Ple ordinari núm. 18/2011, de 24 de novembre.

24/11/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 18/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 24 de novembre de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 18/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 24 de novembre de 2011 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 15/2011, DE 24 D'OCTUBRE, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 16/2011, DE 27 D'OCTUBRE I DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2011, D'11 DE NOVEMBRE. Per unanimitat dels membres assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 15/2011, de 24 d'octubre, de l'acta de la sessió ordinària núm. 16/2011, de 27 d'octubre i de l'acta de la sessió extraordinària núm. 17/2011, d'11 de novembre amb l'excepció que on diu, a l'acta núm. 16/2011, de 27 d'octubre (pàg. 26-2n paràgraf) «Sra. Miralles Romero» ha de dir «Sra. Miralles Ferrando»; en relació amb el contingut de l'acta núm. 17/2011, d'11 de novembre (pàg. 22-2n paràgraf) on diu «Sr. Mascarell Miralles» ha de dir «Sr. Mascarell Moros» i on diu també a la pàg. 22-2n paràgraf d'aquesta última acta «d'apujar el 0,5» ha de dir «d'apujar el 0,05»).

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC COMPLEMENTARI SIGNAT EL 14 D'ABRIL DE 2004, AMB L'AGENT URBANITZADOR, PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DEL PRI SANT ISIDRE. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 28 d'octubre de 2011.

Relació de fets

 1. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 30 d'octubre de 2003, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, l'Homologació i Pla de Reforma Interior Sant Isidre de la UE 1 i la UE 2 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com el Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló per a la seua gestió indirecta i el va adjudicar a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, amb NIF F-12009353.

 2. En data 30 de gener de 2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló va acordar aprovar definitivament i l'Homologació i Pla de Reforma Interior Sant Isidre de la UE 1 i la UE2 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló (BOP de Castelló núm. 32, de 13 de març de 2004 i DOCV núm. 4.746, de 5 de maig de 2004).

 3. En data 14 d'abril de 2004, l'Ajuntament de Benicarló i la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló van subscriure el corresponent conveni urbanístic per a la gestió del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 i la UE2 del Sector San Isidro del PGOU de Benicarló, amb el compromís de la referida Cooperativa a finalitzar les obres d'urbanització en un termini màxim de 35 mesos, comptadors des del dia de la publicació en el BOP de l'acord d'aprovació i adjudicació definitiva i ferma del programa. En concret, es comprometia a l'execució material de les obres en el termini de 27 mesos, des de l'entrada en vigor del programa.

  Així mateix , l'agent urbanitzador es comprometia a construir un aparcament sota l'espai públic (espais lliures i els seus elements de connexió, i quedava exclòs el viari convencional), en les condicions que havien de fixar-se en un estudi de detall que havia de presentar, així com a la cessió de l'ús d'un local de 150 m2, en planta baixa o primera planta, destinat a usos d'interès general. A més, s'havia de garantir la utilització gratuïta d'aquest.

 1. L'agent urbantizador va dipositar en data 14 d'abril de 2004 en la Tresoreria municipal, per a respondre de les obligacions adquirides en virtut de l'anterior conveni, una garantia del 7% dels costos previstos de l'obra d'urbanització. En concret, un aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 95.676,84 euros (referència 8.667/2004).

 2. En data 24 de febrer de 2005, es va aprovar el Projecte d'Urbanització del PAI Sant Isidre (OI 1 i OI 2 del PRI Sant Isidre), presentat per l'agent urbanitzador en data 2 d'agost de 2004 (registre d'entrada núm. 11.140), i exposat al públic mitjançant un anunci en el DOCV de data 26 d'agost de 2004, amb les condicions establertes pels Serveis Tècnics Municipals, en informe de data 2 de febrer de 2005 (BOP de Castelló núm. 88, de 25 de juliol de 2006). Així mateix, es va aprovar un estudi de detall per a la delimitació de l'ocupació del subsòl públic per al seu ús com aparcament en l'àmbit de l'actuació presentat per l'agent urbanitzador en data 28 de setembre de 2004 (registre d'entrada núm. 13.742), i exposat al públic mitjançant un anunci en el DOCV de data 8 de novembre de 2004, segons les condicions establertes per l'arquitecte municipal en el seu informe de data 2 de febrer de 2005.

 3. Mitjançant decrets d'Alcaldia, de dates 6 d'octubre de 2005 i 10 de juliol de 2006, es van aprovar els projectes de reparcel·lació de la UE 1 i la UE2 del PRI Sant Isidre, respectivament, presentats per l'agent urbanitzador (BOP de Castelló núm. 134, de 8 de novembre de 2005 i núm. 89, de 27 de juliol de 2006, respectivament).

 4. En data 22 d'octubre de 2010, l'Ajuntament de Benicarló rep l'obra d'urbanització executada, corresponent a la UE 2 i part de la U E 1, per a la seua destinació a l'ús o servei públic i va quedar pendent part de l'obra d'urbanització de la UE 1

 5. En data 12 de gener de 2011 (registre d'entrada núm. 447), el Sr. Florencio Herrero Celades, en representació de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, comunica que ha cedit la seua condició d'agent urbantizador, en un document privat de data 11 de gener de 2011, a la mercantil Promotora del Vallés, SL, única propietària de la totalitat dels terrenys inclosos en l'àmbit de la UE 1 del PRI Sant Isidre, que és justament la unitat d'execució que falta per urbanitzar.

 6. En data 8 de març de 2011 (registre d'entrada núm. 3.748), el Sr. Jaume Farras Hernández, en representació de la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, amb NIF núm. B-08253197, i domicili en el carrer de Gràcia, núm. 33-4t-3ª de Sabadell, presenta un escrit en el qual manifesta la cessió de la condició d'agent urbanitzador que es va signar en un document privat de data 11 de gener de 2011 i va quedar condicionada a l'aprovació o autorització expressa d'aquesta per l'Ajuntament de Benicarló. Així mateix, manifesta que la situació d'estancament que està vivint el sector immobiliari en l'actualitat impedeix l'execució de les obres d'urbanització pendents en aquest moment. Per tant, sol·licita l'ampliació dels terminis d'execució fins que es reactive el mercat, amb la signatura d'un nou conveni urbanístic. Mentrestant, proposa a l'Ajuntament la cessió temporal de l'ús dels terrenys de la seua propietat per a ser utilitzats com zona d'aparcament públic.

 7. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 4 de maig de 2011, es va autoritzar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló que tenia actualment la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, en favor de la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, amb NIF núm. B-08253197, i domicili en el carrer Gràcia, núm. 33-4t-3ª de Sabadell, subrogant-se aquesta en tots els drets i obligacions contrets per aquella en virtut del conveni urbanístic subscrit en data 14 d'abril de 2004, amb l'Ajuntament de Benicarló, condicionant l'eficàcia d'aquesta autorització, a la formalització de la cessió de la condició d'agent urbanitzador en escriptura pública, i a la constitució per la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL d'una garantia per import de 74.718,27 euros (corresponent al 10% de l cost d'urbanització de la UE 1, segons el projecte d'urbanització aprovat). Així mateix, es va acordar que, una vegada eficaç l'autorització de la cessió, per haver-se acreditat el compliment dels condicionaments anteriors, calia subscriure un conveni urbanístic entre el nou agent urbanitzador i l'Ajuntament de Benicarló, complementari al de data 14 d'abril de 2004 que establís nous terminis d'execució del Programa, així com la cessió temporal dels terrenys inclosos en l'àmbit de la UE 1 per a ús de l'Ajuntament de Benicarló fins al moment que s'iniciés l'execució de la urbanització. El referit conveni urbanístic havia de ser objecte d'aprovació municipal, prèvia obertura d'un període d'informació pública per termini de vint dies sobre el projecte de conveni.

 8. Vista la proposta de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14 d'abril de 2004, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, formulada per l'agent urbanitzador.

 9. En virtut del previst en la disposició addicional 4a, de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 10. D'acord amb les competències que l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985 , de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local atribuïx al Ple de l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment el següent projecte de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14 d'abril de 2004, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de l la UE 1 i la UE2 del Sector San Isidro del PGOU de Benicarló:

«CONVENI URBANÍSTIC COMPLEMENTARI AL SUBSCRIT EN DATA 14 D'ABRIL DE 2004, PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UE1 I UE2 DEL PRI SANT ISIDRE DEL PGOU DE BENICARLÓ.

Benicarló, en data

REUNITS

Per una banda , l'Ajuntament de Benicarló, representat en aquest acte pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el Sr. Pedro López González, facultat mitjançant el Decret d'Alcaldia de 13 de juny de 2011 de delegació de competències en matèria d'Urbanisme, i assistit en funció del seu càrrec, pel secretari de la corporació, el Sr. Carlos Bravo Sánchez,

D'altra part, Jaume Farràs Hernández, en nom i representació de PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, amb NIF núm. B-08253197, i domicili en el carrer de Gràcia, núm. 33-4t-3a de Sabadell, segons acredita mitjançant l'escriptura atorgada l'1 de desembre de 2003 davant el notari de Sabadell, el Sr. Enric Ruiz de Bustillo Pont, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 36.174, foli 165, full núm. B-75.590.

Ambdues parts es reconeixen la mútua capacitat legal necessària per a atorgar el present conveni urbanístic, i

EXPOSEN

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 30 d'octubre de 2003, va acordar aprovar, amb caràcter provisional, l'homologació i pla de reforma interior Sant Isidre de la UE 1 i la UE2 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com el Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló per a la seua gestió indirecta, i es va adjudicar a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, amb NIF F-12009353.

II. En data 14 d'abril de 2004, l'Ajuntament de Benicarló i la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló van subscriure el corresponent conveni urbanístic per a la gestió del Programa d'Actuació Integrada de l'OI 1 i l'OI 2 del Sector San Isidro del PGOU de Benicarló, amb el compromís de la referida Cooperativa de finalitzar les obres d'urbanització en un termini màxim de 35 mesos, comptadors des del dia de la publicació en el BOP de l'acord d'aprovació i adjudicació definitiva i ferma del programa. En concret, es comprometia a l'execució material de les obres en el termini de 27 mesos, des de l'entrada en vigor del programa.

III. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 4 de maig de 2011, va acordar autoritzar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, en favor de la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL. Aquesta es va subrogar en tots els drets i obligacions contrets per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, que ostentava fins a llavors aquesta condició, en virtut del conveni urbanístic subscrit amb l'Ajuntament de Benicarló, en data 14 d'abril de 2004.

Aquesta autorització es va condicionar a la formalització de la referida cessió de la condició d'agent urbanitzador en escriptura pública i a la constitució per la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL d'una garantia per import de 74.718,27 euros (corresponent al 10% del cost d'urbanització de la UE 1, segons el projecte d'urbanització aprovat). A data d'avui, aquests requisits han estat complits.

IV. Que en el referit acord del Ple de 4 de maig de 2011 es va establir la necessitat de subscriure un conveni urbanístic entre el nou agent urbanitzador i l'Ajuntament de Benicarló, complementari al de data 14 d'abril de 2004, que establís nous terminis d'execució del Programa, així com la cessió temporal dels terrenys propietat de la mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, inclosos en l'àmbit de la UE 1 per a ús de l'Ajuntament de Benicarló, fins al moment que s'inicie l'execució de la urbanització.

És per tot això pel que ambdós compareixents subscriuen el present conveni urbanístic, el qual s'ha de regir per les següents

ESTIPULACIONS

Primera. Revisió de terminis d'execució del Programa.

L'inici de les obres d'urbanització pendents d'executar, previstes en el projecte d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada de la UE 1 i la UE 2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, aprovat en data 24 de febrer de 2005 (BOP de Castelló de 25/07/2006), ha de produir-se en el termini màxim de 96 mesos (48 mesos prorrogables 48 mesos més) des de la signatura del present conveni. Aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant una acta de replanteig subscrita per la direcció de les obres i almenys per un tècnic municipal. Les obres d'urbanització han de finalitzar en el termini màxim de sis mesos des del seu inici. La terminació de les obres s'ha acreditar mitjançant el corresponent certificat final d'obres expedit pel director facultatiu.

Segona. Cessió d'ús de terrenys.

La mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, ostenta el ple domini de les següents finques, situades en l'àmbit de l'U.E.1 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló:

1 - URBANA: SOLAR 1 ILLA I: superfície 989,62m² i edificabilitat 5.169,85 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 7, finca núm. 36.082, inscripció 1a.

2 - URBANA: SOLAR 2 ILLA I: superfície 1.012,27m² i edificabilitat 5.241,02 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 11, finca núm. 36.083, inscripció 1a.

3 - URBANA: SOLAR 3 ILLA II: superfície 348,90m² i edificabilitat 1.696,54 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 14, finca núm. 36.084, inscripció 1a.

4 - URBANA: SOLAR 4 ILLA II: superfície 393,40m² i edificabilitat 1.369,05 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 17, finca núm. 36.085, inscripció 1a.

5 - URBANA: SOLAR 5 ILLA II: superfície 367,20m² i edificabilitat 1.282,95 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 20, finca núm. 36.086, inscripció 1a.

6 - URBANA: SOLAR 6 ILLA II: superfície 328,91m² i edificabilitat 1.615,91 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 23, finca núm. 36.087, inscripció 1a.

7 - URBANA: SOLAR 7 ILLA III: superfície 328,09m² i edificabilitat 1.615,09 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 26, finca núm. 36.088, inscripció 1a.

8 - URBANA: SOLAR 8 ILLA III: superfície 734,40m² i edificabilitat 2.565,90 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 29, finca núm. 36.089, inscripció 1a.

9 - URBANA: SOLAR 9 ILLA III: superfície 327,17m² i edificabilitat 1.614,17 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 32, finca núm. 36.090, inscripció 1a.

10 - URBANA: SOLAR 10 ILLA IV: superfície 427,94m² i edificabilitat 2.318,32 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 35, finca núm. 36.091, inscripció 1a.

11 - URBANA: SOLAR 11 ILLA IV: superfície 163,43m² i edificabilitat 884,20 m² per a ús residencial i aquells fixats per les ordenances reguladores corresponents a la zona d'ordenació de l'eixample clau 2d. Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 38, finca núm. 36.092, inscripció 1a.

12 - PARCEL·LA FINAL V6 SUBSÒL - FINCA INDEPENDENT: superfície 1.860m². Inscrita en el registre de la Propietat de Vinaròs, en el tom 1.996, llibre 563 de Benicarló, foli 41, finca núm. 36.093, inscripció 1a.

La mercantil PROMOTORA DEL VALLÉS, SL, cedeix a precari, gratuïtament i temporalment a l'Ajuntament de Benicarló, l'ús de les finques descrites de la seva propietat, situades en l'àmbit de la UE 1 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, als efectes que a cada moment determine la corporació, en funció de les necessitats concretes que es presenten, per a satisfacció dels interessos generals del municipi.

Seran a compte i càrrec de l'Ajuntament de Benicarló totes les despeses d'adequació dels terrenys objectes de cessió, per al seu ús en els termes exposats. Així mateix, l'Ajuntament de Benicarló assumeix, de forma exclusiva, totes les responsabilitats patrimonials demostrades, derivades d'aquest ús, especialment respecte dels seus usuaris i eximeix la propietària dels terrenys de qualsevol responsabilitat derivada d'aquest ús.

La cessió té efectes des de la data de subscripció del present conveni i finalitza en el moment que es procedisca a la signatura de l'acta de replanteig de l'actuació, per a l'inici de les obres d'urbanització pendents previstes en el Programa, i previ requeriment per escrit per part de l'agent urbanitzador, amb un termini mínim d'antelació de 15 dies hàbils. Una vegada finalitzada la vigència de la cessió, l'Ajuntament ha de retornar els terrenys a la seua propietària, lliures, buits i nets. Serà de compte i càrrec de l'Ajuntament la retirada de qualsevol element o objecte que es troben en l'interior d'aquest

Segon. Sotmetre a un tràmit d'informació pública de vint dies hàbils el projecte de conveni urbanístic, complementari al subscrit en data 14 d'abril de 2004, per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a desenvolupament de la UE 1 i la UE2 del Sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló. Aquest termini d'informació pública comença a comptar a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló. Durant aquest termini, qualsevol persona interessada pot examinar el projecte de conveni, a les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (c . del Dr. Pera, no 4) i en la pàgina web www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com formular les al·legacions que estime pertinents.

El referit conveni s'ha d'entendre definitivament aprovat, sense necessitat d'aprovació plenària posterior, en cas que no es formulen al·legacions al contingut del projecte exposat al públic, en el termini establert a aquest efecte.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER INVESAL 3000, SL A L'ACORD DEL PLE DE 22 DE DESEMBRE DE 2010, SOBRE NO ACCEPTACIÓ DE LA GARANTIA REAL OFERIDA PER ASSEGURAR EL COMPLIMENT DE LES SEUES OBLIGACIONS COM A AGENT URBANITZADOR DEL PAI DE LA UE 5 DEL PGOU DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 11 de novembre de 2011.

En primer lloc fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que ells, tal com varen fer en la Comissió Informativa, en aquest punt van a abstindre's. Explica que l'abstenció seua és fonamentalment pel que sempre ells han defès ací al Ple, és a dir, no estar d'acord en el fet que per a respondre del 10% de l'aval d'urbanització d'un sector que, a l'urbanitzador, se li admeta el canvi «en espècie» o com, en este cas, en béns immobles. Diu que no han estat mai d'acord amb aquesta qüestió, perquè sempre han pensat que aquests béns immobles, malgrat que estiguen peritats i justificats el 10 % de l'aval, sempre tenen un preu molt volàtil en el mercat, perquè el que avui val deu, demà en pot valdre dos. En segon lloc, també consideren que l'Ajuntament no ha de fer el paper d'immobiliari. Afegeix que és cert que en el programa s'admeten les dues opcions, malgrat que la llei diu que l'Ajuntament té la facultat d'escollir entre una forma o una altra, és a dir, aval bancari o aval amb diners o respondre, en este cas, amb béns immobles. Tanmateix, manifesta que els membres del seu grup han sigut partidaris sempre de la primera opció. Entenen, però, que el programa així ho consentia. Per tant, creuen que les al·legacions formulades per l'empresa, en aquest cas, poder ser i han de ser acceptades, però, no obstant això, consideren que en els programes no ha d'incloure's així i que l'Ajuntament ha d'exigir sempre el pagament d'un aval amb una garantia bancària o amb diners. Finalment, reitera la seua intenció d'abstindre's en la votació d'aquest assumpte.

En segon lloc, intervé el Sr. López González, representant del grup municipal popular, per a indicar que acceptar o no acceptar una garantia real per una econòmica i viceversa no és potestat de l'Ajuntament, és a dir, l'Ajuntament no es pot negar per llei a acceptar una garantia siga en espècie o siga en un aval bancari. Per tant, manifesta que, vist l'oferiment d'eixa empresa i que també ha fet una aportació econòmica, que no s'hi poden negar per llei i que es veuen obligats a acceptar eixa garantia.

Seguidament, en un nou torn, el Sr. Sánchez expressa que ell no és jurista i, per tant, no està per a interpretar les lleis, però no obstant això considera que, de la lectura de la llei, es desprèn que és optatiu per part de l'Ajuntament acceptar una fórmula o una altra en dació del pagament i que l'Ajuntament pot dir no a un sistema. D'altra banda, indica que una altra cosa és que nosaltres en el programa acceptàrem les dues formes. També manifesta que té entès que aquesta llei està per canviar-se o està a punt de canviar-se i que el propi urbanitzador serà el que tindrà la facultat d'escollir. Aleshores, considera que si la llei canvia perquè l'urbanitzador tinga la facultat d'escollir és perquè abans no la tenia, perquè el que la tenia era l'Ajuntament. Per tant, creu que l'Ajuntament va donar carta blanca a l'urbanitzador perquè escollís la forma de pagament que tenia d'este aval i que si ara la llei canvia ens tocarà admetre-la per força. I, finalitza la intervenció dient que ells segueixen mantenint la postura de no admetre-ho i senzillament s'abstindran.

Relació de fets

 1. El Ple de la corporació, en sessió que té lloc, en data 31 d'agost de 2006, va acordar iniciar el procediment per a la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com aprovar les bases particulars reguladores d'aquesta programació (DOUE de 23 de setembre de 2006, BOP de Castelló de 7 d'octubre de 2006 i DOCV de 2 de novembre de 2006).

 2. Aquest procediment de concurs va finalitzar amb l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de 27 de desembre de 2007, pel qual es va aprovar la proposta de programació presentada per la mercantil INVESAL 3000, SL, amb CIF B-12.643.334, i es va adjudicar la condició d'agent urbanitzador a aquesta mercantil, per a la seua gestió indirecta (BOP de Castelló de 21 de febrer de 2008).

 3. En data 30 de setembre de 2009 (registre de sortida núm. 16.949, de 24 de setembre de 2009), es requereix per escrit a la mercantil adjudicatària, perquè continue amb les actuacions i aporte el projecte d'urbanització refós, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació, així com que constituïsca la corresponent garantia definitiva, a l'efecte de procedir a la signatura del contracte.

 4. En 17 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 4.518), la mercantil INVESAL 3000 , SL oferix com a garantia definitiva la finca de la seua propietat, resultant de la reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 del PGOU de Benicarló.

 5. En data 19 d'abril de 2010, l'arquitecte municipal, Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe desfavorable a l'anterior petició, per ser el valor de la finca oferta inferior al 10% del muntant de les càrregues d'urbanització:

«(...)Estimat el valor d'aquesta, aplicant el mètode del valor residual estàtic amb valors de venda d'habitatges lliures de 1.653,40EUR/m2, segons es desprèn del sistema d'indicadors de la Generalitat Valenciana, aquest seria aproximadament de 215.000EUR.

No obstant això, en tractar-se d'una garantia que ha de fer efectiva l'administració en cas d'incompliment de les obligacions derivades de la condició de urbanitzador, a fi que quede garantit l'objectiu d'aquesta, resulta prudent establir el valor de la finca en funció de l'opció d'inversió econòmica més desfavorable en la qual es puga veure culpable l'Ajuntament per a fer efectiu l'import de la garantia. Aquesta situació és aquella en la qual es preveja la seua destinació com a habitatges de protecció pública en règim general, el valor del qual es troba subjecte a valors màxims taxats.

En aquest cas, el valor del sòl, una vegada descomptada la càrrega d'urbanització estimada en el projecte de reparcel·lació, és de 43.598,23EUR. Aquesta quantitat és inferior al 10% de les càrregues d'urbanització previstes en el programa (85.663,00EUR), per la qual cosa NO ÉS POSSIBLE EMTRE UN INFORME FAVORABLE SOBRE LA COMPENSACIÓ DE L'AVAL MITJANÇANT L'IMPORT RESULTANT DEL VALOR ESTIMAT PER A LA PARCEL·LA OFERTA.

Càlcul

M2t const.

Coef.

M2t útils

Valor unitari

Coef.

Valor

Habitatges

336,00

0,75

252,00

1.394,72

1,00

351.469,44

Locals

102,00

0,75

76,50

1.394,72

1,20

128.035,30

Garatges

102,00

0,75

76,50

1.394,72

0,60

64.017,65

Total

543.522,38

Valor màx. sòl+urb.

0,20

108.704,48

Càrregues d'Urbanització

65.106,25

TOTAL

43.598,23

»

 1. Traslladat l'anterior informe a la interessada, en data 10 de juny de 2010 (registre d'entrada núm. 9.819), la mercantil INVESAL 3000, SL presenta un escrit d'al·legacions en el qual oferix, a part de la finca resultant de la reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector 7 del PGOU de Benicarló, tres places d'aparcament de la seua propietat.

 2. En data 18 de juny de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe desfavorable a les al·legacions presentades, on indica que la interessada ha de presentar una valoració realitzada per empresa de taxació:

«En data 17 de març de 2010, es va portar a terme sol·licitud per part de la mercantil INVESAL 3000 SL, a fi d'establir com a garantia per a poder procedir al desenvolupament de la unitat d'execució núm. 5 del PGOU, de la qual és adjudicatària, perquè s'accepte la parcel·la núm. 20 del sector núm. 7 de la qual és adjudicatària en el projecte de reparcel·lació d'aquest sector.

El valor obtingut per a aquesta, considerant la seua destinació com habitatges de protecció oficial, el preu màxim de la qual es troba taxat per l'administració, seria, una vegada descomptats els costos d'urbanització de 43.598,23EUR, quantitat inferior a la que ha de ser garantida.

Davant aquesta situació, la interessada ha presentat una nova oferta amb tres immobles nous, tres places d'aparcament, núm. 51 , 52 i 53, de l'edifici situat al c. dels Llauradors, núm. 8 de Benicarló, que estima en 16.300EUR cadascuna.

El mercat de places d'aparcament a Benicarló oferix una gran disparitat de valors, en funció de la grandària, ubicació, densitat de zones d'aparcament en l'àrea, etc., i no existeix un preu reconegut oficialment que permeta assegurar que el valor de les places ofertes és el correcte.

Per altra banda , l'Ajuntament de Benicarló, per a l'estimació del valor del subsòl en les actuacions en les quals ha d'estimar-se per a procedir a l'alienació d'aquest quan se situa sota espais públics, ha estimat el valor en venda de plaça d'aparcament en aproximadament 600 EUR/m2 o 650 EUR/m2 , per a ràtios de repercussió de superfície d'aparcament de 25 m2/plaça, i resulten, en les places que es pretenen establir com a garantia, ràtios superiors, sense que constituïsquen un millor aprofitament per plaça, el que implica un menor preu per metre quadrat.

Per tant , no es considera, en principi que les places ofertes tinguen el valor que s'indica en l'escrit.

A fi de garantir que el valor de les places ofertes és l'adequat ha d'aportar valoració realitzada per empresa de taxació reconeguda i homologada, amb experiència en valoracions en la zona d'actuació.

En un altre cas, en opinió d'aquest tècnic municipal, el valor de les places ofertes no pot ser considerat superior a 13.000EUR/ud, per la qual cosa no seria possible emetre un informe favorable sobre la compensació de l'aval mitjançant l'import resultant.»

 1. En data 16 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. 11.981), la mercantil INVESAL 3000, SL presenta una taxació bancària d'un total de quatre places d'aparcament.

 2. En data 28 de juliol de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet un informe desfavorable a la documentació presentada:

«(...) En data 16 de juliol de 2010, s'aporta una fotocòpia de la taxació hipotecària sobre quatre places en el mateix edifici, on s'hi indica que cadascuna d'aquestes, de 24m2, té un valor d'11.097,39EUR.

La valoració presentada no respon a la sol·licitud realitzada en l'informe anterior de presentar valoració realitzada per empresa de taxació reconeguda i homologada, si bé, en tractar-se d'una taxació bancària, aquesta ha d'estar basada en una taxació oficial.

A pesar d'això, la valoració neta resultant de cada plaça és de 10.116,00EUR/ud, per la qual cosa el conjunt de les quatre places, sumada al valor de la finca del sector 7 que s'establia, també, com a garantia, no supera el valor de la quantitat d'aval a dipositar.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE sobre la valoració presentada per insuficient.»

 1. Traslladat l'anterior informe a la interessada, en data 25 d'agost de 2010 (registre d'entrada núm. 13.806), la mercantil INVESAL 3000 , SL presenta un escrit mitjançant el qual sol·licita una ampliació del termini concedit per a aportar les taxacions dels aparcaments requerides per l'arquitecte municipal, en el seu informe de data 28 de juliol de 2010.

 2. En data 10 de setembre de 2010 (registre de sortida núm. 16.875, de 9 de setembre de 2010), es requereix de nou per escrit a la mercantil adjudicatària, perquè aporte el projecte d'urbanització refós i constituïsca la corresponent garantia definitiva, a l'efecte de procedir a la signatura del contracte.

 3. En data 28 de setembre de 2010 (registre d'entrada núm. 15.422), la mercantil INVESAL 3000, SL contesta a l'anterior requeriment i indica que ja ha ofert garantia real. A més, aporta juntament amb dit escrit, un informe de taxació de les quatre places d'aparcament realitzat per un tècnic competent.

 4. En data 15 d'octubre de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet el següent informe:

«(...) En data 28 de setembre de 2010, la interessada presenta un nou escrit, on aporta la valoració de l'immoble en el qual es troben les places d'aparcament que es pretenen aportar com a garantia complementària a la del solar. L'informe ha estat realitzat per l'empresa Eurovaloraciones, SA i subscrit per l'arquitecta superior, María Romaní Sancho.

L'informe de valoració establix un valor de 17.865EUR per a cadascuna de les places d'aparcament núm. 3-51, 3-52, 3-53 i 3-65. Això dóna un muntant total de 71.460EUR.

La quantitat ara aportada, unida a la resultant de la valoració portada a terme per aquest tècnic municipal per a la finca núm. 20 del sector 7, propietat d'INVESAL 3000, SL, que ascendeix a la quantitat de 43.598,23EUR, dóna un total de 115.058,23EUR, import superior a la quantitat que s'ha de garantir per la interessat en concepte d'urbanitzador de la UE7

A més, el valor que s'estimava per aquest tècnic municipal en l'informe de data 18 de juny, no superior a 13.000EUR per a cada plaça, permet també superar la quantitat a avalar, i, per tant, es garanteix, davant la incertesa actual del mercat, en qualsevol cas, que el valor de l'aportat, 95.598,23EUR en el cas de computar l'aproximativa valoració municipal estimada, és superior a la garantia necessària.

A la vista de tot això, S'EMET UN INFORME FAVORABLE sobre l'import de la possible compensació de l'aval mitjançant l'aportació de les següents finques:

 • Solar núm. 20 del projecte de reparcel·lació del Sector 7 de Benicarló.

 • Plaça d'aparcament 3-51, a l'edifici situat al c. dels Llauradors, 8 de Benicarló.

 • Plaça d'aparcament 3-52, a l'edifici situat al c. dels Llauradors, 8 de Benicarló.

 • Plaça d'aparcament 3-53, a l'edifici situat al c. dels Llauradors, 8 de Benicarló.

 • Plaça d'aparcament 3-65, a l'edifici situat al c. dels Llauradors, 8 de Benicarló.»

 1. En data 5 de novembre de 2010, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, es pronuncia en els següents termes:

«(...) Hem d'indicar que la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana (LUV), en la seua exposició de motius disposa que:

"La llei defineix l'activitat urbanística com una funció pública atribuïda a la Generalitat i als municipis, reservant la tramitació i aprovació dels programes d'actuació integrada als municipis. L'objecte, doncs, dels programes d'actuació integrada està vinculat al gir o tràfic específic de l'administració municipal, per a satisfer de forma directa o immediata una finalitat pública de l'específica competència de l'administració 'contractant', el que, per al supòsit present, implica el reconeixement que la relació entre l'administració i l'urbanitzador és un contracte especial, en els termes establerts per la legislació estatal reguladora de la contractació pública. El règim jurídic d'aquests contractes, d'acord amb l'article 7.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual es va aprovar el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, està constituït per les seues pròpies normes preferentment, i queda com supletòria la legislació estatal en matèria de contractes de les administracions públiques...".

Les Bases generals per a l'adjudicació, desenvolupament i execució de Programes d'Actuació Integrada per mitjà de gestió indirecta en el municipi de Benicarló (BOP núm. 76, de data 21 juny 2006), en el seu apartat VII, relatiu a les garanties, establix, en el punt 2, relatiu a la garantia definitiva, que aquesta respon del compliment de les previsions del PAI i es regeix en la seua forma de constitució i efectes per l'establert en els articles 43 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP). És en els articles 36 i següents del TRLCAP, on es regula la forma en què han de constituir-se les garanties definitives.

D'aplicació al present expedient, de conformitat amb el disposat en l'última reforma del TRLCAP, que va ser realitzada per Llei 30/2007, de 30 octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), queda derogat, excepte els articles 253 a 260, conforme a la disposició derogatòria única a), si bé, va quedar vigent de manera transitòria conforme a la seua disposició transitòria 1ª, que va establir que els expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor de la llei s'han de regir per la normativa anterior i que a aquests efectes s'entendria que els expedients de contractació havien estat iniciats si s'hagués publicat la corresponent convocatòria del procediment d'adjudicació del contracte.

Conforme a la disposició final dotzena, aquesta va entrar en vigor als sis mesos de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE núm. 261, de 31 d'octubre de 2007), excepte la disposició transitòria setena, que va entrar en vigor l'endemà de la publicació.

En el Diari Oficial de la Comunitat Europea de data 23 de setembre de 2006, es va publicar l'anunci de licitació del concurs per a la selecció d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 5 del PGOU de Benicarló.

En conseqüència, conforme a la disposició transitòria 1ª de la Llei 30/2007 (LCSP), el TRLCAP de l'any 2000, va quedar vigent de manera transitòria, sent aquest d'aplicació als expedients de contractació iniciats abans de l'entrada en vigor de la LCSP (en data 1 maig 2008). En conseqüència, són les disposicions del TRLCAP d'aplicació a l'expedient de contractació relatiu al concurs per a la selecció d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució núm. 5 del PGOU de Benicarló.

Encara que la LRAU preveia la possibilitat de la denominada garantia real, el que es traduïa en una espècie d'hipoteca sobre el terreny la seua falta de concreció i la inexistència de desenvolupament reglamentari impedia la materialització d'aquesta opció.

L'article 140 LUV establix la quantia de la garantia definitiva i preveu la possibilitat que la seua naturalesa siga real.

Les Bases generals per a l'adjudicació de programes d'actuació integrada per gestió indirecta, aprovades per l'Ajuntament de Benicarló i publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 76, de 21 de juny de 2006 , en el seu apartat VII, relatiu a les garanties, establix al punt 2, relatiu a la garantia definitiva, que aquesta respon del compliment de les previsions del PAI i es regeix en la seua forma de constitució i efectes per l'establert en els articles 43 i següents del TRLCAP.

No obstant això, els articles 43 i següents del TRLCAP es refereixen a les responsabilitats que s'afecten les garanties. És en els anteriors articles 36 i següents del TRLCAP, on es regula la forma en què han de constituir-se les garanties definitives, entre les quals no figura la garantia real.

Les Bases particulars, aprovades pel Ple municipal de data 31 d'agost de 2006, en la seua base XVIII, relativa a les garanties, no establix res quant a la forma de constitució de la garantia definitiva i, per tant, ha d'estar-se a l'establert en les Bases generals.

Les Bases generals tenen una naturalesa jurídica anàloga a la dels plecs de clàusules administratives generals en la matèria de contractació. Respecte d'aquests últims: "se sosté per uns autors la seua naturalesa no normativa, en la mesura en la qual estaríem davant peces d'un contracte que extreuen la seua força de la seua inclusió en el contracte per les parts contractants. El que puguen ser modificats pels plecs de clàusules administratives particulars confirmaria aquest caràcter no normatiu (en aquest sentit es manifesten per exemple García de Enterría i Fernández, TR, Curso de derecho administrativo, Civitas, Madrid, 1993, tom I, pàg. 680, i Torns Mas, en "Actuaciones relativas a la contractación: pliegos de clàusulas administrativas y de prescripciones tècnicas, perfección y formalitzación de los contratos, prerrogativas de la Administración" en Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Civitas, Madrid, 1996, pàg. 268). No obstant això per a un altre sector doctrinal, gaudirien de força normativa pel seu caràcter general, la seua aplicació supletòria i perquè la competència per a la seua aprovació està atribuïda als òrgans de l'Administració que exerceixen la potestat reglamentària (aquesta postura és defensada per Villar Palasí i Villar Ezcurra, Principios de derecho administrativo, III. Contractación administrativa, Madrid, 1983, pàg. 75, i Garrido Falla, Tratado de derecho administrativo, Madrid, 1989, vol. II). En aquest sentit, el Consell d'Estat, en el seu Dictamen 2.216/1995, de 16 de novembre (Moreno Molina, J.A. i Pleite Guadañillas, F., La nueva Ley de Contratos del sector público. Estudio sistemático, La Llei, Madrid, 2007, pàg. 425).

No s'hauria d'interpretar, que la no regulació directa en les Bases generals i la seua remissió al disposat en el TRLCAP, supose la no acceptació de la garantia real, en la mesura en la qual la possibilitat de la garantia real està recollida en una norma de rang superior i les referides Bases no guarden en la seua literalitat cap indici de pretendre restringir les possibilitats legals referent a això, sinó la genèrica fi de desenvolupament normatiu.

Aquest desenvolupament normatiu, en aquest cas, es concreta mitjançant l'adaptació del precepte recollit ara en l'article 84.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Aquest precepte, en regular aquesta qüestió per a la contractació administrativa general, no recull la garantia real, sense tenir en compte que la normativa urbanística sí que preveu aquesta possibilitat. De l'anterior es deduïx que hauria de prevaler la possibilitat de l'article 140 de la LUV, per la seua jerarquia normativa respecte de la base general i per la seua especialitat material respecte de la normativa de contractació.

Així el Tribunal Superior de Justícia de Castella-Lleó de Burgos, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 1ª, Sentència de 5 d'octubre 2007, [rec. 188/2006], Fonament de dret primer:

"(...)el principi de jerarquia normativa determina que l'ordenament jurídic administratiu tinga una estructura jerarquitzada i si bé la Llei necessita del Reglament, aquest no pot mai discórrer contra legem sinó secundum legem, com ha indicat el TC en Sentència de 28 de gener de 1986 i respecte a l'abast de la potestat reglamentària local la sentència del TS de 20 de maig de 1992, d'aquí l'establert en l'article 62.2 de la Llei 30/1992 i en el seu article 51, així com el que precisa l'article 1.2 del Codi Civil (...)".

En aquest supòsit la contradicció a la norma legal seria per privació injustificada d'una possibilitat creada per aquesta a favor dels ciutadans.

Per tant podem afirmar que conforme a l'article 7 del TRLCAP, els contractes administratius especials, que es defineixen en l'article 5.2, lletra b), es regiran per les seues pròpies normes amb caràcter preferent.

Conforme al disposat en l'article 140.3 de la LUV, aquesta és norma de caràcter preferent, tot programa d'actuació integrada ha d'assegurar el compliment de les seues previsions, i en els supòsits de gestió indirecta, amb garantia financera o real prestada i mantinguda per l'urbanitzador, per un valor mínim del 10 per cent del valor de les càrregues d'urbanització

Conforme a l'article 140.4 de la LUV, la garantia establerta en l'apartat anterior té el caràcter de definitiva i la seua forma de constitució i efectes es regeix pel que establix el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. Però res es diu d'aquest tipus de garantia real en aquesta última norma.

Per tant queda a criteri de la corporació acceptar o no, la citada garantia real presentada per l'agent urbanizador.

Ara bé, independentment del que s'ha exposat (en relació amb la possibilitat d'acceptació o no, de la garantia real com garantia definitiva en el present expedient), no podem deixar d'indicar que l'article 138 de la LUV establix que amb anterioritat a la formalització del contracte, que ha de produir-se en el termini d'un mes a partir de la notificació de l'acord d'aprovació i adjudicació del programa a l'adjudicatari, l'urbanitzador ha d'acreditar davant l'administració la constitució de la garantia definitiva, en la forma i quantia que s'establisquen en les bases reguladores del programa. L'article 331 del Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), es pronuncia en els mateixos termes, si bé matisa que la formalització del contracte s'ha d'efectuar sempre que que s'haja produït igualment l'aprovació definitiva del projecte d'urbanització.

La constitució de la garantia suposa una obligació legal per a tot agent urbanitzador, en virtut de l'establert en l'article 140.3 de la LUV, que disposa la necessitat d'assegurar el compliment de les previsions del programa mitjançant la presentació d'una garantia financera o real prestada i mantinguda per un valor mínim del 10 per cent del valor de les càrregues d'urbanització, i que pot ser elevada pels ajuntaments fins a un màxim del 20 per cent, en aquells supòsits en els quals raons d'interès públic degudament justificades en l'expedient ho aconsellen.

L'incompliment d'aquesta obligació és una causa de resolució de l'adjudicació del programa, de conformitat amb l'establert en l'article 143.2 de la LUV, que disposa que són causes de resolució de l'adjudicació del programa, les derivades de la incapacitat legal sobrevinguda de l'urbanitzador per a l'acompliment de la seua tasca i les altres previstes en la legislació general aplicable a les seues relacions amb l'administració, incloent la falta de prestació de garanties o de subscripció del contracte que formalitze els compromisos contrets davant aquesta. La resolució de l'adjudicació s'ha d'acordar per l'administració actuant, previ Dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme, que pot ser instat també per l'urbanitzador, i sense perjudici de les responsabilitats econòmiques que procedisquen, això determinarà la cancel·lació de la programació i la subjecció de l'àmbit de l'actuació al règim del sòl urbanitzable sense programació.

El vigent article 87.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, (igual que disposava l'article 41 del TRLCAP) disposa que l'adjudicatari provisional del contracte ha d'acreditar la constitució de la garantia dins del termini dels quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publique l'adjudicació provisional en un diari oficial o en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació. De no complir aquest requisit per causes a ell imputables, l'Administració ha de declarar decaiguda l'adjudicació provisional al seu favor i serà d'aplicació el disposat en l'article 135.5 de la LCSP, que determina la possibilitat de procedir a una nova convocatòria o, si escau, efectuar una nova adjudicació provisional al licitador següent per l'ordre que hagen quedat classificades les ofertes. Per la seua banda, l'article 135.4 de la LCSP, establix que l'adjudicació provisional ha d'elevar-se a definitiva dins dels deu dies hàbils següents a aquell que expire aquest termini sempre que l'adjudicatari haja presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia definitiva.

Parteix de la doctrina defensada que no n'hi ha prou que transcórrega el termini de quinze dies perquè el contracte quede automàticament resolt, sinó que l'acord de resoldre ha d'anar precedit d'un requeriment previ, després del qual si es presenta la garantia, encara que fora del termini legal, ha d'admetre's, ja que serà millor conservar el contracte que obrir tot un procés de resolució d'aquest amb una nova adjudicació. Aquesta doctrina ha estat assumida per alguns dels òrgans consultius autonòmics, com en el cas del Consell Consultiu de Castella La Manxa, que en el Dictamen núm. 81/1998, de 14 d'octubre, va manifestar que l'incompliment del termini per a presentar la garantia definitiva no constituïx una causa d'obligada resolució per a l'Administració, ja que aquesta ha de ponderar abans de pronunciar-se totes les circumstàncies de cada cas concret, fonamentalment el perjudici que pot causar la resolució a l'interès públic.

No obstant això, a pesar d'això, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, en el seu informe 8/1998 de 11 juny, interpretant l'article 42.1 de la ja derogada Llei de Contractes de les Administracions Públiques, va concloure que l'incompliment de l'obligació de constituir la garantia definitiva en el termini de 15 dies hàbils per causes imputables a l'adjudicatari, determina la resolució del contracte, sense que siga factible distingir entre falta de constitució i incompliment de termini, doncs aquesta distinció conduiria a una total inseguretat jurídica, i comportaria sempre la necessitat d'indagar i acreditar l'element subjectiu de la voluntat de l'adjudicatari i precisar el nombre de dies, transcorreguts els 15 hàbils, que han d'així mateix transcórrer per a considerar incomplit el deure de constitució de la garantia i no l'incompliment del termini, la qual cosa no constituïx la voluntat del legislador.

Conformement a la interpretació adoptada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, així com el disposat en els articles 138 de la LUV i 87.1 de la LCSP, que recullen com obligació de l'adjudicatari no només constituir la garantia, sinó constituir i acreditar-la dintre del termini legalment previst, considerem que si l'urbanitzador presenta la garantia fora d'aquest termini, l'Ajuntament està obligat a acordar la resolució del programa, previ Dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme, en els termes establerts en l'article 143.2 de la LUV.»

 1. El Ple de la corporació, de data 22 de desembre de 2010, va acordar no acceptar la garantia real oferta per la mercantil INVESAL 3000, SL en l'escrit presentat en data 28 de setembre de 2010 (registre d'entrada núm. 15.422), consistent en l'afecció al compliment d'aquestes obligacions de diverses finques propietat d'aquesta mercantil, ja que quatre de les cinc finques ofertes eren places d'aparcament, ja que aquestes, donada l'actual situació econòmica, són de difícil col·locació en el mercat, el que s'entenia podia dificultar la seua alienació si és necessària la confiscació de la referida garantia definitiva. Així mateix, es va acordar iniciar el procediment per a declarar la caducitat de l'adjudicació de la gestió del programa, per incompliment del termini màxim previst per a la formalització del corresponent contracte d'urbanització.

 2. L'anterior acord es va notificar a la mercantil INVESAL 3000, SL, a l'entitat avaladora, i a la resta de persones interessades (titulars de drets afectats, en atenció als articles 31 i 84 de la LRJPAC), i se'ls va concedir un termini d'audiència de deu dies per a formular al·legacions.

 3. En data 18 de gener de 2011 (registre d'entrada núm. 668), el Sr. Pascual Cherta Pauner i el Sr. Juan Francisco Esteller Arín, en representació de la mercantil INVESAL 3000, SL, presenten un escrit d'al·legacions, en el qual manifesten que el rebuig per part de l'Ajuntament de la garantia real oferta és totalment arbitrari i contrari als seus propis actes, ja que amb anterioritat el propi Ajuntament va requerir a aquesta mercantil perquè justifiqués la valoració realitzada de les places d'aparcament ofertes. Aquesta justificació es va aportar mitjançant una taxació realitzada per una empresa reconeguda i homologada, el que va ser objecte d'un informe favorable del tècnic municipal.

 4. En data 22 de març de 2011 (registre d'entrada núm. 4.354), el Sr. Pascual Cherta Pauner i el Sr. Juan Francisco Esteller Arín, en representació de la mercantil INVESAL 3000, SL, presenten un escrit en el qual manifesten que, sense perjudici de les al·legacions formulades en el seu escrit anterior, oferixen, a més de la garantia real del solar resultant de la reparcel·lació del Sector 7 adjudicada a aquesta mercantil, una altra garantia supletòria, consistent en un aval de la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana , d'import 67.417,69 euros, que es va dipositar en la Tresoreria municipal en data 9 de març de 2007, en relació amb l'expedient per a la concessió d'una llicència municipal d'edificació en la parcel·la situada al c. dels Llauradors, núm. 8, cantonada amb el c. de Madrid, Edifici Surrach (expedient núm. 523/2006), ja que aquestes obres ja han estat finalitzades.

  L'aval a què es refereix l'al·legant va ser dipositat en virtut del disposat en l'art. 182.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, com a condició prèvia per a l'obtenció de llicència d'edificació, ja que les parcel·les, per a ser edificades, requereixen bé la seua prèvia conversió en solar o bé que es garantisca suficientment la seua urbanització simultània a l'edificació mitjançant el compromís de no utilitzar l'edificació fins a la conclusió de les obres d'urbanització, així com el fiançament de l'import íntegre del cost de les obres d'urbanització necessàries. Independentment que les obres d'urbanització de la referida parcel·la hagen finalitzat correctament o no i procedisca o no la devolució de la referida garantia, aquesta solució no es pot considerar acceptable, ja que l'obligació principal que s'està garantint amb el referit aval res té a veure amb el compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa que es tracta de garantir en aquest moment.

 5. En data 5 d'abril de 2011, el secretari general de la corporació, el Sr. Carlos Bravo Sánchez es pronuncia sobre les al·legacions formulades per la mercantil INVESAL 3000, SL, en oposició al rebuig de la garantia real oferta i a l'inici del procediment de caducitat de l'adjudicació, en els següents termes:

«L'acord adoptat per l'Ajuntament el 22 de desembre de 2010 requereix, al nostre entendre, un examen previ de la legalitat del rebuig de la garantia proposada per l'urbanitzador, ja que el resultat d'aquest examen va a determinar la procedència o improcedència d'iniciar el procediment de caducitat, la vinculació de la qual amb el rebuig apareix evident.

Si d'aquest examen es conclou que el rebuig de la garantia és contrari a dret, no tindria sentit en aquest moment la caducitat de l'adjudicació.

L'article 140.3 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana exigeix la constitució d'una garantia financera o real per a assegurar el compliment de les previsions i/o compromisos que assumeix l'urbanitzador, garantia que ha d'arribar a com a mínim al 10% del valor de les càrregues d'urbanització, amb l'opció d'incrementar el percentatge fins al 20%, per raons justificades d'interès públic.

Doncs bé, en aplicació d'aquesta norma, el fet que la base particular XVIII de les aprovades per al desenvolupament de la UE 5 fixés la quantia de la garantia en el 10% del preu final adjudicat, sense inclinar-se favorablement per cap dels dos mitjans de garantia recollits en la llei urbanística, reflecteix la voluntat de l'Ajuntament d'acceptar indiferentment una o una altra garantia.

Aquesta objectivitat expressada en la base XVIII, apareix de nou el 24 de setembre de 2009, data que es va requerir de l'urbanitzador per primera vegada la prestació de garantia (una vegada solucionades totes les exigències de la Conselleria de Cultura), sense que l'Ajuntament es manifestés contrari a la garantia real. És més, fins i tot amb posterioritat, en els diferents escrits intercanviats durant un any entre ambdues parts (Ajuntament i urbanitzador), tampoc es fa cap referència al rebuig de la garantia real i dels béns oferts per l'urbanitzador.

En conseqüència, sens dubte, la reiterada disconformitat municipal no va ser pel tipus de la garantia (real o financera), ni per la naturalesa dels béns proposats --ja que es van oferir places d'aparcament sense cap rebuig--, sinó per la insuficiència de valoració d'aquests béns.

Així es desprèn dels diferents informes emesos per l'arquitecte municipal el 19/4/2010, 18/6/2010, 28/7/201o, tots ells desfavorables per insuficiència econòmica, i l'emès 15 d'octubre de 2010, ja favorable.

Si durant aquest període de temps, els béns proposats per l'urbanitzador en cap moment van ser rebutjats, resulta difícilment justificable que, una vegada arribada la suficiència econòmica, l'Ajuntament, ara, per a rebutjar la garantia real, s'empare en el fer que "quatre de les finques ofertes són places d'aparcament" --béns que, reiterarem, ja havien estat proposats des de juliol de 2010 sense cap rebuig--, i que "donada la situació econòmica, de difícil col·locació en el mercat, pot dificultar la seua venda si és necessària la confiscació de la garantia definitiva" --dificultat ja previsible amb anterioritat--.

És cert que l'Administració ostenta la facultat de rebutjar o acceptar la garantia real, però també ho és que el seu rebuig requereix una motivació contundent i objectiva, que, estimem, no concorre en l'esgrimida per l'acord plenari de 22 de desembre de 2010.

La prestació de garanties, excepte en aquells supòsits que les bases concreten anticipadament els requisits exigits per l'administració requereix exclusivament que siguen manifestament suficients i bastants, condicions que s'estimen ineludibles per a la seua qualificació i acceptació, més fàcil, lògicament, quan es tracta de garanties financeres i més complexa quan són garantia reals, com succeïx en el supòsit examinat.

En conseqüència amb l'exposat, vam estimar procedent la presa en consideració de les al·legacions presentades per la urbanitzador i, en conseqüència, després d'acceptar i formalitzar la garantia proposada, subscriure el preceptiu conveni.»

 1. En data 22 de juliol de 2011 se sol·licita un informe a la Intervenció municipal sobre l'oportunitat o conveniència per als interessos econòmics de la corporació de la referida garantia real i el viceinterventor municipal, el Sr. Fernando Ferrer Galindo, en data 9 de novembre de 2011, informa:

«(...)

I. La Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana exigeix als adjudicataris dels programes d'actuació integrada la constitució de garanties (provisionals i definitives), responent la provisional del manteniment de les propostes de programa pels licitadors fins a l'adjudicació i de la proposta de l'adjudicatari fins a la formalització del corresponent programa, i la definitiva del compliment de les previsions del programa (article 140).

Quant a la forma de la garantia definitiva, l'apartat quart de l'article 140 es remet al disposat en la legislació de contractació administrativa, concretament al text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en l'article del qual 36.1 es preveu la constitució en metàl·lic o en valors públics o privats, mitjançant un aval o per contracte de segur de caució. En la vigent Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, l'article 84 permet la constitució de les garanties en metàl·lic o en valors de deute públic, mitjançant un aval o mitjançant una assegurança de caució.

Tot i que en dret siguen admeses altres garanties, l'expressa remissió que la Llei 16/2005 realitza a les previstes en la legislació de contractació administrativa (quant a la forma de constitució i efectes) ens duu a concloure que no han de ser admissibles altres garanties distintes de les regulades en el citat article 84 de la Llei 30/2007.

En aquest sentit hem d'assenyalar que, tot i que la legislació de contractació administrativa siga d'àmbit estatal, el pronunciament sobre la forma de constitució i efectes de les garanties a constituir per l'agent urbanitzador és de competència autonòmica, com així s'efectua en l'article 140 de la Llei 16/2005. I el sentit propi de les paraules no deixa lloc a dubtes, de manera que no escau admetre altres garanties que no siguen les indicades. No obstant aquesta interpretació literal de la norma, com disposa l'article 3.1 del Codi Civil, no és menys cert que el mateix precepte fa referència a altres criteris interpretatius de la norma aplicable, com ara la realitat social del temps que han de ser aplicades. I en aquest sentit, la rígida exigència de garanties constituïdes en metàl·lic, mitjançant un aval o assegurança de caució es pega de front amb el gairebé inaccessible accés a la garantia financera de bancs o caixes d'estalvi.

Per a poder analitzar la possibilitat d'admissió d'un altre tipus de garanties distintes de les recollides en la legislació de contractació administrativa i admeses en dret, constituïx una valuosa aportació la referència continguda en l'article 140.3 de la Llei 16/2005 quan assenyala que en els supòsits de gestió indirecta --a través d'agent urbanitzador--, per a assegurar el compliment de les previsions del programa d'actuació integrada, s'ha de constituir una garantia financera o real prestada i mantinguda per l'urbanitzador. Per tant, potser trobem una sortida per a admetre garanties distintes de les financeres regulades en la legislació de contractes, a través de garanties reals constituïdes per l'urbanitzador.

Referida a aquestes, la utilització de béns immobles --solar i places d'aparcament-- ha d'articular-se mitjançant la constitució d'una hipoteca unilateral per l'urbanitzador a favor de l'Administració actuant, per l'import comprès entre el 10% i el 20% dels costos d'urbanització. Aquesta hipoteca, com a garantia real, garanteix el compliment d'una determinada obligació fins a un import determinat, de manera que en cas d'incompliment, el beneficiari pot instar l'execució del bé hipotecat de forma judicial o extrajudicial. La regulació de la hipoteca unilateral es conté en els articles 138 i següents de la vigent Llei Hipotecària. Aquesta forma de garantia permet al creditor hipotecari (beneficiari de la hipoteca) obtenir l'import econòmic a què es refereix l'obligació garantida mitjançant l'execució del bé i pot ocórrer en cas de falta de postors, que el creditor s'adjudique el propi bé garantit.

Com avantatges enfront de les tradicionals garanties financeres, la hipoteca unilateral solament reporta costos de constitució i cancel·lació, però no requereix el pagament de costos financers de manteniment.

II. La possible execució de la garantia per incompliment de l'agent urbanitzador, materialitzada en les places d'aparcament núm. 51, 52, 53 i 65 de la planta soterrani 3 de l'edifici situat al c. dels Llauradors núm. 8 de Benicarló, les quals estan valorades en l'expedient, i en el cas en què l'Ajuntament volgués materialitzar-les en la seua alienació, seria el mercat i, en conseqüència, l'oferta i la demanda, les que determinarien el seu preu. Per tant, és impossible, a dia d'avui, emetre un informe respecte a aquesta oportunitat o conveniència per als interessos econòmics de la corporació, atès que no és possible obtenir dades reals d'aquests fins que es produïsca la citada alienació.

III. Respecte al solar núm. 20 del projecte de reparcel·lació del Sector 7 de Benicarló, si bé estaríem en el mateix cas que l'anteriorment descrit per a les places d'aparcament, a més concorre la situació que el solar núm. 20 del projecte de reparcel·lació estaria afectat pel pagament de quotes d'urbanització, si l'Ajuntament hagués d'executar la garantia i no pogués alienar-lo per la citada situació del mercat, passaria a ser propietari de dita solar i, en conseqüència, deutor del Sector 7.

No correspon a aquesta Intervenció decidir respecte si, davant aquesta futura situació, l'Ajuntament podria estar interessat a adquirir o no més solars en el Sector 7 i, en conseqüència, al pagament de quotes. A dia d'avui, NO existeix crèdit en el Pressupost per a aquesta possibilitat.»

 1. De conformitat amb el previst en l'art. 105. 1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 2. De conformitat amb el previst en l'art. 140 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 3. De conformitat amb el previst en l'apartat VII, relatiu a les garanties, de les Bases generals per a l'adjudicació, desenvolupament i execució de programes d'actuació integrada per mitjà de gestió indirecta en el municipi de Benicarló (BOP núm. 76, de 21/06/2006).

 4. D'acord amb el previst en els articles 36 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), aplicable al present procediment, segons la disposició transitòria 1ª de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per quinze vots a favor i sis abstencions (representants del grup municipal socialista), acorda acorda:

Primer. Estimar les al·legacions formulades per la mercantil INVESAL 3000, SL, en l'escrit presentat en data 18 de gener de 2011 (registre d'entrada núm. 668), i acceptar com a garantia definitiva per a respondre de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de l'U.E. 5 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, l'oferta presentada per la mercantil INVESAL 3000, SL, en l'escrit de data 28 de setembre de 2010 (registre d'entrada núm. 15.422), consistent en l'afecció al compliment d'aquestes obligacions de les següents finques propietat d'aquesta mercantil:

 • Solar núm. 20 del projecte de reparcel·lació del Sector 7 de Benicarló, inscrit en el Registre de la Propietat al tom 2.240, llibre 651 de Benicarló, foli 137, finca núm. 39.749.

 • Places d'aparcament nombres 51, 52, 53 i 65 de la planta -3, de l'edifici situat al c. dels Llauradors, 8 de Benicarló, finca inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2160, llibre 606 de Benicarló, foli 55, finca núm. 38.041.

Segon. Requerir a la mercantil INVESAL 3000, S.L perquè en el termini màxim d'un mes, comptador des de la notificació del present acord, acredite davant aquest Ajuntament la formalització i inscripció en el Registre de la Propietat, de forma unilateral, d'una hipoteca a favor d'aquest Ajuntament, sobre les finques referides de la seua propietat, com a garantia del compliment de les obligacions corresponents a l'agent urbanitzador del PAI de la UE 5 del PGOU de Benicarló, en la quantia establerta en les bases reguladores del programa, i d'acord amb la proposta de programa adjudicada, a l'efecte de procedir a la posterior formalització en document administratiu del corresponent contracte per al desplegament i execució de l'esmentat Programa d'Actuació Integrada. Així mateix, i en el mateix termini, ha de presentar el projecte refós d'urbanització d'aquesta unitat d'execució, amb la introducció de les modificacions previstes en l'acord d'aprovació d'aquests instrument.

Advertir a la interessada que, si no compleix el requerit en el termini establert, procedirà acordar directament deixar sense efecte l'acord d'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador, amb confiscació de la garantia provisional dipositada en el procediment de concurs.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua notificació (articles 52 de la Llei /1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú). O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua notificació (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa). No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE AMB ZYSSA BENICARLO, SL PER A LA GESTIÓ DEL PAI DE LA UE 6 DEL PGOU DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 11 de novembre de 2011.

Relació de fets

 1. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 28 de juny de 2006, s'inicia el procediment de concurs per a l'aprovació i l'adjudicació de la gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la UE 6 del PGOU de Benicarló, i s'aproven les bases particulars reguladores d'aquesta programació (BOP de Castelló de 14 de setembre de 2006).

 2. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 27 de desembre de 2007, s'aprova la proposta de Programa d'Actuació Integrada per a l'execució de la urbanització de la UE 6 del PGOU de Benicarló, presentada per la mercantil Zyssa Benicarló, SL, amb CIF B-12543666, amb els condicionaments establerts pels Serveis Tècnics Municipals, i es va adjudicar la condició d'agent urbanitzador per a la seva gestió indirecta a aquesta mercantil (BOP de Castelló de 21 de febrer de 2008).

 3. En data 21 d'abril de 2009, la mercantil Zyssa Benicarló, SL diposita en la tresoreria municipal la garantia definitiva, per a respondre del compliment de les obligacions derivades de la condició d'agent urbanitzador del programa, en forma d'aval de l'entitat Banc de València, d'import 250.757,78 euros (ref. 5.356).

 4. En data 24 d'abril de 2009, l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil Zyssa Benicarló, SL subscriuen el contracte per a l'execució de la urbanització. D'acord amb l'estipulació 8ª d'aquest contracte, el termini màxim per a la presentació del corresponent projecte de reparcel·lació és de 6 mesos des de la formalització del contracte.

 5. En data 8 de març de 2010 (registre d'entrada núm. 3.902), el Sr. Pascual Lloret Teruel, amb DNI 18.838.451-W, en nom i representació de la mercantil Zyssa Benicarló, SL sol·licita un ajornament en el termini previst en el contracte per a la presentació del projecte de reparcel·lació, i es compromet a presentar aquest document en el termini màxim de 6 mesos des de la data del seu escrit.

 6. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 29 d'abril de 2010, es concedeix a l'agent urbanitzador una pròrroga del termini previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació i es fixa com a data màxima per a la presentació de dit document el 9 de juliol de 2010.

 7. En data 2 de 2 de juliol de 2010 (registre d'entrada núm. 11.214), l'agent urbanitzador presenta en aquest Ajuntament un exemplar del projecte de reparcel·lació, però no acredita mitjançant acta notarial o certificació emesa pel secretari de la corporació, la realització del previst en l'art. 416 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, això és l'exposició al públic aquesta documentació pels seus propis mitjos.

 8. Mitjançant un escrit rebut en data 23 de setembre de 2010 (registre de sortida núm. 16.878, de 9 de setembre de 2010), es requereix a Zyssa Benicarló, SL, que presente la documentació relativa al projecte de reparcel·lació, de conformitat amb el previst en aquest art. 416 del ROGTU, i se li comunica que, d'acord amb el previst en l'art. 177 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, de forma prèvia o simultània a l'inici de la informació al públic, l'urbanitzador ha d'acreditar la titularitat i situació de les finques aportades, mitjançant una certificació de domini i càrregues expedida pel Registre de la Propietat, així com la pràctica de la nota marginal que indica l'inici de l'expedient de reparcel·lació, tal com preveu la normativa hipotecària sobre inscripció d'actes de naturalesa urbanística. A més, aquesta certificació ha de formar part de la documentació exposada al públic.

 9. Transcorregut més d'un any des de l'anterior requeriment, no consta que això s'haja complit. Pel tant, ha de considerar-se incomplit el termini concedit per a presentar el projecte de reparcel·lació, en la forma i procediment que preveu la normativa d'aplicació, a l'efecte de la seua aprovació per aquest Ajuntament.

 10. De conformitat amb la clàusula 13 del contracte per a l'execució per gestió indirecta del programa d'actuació integrada de la unitat d'execució núm. 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, entre l'Ajuntament de Benicarló i la mercantil ZYSSA BENICARLÓ, SL, que fa referència a les penalitats per incompliment.

 11. De conformitat amb l'article 337 del Decret 67/2006 (ROGTU) en relació amb les penalitzacions per inactivitat de l'urbanitzador, en referència a l'article 143.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

 12. De conformitat amb el previst en l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Iniciar el procediment per a declarar la resolució del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la UE 6 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 24 d'abril de 2009, subscrit entre l'Ajuntament de Benicarló i ZYSSA BENICARLÓ, SL, per incompliment del termini màxim previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació, en la forma i procediment que preveu la normativa d'aplicació, a l'efecte de la seua aprovació per aquest Ajuntament, i en qualsevol cas, per la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període superior a sis mesos consecutius.

La resolució de l'adjudicació implica la confiscació i execució de la garantia dipositada en la tresoreria municipal per a respondre del correcte compliment de les obligacions adquirides per l'agent urbanitzador.

Segon. Notificar aquest acord a l'agent urbanitzador i a l'entitat avaladora, així com a les persones interessades (titulars de béns i drets afectats, en atenció als articles 31 i 84 de la LRJPAC) i concedir-los un termini d'audiència de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, perquè formulen les al·legacions i presenten els documents que estimen convenients.

Tercer. Una vegada finalitzat el tràmit d'audiència i, a la vista de les al·legacions formulades, sol·licitar, si escau, un informe als Serveis Tècnics i Jurídics municipals, i remetre l'expedient al Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Conselleria competent en matèria d'urbanisme, a l'efecte de l'emissió del preceptiu dictamen.

PUNT 5é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2011.

El dia 23 d'abril de 2010 es va signar el Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, per a actuacions en matèria de desenvolupament rural sostenible amb una durada de 5 anys (2011/2015) i, de comú acord amb el MARM, s'ha decidit destinar un total de 2.500.000 EUR per a continuar durant l'any 2012 les obres de millora de camins rurals municipals de l'anterior Pla de Camins 2008/2010, que tan bons resultats han donat per a la gent d'este Territori.

Seguint les pautes d'anys anteriors, s'han redactat els projectes de millora dels camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Terol, any 2012, amb el detall següent:

CASTELLÓ: 13 municipis Total (amb IVA) 1.439.844,63 EUR

TARRAGONA: 9 municipis Total (amb IVA) 1.061.341,60 EUR

TEROL: 3 municipis Total (amb IVA) 299.921,77 EUR

TOTAL: 25 municipis Total (amb IVA) 2.801.108,00 EUR

Aquest projectes que han estat aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat de 13/10/2011 i que segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva.

El projecte de millora dels camins dels municipis valencians de la Mancomunitat per a l'exercici 2012 conté camins de 13 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestrat, la Jana, Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, San Rafael del Río, Sant Jordi/San Jorge, Traiguera, Vallibona i Vinaròs) i el seu pressupost és d'1.439.844,63 EUR i està signat per l'enginyer Romuald Argany Brú.

D'este projecte, els camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de gestió municipal són:

Camí del Puig (2.370m), més una partida alçada, amb un cost total de 129.981,68 EUR.

En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 13/10/2011 es va acordar que l'aportació municipal a l'obra fora del 18% del cost total a cada municipi per tal de poder fer front a totes les despeses de les obres dels camins, dins del Conveni de Desenvolupament Rural. I, un cop s'aprove el Pressupost del 2012, s'ha d'encomanar a l'Empresa TRAGSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració, l'execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia Mancomunitat, dels directors tècnics de les 3 CCAA i del coordinador del MARM.

Per tal d'avançar al màxim l'execució d'estes obres, com faran la resta de municipis, la corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Manifestar que este Ajuntament és el titular o s'encarrega de la gestió dels camins abans esmentats i que està d'acord en les obres a fer en execució del Projecte.

Segon. Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la millora d'aquests.

Tercer. Adquirir el compromís d'incloure en el seu Pressupost del 2012, la quantitat de 23.396,70 EUR i que este import s'aporte a la Mancomunitat en el moment en què aquesta ho reclame per a executar l'obra, d'acord amb el que preveu el Conveni signat amb Tragsa.

Quart. Després d'acabades les obres, un cop comprovat el seu bon estat, signades les certificacions per totes les parts i enviada l'acta de reconeixement i comprovació final, l'Ajuntament es compromet automàticament a tornar a fer-se càrrec del seu manteniment futur.

Cinqué. Facultar l'alcalde per a l'execució dels presents acords.

Sisé. Enviar una còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina de Vinaròs: Pl. de Sant Antoni, s/n, 2n; 12500-Vinaròs).

PUNT 6é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social de data 24 de novembre de 2011, relativa a la concessió de subvenció a favor de l'Associació de Dany Cerebral Adquirit ATENEU

Relació de fets

 1. En data 14 d'octubre el tècnic del Centre del Voluntariat emet un informe amb proposta de signatura de Conveni anual destinat a la col·laboració amb l'entitat ATENEU en la prestació de serveis i programes a favor de les persones afectades per dany cerebral adquirit i les seues famílies, que incloga l'aportació de 3.000 EUR per part de l'Ajuntament.

 2. Vist l'acord de la Junta de Govern de data 14 d'octubre, en relació a la concessió de subvencions a entitats socials locals.

 3. Vist l'informe emès pel secretari en data 20 d'octubre, que const en l'expedient.

 4. Vista la proposta de la regidora delegada de Benestar Social, d'assignació de fons per a la signatura de dit conveni, per import de 3.000,00 euros i amb càrrec a la partida econòmica 232.480000.

 5. Vist l'informe emès pel viceinterventor en data 2 de novembre, el qual inclou la retenció de Crèdit ref. 40.081 per import de 3.000,00 euros.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la concessió de subvenció nominal a l'Associació de Dany Cerebral Adquirit, AT?NEU, per import de 3.000,00 euros amb càrrec a a la partida econòmica 232.480000.

Segon. Facultar a la tinenta d'alcalde de delegada de l'Àrea de Benestar Social, per a la signatura dels documents que pogueren derivar-se d'aquest acord.

PUNT 7é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta subscrita pels tres portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià que integren la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benicarló de data 18 de novembre de 2011, per a exigir a l'Estat i al Govern de la Generalitat Valenciana mesures urgents de tresoreria, del següent tenor literal:

«En aquests últims anys la crisi econòmica ha posat de manifest les dificultats de finançament i gestió de les administracions locals, especialment. Davant aquesta situació els governs locals estan realitzant un esforç de contenció de la despesa pública així com d'ajustaments pressupostaris per a seguir prestant els serveis públics als ciutadans. Però açò no és suficient si no va acompanyat d'una reforma institucional de les administracions públiques que establisca un sistema competencial clar i el seu finançament.

Per tot això, la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benicarló, amb la finalitat d'exigir responsabilitats al Govern de la Nació i a la Generalitat Valenciana per l'incompliment de les seues obligacions:

PROPOSA a tots els ens locals associats, l'adopció del següent ACORD:

Correspon al Govern d'Espanya i a la Generalitat Valenciana portar a terme les següents actuacions immediates que pal·lien el problema de liquiditat que ell mateix va generar, en aplicació del principi de lleialtat institucional:

Primera. Ajornament a deu anys de la devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009 o bé que per a arribar a aquest objectiu, i com una proposta concreta a curt termini, reclamem al Govern de l'Estat que en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2012 es reculla, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic amb la finalitat de compensar l'import que els ajuntaments hem de retornar a l'Estat, i així de manera consecutiva durant els següents quatre anys. Aquesta mesura no implicaria cap increment de deute públic, però suposaria unes menors necessitats de finançament de les entitats locals.

Segona. L'adopció de mesures extraordinàries i transitòries que pal·lien les greus dificultats econòmiques i financeres per les quals estan travessant les EELL, a fi de garantir que puguen plantar cara a les obligacions contretes i que els permeta seguir prestant serveis bàsics. Entre aquestes:

a) Aplicar, de forma real i efectiva, la línia de crèdit ICO-Morositat perquè els ajuntaments paguen les factures pendents amb pimes i autònoms.

b) Autoritzar els ajuntaments a refinançar els venciments de deute de l'exercici.

c) Dotar d'una major liquiditat les entitats locals, incrementant el percentatge dels lliuraments a compte, pel sistema de finançament, del 95 al 98 per cent, en línia amb el previst per a les comunitats autònomes.

Tercera. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana el compliment de l'acord unànime de l'Assemblea de la FVMP de 1999 on es va comprometre a dotar el Fons de Cooperació Municipal amb els recursos financers suficients i amb els mateixos criteris que el Fons de Cooperació Estatal.

Quarta. Sol·licitar a la Generalitat Valenciana el pagament immediat de les subvencions d'obres i serveis que deu als municipis. Retards en el pagament que estan duent a la fallida als ajuntaments valencians. En conseqüència amb l'anterior, i a instància dels grups polítics amb representació en la FVMP, s'eleva aquesta proposta a la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb la finalitat d'adoptar l'anterior proposta i els acords continguts en aquesta. A més, traslladar-los a la Presidència de les Corts Valencianes, als síndics dels grups parlamentaris, així com al president de la Generalitat Valenciana, màxim responsable del Govern Valencià.»

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta subscrita per la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Benicarló i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el contingut de la proposta en els termes en que ha estat redactada.

En aquest punt, l'alcalde manifesta que el tema de les mocions l'ha posat en un dilema important perquè creu que les juntes de portaveus en aquesta legislatura estan funcionant prou bé i sempre es fa una Junta de Portaveus cada setmana i sempre han acordat que les mocions es porten primer a Junta de Portaveus i, si hi ha acord, es presenten conjuntament i, si hi ha discrepància, es poden portar perfectament al Plenari i cada partit polític defensarà el seu punt de vista. Per altra banda, diu a la Sra. Miralles Ferrando que els membres de l'equip de govern estan d'acord amb la moció presentada per la portaveu del grup municipal socialista i aprovaran tant la declaració d'urgència com el contingut de la moció, però com el grup municipal popular vol mantindre eixa coherència i els acords que han agafat en la Junta de Portaveus de parlar-les, acordar-les i si no les acorden, igual portar-les al Plenari, el que sí que no van a fer avui --i explica que ho diu perquè cree precedent, perquè ho faran sempre--, és no aprovar la moció presentada per l'equip municipal del Bloc perquè creuen que no és el que es va quedar a la Junta de Portaveus, encara que les mocions siguen les mateixes. Manifesta, doncs, que, a la del grup municipal socialista, li aprovar la urgència perquè els pareix just i perquè creuen que no és el lloc on s'ha de retallar. A més, afegeix que ell mateix ho ha dit al president de la Diputació. Tot i això, indica que cal ser coherents i no van a aprovar la del Bloc, encara que siga el mateix, perquè no es respecta l'acord a què van arribar. De fet, torna a repetir que ho faran sempre que es porten així, encara que estiguen a favor, i no les aprovaran si no es respecta l'acord de Junta de Portaveus. Acaba la intervenció insistint en el fet que ho diu ara perquè en quede constància i que, majoritàriament, el grup municipal popular ho farà així.

PUNT 8é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció presentada per la portaveu del grup municipal socialista de data 22 de novembre de 2011, relativa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló.

A continuació, la Sra. Miralles indica que està completament d'acord amb l'alcalde i es volia manifestar en el mateix sentit avui, en presentar la moció, perquè es dóna la casualitat que en aquest Ple es porten dues mocions pràcticament idèntiques. Explica que el problema ha estat que com l'alcalde deia, van acordar que, a les Juntes de Portaveus, que són tots els dilluns, es portarien les mocions per a consensuar-les i per a presentar-les conjuntament o no, com així ha sigut fins ara. Pensa que des del mes de juny o juliol, que van ser els primers plens fins ara sempre ha sigut així. Ara bé, considera que l'incompliment va ser per part del grup municipal del Bloc, que la va presentar el dia 2 de novembre de 2011 sense consensuar-ho ni avisar els altres dos grups municipals. Explica, doncs, que els membres del grup municipal socialista, que també volien presentar la mateixa moció, es van veure en l'obligació de presentar-la també i així ho han fet, presentat-la uns dies abans que tinga lloc el Ple ordinari. Per això mateix, vol dir al senyor alcalde que està completament d'acord amb ell. Pensa que ella s'ha de manifestar en el mateix sentit i pensa que té tota la raó. I dit això, explica que la moció que avui presenten en aquest Plenari tracta, com l'alcalde diu, dels plans provincials d'obres i serveis que són de la Diputació Provincial. Per tant, indica que, com que l'exposició de motius està molt ben redactada, la llegirà, ja que considera que cal defensar res més perquè hi està tot dit.

A continuació, la Sra. Miralles Ferrando llegeix el contingut de l'esmentada moció, que és del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els ajuntaments hem arribat a una situació financera més que delicada. A la tradicional insuficiència d'ingressos propis, s'han afegit les conseqüències de l'actual situació econòmica que han empitjorat aquesta realitat.

Una situació que s'agreuja si es té en compte que, per responsabilitat i per ser l'administració més propera, les corporacions locals hem de fer front a moltes obligacions sobre les quals no tenim competències atribuïdes legalment, i per tant tampoc recursos assignats.

D'altra banda, la devolució al Govern Central dels ingressos a compte de més corresponents als anys 2008 i 2009, així com el deute històric de la Generalitat Valenciana per la no creació del Fons Autonòmic de Cooperació Local i el retard d'aquesta en el pagament de totes aquelles actuacions amb subvenció aprovada que ja han estat realitzades, no fan sinó abundar en aquesta precària situació.

Per si tot això fos poc, la Diputació Provincial de Castelló ha presentat un Pla Provincial d'Obres i Serveis que suposa una retallada del 60% respecte al de l'any anterior, tornant als mateixos nivells que fa setze anys. Un Pla que deixa fora els ajuntaments de més de 5.000 habitants i rebaixa de manera important l'aportació a la resta. Un Pla d'Obres i Serveis que suposa un gerro d'aigua freda per a la majoria d'ajuntaments de la província que veuen com el programa d'inversió més important obert i objectiu de l'ens provincial es redueix a la mínima expressió.

Des dels ajuntaments es pot entendre que la situació econòmica obligue a retallades, però no s'entén que mentre altres partides menys transcendents no pateixen retallades, mentre es mantenen els nivells de despeses supèrflues i sumptuàries, es redueix radicalment l'aportació a un Pla d'Obres i Serveis que arriba a tots els racons de la província.

No es pot entendre que en una situació com l'actual amb gairebé vuitanta mil aturats a la província, quan el principal objectiu hauria de ser la generació d'ocupació, el que podria ser un veritable pla d'estímul per a realitzar obres que directament ocuparen mà d'obra i indirectament generaren dinàmiques socials i econòmiques en el conjunt dels nostres pobles, es quede en un insignificant dos per cent del pressupost de la Diputació Provincial.

Per tot això, es presenta la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Instar a la Diputació Provincial a reconsiderar la seua decisió i que establisca un Pla Provincial d'Obres i Serveis amb una aportació i característiques que com a mínim iguale al de l'any anterior, amb l'increment corresponent al IPC, i que si no, si això no és possible, establisca un Pla complementari que supose que els ajuntaments no vegen disminuïda l'aportació provincial a la realització d'obres i serveis.»

En conseqüència, la corporació, amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, acorda la prèvia declaració d'urgència de la moció presentada per la portaveu del grup municipal socialista de data 22 de novembre de 2011, relativa al Pla Provincial d'Obres i Serveis de la Diputació Provincial de Castelló.

Seguidament, l'alcalde dóna la paraula al senyor Marzal Roca, representant del grup municipal popular i aquest manifesta que, com bé ha dit l'alcalde, van a donar suport a la moció presentada per la portaveu del grup municipal socialista. Explica que ells sempre han comentat, des del Partit Popular, que tot el que siga bo per a Benicarló, independentment de les sigles polítiques que estiguen al capdavant de les administracions, van a portar-ho endavant, així ho han dit sempre i així ho mantenen. Pel que fa a la resta, indica que la moció parla dels plans provincials. Tot i això, manifesta que volen fer són unes matisacions, perquè pareix que queda un poc confós, perquè els plans provincials són uns plans a què els ajuntaments, des de fa anys, s'acullen, però sobretot els que veritablement se'n beneficien són els Ajuntaments de menys de cinc mil habitants. A més, --explica--, que també es beneficien de la gestió de la Diputació. Concretament, diu que els ajuntaments grans tenen secretari, interventor, i, als ajuntaments menuts, els afavoreix eixa gestió que directament fa la Diputació. A banda d'això, --diu--, estan els plans provincials que als ajuntaments de menys de 5.000 habitants, els financen el 100% de l'obra, és a dir 30.000 o 35.000 EUR, és a dir, obres menudes. Per tant, considera que a un poble de 100 habitants, una obra menuda de 30.000 o 35.000 EUR, si li paguen el 100%, doncs li reporta una obra important a l'any. Pel que respecta a ajuntaments grans, com els ajuntaments de més de 20.000 EUR com Benicarló, les obres són en un màxim de 230.000 EUR i se subvencionen, pràcticament, un 30 o un 40%. Pràcticament, --explica--, se subvencionen les últimes obres, com ara la del carrer dels Terrers, que és una obra de 90.000 EUR i els n'han subvencionat 33.000 EUR. Posa com a exemple també el carrer de Sant Elm, que els han subvencionat 36.000 EUR i té un valor de 100.000 EUR. Amb això, indica que vol dir que els plans provincials, com deia la moció, no són plans per als ajuntaments grans, que el que els llevaran el que és l'ocupació. Exposa que a la província de Castelló hi ha 85.000 desocupats i ell creu que l'únic que poden fer és que alguna empresa se'n beneficie. Tot i això, considera que el problema realment, --encara que el grup municipal popular votarà a favor--, no és eixe.

Aleshores es dirigeix a la Sra. Miralles per dir-li que no és una de les inversions més importants. En aquest sentit, manifesta que tant de l'Estat com en el Pla de la Generalitat hi ha hagut obres, com ara el c. de César Cataldo, que han sigut de més d'un milió d'euros. És a dir, considera que són obres que són realment més importants. Pel que fa a la resta, creu moció doncs és correcta i no tenen res a dir. Per tant, com ha dit l'alcalde, van a votar-la a favor, encara que com totes les administracions, en este cas, la Diputació pateix la crisi que tots saben. Per tant, creu que han de triar per on han de marcar els pressupostos. Així doncs, indica que ara s'estan elaborant els pressupostos i el president de la Diputació ha anunciat que es baixarà del pressupost de l'any passat un 9 o un 10%, per assignar més quantitat a les partides més socials, a partides per a la creació d'ocupació, de promoció econòmica i d'assistència i a altres programes més d'índole social. Tanmateix, votaran a favor amb les matisacions abans esmentades.

Finalment, l'alcalde manifesta que el grup municipal popular està a favor de la moció i també estarien a favor de l'altra moció, però per les formes, van a votar aquesta i no van a entrar en l'altra moció a parlar i van a rebutjar-la directament.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el contingut de la moció presentada per la portaveu del grup municipal socialista i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar-la en els termes en què ha estat redactada.

PUNT 9é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE SETEMBRE DE 2011 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2011. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de setembre de 2011 al 15 de novembre de 2011. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 10é. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.

10.1. Moció relativa al Projecte de PPOIS aprovat al plenari de la Diputació Provincial de Castelló.

En primer lloc, el Sr. Ferrer Meseguer, representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, manifesta que entén la postura del l'alcalde, però que no entén que des del dia 2 d'aquest mes, data en què van entrar la moció per registre, no hagen tingut temps en les Juntes de Portaveus de discutir-la i consensuar-la. En canvi, --diu--, que la que ha entrat fa dos dies d'urgència, sí que l'han aprovat i retiren aquesta perquè és la mateixa. Per tant, manifesta que no entén és com poden discutir i aprovar una moció que ha entrat fa dos dies i una que entra correctament, no es puga discutir en les Juntes de Portaveus. De fet, el Sr. Ferrer considera que si ells la porten el dia 2 de novembre, en tres Juntes de Portaveus que han tingut, es pot discutir perfectament i es pot portar avui consensuada. Per tant, diu no entendre la postura de l'alcalde, quan admet una moció que ha entrat fa dos dies per discutir-la i aprovar-la i aquesta altra estiguen dient que van a votar-la en contra. Finalment, demana a l'alcalde, que ja que acaben d'aprovar la mateixa moció amb els mateixos articles, que retire la moció de l'ordre del dia.

Seguidament, l'alcalde s'adreça al Sr. Ferrer per tal de corregir-lo. Indica que els membres del grup municipal del Bloc van presentar la moció directament per registre. En primer lloc, explica que, per ordre del partit, van convocar la premsa, perquè s'havien de fer la foto, perquè el seu partit a Castelló així ho va manar. En segon lloc, indica que a la Junta de Portaveus, primera no es va portar per part del portaveu del grup municipal del Bloc, sinó que va entrar al Registre i va anar a Secretaria i en eixe moment se li va passar una còpia. Per altra banda, diu que està parlant d'una moció de fa dos dies presentada pel Partit Socialista. En aquest sentit, explica que la Sra. Miralles Ferrando la va portar el dilluns a la Junta de Portaveus sense passar-la pel Registre, que és el que es pren en aquest acord, és a dir, que paper que entra pel Registre està ja ací dins de l'Ajuntament. Considera, doncs, que eixa és la diferència que hi ha entre una i l'altra: que ella va seguir el procediment que sempre han acordat i s'ha portat en esta legislatura. A més, l'alcalde considera que aquest procediment està donant molt bons resultats, perquè les mocions, quan s'han portat a la Junta de Portaveus, l'endemà han quedat els tres portaveus al Saló Noble de l'Ajuntament per a parlar de les mocions i consensuar-les, però en aquest cas no ha sigut així. Per tant, torna a repetir que els membres del grup municipal del Bloc van presentar la moció el dia 2 de novembre al Registre de l'Ajuntament de Benicarló i, a ell, la primera còpia que li va arribar va ser una còpia, perquè tot el que entra al Registre de mocions puja a Secretaria i automàticament se li passa una fotocòpia. En canvi, explica que la Sra. Miralles sí que la va presentar el dilluns a la Junta de Portaveus i el grup popular va considera que era correcte que la presentara, perquè l'havia portat a la Junta de Portaveus i es va presentar dos dies després al Registre o l'endemà, el dimarts o dimecres, però efectivament va seguir el procediment que sempre han acordat. Per tant, reitera que aquesta ha sigut la diferència que ha hagut entre una i l'altra. A més, creu cal seguir en eixe sistema que esta portant la Junta de Portaveus, ja que ha anat bé, encara que per ser els primers mesos de legislatura, potser hi haja hagut alguna errada. Tot i això, insistix que li agradaria que aquest assumpte es respectara i que se seguisca de la mateixa manera. De fet, indica que el grup municipal popular tot el que no es porte així, siga del Bloc o del PSOE, si no es porta a la Junta de Portaveus, encara que estigueren a favor, ho votaran en contra i ho desestimaran. Per tant, manifesta que, si vol que retire el punt de l'ordre del dia, els membres del grup municipal del Bloc tenen la potestat i ell vota la retirada del punt de l'ordre del dia i ja està.

En un nou torn, intervé el Sr. Ferrer per a dir a l'alcalde que vol que es retire la moció, més que res, perquè ja l'han votat, ja que és la mateixa. A més, manifesta que entenen la seua postura.

A continuació, l'alcalde torna a repetir al Sr. Ferrer que si aquesta moció s'haguera portat de la forma que l'ha portat la Sra. Miralles, potser l'hagueren pogut portar per unanimitat i ara no l'han pogut portar perquè hi havia una de presentada anteriorment.

Finalment, el Sr. Ferrer indica a l'alcalde que intentaran en un futur que les coses vagen com han acordat en la Junta de Portaveus, tot i que considera que tampoc no ha sigut acte de desconsideració de cara a l'Alcaldia ni als altres grups de l'Ajuntament. Indica que més bé al contrari, ja que pensaven que ho havien de fer i així ho van fer. Tanmateix, reconeix que és cert que els van dir que la presentaren tots els grups del Bloc que tenen representació als ajuntaments el mateix dia i, per tant, no va coincidir amb la Junta de Portaveus. Tot i això, reitera que intentaran respectar el procediment, encara que a vegades poden sorgir circumstàncies. A més, li segueix demanant a l'alcalde retire la moció de l'ordre del dia, perquè ja l'han aprovat anteriorment.

En conseqüència, la corporació, a proposta del portaveu del grup municipal del Bloc i per unanimitat dels membres assistents, acorda retirar aquest punt de l'ordre del dia.

10.2 . Precs i preguntes.

En primer lloc, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, indica que l'any passat, al principi del camí d'Artola, quan van començar les obres del pàrquing de la UA 19, va aparèixer una a muntanya de terra, una «serralada litoral», i recorda que aquí al Ple ella va preguntar i el regidor d'Urbanisme que hi havia llavors li va dir que aquella terra s'estava acumulant allí per després fer les obres de Corts Valencianes III. A més, se li va dir que una vegada es farien les obres s'utilitzaria aquella terra, que era de molt bona qualitat, per a posar-la baix de l'asfalt per a fer les obres. Tanmateix, la Sra. Miralles diu que s'han acabat les obres de Corts Valencianes III i la «serralada» continua allí, amb l'agreujant que pareix que també hi hagen una mica d'escombraries, perquè hi ha gent que ha continuat tirant runes allí. Per tant, la Sra. Miralles pensa que allò allí no està bé i que qualsevol empresari de Benicarló que hagués fet el mateix se li hagués posat una multa. A més, pregunta si pensen llevar allò d'allí o si volen que allí continuarà creixent herba.

En segon lloc, intervé la Sra. Agut Barceló, representant del grup municipal socialista, per a preguntar a la Sra. Vallés quin és el projecte present i futur que té la R0egidora de Participació Ciutadana per a desenvolupar i posar en marxa l'Agenda 21 en el nostre poble.

En tercer lloc, el Sr. Añó Lores, representant del grup municipal socialista, fa ús de la paraula per a dir que a ells els agradaria saber en quin procés està el Pla Municipal de Joventut que el Partit Popular portava en el seu programa electoral. A més, vol saber si hi estan treballant i si estan treballant, quines activitats es faran, quina publicitat se li donarà i de quina manera està enfocat de cara als joves.

A continuació, l'alcalde dóna la paraula al Sr. López González, representant del grup municipal popular, per respondre a la pregunta plantejada per la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, en el present Ple.

El Sr. López manifesta que, en efecte, aquell muntó d'arena que hi ha allí estava destinat per a la carretera, tot i això continua havent-hi un sobrant. Li explica, a més, que quan ells van requerir a l'empresa responsable d'eixa arena que la retirés, els va contestar que li aniria molt bé també aprofitar-la per acabar el sector 7. Per tant, indica que eixe muntó d'arena progressivament se l'emportaran al sector 7. Tanmateix, són conscients que és una molèstia, però portar eixa quantitat d'arena a l'abocador comporta unes despeses molt elevats, quan, en realitat, després farà falta i hauran de comprar-la. Conclou dient que hi ha el compromís de l'empresa i esperen que la retiren progressivament.

Seguidament, la Sra. Miralles expressa que, tal com ha dit el Sr. López, portar-la a l'abocador suposaria unes despeses molt grans, però ells consideren que des d'un principi no s'hagués d'haver posat aquell munt de terra allí, perquè són molts metres cúbics de terra els que s'extrauran del pàrquing de la UA 19 i potser els sobraran per al sector 7. A més, manifesta que els alegraria que s'utilitzés pràcticament tota per al sector 7 i que d'una vegada per totes allò quedés completament net, perquè pensa que no procedix tindre l'arena allí, ja que hi ha gent que veu que allí runes i continua tirant-ne més.

Tot seguit, el Sr. López manifesta que està totalment d'acord amb el que diu la Sra. Miralles, el que ocorre és que una cosa és un amuntegament d'arena que, de moment està allí, tot i no ser el lloc més adequat, però entenen que moure arena d'un lloc a un altre o portar-la a l'abocador, pagar un cànon i després haver de comprar la mateixa arena no té sentit. Per altra banda, saben que és una molèstia, però han d'assumir-la. D'altra banda, explica que moltes vegades des de la seua àrea s'ha demanat que hi haja una conscienciació social i no s'hi aboquen runes, però no només en eixe lloc, sinó també al riu o allí on no correspon. En eixe sentit, indica que la policia fa un treball d'investigació, de mirar d'on vénen les runes i s'ha denunciat gent per tirar runes en llocs no adequats. En aquest cas, considera que s'ha d'entendre que eixa arena no és una desfeta, ja que arena que val i tenen el compromís de l'empresa que l'arena que no s'utilitze s'enviarà a l'abocador finalment.

Finalment, l'alcalde indica que la resta de preguntes es contestaran en el Ple següent.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.40 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau,

Benicarló, 25 de novembre de 2011

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa