Ple extraordinari núm. 17/2011, d'11 de novembre.

11/11/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 17/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 11 de novembre de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 17/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 11 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 11 de novembre de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló (S'incorpora al punt 9é)

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. José Antonio Sánchez Martí.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL I-3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 29/09/11, la qual consisteix a modificar l'article 4è, en el sentit que la persona sol·licitant de la bonificació o exempció haja d'estar al corrent de pagament amb l'Ajuntament.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 29.09.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 29 de setembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 4t. Exempcions

3.

(...) Així mateix, aquestes bonificacions i exempcions queden condicionades a estar al corrent de pagament amb aquest Ajuntament. L'incompliment d'aquesta condició dóna lloc a la no concessió de la bonificació o exempció o a la pèrdua d'aquesta.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-1 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02/11/11, la qual consisteix a:

 • Afegir en l'art. 7è.Tarifa, un nou epígraf sisè corresponent a les transmissions de llicències de venda no sedentària.

 • Un apartat 4 en l'epígraf quart, corresponent a la tramitació de targetes per a zona per als vianants.

 • Incloure en l'art. 8è.Bonificacions de la quota, una bonificació del 50 % de la taxa per obertura d'establiments en la zona del casc antic, coneguda popularment com «la Volta».

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 27.10.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02 de novembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 7é. TARIFA

La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els següents epígrafs:

Epígraf primer: CERTIFICACIONS I COMPULSES

1

Certificació de documents o acords municipals:

2 EUR

2

Diligència de compulsació de documents que constes en els expedients d'aquesta corporació i que siguen sol·licitats a instància de part

1EUR

3

Certificats d'empadronament

4 EUR

4

Certificats de convivència

4 EUR

5

Inscripció de parelles de fet

6 EUR

Epígraf segon: DOCUMENTS EXPEDITS O ESTESOS PER LES OFICINES MUNICIPALS

1

Per cada document que s'expedisca en fotocòpia, per full:

0,20

2

Per cada document que s'expedisca en fotocòpia, de llibres de titularitat municipal, que pertanyen al seu fons bibliotecari, per full:

0,10

Epígraf tercer: DOCUMENTS RELATIUS A SERVICIS D'URBANISME

1

Per cada expedient de declaració de ruïna d'edificis:

190 EUR

2

Per cada certificació que s'expedisca de servicis urbanístics sol·licitada a instància de part

53 EUR

3

Per cada informe que s'expedisca sobre característiques de terreny o consulta a efecte d'edificació a instància de part:

53 EUR

4

Per expedició de còpies de plànols que consten en un expedient de concessió de llicència d'obra, per cada m2 de plànol o fracció:

10 EUR

5

Llicències de parcel·lació i segregació

27 EUR

6

Les llicències de construcció d'obres meriten la següent quota, segons el pressupost: 2 per mil del pressupost d'obres i l'import mínim és de 6 euros.

2 ?, amb un mínim de 6 euros

7

Tramitació de canvi de titularitat

54 EUR

8

Expedició de duplicats de títols de llicències existents

54 EUR

9

Per tramitació de modificacions de projecte o alteracions del contingut d'una llicència, per requeriment de l'Administració o a instància de particular, per causa no imputable a l'Administració (50 % sobre taxa meritada per 1ª llicència)

50 %

10

Tramitació de l'estudi de detall i modificació de pla d'escassa entitat

187 EUR

11

Tramitació d'estudi al detall per causa de parcel·lació

77 EUR

12

Altres figures de planejament (PP-PRI-Mod. amb ordenació

1070 EUR

13

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbà

433 EUR

14

Tramitació PU actuacions aïllades en una sola parcel·la

2 ?, amb un mínim de 6 euros

15

Tramitació PU actuacions aïllades en sòl urbanitzable

1327 EUR

16

Tramitació PR fins a 10 parcel·les inicial

519 EUR

17

Tramitació PR d'11 a 20 parcel·les inicials

1033 EUR

18

Tramitació PR amb més de 20 parcel·les inicials

2033 EUR

19

Documentació en suport informàtic (CD-ROM)

36 EUR unitat

20

Comunicació ambiental d'inici d'activitat

300 EUR

21

Llicència ambiental

600 EUR

21.1

Llicència ambiental que requerisca un informe d'un organisme extern (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

660 EUR

21.2

Llicència ambiental sotmesa a Declaració d'Impacte Ambiental (recàrrec del 35% sobre la tarifa bàsica)

810 EUR

22

Llicència d'obertura o qualsevol altra acta de comprovació realitzada pels Servicis Tècnics Municipals a instància de particular.

300 EUR

23

Tramitació de llicències ambientals o llicències d'obertura per a activitats desenvolupades en locals de més de 500 m2, per cada 100 m2 o fracció que excedisca de 500 m2 (recàrrec del 10% sobre la tarifa bàsica)

10 %

La taxa per tramitació de programes d'actuació aïllada o integrada s'estima en base a la suma de les taxes per tramitació dels diferents documents que l'integren.

Epígraf quart: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

1.

Per prendre part en oposicions:

Drets d'examen per a places en propietat:

Grup A

38 EUR

Grup B

29 EUR

Grup C

22 EUR

Grup D

18 EUR

Grup E

16 EUR

Drets d'examen per a places en contractació temporal o interina:

Grup A

27 EUR

Grup B

22 EUR

Grup C

20 EUR

Grup D

9 EUR

Grup E

8 EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn lliure)

100 EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn de mobilitat)

20 EUR

2.

Per qualsevol altre expedient o document no expressament tarifat:

2 EUR

3.

Sol·licitud d'informe de Policia per expedient i sol·licitud

6 EUR

4.

Targeta d'accés a zona per a vianants per al lector de la plaça de Sant Bartomeu

10,00 EUR

Epígraf cinqué: TRAMITACIÓ D'AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

1.

Per l'autorització administrativa per a realitzar l'activitat de publicitat estàtica mitjançant tanques, cartells, banderoles i pancartes i rètols:

a) Per la tramitació (autorització un dia)

48 EUR

b) Ampliació de la mateixa autorització (per setmana d'ampliació posterior al dia de l'autorització)

16 EUR

2.

Per l'autorització administrativa per a realitzar l'activitat de publicitat dinàmica mitjançant propaganda manual, repartiment domiciliari, utilització de vehicles i publicitat oral:

a) Per la tramitació (autorització un dia)

48 EUR

b) Ampliació de la mateixa autorització (per setmana d'ampliació posterior al dia de l'autorització)

16 EUR

Epígraf sisé: TRANSMISSIONS DE LLICÈNCIES DE VENDA NO SEDENTÀRIA

1.

Transmissions d'autoritzacions de venda no sedentària de pares a fills o de marit a muller

54EUR

2.

Transmissions no recollides en l'apartat anterior per nova entitat jurídica o per aportació del dret a favor d'una cooperativa o similar

354EUR

3.

Canvi d'administrador o gerent

354EUR

4.

Transmissions d'un percentatge o part de l'autorització, quan es reserva l'anterior titular una part de l'autorització al seu favor

354EUR

ARTICLE 8é. BONIFICACIONS DE LA QUOTA

S'ha de concedir una bonificació del 100 % de la taxa, quan l'obra consistisca en l'arrebossat, estucat i repintat de façanes (art.7, epígraf 3r punt 6 ).

S'ha de concedir una bonificació del 50% de la taxa quan l'obertura d'establiments tinga lloc en la zona del nucli antic, corresponent a l'àrea delimitada pel traçat conegut popularment com "la Volta": av. de Joan Carles I, c. del Rei En Jaume, c. d'Olivella, c. de la Mare de Déu del Carmen, c. de Sant Francesc i pg. de Ferreres Bretó. (art.7, epígraf 3é punts 20 i 21 )»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-9 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DEL MERCAT AL DETALL. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 15/09/11, la qual consisteix a modificar l'art. 3é.Quantia, amb la finalitat de revisar el consum elèctric de climatització des de setembre de 2010 a agost de 2011 i repercutir-lo en funció dels percentatges previstos en la mateixa ordenança.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 15.09.11.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia, Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 15 de setembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 3é. Quantia

CASETA/PARADA/LOCAL

euros/mes

(*)euros/any

Casetes números 12 al 19

66

309

Casetes números 5,6,25 i 26

62

286

Casetes número 2,3,4,27,28,29 i 30 i les compreses entre els números 7 i el 24 inclosos.

57

264

Parades:31,36,37,42,43,48,49,54,55,61,62,68,69,74,75,80,81,86,87,92,93,99,100,106,107,113,114,120,121,127,128,134,135,141,142,148,149,155,156,162

23

109

La resta de parades

20

78

Cafeteria i altres servicis

314

1453

Parades de soterrani 1 al 20

8EUR/m2

0

(*) les quantitats fixades en aquesta columna corresponen a la part proporcional de cada parada en el consum elèctric d'aire condicionat des de setembre de 2010 a agost de 2011 (23.130,42 EUR) i són en percentatge el 10,67; 4,94; 19,42; 18,93; 39,76 i 6,28, respectivament.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-13 REGULADORA DE LA TAXA PER TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02/11/11, la qual consisteix a afegir una Disposició Transitòria perquè quede derogada la mateixa en el moment que l'Ajuntament deixe d'assumir el cost del servei.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 02.11.11.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02 de novembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

La present ordenança s'ha d'entendre automàticament derogada en el moment en què aquest Ajuntament deixe d'assumir el cost del servici, tot i que es pot prorratejar la taxa per la part proporcional.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPSOTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-14 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 27/10/11.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 27.10.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 27 d'octubre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 20.3 , e), j), k), m), n ), de l'esmentat TRLHL, aquest Ajuntament acorda modificar la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, que s'ha de regir per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic pels següents supòsits:

a) Instal·lació de quioscos (art.20.3.m).

b) Cabines fotogràfiques, màquines de xerocòpies o altres màquines d'expedició automàtica.

c) Instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (art. 20.3.n)

d) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues (art 20.3.g).

e) Tall de carrers al trànsit per als quals s'exigisca la corresponent llicència o autorització, s'haja obtingut o no aquesta.

f) Ocupació del subsòl, volada i altres usos del sòl no previstos en apartats anteriors (art.20.3.e, j, k).

Article 3r. Subjectes passius

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què se refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular d'acord amb algun dels supòsits previstos en l'article anterior.

Tenen la condició de substituts de la persona contribuent en les taxes establides per l'atorgament de les llicències urbanístiques previstes en la normativa sobre sòl i ordenació urbana, indistintament, els constructors i contractistes d'obres.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiàries les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Categoria dels carrers

1. Als efectes previstos per a l'aplicació d'aquesta ordenança les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 zones: 1ª categoria i 2ª categoria, i una categoria especial per al domini públic terrestre.

2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una.

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es consideren de 2a categoria i es qualificaran així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de les vies públiques.

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

5. Els parcs i jardins municipals es consideren vies públiques de 1ª categoria.

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributen com efectuats en la via de major categoria amb la qual fiten.

Article 6é. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la fixada en la tarifa de cada epígraf de l'apartat quatre, atenent a la categoria del carrer on es produïsca la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en funció del temps de duració de l'aprofitament i de la superfície, l'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència o la realment ocupada, si fóra major.

2. Els aprofitaments poden ser de caràcter:

 1. ANUAL: Quan s'autoritzen per a tot l'any natural.

 2. TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 3. MITJA TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juliol i agost.

 4. MENSUAL

 5. SETMANAL

 6. DIARI

Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

3. Les tarifes de les diverses ocupacions s'apliquen, per metre quadrat/metre lineal, i/o fracció.

4. Condicions de les diverses ocupacions:

a) Quioscs. L'ocupació és anual, de temporada o de mitja temporada. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

93,8

72,80

44,80

Temporada

47,60

36,40

22,40

Mitja temporada

30,80

23,80

15,40

b) Ocupació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants. L'ocupació permesa és anual, de temporada, de mitja temporada, mensual, setmanal i diària. La quota tributària es determina per aplicació de la tarifa del quadre d'aquest epígraf, tret de per a les ocupacions del Mercat del Dimecres i la festivitat de Sant Gregori, que per les seues característiques peculiars es regeixen pel que exposa en cada cas.

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

80,40

62,40

38,40

Temporada

40,80

31,20

19,20

Mitja temporada

26,40

20,40

13,20

Mensual

20,40

15,60

9,60

Setmanal

4,80

3,60

2,40

Diari

1,20

1,20

1,20

* Mercat dels Dimecres L'import pera les parades del mercat de venda no sedentari s'estableix:

 • 333 EUR/any per a la venda de productes alimentaris

 • 666 EUR/any per a la venda de productes no alimentaris.

* Festivitat de Sant Gregori. L'ocupació és el dia de la festivitat i la taxa s'estableix en 10,00 euros per cada parada d'1 m lineal i s'exigeix ocupar almenys 2 m lineals. No estan permeses les parades superiors a 4 m lineals.

c) Ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues. Es permet ocupació mensual, setmanal i diària. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

c.1)Quan l'ocupació siga diària o setmanal:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Setmanal

7,20

5,40

3,60

Diària

1,80

1,80

1,80

c.2) Quan l'ocupació siga mensual:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Primer mes

30,60

23,40

14,40

Segon mes

34,00

26,00

16,00

Tercer mes

37,40

28,60

17,60

Quart mes

40,80

31,20

19,20

Cinqué mes

44,20

33,80

20,80

Sisé mes

47,60

36,40

22,40

Seté mes

51,00

39,00

24,00

Vuité mes

54,40

41,60

25,60

Nové mes

57,80

44,20

27,20

Desé mes

61,20

46,80

28,80

Onzé mes

64,60

49,40

30,40

Dotzé mes

68,00

52,00

32,00

d) Tall de carrers La tarifa a aplicar és:

TALL DE CARRERS TARIFA

Fins a 2 hores 21,00 euros

Fins a 6 hores 42,00 euros

Fins a 12 hores 73,00 euros

Fins a 24 h 141,00 euros

En el cas de superar el temps demanat s'establirà un recàrrec del 100 per 100. Si es produeix un tall de carrer sense la corresponent llicència o autorització s'ha d'aplicar la tarifa màxima.

e) Ocupació de subsòl, volada i altres usos del sòl no previstos en apartats anteriors. L'ocupació permesa és anual, de temporada o de mitja temporada. La quota tributària es determina per aplicació de la següent tarifa:

  e.1) Quan l'ocupació siga superior o igual a 10 m2:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

100,50

78,00

32,00

Temporada

51,00

39,00

16,00

Mitja temporada

33,00

25,50

11,00

  e.2) Cuando la ocupación sea inferior a 10 m2:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

67,00

52,00

32,00

Temporada

34,00

26,00

16,00

Mitja temporada

22,00

17,00

11,00

Article 7é. Exempcions i bonificacions

1. L'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligades al pagament de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pels aprofitaments inherents als servicis públics de comunicacions que exploten directament i per tot els que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.

2. En l'ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues, quan es realitzen obres de rehabilitació recollides en el capítol V de la secció primera del Decret 92/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre actuacions protegides en matèria d'habitatge i sòl, d'immobles situats en el nucli antic de la ciutat incloses en l'àmbit d'ÀREES DE REHABILITACIÓ han de gaudir d'una bonificació del 30 por 100.

Article 8é. Meritació

1. Quan la gestió de l'ocupació es realitze a través de padrons fiscals i per al cas del Mercat del Dimecres, la meritació s'ha de produir el dia primer de gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l'any natural, tret del supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per semestres naturals.

2. En el cas de la venda no sedentària de productes alimentaris en l'entorn del Mercat del Central, la meritació s'ha de produir el dia primer de gener de cada any i el període impositiu ha de comprendre l'any natural, tret del supòsits d'inici o cessament en la utilització privativa o l'aprofitament especial. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per semestres naturals.

3. En la resta d'ocupacions, la meritació de la taxa s'ha de produir quan es presente la sol·licitud que inicie l'actuació o l'expedient, que no s'ha de realitzar o tramitar sense que s'haja efectuat el pagament corresponent o bé quan s'inicie l'ús privatiu o l'aprofitament especial en cas d'absència de sol·licitud.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, la utilització o aprofitament del domini públic no es preste o desenvolupe, procedeix la devolució de l'import corresponent.

Aquest fet ha d'acreditar-se mitjançant la presentació d'escrit dirigit a l'Ajuntament, en el qual s'indiquen les causes i període en el qual previsiblement no s'ocuparà, dins del període en el qual hauria d'estar ocupada la via pública i no ho està, perquè l'Ajuntament puga realitzar les comprovacions pertinents. Una vegada s'inicie l'ocupació, s'ha de remetre un nou escrit indicant aquesta circumstància a efectes de còmput de termini d'aquesta.

Article 9é. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb la taxa s'han de liquidar per cada utilització o aprofitament sol·licitat i són irreductibles pel temps d'ocupació permés en l'apartat4t de l'article sisé.

2. A efectes del càlcul de l'import a ingressar, s'ha de considerar el dia, setmana i mes, bé de forma completa o de data a data, a petició de la persona interessada.

3. Les persones interessades en l'ocupació o aprofitament han de sol·licitar prèviament la corresponent llicència juntament amb el document justificatiu d'ingrés de l'import per autoliquidació i un plànol detallat de la superfície que es pretén ocupar i de la seua situació dins del municipi. En el cas dels padrons fiscals que recull l'art.8.1 d'aquesta Ordenança, s'ha de formar un padró que s'ha de gestionar anualment d'acord amb el que disposa en l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals.

4. En el cas de la venda no sedentària de productes alimentaris en l'entorn del Mercat Central, el pagament és únic per a les autoritzacions trimestrals i dos rebuts semestrals per a les autoritzacions anuals.

5. En el cas de l'ocupació de la via pública per tall de carrers o reserves de la via pública per a estacionament de mudances s'ha de presentar la sol·licitud almenys amb una antelació de 48 hores.

6. El dipòsit provisional no causa cap dret i no faculta per a realitzar l'aprofitament que només pot portar-se a terme quan s'obtinga la licència.

7. Els servicis tècnics d'aquest Ajuntament han de comprovar i investigar les declaracions que formulen les persones interessades. Si es donen diferències, aquestes s'han de notificar a les persones interessades i s'han de girar, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen sense perjudici de les sancions i recàrrecs que escaiga.

Article 10é. Règim d'ingrés

1. En les ocupacions a què es refereix l'art. 8.1, el règim d'ingrés és el que es fixe per l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals. En el cas d'inici en la utilització s'ha d'estar al que disposa en el següent apartat.

2. Per a la resta d'ocupacions s'ha fixat el règim d'autoliquidació, pel que fa al pagament de la taxa, s'ha de realitzar per ingrés directe en les entitats col·laboradores autoritzades segons s'especifique en l'autoliquidació practicada, però sempre en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o autorització.

3. Aquest ingrés té el caràcter de dipòsit previ, d'acord amb el que disposa l'art.26.1.a) del Text Refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL T-19 REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 18/10/11, per a l'aprovació d'una nova Ordenança (T-19) reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. També es dóna compte de la providència subscrita el 30/09/11, en el sentit d'establir-hi una reducció del 30% per a les ocupacions anuals i la inclusió d'una tarifa setmanal.

Vist l'informe emès per la tresorera en data i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 18.10.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Aprovar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 18 d'octubre de 2011. El text de l'Ordenança es el següent:

«T.19. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D'ÚS PÚBLIC PER TAULES, CADIRES, TRIBUNES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 1r. Fonament i naturalesa

D'acord amb el que disposen els art. 15 a 19 del Text Refós de la Llei reguladora de las Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'art. 20.3. l), aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa, que s'ha de regir per la present Ordenança Fiscal.

Article 2n. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa l'ocupació de terrenys d'ús públic amb:

 • Taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. (art. 20.3.l)

 • Expositors de comerç, aparells rostidors de carn, aus i anàlegs.

Article 3r. Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques i jurídiques, així com les entitats a què se refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària que gaudisquen, utilitzen o aprofiten especialment el domini públic local en benefici particular en els supòsits previstos en l'article anterior.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.Té especial consideració l'apartat 1.c referent a les obligacions tributàries que succeïsquen per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d'explotacions o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l'anterior titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s'estén a les obligacions derivades de la falta d'ingrés de les retencions i ingressos a compte practicades o que s'hagueren hagut de practicar.

2. Són responsables subsidiàries les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Categoria dels carrers

1. Als efectes previstos per a l'aplicació d'aquesta ordenança les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en 2 zones: 1ª categoria i 2ª categoria, i una categoria especial per al domini públic terrestre.

2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una.

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es consideren de 2a categoria i es qualificaran així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de les vies públiques.

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

5. Els parcs i jardins municipals es consideren vies públiques de 1ª categoria.

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributen com efectuats en la via de major categoria amb la qual fiten.

Article 6é. Quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la fixada en el quadre de tarifes de l'epígraf de l'apartat quatre, atenent a la categoria del carrer on es produïsca l'ocupació de terrenys d'ús públic,en funció del temps de duració de l'aprofitament i de la superfície, l'ocupació de la qual queda autoritzada en virtut de la llicència o la realment ocupada, si fóra major.

2. Els aprofitaments poden ser de caràcter:

 1. ANUAL: Quan s'autoritzen per a tot l'any natural.

 2. TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

 3. MITJA TEMPORADA: Quan el període autoritzat comprenga els mesos de juliol i agost.

 4. MENSUAL

 5. SETMANAL

Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administrativa es consideren anuals.

3. Les tarifes de les diverses ocupacions s'apliquen, per metro quadrat i/o fracció.

4. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança es determina d'acord amb el següent quadre de tarifes:

Període d'ocupació

1ª categoria

EUR/m2

2ª categoria

EUR/m2

Marítim-T.

EUR/m2

Anual

65,66

50,96

31,36

Temporada

47,60

36,40

22,40

Mitja temporada

30,80

23,80

15,40

Mensual

23,80

18,20

11,20

Setmanal

5,60

4,20

2,80

Article 7é. Meritació

1. La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural, excepte en els supòsits d'inici o cessament d'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. En aquest cas el període impositiu s'ha de prorratejar per trimestres naturals.

2. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'ocupació de terrenys del domini públic no es preste o desenvolupe, procedeix la devolució de l'import corresponent.

Aquest fet ha d'acreditar-se mitjançant la presentació d'un escrit dirigit a l'Ajuntament, en el qual s'indiquen les causes i període en el qual previsiblement no s'ocupe, dins del període en el qual hauria d'estar ocupada la via pública i no ho està, perquè l'Ajuntament puga realitzar les comprovacions pertinents. Una vegada s'inicie l'ocupació, s'ha de remetre un nou escrit indicant aquesta circumstància a efectes de còmput de termini d'aquesta.

Article 8é. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i són irreductibles pels períodes naturals de temps, assenyalats en l'article anterior.

2. A efectes del càlcul de l'import a ingressar, s'ha de considerar la setmana i el mes, bé de forma completa o de data a data, a petició de la persona interessada.

3. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent autorització.

4. La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació en el moment de sol·licitar la llicència per procedir a l'aprofitament especial, indicant la superfície que es pretenga ocupar. L'Ajuntament pot emetre liquidacions, quan es tinga constància d'ocupacions sense autorització o amb una ocupació superior a l'autoritzada.

5. El pagament de l'autoliquidació no causa cap dret i no faculta per a realitzar l'aprofitament que només pot portar-se a terme quan s'obtinga la licència.

6. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades poden sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.

7. En els supòsits d'utilització privativa de terrenys d'ús públic amb caràcter periòdic, s'ha de gestionar a través d'un padró, de la següent manera:

 1. S'aprova durant el mes de febrer.

 2. S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març. Aquesta exposició, atesa la seua peculiaritat, es realitza únicament a través d'edictes al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 3. El període de cobrament és:

  • Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

  • Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

8. En el cas de sol·licituds de període inferior a l'anual, la taxa s'ha d'abonar mitjançant el sistema d'autoliquidació.

9. Els servicis tècnics d'aquest Ajuntament han de comprovar i investigar les declaracions que formulen les persones interessades. Si es donen diferències, aquestes s'han de notificar a les persones interessades i s'han de girar, si escau, les liquidacions complementàries que procedisquen sense perjudici de les sancions i recàrrecs que escaiga, tenint en compte el que preveu en l'últim paràgraf de l'article 6.2 d'aquesta Ordenança.

10. La Policia Local ha de remetre amb caràcter mensual al Departament de Governació, la relació d'aquells bars, restaurants i anàlegs que estiguen ocupant via pública, així com el detall dels metres/taules i cadires, i la resta de dades que estimen convenients. Aquest departament ha d'informar de totes les incidències econòmiques rellevants al Departament de Gestió Tributària per poder complir el que preveu en la present Ordenança.

11. S'ha d'entendre que cada taula i cadires sol·licitada ocupa la superfície establida en l'Ordenança municipal reguladora dels espais per a vianants públics en vigor, sempre i quan no es limite una superfície determinada. En aquest cas, ha de regir aquesta última.

Article 9é. Règim d'ingrés

1. Les ocupacions a les que es refereix l'art. 8.1 el règim d'ingrés és el que es fixe per l'art. 15 de l'Ordenança de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals. En el cas d'inici en la utilització s'ha d'estar al que disposa en el següent apartat.

2. Per a la resta d'ocupacions s'ha fixat el règim d'autoliquidació, pel que fa al pagament de la taxa, s'ha de realitzar per ingrés directe en les entitats col·laboradores autoritzades segons s'especifique en l'autoliquidació practicada, però sempre en el moment de sol·licitar la corresponent llicència o autorització.

Article 10é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes corresponguen en cada cas s'ha d'aplicar els que disposa a:

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, art. 178 i següents

 • Ordenança G1 General de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals d'aquest ajuntament.

 • Ordenança reguladora dels espais per a vianants públics

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple el dia ____________________, atès que no s'hi han presentat reclamacions en el període d'exposició al públic, ha d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2012, després de ser publicat el seu text en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número _______ de data _________________________ i ha de continuar en vigor fins que se n'acorde la derogació o modificació expressa.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA P-1 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DEL SERVEI D'AJUDA A DOMICILI SAD. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 18/10/11, i que consisteix a modificar els art. 5è.Preus aplicables i 6è. Gestió del preu públic, amb la finalitat d'adaptar les tarifes a l'increment que han experimentat les pensions de la Seguretat Social des de 2008 fins al 2011, i d'adaptar a la realitat administrativa la redacció de l'art. 6è, relatiu a la gestió del citat preu públic.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 18.10.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 18 d'octubre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«ARTICLE 5é. Preus aplicables

Per fixar la quantia dels preus públics s'ha de considerar la renda per capita familiar, calculada segons el que regula l'article 13é, punt 4, del Reglament per a la Prestació del Servici d'Ajuda a Domicili d'aquest Ajuntament de Benicarló. De la renda per capita, s'han de descomptar les despeses en concepte de lloguer per l'habitatge habitual del nucli de convivència receptor de la prestació, fins a un límit de 180'30 euros mensuals i sempre que la personainteressada no dispose de béns immobles en propietat. A la diferència resultant s'ha d'aplicar el percentatge corresponent a pagar, sobre el preu/hora del Servici d'Ajuda a Domicili fixat en el quadre següent:

CÀLCUL DEL PREU PÚBLIC SEGONSELS INGRESSOS FAMILIARS

(quanties corresponents a l'exercici 2011)

Ingressos segons el nombre de convivents:

Aportació de la persona usuària:

1 convivient

2 o més convivients

Gratuït

Fins a 8.419,60 euros

Fins a 5.194,00 euros

5%

De 8.419,61fins a 9.682,55 euros

De 5.194,01 fins a 5.973,11 euros

15%

De 9.682,56 fins a 11.134,95 euros

De 5.973,12 fins a 6.869,09 euros

25%

De 11.134,96 fins a 12.805,20 euros

De 6.869,10 fins a 7.899,46 euros

35%

De 12.805,21 fins a 14.725,99 euros

De 7.899,47 fins a 9.084,40 euros

45%

De 14.726,00 fins a 16.934,90 euros

De 9.084,41 fins a 10.447,07 euros

55%

De 16.934,91 fins a 19.475,15 euros

De 10.447,08 fins a 12.014,14 euros

65%

De 19.475,16 fins a 22.396,43euros

De 12.014,15 fins a 13.816,27 euros

75%

De 22.396,44 fins a 25.755,91 euros

De 13.816,28 fins a 15.888,72 euros

100%

Més de 25.755,91 euros

Més de 15.888,72 euros

Les quanties dels ingressos han sigut determinades a partir de la quantia de les pensions mínimes per jubilació per a majors de 65 anys del règim contributiu de la Seguretat Social, exercici 2011, incrementant un 15% en cada nivell.

Preu del Servici d'Ajuda a Domicili: 15,14 EUR/hora

«Article 6é. Gestió del preu públic

1. L'Equip Social de Base, responsable del seguiment de la prestació del SAD, ha de remetre mensualment al Departament de Gestió Tributària una relació detallada dels servicis prestats a terceres, on s'indique:

 1. Persona física a qui es presta el SAD i, en cas de no coincidir, la persona física obligada al pagament (segons l'article 4é d'aquesta ordenança), amb el seu número d'identificació fiscal.

 2. Nombre d'hores de servici prestades.

 3. Preu/hora fixat en cada cas.

2. En rebre la relació mensual el Departament de Gestió Tributària, s'han d'emetre els rebuts corresponents, que s'han de carregar durant el mes següent a la recepció de la relació ,en el compte en què hagen sigut domiciliats, mitjançant autorització del titular, abans de l'inici de la prestació del SAD.»

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA G-1 GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 29/09/11.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 29.09.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per unanimitat dels membres presents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 29 de setembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

«Article 15é. Calendari fiscal

Amb caràcter general, s'estableix que els períodes per pagar els tributs de caràcter periòdic són els següents:

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES preferiblement entre els mesos de juny i setembre, si bé els períodes de cobrament han de ser notificats de conformitat amb el que disposa l'art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació.

2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES preferiblement entre els mesos de juny i setembre, si bé els períodes de cobrament han de ser notificats de conformitat amb el que disposa l'art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació.

3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

 • El Padró s'aprova durant el mes de març.

 • La informació pública es realitza, a través de la publicació d'anuncis en el BOP, al tauler d'edictes municipal i en els mitjans de difusió que l'Ajuntament crega convenients, des de la publicació i durant el mes d'abril.

 • El període de cobrament és de l'1 maig al 30 juny.

4. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I PER APARCAMENT EXCLUSIU

Els padrons d'aquest tribut es tramiten de la manera següent:

 • S'aproven durant el mes de gener

 • La informació pública es realitza, a través de la publicació d'anuncis en el BOP, al tauler d'edictes municipal i en els mitjans de difusió que l'Ajuntament crega convenients, des de la publicació i durant el mes de febrer.

 • El període de cobrament és de l'1 març al 30 abril.

5. TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIESI TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES

L'aprovació del padró i el període de cobrament es fixa en funció del que les condicions tècniques, legals i econòmiques aconsellen en cada moment.

6. TAXA PER MERCAT I PER VENDA AMBULANT

Els padrons d'aquest tribut es tramiten de la manera següent:

 • S'aproven durant el mes de febrer

 • S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març. Aquesta exposició, atesa la seua peculiaritat, es realitza únicament a través d'edictes que es col·loquen en llocs visibles dins del Mercat, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 • El període de cobrament és:

  Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

  Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

7. TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS AMB TAULES, CADIRES, ENTAULATS I ALTRES ELEMENTS ANÀLEGS AMB FINALITAT LUCRATIVA

El padró d'aquest tribut es tramita de la manera següent:

 • S'aprova durant el mes de febrer.

 • S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març. Aquesta exposició, atesa la seua peculiaritat, es realitza únicament a través d'edictes al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

 • El període de cobrament és:

  Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

  Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

2. Corregir l'error material de fet de l'article 11.2.

On diu: "Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.»

Ha de dir: "Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, a nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació"

3. Incloure un nou apartat 6 en l'article 21é

"6. No es tramiten aquelles liquidacions l'import de les qualsigual o inferior a 6,00 euros per resultar antieconòmiques."

4. Modificar l'article 67é apartat 4.9, la redacció dels qual queda com segueix.

"9. No es concedeixen ajornaments o fraccionaments de la taxa per Mercat del Dimecres, taxa de mercat al detall, ni de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires."

La tramitació de l'expedient de modificació de l'anterior Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança modificada, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL I-1 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02/11/11, amb la finalitat de modificar l'art. 10é.Tipus de gravamen, per a augmentar el tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana, que passarà a ser del 0,75 per cent.

En primer lloc fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando (portaveu del grup municipal socialista) per a dir que els seu grup, tal com va fer en la Comissió Informativa van a votar en contra, perquè pensen que no és el moment d'apujar el que és la contribució (l'IBI). Consideren que, en època de crisis, no és normal, perquè això repercutirà negativament en l'economia familiar de totes les persones de Benicarló. Per aquest motiu avança que votaran en contra en aquest punt.

Seguidament, intervé el Sr. Mascarell Miralles (portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià) per a dir que ell en la Comissió Informativa es va abstenir perquè volia assabentar-se millor de com anava aquest assumpte. Explica que el que demana el Sr. Serrano d'apujar el 0,5, li pareix una xifra prou raonable, ja que no suposa un gran dispendi per les famílies perquè per cada 10.000 EUR de base liquidable són 5 EUR. Tot i això, en aquests moments li sembla que no és el moment adequat d'apujar-ho, ja que considera que primer s'hauria d'intentar cobrar tot el que es té pendent de l'IBI, que és bastant, sobre uns 300.000 EUR. Aleshores, diu que cal gestionar-ho millor per poder recuperar sobre uns 300.000 EUR més o menys, que poden suposar ingrés a les arques municipals. De fet, es pregunta quina quantitat suposaria augmentar eixe 0,05 % o, dit d'altra manera, 5 cèntims. Creu, per tant, que ens interessa més cobrar els 300.000 EUR i no augmentar. Tanmateix, diu que ell sap que la contribució que s'està pagant és menor que en molts altres pobles, és a dir, el 0,70 % que estem pagant és menys que el que hi ha a molts poble. Ara bé, un augment, tot i no ser molt significatiu, no és adequat per a estos temps i caldria, en lloc d'augmentar eixa petita quantitat, --que ell ha comptat que, a ell, li suposaria ens els seus rebuts uns 35 EUR a l'any i que podria assumir-los--, cal que paguen totes estes persones que ens deuen els 300.000 EUR, ja que si no continuaran sense contribuir i ni pagaran res. Per tant, diu que no a l'augment aquest en aquests moments, ja que s'hagués pogut apujar molt més abans, l'any passat per exemple o l'altre. Considera, de fet, s'hagués pogut anar retocant una miqueta, però no ara en aquests moments de tan greu crisis que tenen les famílies de Benicarló. Creu que, per part de l'Ajuntament cal reduir despeses, i ell ja el primer dia va dir que podrien aportar els seus sous, reduint despeses de tots els regidors en coses que fan que podrien anul·lar-les i que podrien deixar-les de moment sense fer, perquè l'economia de totes les persones d'aquest poble està molt malament i pensa que l'Ajuntament ha de ser el primer que ajude els benicarlandos en aquesta faceta. Per això, avança que el vot del seu grup serà en contra.

A continuació, el Sr. Serrano Forner (representant del grup municipal popular) manifesta, en relació amb el que ha dit el Sr. Mascarell que el que hi ha pendent de cobrament a Tresoreria són rebuts que o bé no s'han cobrat perquè es cobraran en via executiva o bé perquè el termini voluntari ja s'ha acabat. Per tant, explica que eixos rebuts es cobraran, però el procediment perquè es cobren tardarà més del normal. Per això, diu que l'Ajuntament eixos ingressos encara no els té. Concretament, es referix als ingressos que el Sr. Mascarell parlava i indica que ha de pensar que quan l'equip de govern fa el pressupost, en el capítol d'ingressos, apareix IBI i eixos diners els han de cobrar, perquè estan consignats en el pressupost, la qual cosa vol dir que quan es consigna al pressupost, tant està en ingressos com en despeses. És a dir, explica que eixos diners que ara no els tenen a tresoreria, sí que els tindran quan els cobren, però no té res a veure en eixe augment de què s'està parlant en el fet que eixos diners es cobren o no. De fet, el Sr. Serrano assegura que es cobraran més tard o més prompte, però que es cobraran. Per tant, creu que el tema no és si eixos 30o.000 EUR els hem o no els hem cobrat, sinó que el tema es que, quan es fa una revisió cadastral, aquesta dura 10 anys. En el cas de Benicarló, --indica--, l'última revisió cadastral es va fer l'any 1999 i va començar a aplicar l'any 2000, amb una validesa de 10 anys. Per tant, indica que en eixos 10 anys el que fa el Cadastre és agafar el valor cadastral que ha fet de l'última revisió i calcula al tipus impositiu que té cada Ajuntament, calculant-li un percentatge. Aleshores, posa com a exemple que un habitatge que a l'any 1998 tenia un valor cadastral de 35.000 EUR, passa a tindre un valor cadastral de 64.000 EUR. Continua explicant que eixe valor cadastral té una base liquidable aproximadament del 50% del valor cadastral i Cadastre, amb un coeficient reductor, el que fa és cada any apujar el mateix import, de manera que en els deu anys, en aquest cas, són vint euros disset cada any d'augment sobre l'any anterior, amb la qual cosa, a l'any 10 que és l'any 2009, l'Ajuntament de Benicarló va ser l'últim any que va cobrar eixe augment de 20 EUR a l'any. Diu que el que ens passa a l'any 2010 és que, com la revisió cadastral ja s'ha acabat i l'Ajuntament d'ingressos té els mateixos, l'Ajuntament està suportant una sèrie de diners. Explica, a més,que les empreses que té l'Ajuntament contractades van fent les revisions de preus i tot això a costelles de l'Ajuntament. Per tant, segons el Sr. Serrano, no han augmentat aquests ingressos, però han tingut més despeses. A més, afig que a l'any 2010 ens ha passat exactament el mateix, és a dir, que l'Ajuntament de Benicarló durant els anys 2009 i 2010 ha deixat d'ingressar aproximadament 500.000 EUR, que sí que se'ls ha hagut de gastar en despesa corrent, perquè ha hagut que suportar totes eixes despeses que li han vingut sense tindre més ingressos.

Per tant, el Sr. Serrano es planteja la pregunta si cal fer revisió cadastral o no cal fer-la. A aquest respecte, considera que potser és més just que la revisió cadastral, perquè els impostos no van en funció del valor cadastral, sinó del tipus impositiu. És a dir, explica que Benicarló ha tingut el 0,70 % durant tots aquests anys i, --tal com ha dit el Sr. Mascarell--, es pot dir que pobles que propers, com Alcalà, estan cobrant un IBI del 0,90%. Posa com a exemples també Càlig que és del 0,93%, Vinaròs del 0,80%, Peníscola del 0,80%, Castelló del 0,87%, Borriana del 0,93 %, Almassora del 0,90%, Vall d'Uixó del 0,80%, Sogorb del 0,85%. Vol dir amb això que Benicarló sempre ha mirat per la pressió fiscal i que aquesta no siga elevada per als veïns de Benicarló. Per això, considera que ha sigut el poble de tota la província dels municipis grans que ha tingut el tipus impositiu més baix.

Tanmateix, es pregunta si un any més per cobrar el mateix d'IBI, l'Ajuntament no ho podrà mantindre. Continua dient que està d'acord que van a fer un pressupost, que es van a rebaixar les despeses, però creu que amb això no hi ha prou. A més, afirma que ells saben que el Partit Socialista, el partit que els governa, a l'Ajuntament de Benicarló, li reclama que li torne tants plans Zapatero i tantes coses que han fet. Explica que reclamen de l'exercici de l'any 2008 la mòdica quantitat de 441.000 EUR, dient que l'Ajuntament ja els ha cobrat i ara els ha tornar. També indica que de l'any 2009 reclamen 1.211.000 EUR, que l'Ajuntament de Benicarló ja se'ls ha gastat i no se'ls ha ficat al caduf. Per tant, considera que estem parlant que l'any que ve, eixe augment pràcticament és per als senyors del govern central del PSOE , per tornar-los els diners que ens han donat de més. En aquest sentit, assegura que no poden fer res, ja que aquests diners ens els descompten. Explica, a més, que si l'any que ve hem de tornar 300.000 EUR són 300.000 EUR menys d'ingressos. Diu que eixos diners que s'han de tornar, però que això no havia passat mai en la vida a l'Estat Espanyol. És a dir, afirma que mai s'havien hagut que tornar diners, perquè les previsions es feien ben fetes, fins i tot, amb governs del mateix partit, però dirigits per uns altres polítics. Per tant, considera que l'Ajuntament ara ha de carregar-se un mort molt gros. Afirma que ingressos hi haurà els que hi haurà, per tant, diu que l'equip de govern entén que, d'alternatives per compensar això, no hi ha d'altres. Explica que baixaran en despeses, però han de quadrar el pressupost.

Continua referint-se a l'augment que esmentava el Sr. Mascarell i diu que no estem parlant d'una diferència bestial, ja que segurament parlem d'un euro més al mes o dotze euros a l'any en els habitatges que de 178 m2. Però explica que potser un habitatge de 75 m2, --referint-se a dades de l'equip de govern--, pagarà 50 cèntims al mes o 6 EUR a l'any. Vol dir amb això que no està parlat que s'apujarà, com en uns altres llocs, del 0,90 a l'1,05. Diu que s'està simplement ajustant per poder complir amb el pressupost i, encara així, considera que ens quedarem sent el municipi de la província de Castelló, dels municipis grans, que tenim el tipus impositiu més baix. Per tot això, creu que la proposta és encertada, encara que siga cert que potser no és el moment més adequat, però l'equip de govern ha de vetllar per la defensa dels interessos, tant dels veïns en una muntada molt menudeta com de l'Ajuntament de Benicarló.

En un segon torn, fa ús de la paraula la Sra. Miralles, dient que després de la intervenció del Sr. Serrano la conclusió és: hem d'apujar la contribució (l'IBI), perquè hem de pagar al govern central, al Sr. Zapatero, els diners que ens reclama. Segons la Sr. Miralles, esta és la conclusió causa-efecte de la la implicació d'una cosa i l'altra. Tanmateix, per a la Sra. Miralles no és així. La Sra. Miralles considera, en primer lloc, que l'equip de govern apuja la contribució (l'IBI) perquè volen. En segon lloc, creu que si hi ha uns municipis que el tenen més alt és perquè el van apujar quan era època d'apujar-lo, de manera que en tots aquests anys que el Partit Popular governa, --diu que en estos últims 20 anys, n'han governat 18--, l'hagueren hagut d'apujar poc a poc i ara el tindríem al nivell dels altres municipis i el tindríem regularitzat o al nivell que ens toca en una població com Benicarló. A més, considera que així ajustaríem el pressupost i tot el que ens fes falta.

Tanmateix, la Sra. Miralles afirma no poder admetre de cap de les maneres que es diga que apugem l'IBI per a pagar al govern central. Dirigint-se al Sr. Serrrano, li diu que no és el tema d'aquest punt, però li explica que els Pressupostos Generals de l'Estat es tanquen al cap de dos anys, de manera que el pressupost del 2008 es va tancar al 2010 i el que envia l'Estat als municipis és una qüestió tècnica, en uns barems i en unes puntuacions sobre el que paga la gent de IRPF i de les activitats econòmiques que té el municipi. Per tant, diu que, quan s'envien eixos diners, ja es diu que això es revisarà quan es tanque el Pressupost General de l'Estat, de manera que és com una avançament de diners. Considera que tant de bo la Generalitat ens avançara els diners, però el problema és que no ens els paga quan ens els ha de pagar. Tanmateix, diu que aquest diners són uns diners que es van avançar i, quan es tanca el Pressupost General de l'Estat, es van adonar que l'activitat econòmica i la crisis tan gran que hi ha en aquests moments, en els anys 2008 i 2009, havien donat massa diners als municipis i estos diners s'han de tornar independentment de qui governe. Diu que això ho calculen els tècnics del Ministeri d'Economia i Hisenda i és una qüestió tècnica i no política. Tot i això, li diu al Sr. Serrano que estiga tranquil, que el dia 21 de novembre el deute als ajuntaments es condonarà. A continuació, li pregunta que si guanya el Partit Popular s'haurà de pagar el deute aquest o no. Diu que el Sr. Rajoy ho arreglarà tot i que només queda una setmana, perquè el deute es condone.

Continua dient que es tracta d'una qüestió tècnica i que no admet que el Sr. Serrano done a entendre a la gent, s'apuja la contribució per a pagar a Zapatero. A més, li diu que si ells ho volen pujar, que ho justifiquen de la manera que vulguen, però que no ho justifiquen dient que hem de pagar 440.000 EUR i 1.200.000 EUR. Explica que ja sap que es pot ajornar el pagament, però que això és una qüestió tècnica i això no ho compta el govern. Diu que que aquests anys enrere no s'ha hagut de tornar, segurament, perquè més o menys el creixement era el mateix, però no admet que es diga que la culpa la té el govern central perquè no és així. A més, afirma que hi ha hagut anys que fins i tot els n'han donat més perquè potser l'activitat econòmica de cada municipi ha sigut més alta, però en aquest cas, el que s'ha de tornar de l'any 2008 i 2009 són ajustos dels diners que se es donar per avançat. I es reitera dient que tant de bo totes les administracions ens donaren diners per avançat.

Per tant, diu al Sr. Serrano que si volen apujar l'IBI, que ho facen sota la seua responsabilitat política. No obstant, considera que no és moment i que a més ho hagueren pogut fer abans en època de bonança econòmica, que ningú hagués dit res. Conclou dient que el que va passar és que en aquell moment és que als votants, no se'ls va voler tocar, no fóra cosa que no votaren.

Arribat aquest punt, el Sr. Mascarell manifesta al Sr. Serrano que els 300.000 EUR els vulga destinar per al govern, li dóna igual. Tanmateix, diu que ell preferiria que es destinaren per al Conservatori, per a l'Ivadis, per al Centre de la Tercera Edat, per a l'Associació d'Alzheimer i tot això. Afirma que si fóra així, li ho aprovaria. Però creu que augmentar en estos moments no està bé.

Continua la seua intervenció dient que el que han de fer és treballar reclamant a totes les administracions, que li és igual que siga el govern central, que el govern valencià, que la Diputació. Creu que cal que tot el que nosaltres aportem ens ho paguen, perquè en aquests moments no estem per apujar res i sobretot tenint en compte que el Sr. Rajoy en campanya diu que no apujarà els impostos. El Sr. Mascarell suposa que també ho hauran sentit tots, encara que diu que no sap si és veritat o no és veritat o els condonaran com ha dit la Sra. Miralles eb entrar ara, perquè ja es dóna per suposat que entrarà el Sr. Rajoy. Tanmateix, diu que ell fins al dia 20 per la nit no ho sabrà, que s'imagina que sí, però la veritat és que no ho sap perquè la gent, a vegades, fa coses molt rares. Finalment, afirma que, a ell, li és igual que siga el Sr. Rajoy que el senyor Rubalcaba, perquè considera que a nosaltres, a la Comunitat Valenciana, no ens defensen.

I per acabar, torna a insistir que cal retallar despeses i en proposa una de fàcil com el Benicarló Crònica, que suposa uns 30.000 EUR. Afirma que igualment hi ha altres punts en què es pot retallar i que, per a ells, no és el moment d'apujar el 5%.

Finalment, el Sr. Serrano conclou el debat dient que potser no s'ha explicat massa bé. Diu que ell no ha dit que l'augment siga només per a pagar eixos diners i el que ha volgut dir que l'Ajuntament de Benicarló ha de suportar una sèrie de despeses com són augments del IPC o empreses concessionàries, que apugen a molts de diners. A més, explica que ha dit que l'Ajuntament ha de tornar d'ara en 5 anys 300.000 EUR.

Per altra banda, s'adreça a la Sra. Miralles per dir-li que, de crisis, no només hi ha ara. Exposa que l'any 1992 també hi havia crisis forta i l'any 1991 i les transferències de l'Estat mai s'han equivocat en contra dels ajuntaments. Creu que només ha sigut ara i afirma que esperem que s'arregle alguna cosa, perquè tal com està tot ara, amb quatre anys més dels senyors de Rubalcaba i companyia estaríem arreglats. A més, diu que el forat que es trobaran a Madrid, no se sap si serà un forat, un cràter o una bomba atòmica. També diu a la Sra. Miralles, --afegint que ja que ella és tan defensora del que pot ser i del que no pot ser--, que el seu partit, només enguany, la bombona de butà l'han muntat 2,5 EUR. A més, li diu que si vol també poden parlar de la llum o de l'IVA que l'Ajuntament ha hagut que pagar, és a dir, 200.000 EUR més des que se va apujar l'IVA i que també ho han hagut de rascar mantenint els impostos. En definitiva, afirma que l'únic que s'intenta és que amb eixe augment, --que entenen que és insignificant i que és molt poca la quantitat, que al final s'ha de repercutir al contribuent--, l'Ajuntament puga mantenir eixos compromisos i les pujades de les empreses concessionàries. Per acabar, indica que no s'ha tocat mai i potser s'hagués hagut de tocar, però creuen que és necessari fer este augment xicotet perquè el repartiment siga equitatiu.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 31.10.2011.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i Personal, per tretze vots a favor i set en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, en data 02 de novembre de 2011. El text de l'Ordenança modificada queda com segueix:

« Article 10. Tipus de gravamen

1. El tipus de gravamen que, amb caràcter general, s'aplica als béns immobles de naturalesa urbana és del 0,75 per cent.»

La tramitació dels expedients de modificació de les anteriors Ordenances, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les Ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les Ordenances modificades que figura en cada expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a minim, a fi que les persones interessades puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. L'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província i no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.30 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Benicarló, 11 de novembre de 2011

Marcelino Domingo Pruñonosa