Ple extraordinari núm. 5/2012, de 4 d'abril.

04/04/2012

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 5/2012 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 4 d'abril de 2012, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 5/2012 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 4 D'ABRIL.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.30 hores del dia 4 d'abril de 2012 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 1r. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ D'ALTA EN L'INVENTARI MUNICIPAL DE BÉNS DEL LOCAL ANNEX A L'AUDITORI MUNICIPAL. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 30 de març de 2012.

Vista la nota marginal (primera reparcel·lació) de data 20 de març de 1.997, que consta en el Registre de la Propietat de Vinaròs de la finca núm. 24.865, inscrita en el Llibre 272, Tom 1048 , la transcripció de la qual és la següent:

«Parcel·la que recau al c. de València, prolongació c. d'Hernán Cortés, c. del Grau i plaça pública. Fita, nord amb c. de València, sud, c. Grau, est, amb plaça pública i oest, prolongació Hernán Cortés de forma rectangular de 1.214,21 m2 de sòl, amb 2.428,42 de sostre construït, sobre la qual existeix un edifici de dos plantes, aquest aprofitament participarà en sis coma vuit mil sis-cents per cent de la càrrega derivada de l'execució de l'actuació integrada i que provisionalment es fixa en 6.486.160 pessetes. Està afectada a més, a favor de la Hisenda Pública per raó de la seua procedència. Aquesta finca és una de les nou que formen la unitat d'actuació núm. 21 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i en l'acord de compensació s'adjudica a l'Ajuntament de Benicarló, a favor del qual la va inscriure a títol d'adjudicació en Junta de Compensació».

Vist que la Comissió de Govern, de data 7 de setembre de 2000, va acordar aprovar l'estudi bàsic per a la instal·lació d'un bar cafeteria a l'edifici on s'ubica actualment l'Auditori Municipal, amb un pressupost estimat de 12.000.000 pessetes. Aquest estudi va ser redactar per l'arquitecte municipal el 7 d'abril de 2000.

El 7 de novembre de 2001 va ser subscrit un contracte administratiu amb la mercantil PROCOVIFA CONSTRUCTORA, SA, relatiu a l'execució de les obres de construcció d'un bar cafeteria per import de 9.842,334 ptes. IVA inclòs/59.153,61 euros; amb un termini d'execució de tres mesos.

En data 6 de juny de 2002 va ser subscrita l'acta de recepció del denominat bar cafeteria en les antigues oficines de Fontcuberta, per l'adjudicatari de les citades obres PROCOVIFA CONSTRUCTORA, SA (AUGIMAR GRUPO INMOBILIARIO), per l'alcalde de l'Ajuntament, per la Direcció Facultativa de les Obres (Sr. Pérez Lores) i pel director de l'execució de les obres (Sr. Vidal Mormeneo).

Vist que el citat immoble no consta donat d'alta en l'Inventari de Béns i Drets de la corporació i la seua inscripció és necessària, ja que el Negociat de Contractació està instruint l'expedient administratiu per arrendar aquest immoble per exercir l'activitat de bar cafeteria.

Atès el que disposa de l'art. 17 al 36 del Reglament de Béns de las Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, respecte a la conservació i tutela dels béns de propietat municipal.

Atès que segons el que estableix l'art. 36 de la Llei 33/2003, de Patrimoni de les Administracions Públiques, el previst en l'art. 85 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, així com en l'art. 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, les corporacions locals han d'inscriure en el Registre de la Propietat els seus béns immobles i drets reals, d'acord amb el previst en la legislació hipotecària, i és, per tant, títol suficient per a aquest efecte la certificació que amb relació a l'inventari aprovat, expedisca el secretari amb el vistiplau del president.

Atès el que disposa en els art. 79 al 83 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 34 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Donar d'alta en l'Inventari de Béns i Drets de l'Ajuntament de Benicarló, en l'epígraf de béns immobles, el següent bé immoble urbà:

-Local annex a l'Auditori Municipal ubicat a la pl. de la Comunitat Valenciana, la superfície del qual és de 133,10 m2.

Límits:

NORD: Passadís de sortida d'emergència de l'Auditori (prolongació c. d'Hernán Cortés).

EST:Sala cedida a una associació cultural.

OEST: C. de València.

SUD: Plaça de la Comunitat Valenciana.

Qualificació jurídica: Bé patrimonial o de propis.

Destinació: En l'actualitat, bar cafeteria. Consta d'un espai destinat a cafeteria (104,10 m2); magatzem (10,93 m2); barra (8,30 m2); servicis homes (3,29 m2); servicis dones (3,29 m2).

Segon . Inscriure en el Registre de la Propietat l'esmentat bé, d'acord amb el que preveu l'art. 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, per a la qual cosa es remetrà al Registre una certificació del secretari en relació amb el bé donat d'alta.

Tercer. Remetre una còpia de l'acord a la Comunitat Autònoma i a la Subdelegació del Govern als efectes de complir el que estableix l'art. 32 del Reglament de Béns de les entitats locals.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE DATA 27 DE FEBRER DE 2012, D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2011. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 27 de febrer de 2012, que fa referència a l'aprovació de la Liquidació del Pressupost General de l'exercici 2011, integrada per la de l'Ajuntament i la de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent contingut dispositiu:

«Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de l'exercici 2011, integrada per la de l'Ajuntament i la de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent resum:


Segon. Donar compte del present Decret al Ple de la corporació i a la Junta Rectora de l'Organisme Autònom, en la primera sessió que tinga lloc, de conformitat amb l' art. 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, abans esmentat.

Tercer. Remetre els documents de què consta la liquidació, a l'Administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma Valenciana.»

PUNT 3r. DICTAMEN A LA DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE DATA 29 DE FEBRER DE 2012, D'APROVACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT. La corporació queda assabentada del contingut del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal de data 29/02/12, que fa referència a l'aprovació de la Incorporació de romanents de l'exercici 2011, amb el següent contingut dispositiu:

«Primer. La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb romanent de tresoreria per a despeses amb finançament afectat, d'acord amb el que preveu l'article 182.3 del RDL 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals:

Proj.

Progr

Econ.

Denominació

Import

3900

155

60099

Urbanització UA 3 bis

45.099,47

1802

155

60099

Urbanització c. de Sant Telm

45.621,24

2702

331

61000

Museu ciutat

7.138,06

0703

155

60099

Urbanització c. de València

43.303,43

1104

155

60099

Corts Valencianes

19.162,41

3206

341

63200

Tancat Pavelló

1.871,24

0607

155

60099

Vial les Solades

4.435,33

0707

155

60099

Vial junt al Parador

13.741,60

0208

920

62300

Maquinària, instal. utillatge

2.157,82

0308

920

62500

Mobiliari i estris

6.272,58

0408

920

62600

Equips processos informació

154,69

1008

156

62200

Servicis Sant Gregori

724,95

1708

331

62200

Teatre (projecte)

554,88

2308

341

62300

Maquinària, instal. utillatge

1.943,86

2708

155

60001

Expropiacions terrenys

0,30

3608

155

60099

Sant Elm

52.596,28

4008

155

60099

Sector Mercat II

205.259,82

4108

155

60099

Sector 7

457.225,05

4308

491

62300

Maquinària, instal. utillatge

503,41

4408

432

60099

Adequació platges i recurs. mart.

14.903,58

2909

331

62500

Instruments música

999,00

3309

156

63200

Finalitz. Obres c. de Càlig

101.166,65

3509

155

61000

Passadís pl. Ajuntament

6.318,44

3609

155

60001

Expropiació terrenys

60.000,00

3709

155

60098

UE-4 Sector 8-A

6.231,26

0110

132

62300

Maquin. Instal·lac. Policia Local

27.296,81

0210

151

60001

Expropiacions terrenys

17.734,09

0310

151

61000

Urbanització carrers

125.000,00

0510

156

62400

Elements transport

1.045,01

0710

156

62300

Enllumenat públic

20.638,47

0910

156

61000

Senyalització viària

25.193,75

1010

156

62300

Maquinària

8.330,26

1210

232

62500

Mobiliari Servicis Socials

6.890,97

1310

232

62300

Maquinària Servicis Socials

3.190,36

1410

312

62300

Millora serveis assistencials

10.855,75

1510

325

62500

Mobiliari Conservatori

574,63

1610

325

63200

Edifici Conservatori

144,57

1710

325

62600

Equip. processos inform. Conserv.

800,00

1810

331

62500

Mobiliari Centres culturals

5.502,69

1910

331

62800

Fons de Biblioteca

1.137,73

2010

331

63200

Edificis Auditori

18.000,00

2110

333

63200

Edificis Mucbe

2.249,92

2210

333

62500

Mobiliari Mucbe

9.434,95

2310

338

62300

Instal·lació aire condicionat

3.500,00

2410

341

62200

Adaptació instal. esportives

7.344,67

2510

341

63210

Millora instal·lacions esportives

5.666,77

2610

341

62500

Mobiliari esportiu

12.188,29

2710

341

62300

Maquin. instal·lac. esportives

528,62

2810

412

62300

Edifici Cambra Agrària

7.000,00

2910

431

62200

Edifici Mercat

3.000,00

3010

432

60099

Adequació platges

1.281,80

3210

920

62600

Equips processos informació

24.676,91

4510

151

62900

Centre transf. IVADIS

15.555,05

4910

151

62500

Mobiliari barreres bous

616,31

5110

155

60099

Urb. Prolong. C/ Hernán Cortés

75.000,00

5210

155

60099

Urbanitz. Av. Illes Columbretes

130.000,00

5510

151

61000

Asfaltat carrers

3.590,01

5810

151

61000

Urb. Av. de Magallanes

262,55

0111

155

61900

IRIBD Ús general

213.970,72

0211

331

62500

Instruments banda

1.734,99

0311

331

62800

Fons de Biblioteca

15.000,00

0411

341

62200

INAFO Servicis Edif.

470.342,91

0511

341

63200

IRAFO Servicis edif. OC

29.659,88

1511

155

61000

Urbanitz. entorn Ródenas

25.000,00

1611

155

63200

Urbanitz. solars

26.804,40

1811

431

62900

Contenidors subterranis

0,15

2211

435

62700

Inv. Pla Excel. Turística

27.600,00

435

22706

Pla Competitivitat Turística

124.245,98

2311

151

60001

Expropiacions terrenys

133.947,56

2411

151

61000

Vies públiques

37.913,12

2511

156

62500

Parcs infantils

21.240,00

2611

333

61900

Restauració capella Convent

70.000,00

2711

232

22631

Programa menjador social

2.217,00

Total

2.871.293,00

Segon. La incorporació dels següents romanents de crèdit finançats amb compromisos d'ingressos de quotes, en base a l'art. 182.3 del RD 2/2004 i l'art. 48.3 a) del RD 500/90:

Proj.

Prog.

Econ.

Denominació

Import

3308

155

60099

Vial Los Ángeles

28.004,87

4108

155

60099

Sector 7

1.925.354,60

Total

1.953.359,47

Tercer. Així mateix es destinen 44.086,78 euros a la incorporació de romanents de crèdit que emparen compromisos de despesa a què fa referència el paràgraf 2.b) de l'art. 157 del RD 2 / 2004, tal com permet l'art. 182.1.b) d'aquesta mateixa Llei, sempre que existisquen suficients recursos financers per a això, com en aquest cas per resultar de la liquidació un romanent de Tresoreria positiu. Els romanents de crèdit que s'incorporen són:

Progr

Econ

Titular

Descripció

Import

132

22114

ARMERIA RAUL SL

1 pistola HK-30s 9 mm/pb

649,00

151

21200

AVILA BOSCH SL

substitució dipòsit gasoil calefacció Aj.

664,94

151

22706

CONSULTING CRUZ S.U.L

Proj i certif. Inst. elèctrica bar La Petanca.

1.917,50

151

22706

NOVA SAT XXI SL

Instal·lació sistema control aire edif. Gòtic.

214,47

151

22706

IMES, S.A.

Instal·lació sistema control enllum. públic.

1.781,80

232

48000

FUND. DANY CEREBRAL ATENEO

Subvenció nominativa/11.

3.000,00

232

48000

FUND. DANY CEREBRAL ATENEO

Conveni serv. transport adaptat

2.652,03

232

48900

MANS UNIDES

Subvenció Mans Unides/11

8.000,00

331

22706

COLLA DOLÇAINERS BENICARL

Activitats 2011 colla dolçainers.

3.600,00

331

48900

ASSOC. CULTURAL PERE THOUS

Subvencionis entitats culturals activitats

204,78

331

48900

AS.MUSICAL CIUD.BENICARLO

Subvencionis entitats culturals activitats

2.031,19

331

48900

ASSOC. ANTICS ALUMNES LA SALLE

Subvencionis entitats culturals activitats

588,59

331

48900

CENTRE ARAGONES DE BLÓ

Subvencionis entitats culturals activitats

129,01

331

48900

BENICARLÓ ART

Subvencionis entitats culturals activitats

30,68

331

48900

GRUP DE BOMBOS I TABALS

Subvencionis entitats culturals activitats

480,00

331

48900

CORAL POLIFÒNICA BENICARL

Subvencionis entitats culturals activitats

795,04

331

48900

PENYA EQUATORIANA PAÍS AMAZ

Subvencionis entitats culturals activitats

66,40

331

48900

AS. CULTUR.ALAMBOR

Subvencionis entitats culturals activitats

664,38

331

48900

AS. SENEGALESA DEL MAEST.

Subvencionis entitats culturals activitats

615,16

331

48900

AS. CULTURAL DIABOLUS

Subvencionis entitats culturals activitats

1.453,60

331

48900

ASSOC. DE LA DONA

Subvencionis entitats culturals activitats

909,50

331

48900

ASSOC. DONA LLAURADORA

Subvencionis entitats culturals activitats

689,82

331

48900

ASSOC. BONSAI BENICARLÓ

Subvencionis entitats culturals activitats

756,02

331

48900

ENFOQUE, AGRUP.FOTOGR.BLO

Subvencionis entitats culturals activitats

367,77

331

48900

COR DA CAPO

Subvencionis entitats culturals activitats

1.532,55

331

48900

CENTRE ESTUDIS MAESTRAT

Subvencionis entitats culturals activitats

1.340,46

331

48900

CASA ANDALUCIA

Subvencionis entitats culturals activitats

950,40

341

22609

NAVAS SOLSONA, JAVIER

Informació activitats esportives 2011.

295,00

341

22609

ANIMANDI CASTELLO SL

monitors Campanya Esportiva Hivern/11.

4.370,96

341

22609

MARTI Y BELLMUNT SL

monitors Campanya Esportiva Hivern/11.

3.335,73

Total

44.086,78

PUNT 4t. DICTAMEN A LA DACIÓ DE COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT I DE L'OACSE, CORRESPONENT AL QUART TRIMESTRE DE 2011. En compliment del que disposa la Base 79 de les d'execució del pressupost, la corporació queda assabentada de l'estat d'execució del pressupost d'ingressos i de despeses de l'Ajuntament, corresponent al quart trimestre de 2011, i que consta de 72 pàgines, l'execució d'ingressos i 190 pàgines l'execució de despeses.

En la pàg. 72 d'Ingressos figura:

Previsió Inic.

19.430.666,24

Modificacions

10.497.456,99

Drets Recon.

24.669.926,60

D. R. Anul·lats

831.570,74

Der .Reco. Net

23.838.355,86

Cobraments

20.031.774,72

Devolucions

163.715,64

Cobraments nets

19.868.059,08

En la pàg. 190 de despeses figura:

Consi. inicial

19.430.666,24

Modificacions

10.497.456,99

Cons. definitiva

29.928.123,23

Compromisos (D)

26.056.383,27

Oblig. reco (O)

23.977.759,98

Ordenats (P)

0,00

Realitzats (T)

12.015.883,16

Igualment, la corporació queda assabentada del contingut de l'estat d'execució del Pressupost (ingressos i despeses) de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats:

En la pàg. 3 d'ingressos figura:

Previsió Inic.

2.928.200,45

Modificacions

661.915,17

Drets recon.

3.168.541,44

D. R. anul·lats

70.760,24

Der. reco. net

3.097.781,20

Cobraments

2.391.471,44

Devolucions

70.760,24

Cobraments nets

2.320.711,20

En la pàg. 15 de despeses, figura:

Consi. inicial

2.928.200,45

Modificacions

661.915,17

Cons. definitiva

3.590.115,62

Compromisos (D)

1.829.626,94

Oblig. reco (O)

1.321.464,61

Ordenats (P)

0,00

Realitzats (T)

2.636.673,87

PUNT 5é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 1/2012. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, de data 26/03/12, de modificació pressupostària amb un crèdit extraordinari i un suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per l'import total de 1.766.964,25 euros.

En primer lloc fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que els membres del grup municipal socialista votaran a favor d'aquesta modificació pressupostària, ja que el seu grup, quant a a les actuacions econòmiques que els proposa l'equip de govern, considera que són eficaces i bones. Per tant, manifesta que hi donaran suport i aquesta modificació l'aprovaran. A més, diu que entenen que la proposta que els ha aplegat des del Departament d'Intervenció i Tresoreria, per a no haver-nos d'acollir o comprometre'ns al Decret del Govern en el tema de pagament de proveïdors, és una fórmula adequada i bon. Per tant, aprovaran aquesta modificació pressupostària.

Seguidament, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, s'adreça al Sr. Sánchez Martí per a donar-li les gràcies per donar suport a aquesta modificació pressupostària.

Vistos els informes del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació, el primer, a la modificació pressupostària proposta i, el segon, en relació a l'estabilitat pressupostària sobre aquesta modificació.

Vista la proposta de la cap d'ingressos de data 26/03/12, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 1/2012, amb el següent detall: Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 1.454.602,90 euros i un crèdit extraordinari per import de 312.361,35 euros, a les següents aplicacions pressupostàries:

Crèdit extraordinari

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

47.384,28

Capítol VI. Inversions reals

264.977,07

Total

312.361,35

Suplement de crèdit

Capítol I. Despeses de personal

110,00

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis

1.409.708,29

Capítol III. Despeses financeres

40.545,61

Capítol IV. Transferències corrents

4.239,00

Total

1.454.602,90

El finançament d'aquesta modificació, que ascendeix a 1.766.964,25 euros, s'ha de realitzar amb romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2011.

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar-hi reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 6é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS (2). Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, així com l'informe favorable emès pel viceinterventor municipal, ambdós de data 26 de març de l'any en curs, en relació a l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit (2).

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que els membres del seu grup no donaran suport a aquest punt, tal com va manifestar en la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda. Concretament, explica que el motiu és perquè, --encara que entenen que el reconeixement de les factures és obligatori perquè puguen cobrar els proveïdors--, moltes d'aquestes factures, moltes d'aqueixes compres i serveis estan fetes a través d'una contractació il·legal, una contractació que no complix en moltes casos amb la Llei de Contractes de l'Estat. Per tant, com això no poden aprovar-ho i no poden fer cap altra cosa més que atendre l'objecció d'Intervenció i, per això, els membres del grup municipal socialista s'abstindran en aquest punt.

En segon lloc, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, per a dir que els membres del seu grup votaran favorablement perquè pensen que tots aquests serveis que ha fet la gent en aquests moments, han de cobrar-los. Per altra banda, demana que a partir d'aquest any 2012 les coses es facen una mica millor.

A continuació, el Sr. Serrano Forner, representant del grup municipal popular, manifesta que efectivament, un dels compromisos que tenen i que s'ha marcat l'equip de govern enguany és normalitzar la situació d'aquells procediments que, per hac o per be, no tenen contracte o, en algun cas, factures que no han seguit el procediment potser per les presses. Continua dient que el seu compromís és aqueixa situació normalitzar-la i que totes les factures passen els seus procediments.

Seguidament, el Sr. Sánchez s'adreça al Sr. Serrano per a reafirmar-se amb el que ha dit anteriorment. Es reitera, doncs, en el fet que ells no és que vagen a votar en contra, sinó que s'abstindran, perquè sí que volen reconéixer que la gent puga cobrar, ja que reconeixen que la gent té dret a cobrar, però no poden donar suport ni aprovar una qüestió té l'objecció d'Intervenció pel procediment que s'ha seguit. Per altra banda, diu que el Sr. Serrano ha dit que el procediment ha sigut per hac o per be. A aquest respecte, el Sr. Sánchez manifesta no saber si ha sigut per hac o per be, perquè això ho deu saber el Sr. Serrano, però en l'ultim ple que es va parlar d'aquesta qüestió, el Sr. Serrano fins i tot va definir què era l'hac o el be. Considera que podrà dir que si molts de contractes, molts de serveis o compres no es licitaven era perquè era més barat per a l'Ajuntament, però li dir, al Sr. Serrano, que en tretze anys que porta en aquesta casa, això és una de les coses més greus i més fortes que ha sentit per part d'un regidor. És a dir, considera que està admetent que està incomplint la llei. Afegeix, a més, que el senyor alcalde se la salta moltes vegades, però no ho admet. En canvi, creu que el Sr. Serrano sí que ho admet, la qual cosa és greu i ell no ho ha vist mai. Concretament, es refereix al fer que el Sr. Serrano ha admès, (encara que no ho vol dir) la prevaricació, justificant-ho en el fet que les factures, els costos ens sortiran més barats perquè quan nosaltres fem un plec de condicions, els serveis tècnics d'aquesta casa, de fer el plec de les tècniques, ens diuen que segurament ens costarà més car que el d'ara, doncs ja no es licita. Fins i tot, diu que va haver una companya que va dir: «que vostè no ho faria igual?». A aquest respecte, el Sr. Sánchez afirma que la resposta és no i que ni ella ni ell ni ningú. Així doncs, manifesta que admetre que està conscientment incomplint la legalitat, per hac o per be, no és justificació, perquè aqueixes tècniques podrien sortir més cares que el que ens costa ara. De fet, el Sr. Sánchez considera que el Sr. Serrano ja pot garantir-li que quan això surt en una licitació pública, una baixa en la licitació no ens podria costar fins i tot més barata del que ens costa ara. Creu que potser és perquè el Sr. Serrano ja veu més enllà i justifica la seua il·legalitat dient que, damunt, el servei li costarà més car. El Sr. Sánchez reitera, doncs, al Sr. Serrano que això és el més greu que ha sentit en aquesta casa, en tretze anys que ell porta de regidor, ja que mai havia sentit un regidor admetre públicament que està incomplint la Llei a consciència i que ho fa, damunt, en defensa dels interessos de l'Ajuntament. Considera que això només ho ha fet el Sr. Serrano. Per tant, afirma que, quan el Sr. Serrano fa un examen de consciència i diu «faré propòsit d'esmena i a partir de l'any que ve això canviarà», el Sr. Sánchez pensa que benvingut siga el canvi, però que no l'agarren tirant flors ni violes. És a dir, considera que un ha de fer les coses des de la legalitat, des del que li mana la Llei, la qual cosa no és per traure-ho com una mostra d'orgull, ja que, de mèrit, no en té cap.

Per altra banda, el Sr. Sánchez explica que li ho diu, al Sr. Serrano, perquè ara ell és el regidor. A més, creu que el cas del Sr. Serrano és més greu, perquè abans hi havia un Negociat de Contractació i un regidor d'Hisenda i el de Contractació contractava i el d'Hisenda pagava. En canvi, diu que ara el Sr. Serrano és de les dues coses, per això el cas del Sr. Serrano és més greu. Tot i això, manifesta que això no vol dir que abans no es feia, ja que abans d'entrar el Sr. Serrano també es feia, encara que la diferència és que abans es passaven per Comissió Informativa i els membres del grup municipal socialista les votaven en contra, perquè hi havien objeccions d'Intervenció i, quan arribaven al Ple, seguien votant-les en contra. Ara, en canvi, diu que l'alcalde va decidir que ja estava fart de sentir-los dir que no a les comissions i als plens i ha decidit que això ja no és així i que simplement ell alçarà per decret l'objecció d'Intervenció i després anirà a la Junta de Govern, on els membres de l'equip de govern aprovaran el pagament d'aqueixes factures. Aleshores, el Sr. Sánchez exclama que viva la il·legalitat i que, al Sr. Serrano, això li és l'hac o el be. Conclou dient que el fet que Sr. Serrano ací en un Ple admeta que és il·legal a consciència i que, damunt, ho fa pel bé del poble és el més greu que ell ha sentit, en tretze anys que porta com a regidor en aquest Ajuntament.

En un nou torn, el Sr. Serrano s'adreça al Sr. Sánchez per a dir-li que aquest va ser dos anys regidor de Contractació, segons creu recordar. Per altra banda, li pregunta al Sr. Sánchez si tots els contractes, que va estar quan estava aquest, estaven tots bé i si tots els subministraments tenien contracte. El Sr. Serrano diu que no ho sap i que per això li ho ha pregunta al Sr. Sánchez. A més, el Sr. Serrano diu al Sr. Sánchez que no es guisa res, sinó que ací s'inicien les procediments. Explica que hi ha plecs que no es trauen perquè queden deserts o bé perquè no es presenta ningú o perquè no li interessa i el Sr. Sánchez sap que el servei s'ha de donar. Continua dient que abans ha començat el seu discurs dient que enguany normalitzaran la situació i, de fet, ja s'han començat procediments per a normalitzar la situació d'aquells contractes que no tenen el corresponent contracte, com puga ser la neteja d'edificis, les zones enjardinades i la resta. Explica que ell porta dos departaments i el de Contractació elabora els plecs i ho fa tot i després es trau a licitació i s'adjudica o no s'adjudica. Per això, insisteix en el fet que ell no es guisa res, perquè no ho prepara ell ni ho fa ell ni dóna allò. Per tant, demana que no s'equivoque al Sr. Sánchez, ja que això ell sap que no és així. A més, assegura que la situació van a normalitzar-la a partir de ja i que ja estan fent les coses com entenen que s'han de fer. Així doncs, afirma que el compromís d'aquest equip de govern és que tots els contractes tinguen el seu corresponent contracte i totes les factures tinguen el procediment que marca la Llei.

Per altra banda, sobre el que el Sr. Sánchez respecte que és el més greu que ha sentit, diu que potser li podria dir coses més greus que han passat en aquest Ajuntament i precisament quan governaven els membres del partit socialista. Per tant, li demana que no li diga que és el més greu que el Sr. Sánchez ha sentit a este Ajuntament, perquè el Sr. Serrano afirma que ací ni es guisa ni es menja res. Simplement, creu que s'ha de fer un treball i el treball és aqueix i normalitzaran la situació i que faran el que s'haja de fer. Per tant, assegura que trauran tots els contractes a licitació, encara que entén els membres del grup municipal socialista voten en contra o s'abstinguen. Tot i això, considera que la gent ha de cobrar, però al mateix temps la gent també el que ha de saber és que l'Ajuntament de Benicarló no ha hagut de recórrer a crèdit per a pagar les factures, afortunadament. Amb això creu que tan malament tampoc estan.

Finalment, l'alcalde conclou el debat dient que ell només ha de dir que ell la llei no se la salta o intenta no saltar-se-la, el que ocorre és que a vegades se salta la llei que algun regidor vol imposar ací.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per quinze vots a favor i set abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit (2) que es presenta en l'annex adjunt, per un import total de 30.814,03 euros, i que corresponen a factures que s'aplicaran directament al Pressupost de 2012.

PUNT 7é. DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE LA PART PROPORCIONAL D'UN GUAL AL C. DE CÉSAR CATALDO. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula el tinent d'Alcalde de l'Àrea d'Economia, Hisenda i Personal de data 15/03/12, perquè es procedisca a la devolució de la part proporcional del import del gual núm. 739 del qual és titular la Sra. Josefina Rodríguez Lloret, tenint en compte que en la relació aprovada pel Ple en la sessió del 27/10/11, es va ometre dit gual, a causa del fet que l'emplaçament d'aquest figura al c. de València núm. 10, però no obstant això, l'entrada al garatge s'efectua pel c. de César Cataldo.

Vist l'informe núm. 72/12 del viceinterventor de data 15/03/2012, en el sentit que no procedeix la concessió de la bonificació fiscal proposta.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Resoldre la discrepància del viceinterventor en el sentit de continuar el procediment.

Segon. Concedir un benefici fiscal aplicable a l'Ordenança T-14 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a l'interessat que a continuació es detalla, sempre que estiga al corrent del pagament d'aquesta taxa, corresponent als següents períodes que va romandre tallada al tràfic rodat al c. de César Cataldo, amb motiu de l'execució de les obres de reurbanització, a càrrec de la partida 33100 i per l'import que també s'indica:

  • 3 mesos i 8 dies de l'exercici 2010 (tram av. de Iecla-Marquès de Benicarló).

  • 5 mesos i 14 dies de l'exercici 2011 (tram av. de Iecla-Marquès de Benicarló).

Tram av. de Iecla-Marquès de Benicarló

NIF

TITULAR

DIRECCIÓ GUAL

IMPORT

18696106G

Rodríguez Lloret, Josefina

c. de César Cataldo, (València, 10)

95,87 EUR

TOTAL

95,87 EUR

Tercer. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció de la present notificació davant el Ple. Així mateix, pot interposar-se un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la recepció de la notificació, d'acord amb el que regula l'article 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.50 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 4 d'abril de 2012

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa