Ple ordinari núm. 5/2013, de 30 de maig.

30/05/2013

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 5/2013 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 30 de maig de 2013, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 5/2013 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE MAIG.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 30 de maig de 2013 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa en funcions, la Sra. Shara Vallés Burriel:

Presidenta accidental: Sra. Shara Vallés Burriel

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Oll0

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa.

La presidenta declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 4/2013, DE 25 D'ABRIL. Per assentiment dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 4/2013, de 25 d'abril.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS COMPONENTS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.

Atès l'acord adoptat per la corporació municipal, en data 15 d'abril de 2013, i atesa la composició i distribució dels membres que han de formar part del Consell Escolar Municipal, s'ha sol·licitat als distints sectors el nomenament dels seus representants.

Finalitzat aquest procés i en compliment de l'article 11.3, del Decret 111/89, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regulen els consells escolars municipals.

La corporació, d'acord amb la proposta formulada per la regidora delegada d'Educació i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per assentiment, acorda nomenar els següents candidats com a components del Consell Escolar Municipal:

PRESIDENTA: ROCIO MARTINEZ ROCA, regidora delegada d'Educació.

Regidor delegar de l'Ajuntament: ALVARO PARIS SÁNCHEZ

SUPLENT: NIEVES EUGENIO BAYO

REPRESENTANTS DE LES AMPA DELS CENTRES ESCOLARS: (7)

FRANCISCO ROSADO .S RAMON CID.

Mª DEL CARMEN ZARAGOZA CUCALA N.S.CONSOLACIÓN

Mª DOLORES CUARTERO VIZCARRO IES J. COROMINES

VIRGINIA GAYA FIBLA CEIP. F. CATALAN

FELIPE MARZÁ FORNES CEIP E.M. RÓDENAS

SABINA GARCÍA SAFONT E.I. MAGDALA

Mª TERESA MARCOVAL BARRANCO LA SALLE

REPRESENTANTS DE L'ALUMNAT (2):

SALVADOR ORERO SORIANO LA SALLE

Mª JOSE MARQUES GOZALBO IES J. COROMINES

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT (9)

SINDICAT ANPE:

EDUARDO JIMÉNEZ DUZMÁM PDA. AMERADORS, C/T Núm. 9-3.12500 VINARÒS

Centre Integrat

SINDICAT FSIE

ALFONSO GIMÉNEZ SÁNCHEZ NTRA. SRA. CONSOLACIÓN

STEV Iv:

RAFAEL SARTORIO I MAULINI Av. de Jacinto Benavente, 10-8è-B

JOSE RAMON MONTSERRAT GUIMERÁ C/ València, 29-3r-Aç

NEUS AÑÓ ANTÓN C/ Sant Blai, 2

CCOO:

SACRAMENTO TOMÁS RODRIGUEZ IES J. COROMINES

UGT:

JUAN ANTONIO MONTERDE TUGAL IES RAMÓN CID

USOC: VACANT ( NO EN TENEN)

CSIF: VACANT ( NO EN TENEN)

DIRECTORS CENTRES PÚBLICS (5):

VICENTA TORMOS URQUIZU IES RAMON CID

JOAQUIM BUENO I BOSCH C.P. M.F.CATALAN

JOSE ANTONIO PEREZ OLLO IES J. COROMINES

JOAQUIN BESALDUCH PASCUAL C.P. E.M.RODENAS

MAR ORERO RODRIGUEZ CEIP NUMERO 4

SUPLENT: FERNANDO LOPEZ MARCELO CEIP MARQUES DE BENICARLÓ

TITULARS CENTRES PRIVATS (3)::

Mª TERESA GUILLEN SEGURA C.NTRA.SRA. CONSOLACION

ALICIA PLA BRETO COLEGIO LA SALLE

MÓNICA MARTINEZ BOVÍ E. I. MOBY DICK

REP. SINDICATS (2):

UGT:

QUEREMON RIBA GUZMÁN IES J. COROMINES

CCOO:

EVA VELA BRU IES J. COROMINES

REPRESENTANT COMUNITAT EDUCATIVA (1):

Mª JOSE ARNAU (PRIMÀRIA) 964358466 FAX: 358076

ROSA Mª POLO BRAU (SECUNDÀRIA) 964358476

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE DEURE DE CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ I DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA PERIÒDICA DELS EDIFICIS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 22 d'abril de 2013.

Relació de fets

 1. Vist el text del projecte de l'ordenança reguladora de les ITE (inspecció tècnica dels edificis), redactada pels Serveis Tècnics del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló.

 2. Vist l'informe emès per l'arquitecta municipal, el 30 de novembre de 2012, sobre el contingut de l'anterior proposta de text de l'ordenança.

 3. Vist l'informe emès per la tècnica de gestió d'Urbanisme, de 9 de gener de 2013, sobre el procediment i la legislació aplicable per a l'aprovació d'aquesta ordenança.

 4. En data 17 de gener de 2013, la Comissió Informativa d'Urbanisme acorda per unanimitat retirar de l'ordre del dia la proposta d'aprovació inicial de l'ordenança, per a la incorporació a l'expedient dels informes necessaris.

 5. En data 25 de febrer de 2013, el secretari general emet un informe sobre la procedència d'aprovació inicial de l'Ordenança pel Ple.

 6. En data 28 de febrer de 2013, la coordinadora de Serveis Socials emet un informe en relació a l'aprovació de l'ordenança.

 7. En data 10 d'abril de 2013, el viceinterventor emet un informe en relació a l'ordenança ITE.

 8. D'acord amb allò previst en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per assentiment acorda:

Primer. Aprovar, amb caràcter inicial, l'Ordenança municipal reguladora de les ITE (Inspecció tècnica d'edificis), amb el contingut annex a aquest acord.

Segon. Sotmetre l'Ordenança municipal reguladora de les ITE a un tràmit d'informació pública, amb publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, durant un termini de trenta dies des de l'endemà de la publicació en el BOP, perquè les persones interessades puguen presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la corporació. Si no es presenten reclamacions o suggeriments en l'indicat termini, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DEL PLA GENERAL, RELATIVA A LA LIMITACIÓ DELS USOS EN CARRERS COMERCIALS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 29 d'abril de 2013.

Relació de fets

 1. En dates 7 i 27 de febrer de 2013, la regidora delegada de Comerç i Mercats, la Sra. Ortiz Roca, presenta una proposta de modificació, en la regulació dels usos de les plantes baixes de determinades carrers comercials de Benicarló, de les aprovades en data 25/02/10, pel Ple de l'Ajuntament.

 2. A l'abril de 2013, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, signa el document denominat «Modificació del Pla General (modificació núm. 1 d'abril 2013) limitació usos en carrers comercials de Benicarló», relatiu a la modificació de l'article 133 bis «Excepcions a les condicions d'ús del nucli antic» i de l'article 136 bis «Excepcions a les condicions d'ús d'eixample», com a especialitat de limitació o prohibició de determinats usos dins de l'ús comercial admès en aquestes zones i que constitueixen determinacions d'ordenació detallada.

 3. Vists els antecedents, i de conformitat amb el previst en els articles 94.1, 90.2, 83.2.a) i 101.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, l'art. 223.5 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, així com els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per assentiment acorda:

Primer. Aprovar inicialment el projecte de modificació de la normativa del vigent PGOU de Benicarló, relativa a la limitació d'usos en carrers comercials de Benicarló, redactat per l'arquitecte municipal a l'abril de 2013.

Segon. Obrir un període d'informació pública que s'ha d'anunciar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, durant un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV. Durant aquest termini, les persones interessades poden consultar el document en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Tercer. Suspendre l'atorgament de llicències en aquelles àrees del territori objecte del projecte de planejament exposat al públic, les determinacions del qual suposen modificació del règim urbanístic vigent.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A L'EXECUCIÓ DE LA UE 6 DEL PLA GENERAL. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 17 d'abril de 2013.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que els membres del seu grup, tal com varen fer en la Comissió Informativa, votaran a favor per ratificar-se en allò que ja es va comentar en el Ple del dia 24 de gener de 2013. Per altra banda, manifesta que no sap si el que avui estan fent de retirar la condició d'urbanitzador a una empresa, confiscar-li la fiança o la garantia i, fins i tot, --apunta el Sr. Sánchez--, denunciant el contracte, és l'inici d'un nou criteri que té l'equip de govern. Demana, per tant, que, com ja ha dit en altres ocasions, aquest Ajuntament tinga clar uns criteris i que els passen per Ple, per a prendre aquest tipus de mesures i aquest tipus d'accions.

D'alta banda, considera que, quan una persona incompleix un contracte amb l'Ajuntament, simplement, cal aplicar-li la llei. Diu que, en aquest cas, és un urbanitzador que tenia una expectativa de negoci o el que fos, que en el seu moment va concursar i se li va adjudicar. El Sr. Sánchez considera que ara no ha complit i, per tant, el s'ha de fer és sancionar-lo, és a dir, retirar-li la condició d'urbanitzador, confiscar-li la fiança i, com deia abans, fins i tot, si és possible, resoldre el contracte o denunciar-lo. Considera que això és el que estan fent avui i és el que els membres del grup municipal socialista ja predicaven el dia 24 de gener de 2013, per tant, a ells els sembla perfecte. Tot i això, diu que espera que no siga un fet només puntual, ja que si no s'actua sempre igual, pareixerà que ací s'està actuant en forma d'amiguismes. A més, si això és un criteri que en este moment senta la corporació i espera que siga un criteri els sembla perfecte, tal com van dir en la Comissió Informativa i al Ple del dia 24 de gener de 2013.

En segon lloc, intervé el Sr. López González, representant del grup municipal popular, per a dir que el criteri que s'ha seguit ha sigut repetir el mateix amb tots els urbanitzadors del poble. Indica també que la situació econòmica del poble és la que és i s'ha actuat de la mateixa manera. Tot i això, afegeix que en aquest cas a aquesta persona se li ha requerit per activa i per passiva. És més, diu que s'ha intentat tindre-hi reunions, ja que ells es posaven en contacte amb mi a través de la tècnica de gestió i no ha aconseguit mai reunir-se amb ells. Explica que els va veure una vegada i van mostrar la seua intenció de continuar el programa i, a partir d'aleshores, han intentat convocar dues reunions més i no s'han presentat en cap moment. Per tant, indica que l'urbanitzador va incórrer en una situació d'incompliment i s'ha obrat en conseqüència. Conclou dient que la resta d'urbanitzadors estan tenint el mateix tracte i no hi ha discriminació ni amiguismes ni res del que abans feia al·lusió el Sr. Sánchez.

En un nou torn, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. López per a dir-li que es queda amb una frase que va dir aquest un altre dia, quan a un urbanitzador se li va fer un aplaçament o pròrroga, que va dir: «S'ha d'entendre que la situació econòmica és la que és». En aquest sentit, el Sr. Sánchez entén que la diferència és que a uns altres se'ls ha aplaçar i a aquest senyor no se li ha aplaçat. Per això, insisteix en el que deia abans que s'ha d'establir un criteri, siga la situació econòmica que siga. És per això que demana al Sr. López que no diga que amb tots s'ha actuat igual, perquè si hagués sigut així, segurament, no ho criticaria ara. Ara bé, el Sr. Sánchez diu que es queda amb el fet el Sr. López ha dit que pareix ser que a partir d'ací aquesta serà la norma que exigirà aquesta casa i s'alegra d'això.

A continuació, replica el Sr. López i dieu que ell també ha dit una frase, que ha repetit en multitud d'ocasions, i que és «cada PAI és d'un pare i una mare i en cada un hi ha una situació concreta i s'ha d'entrar a valorar punt per punt». En aquest cas, indica que la situació en què incorre aquesta persona és d'incompliment de les seues obligacions, però no només d'això sinó d'incompliment en els requeriments de l'Ajuntament perquè es manifeste en un punt o en un altre. Explica que si ha passat un any i aquesta empresa continua sense manifestar cap punt de vista, l'Ajuntament de Benicarló ha de prendre una decisió. Manifesta, però, que en uns altres PAIS es tindrà un altre criteri perquè, potser, les circumstàncies que incórreguen són circumstàncies per impossibilitat de continuar en el PAI alienes a la voluntat de l'urbanitzador, ja que, segons el Sr. López, és ací quan s'ha d'entrar a valorar si es paralitza el programa, si es caduca, etc. Bàsicament, --indica--, l'únic que fan els serveis tecnicojurídics és posar totes les cartes damunt la taula i, a partir d'ací, valorar quin és el criteri, que encara que sempre és el mateix, s'ha d'entrar a valorar cadascun en la seua justa mesura, ja que no es pot tractar a tots de la mateixa manera.

Relació de fets

 1. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de juny de 2006, s'inicia el procediment de concurs per a l'aprovació i l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló, i s'aproven les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló de 14 de setembre de 2006).

 2. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de desembre de 2007, s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Zyssa Benicarló, SL , amb CIF B-12543666, amb els condicionants establerts pels Serveis Tècnics Municipals, i s'adjudica la condició d'agent urbanitzador per a la gestió indirecta a aquesta mercantil (BOP de Castelló 21 de febrer de 2008).

 3. En data 21 d'abril de 2009, la mercantil Zyssa Benicarló, SL diposita en la tresoreria municipal la garantia definitiva, per respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del programa, en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356).

 4. En data 24 d'abril de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL subscriuen el contracte per a l'execució de la urbanització. D'acord amb l'estipulació 8a d'aquest contracte, el termini màxim per a la presentació del corresponent projecte de reparcel·lació era de 6 mesos des de la formalització del contracte.

 5. En data 8 de març del 2011 (registre d'entrada número 3.902), el Sr. Pascual Lloret Terol, amb DNI 18.838.451-W, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL sol·licita un ajornament en el termini previst en el contracte per a la presentació del projecte de reparcel·lació i es compromet a presentar aquest document en el termini màxim de 6 mesos des de la data del seu escrit.

 6. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 29 d'abril de 2010, es va concedir a l'agent urbanitzador una pròrroga del termini previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació i fixa com a data màxima per a la presentació d'aquest document el 9 de juliol de 2010.

 7. En data 2 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. 11.214), l'agent urbanitzador presenta en aquest Ajuntament un exemplar del projecte de reparcel·lació, però no acredita mitjançant una acta notarial o una certificació del secretari de la corporació, la realització del previst en l'art. 416 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, això és, l'exposició al públic de dita documentació pels seus propis mitjans.

 8. Mitjançant un escrit rebut en data 23 de setembre de 2010 (registre de sortida núm. 16.878, de 9 de setembre de 2010), es requereix a Zyssa Benicarló, SL, que presente la documentació relativa al projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el previst en aquest art. 416 del ROGTU, i se li comunica que, d'acord amb el previst en l'art. 177 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, de forma prèvia o simultània a l'inici de la informació al públic, l'urbanitzador ha d'acreditar la titularitat i situació de les finques aportades, mitjançant la certificació de domini i càrregues expedida pel Registre de la Propietat, així com la pràctica de la nota marginal que done compte de l'inici de l'expedient reparcel·latori, tal com preveu la normativa hipotecària sobre inscripció d'actes de naturalesa urbanística. A més, aquesta certificació ha de formar part de la documentació exposada al públic.

 9. Transcorregut més d'un any des de l'anterior requeriment, no consta que aquest s'haja complit, per la qual cosa, per acord del Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 24 de novembre de 2011, s'inicia el procediment per declarar la resolució del contracteper executar per gestió indirecta el Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i ZYSSA BENICARLÓ, SL, per incompliment del termini màxim previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació (clàusula 8a) en la forma i procediment que preveu la normativa d'aplicació, a l'efecte de la seua aprovació per aquest Ajuntament, i en qualsevol cas, per la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període superior a sis mesos consecutius.

 10. En un anterior acord va ser notificat al domicili de ZYSSA BENICARLÓ, SL, en data 2 de gener de 2012 (registre de sortida núm. 20.526, de 26/12/2011), a l'entitat avalista Banc de València, en data 27 de desembre de 2011 (registre de sortida núm. 20.525, de 26/12/2011), així com a les persones interessades (titulars de béns i drets afectats, en atenció als articles 31 i 84 de la LRJPAC). A tots, se'lsconcedeix un termini d'audiència de quinze dies hàbils per formular les al·legacions que estimen convenients.

 11. En data 10 de gener de 2012 (registre d'entrada número 403), el Sr. Pascual Lloret Terol, en representació de ZYSSA BENICARLÓ, SL, presenta un escrit d'al·legacions, en el qual indica que la inactivitat és deguda a la situació econòmica actual, i sol·licita, en lloc de la resolució del contracte, que s'acorde la suspensió temporal de l'execució del programa.

 12. En data 26 de juliol de 2012, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, emet el següent informe, en relació amb l'al·legació formulada:

«(...) El Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre, del Consell, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques, va establir en la seua disposició transitòria primera, en relació amb la suspensió temporal de l'execució dels programes, que els programes que estiguen en execució a l'entrada en vigor del citat decret llei, quan causes justificades d'interès públic o la viabilitat econòmica de l'actuació així ho aconsellen, l'administració actuant, d'ofici o a instàncies dels propietaris o de l'urbanitzador, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim.

Sobre la sol·licitud de suspensió temporal han d'emetre un informe els Serveis Tècnics i Jurídics de l'administració actuant i, després d'això, exposada al públic per un termini de quinze dies, mitjançant un anunci en el Butlletí Oficial de la Província corresponent, i amb simultània audiència, pel mateix termini, a l'empresari constructor i als propietaris i titulars de drets i deures afectats per l'actuació.

L'acord de suspensió temporal ha de ponderar els eventuals perjudicis que puguen derivar-se per als propietaris o tercers afectats i ha de contindre obligatori pronunciament sobre les mesures a adoptar per salvaguardar els seus drets, especialment:

 1. Justificació de la necessitat de la suspensió i la seua naturalesa, total o parcial, respecte de l'àmbit i desenvolupament de l'actuació.

 2. Termini previst per a la suspensió i possibles pròrrogues.

 3. Mesures a adoptar, si escau, en relació amb la conservació de les obres ja executades.

 4. Estudi econòmic i mesures a adoptar en relació amb els drets de propietaris i tercers afectats.

 5. Efectes de la suspensió en relació amb les càrregues i costos d'urbanització.

 6. Efectes de la suspensió en relació amb les garanties prestades per l'urbanitzador i els propietaris; així com, si escau, la modificació o ajust de la reparcel·lació.

 7. Efectes de la suspensió en relació amb l'empresari constructor.

En data 10 de maig, la Comunitat Valenciana dicta la Llei 1/2012, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques (BOE número 126 de 26/05/12), que ha substituït el citat Decret Llei 2/2011, de 4 de novembre i la disposició transitòria primera, que és d'idèntica redacció a l'exposada anteriorment.

Per tant, la corporació, si ho decideix així, pot acordar la suspensió temporal, total o parcial, de l'execució del programa per un termini de dos anys, prorrogables per altres dos anys més com a màxim, respectant el que es disposa en la disposició transitòria primera de la Llei 1/2012, de 10 de maig, de Mesures Urgents d'Impuls a la Implantació d'Actuacions Territorials Estratègiques (BOE número 126 de 26/05/12).»

 1. A la vista de l'informe anteriorment transcrit, en data 13 d'agost de 2012 (registre de sortida núm. 11.311, de 8/08/2012), es remet un requeriment a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL perquè aporte la justificació de la petició de suspensió temporal, que faça referència a tots els extrems indicats en el referit informe.

 2. No obstant això, sis mesos després d'aquest requeriment, no consta l'aportació de cap justificació, per la qual cosa el tinent d'alcalde d'Urbanisme, en data 6 de febrer de 2013, formula la següent proposta:

«Aquesta Regidoria és del parer que l'Ajuntament de Benicarló no té cap altra possibilitat que l'estricte compliment de l'acord plenari de data 24/11/11, pel qual es va iniciar el procediment per declarar la resolució del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 6 del PGOU de Benicarló.

Per tant, no entra a valorar la suspensió sol·licitada, per la qual cosa sol·licita l'emissió del dictamen previst en l'article 143.4 de la Llei Urbanística Valenciana, al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló.»

 1. Sol·licitat el preceptiu dictamen al Consell Superior d'Urbanisme, de conformitat amb el previst en l'art. 143.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en data 5 d'abril de 2013 (registre d'entrada núm. 5.333), es rep en aquest Ajuntament la corresponent resolució de la consellera d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de la Generalitat Valenciana, adoptada en data 15 de març de 2013, per la qual emet un dictamen favorable a la resolució del contracte.

 2. De conformitat amb la clàusula 13 del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, «la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període de sis mesos consecutius o nou alterns determina la resolució del contracte amb l'Administració».

 3. De conformitat amb els articles 336 i següents del Decret 67/2006, (ROGTU), en relació amb l'article 143 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV).

 4. De conformitat amb el previst en el Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable segons la disposició transitòria primera del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i la resta de la normativa de desenvolupament.

 5. D'acord amb el que preveu l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Declarar la resolució de l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló realitzada per l'Ajuntament de Benicarló a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, en acord del Ple de la corporació de data 27 de desembre de 2007, i la resolució del contracte per a l'execució de la urbanització, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL, per incompliment culpable de les seues obligacions per part de l'agent urbanitzador, especialment, per demora en el compliment en els terminis previstos al programa (estipulació 8a), i per inactivitat injustificada durant un termini superior a sis mesos (estipulació 13a).

Segon. Ordenar la confiscació i execució de la garantia dipositada en la tresoreria municipal en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356), en data 21 d'abril de 2009, per la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, per respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló i comunicar aquest acord a la Intervenció i Tresoreria municipals, a l'efecte del seu compliment.

Tercer. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per al compliment i efectivitat d'aquests acords i per a la signatura de tots els documents que siguen pertinents.

Quart. Notificar aquest acord a la societat mercantil Zyssa Benicarló, SL, l'entitat Banc de València i a les altres persones interessades, inclosos els titulars de béns i drets afectats, indicant-los que, contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 116 i 117 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seva notificació (articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NUM. 2/2013. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 15/05/13, de modificació pressupostària, la qual consisteix a modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 159.017,05EUR.

Vistos els informes del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació, el primer, a la modificació pressupostària proposada i, el segon, en relació a l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 15/05/13, relativa al procediment en la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, d'acord amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per assentiment acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 2/2013, amb el següent detall:

 • Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 159.017,05 EUR, a les següents aplicacions pressupostàries:

Suplement de crèdit

Capítol II Despeses corrents en béns i serveis

39.485,03

Capítol VI. Inversions reals

70.357,73

Capítol IX. Passius financers

49.174,29

Total

159.017,05

El finançament d'aquesta modificació es realitzarà amb romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2012.

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions. Es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià de data 23 de maig de 2013 --prèvia justificació per part del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de la necessitat de l'adopció del pertinent acord per part de la corporació municipal-- i que respon al següent tenor literal:

«Exposició de fets

Dins del marc de col·laboració que presideix les relacions entre les Administracions Públiques, l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) s'ha establert mecanismes de col·laboració mútua en diversos àmbits d'actuació que contribueixen a aconseguir una major eficàcia en l'exercici de les funcions que tenen encomanades.

Atenent a aquesta col·laboració interadministrativa, es va subscriure en data 28 d'abril de 2011 (publicat en el BOE núm. 119, de 19 de maig de 2011, Resolució de 6 de maig de 2011 del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària) un Conveni de col·laboració entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per a la recaptació en via executiva dels ingressos de dret públic propis de les corporacions locals. Les entitats locals interessades a establir una llera estable de cooperació amb l'Agència Tributària podrien sol·licitar la seua adhesió al conveni, tot i que es limitaria a aquells municipis la població dels quals siga superior a 50.000 habitants.

Mitjançant l'adhesió al citat Conveni, l'Agència Tributària assumeix la gestió recaptatòria executiva dels recursos de dret públic de naturalesa tributària i els no tributaris de les corporacions locals. La pròpia FEMP, a la seua pàgina web, proclama com a objectiu principal de la seva Comissió d'Hisendes i Finançament Local «...establir els mitjans i mecanismes necessaris per a l'efectiva realització del principi de suficiència financera de les entitats locals espanyoles. El treball que es desenvolupa en el marc d'aquesta Comissió s'orienta a desenvolupar tant les resolucions aprovades en matèria de finançament de les corporacions locals, com els acords del Consell Territorial i de la Junta de Govern i a impulsar totes les actuacions que siguen necessàries per garantir el principi de suficiència financera».

L'avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local estableix una línia entre els municipis de més de 20.000 habitants i els de una població inferior per establir el límit d'aquells municipis en els quals l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes podran delegar les seues competències en àmbits d'actuació compartits.

L'Ajuntament de Benicarló comptava, a 31 de desembre de 2012, amb uns drets pendents de cobrament en via executiva de 5.686.030,58. euros. En l'actualitat, en no poder adherir-nos a aquest conveni, l'Ajuntament no té cap possibilitat jurídica ni econòmica per practicar embargaments fora del seu àmbit geogràfic, a la vista de l'actual norma legal vigent. Això suposa que s'hagen de donar de baixa deutes per prescripció o per considerar-se incobrables per no tenir potestat per actuar fora del territori municipal, quan realment existeixen béns i drets sobre els quals realitzar actuacions de recaptació executiva.

Atenent a aquestes dades, la col·laboració entre les diferents administracions contribuiria a garantir la suficiència financera de l'Ajuntament de Benicarló mitjançant la major capacitat que té l'Agència Estatal d'Administració Tributària per aconseguir el cobrament dels recursos de dret públic de la corporació local que es troben en via executiva. La gestió recaptatòria objecte del present conveni es realitzaria en tot el territori nacional, en utilitzar els mateixos mitjans d'informació i procediments tècnics que els utilitzats per la recaptació executiva dels drets de l'Estat i els seus organismes autònoms. És de suposar que, amb l'adhesió a aquest conveni, l'import dels drets pendents de cobrament es reduiria de manera significativa, millorant notablement la tresoreria municipal.

Fonaments de dret

L'articulo 103.1 de la Constitució Espanyola preveu el que «L'Administració Pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al dret.»

L'articulo 55.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local preceptua «Per a l'efectivitat de la coordinació i eficàcia administratives, les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, d'un costat, i les entitats locals, d'un altre, en les seues relacions recíproques han de: Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions puguen necessitar per a l'eficaç compliment de les seues tasques.»

El títol I. De les administracions públiques i les seues relacions de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú en el seu article 4.1.d) disposa «Prestar, en l'àmbit propi, la cooperació i assistència actives que les altres administracions puguen recaptar per a l'eficaç exercici de les seues competències.»

Per tot l'exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Benicarló l'adopció dels següents ACORDS:

Primer. Sol·licitar la modificació de la clàusula tretzena del conveni entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per a la recaptació en via executiva dels recursos de dret públic, de manera que puguen adherir-se a aquest conveni els municipis de població superior a 20.000 habitants.

Segon. Notificar el present acord al president de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, al director del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.»

En conseqüència, la corporació municipal, per unanimitat dels membres assistents acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal de Compromís de data 27 de maig de 2013, del següent tenor literal:

«MOCIÓ PER EXIGIR EL COMPLIMENT DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS DOMÈSTICS.

Durant tot l'any però especialment a l'arribada del bon temps és habitual veure per tot el poble, i platges del poble, nombroses persones passejant als seus gossos.

Hi ha una ordenança municipal que data de l'any 2002 on en el seu article 10é s'indica el següent: «El propietari o posseïdor dels gossos ha de tindre'l a les vies públiques sota el seu control en tot moment mitjançant una corretja o similar per evitar molèsties o danys»

Així mateix, a l'article 14é es remarca açò: «Les persones que porten gossos o gats ha d'impedir que aquestos depositen les seues defecacions en les voreres, passejos, jardins, i en general, en qualsevol lloc dedicat al trànsit de vianants.

2. Per evacuar les dejeccions, s'han d'utilitzar les instal·lacions adequades habilitades per l'Ajuntament (...) i als llocs on no existisquen aquestes instal·lacions, han de dur-los a la calçada o a un lloc no destinat al pas de vianants ni zona de jocs.

3. En qualsevol cas, el conductor de l'animal està obligat a replegar i retirar els excrements i dipositant-los a l'abocador o paperera més propers».

Per últim, l'article 11: «Està prohibit l'accés d'animals a les platges del municipi i aquestes han d'estar degudament senyalitzades·.

Igualment, a aquesta ordenança s'estableix el règim sancionador i d'infraccions per a tots aquells casos d'incompliment de l'esmentada ordenança.

Des del grup municipal de Compromís estem rebent nombroses queixes de veïns afectats bé per les molèsties causades per gossos que van solts pels carrers o camins o bé per la presència de gossos a les platges.

És per això que demanem a l'Ajuntament de Benicarló que pose els mitjans corresponents, que actue amb més contundència i que la actuació de la policia no es limite a un simple avís als propietaris.

Al mateix temps, per a això, no cal rebre cap queixa veïnal: és ben òbvia la brutícia per culpa dels excrements d'animals, amb casos especialment greus com l'avinguda del Papa Luna o el passeig Febrer Soriano, a més de totes les platges de Benicarló, que semblen més un espai destinat a les defecacions de gossos que un espai per a l'esbarjo.

Tot açò crea molèsties als veïns i turistes que passegen per les diferents zones de Benicarló, així com a aquells veïns que sí que passegen els seus gossos amb corretja i es veuen intimidats per gossos solts, a més de crear-se vertaderes situacions de perill. A més, amb l'arribada de la calor les males olors pels excrements no replegats causen una molt mala imatge del nostre poble.

És, per tant, que des del grup municipal de Compromís hem aplegat als següents acords:

ACORDS

Primer. Instar a l'Ajuntament de Benicarló a que faça complir l'ordenança i done ordre a la Policia Local i brigades municipals per a un major i, sobretot, un millor control de gossos que passegen solts i de propietaris que no repleguen els excrements, sobretot a les zones on més es donen estos casos, com ara l'avinguda del Papa Luna, la platja del Gurugú i el Passeig Febrer Soriano.

Segon. Instar a la Policia Local que informe de les possibles sancions en cas de trobar-se casos d'incompliment de l'Ordenança per part dels veïns i que sancione aquells casos reincidents.

Tercer. Reclamar una millora de la senyalització de les platges de Benicarló, on s'indique ben clarament les dates de prohibició d'accedir a aquestes amb gossos.

Quart. Instar a l'empresa encarregada de la neteja del municipi que tinga una major eficàcia i eficiència en la neteja dels vials, voreres i jardins per tal que queden les mínimes restes d'excrements i dejeccions i de manera que s'evitaria la mala imatge i males olors.»

En primer lloc, fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a indicar que els membres del seu grup donaran suport, per suposat, a aquesta moció. Pensen que totes les ordenances municipals estan per complir-les, però qui les ha de fer complir és l'equip de govern. Per altra banda, manifesta que en el primer punt on diu «Instar l'Ajuntament ....», pensen que la xicoteta esmena que podrien fer és instar a l'equip de govern que és el que té la responsabilitat, perquè l'Ajuntament són tots, però qui té la responsabilitat és l'equip de govern de fer complir aquesta ordenança. A més, demana afegir alguna esmena, com ara que en el cinqué punt es posés que l'Ajuntament habilités algun lloc perquè els animals pogueren córrer una mica, no a l'estil dels pipicans que hi havia abans a l'av. de Méndez Núñez, per exemple, que allò era molt menut, que realment feia molt mala olor i que li sembla bé que s'hagués llevat. Ara bé, creu que es podrien habilitar espais grans, com hi ha als pobles del voltant --concretament a Vinaròs--, que són uns espais grans on hi ha fontetes, hi ha arbres, hi ha banquets, perquè els propietaris puguen seure. Explica que allí els animals poden anar a córrer, està tot tancat i està tot controlat. Per tant, considera que també seria interessant que l'Ajuntament pogués habilitat un espai d'este tipus. I, per últim, suggereix que l'Ajuntament repartisca bosses per recollir les dejeccions, ja que aixà també existeix a molts de pobles i creu que també seria una mesura dissuasiva, perquè la gent, moltes vegades, no ho arreplega perquè no porta bossa. Per tant, considera interessant l'Ajuntament repartira algun tipus de bossetes de les que ja existeixen, com ara de cartró o alguna paleta. Conclou dient els pareix bé que es complisca l'ordenança, però no només aquesta, sinó absolutament totes les ordenances que estan en vigor.

En segon lloc, intervé el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per a manifestar que tal com varen dir en la Junta de Portaveus, votaran a favor de la moció precisament pel que ha dit abans la Sra. Miralles, perquè evidentment els que porten el pes de la responsabilitat política són els membres de l'equip de govern i, evidentment, els que han de fer complir l'ordenança són els membres de l'equip de govern. Per altra banda, continua dient que ja va comentar al Sr. Mascarell que, de denúncies, se n'han fer 83 durant l'any 2012 per distints motius, tant per part de la policia com per la ciutadania. Per tant, reitera que aquesta moció la votaran a favor, perquè els agradaria que la gent es conscienciara més. A partir d'ací, indica que una altra dada important que s'ha obtingut a través de la policia és que s'han arreplegat, durant l'any 2012, 280 animals, que són 255 gossos i 25 gats, la quantitat més alta dels últims anys. Explica que, per exemple, l'any 2008 se'n van arreplegar 146, l'any 2009 se'n van arreplegar 191, l'any 2010 se'n van arreplegar 185 i l'any 2011 se'n van arreplegar 257. I indica que diu això, perquè la gent es consciencie que qui vulga tenir un animal, que el tinga, però que després no es convertisca en un problema per a tots, perillós per a la circulació, perillós per a qualsevol xiquet i perillós per a qualsevol persona. Per tant, insistix que és un problema de conscienciació i la policia està actuant, però, moltes vegades, encara que sone una mica a còmic, la gent quan veu la policia sí que arreplega la cagueradeta.

Afegeix també que per l'equip de govern no hi ha cap problema perquè s'estudie el tema dels pipicans, encara que després les persones que els tenen a prop no els vol, a l'igual dels contenidors que tots els volen, però ningú el vol davant de casa. A més, indica que, de campanyes, se n'han fet, que s'han repartit bosses i, en definitiva, és un problema de consciència. Conclou dient que, encara que l'Ajuntament ha fet campanyes i també Foment, se'n seguiran fent, tot i que el Sr. Marzal creu que no és un problema de campanyes, sinó que és un problema de conscienciació.

Seguidament, el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal Compromís, manifesta que si els membres de l'equip de govern estan d'acord amb les esmenes que ha dit la Sra. Miralles, per part dels membres del seu grup no hi ha cap problema, perquè tot el que siga per millorar és benvingut.

A continuació, el Sr. Marzal indica que tot això es pot parlar en la Junta de Portaveus. No obstant, diu que es pot afegir que s'estudie per part del Servei de Medi Ambient, que és el servei que porta el tema de col·locar els pipicans i de fer les campanyes.

Finalment, l'alcaldessa en funcions manifesta que la moció s'aprova amb el seu text i les suggerències es poden incorporar com a prec del ple del dia d'avui.

En conseqüència, la corporació, acorda per unanimitat aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada, així com procedir a comunicar-la mateixa als departaments corresponents, a l'empresa encarregada de la neteja del municipi i a l'Àrea de Medi Ambient als efectes oportuns.

PART DE CONTROL

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'ABRIL DE 2013 AL 15 DE MAIG DE 2013. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'abril de 2013 al 15 de maig de 2013. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIONS ADMINISTRATIVES I JURISDICCIONALS. Es dóna compte al Ple de la corporació de l'acord de 17 d'abril de 2013, de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, pel qual es nomena el Sr. Juan Manuel Torres Segarra, jutge de Pau titular de Benicarló per un període de quatre anys. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DE LA VOLUNTAT D'ÚS DE LA DENOMINACIÓ POLÍTICA DE COMPROMÍS PER PART DELS MEMBRES DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ. Es dóna compte del contingut de l'escrit registre d'entrada núm. 6938/02.05.2013 presentat pel Sr. Enric Morera i Català, secretari general del Bloc Nacionalista Valencià i síndic de Compromís a les Corts Valencianes, en virtut del qual es comunica a l'Ajuntament de Benicarló que a partir d'este moment els seus dos regidors usaran la denominació política de Compromís. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 12é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

El Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal Compromís, pregunta que quan es podrà usar el pàrquing de la UA 19 i quin termini tenen previst per a poder inaugurar el pàrquing.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21:30 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 31 de maig de 2013