Acta del Ple de la sessió constitutiva de la corporació municipal.

11/06/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió constitutiva de la corporació municipal, que va tenir lloc el dia 11 de juny de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 11 DE JUNY DE 2011

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12.00 hores del dia 11 de juny de 2011 es reuneixen, prèvia convocatòria, els senyors i les senyores: Marcelino Domingo Pruñonosa, Shara Vallés Burriel, María Nieves Eugenio Bayo, Juan Manuel Urquizu Mejías, José Joaquín Pérez Ollo, José María Serrano Forner, María Ortiz Roca, Manuel Eduardo Arín Piñana, Rocío Martínez Roca, Marcos Marzal Roca, Pedro López González, Pedro Joaquín García Bautista, Alvaro Luis Paris Sánchez, Rosario Miralles Ferrando, José Antonio Sánchez Martí, Filomena Natividad Agut Barceló, Ildefonso Añó Lores, Rosa Ana Marzá Caldés, María Ángeles Romero Gadea, Ricardo Manuel Mascarell Moros i Joan Manuel Ferrer Meseguer.

S'inicia la sessió en llegir secretaria l'article 195 de la Llei Orgànica Electoral, per a continuació procedir a constituir la Mesa d'Edat, integrada, a més del secretari, pel Sr. José Antonio Sánchez Martí, regidor electe de major edat, i per la Sra. Rocío Martínez Roca, regidora electa de menor edat.

El secretari procedeix a llegir l'acta de proclamació estesa per la Junta Electoral de Zona que acredita el nombre d'electors, votants, vots a candidatures, vots vàlids, vots nuls i vots en blanc, a més del nombre de vots, electes obtinguts per cada candidatura i relació de nominal dels regidors electes.

Indica la secretaria que la totalitat dels regidors electes han presentat les seues credencials i les corresponents declaracions d'activitats i de béns, per la qual cosa no hi ha cap impediment per a la presa de possessió del seu càrrec.

En conseqüència, d'acord amb el que disposa l'article 108.8 de la Llei Orgànica Electoral, la presidència de la Mesa convida els regidors electes a prendre possessió dels seus càrrecs, prèvia promesa o jurament de complir fidelment les obligacions del càrrec amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Conclòs el tràmit i havent concorregut la totalitat dels regidors, la presidència de la Mesa declara constituïda la corporació municipal.

Seguidament, es llegeix l'article 196 de la Llei Orgànica Elsectoral i es procedeix a elegir l'alcalde. Es proclamen com a candidats el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa (Partit Popular), la Sra. Rosario Miralles Ferrando (Partit Socialista Obrer Espanyol) i el Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros (Bloc Nacionalista Valencià).

Conclosa la votació, duta a terme mitjançant la introducció dels vots en una urna habilitada a aquests efectes, s'obté el següent resultat: Marcelino Domingo Pruñonosa: 13 vots Rosario Miralles Ferrando: 6 vots Ricardo Manuel Mascarell Moros: 2 vots En conseqüència, havent obtingut el candidat del Partit Popular la majoria absoluta dels vots dels regidors, la presidència de la Mesa proclama alcalde electe el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, qui procedeix, prèvia la seua acceptació, jurament i lliurament dels distintius propis del càrrec, a prendre possessió del càrrec i, per tant, assumeix des d'aquest moment la presidència de la sessió.

Tot seguit, el senyor alcalde dóna les gràcies a tots els assistents i dóna la paraula als portaveus dels grups municipals.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. Ricardo Manuel Mascarell Moros: «Motes gràcies senyor alcalde. Primer que res, en nom del grup municipal que encapçalo i de tot el col·lectiu del Bloc Nacionalista Valencià-Compromís, vull transmetre-li la meua felicitació pel seu nomenament com alcalde de la nostra ciutat, desitjant-li a vosté i a tots els que avui conformem este nou consistori molta sort per als quatre pròxims anys de legislatura. Esta mateixa felicitació la vull fer extensible a tots els regidors i regidores ací presents, escollits pels nostres veïns i als que tots nosaltres representem. També vull aprofitar este primer acte públic per agrair el suport i la confiança de totes aquelles persones que amb el seu vot van creure en el programa del Bloc i en la seua candidatura, fins al punt que dels tres grups polítics ací presents, només el nostre va augmentar en nombre de vots i això és per a estar contents i satisfets, encara que no ho estiguem tant en la Llei d'Hondt, que ha fet que vostés amb menys vots que les eleccions del 2007 tinguen un regidor més. Sabem el que representa una majoria absoluta i coneixem quin és el nostre paper dins d'esta corporació que avui constituïm. Nosaltres aportarem idees i fiscalitzarem tot el seu treball i no li càpiga dubte que així ho farem, denunciant públicament tot allò que creguem que s'haja de denunciar, però d'igual forma, també els avanço que donarem suport a aquelles iniciatives i projectes que entenguem siguen bons per a la nostra ciutat. La nostra oposició serà ferma, però constructiva, de manera responsable i coherent. Representem un nombre de benicarlandos i benicarlandes que així ho van decidir amb el seu vot i per a ells treballarem i ens dedicarem plenament, però no hem d'oblidar que el nostre esforç ha d'anar dirigit també a la totalitat dels veïns que viuen ací amb nosaltres. En definitiva, el projecte de la nostra ciutat ha de ser un projecte comú. No només d'un grup. Per tant, des d'ara mateix, des del Bloc, volem obrir les portes a totes aquelles persones que necessiten de la nostra ajuda i col·laboració. Hem d'entendre tots els presents que la nostra ciutat i el nostre país ha d'anar en busca de les sumes i les multiplicacions i mai de les restes i les divisions. Tenim per davant quatre anys difícils a tots els nivells, però sobretot econòmica i laboralment. Les lamentacions ens serviran de ben poc. Només ens servirà el treball amb honradesa per solucionar estes situacions de la millor manera possible i això els correspon bàsicament a vostés, que són els que conformen l'equip de govern, juntament amb els seus companys de Diputació i Generalitat. A vostés els han assignat el paper de liderar este projecte en què esperem que done prioritat sempre l'interés general per damunt de l'interés particular. Un projecte que esperem siga de progrés i valencià i on per damunt de tot, estiguen els ciutadans i ciutadanes de Benicarló. I, per acabar, només desitjar que entenguen com cal la seua majoria absoluta, perquè vosté ha de ser l'alcalde de tots els benicarlandos i benicarlandes i com a tal ha de pensar que l'oposició també existeix i té dret a una total informació i respecte. Confiem que així siga i que tinguem una legislatura modèlica en les formes i altament gratificant en els continguts. Moltes gràcies.»

En segon lloc, el senyor alcalde dóna la paraula a la Sra. Rosario Miralles Ferrando: «Gràcies senyor alcalde. En primer lloc, el grup municipal socialista i el Partit Socialista de Benicarló li volem donar també l'enhorabona pel seu nomenament com alcalde per als propers quatre anys. Avui, ara i aquí comença una nova etapa. Una nova etapa en la cursa de portar endavant el destí i el futur d'un poble, d'este poble i de la seua gent. De tots aquells que vivim, convivim i treballem per Benicarló. Avui s'ha constituït una nova corporació municipal per als propers quatre anys amb la finalitat que cadascú de nosaltres i des del paper que ens ha tocat protagonitzar, govern o oposició, treballem i lluitem per fer un Benicarló millor. Aquesta idea ha estat i estarà sempre present en la nostra acció perquè estem convençuts que una de les nostres funcions és plantejar propostes que aporten beneficis a qui més els necessiten i a la ciutadania en general. És cert que estos propers quatre anys seran complicats. La crisi econòmica, --la magnitud i profunditat de la qual ha posat en relleu les fragilitats del nostre sistema de desenvolupament i omple d'incerteses la vida de la gent--, ens afecta a totes les administracions i, per això, estem obligats a replantejar-nos molts dels factors i possibilitats de creixement. És l'hora d'un major esforç i d'imaginació per part de tots, però jo vull també, en aquest moment, fer una reflexió per a tots nosaltres i, especialment, a vosté senyor Domingo, que serà l'alcalde en els propers quatre anys. El passat dia 22 de maig les urnes van reflectir unes dades que jo no vull deixar passar. Només un 65 % dels ciutadans de Benicarló van exercitar el seu dret al vot. L'abstenció també té el seu missatge. D'aquests un 5% va votar en blanc o nul, de tal manera que només el 62% dels ciutadans amb dret a vot ens van votar als que avui estem aquí conformant la nova corporació. Això i la sensible pèrdua de vots dels dos partits majoritaris ens ha de fer reflexionar. Alguna cosa hem fet malament. Vostés com a govern i nosaltres com a oposició. Massa ciutadans no s'han sentit representats per nosaltres o han cregut que no era un govern igual per a tots. Hem de pensar que efectivament alguna cosa hem fet malament. Quan escoltem que el ciutadà està perdent la confiança en el que s'anomena la classe política, hem d'entendre que nosaltres, al nostre nivell també estem inclosos. Tal vegada no hem comptat amb ells. Som moltes les persones que creiem que la participació és l'eix de la democràcia, que la qualitat de la democràcia depén de l'existència d'una ciutadania activa i d'una ciutadania compromesa. Els ajuntaments són les institucions més properes als ciutadans i ciutadanes. La política local és l'escenari privilegiat per a la participació i l'aprofundiment en la democràcia per a la creació de ciutadania. A la vegada la participació és un instrument fonamental per a l'eficàcia i l'eficiència de l'acció pública. Nosaltres farem eixe exercici de reflexió, però el que si que podem i volem anunciar i a vosté sobretot senyor alcalde és que ens comprometem des del limitat paper de l'oposició, però sempre amb ambició a caminar en la nostra acció política amb col·laboració amb vosté en tot. I dic bé: En tot. Per a tirar endavant un futur millor per a Benicarló. Si discrepem en algunes qüestions, com segur que ocorrerà, vosté i el seu grup tenen la majoria legítima i, per tant, decidiran, però quan el compromís és de treballar tots junts, l'oposició no pot estar al marge de les qüestions. L'oposició no pot conéixer assumptes i decisions de l'equip de govern per la premsa. Volem col·laborar i aportar les nostres idees i el nostre treball, però sense paraules d'exclusió. Volem fer una oposició clara, contundent i exigent, però també responsable i constructiva. Una oposició útil al servei de Benicarló. En eixa tasca i des d'eixa òptica comptaran amb nosaltres sempre, perquè creiem que la política és escoltar i aprendre, és col·laborar i cooperar i com sempre està en el nostre ànim evitar la crispació en la vida política. Crispació que repercutiria en el clima social i dificultaria l'acció política. Però això no vol dir que no serem crítics en tot allò que no considerem positiu per al futur de Benicarló. Els propers quatre anys poden ser millors si vostés saben assumir el seu paper de govern i fer realitat allò tan pregonat però tantes vegades oblidat "d'entre tots ho farem tot". No podem permetre'ns malgastar cap esforç, cap energia, cap talent. Aquesta ciutat ens necessita a tots i a totes des de les nostres diferents responsabilitats. Tenim el deure ètic de contribuir a canviar, a millorar Benicarló perquè siga capaç d'afrontar els reptes dels present i del futur. Eixe és el nostre compromís. Moltes gràcies.»

Finalment, fa ús de la paraula el senyor alcalde dient: «Agraeixo les paraules dels dos portaveus i el to empleat i el seu contingut ací en este Saló de Plens. Els ho agraeixo sincerament als dos. La veritat és que els ho agraeixo. Vull agrair, primer que res, a totes les persones que van confiar en el Partit Popular per a què durant quatres anys més estiga en el govern de la ciutat, però bé, com deia la senyora Miralles i el Sr. Mascarell, jo vull que també l'oposició participe en les decisions importants i en el treball importat en estos quatre anys que tenim per davant. Agraïment a la meua família que sempre han estat al meu costat, acompanyant-me en tot moment i felicitats als 20 regidors pel càrrec que han obtingut i pel compromís que tots heu adquirit ambn la ciutat de Benicarló i, sobretot, agrair al meu poble, a la meua ciutat, a Benicarló que m'hagen permés eixe orgull de tornar a ser alcalde de la ciutat durant quatre anys. Entrem en una època difícil, com bé diem. Estem en una situació complicada que necessita de l'esforç dels 21 que estem ací. Hem d'anar units perquè l'important per a tots ha de ser la nostra ciutat. El nostre poble, sense mirament de colors polítics ni d'idees. Hem de tindre un objectiu comú. La nostra ciutat, que per això estem ací. Per atendre els problemes del camp, de la mar, de la indústria, de la persona del carrer, del que està en l'atur, del que està passant dificultats i, en això no podem mirar colors polítics. Us ho dic ací clarament: hem d'anar tots junts perquè eixa és la nostra principal obligació. El nostre primer deure: Benicarló. I no vaig a fer un discurs molt llarg, simplement el que sí que us demano a partir d'ara a tots és esforç, treball i col·laboració i que el to que hem empleat ací avui en esta sessió d'investidura tan de bo el tinguem durant tota la legislatura. Jo, per part meua, vaig a intentar que així siga i que, almenys, la crispació o algunes paraules malsonants que no se senten en aquesta casa. Fa quatre anys, un 16 de juny, va ser la primera vegada que vaig assumir la vara de l'alcalde. Va ser un moment molt especial per a mi i també de responsabilitat per la confiança que m'havia atorgat el Plenari de l'Ajuntament i, en definitiva, la meua ciutat. Va ser un moment especial perquè en aquell moment que vaig dedicar esta vara a una persona que estava ací, avui no està. Estava físicament ací, era mon pare, però li la vull seguir dedicant a ell perquè el portem dins del cor nosaltres. M'acomiado donant les gràcies a tots. Enhorabona. A treballar pel futur de la nostra ciutat. Us ho demano a tots i que només tinguem, com he dit abans, l'objectiu que Benicarló vaja a més. Moltes gràcies a tots.»

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 12.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde,

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 13 de juny de 2011