --manifesta--, ell preferiria no fer-ho. Continua la seua intervenció dient que possiblement ell no ho va fer de manera pública, però sí que ho va dir a les empreses que ell creia que podien fer-ho. Per altra banda, reconeix que tot el tema de Pla d'Ocupació Local que proposen els membres del grup municipal socialista s'hauria de canalitzar via comissió o mitjançant el Consell Local de Desenvolupament Local i no presentar-ho directament al Ple com han fet.

D'altra banda, el Sr. López respon al Sr. Ferrer, en relació amb la pregunta del Ple del mes de novembre de 2013, sobre l'entrada en funcionament del pàrquing de la UA 19. En este sentit, indica que els passos per a l'electrificació del pàrquing ja s'han donat i en el moment que s'òbriga l'aixeta pressupostària es podrà posar en marxa tot el tema del pàrquing de la UA 19.

En un nou torn, el Sr. Ferrer pregunta al Sr. López què és això de l'aixeta pressupostària.

El Sr. López precisa que quan es refereix a l'aixeta pressupostària vol dir el moment en què es tinguen els romanents de tresoreria de 2013 i es tinga l'operació creditícia per poder tirar endavant el tema del pàrquing de la UA 19.

Seguidament, l'alcaldessa en funcions respon la pregunta que va ser formulada al Ple del mes de novembre de 2013 per part de la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, sobre el conveni d'adhesió amb el Fons Social d'Habitatges per als afectats dels desnonaments, el qual es va tractar en la Comissió Informativa de Benestar Social de data 15 d'abril de 2013. En relació amb aquest tema, indica que en l'esmentat conveni formaven part el Fons Social d'Habitatges, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i l'Ajuntament. Per part d'este últim, --explica-- s'aportava el personal per poder incorporar els informes socials que acreditaren la situació precària de la família. Així mateix, indica que estava vinculat exclusivament a persones que tingueren habitatge en propietat i hipoteca sobre l'habitatge. Continua dient que en set mesos hi ha hagut persones que s'han interessat per este conveni i que a dia d'avui es pot afirmar que cap persona els ha sol·licitat cap informe al respecte. A més, recorda que està en funcionament el servei d'informació hipotecària i que des de Serveis Socials s'han derivat algunes persones per tal d'obtindre la informació respectiva en relació amb els desnonaments. Concretament, diu que aquest servei ha atés a 240 persones i que el fet que no hi haja cap persona que ho haja sol·licitat fa pensar que possiblement haja hagut acords amb les entitats bancàries i per això no s'hagen demanat informes a l'Àrea de Benestar Social.

La Sra. Agut manifesta que no pot creure que en la situació en la qual es troba la gent aturada i amb escassos recursos econòmics ningú haja recorregut a este conveni. Per altra banda, creu que s'ha donat poca informació a la ciutadania i que des de l'Ajuntament s'hauria de treballar més a fons per tal d'informar d'esta situació a la gent i poder donar servei almenys a dinou famílies.

L'alcaldessa en funcions recalca que, quan han sigut consultes hipotecàries, des de l'Àrea de Serveis Socials s'ha remés a la gent al servei de mediació hipotecària. Torna a recordar que este servei ha atés 240 persones i, per altra banda, manifesta que són les persones les que ho han de demanar individualment . A més, indica que des de l'Àrea de Benestar Social es passen tenen dificultats per intentar recol·locar estes famílies en habitatges, perquè hi ha hagut moments que s'han quedat al carrer i s'han fet gestions per regularitzar això. D'altra banda, explica hi ha hagut converses amb l'IVSA, però paral·lelament s'han de regularitzar moltes situacions abans de posar-ho en pràctica, de manera que oferir això es podria fer quan es tinguera una proposta contundent, per tal de no generar expectatives que no puguen ser ateses en un futur. De totes formes, --diu la Sra. Vallés--, des de l'Àrea s'intenta donar solució a tot el que es demana al respecte.

En un altre ordre de qüestions, l'alcaldessa en funcions, en relació amb el tema del Corredor del Mediterrani, indica que des de l'Alcaldia s'estan fent gestions perquè és un tema que especialment preocupa a l'alcalde.

Seguidament, el Sr. López, respecte de la pregunta formulada per la Sra. Marzá Caldés sobre la llera de la Sotada indica que és cert que es va formular la pregunta en la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i no es va tardar ni una setmana a veure com quedaria tota eixa situació. Tot i això, el Sr. López manifesta que no té constància ni del Registre ni dels Serveis Tècnics Municipals que haja arribat cap contestació. De totes formes, assegura que en la propera Comissió Informativa o en el proper Ple, --on els grup socialista desitge--, els podrà donar el número de registre de sortida de la carta perquè puguen veure que realment des dels Serveis Tècnics s'ha fet la feina. Per una altra banda, i per respecte als veïns que han vingut al Ple, el Sr. López manifesta que són dos parts i que no té preferència per cap d'elles.

En referència a l'expedient de restauració de la legalitat a què a fet referència la Sra. Miralles, el Sr. López indica que ell intenta firmar tot el que li arriba, a excepció d'allò que necessita algun aclariment, correcció o que necessita parlar amb l'alcalde o amb algú. Així doncs, manifesta que, des del 2009 al 2011, ell no es pot fer responsable del que ha fet el tècnic, però sí que li pot explicar com ha sigut el tràmit d'eixe expedient. Concretament, explica, --després de repassar les diferents actuacions portades a terme al respecte--, que s'han mantingut converses i les dos persones implicades van arribar a un compromís que no s'ha complit. Per altra banda, el Sr. López afirma que compta amb la paraula del veí que traurà la paret de blocs i si no és així es posaran tots els mecanismes oportuns perquè eixos 20 cm deixen de molestar el veí.

En un nou torn, la Sra. Miralles s'adreça al Sr. López per a dir-li que ell està parlant d'un problema entre veïns i ella li està parlant d'unes accions de l'Ajuntament que són molt greus i que el Sr. López, com a responsable del departament d'Urbanisme, ha fet. Concretament, li pregunta si el que vol dir és que el funcionari ha tardat un any a posar-li el paper damunt la taula. De fet, la Sra. Miralles no creu que haja estat així. A més, recorda al Sr. López que ha de vetllar pel compliment de la legalitat i el Sr. López no hi vetlla. D'altra banda, la Sra. Miralles no entén com el Sr. López diu que hi ha un acord entre els veïns, quan la qüestió és que el cas està arxivat perquè se li han admés les al·legacions, perquè des que es firma la incoació fins que se li comunica ha passat un any i només poden passar sis mesos. I, segons la Sra. Miralles qui s'ha encarregat que passe això és el Sr. López, que ha creat una indefensió a un veí d'este poble que veu de des del 2009 fins al 2013 han deixat caducar una il·legalitat. Per tant, per a la Sra. Miralles, això té un nom i és delicte.

Continua la seua intervenció dient que el Sr. López ha dictat una resolució arbitrària en un assumpte administratiu sabent que esta actuació és injusta. En aquest sentit, la Sra. Miralles afirma que a ella l'únic que li preocupa és que això és un expedient que li ha arribat a ella, però no vol ni pensar quants expedients com este deuen haver-hi i no se n'han assabentat. De fet, la Sra. Miralles diu que els ciutadans de Benicarló moltes vegades es troben indefensos davant d'un Departament d'Urbanisme que seguix criteris arbitraris i que, com en este cas, tarda tres anys a anar l'inspector. I, segons la Sra. Miralles, després diu el Sr. López que tots els dies firma decrets. Així doncs, la Sra. Miralles es pregunta si la culpa la té el regidor que no ha firmat el decret o el tècnic que ha tardat un any a posar-li un paper davant perquè el firme. Tot i això, la Sra. Miralles espera que això servisca perquè d'ara endavant això funcione millor, però que demana al Sra. López que no faça veure que es tracta d'un problema entre veïns, perquè no ho és. Per a la Sra. Miralles, és un problema de fer complir la legalitat i diu que sembla que, segons qui és, la fan complir i, segons qui és, no la fem complir. Però, insistix que el problema és que aquí hi ha uns senyors que estan indefensos i que l'última carta que van presentar va ser per a demanar responsabilitats de per què això s'havia deixat caducar. A més, --afirma--, que són ciutadans com un altre qualsevol i que l'Ajuntament ha de vetllar pel compliment de la legalitat i si són perjudicats per una il·legalitat que ha fet un veí, doncs ho han de denunciar.

A continuació, el Sr. López s'adreça a la Sra. Miralles per dir-li que li ha fet una acusació molt forta i sense proves, perquè ell no és el guardià dels papers. A més, insistix que es tracta d'un assumpte entre veïns, en el que l'Ajuntament va mitjançar. També diu que ell no coneixia eixa gent, encara que, ara, evidentment, sí que els coneix. A més, indica que ell no trau res de bo de posicionar-se, ja que no és jutge de part. També diu que no pot estar darrere dels papers que surten d'Urbanisme i se'n vénen cap aquí, ja que per a fer això farien falta dos regidors, un perquè portara els papers i l'altre per a la resta. Continua dient que esta gent veuran complida la seua petició i que se n'encarregarà personalment. Però afegeix que creu que han passat coses estranyes, perquè l'altre dia es va assabentar que una declaració jurada va desaparéixer de l'expedient. En aquest sentit, el Sr. López es pregunta si també és responsable d'això. I conclou reiterant que ell no és el guardià dels expedients i, per tant, no es pot fer càrrec del que passa en eixos expedients i ni de si ve un paper avui o ve demà.

Arribat este punt, fa ús de la paraula la Sra. Marzá Caldés per a dir al Sr. López que, en relació amb la canalització de les aigües pluvials del barranc de la Sotada, el que volia dir és que li pareix perfecte i li dóna les gràcies, encara que creu que no té per què donar-li les gràcies perquè és la seua faena, és a dir, davant d'una demanda de la gent, actuar i treballar. Tot i això, comenta que a ella no li interessa la data d'entrada i de sortida del registre i que el que li preocupa és la inundabilitat de la zona i que se es done solució a la demanda d'estos veïns. Per això, demana saber quines actuacions es pensen portar a terme al respecte per tal de no produir perjudicis als veïns de la zona.

El Sr. López, davant la intervenció de la Sra. Marzá Caldés, expressa que la capacitat que tinga la rambla per absorbir tota l'aigua que puga vindre no serà un problema de la carretera. A més, explica que no està en les mans de l'Ajuntament tindre les dades concretes per a saber què poden provocar eixes aigües. En tot cas, considera que en la llera de la Sotada s'hauria de veure en el projecte de la Generalitat i com i de quina manera està establert això. No obstant això, assegura que intentaran esbrinar-ho i en pren nota per fer les gestions que siguen oportunes per tal de donar solució al tema plantejat.

Finalment, l'alcaldessa en funcions indica que la resta de preguntes seran contestades en la propera sessió plenària.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.40 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa en funcions.

Vist i plau,

Benicarló, 30 de gener de 2014

L'alcaldessa en funcions

Shara Vallés Burriel