Ple ordinari núm. 12/2012, de 27 de setembre.

27/09/2012

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 12/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 27 de setembre de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 12/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE SETEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 27 de setembre de 2012 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència, la Sra. Shara Vallés Burriel.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 11/2012, DE 30 D'AGOST. La corporació, per unanimitat dels membres assistents acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària núm. 11/2012, de 30 d'agost.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FALLERA MAJOR I FALLERA MAJOR INFANTIL DE BENICARLÓ 2013 I LA SEUA CORT D'HONOR. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'escrit presentat per la Junta Local Fallera de data 30 d'agost 2012, on proposen que la corporació municipal duga a terme els nomenaments de la fallera major, fallera major infantil i les seues corts d'honor, les quals presenten les Falles de la nostra ciutat durant les Festes de Sant Josep, per l'any 2013.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Nomenar com a:

Fallera Major de Benicarló 2013

Jessica Pérez Tomas

Cort d'Honor 2013

Elisabeth Sevilla Lieto

Patricia Lluch Ferrer

Clara Cuevas Martínez

Araceli Montes Gil

Beatriz Leo Escribano

Begoña Carretero Peinado

Patricia Machancoses Ruiz

Sandra Fores Asensio

Sara López Mercader

María Martinez Prats

Alba Iborra Martinez

Fallera Major Infantil de Benicarló 2013

Sheila Vicente Garcia

Cort d'Honor Infantil 2013

Camila Borrelli Sarobbi

Andrea Moliner Durà

Nerea Martín Rodriguez

Nerea Ferri Castillo

Emma Roca Caballo

Laya Brusca Hens

Mª Pilar Martinez Valles

Noelia López Mercader

Ana Marzá Gil

Irene Lluch Llopis

L'alcalde dóna la bona nit i la benvinguda tant a la fallera major com a la fallera major infantil i a tota la Cort d'Honor, així com al president de la Junta Local Fallera, familiars i amics que estan al Saló de Plens. Continua dient que, després de les festes majors, les Falles són les altres grans festes. Per això, indica que és el moment de procedir a l'elecció, proclamació i aprovació pel plenari de l'Ajuntament de les falleres majors i la seua Cort d'Honor. Per tant, diu que, de part de tota la corporació municipal, de tots els grups polítics que estan ací representats, vol felicitar-les, sobretot Jessica i Sheila, i desitjar-los sobretot que, en estos dies que representaran una part de Benicarló, tinguen uns dies d'esplendor i alegria. Finalment, conclou la intervenció reiterant les felicitacions a les falleres i a la Junta Local Fallera.

PUNT 3r. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DE LA SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL MES DE DESEMBRE DE 2012 DE LES REGIDORIES AMB DEDICACIÓ EXCLUSIVA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'Alcaldia de data 17 de setembre de 2012.

Relació de fets

Vist que l'article 2 del recentment promulgat Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat suprimeix durant l'any 2012 la paga extraordinària del mes de desembre per a tots els empleats del sector públic inclòs en l'article 22.1 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat.

Vist l'acord adoptat pel Ple, en la sessió extraordinària de data 28 de juny de 2011, en virtut del qual es determinen els càrrecs a exercir endedicació exclusiva i en el qual es recullen les seues retribucions i s'hi estableixen que aquestes es divideixen en 14 mensualitats iguals; així com el Decret d'Alcaldia de data 29 de juny de 2011, en virtut del qual es determinen els membres de la corporació que exerciran els citats càrrecs, recaient aquests nomenaments a favor dels regidors la Sra. Shara Vallés Burriel (regidora delegada de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat) i el Sr. José María Serrano Forner (regidor delegat de Contractació i Patrimoni, Economia i Hisenda i Personal).

Atès que en el Ple ordinari de data 30 d'agost de 2012, en el punt 6é «Precs, preguntes i mocions», aquesta Alcaldia va manifestar la intenció de suprimir aquesta paga extrarodinària del mes de desembre de 2012 als dos regidors que exerceixen els citats càrrecs en règim de dedicació exclusiva.

Fonaments de dret

I. Atès que en virtut de l'article 13.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, «el Ple corporatiu, a proposta del president, ha de determinar, dins de la consignació global continguda a tal fi al pressupost, la relació de càrrecs de la corporació que poden exercir-se en règim de dedicació exclusiva i, per tant, amb dret a retribució, així com les quanties que corresponguen a cadascun d'ells».

II. Considerant que a tenor de l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, «el nombre, característiques i retribucions del personal eventual ha de ser determinat pel Ple de cada corporació.

En primer lloc, intervé el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a indicar que des del Bloc-Compromís votaran en contra perquè estan en contra que s'aplique als funcionaris públics les retallades, concretament la de la paga de Nadal. Aleshores, pensen que els regidors que tenen la seua dedicació exclusiva els pertoca també. A més, indica que els diners destinats als pressupostos per eixa paga extraordinària, figuren. Per tant, demana que la paga extraordinària, en lloc de ser de Nadal, es pague als Reis. És a dir, creu que s'han de destinar eixos diners que tenim per a fer una paga extraordinària de Reis, tant per als dos regidors que tenen la dedicació exclusiva com per als funcionaris.

En segon lloc, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta, perquè pensen que és coherent, ja que si per llei a tots els funcionaris se'ls ha llevat la paga, incloent als laborals, que només se'ls llevarà eixa paga extraordinària, pensen que dos regidors que tenen una dedicació exclusiva fent o comportant-se com un funcionari, també han de llevar-se eixa paga extraordinària, igual que a qualsevol funcionari. Indica, a més, que des del Ple no es poden canviar les lleis i, tot i que a ell no li agrada la mesura, creu que en justa correspondència és que també se'ls lleve. Ara bé, manifesta que els membres del grup municipal socialista consideren que aquesta és una mesura que és pren de cara a la galeria per part de l'equip de govern. Explica que, fa més de 5 anys, el Sr. Domingo, quan va entrar a l'Alcaldia i es van aprovar les retribucions als regidors, va dir, de forma molt vehement, que li pareixien escandaloses, quan eren dos dedicacions exclusives i dos parcials. En canvi, diu que l'equip de govern actual ha augmentat les dedicacions parcials i l'import d'eixes retribucions que els van semblar escandaloses. Aleshores, creu que, si en aquell moment els van semblar escandaloses, a ells, en la situació que té Benicarló, li pareixen inqualificables, així com que l'equip de govern no siga capaços de dir que aquesta situació no pot continuar i dia que el seu nivell salarial no és el que ha de ser. En aquest sentit, indica que les dos dedicacions exclusives cobren 2.500 EUR mensuals per 14 pagues i les parcials 1.800 EUR i 1.500 EUR, amb la qual cosa ell no sap si a Benicarló hi haurà molts treballadors a jornada completa que guanyen eixos diners. A més, diu que ja ho varen dir aleshores i ho han dit en aquesta legislatura quan es van tornar a aprovar eixos sous i ara, en plena crisi, ho tornen a repetir. Per tant, votarà a favor que uns senyors que tenen 14 pagues se'n lleven 1, però els pareix que aquest equip de govern s'hauria de plantejar molt seriosament el tema de les retribucions econòmiques que estan percebent, tenint en compta la situació actual. De fet, diu que si peguem una miradeta a algun poble del voltant, veurem la diferència salarial que hi ha entre aquest equip de govern, que ens costa més de 30.000 EUR mensuals incloent la Seguretat Social. D'altra banda, indica que l'últim trimestre només s'han convocat el 50% de les comissions i l'oposició percep les assistències. En aquest sentit, el Sr. Sánchez indica que a ell això li dóna exactament igual, ja que del que està parlant és de les retribucions dels membres de l'equip de govern, les quals creu s'haurien de reconsiderar.

Seguidament, l'alcalde s'adreça al Sr. Sánchez i li diu, que en relació amb el que ha dit que caldria comparar amb els pobles del voltant, no sap a quins pobles es deu referir. Indica que suposa que deuen ser pobles molt més menuts que Benicarló, perquè que ell sàpiga els alcaldes dels pobles veïns cobren més que el de Benicarló i si agafem pobles de més de 20.000 habitants, li sembla que tots cobren més que ací. Per tant, diu que en aquest punt estem simplement parlant d'una proposta d'aprovació de la supressió de la paga extraordinària i que el dia del debat se'ls va notificar i van dir tots que els pareixia conforme. A més, afegeix que és una qüestió que s'ha de tirar endavant per coherència amb els funcionaris de la casa que deixaran de percebre, almenys durant l'any 2012, eixa paga extraordinària. Per altra banda, indica que els membres de l'equip de govern que cobren 1.800 EUR es queden en 1.400EUR nets, perquè cotitzen a la Seguretat Social per altres llocs, a més, si tenen telèfons i han de posar el seu cotxe a disposició de l'Ajuntament, a vegades eixos 1.400 EUR baixen molt més, perquè a molts el telèfon no els paga l'Ajuntament, concretament, el de l'alcalde i el d'altres companys. Explica també que s'ha donat l'ordre al Departament d'Informàtica que es lleven tots els mòbils.

Per altra banda, referint-se a les manifestacions efectuades pel Sr. Mascarell, diu que no ha entés per a res la seua proposta. Indica que hi ha un decret llei, amb el qual es pot estar conforme, tot i l'alcalde també ha manifestat que no hi estava d'acord. Ara bé, manifesta que ací vénen per complir les lleis i, en aquest cas, es tracte d'una llei que demana que eixos diners es blinden i si no es complix el decret llei li podrien demanar-li a ell, com a alcalde, que, per saltar-se una llei, assumira eixa responsabilitat personal amb el seu patrimoni. En aquest sentit, indica que ell no assumirà eixa responsabilitat. Per tant, indica que eixos diners quedaran blindats i després es decidirà si van a plans de pensions o alguna altra finalitat. Conclou dient que cal esperar que es desenvolupe la norma i complir el decret llei, alhora que demana al Sr. Mascarell que llegisca el decret llei.

A continuació, el Sr. Mascarell torna a intervindre per a preguntar a l'alcalde si per al pressupost del 2013 estaran els diners de la paga extra de Nadal.

Al respecte, l'alcalde contesta al Sr. Mascarell dient que són lleis i que ara s'ha aprovat pel Consell de Ministres el pressupost de l'any 2013. Tot i això, indica que les notícies diuen que al 2013 es torna a posar la paga extra als funcionaris. Manifesta que aleshores s'inclourà, però enguany no es poden tocar eixos diners.

Seguidament, el Sr. Sánchez torna a repetir que ell el que demanava era que s'ho llevaren i això sí que es pot fer. Per altra banda, indica quan es referia a pobles propers, es referia a Vinaròs, on els regidors no tenen dedicació exclusiva ni parcial. Per tant, diu que no tenen un cost incrementat de Seguretat Social, perquè només cobren per assistències i cobren 1.150 EUR, llevat de l'alcalde que té dedicació exclusiva, --no com l'alcalde de Benicarló--, i cobra 1.950 EUR. En aquest indica que, per tant, cobren molt menys que les dos regidories que tenen dedicació exclusiva en aquest Ajuntament.

A continuació, l'alcalde indica que li ha agradat molt la seua explicació, perquè li ha demostrat que l'alcalde de Vinaròs cobra molt més que ell. En aquest sentit, manifesta que tan de bo tingués la dedicació parcial, almenys en la forma. Tot i això, indica que a Vinaròs cobren molt més per assistències que a l'Ajuntament de Benicarló. Per altra banda, explica que en el proper plenari o abans de final d'any s'haurà de portar el blindatge d'eixos diners de la paga extra i, en segon lloc, que en els pressupostos de l'Estat també ha sortit avui que els salaris dels funcionaris es congelen per a l'any 2013. Per tant, considera que no poden haver més diners per part de l'Ajuntament al capítol I. A més, afegeix que ell sempre ha demostrat en aquest plenari la seua disconformitat, però són lleis i s'han de complir, perquè si no es compleixen la responsabilitat és de qui no les compleix i, --diu--, que ell no té patrimoni per a poder-ho pagar.

Seguidament, el Sr. Mascarell torna a insistir en el fet els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià són coherents en votar que no a aquesta proposta, perquè no volen que lleven la paga extraordinària al funcionariat.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient al Sr. Mascarell que no entén la seua postura i que creu sincerament que quan es va parlar aquí, en aquest plenari passat o l'anterior, els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià van dir que els pareixia correctíssim. Ara bé, l'alcalde indica que entén perfectament que estan en el seu lliure exercici de poder fer-ho i demana que conste en acta que considera que és una postura no coherent o no correcta.

La corporació, de conformitat amb el contingut de la proposta d'Alcaldia, per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda:

Primer. Suprimir la paga extraordinària corresponent al mes de desembre de 2012, és a dir, una de les 14 mensualitats que perceben els dos regidors amb dedicació exclusiva de la corporació.

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades, traslladar-lo als departaments d'Intervenció i Tresoreria i publicar el pertinent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'edictes de la corporació municipal.

PUNT 4t. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ DEL NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN L'ÒRGAN COL·LEGIAT DEL CONSELL LOCAL DE DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta d'Alcaldia de data 21 de setembre de 2012.

Atès que el passat dia 12 de setembre de 2012 van entrar en vigor els Estatuts del Consell Local de Desenvolupament Local.

Atès que els portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià han procedit a la designació dels seus representants titular i suplent, de conformitat amb allò previst a l'article 5.B) dels Estatuts del Consell Local de Desenvolupament Local.

D'acord amb l'article 38.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Designar els següents representants de la corporació en l'òrgan col·legiat que s'hi indica:

 • Consell Local de Desenvolupament Local

    Sra. Rocío Martínez Roca (vocal titular pel grup municipal popular)

    Sra. Nieves Eugenio Bayo (vocal suplent pel grup municipal popular)

    Sra. Rosario Miralles Ferrando (vocal titular pel grup municipal socialista)

    Sr. Román Sánchez Mateu (vocal suplent pel grup municipal socialista)

    Sr. Juan Lores Espinosa (vocal titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

    Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (vocal suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

Segon. Notificar el present acord a les persones interessades.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT GREGORI 2012. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta emesa pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 02/07/12, sobre la liquidació del compte recaptador presentat amb motiu de la recaptació de la taxa per l'ocupació de la via pública en la festivitat de Sant Gregori de 2012, així com l'informe favorable emés per la Tresorera general en la mateixa data.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la rendició de comptes realitzada per l'encarregat del Mercat, Juan Arán Luján, i els ingressos efectuats corresponents a la recaptació de la taxa per ocupació de la via pública de les parades de la Festivitat de Sant Gregori de l'any 2012, que ascendeix a un total de 5.245,00 EUR.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'OACSE NÚM. 1/12. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del president en funcions de l'OACSE de data 10/09/12, de modificació pressupostària amb un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançada amb romanent líquid de Tresoreria per l'import total de 20.137,00 EUR.

Vist l'Informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació, a la modificació pressupostària proposta.

Vist l'acord de la Junta Rectora de l'OACSE, de data 17/09/12, proposant l'aprovació de la citada modificació.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2012 de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent detall:

Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 15.628,98 EUR i un crèdit extraordinari per import de 4.508,02 EUR, a les següents aplicacions pressupostàries:

Crèdit extraordinari

Capítol III. Despeses financeres

2.000,00

Capítol VI. Inversions reals

2.508,02

Total

4.508,02

Suplement de crèdit

Capítol I. Despeses de personal

5.628,98

Capítol III. Despeses financeres

10.000,00

Total

15.628,98

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 20.137,00 EUR, es realitzarà amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2011.

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L'ACORD DEL PLE DE 31/05/2012, EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE DE SÒL URBÀ, ENTRE L'AV. DEL PAPA LUNA I EL CARRER DE PENÍSCOLA (VIBRESA). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta del TAG d'Urbanisme de data 23 de juliol de 2012.

Vist l'escrit que presenta, en data 13 de juliol de 2012, (registre d'entrada número 10.558) la Sra. CARMEN MATEU PERAIRE, NIF 18.849.316 B, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Mallorca número 59-3r C, àtic, a Benicarló, pel qual formula un recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 31 de maig de 2012, pel que fa al PAI/291/99 (actual PAII/497), pel qual no es va admetre a tràmit l'escrit presentat en data 11/04/12, pel qual sol·licitava la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de febrer de 2008, pel que fa al PAII/497, prèvia la tramitació prevista en l'article 102 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es va procedir a l'aprovació de la reforma del Projecte d'Urbanització del Programa d'Actuació Integrada en sòl urbà, entre l'avinguda del Papa Luna i el carrer de Peníscola, a fi de modificar la xarxa d'energia elèctrica de l'àmbit d'actuació del programa per instal·lar un nou transformador i l'extensió de noves línies de baixa tensió, així com la corresponent retaxació de càrregues, presentada per l'agent urbanitzador en data 25/09/07 (reg. d'entrada número 15.742); el tècnic d'Administració General d'Urbanisme informa el següent:

Exposició de fets

I. En data 28 de febrer de 2008, el Ple de l'Ajuntament de Benicarló adopta el següent acord (notificada a la mercantil ABUC I PROMOCIONS, SL, en data 1/04/08):

 1. «Desestimar l'al·legació presentada el 26 d'octubre de 2007 (registre d'entrada núm. 7.347), per Jeremías José Colom Centelles, en representació de BENIMENORCA, SL, pels motius i arguments exposats en l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme de data 28 de gener de 2008.

 2. Aprovar la reforma del projecte d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada en sòl urbà, entre l'av. del Papa Luna i el c. de Peníscola, amb l'objecte de modificar la xarxa d'energia elèctrica de l'àmbit d'actuació del programa per instal·lar un nou transformador i l'estesa de noves línies de baixa tensió, així com la corresponent retaxació de càrregues, presentada per l'agent urbanitzador en data 25 de setembre de 2007 (registre d'entrada núm. 15.742).

 3. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

 4. Notificar el present acord a les persones interessades i indicar-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7/1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos (articles 10, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). Els citats terminis es computaran des de l'endemà al de la publicació del present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, o de la seua notificació, en cas que aquesta siga posterior a la publicació. Tot això sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.»

II. En data 15 d'abril de 2008, apareix publicat en el número 47 del Butlletí Oficial de la Província de Castelló (documento número 213 de l'expedient) l'anunci, en compliment de l'article 59 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística, de l'acord plenari de data 28/02/08, citat en l'expositiu anterior.

III. En data 24 d'abril de 2008, apareix publicat en el número 5.749 del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (document número 214 del expedient) l'anunci, en compliment de l'article 59 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística, de l'acord plenari de data 28/02/08, citat en l'expositiu primer.

IV. En data 11 d'abril de 2012, (registre d'entrada número 5.371) presenta un escrit la Sra. CARMEN MATEU PERAIRE, NIF 18.849.316-B, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Mallorca número 59-3rC, àtic, a Benicarló, pel qual sol·licita la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de febrer de 2008, pel que fa al PAII/497, prèvia la tramitació prevista en l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es procedeix a l'aprovació de la reforma del projecte d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada en sòl urbà, entre l'avinguda del Papa Luna i el carrer de Peníscola, a fi de modificar la xarxa d'energia elèctrica de l'àmbit d'actuació del Programa per instal·lar un nou transformador i l'extensió de noves línies de baixa tensió, així com la corresponent retaxació de càrregues, presentada per l'agent urbanitzador en data 25/09/07 (reg. d'entrada número 15.742), citat en l'expositiu primer.

V. En data 31 de maig de 2012, el Ple de l'Ajuntament de Benicarló adopta el següent acord:

«Primer. No admetre a tràmit, l'escrit que presenta en data 11 d'abril de 2012, (registre d'entrada número 5.371) laSra. CARMEN MATEU PERAIRE, NIF 18.849.316-B, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Mallorca número 59-3rC, àtic, a Benicarló, pel qual sol·licita la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de febrer de 2008, pel que fa al PAII/497, per la via de l'article 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es procedeix a aprovar la reforma del projecte d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada en sòl urbà, entre l'avinguda del Papa Luna i el carrer de Peníscola, a fi de modificar la xarxa d'energia elèctrica de l'àmbit d'actuació del programa per instal·lar un nou transformador i l'extensió de noves línies de baixa tensió, així com la corresponent retaxació de càrregues, presentada per l'agent urbanitzador en data 25/09/07, de conformitat amb les motivacions exposades en el fonament de dret primer i únic, de l'informe emès pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, en data 20 d'abril de 2012, que consta en l'expedient.

Segon. Notificar la present resolució a l'interessat, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.»

VI. En data 13 de juliol de 2012, (registre d'entrada número 10.558) presenta un escrit la Sra. CARMEN MATEU PERAIRE, NIF 18.849.316 B, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Mallorca número 59-3r C, àtic, a Benicarló, pel qual formula un recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 31 de maig de 2012, pel que fa al PAI/291/99 (actual PAII/497), pel qual no es va admetre a tràmit l'escrit presentat en data 11/04/12, pel qual sol·licitava la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de febrer de 2008, pel que fa al PAII/497, prèvia la tramitació prevista en l'article 102 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, pel qual es va procedir a l'aprovació de la reforma del Projecte d'Urbanització del Programa d'Actuació Integrada en sòl urbà, entre l'avinguda del Papa Luna i el carrer de Peníscola, a fi de modificar la xarxa d'energia elèctrica de l'àmbit d'actuació del programa per instal·lar un nou transformador i l'extensió de noves línies de baixa tensió, així com la corresponent retaxació de càrregues, presentada per l'agent urbanitzador en data 25/09/07 (reg. d'entrada número 15.742).

Fonaments de dret

Primer i únic. Des del punt de vista jurídic, hem de manifestar que no procedeix l'admissió a tràmit del present recurs de reposició contra l'acord plenari de 31/05/12, que formula la Sra. CARMEN MATEU PERAIRE.

La no admissió a tràmit té el seu fonament en el propi acord plenari, al punt segon, en el qual se li indica: «que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que es disposa en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa».

En mèrit del que s'ha exposat, de conformitat amb les disposicions esmentades i altra normativa d'aplicació, és procedent elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució de l'esmentat expedient.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. No admetre a tràmit, l'escrit que presenta en data 13 de juliol de 2012, (registre d'entrada número 10.558) la Sra. CARMEN MATEU PERAIRE, NIF 18.849.316-B, amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer de Mallorca número 59-3rC, àtic, a Benicarló, pel qual formula un recurs de reposició contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 31 de maig de 2012, de conformitat amb les motivacions exposades en el fonament de dret primer i únic, de l'informe emès pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, en data 23 de juliol de 2012, que consta en l'expedient.

Segon. Notificar la present resolució a l'interessat, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que s'estime procedent.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DIVERSOS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DE PLE DE 29/09/2011, D'APROVACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER A LA GESTIÓ DIRECTA DE L'OBERTURA I URBANITZACIÓ DE L'AV. DE VALÈNCIA, EN EL TRAM DE SÒL URBÀ UBICAT ENTRE LA UE NÚM. 4 I L'AV. DE LES ILLES COLUMBRETES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d' alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 3 d'agost de 2012.

Relació de fets

 1. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 26 de març de 1998, acorda aprovar amb caràcter provisional el document d'homologació del PGOU a la partida de les Solades de Benicarló, que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en data 22 de juliol de 1998. Aquest document recollia les determinacions d'ordenació detallada del sòl urbà a la partida de les Solades.

 2. El febrer de 2002, l'Ajuntament de Benicarló encarrega a l'enginyer de camins, el Sr. Pedro Abel Portolés Prats i l'enginyer superior industrial, el Sr. Gaspar Llinares Gallén, la redacció del projecte d'urbanització de l'avinguda de València, que comprenia l'execució de la urbanització d'aquest vial complet, en el tram de sòl urbanitzable inclòs i en el PAI UE Solades, aprovat pel Ple de la corporació en data 27 d'abril de 2000, el tram de sòl urbà, des de l'av. de les Illes Columbretes fins a la UE núm.4 del PGOU, i el tram inclòsi en aquesta UE 4 del PGOU de Benicarló.

 3. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de 29 de setembre de 2011, s'aprova el Programa d'Actuació Integrada per a la gestió directa de l'obertura i execució de la urbanització de l'avinguda de València, en el tram de sòl urbà comprès entre la Unitat d'Execució núm. 4 del PGOU i l'av. de les Illes Columbretes de Benicarló, redactat al febrer de 2009 pels Serveis Tècnics Municipals i integrat per la memòria i el projecte de reparcel·lació UE 1 «Àrea reparcel·lable av. de València en sòl urbà», i el compte detallat per a la imposició de quotes d'urbanització, i pel projecte d'urbanització de l'avinguda de València, redactat al febrer de 2002, per l'enginyer de camins, el Sr. Pedro Abel Portolés Prats, i l'enginyer superior industrial, el Sr. Gaspar Llinares Gallén, amb les modificacions derivades de la incorporació d'aquelles al·legacions formulades durant el tràmit d'exposició pública i estimades, de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 14/12/2009.

  Així mateix, es va aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l'Ordenança municipal reguladora de la imposició i ordenació de l cànon d'urbanització als propietaris de parcel·les no incloses en l'àmbit d'actuació del Programa, però dins del seu àmbit d'influència, també amb les modificacions derivades de la incorporació d'aquelles al·legacions formulades durant el tràmit d'exposició pública i estimades, de conformitat amb l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 14/12/2009.

 4. Una vegada notificat el contingut de l'anterior acord a tots els titulars de drets afectats, així com, realitzada la seua publicació en el BOP de Castelló núm. 131, de 25 d'octubre de 2011, en el DOCV núm. 6.643, de 3 de novembre de 2011, així com al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament des del 17 d'octubre de 2011 al 17 de novembre de 2011, consten presentats els següents recursos de reposició:

Data registre d'entrada Persona interessada Data de recepció de la notificació

  02/12/2011 19.459 Maria Dolores Lores Ferrer 04.11.11

  05/12/2011 19.545 Francisco Luis Romero Riera 03.11.11

  07/12/2011 19.672 Ana Isabel Donoso Sousa 07.11.11

  07/12/2011 19.673 Miguel Prats Altabella 08.11.11

 1. En data 19 de juny de 2012, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, informa el següent, en relació amb els recursos de reposició formulats:

«A la vista de les al·legacions presentades i atès que s'ha procedit a estudiar-,es, s'estableixen les següents conclusions:

Mª DOLORES LORES FERRER (19459)

En el recurs es planteja similars argumentacions que les plantejades en l'al·legació presentada per la mateixa propietària durant l'exposició pública del programa i que va ser contestada en data 14 de setembre de 2009.

Per tant, la resposta a aquest recurs ha de donar per reproduïda la contestació esmentada per tractar-se d'elements troncals a la total urbanització de les parcel·les i que han de ser sufragats per les que van a utilitzar aquests per connectar els seus serveis particulars i detallats a la urbanització corresponent a l'àmbit de la parcel·la. Es tracta, per tant, d'obres de connexió i integració complementàries de la urbanització definitiva estimada per servir a la totalitat de l'aprofitament previst pel planejament vigent.

Informe de data 14 de setembre de 2009:

"Efectivament, com manifesta la interessada, la seua parcel·la dóna a un vial que no connecta directament amb l'avinguda de València. La connexió dels serveis s'ha de fer a través del carrer de Peníscola i l'avinguda de les Columbretes. La parcel·la, com manifesta la interessada, no té aigua potable, xarxa de sanejament i xarxa de drenatge. Estableix la legislació vigent que les parcel·les en sòl urbà han de comptar amb els serveis mínims que estan establerts en l'article 11 LUV, i no només a peu de parcel·la, sinó connectats amb les xarxes generals de la població, és a dir, han d'executar-se les obres d'integració i connexió necessàries. Això implica realitzar les obres d'urbanització del vial al qual recau la parcel·la de la interessada, de les quals manca, així com les de connexió amb les xarxes generals de la població. I és aquesta connexió la que s'imputa a la parcel·la, a través d'aquesta ordenança per anticipar-se a la completa urbanització d'aquesta, integrant-la en l'àmbit d'influència dels serveis a implantar a l'avinguda de València, sense els quals no es finalitza la completa execució de l'obra d'integració. La parcel·la ha de quedar completament urbanitzada quan les persones interessades hagen a realitzat la urbanització del vial al qual recau la parcel·la i la seua connexió amb les xarxes generals, connexió que s'ha de realitzar a través d'aquesta avinguda per als serveis que se li imputen.

En concret es fa participativa a la seua parcel·la dels costos de conducció troncal de drenatge, que no de sanejament, ja que aquesta segona es vincula exclusivament als propietaris que donen a l'avinguda de València. L'al·legant manifesta que en la seua parcel·la es reben les aigües pluvials del vial d'entrada a aquesta. No és això una solució que s'haja d'entendre com a definitiva, ja que la propietària pot desviar aquestes aigües mitjançant les obres que es consideren necessàries per poder abocar a xarxa pública municipal a l'avinguda de València. Aquest desviament s'ha d'exigir per l'Ajuntament en el moment en què s'urbanitze definitivament el vial al qual recau aquesta parcel·la.

S'esmenta també la improcedència del costejament de la xarxa d'aigua potable. Aquesta constitueix, i així ha estat dimensionada, l'artèria principal de la partida de les Solades, artèria que ha de quedar mallada amb la resta de la xarxa, i de la qual han de servir-se els propietaris de l'àmbit a través de la connexió que han de realitzar des de la seua parcel·la a la xarxa pública. En aquests moments es manifesta disposar d'aigua per a consum humà procedent de xarxa de reg, la qual cosa resulta irregular.

Respecte de la xarxa de telefonia, l'av. de València ha de disposar de la xarxa troncal que ha de distribuir a l'àmbit, amb les arquetes de connexió adequades per a cada vial o fase que demana la companyia subministradora. L'existència d'una xarxa aèria és precisament conseqüència de la no urbanització adequada i el seu soterrament s'ha de fer connectant a aquesta nova xarxa troncal i per a això s'ha de procedir a urbanitzar el vial d'accés a la parcel·la de la interessada, així com els de connexió amb la xarxa principal.

En relació amb les infraestructures elèctriques, aquestes són les necessàries per escometre la potència elèctrica que es deriva de l'aprofitament urbanístic de què disposa la parcel·la en qüestió, el qual està fixat pel planejament. La incertesa del futur que manifesta la interessada no és possible determinar-la mitjançant el planejament. L'administració només pot basar-se en els paràmetres urbanístics que determinen la capacitat edificatòria de la parcel·la i d'acord amb aquesta ha de dimensionar els serveis. La xarxa elèctrica que s'ha d'implantar, juntament amb els centres de transformació previstos, és la necessària per dotar adequadament d'energia elèctrica tot l'àmbit segons el conveni subscrit amb la companyia subministradora i és la que ha de permetre eliminar els actuals problemes de caigudes de tensió i falta de potència en el sector.

La resta de despeses, indemnitzacions, honoraris i gestió són els necessaris per poder permetre el pas efectiu dels serveis i despeses derivades de la seua gestió i, per tant, d'obligada repercussió entre els que se'n consideren usuaris últims.

El cànon OF C-6 és el derivat de l'ordenança en vigor per a costejar el pagament de la línia elèctrica ja executada des de la subestació elèctrica existent a la carretera de Càlig i el sector i que l'Ajuntament ha degut sufragar amb anterioritat per poder dotar de l'adequada potència a aquest sector, actualment insuficient, a través dels centres que en l'actualitat s'implantaran.

S'emet un informe desfavorable sobre la improcedència de l'aplicació del cànon d'urbanització derivat de l'ordenança que es pretén aprovar, per tractar-se, com s'ha manifestat, d'obres d'integració i connexió, complementàries de la urbanització de les parcel·les a peu de l'aquestes, i necessària per poder dotar-es de serveis adequats."

En relació amb l'al·legació 3ª, aquesta relativa al procediment, la seua contestació es remet al corresponent informe jurídic.

FRANCISCO LUIS ROMERO RIERA (19545)

El recurs planteja, bàsicament, la mateixa al·legació que la contestada segons informe de data 14 de setembre de 2009, en el qual es rebutjava l'argumentació de l'interessat, tal com es reprodueix a continuació i es manté, per tant, en l'actualitat el mateix criteri:

En relació amb tot això, cal indicar que les obres que es pretenen imputar a l'àmbit d'afecció són les de drenatge, aigua potable, telefonia i xarxa elèctrica comuna.

Doncs bé, totes aquestes són obres que s'han dimensionat i projectat d'acord amb les necessitats de l'àmbit d'afecció amb objecte de complementar les obres directes d'urbanització dels vials secundaris que donen accés a les parcel·les que no recauen a l'av. de València.

El sector no té xarxa de drenatge. Simplement, no existeix. Aquesta ara s'implanta i s'hi a de vessar el conjunt de la superfície de l'àmbit, tal com es va preveure en el seu dia per a la urbanització de l'av. del Papa Luna, primera fase de la urbanització de la partida.

La xarxa d'aigua potable està constituïda per una xarxa mallada la conducció troncal a la partida de les Solades s'estableix a l'avinguda de València i resulta necessària per garantir la pressió i el servei adequat al conjunt de l'àmbit afectat. El dimensionat d'aquesta xarxa a l'av. de València respon a aquest criteri. La xarxa del viari secundari ha de connectar-se a aquesta xarxa mallada, el dimensionament de la qual haguera sigut molt inferior si només haguera hagut d'alimentar les parcel·les de l'avinguda.

La xarxa de telefonia, projectada d'acord amb les instruccions de les companyies subministradores, disposa dels elements necessaris per poder abastir d'aquest servei a la totalitat de l'àmbit, preveient les instal·lacions (conduccions i arquetes) a què s'han de connectar els vials secundaris. Si aquests no s'hagueren d'urbanitzar posteriorment, mancarien de sentit aquestes instal·lacions a realitzar a l'av. de València.

Finalment, la xarxa d'infraestructura elèctrica comuna és la necessària per poder dotar de servei amb potència i garantia de subministrament suficient a les parcel·les de l'àmbit segons l'edificabilitat prevista, per evitar les contínues caigudes de tensió i fallades elèctriques derivades de la insuficient infraestructura per a l'aprofitament previst en el planejament. Està constituïda pels centres de transformació necessaris per al conjunt de l'àmbit i les connexions d'alimentació entre aquests, encara que la seua ubicació, per raons d'equilibri i afecció a parcel·les, es duga a terme a l'avinguda de València. El transformador s'ubica físicament en un lloc, encara que subministre energia a tota una xarxa de major àmbit.

Totes les obres previstes són, per tant, obres necessàries per poder finalitzar la urbanització completa de les parcel·les del sector, ja que a aquestes és necessari escometre i resulten, sense cap dubte, complementàries de la total urbanització dels solars. La seua anticipació resulta de l'obligatorietat d'implantar a la via central de l'àmbit. Es dóna l'especial circumstància que es procedeix a urbanitzar la via central d'aquest, en la que s'implanten els servicis troncals, i que posteriorment es desenvoluparà, o s'haurà desenvolupat ja en alguns casos, el viari secundari que en penja. No es tracta, per tant, d'obres simultànies, i la seua no implantació en l'actualitat obligaria a rebentar la via central, avinguda de València, un cop executada, amb càrrec a cada un dels programes que desenvolupen els vials secundaris, el que resultaria constructivament absurd i econòmicament més onerós per als propietaris de l'àmbit.

En relació amb l'àmbit d'aplicació, s'estableix en la legislació aplicable que el cànon regulat per l'ordenança "...s'establirà per a àmbits determinats". Entendre que aquest mandat implica que l'àrea afectada haja de suposar més d'un àmbit per tractar-se d'un terme en plural suposa una simplificació del text legal que no té sentit. El cànon s'ha d'aplicar sobre l'àmbit que resulte beneficiat amb això, determinant-lo, això sí, no establint-lo en abstracte.

Finalment, en relació amb la fórmula polinòmica, cal indicar que el cànon s'individualitza per a cada propietari d'acord amb un càlcul polinòmic, en què els sumands són el cost total (unitats d'obra pel seu preu unitari) de cadascuna de les obres a repercutir i que estan definits en el text del programa, multiplicat pel percentatge individual de cada propietari obtingut per aplicació de l'aprofitament objectiu de cada parcel·la en relació amb el total, excepte en el cas de la infraestructura comuna elèctrica, la qual es deriva de la potència prevista en el conveni amb la companyia subministradora per a cada parcel·la, que és resultat, igualment, de l'aprofitament objectiu d'aquesta.

No s'estableix la seua actualització, ja que no es tracta de diferir el cobrament del cànon en futurs afectats, sinó d'executar l'obra i fer-lo efectiu. Per tant, no es preveu actualització. L'aplicació de la quota final s'ha de derivar del preu de l'obra definitiu i no actualitzable.

S'emet un informe desfavorable sobre la presumpció de nul·litat de l'ordenança per les qüestions plantejades, ja que si es tracta d'una situació especial, la urbanització anticipada o diferida a la resta de programes de l'àmbit del seu vial troncal, per impossibilitat material d'execució simultània. Es tracta, d'altra banda, d'obres complementàries i necessàries per poder completar la urbanització de les parcel·les que donen a aquests vials secundaris, que d'aquesta xarxa troncal han de penjar. Finalment, l'ordenança té un àmbit físic d'aplicació determinat i, per descomptat, el cànon deriva d'una fórmula polinòmica en la qual els factors o sumands estan constituïts per les unitats d'obra, el seu cost i els percentatges d'individualització derivats de l'aprofitament urbanístic.

ANA ISABEL DONOSO SOUSA (19672)

L'al·legació és similar a la que presenta el Sr. Romero, per la qual cosa a la contestació a aquesta es remet la present.

MIGUEL PRATS ALTABELLA (19673)

L'al·legació és similar a la que presenta el Sr. Romero, per la qual cosa a la contestació a aquesta es remet la present.»

 1. En data 25 de juny de 2012, el TAG d'Urbanisme, Sr. Jesús Hernández Lahera, informa el següent:

«Vist l'escrit que presenta laSra. MARÍA DOLORES LORES FERRER, NIF 73.357.812 W, amb domicili a efecte de notificacions a lc. de César Cataldo número 71-1r de Benicarló, en data 2/12/11 (registre d'entrada número 19.459), pel qual interposa un recurs de reposició, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29/09/11, pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada per a la gestió directa de l'obertura i execució de la urbanització de l'avinguda de València (tram de sòl urbà entre la UE 4 del PGOU i l'avinguda de les Illes Columbretes) (expedient PAID/463 d'Urbanisme); el tècnic d'Admistració General d'Urbanisme informa el següent:

(...) Segon. La recurrent planteja que: "Si que consta un informe, pero de 6 de Mayo de 2011, pero a partir de esa fecha debería de haberse iniciado de nuevo el procedimiento oportuno del expediente PAID/643 con lo que esta parte entiende que debe de anularse todo el procedimiento administrativo realizado sin el preceptivo informe y comenzar de nuevo el mismo con los trámites oportunos necesarios desde que se incorpora el informe, como sería un nuevo Pleno para una nueva exposición pública".

Hem d'indicar que tal com indica el Tribunal Suprem, en la Sentència () de 5/01/90 [RJ\1990\331], es considera improcedent l'anul·lació per motius formals quan l'informe, si encara que tardanament, fóra incorporat a l'expedient i, per ser positiu, encara que s'hagués emès al moment oportú hagués donat lloc a uns acords idèntics.

Per això podem afirmar tal com fa la citada sentència, que en el present cas, encara que el referit informe siga preceptiu, si encara que tardanament, va ser incorporat a l'expedient, i que encara que ho hagués estat al moment oportú i no hagués existit el defecte formal constituït per la seua falta, donat el seu sentit positiu, hauria donat lloc a uns acords idèntics als quals es van adoptar, raó per la qual mancaria totalment de sentit una anul·lació per motius formals per tornar a tramitar un procediment el resultat del qual seria més que presumiblement igual, en oposar-se a això sòlids motius d'economia processal, atès que el vici de forma o de procediment no és invalidant de per si mateix, sinó quan prive l'acte dels requisits indispensables per aconseguir sense fi o done lloc a indefensió de les persones interessades.

() "FONAMENTS DE DRET

(Tribunal Suprem)

Els de la sentència apel·lada, que substancialment s'accepten, i a més:

Primer.

Per la representació processal dels apel·lants, en el seu escrit d'al·legacions, abandonant els seus motius d'impugnació de fons dels acords de l'Ajuntament d'Orea pels mateixos recorreguts, i consentint per tant al particular la sentència d'instància que els va desestimar íntegrament, es dedica exclusivament la seua atenció a les raons d'índole formal amb base en les quals van pretendre la seua nul·litat i revocació, a l'extrem de restringir la súplica a una mera anul·lació d'ells així com de l'expedient administratiu, a fi que es repose aquest al moment en què les faltes es van cometre. Dels vicis procedimentals que ara sostenen es van produir en l'expedient que no són tots els que en el seu moment van afirmar l'havien estat, necessàriament ha de descartar-se el que atribueixen a l'anomenat "dictamen demostratiu de la finalitat" que consta en el foli 4 d'aquell, ja que encara que de data 5 de març de 1985, no afecta cap dels requisits exigits per l'art. 96 del Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1955, vigent en aquell temps; així com també els que atribueixen a les certificacions del Registre de la Propietat i de l'Inventari de Béns, ordenades pels apartats b) i c) del paràgraf primer d'aquest article, doncs la seua ubicació en l'expedient amb posterioritat a altres documents de data anterior l'única cosa que permet deduir amb certesa és una mala ordenació material d'aquest, i no que no constaren amb anterioritat als acords, com les seues dates denoten; i igualment el relatiu a la falta de l'informe de l'interventor de fons al fet que es refereix l'apartat d) del citat paràgraf de l'article 96, ja que segons el paràgraf segon d'aquest article, aquest no és necessari quan es tracta de cessió de solars per a la construcció d'habitatges protegits, innecessarietat ratificada per l'article 110.2 de l'actual Reglament de Béns aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny i el referent a la superfície objecto de cessió, perfectament aclarida per l'Acord de 9 d'abril de 1985, anterior a la recepció de la finca per la Junta de Comunitats de Castella la Manxa.

Segon.

Atenció especial mereix el defecte que s'atribueix al dictamen subscrit per tècnic competent asseveratiu que els béns a cedir no es trobaven compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, ni eren necessaris per a l'entitat local ni era previsible que ho foren en els deu anys immediats; però no per ajustar-se a allò preceptuat en l'apartat f) de l'article 96.1 del Reglament de Béns de 27 de maig de 1955, al qual sí que s'acomoda sens dubte i tampoc per no ser anterior a l'Acord d'aprovació inicial de 31 de gener de 1985 i a la submissió de l'expedient a informació pública, la qual cosa és indiferent, sinó per datar de 21 de maig de 1985, és a dir, de data posterior a l'Acord definitiu de cessió de 28 de febrer de 1985, i fins i tot al de desestimació del recurs de reposició de 9 d'abril, també de 1985. La sentència d'instància va estimar no nul i convalidat l'acte per la unió del dictamen a l'expedient encara que ho hagués estat després de l'adopció d'aquests dos últims acords, i amb la seua tesi substancialment s'ha de coincidir, màximament quan ara només es pretén una mera anul·lació formal, amb la conseqüent desestimació de l'apel·lació i la confirmació d'aquesta sentència, ja que encara que el referit dictamen hagués d'assignar-se-li caràcter preceptiu, conforme al que es disposa en l'article 85.2 de la Llei de Procediment Administratiu, en estar ordenat com a requisit d'expedient en l'article 96 del Reglament de 27 de maig de 1955, amb la impossibilitat d'esmena previnguda en l'article 53.5 d'aquella Llei, no pot menys de tenir-se en compte que aquest, si encara que tardanament, va ser incorporat a l'expedient, i que encara que ho hagués estat al moment oportú i no hagués existit el defecte formal constituït per la seua falta, atès el seu sentit positiu, hauria donat lloc a uns acords idèntics als quals es van adoptar, raó per la qual mancaria totalment de sentit una anul·lació per motius formals per tornar a tramitar un procediment el resultat del qual seria més que presumiblement igual, en oposar-se a això sòlids motius d'economia processal, atès que el vici de forma o de procediment no és invalidant de per si mateix, sinó quan prive l'acte dels requisits indispensables per aconseguir sense fi o done lloc a indefensió de les persones interessades, tal com indica l'article 48.2 de la citada llei procedimental."

Per tot això, procedeix la desestimació del recurs de reposició (...)»

 1. De conformitat amb el previst en els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 2. De conformitat amb el previst en l'article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Desestimar el recurs de reposició que interposa la Sra. MARÍA DOLORES LORES FERRER, en data 2 de desembre de 2011 (registre d'entrada núm. 19.459), contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29/09/11, pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada per a la gestió directa de l'obertura i execució de la urbanització de l'avinguda de València (tram de sòl urbà entre la UE 4 del PGOU i l'avinguda de les Illes Columbretes), pels motius exposats en els informes emesos en data 19 de juny de 2012, per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores i en data 25/07/12, pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, que consta en l'expedient.

Segon. Desestimar els recursos de reposició que interposen el Sr. FRANCISCO LUIS ROMERO RIERA, la Sra. ANA ISABEL DONOSO SOUSA i el Sr. MIGUEL PRATS ALTABELLA, en dates 5 i 7 de desembre de 2011 (registres d'entrada números 19.545, 19.672 i 19.673, respectivament), contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 29/09/11, pel qual es va aprovar el Programa d'Actuació Integrada per a la gestió directa de l'obertura i execució de la urbanització de l'avinguda de València (tram de sòl urbà entre la UE 4 del PGOU i l'avinguda de les Illes Columbretes), pels motius exposats en l'informe emès en data 19 de juny de 2012, per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, que consta en l'expedient.

Tercer. Notificar el present acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest únicament escau interposar un recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, comptadors des de l'endemà de la seua notificació. Tot això sense perjudici que es puga interposar qualsevol altre recurs que s'estime més convenient a dret.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CESSIÓ A IBERDROLA DE LES INSTAL·LACIONS D'ELECTRIFICACIÓ REALITZADES EN L'ÀMBIT DEL SECTOR 7 DE SÒL URBANITZABLE DEL PGOU. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 18 de setembre de 2012.

Finalitzada la urbanització corresponent a la urbanització del sòl urbanitzable de el PLA PARCIAL SECTOR 7 del PGOU situat en aquest terme municipal, procedeix portar a terme la cessió a la societat distribuïdora d'energia elèctrica, de les infraestructures d'aquest caràcter que han estat finalitzades, d'acord amb l'expedient d'Iberdrola 9024188331.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Cedir a Iberdrola Distribución Eléctrica SAU amb domicili a l'efecte de notificacions a Castelló, avinguda dels Germans Bou, numero 239, i amb domicili fiscal al c. de Gardoqui, 8 , Districte Postal 48088 de Bilbao, les següents instal·lacions realitzades per l'urbanitzador, per a la urbanització del PLA PARCIAL SECTOR 7 del PGOU que estan incloses en el projecte d'urbanització aprovat,

a) LÍNIA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA a 20 KV (240mm2)

segons projecte CS- 198/11.

b) LÍNIA SUBTERRÀNIA TRIFÀSICA 20 KV (400mm2)

segons projecte CS- 199/11.

c) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ CT1

segons projecte CT CS- 200/11.

d) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ CT2

segons projecte CT CS- 201/11.

e) CENTRE DE TRANSFORMACIÓ CT3

segons projecte CT CS- 202/11.

f) CENTRE DE SECCIONAMENT INDEPENDENT

segons projecte CSIT CS- 78/12.

g) XARXA SUBTERRÀNIA DE BAIXA TENSIÓ

segons projecte presentat.

Segon. La cessió es realitza lliure de càrregues i gravàmens sense càrrec pendent per cap concepte i sense que Iberdrola Distribución Eléctrica SAU se subrogue en cap obligació personal que l'Ajuntament de Benicarló hagués pogut contreure amb persones físiques, jurídiques o administracions públiques.

La cessió es realitza garantint el seu bon funcionament i reparació al nostre càrrec, durant un any per a l'obra vista i tres per a l'obra oculta, a partir de la data d'acceptació per vostès d'aquestes instal·lacions.

Tercer. Notificar a la mercantil Iberdrola Distribución Eléctrica SAU en la forma legalment establerta.

PART DE CONTROL

PUNT 10é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'AGOST DE 2012 AL 15 DE SETEMBRE DE 2012. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'agost de 2012 al 15 de setembre de 2012. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 11é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 31 D'AGOST DE 2012, EN VIRTUT DEL QUAL ES REVOCA LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE L'OACSE DEL 3 AL 9 DE SETEMBRE DE 2012 (AMBDÓS INCLOSOS). La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 31 d'agost de 2012, en virtut del qual es revoca la delegació de la Presidència de l'OACSE del 3 al 9 de setembre de 2012 (ambdós inclosos).

PUNT 12é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS

Preguntes formulades per part de la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista:

La primera pregunta fa referència a un escrit que el grup municipal socialista va presentar el dia 5 de setembre de 2012 al Registre, on sol·licitàvem el total del deute acumulat amb els proveïdors de Benicarló per part dels centres de l'OACSE. Concretament, la Sra. Miralles manifesta que estem a dia 27 de setembre i encara no ens han donat esta comunicació. Recorda, per tant, que, com a representants públics, tenim dret a esta informació i, encara més, si es demanaa per escrit. Finalment, pregunta si pensen donar-los la informació.

La segona és referent al fet que el dia 15 de juny de 2011 l'Ajuntament va recepcionar la instal·lació de plaques solars al sostre de l'Auditori municipal, una instal·lació de plaques fotovoltaiques que va costar 484.388 EUR, és a dir, més de 80.000.000 pessetes i que van ser finançades pel segon pla estatal, el plan Zapatero que es diu. A hores d'ara, indica que, segons s'han assabentat, aquesta setmana estes plaques estan sense funcionar i estes plaques havien de proporcionar a l'Ajuntament uns ingressos entre 30.000 EUR i 4o.000 EUR anuals, tal com va explicar, el dia 15 de juny de 2011, el tècnic corresponent. Per tant, pregunta per què no estan en funcionament estes plaques fotovoltaiques, d'un any que estan instal·lades.

La tercera és en relació al Ple del dia 16 de juliol de 2012, concretament sobre un dels punts de l'ordre del dia que s'hi portava que era la proposició de la rescissió del conveni entre l'Ajuntament de Benicarló i la Fundació Servei Valencià d'Ocupació, la qual comportava l'extinció del dret de l'ús del local situat a la plaça de l'Ajuntament núm. 3. Explica que, en aquell moment, els membres del grup municipal socialista es van abstindre, perquè ells no volien demanar el local només, sinó que tornaren a obrir l'oficina del Servef, que era una oficina necessària per a tots els aturats i per a totes les empreses, per tant, van demanar que així es sol·licités. A més, indica que recorda que el Sr. Urquizu li va dir que aquestes oficines s'estaven llevant de tota la Comunitat Valenciana i ella li va dir que a Vinaròs, al carrer de Santa Marta, estava l'oficina del Servef, però ell li va dir que no, que allò era l'INEM. Alesgores, la Sra. Miralles diu que no ho va rebatre, perquè no ho sabia, però realment a Vinaròs sí que hi ha una oficina del Servef. Per tant, considera que que el Sr. Urquizu tampoc ho sabia o no s'havia assabentat que això era la Fundació Servei Valencià, de manera que donaven un servei paregut a les oficines del Servef pròpiament dites, amb la qual cosa la gent de Benicarló tenia el servici i el que havien llevat era la Fundació. De fet, explica que s'ha publicat la notícia que acomiadaven tots els treballadors d'aquesta Fundació i la Fundació s'eliminava. Explica que, en aquell moment, el Sr. Urquizu li va dir que posarien a l'Ajuntament una terminal perquè la gent que ho necessités fes ús d'aquesta terminal. Tanmateix, la Sra. Miralles diu que se sap res de la terminal, ni si ens han tornat el local. A més, explica que, a l'estiu, gent que necessitava anar al Servef es va trobar que el centre de Formació Professional del Servef, on sí que hi havia una terminal, estava tancat. Per tant, pregunta si pensen instal·lar la màquina i què ha passat amb el local. Concretament, vol saber si ha revertit a l'Ajuntament o si ens l'han de tornar.

A continuació, el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, respecte a una una notícia publicada en premsa sobre una roda de premsa del Sr. Urquizu en relació amb l'edifici de l'AIDIMA, indica que, tal com estava redactada la notícia, portava a confusió, ja que no s'entenien molt bé les declaracions del Sr. Urquizu. Concretament, el Sr. Sánchez considera que hi havia una incongruència en el tema de la propietat de l'edifici i del solar i, per tant, demana al Sr. Urquizu que explique quina és la situació en este moment del local de l'AIDIMA. Concretament, vol saber si és que s'ha demanat eixa reversió, devolució, cessió, etc., i com està eixa situació i quines propietats es tenen.

Seguidament, la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, manifesta que s'han assabentat per la premsa, i no per Comissió, que per fi arrancarà el servei de menjador social. A aquest respecte, considera que és un servei que no havia d'haver-se tancat, tal com els membres del grup municipal socialista han repetit moltes vegades. Per tant, creu que que ja hauria d'estar en marxa. Indica que, quan es va tancar al mes de juny, es va dir que, a primers de setembre, estaria funcionant i, en canvi, amb sort serà finals d'octubre quan, probablement, el puguem tindre en marxa. Afegeix que no posa en dubte ni critica el treball dels tècnics ni dels voluntaris, però sí que critica la falta de previsió des de la Regidoria i que no ha estat suficientment àgil com per a poder tindre obert a primers de setembre este servei, tenint en compte la situació que estan vivint moltes famílies a Benicarló, que no tenen ingressos. Per tant, considera que és obligació del nostre Ajuntament i seua estar al costat de la gent necessitada i que s'ha d'engegar el més prompte possible. També demana que se'ls proporcione un balanç econòmic de la passada temporada del menjador i si hi ha alguna proposta de previsió econòmica i tècnica per aquesta nova etapa.

L'alcalde s'adreça a la Sra. Agut per a dir-li que, quant a la proposta econòmica, li sembla que fa un mes o dos mesos van aprovar una modificació pressupostària per al menjador social.

La Sra. Agut indica que sí, que eren 10.000 EUR per acabar de pagar, però que allí no estava tot el balanç o un estudi econòmic del que havia sigut tota la campanya i això és el que ella demana.

Arribat aquest punt, la Sra. Marzá Caldés, representant del grup municipal socialista, expressa que, en el Ple del dia 26 de gener de 2012, es van interessar per les instal·lacions municipals on estava l'antic centre municipal de salut. Indica que ja, aleshores, van preguntar si l'equip de govern havia iniciat les mesures per recuperar estes instal·lacions per donar-los un ús i un servici al més prompte possible, davant les grans necessitats dels nostres ciutadans. És per això que els agradaria saber, a hores d'ara, què els ha contestat la Conselleria.

El Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, manifesta que suposa que l'alcalde s'haurà adonat que hi ha arbres del poble que tenen un cotonet blanc que embruta les mosquiteres de les cases i la roba de la gent que passa per sota, a més d'embrutar els cotxes i el terra. Pregunta, doncs, si saben quin és el problema i què s'està fent per a solucionar-lo.

D'altra banda, el Sr. Messeguer pregunta a la regidora sobre l'impuls municipal del banc de llibres que s'està fent i si és cert que l'Ajuntament no ha posat cap diner per això i ni cap suport material per al desenvolupament d'este banc de llibres.

Finalment, el Sr. Ferrer manifesta que els membres del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià pensen que l'alcalde no hauria de fer vindre el president de la Generalitat per a inaugurar un pàrquing que no està en funcionament, que no té llum i que no es pot usar. Consideren que ara sortirem al mapa del món i diran que l'aeroport de Castelló no té avions i el pàrquing de Benicarló no es pot usar. Després d'este comentari, pregunta quan tindrà activitat el pàrquing de la plaça de Mossèn Tomàs, que demà ve a inaugurar el president de la Generalitat.

L'alcalde indica a la Sra. Miralles que, respecte de l'escrit del 5 de setembre de 2012, una vegada ho tinga fet d'Intervenció, tindran tota la informació al complet. Respecte a l'antic centre municipal de salut, explica que van rebre una contestació per part de la Conselleria. A més, afegeix que li estranya que li ho pregunte, perquè, mirant el registre, consta que un registre d'entrada d'un escrit per part de la Conselleria en què ens hem de fer càrrec de les despeses de manteniment de l'edifici. D'altra banda, indica que, per part del que és Salut Pública a través de l'Hospital de Vinaròs, van tindre una reunió, on nosaltres demanàvem tot el que ha quedat lliure del Centre de Salut, mentre que Salut Pública volia fer més ampliacions. De moment, explica que encara no tenen la cessió, perquè l'Ajuntament no paga absolutament cap despesa de llum ni de manteniment d'allí. Per tant, diu que, una vegada que Salut Pública tinga clar tot el que vol fer a la part de dalt, ho traslladarà a l'Ajuntament i suposa que, en eixe moment, serà quan se'ns faça la cessió de tota la part de baix per a ús de l'Ajuntament. A més, afegeix que, una vegada es tinga això, l'equip de govern vol que eixe espai estiga disponible per a totes les entitats municipals.

Canviant d'assumpte, s'adreça al Sr. Ferrer, i li diu que, sobre el cotonet, suposa que el Sr. Ferrer s'haurà adonat que s'han estat fet tractaments fitosanitaris al respecte per part de l'empresa adjudicatària de la jardineria, FCC. Per altra banda, indica que els serveis tècnics són partidaris de no plantar més arbres d'eixos.

Quant al prec del Sr. Ferrer, l'alcalde manifesta que no sap per quina línia van i el que busquen. No obstant això, explica que el que es ve a fer és a inaugurar és la plaça. En segon lloc, indica que que el pàrquing encara no està recepcionat per part de l'Ajuntament i no és cosa nostra. Per tant, diu que, una vegada es recepcione, l'Ajuntament traurà la concessió i espera que siga al més ràpidament possible.

El Sr. Urquizu Mejías, representant del grup municipal popular, s'adreça a la Sra. Miralles per a dir-li que es va demanar per escrit que es prolongara el servei, però malauradament la Fundació s'ha extingit. Respecte a la terminal del Servef, li diu que s'està intentant solucionar al més aviat possible.

D'altra banda, respecte a les manifestacions del Sr. Sánchez sobre l'AIDIMA, indica que l'edifici és de l'IMPIVA, quant a propietat. Explica que es va fer una cessió quan estaven els socialistes al govern i hi havia dos causes de resolució, als 30 anys i en el cas que es deixara de prestar el servei. Afegeix que el que es va cedir en el seu moment és la propietat del sòl, tot i que s'entén per part dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament que han de tornar-ho tot. En canvi, diu que l'IMPIVA pensa que només ha de tornar és el sòl, atès que l'edifici el van costejar ells. Per tant, explica que és una qüestió tècnica que nosaltres no podem resoldre i quan estiga fet l'informe o la contestació per part d'aquest Ajuntament, ho tindrem més clar.

L'alcalde, respecte del tema del menjador social, expressa els tècnics de Serveis Socials estan coordinant tots els voluntaris per a tornar-lo a posar en marxa. També indica que s'ha hagut de parlar amb la Fundació Caixa Castelló i fa pocs dies que van contestar que l'Ajuntament podia comptar un altra vegada amb l'edifici. Ara bé, posa de manifest que estem en un edifici deixat, cedit gratuïtament per part d'una entitat i si el menjador social s'ha retardat ha sigut per això.

La Sra. Martínez Roca, representant del grup municipal popular, en relació amb les manifestacions efectuades pel Sr. Ferrer sobre el banc de llibres, diu que el Sr. Ferrer es va assabentar per la premsa. A més, indica que a les comissions es porten projectes impulsats o campanyes impulsades per l'Ajuntament i això ha sigut un projecte iniciat i treballat per part de les AMPA. Adreçant-se al Sr. Ferrer, li diu que si escolta la seua roda de premsa podrà comprovar que allà va dir que l'Ajuntament havia mantingut una sèrie de reunions amb les AMPA per tal de coordinar entre tots el projecte i per a fer un intercanvi d'impressions entre tots i, sobretot, per a garantir que tots els centres educatius tingueren un banc de llibres, perquè pensa que tots els xiquets o alumnes de la nostra ciutat han de tindre les mateixes oportunitats. En aquest sentit, explica que una AMPA li va transmetre que tenien aquesta idea i va pensar que seria molt bona idea transmetre-la a la resta perquè tingueren també la mateixa iniciativa. Per tant, en la roda de premsa es va comentar que certament era una molt bona iniciativa per ajudar les famílies que més ho necessiten i que actualment estan travessant una situació econòmica. A més, explica que es va destacar l'impacte ecològic respecte al medi ambient que això comporta, la reutilització d'aquests materials i també el foment d'un valor molt important com és la solidaritat entre les famílies o els mateixos alumnes. Afegeix, però, que és cert que allí es va comentar també l'ajuda per part de l'Ajuntament, però ella va comentar que no hi havia previst en el pressupost cap partida pressupostària en la qual es contemplara això i també va comentar la situació econòmica de l'Ajuntament, --la qual considera que el Sr. Ferrer coneix bé, perquè forma part d'aquesta corporació--. Tot i això, diu que en poden parlar de cara a l'any que ve i que si es pren alguna mesura es comentarà a la Comissió o es recollirà en el pressupost. A més, avança que, de cara a l'any que ve, la Conselleria crearà unes ajudes per als bancs de llibres de totes les AMPA i que la Conselleria continuarà mantenint el bo-llibre a les famílies que realment més ho necessiten. Però, sobretot destaca que el suport per part de l'Ajuntament el tenen, ja que l'equip de govern és conscienciat que cal ajudar totes les famílies més necessitades de Benicarló. En aquest sentit, diu que tots saben que per a qualsevol cosa ella va dir que si hi havia alguna urgència o alguna cosa que les AMPA no pogueren solucionar, només calia que ho transmeteren a l'Ajuntament, que prendria les mesures més adients. Tot i això, indica que, de moment, tot ha sortit tot correctament i hi ha hagut molta participació per part de l'alumnat, ja que ha arribat quasi al 50% de participació. Conclou dient, que si el Sr. Ferrer si s'informa bé, podrà veure que ha sigut un èxit i que tots els xiquets tenen eixos llibres.

Respecte de la pregunta que s'ha formulat sobre el Geriàtric, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal socialista, indica que s'han donat les ordres oportunes als Serveis Tècnics d'Urbanisme per tal que donen prioritat a aquest assumpte i s'està treballant amb això. A més, puntualitza, tal com ha fet anteriorment l'alcalde, que Bancaixa no havia confirmat la disponibilitat del local per a menjador social. Per altra banda, indica que s'han estat fent diversos tractaments contra el cotonet i han estat les condicions climatològiques les que han afavorit l'aparició d'aquesta plaga.

Seguidament, la Sra. Miralles manifesta que s'ha adonat que la mateixa pregunta la contesten dues vegades i això el ROF no sap si ho recull. No obstant això, indica que el Sr. Urquizu respecte del local no ha dit res, sinó que només ha dit que ho tractaran en la primera reunió del Consell Local de Desenvolupament Local i la preguntat de la instal·lació de terminals tampoc l'ha contestada. De moment, diu que de terminals a l'Ajuntament no en tenim i només hi ha una terminal del Prop i no funciona. Explica que fa molts de dies que hi ha un cartell al damunt, però de terminals del Servef no hi ha cap. Mentrestant, considera que els aturats de Benicarló han d'anar a Vinaròs. Per altra banda, indica que el registre d'entrada el rep ella com a portaveu, però al registre d'entrada posa només l'enunciat. En aquest sentit, diu que que ella llig el registre d'entrada, però no troba adequat que l'alcalde els diga que ja que tenen el registre d'entrada per assabentar-se de les coses. Conclou dient, que ells sí que creu que s'han d'assabentar de les coses, però per un altre camí, no per llegir el registre d'entrada.

A continuació, el Sr. Urquizu diu a la Sra. Miralles que efectivament té raó. Quant al punt Autoservef, aquest conveni va sortir per part de l'Ajuntament i està referendat pels tècnics de la casa. Explica que, fins on nosaltres sabem, estarà en vigor perquè el terminal és del Servef i no de la Fundació. Per tant, indica que el que poden fer és reclamar-lo i que vinga al més ràpidament possible. Respecte del local, diu que tècnicament no sap com està l'expedient i que preguntarà als tècnics i li donarà informació al proper Ple.

El Sr. Sánchez, s'adreça al Sr. Urquizu per a dir-li que li havia fet la pregunta perquè, tal com ho plantejava la premsa, hi havia un conflicte entre la Generalitat i l'Ajuntament de Benicarló. Indica que l'IMPIVA era el titular de l'edifici i l'Ajuntament era el titular del solar i això li semblava insòlit. Explica que ell es va preocupar i va estar mirant-se l'expedient d'aquesta qüestió i hi ha unes coses que volia matisar perquè el Sr. Urquizu li ha fet una explicació, però ell no hi està molt d'acord. Continua dient que, l'any 1991, l'Ajuntament va acordar en plenari fer la cessió d'eixos terrenys a l'IMPIVA perquè, a través de l'AIDIMA, es construira eixe centre destinat a la indústria del moble. En aquest sentit, explica que, pel que ha vist, eixa concessió es feia per a 30 anys i que l'obligació, en este cas, de l'IMPIVA perquè era el titular, era el manteniment d'eixe centre durant 30 anys. Ara bé, el Sr. Sánchez es pregunta què és manteniment i si és pagar la llum, l'aigua, la neteja, les reparacions, la conservació. Indica que ell entén que sí. En canvi, considera que el que no deia allí era que era «manteniment del servei», perquè el Sr. Urquizu ha dit que allí deia que «si no es prestava el servei, automàticament revertia a l'Ajuntament de Benicarló» i això ell no ho ha vist. Per tant, creu que, com que en aquest moment no hi ha servei, automàticament reverteix, però és que ell no ho ha vist això. Per això, demana que s'assegure bé el Sr. Urquizu, perquè parla de «manteniment» i no diu de què. Per tant, considera que s'entraria en la semàntica de què és el manteniment i ell sap el que és el manteniment d'una cosa i una altra cosa és el manteniment d'un servei. Per tant, ell creu que la solució està en la voluntat de les parts, perquè si entrem en semàntica i ells sostenen o afirmen que manteniment és mantindre el local en condicions, doncs possiblement tindran raó. Conclou reiterant que no hi diu manteniment del servei o servici continu i ell no ho ha vist, per això considera que es tracta d'un tema de voluntats polítiques.

En un nou torn, el Sr. Urquizu puntualitza que el procediment s'ha iniciat a través dels Serveis Tècnics d'aquesta casa i que no és cap apreciació personal de si és servici o manteniment. Explica que es va veure la possibilitat de poder reclamar, es va consultar als Serveis Jurídics o als Serveis Tècnics, van dir que era possible i el procediment està tramitant-se. A més, també considera que és un tema de voluntats. Tanmateix, indica que l'única que ells pot manifestar és que el dia 28 d'agost va tenir una primera reunió amb Rafael Miró, director general de l'IMPIVA, i està havent una aproximació de voluntats. Considera que com a corporació municipal han de preocupar-se del que és patrimoni dels benicarlandos i si pensem que el nostre dret és reclamar-lo, doncs s'ha de fer. A més, indica que és una qüestió jurídica i sí que existeix una voluntat de les persones, perquè el que sí que li han manifestat al director general de l'IMPIVA, --sobretot al voltant de les interpretacions que va fer la premsa--, que més que una discussió sobre la propietat de l'edifici, el que ens interessa és que tan prompte com siga possible a aquell centre que se li puga donar ús i que siga per al profit del desenvolupament empresarial.

La Sra. Agut s'alegra que les obres del geriàtric vagen endavant, perquè no feia falta una gran inversió, només una mica de voluntat per a millorar les instal·lacions. Considera, a més, que sempre serà millor per als usuaris i treballadors. Per altra banda, insisteix en el tema del menjador social dient que s'ha reaccionat tard i ha faltat agilitat perquè no era una cosa nova.

L'alcalde, respecte del Geriàtric, indica que es va veure que hi havia aluminosi, en llevar unes plaques i això no ho sabia ningú. Aleshores, explica que es va haver de modificar el projecte i iniciar el procediment corresponent. Indica que, si no hagués passat això, les obres estarien més que acabades.

Respecte del menjador social, torna a repetir a la Sra. Agut que, gràcies a la Fundació Caixa Castelló, tornen a disposar del local per al menjador social després de diverses negociacions amb ells, cosa que no ha estat fàcil perquè el mes d'agost és inhàbil pràcticament a tots els efectes.

La Sra. Marzá Caldés indica que, tenint en compte que els membres del grup municipal socialista mostren un interés pels temes, els agradaria que se'ls explicaren les coses per a així, almenys, poder respondre quan la gent els pregunta. Per altra banda, en relació amb la intervenció que ha fet l'alcalde abans sobre la intenció d'ampliació de les instal·lacions per part de Salut Pública, pregunta si la intenció d'ells és ocupar la primera planta tota sencera.

L'alcalde contesta a la Sra. Marzá dient-li que Salut Pública vol tota la planta i, per altra banda, volen una entrada personal i independent per a ells. No obstant això, indica que, quan estiga tot aclarit, s'informarà adequadament.

El Sr. Ferrer, respecte als tractaments que s'han fet i s'estan fent contra el cotonet, demana que per a anys successius es facen abans, per no donar una sensació d'abandonament en jardineria. Per altra banda, respecte al banc de llibres, indica que ja li ha quedat clar que no li ha costat cap diner a l'ajuntament.

En el tema de la plaça de Mossèn Tomàs, el Sr. Ferrer considera que l'alcalde pot dir el que vulga perquè han venut a la premsa que el president ve a inaugurar el pàrquing. Per altra banda, pensa que ha estat un poc respecte cap als ciutadans de Benicarló que eixa plaça haja estat plena de blets durant tot l'estiu i, ara que ve el president, la netegen. Ara bé, creu que l'alcalde no li ha contestat la pregunta de quan tindrà activitat i què passa amb el gual que hi ha allí.

En un nou torn, el Sr. García manifesta que ell únicament ha puntualitzat dos coses molt concretes, per tal que no diguen que no tenen la informació. Concretament, explica que s'ha referit al fet que s'han donat tractaments als arbres durant tot l'estiu i que la climatologia d'enguany ha estat fora del normal, amb altíssimes temperatures i sense pluges, la qual cosa ha afavorit el desenvolupament d'eixa plaga.

Finalment, l'alcalde, respecte de les declaracions que ha fet el Sr. Ferrer sobre que l'alcalde ha invitat el president de la Generalitat, matisa que s'ha invitat ell, ja que l'obra és d'ells i, per tant, s'han invitat ells. Explica que l'alcalde no ha posat ni la data ni el dia, ni l'hora ni el moment. Després, respecte del comentari que s'ha venut a la premsa sobre la inauguració de la plaça, manifesta que ell no ha fet cap roda de premsa en eixe sentit i la reacció de la periodista, ja li contesta que no ha sigut així. En relació amb els treballs de jardineria de la plaça, diu que no l'ha netejat l'Ajuntament, perquè eixa plaça no és de l'Ajuntament i correspon posar la plaça en condicions a l'empresa constructora que l'ha feta. Indica que, una vegada ens la donen i s'òbriga al públic, ha de deixar-la en les condicions que ho han de deixar i, a partir d'ací, el servei de jardineria de l'Ajuntament farà el manteniment d'eixos jardins. Quant al gual, explica que el Sr. Ferrer no ho va preguntar en cap plenari, ho va preguntar en la Comissió de Policia i Seguretat i se li va dir que estava pendent de l'informe de la Policia Local. Finalment, diu que si ve el president demà serà benvingut, perquè a més aprofitaran per a parlar amb ell d'altres coses, a més si vénen ací ells s'estalvien un viatge, ja que a vegades ells van allí i de vegades no els reben.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.25 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 28 de setembre de 2012

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa