Ple extraordinari núm. 10/2011, de 28 de juny.

28/06/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 10/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 28 de juny de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 10/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE JUNY.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 28 de juny de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sra. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sra. Ildefonso Añó Lores

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- PROPOSTA A LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES ORDINÀRIES.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, sobre la periodicitat de les sessions plenàries ordinàries.

Fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando (portaveu del grup municipal socialista), per dir que en este punt votaran a favor, però vol afegir que este Ple d'avui que és a les 13.00 hores i que no els sembla bé l'hora, per a un Ple que té 21 punts a l'ordre del dia, ja que s'hagués pogut fer per la tarda. Explica que els sembla bé que es convoquen plens a la una del migdia, sempre que siguen extraordinaris i urgents, però amb un o dos punts en l'ordre del dia. Tot i això, suposen que aquest serà l'últim Ple extraordinari d'aquesta naturalesa. També recorda que en la Junta de Portaveus no es va dir que seria a les 13.00 h, simplement se'ls va dir que la setmana següent es faria un ple extraordinari per a aprovar el nou funcionament del nou Ajuntament.

Seguidament, intervé el Sr. Ferrer Meseguer (representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià), per a dir que en la línia de la portaveu del grup socialista, sembla que dóna la sensació que ja en el primer ple que es fa, ja s'incompleix i, que a les 13.00 h, no és cas dels representants del grup del Bloc, però sí a potser hi ha ciutadans que podrien vindre i esta no és una bona hora. Considera, per tant, que hagués sigut millor les 13.30 h o bé per la tarda. Diu que, des del Bloc, pensen que s'ha d'obrir el Ple als ciutadans i que s'ha de fer la política del municipi oberta a tot el món perquè tothom puga estar assabentat de tot, fins i tot, en un moment determinat, arribar a la participació. Per tant, demana que es tinga en compte l'observació. Diu també que votaran a favor que es mantinga l'últim dijous de cada mes el ple ordinari de l'Ajuntament.

L'alcalde indica que, efectivament, els va comunicar la setmana passada que esta setmana farien un plenari i no en la Junta de Portaveus, perquè esta també es crea avui i se'n diu la periodicitat. Efectivament, l'alcalde manifesta que també ha de tindre en compte els actes als quals ha d'assistir i ell volia estar en aquest Ple i no demorar-lo per a la setmana pròxima. Explica que és un plenari on les decisions que se prenen afecten el funcionament de l'Ajuntament i s'ha convocat per al dia d'avui, no per assumptes personals, sinó per assumptes de l'Ajuntament. Continua dient que quan s'està a l'Ajuntament, s'està les 24 hores, ja que es pot convocar en qualsevol moment per un assumpte d'emergència. Acaba dient que les sessions ordinàries seran els últims dijous de cada mes, perquè vinguen les persones que vulguen, però que aquesta setmana o es feia ja o s'havia d'esperar a l'altra setmana.

En un segon torn, la Sra. Miralles accepta les raons de l'Alcaldia perquè diu que els seus motius tindrà i, al mateix temps, diu que esperen que això no es torne a repetir. A més, vol rectificar el que havia dit abans de la Junta de Portaveus, ja que volia dir reunions de portaveus, perquè sí que ha hi hagut reunions de portaveus.

A continuació, el Sr. Ferrer manifesta que està d'acord amb el que ha dit l'alcalde, però considera no solament es va a parlar en aquest plenari del funcionament de l'Ajuntament, --qüestió que considera important--, sinó que també d'una altra qüestió importantíssima, en la qual el Bloc discreparà, que són els sous. Per tant, pensen que hagués pogut ser aquest plenari més participatiu amb l'assistència de gent si s'hagués fet a una hora més prudent o a una hora en què la gent hagués pogut vindre, perquè entenen que la gent s'ha d'assabentar de la postura de l'equip de govern i la del Bloc i això és el que li intenta dir a l'alcalde.

Finalment, l'alcalde conclou que ja s'ha dit que les sessions seran l'últim dijous de cada mes a les nou de la nit, perquè s'assabente la gent, ja que, per desgràcia, no ve molta gent al plenari. Diu, tanmateix, que els ciutadans també s'assabenten pels mitjans de comunicació del que opina l'equip de govern i del que opina l'oposició.

D'acord amb els articles 46.2 a) de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, i 47.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Vist, igualment, el Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament.

La corporació, per unanimitat dels assistents, acorda que la periodicitat de les sessions ordinàries plenàries serà mensual i tindrà lloc els dies coincidents amb l'últim dijous de cada mes, a les 21.00 hores.

No obstant, per a aquells supòsits en què per diverses circumstàncies no puga portar-se a terme en el dia i hora prefixats, l'Alcaldia, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, convocarà la sessió en dia i hora distint dins de la mateixa setmana.

PUNT 2n.- PROPOSTA A LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula la senyora Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que el seu grup votarà a favor d'aquest punt, però que estan en contra que les comissions informatives es facen a migdia. Explica que, a aquest Ajuntament, des de fa més de 20 anys, els regidors compaginen la seua vida laboral amb la seua vida política i això era possible perquè les comissions es feien a partir de les vuit de la tarda, a l'igual que els plens i totes les reunions on assitien els regidors. A més, a migdia, si hi havia alguna estona pel matí, els regidors podien vindre a veure els expedients. Ara, diu que el seu grup, per exemple, on treballen els sis membres, han de demanar permís per a poder vindre a les comissions. Sap que que el permís els l'han de donar, però considera que estaran d'acord també que a uns els causa un trastorn més que a uns altres, ja que en el món laboral això es causa trastorn. Afirma que, per a la següent legislatura, buscaran gent a les llistes que siguen aturats o jubilats i pensionistes, perquè la gent que treballa, sempre que han anat a buscar-los perquè estiguen a la llista, els han dit que les comissions seran a partir de les vuit de la tarda i que no hi hauria cap problema per compaginar les dos coses. Per tant, reitera la seua petició perquè les comissions tornen a ser en l'horari habitual i no al migdia. D'altra banda, demana que també es canvie el nou horari de les meses de contractació, que ara són a les nou del matí, i que els agradaria que tot això tornaren a ser a la una i mitja i les comissions a les vuit de la tarda.

Seguidament, intervé l'alcalde per a dir que si agafa la senyora Miralles les composicions que es fan aquests dies als ajuntaments, el 90% de les comissions es fan pel matí i, fins i tot, els plenaris, en algunes poblacions a les nou i mitja del matí. Es fan les comissions pel matí perquè s'ha calculat l'import que costen les comissions durant aquests quatre anys, --no pel que cobraven per assistències els regidors, sinó pel que costava a l'Ajuntament-- i apujava a més de seixanta mil euros si les fem per la nit. D'altra banda, respecte a les afirmacions de la Sra. Miralles que les persones que estiguen a les llistes hauran de ser aturades o jubilades, li contesta que ell està ací a l'Ajuntament i no està ni aturat ni jubilat i espera no haver de patir esta desgràcia que patix moltíssima gent. Considera, a més, que, quan hi ha un compromís amb l'Ajuntament i et poses a unes llistes, estàs per a treballar també per a l'Ajuntament i no per a dir «jo treballo de matí i per les tardes me'n vaig a l'Ajuntament». Opina que a l'Ajuntament es ve de la una a les dos i per la tarda i no s'han de posar excuses. De fet, reitera que les comissions es fan de matí a moltes poblacions i l'estalvi que suposa per a l'Ajuntament són més de 60.000 euros.

En un segon torn, la Sra. Miralles manifesta la xifra de 60.000 euros que diu l'alcalde no saben si correspon a l'any, a la legislatura o al mes. Diu que això és un valor absolut, però no saben exactament quan és. Per altra banda, explica que al que ella es referia és que, en el grup socialista, hi ha gent que surt a les dos i hi ha gent que surt a les tres i que és clar que agafen un compromís, però aquest compromís, però que ha de comprendre que és un trastorn per a la gent que té un horari laboral de matí o jornada partida. De totes maneres, respecte al fet que diu l'alcalde que és un estalvi quant als càrrecs o els funcionaris que alcen acta, ella li recorda ni l'arquitecte ni el viceinterventor ni alguns altres alts càrrecs cobren hores extres per assistir a les comissions, que ells tenen això en nòmina i que no suposa cap despesa més a l'Ajuntament. Diu que els funcionaris que alcen acta, per suposat que han de cobrar l'hora extra. Per exemple, la Comissió de Festes, els Consells de Cultura, el d'Esports, el de Benestar Social, el Consell Agrari ella suposa que no els convocarà pel matí. Creu que tots aquests consells es faran per la nit com sempre i també hi haurà un funcionari allí que alçarà acta. Finalment, conclou dient que els membres del grup municipal socialista estan d'acord a estalviar diners, però creuen que aquest estalvi ha de ser absolutament en tot. Reiteren, a més, que el seu grup té el problema, --exceptuant el Sr. Sánchez, que ja està jubilat--, que tenen un horari laboral i, per tant, els va millor que les comissions siguen per la tarda.

Finalment, conclou el debat l'alcalde dient que la Sra. Miralles està en el mateix i ell no està d'acord amb el que està dient. Reitera que quan s'està per a l'Ajuntament s'està les 24 hores i que ell a aquest Ajuntament té una dedicació parcial, --de fet, diu que és dels pocs alcaldes de tota la província de Castelló que té una dedicació parcial-- i que quan ha d'anar a Madrid o a València no pot dir que no va perquè ell per la tarda treballa. L'alcalde considera que quan algú es presenta a una llista per a entrar a l'Ajuntament, el primer és l'Ajuntament, agrade o no, per tant, han d'estar dedicats al ciutadà. Diu que les comissions, els plenaris i les Juntes de Portaveus es poden convocar sempre que la urgència ho requerisca i, en aquest cas, hi ha un estalvi de 60.000 euros. Per altra banda, l'alcalde aclareix que ell no s'ha referit a l'interventor que té una dedicació plena i que el llistat de l'estalvi que ha realitzat el viceinterventor no es referia a les seues despeses ni a les de l'arquitecte. A més, li ofereix una còpia d'aquest informe, on consten les despeses de l'any 2007, el 2008, el 2009, el 2010 i els mesos que porten de 2011, i aquestes apugen a més de seixanta mil euros, que són bons si s'estalvien. Explica que potser ara també se'n faran, doncs sí, però potser en lloc de pagar-ho en diners, es compensaran en hores de treball. Posa com a exemple, la Comissió de Cultura, on la funcionària no cobra sinó que compensa. L'alcalde considera que això és el que han de fer tots per contribuir a l'estalvi de l'Ajuntament. A més, l'alcalde torna a repetir que ell també treballa per les tardes i molts de dies ha de deixar el treball per l'Ajuntament i això no li ho paga ningú.

De conformitat amb el que disposen els articles 38, 124.1 i 2 i 125 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i l'article 31 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

Vist, igualment, el Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Constituir les següents comissions informatives permanents:

Comissió Informativa de Policia i Seguretat

Comissió Informativa de Cultura i Esports

Comissió Informativa de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat

Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient

Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni

Comissió Informativa d' Economia i Hisenda i Personal

Comissió Informativa de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica

Comissió Especial de Comptes

Segon.- Les diferents comissions informatives han d'estar formades per deu membres, dels quals sis corresponen al grup popular, tres al grup socialista i un al Grup Bloc Nacionalista Valencià.

Tercer.- De conformitat amb el que disposa l'article 12 03/01 )i 2) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, les comissions informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió del Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar acords declarats urgents; i, igualment informaran aquells assumptes de la competència pròpia de la Junta de Govern Local, i l'alcalde o president, que els siguen sotmesos al seu coneixement per expressa decisió d'aquests.

PUNT 3r. -PROPOSTA AL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS. Se sotmet a consideració de la corporació proposta que formula l'Alcaldia en data 23 de juny de 2011.

D'acord amb l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Designar els següents representants de la corporació en els òrgans col·legiats que s'hi indiquen:

 • Comité Local de la Creu Roja: Sra. Shara Vallés Burriel (titular)

Sra. María Ortiz Roca (suplent)

 • Consells Escolars: Sra. Rocío Martínez Roca (titular)

     Sra. María Nieves Eugenio Bayo (suplent)

1. CEIP Marqués de Benicarló

2.CEIP Eduardo Martínez Ródenas

3.CEIP Francisco Catalan

4.CEIP Ángel Esteban

5. IES Joan Coromines

6. IES Ramón Cid

7. Conservatori Mestre Feliu

8. Centre EPA

 • Consorci Residus Zona I: Sr. José María Serrano Forner (titular)

Sr. Pedro Joaquín García Bautista (suplent)

 • Consorci Escorxador Comarcal Zona N: Sr. José María Serrano Forner (titular)

   Sr. Pedro Joaquín García Bautista (suplent)

 • Consorci Provincial de Bombers: Sr. José María Serrano Forner (titular)

         Sr. Pedro Joaquín García Bautista (suplent)

 • Consorci TDT: Sr. Álvaro Luis París Sánchez (titular)

      Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa (suplent)

 • Taula del Sénia: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa (titular)

  Sr. Marcos Marzal Roca (suplent)

 • Junta Rectora OACSE:

  Sr. Pedro Joaquín García Bautista, Sra. Rocío Martínez Roca i Sr. Pedro López González (titulars pel grup municipal popular).

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo, Sra. María Ortiz Roca i Sr. José Joaquín Pérez Ollo (suplents pel grup municipal popular)

  Sra. Filomena Natividad Agut Barceló (titular pel grup municipal socialista)

  Sra. Rosa Ana marzá Caldés (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Regidor delegat de l'Ajuntament en el Consell Escolar Municipal:

  Sr. Álvaro Luis París Sánchez (titular)

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo (suplent)

 • Consell Municipal de Cultura

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo (titular pel grup municipal popular)

  Sra. Rocío Martínez Roca (suplent pel grup municipal popular)

  Sra. Rosario Miralles Ferrando (titular pel grup municipal socialista)

  Sra. Ángeles Romero Gadea (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Municipal de la Universitat Popular

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo (titular pel grup municipal popular)

  Sra. Rocío Martínez Roca (suplent pel grup municipal popular)

  Sra. Ángeles Romero Gadea (titular pel grup municipal socialista)

  Sra. Rosario Miralles Ferrando (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Local de Comerç

  Sra. María Ortiz Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías (suplent pel grup municipal popular)

  Sr. José Antonio Sánchez Martí (titular pel grup municipal socialista)

  Sra. Filomena Natividad Agut Barceló (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Municipal d'Esports

  Sr. José Joaquín Pérez Ollo (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Marcos Marzal Roca (suplent pel grup municipal popular)

  Sr. Ildefonso Añó Lores (titular pel grup municipal socialista)

  Sr. José Antonio Sánchez Martí (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Municipal de Turisme

  Sra. María Ortiz Roca (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías (suplent pel grup municipal popular)

  Sra. Rosa Ana Marzá Caldés (titular pel grup municipal socialista)

  Sr. Ildefonso Añó Lores (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Municipal de Benestar Social

  Sra. Shara Vallés Burriel (titular pel grup municipal popular)

  Sra. María Nieves Eugenio Bayo (suplent pel grup municipal popular)

  Sra. Filomena Natividad Agut Barceló (titular pel grup municipal socialista)

  Sra. Rosa Ana Marzá Caldés (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

 • Consell Agrari Municipal

  Sr. Eduardo Arín Piñana (titular pel grup municipal popular)

  Sr. Marcos Marzal Roca (suplent pel grup municipal popular)

  Sr. Vicente Compte Llanes (titular pel partit popular)

  Sr. Emilio Taus Ayza (suplent pel partit popular)

  Sra. Rosario Miralles Ferrando (titular pel grup municipal socialista)

  Sr. José Antonio Sánchez Martí (suplent pel grup municipal socialista)

  Sr. Domingo Roca Prats (titular pel partit socialista)

  Sr. José Antonio Urquizu Vizcarro (suplent pel partit socialista)

  Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (titular pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (suplent pel grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Àlvar Anyó Anton (titular pel partit del Bloc Nacionalista Valencià)

  Sr. Santiago Añó Ferrer (suplent pel partit del Bloc Nacionalista Valencià)

Segon.- Traslladar aquest acord als distints centres i organismes afectats.

PUNT 4t.- PROPOSTA SOBRE DOTACIONS ECONÒMIQUES ALS GRUPS POLÍTICS.- Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011.

La corporació, per unanimitat dels assistents, acorda assignar als distints grups polítics municipals una quantitat mensual fixa per import de 328,32 EUR i una altra variable, en funció del nombre de membres de cada grup, a raó de 140,00 EUR mes/membre.

PUNT 5é. PROPOSTA SOBRE LA FIXACIÓ D'ASSISTÈNCIES PER CONCURRÈNCIA EFECTIVA A SESSIONS D'ÒRGANS COL·LEGIATS.- Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir a l'alcalde que ha de confessar-li que cada vegada li agraden més els discursos que fa, ja que en aquests anys ha aprés. Ara bé, considera que una altra cosa és que el que el senyor alcalde diu es complisca o no.

Continua dient que, quan es va constituir aquesta corporació, els tres representants dels grups polítics, --els tres portaveus, el senyor alcalde inclòs--, van fer una declaració d'intencions per a aquesta propera legislatura i era treballar tots per l'Ajuntament amb la participació de tots, amb col·laboració de tots, amb el suport en tot, però creu que a la primera se n'ha anat tot en l'aire. Posa com a exemple, aquest punt de retribucions, on als membres del grup municipal socialista els hagués agradat ser informats de les retribucions que anaven a proposar, ja que, tot i que la Junta de Portaveus no estava constituïda, sí que s'han reunit. Creu que aquest és un exemple de no consens, ja que els membres del grup municipal socialista se n'han assabentat perquè s'ha convocat un Ple i ho han hagut de vore a la documentació dels expedients. Afegeix la declaració d'intencions estava molt bé, però que quan ha arribat l'hora de posar-ho en pràctica, han sortit els tics de sempre: ni parlar, ni consens ni comunicació. Diu que en aquest punt s'estan tractant les retribucions que tindrà l'equip de govern per dedicacions exclusives, parcials i ell considera que que el nivell econòmic que suposen és el mateix de fa quatre anys i en aquest Plenari es va criticar durament eixe nivell salarial que aleshores es col·locaven, perquè suposava un augment en relació amb l'anterior corporació, entre un 50% i un 70% d'augment en les dedicacions parcials i exclusives. Recorda que l'alcalde ha parlat del fet que cal estalviar econòmicament. Per exemple, diu que les comissions es fan a migdia per una qüestió d'estalvi econòmic, perquè hi ha alguns funcionaris que eixos cobren hores extres per acudir a eixes sessions i, fins i tot, ha comentat que ho han valorat. També recorda que l'alcalde ha dit que primer és la feina nostra que la de l'Ajuntament, però quan es tracta d'aplicar-se a un mateix el discurs, el Sr. Sánchez opina que la cosa varia, perquè mentre als funcionaris se'ls retalla perquè no facen ni una hora extra més, les meues retribucions econòmiques de l'equip de govern són un altre cantar. De fet, considera que també podrien assolir estalvi econòmic sorgisca baixant-se el sou i, en canvi, l'equip de govern repeteix les mateixes assignacions de fa quatre anys. Assegura que si ell fóra de l'equip de govern, on una dedicació exclusiva cobra 2.548 euros en 14 pagues, és a dir, 425.000 pessetes al mes en 14 pagues, la seua feina li donaria igual, perquè segur que en cap feina guanyaria eixos diners que es guanyen ací. A més, la resta de les dedicacions parcials de 90 o 74 hores perceben 1.784 euros i 1.467 euros, per tant, explica que, per una mitja dedicació, estan cobrant en pessetes 300.000 i 245.000. El Sr. Sánchez creu que difícilment avui en dia els mil·leuristes creuran que ací hi ha un estalvi econòmic, quan treballen les hores que siga per 1.000 euros i, ací, per una mitja dedicació es cobren eixos diners i no es retalla res. D'altra banda, recorda que s'ha dit que l'oposició està ací per a treballar. A aquest respecte, explica que ell, en aquests cinc mesos d'aquest any, ha percebut 2.242 euros, és a dir, 450 euros al mes. Afortunadament diu que està jubilat i que, quan es va presentar, ja ho sabia. La diferència, --diu--, és que uns tenen 450 euros i altres tenen el que tenen. Per això, diu que si ell, com a regidor de l'oposició, hagués que percebre els diners que avui s'aprovaran, --és a dir, sis comissions al mes, mes un ple--, serien 700 euros. Per tant, es pregunta per què li resulten 450 euros. Ell mateix es contesta dient que és perquè l'equip de govern ha retallat comissions. És a dir, que l'equip de govern no es toca el sou no, però sí retalla comissions. Per tant, considera que ací els únics que suporten la càrrega econòmica són l'oposició. Ara bé, ell no es queixa d'eixe fet, sinó que es queixa del discurs de l'alcalde. A més, assegura que el discurs va més enllà. De fet, el Sr. Sánchez explica que ha fet un càlcul i aproximadament l'equip de govern ens costa, amb Seguretat Social, uns 32.500 euros al mes. Per tant, diu desconéixer com ha fet els càlculs dels 60.000 que ens estalviem a l'any en hores extraordinàries, però considera que, de 32.500 euros al mes, es pot llevar un percentatge prudent i eixes hores les pagaria perfectament.

Quant a la dedicació parcial de l'alcalde, l'entén. Però considera que l'alcalde hauria de dir-ho clarament, és a dir, «Jo tinc una altra feina, tinc un altre jornal, tinc una empresa, tinc una nòmina i a mi m'interessa no perdre aquella nòmina i no tindre ací una dedicació absoluta». De fet, el Sr. Sánchez considera que econòmicament li interessa tindre una mitja dedicació i seguir cobrant de la seua empresa i li sembla molt bé i diu que no ho criticarà. Ara bé, el que sí critica és que es faça la víctima, perquè ell voldria que en aquest Ajuntament hi hagués un alcalde amb dedicació total i absoluta. A més, troba inacceptable que traga com a excusa el tema del salari o del seu telèfon. Diu que això és una pluriocupació que l'alcalde té, perquè figura jurídicament com una pluriocupació i considera que les coses s'han de dir com són.

D'altra banda, també agrairien que digueren que l'estalvi econòmic és pel que fa a l'oposició, que són els que deixaran de percebre estes retribucions, perquè l'equip de govern té les dedicacions cobrarà igual, en facen una o en facen vint-i-una. De fet, el Sr. Sánchez considera que haurien de tindre la valentia de dir-ho, perquè sinó estem davant d'un discurs molt bonic, que quan es tracta d'aplicar-se'l no se l'apliquen, mentre que a l'oposició se li diu que està per a vindre, per aguantar, per a cobrar el que ells vulguen, per llevar les comissions que facen falta, mentre que ells mateixos no es toquen i, si cal estalviar, dels funcionaris que han de fer hores extraordinàries, però no del seu sou. Amb aquest plantejament, que ja es va discutir fa quatre anys i que suposa que si tornen a guanyar les eleccions tornaran a discutir, a ell li sembla ser que la política no la volen canviar. Per tant, els membres del grup socialista això no ho passaran i votaran en contra.

Seguidament, l'alcalde intervé per a dir que ja que s'ha parlat dels punts 5é i 6é, parlarà dels dos punts junts i es votarà per separat, perquè ja s'ha fet el discurs. Tot i això, considera que hagués hagut de tallar el Sr. Sánchez, però com no l'ha volgut tallar perquè sinó li diuen que el talla.

En aquest sentit, l'alcalde vol afegir pel que fa a les assistències, que s'ha fixat la mateixa quantitat que hi havia fins ara i que sempre s'ha parlat de tindre sis comissions. Tot i això, l'alcalde vol que sàpiga la gent que té una pluriocupació, que en realitat és una ocupació, ja que pràcticament és l'Ajuntament la seua única ocupació, perquè passa més hores ací que a l'empresa, i considera que no hauria de ser així. Ara bé, creu el Sr. Sánchez, quan es queixa no es fan comissions perquè no hi ha punts i l'oposició perd, és queixa ara, perquè quan estava el Sr. Escuder, això no ho deia, perquè el Sr. Escuder tenia una dedicació parcial i diu que recorda que, fins a un any abans de finalitzar la legislatura, no anava a les Juntes de Portaveus, no anava a les comissions i seguia cobrant tots els mesos una dedicació parcial, a la qual no va renunciar. L'alcalde explica que li la va llevar quan es va fer la rebaixa dels salaris que va imposar la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè només venia al Ple.

A continuació fa ús de la paraula el Sr. Ferrer Meseguer, --representant del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, per a manifestar que ja que han decidit el grup popular i el grup socialista discutir els dos punts, primer ell defensarà el punt 5é i, si li ho permet el Sr. Ricardo Mascarell, defensarà el punt 6é.

A aquest respecte, exposa que, d'una banda, els membres del grup municipal del Bloc en el tema de cobrar per assistència defensen que s'ha de cobrar per assistència, però, d'altra banda, troben que hi ha mesos que es fan dos o tres plens i s'està fixant, com a màxim, un ple al mes. Ell creu que això és perquè, com l'equip de govern té dedicacions, els dóna igual fer plens com no, ja que no cobraran els plens i cobren per estar ací.

A més, exposa que els preocupa en el tema de les comissions informatives i que passe com a la legislatura passada, que només es va convocar el cinquanta per cent de les comissions informatives i això els pareix que no és democràtic. Explica que l'oposició té les comissions per a plantejar les seues propostes per a poder discutir les propostes de l'equip de govern, així com per a poder resoldre i arribar a acords amb l'equip de govern. Per tant, no els sembla que es convoque només la meitat de les comissions informatives, perquè l'equip de govern no necessita convocar-les perquè ja cobra un sou. Per això li demana que siguen estrictes en la convocatòria de comissions, perquè a vegades l'equip de govern no té idees o no té punts a oferir i, potser, els grups de l'oposició sí que les tenen.

Respecte al que l'alcalde ha dit al Sr. Sánchez, sobre que el Sr. Enric Escuder tenia una dedicació, li diu que ell mateix també la va tenir de sis-cents euros, per fer la feina que faran ara Pedro García i Eduardo Arín i que entre els dos en cobraran 2.880 euros. Considera, per tant, que la diferència és gran, ja que, per les dos regidories que portaran ells ara, ell cobrava 600 euros i ara ells cobraran 2.800 euros.

Acte seguit, fa ús de la paraula el Sr. Mascarell Moros, --portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià--, per a dir que ell va a fer referència al règim de dedicació exclusiva i parcial. En aquest sentit, explica que el seu grup, des de la campanya electoral, s'ha manifestat en contra del fet que hi haja uns sous fixes per a regidors. Sosté que, en la proposta que el seu grup porta, els regidors d'aquest Ajuntament redueixen el cost substancialment, tot el contrari de la proposta de l'equip de govern, on el cost que suposen les despeses de tots els regidors durant un any és aproximadament de 460.000 euros, que multiplicat per 4 anys que té la legislatura, és d'1.850.000 EUR, aproximadament, sense comptar els increments que puguen haver cada any. En canvi, explica que la proposta del Bloc és cobrar simplement per indemnitzacions i per assistència, en referència al salari base interprofessional, que és de 641 EUR per a tots els regidors, que en són 17, i després per a l'alcalde i els portaveus, 1.282,82 EUR, exactament el doble del salari base interprofessional. Diu que estes assignacions suposen una despesa de 195.000 EUR a l'any, que aproximadament durant quatre anys són 780.000 EUR i tots els regidors cobrarien.

Creu que la diferència entre la seua proposta i la del Bloc és bastant substancial, ja que hi ha una diferència de 265.000 EUR cada any, que al final de la legislatura és d'1.070.000 EUR, en xifres aproximades. A més, creu que aquest estalvi es podria utilitzar en creació de llocs de treball, és a dir, 10, 12, 13 llocs de treball cada any, que durant els 4 anys de legislatura suposarien uns 50 llocs de treball. Diu que els membres del seu grup cobraran únicament i exclusivament per assistència a plens, juntes de portaveus o comissions i que ells només volen cobrar això, per tal que els regidors puguen aportar alguna cosa per a poder crear ocupació, que és el que, en opinió del Bloc, en aquests moments més requereix el poble.

Arribat aquest punt, l'alcalde, respecte al que ha dit el Sr. Ferrer sobre que es van fer el 50 % de comissions, li respon que s'informarà i li donarà les dades, però creu que el percentatge ha estat més gran. Respecte al que ha proposat el Sr. Mascarell, diu que no pot estar d'acord amb ell, perquè si es fa això, la Sra. Miralles i ell se n'haurien d'anar a dinar a casa del Sr. Mascarell. Diu, a més, que ell, si vol el Sr. Mascarell, cobrarà el que el Sr. Mascarell proposa, però vindrà a l'Ajuntament només quan es convoquen les comissions i el plenari i, durant el dia, se n'anirà a treballar a la seua empresa. Creu també que la Sra. Miralles farà el mateix i el Sr. Sánchez farà el mateix i que ell fa eixa proposta perquè seua situació personal li ho permet, però la resta no poden fer-ho.

En el mateix torn, fa ús de la paraula el Sr. Serrano Forner, --representant del grup municipal popular--, per dir que ara s'està parlant dels punts 5é i 6é, però curiosament, a la proposta sobre dotacions als grups polítics, no ha dit ningú res i considera que les coses s'han de dir totes. Considera que, respecte a l'any 2007, es produeix una baixa respecte a les assignacions econòmiques als grups polítics d'un 20%. Per això, reitera que les coses s'han de dir totes, perquè sinó la gent es queda amb el discurs a mitges, ja que, al 2011 l'IPC ha pujat un 9%, amb la qual cosa estem parlant d'una disminució del 29% de l'aportació als grups polítics.

Quant al tema de les assistències, diu al Sr. Sánchez que no pot dir que per les assistències es cobra el mateix, perquè ell sap que hi ha hagut un augment de l'IPC d'aquests 4 anys d'un 9% i sap també que hi ha un ple del mes de 24 de juny de 2010, on es van abaixar tant les assistències com les dedicacions parcials un 5% i les dedicacions exclusives un 6%. Explica que eixes rebaixes eren una recomanació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i van haver ajuntaments que ho van acceptar i altres que no ho van acceptar. Ell creu que l'Ajuntament de Benicarló, amb bon criteri, va acceptar eixa rebaixa, igual que el govern va fer amb els funcionaris, però no acceptat que diga que es cobra el mateix, perquè parlem des del 2007 d'una pèrdua del poder adquisitiu d'un 9%.

Quant al tema de les dedicacions exclusives, diu que tenen memòria per al que volen, perquè a l'any 2003, al mateix ple que estem parlant avui, es van aprovar les dedicacions exclusives, --per cert, per majoria entre el Partit Popular i el Bloc i el Sr. Ferrer aleshores va estar governant un any amb el Partit Popular--, que eren de 2.285 EUR bruts al mes en 14 pagues. Per tant, explica que si apugem l'IPC del 2003 al 2011, estem parlant, amb eixe augment, de 2.839 EUR bruts al mes. En canvi, --diu--, que ara estem parlant de 2.548, la qual cosa representa un 20% menys de cara a l'any 2003. En referència a les dedicacions parcials, manifesta que està clar que les comissions s'han de preparar i que l'oposició ve a les comissions quan es convoquen, alça la mà i diuen sí o no. En canvi, ell considera que l'equip de govern ha de gestionar, ha de portar punts a l'ordre del dia, ha de vindre i estar hores, ja que eixa és la seua obligació.

A continuació, en relació amb el que ha dit el Sr. Ferrer sobre la convocatòria de comissions, li diu que tots els seus companys estaran d'acord en el fet que intentaran convocar totes les comissions que facen falta. Diu que si són les dos preceptives cada mes, intentaran que així siga. I conclou dient que el Sr. Ferrer parla que abans en 600 EUR feia la feina que ara faran dos regidors, però que, en teoria, no eren 600 EUR eren 850 EUR.

En un segon torn, el Sr. Sánchez vol matisar dues coses. En primer lloc, que ell no ha parlat del sou de l'alcalde, sinó que li ha dit que legalment té una pluriocupació: té dues nòmines i té un pluriocupació. Per això, manifesta que si la dedicació que té amb l'Ajuntament i amb l'empresa, la dedica al 100% a l'Ajuntament i es posa un bon sou, ell no li'l regatejarà. Diu que ell no ho criticarà, contràriament al que l'alcalde ha fet a certs alcaldes, perquè entén que l'alcalde ha de ser qui més cobre d'un ajuntament amb dedicació exclusiva, perquè és el cap de l'Ajuntament. El que sí que li critica és eixe fariseisme de dir que cobra la meitat, quan hi ha una pluriocupació pel mig. Per tant, li demana que deixe la pluriocupació i tinga una dedicació exclusiva, perquè ell no li ho criticarà, ja que li dóna la seua paraula d'honor.

Per altra banda, en relació amb les comissions, l'obligació de convocar-les existeix, encara que siga amb l'únic punt de precs i preguntes, perquè sinó vulneraren i retallen els drets de l'oposició. La llei diu molt clar que, encara que no tinguen punts en l'ordre del dia, han de convocar-se només per eixa raó. Si no ho sap, ell li ho explica. En relació amb el que ha dit que ell s'ha callat i no ha dit del retall que s'havia fet als grups polítics li sembla perfecte que s'haja retallat el 20%. El que retalle al grup polític li sembla bé perquè com a ell no li afecta. Ell el que li critica és que eixe retall no s'haja aplicat als regidors, perquè això no els afecta a la seua butxaca. Ara bé, li agraeix que haja reconegut que els que han portat la part més dura ha sigut l'oposició amb les assistències.

Quant al tema del 2003, diu que s'han fet una sèrie de números, però que, sense ànim d'ofendre, li recorda que el 2003, eixe Ple el governaven ells, ja que tenien majoria absoluta. Diu que governaven ells amb el Bloc, però no ell. A continuació, --explica--, quan van governar el grup socialista amb el Bloc i que el Sr. Escuder era l'alcalde, tenien dos dedicacions exclusives: una de l'alcalde i dos dedicacions parcials. En canvi, diu que la resta només cobraven per assistències. Per això, considera que, quan es parla de números, cal fer-ho de forma global, ja que no és el mateix tindre dos dedicacions exclusives i 11 parcials, que tindre'n dos, perquè el muntant econòmic és diferent i el cost d'eixe equip de govern és molt diferent, a més de ser la legislatura 2005, on no hi havia la crisi econòmica i no es parlava de retallades. Per contra, ara sí que es parla d'això i que cal retallar per on siga.

Per tant, els membres del grup municipal socialista pensen que això són autèntics sous que no guanyen la majoria dels ciutadans del carrer, sense parlar de les dedicacions exclusives, que no les guanya qualsevol persona del carrer treballant tot el dia. Els pareix que, en estos moments, hem de donar exemple al ciutadà del que és estalvi econòmic i austeritat. Considera que està bé que es parle que si llevarem no sé què, que si tallarem la festeta del no sé què o que aquell funcionari no faça h0res, però quan arriba l'hora de la veritat la meua bicicleta, que no me la toquen.

Tot seguit, torna a fer ús de la paraula el Sr. Ferrer per a insistir en la defensa del punt 5é i sobretot per a contestar al Sr. Serrano i dir-li que no han dit res en les aportacions als grups polítics perquè els sembla bé que es rebaixen un 20%. Ell només els demana que siguen estrictes en la convocatòria de comissions, perquè s'han de fer dos comissions mensuals de cada regidoria, ja que és important tots puguen participar i puguen aportar les seues idees per millorar Benicarló. Considera que l'equip de govern que tindrà dedicacions i estarà treballant ací a la casa, també pot pensar que ells poden aportar coses positives perquè ell creu que no hi ha cap regidor dels que estan ací que s'haja presentat per a fer mal a Benicarló. Al contrari, creu que estan tots ací per a treballar i, per tant, els demana que siguen estrictes en la convocatòria. Per això, insistix que, d'acord amb les dades que a ell li consten, es convocaven sobre el 50% de les comissions i sobre el 50% de les juntes de portaveus (creu que aquesta dada sí que l'ha de saber, perquè les presidia l'alcalde).

I, en relació al que ha dit el senyor Serrano, li comenta que no està d'acord amb ell quan diu que ells van a les comissions només per alçar la mà i posa com a exemple esta discussió que estan tenint. Manifesta que el Sr. Serrano treballa amb el govern i ells treballen a l'oposició i, veritablement, la feina de l'oposició a vegades és molt dura, perquè s'ha d'anar a buscar la informació, que a vegades no es troba. Diu que ell sí que sap on està la informació de la seua àrea i ell, el tècnic, el té cada vegada que entra. En canvi creu que la feina de l'oposició és molt dura, perquè a vegades vas i el tècnic està reunit amb el regidor i cal esperar. Per tant, no està d'acord en l'afirmació que van a les comissions només per alçar la mà.

Per finalitzar, respecte a l'afirmació del Sr. Serrano sobre que han de dir tota la veritat, li pregunta que quantes dedicacions hi havia. Explica que ara l'equip de govern en són 13 i en tindran 13. En canvi diu que ells eren 14, el partit popular i 5 del Bloc, hi havia 2 i 2. Després vol aclarir que ha dit 600 EUR i el Sr. Serrano té raó que eren 850 EUR, però s'ha confós perquè al seu compte corrent només n'entraven 600. En canvi, dels 2.800 EUR que li ha dit ell que cobraran Pedro i Eduardo, són en realitat 2.932 EUR, menys 850EUR, cobraran 2.082 EUR més que ell. Per això, defensen que tots podrien fer un sacrifici i un esforç en cobrar per assistències i no cobrar un sou i, al mateix temps, això permetria que tingueren interès a fer les comissions i no es quedaren comissions en l'aire. Afegeix que, potser, hi ha moments que és veritat que no hi haurà coses a dir, però sí que podran aportar la resta coses, perquè estan tots ací per treballar i, per tant, les comissions s'han de convocar.

Intervé de nou el Sr. Mascarell per dir que es reafirma en el que ha dit abans i que li sembla que són abusius, en aquests moments, els sous que té l'equip de govern del Partit Popular. Diu que ells, en l'oposició, es conformen amb poc, ja que amb 600 EUR al mes en tenen prou, però per això no treballaran menys ni només vindran quan han de vindre. Posa com a exemple avui mateix, que ell ha estat tot el matí, a l'igual que els membres del seu grup que tenen interés per treballar per Benicarló i no interés per cobrar. Insistix en el fet que el seu grup creu que les les reduccions es poden destinar a crear llocs de treball i que en 4 anys poden crear-ne 50.

Seguidament, l'alcalde diu al Sr. Mascarell que li torna a repetir que la situació personal del Sr. Mascarell és molt diferent i que si ell tinguera una dedicació parcial de l'Ajuntament, hauria de renunciar al que ell té i no és el mateix. L'alcalde li diu que si ell també tingués una paga assegurada, potser també vindria per assistències ací a l'Ajuntament.

En un nou torn, el Sr. Serrano manifesta, en primer lloc, que abans se li havia oblidat dir a la Sra. Miralles que les meses de contractació que s'han fet a les nou del matí s'han fet perquè hi havia molta pressa a avançar la documentació per al servici de vigilància. A més, ell a les nou del matí ja li diu que no en convocarà cap i que les convocarà a la una i mitja, o a l'hora en què queden d'acord, però que esta era urgent, com la de demà que serà a les nou del matí, però que a partir d'ara seran a hores que ells no tinguen problemes a vindre.

En relació amb el que ha dit el Sr. Sánchez, diu que el ple de 2003 no se l'inventa i el que li ha dit són dades que consten. Explica que els números no se'ls ha inventat i ell sap que a qualsevol persona d'un any per a l'altre se li augmentat l'IPC. Opina que, fa 4 anys, es parlava d'un augment del 14% de l'IPC i aquí estan parlant d'una disminució del 20% respecte del 2003. A més, li explica al Sr. Sánchez que ho ha tret d'una acta de l'Ajuntament que està aprovada per unanimitat, de data juliol de 2003. Per tant, diu que ell no s'inventa res.

En relació amb les dedicacions parcials o les exclusives, contesta que no els podran negar que aquests 4 anys anteriors s'ha treballat molt, perquè els resultats estan al carrer i el treball no el pot discutir ningú. De fet, creu que la gent els ha donat el suport perquè ha entés la tasca que s'ha fet.

Respecte al que ha dit el Sr. Ferrer, li contesta el mateix que al Sr. Sánchez: l'acta és del 30 de juliol de 2003. Diu que ells eren 5 regidors i els 5 tenien dedicacions parcials. Per tant, no pot dir que n'eren 2. Concretament, exposa que hi havia 1 de 1.258 EUR, hi havia una altra de 1.105 EUR i hi havia 3 de 850 EUR. Per tant, opina que un pot treballar poc i cobrar molt o cobrar molt i treballar poc i que este partit ha demostrat a Benicarló en aquests 4 últims anys que s'ha treballat molt. (En aquest punt, el Sr. Serrano diu al Sr. Ferrer que quan ell ha parlat, no ha obert la boca i que li agrairia que, quan l'alcalde li torne a donar la paraula, que parle, però no el talle). Reprén el fil del discurs dient que tenen el compromís d'este equip de govern de seguir treballant durant estos 4 anys i que intentaran que les comissions es convoquen totes perquè ells no isquen perjudicats.

Respecte del comentari que a vegades vénen i s'han d'esperar, posa com exemple el dia passat quan van vindre la Sra. Miralles i el Sr. Sánchez a Intervenció i va sortir del despatx de l'interventor perquè entraren ells i igual ho farà amb els altres regidors si fa falta i creu que tots els seus companys faran el mateix. Per tant, els diu que vinguen quan vulguen, perquè les portes estan obertes per a tots, ja que ells no tenen res a amagar. De fet, creu que eixa és la seua obligació, que tinguen les portes obertes per mirar qualsevol cosa, per a parlar amb els tècnics o amb qui siga.

Finalment, conclou el debat l'alcalde dient al Sr. Ferrer que, efectivament, els han votat 300 persones menys i han tret un regidor més. Però també li diu que a ells els han votat 60 persones més que la passada legislatura, però des què es va presentar la primera vegada a ara que s'ha tornat a presentar, l'han votat 1000 persones menys.

En execució del que preveuen els articles 75.3 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim Local i 13.6 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, per quinze vots a favor i sis en contra (representants del grup municipal socialista), acorda:

Primer.- Fixar indemnitzacions per concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats per a aquells membres de la corporació que no desenvolupen els seus càrrecs en règim de dedicació exclusiva o parcial, com s'indica a continuació:

 • Ple (màxim 1 al mes): 194,75 EUR

 • Junta de Govern Local (màxim 2 al mes): 116,85 EUR

 • Comissió Informativa (màxim 6 al mes per regidor): 84,55 EUR

 • Junta de Portaveus (màxim 4 al mes): 71,25 EUR

Segon.- Aquest acord s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i s'exposar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

PUNT 6é.- PROPOSTA SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DE CÀRRECS EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA I PARCIAL.- Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 13 de juny de 2011.

En execució de les previsions dels articles 75.1 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia de desenvolupament de càrrecs en règim de dedicació exclusiva i parcial, per tretze vots a favor i vuit en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià--, acorda:

Primer.- Dedicació exclusiva per al desenvolupament dels càrrecs de regidor/a de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, així com per al desenvolupament del càrrec de regidor/a de les Àrees de Contractació i Patrimoni; Economia i Hisenda i Personal, amb una retribució mensual de 2.548,37 EUR mensuals i 14 pagues anuals.

Segon.- Dedicació parcial:

a) Amb una dedicació mínima de 90 hores mensuals i una retribució de 1.784,42 EUR mensuals, per al càrrec de l'Alcaldia i per al càrrec de regidors/es de les següents àrees:

 • Urbanisme i Medi Ambient

 • Cultura i Esports

 • Policia i Seguretat

 • Comerç, Turisme i Promoció Econòmica

 • Promoció Econòmica, Ocupació, Desenvolupament Local i Consum.

b) Amb una dedicació mínima de 74 hores mensuals i una retribució de 1.467,19 EUR mensuals, per al càrrec de regidor:

 • D'Agricultura, Camins i Pesca.

 • D'Educació i Joventut.

 • De Serveis Públics Municipals, Empreses Concessionàries i Cementeri.

 • De Serveis Informàtics, Falles i Festes.

 • De Cultura.

c) Amb una dedicació mínima de 60 hores mensuals i una retribució de 1.101,38 EUR mensuals als regidors que desenvolupen el càrrec de portaveu de grups municipals que no tinguen atribuïda cap delegació.

Aquestes quantitats tenen efectes retroactius, amb caràcter econòmic, des del dia 15 de juny de 2011, data d'inici del desenvolupament efectiu dels càrrecs objecte de delegació genèrica o especial, llevat dels càrrecs de portaveu dels grups municipals socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, que tinen efectes econòmics a partir del dia de l'acceptació de la dedicació parcial. A més, són objecte d'actualització anualment amb l'increment fixat en els pressuposts generals de l'Estat i lleis complementàries.

Aquest acord s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i exposar-se al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

PUNT 7é.- PROPOSTA A LA DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE EN FAVOR DE L'ALCALDIA.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula l'Alcaldia de data 16 de juny de 2011.

Fa ús de la paraula la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que els membres del seu grup en aquest punt i en el següent, que són molt pareguts, ja que un són les atribucions del Ple en favor de la Junta de Govern Local i en l'altre en favor de l'Alcaldia, parlarà només una vegada, però es referirà a les dos coses, encara que se voten per separat.

En aquests dos punts s'abstindran perquè són punts en què s'augmenten les atribucions a l'alcalde i a la Junta de Govern Local, en detriment del Ple. No dubten que això siga legal, però ells consideren, com l'alcalde comprendrà, com a oposició, no estan d'acord, perquè s'estan llevant mecanismes de control i, sobretot, s'està dificultant també l'acció política. De fet, ells consideren que el Ple és l'òrgan on estan representats tots els ciutadans i, per això, els agradaria que tot s'aprovés pel Ple i no per la Junta de Govern Local o per atribucions de l'Alcaldia. La Sra. Miralles també diu que suposa que l'alcalde dirà que els ha convidat a participar en la Junta de Govern Local i que els membres del grup municipal socialista no formen part de la Junta de Govern Local. A este respecte, diu que, per suposat que poden assistir a la Junta de Govern Local, però sense veu ni vot i que, a més, no tenen cap responsabilitat en les decisions que prenga la Junta de Govern Local. Ara bé, li agraeixen que els convide a participar en la Junta de Govern Local, però torna a repetir que els agradaria que estes atribucions, que ara es traspassen a la Junta de Govern Local i a l'Alcaldia, passaren pel Ple.

A continuació, el Sr. Mascarell Moros, portaveu del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià, diu a l'alcalde que en aquest punt, fent referència també al següent, que, en vista de l'experiència d'aquesta legislatura passada, on l'oposició pràcticament s'assabentava de les coses per la premsa i no comunicaven el que s'anava a fer, el que s'estava fent o el que es portava a terme, volen que les delegacions que corresponen al Ple de la corporació les faça el el ple, encara que la llei permeta que siga l'alcalde i la Junta de Govern Local qui tinga les atribucions. Explica que ells volen ser part activa del desenvolupament de Benicarló i volen que els ciutadans s'assabenten, escolten i sàpiguen el que estan treballant per Benicarló. Per això, ells en aquest punt ho votaran en contra, perquè no estan d'acord en les delegacions eixes i volen que siga el ple qui tinga l'última paraula.

Finalment, conclou el debat l'alcalde dient que estes delegacions d'atribucions del Ple responent als actes contractuals, perquè no s'arriba mai. Diu també que ell els va convidar el passat dilluns, a la Junta o a la reunió dels grups polítics. A més li diu a la Sra. Miralles que avui hi ha hagut Junta de Govern Local i en la proposta invitava als portaveus o un representant. De fet, li ha dit al secretari que siga amb veu, per poden parlar i aportar. Concretament, --explica--, avui mateix ha fet la proposta.

D'altra banda, també s'ha fet així perquè les atribucions que són del Ple no se li poden llevar al Ple. Explica que són les més importants, però en haver quatre juntes de govern local, el que es vol fer és que no s'eternitzen els punts que han d'anar d'un mes a l'altre, perquè sinó s'han de convocar plens cada setmana. Per tant, portarem estos punts a la Junta de Govern Local. A més, explica que abans ja es feia així per agilitzar els tràmits. Però perquè no digueren res, ho va proposar el dilluns i avui en la Junta de Govern Local ha invitat els portaveus o representants amb veu, tot i que la Sra. Miralles ha dit que sense veu. De fet, explica que així ho ha fet constar en l'acta d'aquest matí de la Junta de Govern Local. Conclou dient que s'ha fet per agilitzar tràmits, perquè els temes importants, els que són del Ple, no els pot llevar ningú i han d'anar al plenari.

El 9 de setembre de 2010 entra en vigor la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació, entre altres, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Introdueix aquesta Llei en els articles 135 i 140 determinats terminis realment exigents i de difícil compliment, quan recau sobre un òrgan la condició d'òrgan de contractació. En concret, els terminis per l'aportació, pel licitador que haja presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, de la documentació justificativa (article 135.2), els terminis per a l'adjudicació del contracte (article 135.3) i els terminis per la formalització del contracte quan subjecte a recurs especial.

Evidentment, el compliment dels terminis esmentats requereix una major agilitat, agilitat que aconsella acudir a la tècnica de la delegació, tenint en compte que amb aquesta s'aconsegueix el compliment dels principis d'eficàcia i celeritat que han d'informar el funcionament administratiu en tot moment.

Vistos els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, per tretze vots a favor, dos en contra --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià-- i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Delegar en l'Alcaldia Presidència l'exercici de la competència en matèria de contractació, en els casos que preveu l'article 135 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del Sector Públic, en la redacció donada per Llei 34/2010, de 5 d'agost, a efectes de realitzar tots els tràmits, requeriments i adjudicacions que en matèria de contractació siguen de competència plenària.

Segon.- Aquesta delegació tindrà efectes des de l'endemà de la seua adopció i s'ha de notificar als departaments municipals que es puguen veure afectats en matèria de contractació.

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i inserir el corresponent anunci al tauler d'edictes de la corporació.

PUNT 8é.- PROPOSTA A LA DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS DEL PLE EN FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- Se sotmet a consideració de la corporació la següent proposta que formula per l'Alcaldia de data 16 de juny de 2011.

L'article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, preveu la possibilitat que el Ple puga delegar l'exercici de les seues atribucions en l'alcalde i en la Junta de Govern, amb l'excepció de les atribucions enunciades en l'article 22.2, paràgrafs a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) p) i apartat 3.

La Llei 8/2007, de 28 de maig, de sòl, en la disposició addicional novena, introdueix determinades modificacions en la redacció, entre d'altres, de l'art. 22.2, lletres c) i o) --aquest ja derogat-- de la Llei reguladora de les bases del règim local.

D'altra banda, en la disposició addicional novena del text refós de la Llei de Sòl, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 de juny, s'elimina la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de maig, de Sòl, a la lletra o) de l'art. 22.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, per la qual cosa cal entendre que el legislador estatal vol respectar la decisió adoptada per la Llei de Contractes del Sector Públic en derogar aquesta lletra o) i en regular en altres termes la distribució competencial entre l'Alcaldia i el Ple de l'Ajuntament en matèria de trànsit jurídic dels béns de les entitats locals.

Posteriorment, la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en la disposició derogatòria, ha derogat les lletres n) i o) de l'apartat 1 de l'art. 22 de l'esmentada Llei reguladora de les bases del règim local, relatives a les competències del Ple Municipal en matèries de contractació i de tràfic jurídic dels béns municipals, respectivament, i ha fet una nova redacció a aquestes competències en la disposició addicional segona, que estableix Normes Específiques de Contractació en les Entitats Locals.

Totes aquestes modificacions legislatives aconsellen, en nom de la seguretat jurídica, redefinir la delegació de competències del Ple Municipal en la Junta de Govern Local, en les matèries esmentades, per tal d'ajustar aquesta delegació competencial als referits canvis legislatius operats en els últims temps.

Per tot això, de conformitat amb els articles 22.4 i 23.2 b) de la Llei reguladora de les bases del règim local, segons la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, per tretze vots a favor, dos en contra --representants del grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià-- i sis abstencions (representants del grup municipal socialista),acorda:

Primer.- Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions , d'acord amb el que estableixen els articles 22. 4 de la Llei 7 /1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL):

1. L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària (art. 22.2j)LRBRL).

2. La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament (art. 22.2.k) LRBRL).

3. La concertació d'operacions de tresoreria quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment supere el 15% dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior.

4. Les competències, com a òrgan de contractació, dels contractes d'obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import supere el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, la quantia de de sis milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la durada sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici o la quantia assenyalada.

5. Les competències per a l'adjudicació de concessions sobre els béns municipals, adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l'alienació del patrimoni quan el seu valor supere el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i la quantia de tres milions d'euros, llevat de les concessions de béns i serveis per més de cinc anys, quan la seua quantia excedisca del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.

6. Les competències sobre els contractes no esmentats en els apartats 4 i 5, així com les alienacions de béns declares de valor històric o artístic qualsevol que siga el seu valor.

7. L'aprovació dels projectes d'obres i serveis, quan siga competent per a la seua contractació o concessió, i quan encara no estiguen previstos en els pressupostos (art. 22.2.ñ) LRBRL).

8. Les atribucions que al Ple assigne la normativa autonòmica i estatal relativa a la sol·licitud de subvencions i compromisos de finançament que se'n deriven, sense perjudici de les competències del Ple en matèria de disposició de despeses.

9. L'aprovació de convenis o instruments de col·laboració amb organismes públics i particulars.

10. Les atribucions que expressament li conferisquen les lleis.

Segon.- Les facultats que pot exercir la Junta de Govern Local en relació amb les atribucions objecte de delegació són les pròpies que corresponen a l'òrgan delegant. El Ple es reserva expressament la facultat de resoldre els recursos administratius interposats contra els actes dictats per l'òrgan delegat i la d'avocar en qualsevol moment la competència sobre qualsevol assumpte o matèria objecte de delegació, encara quan es trobe en tràmit de debat en el si de la Junta de Govern Local.

Tercer.- El règim jurídic aplicable a la delegació del Ple a la Junta de Govern Local és el que preveuen els articles 43, 44, 51, 53 i 114-118 del R D 2.568/1986.

Quart.- Traslladar aquest acord als diferents departaments i serveis municipals perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns, fent-los constar que, excepte en supòsits d'urgència, amb caràcter previ a la seva inclusió en l'ordre del dia, els assumptes que s'hagen de sotmetre a la Junta de Govern Local com a conseqüència d'aquesta delegació, han de ser prèviament dictaminats per la comissió informativa competent per raó de la matèria, a fi de complir el que disposa l'article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Cinqué.- Aquest acord produirà efectes des de l'endemà de la seua adopció, sense perjudici de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, així com al tauler d'edictes de la corporació , d'acord amb el que estableix l'art. 51.2 del R D 2.568/1986, de 28 de novembre.

PUNT 9é.- DACIÓ DE COMPTE DE LA CONSTITUCIÓ I INTEGRANTS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, AIXÍ COM DE LA DESIGNACIÓ DELS PORTAVEUS DELS GRUPS POLÍTICS.- D'acord amb els articles 23 i 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte dels escrits subscrits pels integrants dels grups polítics municipals, on es comunica la seua constitució i la designació en la forma que s'indica a continuació. Els membres de la corporació en queden assabentats.

Grup municipal popular:

Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sra. Maria Ortiz Roca

Sr. Marcos Marzal Roca (Portaveu titular)

Sr. Pedro López González

Sr. José María Serrano Forner (Portaveu suplent)

Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Nieves Eugenio Bayo

Sra. Rocío Martínez Roca

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sr. Álvaro Luis París Sánchez

Grup municipal socialista

Sra. Rosario Miralles Ferrando (Portaveu titular)

Sr. José Antonio Sánchez Martí (Portaveu suplent)

Sra. Filomena Natividad Agut Barceló

Sr. Ildefonso Añó Lores

Sra. Rosa Ana Marzá Caldés

Sra. María Ángeles Romero Gadea

Grup municipal del Bloc Nacionalista Valencià

Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (Portaveu titular)

Sr. Joan Manuel Ferrer Meseguer (Portaveu suplent)

PUNT 10é.- DACIÓ DE COMPTE DELS MEMBRES TITULARS I SUPLENTS QUE HAN DE CONFORMAR LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS.- Els membres de la corporació queden assabentats del contingut dels escrits presentats pels portaveus dels grups municipals popular, socialista i del Bloc Nacionalista Valencià, així com dels membres integrants (titulars i suplents) de les distintes comissions informatives permanents:

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLICIA I SEGURETAT

TITULARS PARTIT POPULAR

Marcos Marzal Roca

Pedro Joaquín García Bautista

Eduardo Arín Piñana

Álvaro Luis París Sánchez

María Ortiz Roca

María Nieves Eugenio Bayo

SUPLENTS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Rocío Martínez Roca

José Joaquín Pérez Ollo

Juan Manuel Urquizu Mejías

Shara Vallés Burriel

Pedro López González

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Ildefonso Añó Lores

María Ángeles Romero Gadea

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Filomena Natividad Agut Barceló

Rosa Ana Marzá Caldés

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA I ESPORTS

TITULARS PARTIT POPULAR

José Joaquín Pérez Ollo

María Nieves Eugenio Bayo

Rocío Martínez Roca

Álvaro Luis París Sánchez

María Ortiz Roca

Pedro López González

SUPLENTS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Marcos Marzal Roca

Pedro Joaquín García Bautista

Shara Vallés Burriel

Eduardo Arín Piñana

Juan Manuel Urquizu Mejías

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

José Antonio Sánchez Martí

María Ángeles Romero Gadea

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

COMISIÓ INFORMATIVA DE BENESTAR SOCIAL, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SANITAT

TITULARS PARTIT POPULAR

Shara Vallés Burriel

Rocío Martínez Roca

José Joaquín Pérez Ollo

Juan Manuel Urquizu Mejías

María Nieves Eugenio Bayo

José María Serrano Forner

SUPLENTS PARTIT POPULAR

Pedro Joquín García Bautista

Álvaro Luis París Sánchez

Pedro López González

Eduardo Arín Piñana

María Ortiz Roca

Marcos Marzal Roca

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

Filomena Natividad Agut Barceló

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

José Antonio Sánchez Martí

María Ángeles Romero Gadea

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

COMISIÓ INFORMATIVA DE COMERÇ, TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA

TITULARS PARTIT POPULAR

María Ortiz Roca

Juan Manuel Urquizu Mejías

Eduardo Arín Piñana

Shara Vallés Burriel

Álvaro Luis París Sánchez

Pedro López González

SUPLENTS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Rocío Martínez Roca

Pedro Joaquín García Bautista

María Nieves Eugenio Bayo

José Joaquín Pérez Ollo

Marcos Marzal Roca

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Filomena Natividad Agut Barceló

María Ángeles Romero Gadea

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

TITULARS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Marcos Marzal Roca

Pedro Joaquín García Bautista

José Joaquín Pérez Ollo

Shara Vallés Burriel

Rocío Martínez Roca

SUPLENTS PARTIT POPULAR

Pedro López González

Juan Manuel Urquizu Mejías

Eduardo Arín Piñana

Álvaro Luis París Sánchez

María Nieves Eugenio Bayo

María Ortiz Roca

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Filomena Natividad Agut Barceló

María Ángeles Romero Gadea

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

COMISSIÓ INFORMATIVA D'ECONOMIA, HISENDA I PERSONAL

TITULARS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Marcos Marzal Roca

Pedro Joaquín García Bautista

José Joaquín Pérez Ollo

Shara Vallés Burriel

Rocío Martínez Roca

SUPLENTS PARTIT POPULAR

Pedro López González

Juan Manuel Urquizu Mejías

Eduardo Arín Piñana

Álvaro Luis París Sánchez

María Nieves Eugenio Bayo

María Ortiz Roca

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Filomena Natividad Agut Barceló

María Ángeles Romero Gadea

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

COMISSIÓ INFORMATIVA DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI

TITULARS PARTIT POPULAR

José María Serrano Forner

Marcos Marzal Roca

Pedro Joaquín García Bautista

José Joaquín Pérez Ollo

Shara Vallés Burriel

Rocío Martínez Roca

SUPLENTS PARTIT POPULAR

Pedro López González

Juan Manuel Urquizu Mejías

Eduardo Arín Piñana

Álvaro Luis París Sánchez

María Nieves Eugenio Bayo

María Ortiz Roca

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Ildefonso Añó Lores

Rosa Ana Marzá Caldés

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Filomena Natividad Agut Barceló

María Ángeles Romero Gadea

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

COMISIÓ INFORMATIVA D'URBANISME I MEDI AMBIENT

TITULARS PARTIT POPULAR

Pedro López González

Eduardo Arín Piñana

José María Serrano Forner

Juan Manuel Urquizu Mejías

Pedro Joaquín García Bautista

Marcos Marzal Roca

SUPLENTS PARTIT POPULAR

María Ortiz Roca

María Nieves Eugenio Bayo

Rocío Martínez Roca

Älvaro Luis París Sánchez

José Joaquín Pérez Ollo

Shara Vallés Burriel

TITULARS PARTIT SOCIALISTA

José Antonio Sánchez Martí

Filomena Natividad Agut Barceló

Rosa Ana Marzá Barceló

SUPLENTS PARTIT SOCIALISTA

Rosario Miralles Ferrando

Ildefonso Añó Lores

María Ángeles Romero Gadea

TITULARS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Ricardo Manuel Mascarell Moros

SUPLENTS BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ

Joan Manuel Ferrer Meseguer

PUNT 11é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN ELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es nomenen els membres de la Junta de Govern Local i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 4 24 /2 011 , de 2 8 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 2 2 maig 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Fonaments de dret

Vistos els articles 20.1 b) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 35.2 d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

Vistos, igualment, els articles 52.4 en relació amb el 46.1 i 3 i 112. 1 i 3 del Reglament esmentat.

En ús de les atribucions conferides pels articles 23.1 LRBRL i 38.d) i 41.3 ROF

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors Shara Vallés Burriel, José Joaquín Pérez Ollo, María Ortiz Roca, Marcos Marzal Roca, Pedro López González, José María Serrano Forner i Juan Manuel Urquizu Mejías.

Segon. Correspon a la Junta de Govern Local l'assistència a l'Alcaldia en l'exercici de les seues atribucions i les derivades de les delegacions que l'Alcaldia o un altre òrgan municipal li puga conferir, sense perjudici d'aquelles altres que les lleis li atribuïsquen.

Tercer. Aquesta resolució s'ha de notificar als interessats i donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tinga lloc.

Quart. Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la data, així com traslladar-la perquè en tinguen coneixement els diferents departaments i serveis municipals.»

PUNT 12é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES NOMENEN ELS TINENTS D'ALCALDE.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es nomenen els tinents d'alcalde i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 4 24 /2 011 , de 2 8 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Tercer. Per Decret d'aquesta Alcaldia de la mateixa data han estat nomenats els membres que conformen la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

Vistos els articles 20.1 a) i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), i 35.2 b) i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF).

Vistos, igualment, els articles 46.2 i 47 del Reglament esmentat.

En ús de les atribucions conferides pels article 21.2 LRBRL i 38.d) i 46.1 ROF.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Nomenar tinents d'alcalde els següents regidors membres de la Junta de Govern Local:

Primera tinenta d'alcalde: Sra. Shara Vallés Burriel

Segon tinent d'alcalde: Sr.José Joaquín Pérez Ollo

Tercera tinenta d'alcalde: Sra. María Ortiz Roca

Quart tinent d'alcalde: Marcos Marzal Roca

Cinqué tinent d'alcalde: Sr.Pedro López González

Sisé tinent d'alcalde : Sr.José María Serrano Forner

Seté tinent d'alcalde: Sr.Juan Manuel Urquizu Mejías

Segon. Correspon als tinents d'alcalde substituir, per l'ordre del seu nomenament, a aquesta Alcaldia en els supòsits legalment previstos.

Tercer. Aquesta resolució s'ha de notificar a les persones interessades per a la seua acceptació i traslladar-la perquè en tinguen coneixement als diferents departaments i serveis municipals, així com donar-ne compte al Ple en la primera sessió que tinga lloc.

Quart. Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua signatura. »

PUNT 13é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA PELS QUALS ES MODIFICA LA CONCRECIÓ DE L'ÀMBIT FUNCIONAL DE L'AJUNTAMENT. La corporació queda assabentada del contingut dels Decrets d'Alcaldia de dates 13 i 16 de juny de 2011, en virtut dels quals es modifica la concreció de l'àmbit funcional de l'Ajuntament i que són del següent tenor literal:

Decret d'Alcaldia, de data 13 de juny de 2011

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Tercer. Per sengles Decrets d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011 es fan delegacions genèriques i especials a favor de determinats/des regidors/es de la corporació.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.a) i 3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Atesa la distribució organicoadministrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal, amb les adaptacions i modificacions necessàries per adequar l'estructura municipal a les requerides per al seu funcionament, fins que es procedisca a la revisió del Reglament esmentat,

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Concretar el contingut funcional de les diferents àrees resultants dels decrets d'alcaldia de data 13 de juny de 2011, en la forma que s'indica:

Àrea de Cultura i Esports , que inclou els serveis de cultura, educació, joventut, festes, falles i esports.

Àrea de Contractació i Patrimoni , que inclou contractació, patrimoni i gestió de sòl públic.

Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient , que engloba planejament i gestió urbanística, medi ambient, infraestructures, habitatge social, agricultura, camins, pesca, serveis públics municipals i empreses concessionàries.

Àrea de Policia i Seguretat , que abasta seguretat ciutadana, trànsit, transports, protecció civil i cementeri.

Àrea d'Economia i Hisenda i Personal.

Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat , que s'estén als serveis socials, dona, sanitat, serveis informàtics, participació ciutadana, estadística, normalització lingüística i relacions institucionals.

Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica , que s'estén als serveis de comerç, mercats, activitats, turisme, desenvolupament local, consum, promoció econòmica i ocupació.

Segon. Traslladar aquesta resolució als diferents departaments i serveis administratius. »

Decret d'Alcaldia de data 16 de juny de 2011

« Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Tercer. Per sengles Decrets d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011 es fan delegacions genèriques i especials a favor de determinats/des regidors/es de la corporació.

Quart. Per Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011 es resol la concreció de l'àmbit funcional de l'Ajuntament en 7 grans àrees.

Cinqué. És aconsellable l'adscripció del Servei d'Estadística a l'Àrea de Policia i Seguretat.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.1.a) i 3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Atesa la distribució organicoadministrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal, amb les adaptacions i modificacions necessàries per adequar l'estructura municipal a les requerides per al seu funcionament, fins que es procedisca a la revisió del Reglament esmentat,

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Rectificar el contingut funcional de les diferents àrees resultants dels decrets d'alcaldia de data 13 de juny de 2011, en la forma que s'indica:

Àrea de Cultura i Esports , que inclou els serveis de cultura, educació, joventut, festes, falles i esports.

Àrea de Contractació i Patrimoni , que inclou contractació, patrimoni i gestió de sòl públic.

Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient , que engloba planejament i gestió urbanística, medi ambient, infraestructures, habitatge social, agricultura, camins, pesca, serveis públics municipals i empreses concessionàries.

Àrea de Policia i Seguretat , que abasta seguretat ciutadana, trànsit, transports, protecció civil, cementeri i estadística.

Àrea d'Economia i Hisenda i Personal.

Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, que s'estén als serveis socials, dona, sanitat, serveis informàtics, participació ciutadana, normalització lingüística i relacions institucionals.

Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica , que s'estén als serveis de comerç, mercats, activitats, turisme, desenvolupament local, consum, promoció econòmica i ocupació.

Segon. Traslladar aquesta resolució als diferents departaments i serveis administratius.»

PUNT 14é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES CONFEREIXEN DELEGACIONS GENÈRIQUES. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es confereixen delegacions genèriques i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, foren convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i es va procedir, igualment, a l'elecció d'alcalde.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la distribució orgànica i administrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar en el regidor Sr. Pedro López González, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Segon. Delegar en el regidor Sr. José Joaquín Pérez Ollo, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Cultura i Esports, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Tercer. Delegar en el regidor Sr. José María Serrano Forner, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Contractació i Patrimoni, i en l'Àrea d'Economia i Hisenda i Personal, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Quart. Delegar en el regidor Sr. Marcos Marzal Roca, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Policia i Seguretat, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Cinqué. Delegar en la regidora Sra. Shara Vallés Burriel, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Sisé. Delegar en la regidora Sra. Maria Ortiz Roca, membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica i Ocupació, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Seté. Notificar aquesta resolució als interessats. Aquesta resolució no tindrà efectes fins que no siga acceptada pel delegat. S'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptadors des de la seua notificació, no es produeix cap manifestació expressa en sentit negatiu.

Vuité. Aquesta Alcaldia conserva les facultats de rebre informació detallada de la gestió i dels actes emanats, de ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència i de resoldre els recursos de reposició que puguen interposar-se.

Nové. Publicar les esmentades delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua firma.

Desé. Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i traslladar-la perquè en tinguen coneixement els distints departaments i serveis municipals.»

PUNT 15é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES CONFEREIXEN DELEGACIONS ESPECIALS. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es confereixen delegacions especials i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, foren convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tindre lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló, i va procedir, igualment, a l'elecció d'alcalde.

Fonaments de dret

De conformitat amb el que preveuen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Vista la distribució orgànica i administrativa establerta pel Reglament Orgànic Municipal.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar especialment en els regidors que a continuació es relacionen la direcció interna i la gestió dels serveis que s'assenyalen, sense la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers:

a) Sr. Eduardo Arín Piñana, regidor delegat d'Agricultura, Camins i Pesca, serveis adscrits a l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient.

b) Sra. Rocío Martínez Roca, regidora delegada d'Educació i Joventut, serveis adscrits a l'Àrea de Cultura i Esports.

c) Sr. Pedro Joaquín García Bautista, regidor delegat de Serveis Públics Municipals, Empreses Concessionàries (serveis adscrits a l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient) i Cementeri (servei adscrit a l'Àrea de Policia i Seguretat).

d) Sr. Juan Manuel Urquizu Mejías, regidor delegat de Promoció Econòmica, ocupació, desenvolupament local i consum, serveis adscrits a l'Àrea de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica.

e) Sr. Álvaro Luis París Sánchez, regidor delegat de serveis informàtics (servei adscrit a l'Àrea de Participació Ciutadana) i de falles i festes (serveis adscrits a l'Àrea de Cultura i Esports).

f) Sra. María Nieves Eugenio Bayo, regidora delegada de cultura, servei adscrit a l'Àrea de Cultura i Esports.

Segon. Les actuacions portades a terme en l'exercici d'aquestes delegacions especials estan subjectes a la supervisió del regidor o regidora que ostente la delegació genèrica de l'Àrea a què es troben adscrites.

Tercer. Notificar aquesta resolució a les persones interessats. Aquesta resolució no tindrà efectes fins que no siga acceptada pel delegat. S'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptadors des de la seua notificació, no es produeix cap manifestació expressa en sentit negatiu.

Quart. Publicar les esmentades delegacions en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua firma.

Cinqué. Donar compte d'aquesta resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i traslladar-la perquè en tinguen coneixement els distints departaments i serveis municipals.»

PUNT 16é- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES CONFEREIX LA DELEGACIÓ DE L'EXERCICI D'ATRIBUCIÓ EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ MENOR. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es confereix la delegació de l'exercici d'atribució en matèria de contractació menor i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 4 24/2011, de 28 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Tercer. Per Decret d'Alcaldia de data 13 juny 2011 es delega en el regidor José María Serrano Forner , membre de la Junta de Govern Local, la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Contractació i Patrimoni, Economia i Hisenda i Personal, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre, mitjançant actes administratius que afectin a tercers sobre aquelles matèries que, concorrent aquesta condició, no siguen objecte de delegació en un altre òrgan municipal.

Fonaments de dret

Atès el que preveuen els articles 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú; 21.1.a), f) i ñ), 21.3 i 23.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la Modernització del Govern Local, així com els articles 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Avocar l'exercici de l'atribució delegada per Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011 a favor del Sr. José María Serrano Forner , membre de la Junta de Govern Local i en virtut de la qual es delegava la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Contractació i Patrimoni, Economia i Hisenda i Personal, inclosa la facultat en aquest àmbit de resoldre mitjançant actes administratius que afecten tercers, únicament i exclusivament en matèria de contractació menor.

Segon. Delegar l'exercici de l'atribució per a la resolució mitjançant actes administratius que afecten tercers, únicament i exclusivament en matèria de contractació menor, entesa aquesta per aquelles despeses que superen els 3005,06 EUR i que no superen les quanties de 50.000,00 EUR per a contractes menors d'obra i de 18.000,00 EUR quan es tracte d'un altre tipus de contractes , així com l'autorització i disposició de la despesa derivada d'aquestes contractacions, de conformitat amb el procediment establert en les Bases d'Execució del Pressupost municipal per a l'exercici 20 11 , en els següents regidors:

Pedro López González (Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient)

José Joaquín Pérez Ollo (Àrea de Cultura i Esports)

José María Serrano Forner (Àrees de Contratació i Patrimoni; Economia i Hisenda i Personal)Marcos Marzal Roca (Àrea de Policia i Seguretat)

Shara Vallés Burriel (Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Sanitat)

María Ortiz Roca (Àrea de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica i Ocupació)

Tercer. Notificar la present resolució a les persones interessades, tot i que no tindrà efecte fins que siga acceptada pel delegat, en el benentès que s'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils, comptadors des de la notificació, no es produeix manifestació expressa en sentit negatiu.

Quart. Aquesta Alcaldia conserva les facultats de rebre informació detallada de la gestió i dels actes emanats, ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència i la resolució de recursos de reposició que puguen interposar-se.

Cinqué. Publicar l'esmentada delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua signatura.

Sisé. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i traslladar-la perquè en tinguen coneixement els diferents departaments i serveis municipals. »

PUNT 17é.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DELEGACIÓ ESPECIAL ATORGADA EN MATÈRIA D'INCOACIÓ I RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS SANCIONADORS DE TRÀNSIT.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual s'atorga la delegació especial en matèria d'incoació i resolució d'expedients sancionadors de trànsit i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Per Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, es resol delegar en el tinent d'alcalde Marcos Marzal Roca la direcció i gestió dels serveis integrats en l'Àrea de Policia i Seguretat.

Fonaments de dret

En ús de les atribucions que em confereix l'art. 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, 43.1 i 3, 44 i 114 a 118 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, l'art. 68.2 del RD Legislatiu 339/1990 , de 2 de març, pel qual s'aprova el Text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària i l'art. 15.3 del RD 320/1994 de 25 de febrer pel qual s'aprova el Reglament de Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Conferir al tinent d'alcalde Marcos Marzal Roca la delegació especial per a la incoació i resolució d'expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat viària que es tramiten com a conseqüència de les infraccions de trànsit comeses en aquesta ciutat.

Segon. Notificar aquesta resolució a l'interessat; aquesta resolució no tindrà efectes fins que siga acceptada pel delegat, en el benentès que s'entendrà tàcitament acceptada si en el termini de tres dies hàbils comptadors des de la seua notificació no es produeix manifestació expressa en sentit negatiu.

Tercer. Aquesta Alcaldia conserva les facultats de rebre informació detallada de la gestió i dels actes emanats, ser informada prèviament a l'adopció de decisions de transcendència i la resolució de recursos de reposició que puguen interposar-se.

Quart. Publicar els esmentats nomenaments en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici de la seua efectivitat des de l'endemà de la seua signatura.

Cinqué. Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc i traslladar-la perquè en tinguen coneixement els diferents departaments i serveis municipals.»

PUNT 18é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES DELEGUEN EN LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DETERMINADES ATRIBUCIONS.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es deleguen en la Junta de Govern Local determinades atribucions i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Fonaments de dret

En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21.3 i 23.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 43.2, 44 i 53.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions:

1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública i les bases per a la provisió en propietat de places reservades a personal funcionari o la cobertura amb caràcter fix de places de personal laboral, així com per a la provisió de llocs de treball.

2. Aprovar els projectes d'obres i serveis quan la seua contractació o concessió competisca a aquesta Alcaldia i estiguen previstos en el pressupost.

3. Resoldre els recursos de reposició i recursos extraordinaris de revisió quan la proposta de resolució sigui desestimatòria i l'acte objecte del recurs no haja estat dictat per la pròpia Junta de Govern Local.

4. Acordar la concessió d'ajornaments i fraccionaments en els casos excepcionals de l'article 83.2 de l'Ordenança general de Gestió, Recaptació i Inspecció dels Tributs i Altres Ingressos de Dret Públic Locals.

5. Concedir beneficis fiscals (article 23 OGGRI).

6. Acordar la compensació de crèdits quan l'obligació reconeguda per l'Ajuntament siga competència de la Junta de Govern Local.

7. Aprovar els expedients de declaració de prescripció de crèdits.

8. Aprovar els expedients de declaració de crèdits incobrables.

9. Autoritzar noves entitats col·laboradores en la recaptació.

10. Reconèixer aquelles obligacions que deriven de contractes menors sense prèvia aprovació o d'aquelles altres amb informe desfavorable.

Segon. El coneixement dels assumptes delegats pot ser avocat per l'òrgan delegant quan, concorrent raons d'urgència, així s'acorde motivadament amb notificació als interessats en el procediment i es done compte posteriorment a la Junta de Govern Local.

Tercer. Traslladar aquesta resolució a les diferents dependències i negociats municipals; aquesta resolució tindrà efecte des del l'endemà de la data, sense perjudici de la seua preceptiva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Quart. Donar compte de la present resolució en la sessió constitutiva de la Junta de Govern Local i al Ple en la primera sessió que tinga lloc.»

PUNT 19é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES DELEGA LA PRESIDÈNCIA DE L'OACSE.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es delega la presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Únic. El passat 11 de juny de 2011, en la sessió constitutiva de la nova corporació municipal va ser elegit alcalde de l'Ajuntament de Benicarló el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa.

Fonaments de dret

I. L'article 10.1 dels Estatuts de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OCAS) estableix que la presidència de l'organisme recau en la persona de l'alcalde president de l'Ajuntament o regidor en que delegue.

II. L'important creixement experimentat per l'Organisme Autònom en els últims anys requereix una especial atenció i dedicació, circumstància aquesta que no permet compatibilitzar l'exercici d'aquesta presidència amb l'Alcaldia de l'Ajuntament.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Delegar la presidència de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats en la regidora Sarah Vallés Burriel.

Segon. Notificar la present resolució a la interessada i traslladar-la als serveis d'Intervenció, Tresoreria i a la direcció de l'Organisme.

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província --pel que fa a la delegació de la presidència-- i al tauler d'anuncis dels diferents centres.»

PUNT 20é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES RESOL LA PERIODICITAT DE LES REUNIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE PORTAVEUS.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es resol la periodicitat de les reunions ordinàries de la Junta de Portaveus i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Primer. Per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, van ser convocades eleccions locals per al dia 22 de maig de 2011.

Segon. El passat 11 de juny de 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova corporació municipal de l'Ajuntament de Benicarló i s'hi va procedir igualment a l'elecció d'alcalde.

Fonaments de dret

Atès el que preveuen les Normes B)-2n) i C) -2 del Reglament Orgànic i de Funcionament de l'Ajuntament de Benicarló i, en ús de les atribucions conferides per l'article 21.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Que les reunions periòdiques i ordinàries de la Junta de Portaveus tinguen lloc tots els dilluns a les 13.30 h , sense perjudici de les extraordinàries que puguen convocar-se a iniciativa d'aquesta Alcaldia o prèvia petició de la majoria dels regidors que formen la corporació.

En cas de coincidir en dia festiu o per qualsevol altra circumstància, tindrà lloc el proper dia hàbil posterior a la mateixa hora.

Segon. Traslladar la present resolució als portaveus dels grups polítics municipals perquè en tinguen coneixement.»

PUNT 21é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA PEL QUAL ES RESOL LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 13 de juny de 2011, en virtut del qual es resol la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local i que és del següent tenor literal:

«Relació de fets

Per Decret d'Alcaldia de data 13 juny 2011 es nomenen els membres que formaran part de la Junta de Govern Local.

Fonaments de dret

I. La Junta de Govern Local, davant l'absència de previsió sobre això pel Reglament Orgànic Municipal, tindrà una sessió ordinària cada quinze dies, com a mínim (article 112.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, ROF).

II. Correspon a l'alcalde fixar el dia i hora en què hagen de tindre lloc les sessions ordinàries (article 112.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, ROF).

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer. Fixar els dimarts de cada setmana, a les 10.00 hores perquè tinguen lloc les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.

Segon. En previsió que els dies prefixats coincidisquen amb festes oficials o quan, per altres circumstàncies, resulta inviable la seua celebració, les sessions ordinàries es traslladaran a l'endemà hàbil, exclosos els dissabtes, motivant aquesta modificació en el decret de convocatòria.

Tercer. Donar compte de la present resolució a la Junta de Govern Local en la sessió constitutiva. »

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 14.15 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde,

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 29 de juny de 2011