Ple extraordinari núm. 13/2011, de 8 de setembre.

08/09/2011

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 13/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 8 de setembre de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 8 DE SETEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 14.02 hores del dia 8 de setembre de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcaldessa en funcions, la Sra. Shara Vallés Burriel:

Presidenta: Sra. Shara Vallés Burriel

Regidors: Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Excusen la seua absència, l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa i la Sra. Filomena Natividad Agut Barceló.

PUNT ÚNIC. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE COFINANÇAMENT DEL PROJECTE VIAS, ACCIONS PER A LA INTEGRACIÓ, A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 24 DE JUNY DE 2011, DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'INTEGRACIÓ D'IMMIGRANTS DEL MTIN. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta que formula la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social, de data 31 d'agost de 2011.

Relació de fets

Aquest Ajuntament ha concorregut a la convocatòria de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors a favor de la integració d'immigrants, cofinançada pel Fons europeu per a la integració de nacionals de tercers països. Aquesta convocatòria ha estat realitzada per la Direcció General d'Integració d'Immigrants i les bases s'estableixen en l'Ordre TIN/2158/2008, de 18 de juliol, publicada en el BOE 176 de 22/07/2011.

En data 26/07/2011 va ser remesa la sol·licitud de subvenció per al Projecte VIAS, accions d'integració.

En data 29/08/2011 entra en Registre el requeriment realitzat per l'òrgan convocant, en el qual es demana completar la documentació amb la presentació de la certificació general expedida pel secretari de l'entitat local, d'acord amb el model que es va publicar en el BOE i on és essencial que s'assenyale l'acord de sol·licitud de la subvenció amb el percentatge de cofinançament respecte al cost total, així com el compromís d'habilitació de crèdit, adoptats ambdós per l'òrgan competent.

Fonaments de dret

En l'article 1.1) de l'esmentada convocatòria es remet al disposat a l'Ordre TIN/2158/2008, de 18 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'aquestes subvencions destinades a la integració d'immigrants de tercers països (publicada en el BOE 176 de 22/07/2011).

Des de l'exercici 2005, aquest ajuntament ha concorregut a diferents convocatòries de subvencions de la Direcció General d'Integració dels Immigrants, amb la finalitat de portar a terme programes d'interès públic i de caràcter innovador a favor de la integració d'immigrants. D'aquesta manera fins a la data s'han percebut 195.170 EUR que han estat aplicats al desenvolupament de diferents programes.

Amb la mateixa finalitat d'obtenció de fons externs per a finançar actuacions en el pròxim exercici s'ha elaborat des d'aquest àrea el Projecte VIAS, accions per a la integració, destinat a dones i joves en situació de vulnerabilitat.

Per a poder concórrer a l'obtenció d'aquests fons aquest ajuntament ha de presentar la documentació requerida per la Direcció General d'Integració d'Immigrants consistent en la certificació general expedida pel secretari de l'entitat local i on s'assenyala l'acord de sol·licitud de la subvenció amb el percentatge de cofinançament respecte al cost total, així com el compromís d'habilitació de crèdit.

En data 22/07/2011 el viceinterventor municipal emet un informe sobre cofinançament del citat projecte amb el resultat de fiscalització favorable amb l'excepció que es consigne obligatòriament la quantitat a aportar en el pressupost 2012.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Benestar Social, el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Aprovar la sol·licitud de subvenció per al Projecte VIAS, accions d'integració i el compromís d'habilitar crèdit suficient en el pressupost d'aquesta entitat local per a l'exercici 2012 per la quantitat de 15.619,00 EUR amb la finalitat de poder atendre el requeriment realitzat per la Direcció General d'Integració d'Immigrants del Ministeri de Treball i Immigració.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, la presidenta alça la sessió a les 14.04 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcaldessa, en funcions.

Vist i plau

L'alcaldessa, en funcions

Benicarló, 8 de setembre de 2011

Shara Vallés Burriel