Ple extraordinari núm. 8/2011, de 8 de juny.

08/06/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 8/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 8 de juny de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 8/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 8 DE JUNY.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12.00 hores del dia 8 de juny de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, en funcions, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT ÚNIC.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES NÚMS. 6/2011, DE 4 DE MAIG I 7/2011, DE 30 DE MAIG.- Per part del Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, aprecia l'existència d'un error, en relació amb la votació del punt 17é de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 6/2011, de 4 de maig, on consta que els membres del grup municipal del Bloc es van abstenir, quan en realitat varen votar en contra. En conseqüència, per part d'Alcaldia s'indica que es revisarà aquest extrem i es farà la correcció oportuna. A continuació, per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions extraordinàries núms. 6/2011, de 4 de maig i 7/2011, de 30 de maig amb la correcció anteriorment esmentada.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 12.05 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, en funcions.

Vist i plau

L'alcalde, en funcions.

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 8 de juny de 2011