Ple extraordinari núm. 7/2011, de 30 de maig.

30/05/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 7/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 30 de maig de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 7/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE MAIG.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 30 de maig de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, en funcions, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Excusa la seua absència el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INCOACIÓ D'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ CONTRACTUAL DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR 7 DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació la següent proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 6 maig 2011.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple , de 9 de juliol de 2010, s'adjudica provisionalment a la mercantil BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA les obres d'urbanització del Sector 7 de Benicarló , per import d'1.497.398,57 euros, IVA exclòs, de conformitat amb les millores proposades i un termini d'execució de 12 mesos, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut de conformitat amb els criteris fixats en el plec que regeix aquest procediment, amb estricta subjecció a l'oferta, en el projecte d'obres i en el plec de clàusules administratives particulars.

II. L'acord d'adjudicació provisional va ser elevat a definitiu per acord de l'Ajuntament Ple , de data 19 d'agost de 2010, i es disposa la despesa corresponent en quantia d'1.497.398,57 euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 155.4108.60099 del pressupost municipal.

III . En data 17 de setembre de 2010, es va formalitzar el corresponent contracte administratiu amb la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA amb una durada de la data de recepció per l'adjudicatari de la notificació de l'adjudicació d'aquest i aquella en què tinga lloc la devolució de la fiança definitiva. El termini d'execució s'ajusta al procés de fases establert en el programa d'actuació integrada, sense perjudici que el licitador puga proposar l'execució de l'obra en una única fase, assumint el seu cobrament d'acord amb les fases establertes en el Programa.

IV. L'acta de comprovació del replanteig va ser signada el 8 d'octubre de 2010 i va començar a discórrer el termini d'execució de les obres el citat 8 d'octubre de 2010.

V. En data 21 de febrer de 2011, la direcció de l'obra informació sobre l'estat d'execució de les obres, i hi indica expressament:

«Que durant seguiment de l'obra d'execució de la urbanització del sector 7 inclòs en l'àmbit del programa d'actuació integrada corresponent, s'ha detectat el següent:

D'acord amb el programa de fases establert per l'Ajuntament i que el contractista ha assumit en la seua oferta, programa que és fins i tot escurçat fins el termini màxim de 12 mesos, les obres corresponents a la primera fase, consistents en la urbanització de les vies perimetrals a la parcel·la dotacional escolar s'haurien d'haver finalitzat el 8 de febrer de 2011.

En l'actualitat, aquesta fase no ha estat conclosa i s'han executat, únicament, en l'àmbit d'actuació, les obres de sanejament, sense connexió a les parcel·les, i els encaixos de vials.

A data d'avui, i durant les últimes inspeccions d'obra, setmana 14 a 20 de febrer i en el dia d'avui, 21 de febrer, en l'obra no s'observa la presència de cap operari, i aquestes estan paralitzades , smb les consegüents molèsties a veïns i propietaris, que estan manifestant verbalment les seues queixes sobre la situació.

Tot i que el retard acumulat no implica necessàriament que no es puga complir la totalitat del termini ofert, 12 mesos, cal indicar que, al nostre parer, els treballs s'han estat duent a terme a un ritme anormalment lent, cosa que s'ha incomplert en aquests moments el primer de les fites d'obra oferts, i a data d'avui es troba sense cap activitat».

VI . Mitjançant l'escrit amb registre de sortida núm. 3.690 , de 28 febrer 2011 , es requereix a la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA perquè, en el termini de 5 dies naturals comptadors des de la recepció de l'escrit, reprenga l'execució de les obres, i en el cas de no ser represes, es procedirà a la incoació d'expedient de resolució contractual.

VII. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 3719, de 8 de març de 2011, la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA presenta al·legacions a l'escrit amb registre de sortida núm. 3.690, de 28/02/11, on indica els motius pels quals no pot avançar a bon ritme el desenvolupament d'execució de les obres i conclou que aquest retard no implica que no es puga complir amb el termini de finalització de l'obra.

VIII. En data 9 de març de 2011 , emet un informe l'arquitecte municipal del següent tenor literal :

«S'ha rebut del Negociat de Contractació un escrit al qual s'adjunta la contestació de l'empresa BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA a l'informe emès per la direcció d'obra de la Urbanització Sector 7, de la qual aquesta empresa és adjudicatària, per tal de procedir a la seua anàlisi i emissió d'un nou informe.

En l'esmentat escrit es fa referència al període en què les obres han estat parades, sense que es pogués apreciar personal de l'empresa adjudicatària realitzant cap tipus de treball.

L'escrit manifesta que les raons per les quals no s'han executat les obres i no s'ha complert el primer termini o fita del pla d'obra no són conseqüència de qüestions que puguen ser imputades al contractista.

L'adjudicatari manifesta en la seua defensa, el següent:

 • Que ha tingut dificultats en la delimitació de les parcel·les amb propietaris.

  Una de les condicions o millores que oferia l'adjudicatari en la seua plica era, precisament, la delimitació o replantejament de les parcel·les adjudicades als propietaris del sector.

  En l'àmbit d'actuació no s'han produït incidències apreciables en la determinació de les parcel·les que hagen pogut produir retards en l'obra. La delimitació ha estat absolutament pacífica, amb petits ajustaments en tres parcel·les.

  Per tant, no es poden invocar problemes en aquest sentit. En qualsevol cas, la delimitació del parcel·lari no pot ser causa suficient per no poder actuar en el viari públic amb absoluta normalitat. La seua mateixa invocació demostra la manca de raons vàlides per justificar el retard.

 • S'al·lega, també, el retard en l'execució de la tanca de determinades parcel·les, com a causa del ritme lent d'obra.

  Són molt pocs els propietaris que han decidit realitzar el tancament de les seues parcel·les. Per descomptat, l'execució de la tanca en parcel·la privada no pot ser causa per retardar l'execució de l'obra en via pública, excepte l'escàs temps que puga intervenir entre l'execució de la nova tanca i l'eliminació de l'antiga, a fi de no deixar desprotegida la propietat. És tan meridiana aquesta qüestió que com a prova es pot indicar que tot i no haver-se executat determinades tanques (en l'actualitat, només s'ha tancat una parcel·la) els encaixos del vial al qual recau sí que s'han realitzat, i sí hi ha obres executades en aquestes vies. Per tant, es podria haver continuat sense cap problema la resta d'implantació de serveis.

  No obstant, la part de l'àmbit afectat per noves tanques és tan escassa en relació amb la totalitat de l'àmbit, que l'argumentació resulta del tot improcedent. Només hi ha una parcel·la tancada, la de l'habitatge existent en l'àmbit.

 • En tercer lloc, s'ha argumentat el retard en la demolició de construccions per necessitats de propietaris.

  L'única edificació que es va condicionar per raó de sol·licitud de la propietat i així la atendre el responsable polític, ajornant-ne la demolició, és una edificació d'escassa superfície, uns 20 m2, propietat d'una de les parcel·les afectades per la implantació de l'escola.

  La resta de l'àmbit, com es pot comprovar, es troba lliure d'elements que hi impedisquen el treball, llevat del vial de servei de la carretera, el permís del qual han tramitat els responsables tècnics de l'adjudicatari, però que no impedeix realitzar treballs a l'àmbit de la primera fase.

 • S'argumenta, en quart lloc, que els permisos per poder realitzar el clavament de pas de la CN-340 es van obtenir el 29 de desembre de 2011.

  És a dir, aquest permís, que no té a veure amb la primera fase d'obra, es va aconseguir fa dos mesos i mig. No obstant això, s'argumenta que es va trigar a aconseguir, però des de llavors ni tan sols s'ha plantejat la seua execució, per la qual cosa res ha de tenir a veure aquest permís amb l'estat de l'obra.

 • Finalment, es fa referència a la signatura dels convenis amb les diferents companyies de serveis. En relació amb això, en data 21 de gener de 2011, es va remetre per correu electrònic el conveni pactat amb Iberdrola perquè es realitzaren les obres d'acord amb aquest. D'altra banda, les condicions per executar les obres de telecomunicacions i de gas són conegudes pel contractista, ja que tot i no haver-se produït la signatura dels convenis, les condicions per a la seua execució no han variat respecte de les fixades en el projecte i el contractista era coneixedor d'aquesta circumstància.

  No obstant això, ni des de la signatura del conveni amb Iberdrola, fa gairebé dos mesos, ni des que tenen coneixement de quines són les condicions d'execució d'altres serveis, més de tres mesos i mig, res en relació amb aquests ha estat executat.

En definitiva, les qüestions plantejades, a més de no poder ser considerades com a causa suficient per no executar obra, són situacions normals en qualsevol obra i que es resolen en l'àmbit del treball i desenvolupament normal d'aquesta, sense que puguen argumentar-se com a causa de paralització d'aquesta.

Aquesta situació de paralització es manté, tot i que les qüestions que s'han plantejat estan resoltes i no poden ser argument per seguir sense activitat, entre altres coses, perquè la seua entitat és no significativa en relació amb la de l'obra. L'informe que es va redactar en data 21 de febrer continua sent vàlid en l'actualitat, ja que segueix sense haver cap tipus d'activitat.

Abundant en el tema, en la data en què es va redactar el primer informe sobre l'estat de les obres, el contractista va comunicar a la direcció facultativa que, fins nova ordre, no s'aniria a l'obra per a la seua execució , com ja ha quedat perfectament demostrat, perquè segueix sense haver-hi cap activitat. Com que no hi ha raons d'obra que justifiquen aquesta actitud, suposem que seran raons pròpies de l'empresa adjudicatària, alienes a la pròpia execució del contracte.

Finalment, cal indicar que s'ha comunicat al coordinador de seguretat i salut que en l'obra hi ha pous de registre de clavegueram que es troben oberts, sense que, com a conseqüència de l'absoluta inactivitat, s'hagen protegit. Això deriva en un perill greu si alguna persona hi entrés, advertint de la responsabilitat en què incorren. Aquesta advertència, a dia d'avui no ha estat atesa. L'Ajuntament hauria d'acordar l'actuació administrativa corresponent, en aquest sentit, que permetera executar les proteccions pels seus propis mitjans.

En resum, els arguments mantinguts per l'adjudicatari són absolutament irrellevants com a causes per a la paralització de l'obra o el seu retard significatiu. Les causes d'aquesta situació han de buscar-se en qüestions alienes a temes tècnics de pura execució d'obra. Les causes argumentades, a més, estan resoltes i el contractista és coneixedor d'això. El retard que, com a conseqüència del lent ritme d'obra, s'haja pogut acumular, en cas de suposar increment de la despesa per al contractista, és conseqüència de les condicions en què haja realitzat els seus contractes amb els seus subministradors i imputables únicament a la inactivitat provocada per l'adjudicatari.

L'obra, malgrat tot això, segueix sense cap activitat, sense que existisca cap raó tècnica que permeta justificar aquesta situació. S'ha comunicat verbalment, com no podia ser d'altra manera, a la direcció facultativa, que no s'ha previst data de continuació, sense justificació tècnica. Els propietaris de l'àmbit, testimonis de la inactivitat, estan realitzant contínues queixes per la situació en què es troba l'obra. I la situació en què es pot trobar l'Ajuntament, en el cas que es tracten d'iniciar els treballs de construcció de l'escola per part de la Generalitat Valenciana, pot resultar molt compromesa, si els plans han de ser alterats com a causa de la situació de la urbanització ».

IX. Vist que , amb caràcter posterior al 14 de març de 2011, s'han mantingut converses amb l'empresa contractista BM3 OBRAS Y SERVICIOS, SA per tal que aquesta adoptés les mesures necessàries a fi de reprendre l'activitat sense que, a data d'avui, aquestes mesures hagen prosperat.

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple , de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona, punt 2 , de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que disposa l'article 205-208 i concordants de la Llei 30/2007, relatius al compliment i resolució dels contractes administratius.

Atès el que disposa l'article 220 a 222 d'aquesta Llei, així com en els articles 109 a 113 i 172 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, pel que fa a la resolució del contracte d'obres.

Atès el que disposa l'article 1 96.4 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, que disposa: «Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l'Administració pot optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte ».

Atès el que disposa la clàusula 25a del plec de clàusules administratives que regeix la contractació, relatiu a la resolució del contracte.

Atès el que disposa l'article 7 del contracte administratiu subscrit el 17 de setembre de 2010 entre la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA i aquest Ajuntament, en relació amb l'article 22 del plec de clàusules administratives particulars, relatiu a la imposició de penalitats.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per divuit vots a favor i dues abstencions --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Iniciar l'expedient de resoluciódel contracte subscrit el 17 de setembre de 2010 amb la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA , relatiu a les obres d'urbanització del Sector 7 de Benicarló , per incompliment de les obligacions essencials del contracte.

Segon. Atorgar a la mercantil BM3 Obras y Servicios, SA, en concepte de contractista, un termini de deu dies naturals perquè comparega davant aquesta corporació en dies i hores d'oficina en seu d'audiència, per formular acceptació o oposició, així com les legacions que considere pertinents.

Tercer . Atorgar a la mercantil Caixa Penedès de Benicarló , en concepte d'assegurador, un termini de deu dies naturals perquè comparega davant aquesta corporació en dies i hores d'oficina en seu d'audiència, per formular acceptació o oposició, així com les al·legacions que estime pertinents.

Quart. Requerir a Secretaria perquè informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir, que té caràcter preceptiu i que, en virtut de l'article 42.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, suspèn el termini per resoldre el procediment i notificar la resolució.

Cinqué. Demanar, en cas d'oposició del contractista, dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Sisé. Notificar el present acord a la mercantil contractista Caixa Penedès de Benicarló.

Seté. Traslladar el present acord a Intervenció i al Negociat d'Urbanisme.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL VIAL CORTS VALENCIANES, APROVAT PER ACORD DE PLE DE DATA 22 D'ABRIL DE 2009. Se sotmet a consideració de la corporació la següent proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 3 de maig de 2011.

Fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que en aquest punt, tal com es va manifestar en la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, el grup municipal del Bloc votarà a favor, però els sorprèn que s'haja convocat una Comissió extraordinària amb set punts, ja que entenen que aquesta que era extraordinària i, en conseqüència era urgent sotmetre a aprovació del Ple aquests punts, en concret, el punt referent al del Centre Comercial. No obstant això, en aquest darrer Ple només en presenten dos i la resta es queden tots en l'aire.

L'alcalde indica que la resta de punts es duran al proper Ple.

Vist el projecte d'urbanització del Vial Corts Valencianes, redactat l'abril de 2009 pels arquitectes municipals, el Sr. Luis Pérez Lores i la Sra. M. Concepción Mora Martínez, amb un pressupost total d'execució per contracta de 762.671,84 euros (IVA incloent inclòs ), aprovat pel Ple el 22 d'abril de 2009 .

Vist el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell, pel qual es constitueixen i doten tres plans especials de suport destinats a l'impuls dels sectors productius, l'ocupació i la inversió productiva en municipis, i s'aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament.

Vista la resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació de data 29 de maig de 2009, pel qual s'autoritza el finançament a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva del Projecte d'urbanització del vial Corts Valencianes.

Vista la modificació del Projecte d'urbanització del Vial Corts Valencianes, redactat a l'abril de 2011 per la enginyera tècnica d'obres públiques, la Sra. Beatriz González Porcar, i els arquitectes municipals, el Sr. Luis Pérez Lores i la Sra. M. Concepción Mora Martínez, amb un pressupost total d'execució per contracta de 747.704,42 euros (882.291,21 euros IVA inclòs).

Vist l'informe de l'enginyera tècnica d'obres públiques, la Sra. Beatriz González Porcar, de data 28 d'abril de 2011, del tenor literal:

«Motivat per la sol·licitud del regidor delegat de l'Àrea d'Urbanisme per a la millora de les obres previstes en el Projecte d'urbanització del vial Corts Valencianes III en els aspectes que a continuació es comenten, la tècnica que subscriu redacta aquesta modificació del Projecte d'urbanització del vial Corts Valencianes III».

El projecte inicial contempla l'obertura del vial que connecta el carrer d'Alcalà de Xivert amb el vial de Peníscola-Benicarló i un dels objectes de l'obra és dotar d'una nova via de comunicació entre la CN34 0 i el mar .

En l'actualitat la pavimentació del vial Peníscola Benicarló entre el vial Corts Valencianes i el Riu Sec, es troba molt degradada, i hi ha nombrosos i importants sots que cal adequar localment amb una freqüència molt elevada , el que fa aquest vial gairebé impracticable en moltes zones.

Per això, i perquè puga complir de manera satisfactòria un dels objectes de l'obra de Corts Valencianes III com és la connexió amb el mar la CN340 i que aquesta connexió siga utilitzada per gran part de la població, seria molt convenient el reperfilat i posterior pavimentació amb una capa de gruix mínim de mescla bituminosa aquest tram del vial Peníscola-Benicarló.

D'altra banda, seria convenient la instal·lació de dues càmeres tipus domo de característiques definides més endavant en la nova rotonda de l'av. de les Corts Valencianes amb el c. de Peníscola i en l'encreuament de l'av. de Corts Valencianes amb el c. d'Alcalà del Xivert, ja que l'Ajuntament acaba d'instal·lar una xarxa de càmeres de vigilància en llocs estratègics per controlar el trànsit rodat de la ciutat i són aquests dos punts de l'av. de les Corts Valencianes ubicacions que s'haurien d'afegir a aquesta nova xarxa.

Finalment, i atès que aquesta via es considera una nova via d'accés i sortida de la ciutat, es creu també necessària l'ampliació de la senyalització prevista en el projecte, mitjançant la incorporació de senyalització d'orientació.

L'import del pressupost d'execució per contracta d'aquest nou projecte de modificació del Projecte d'urbanització del Vial Corts Valencianes III, correspon a 747.704,42 EUR (sense IVA) el que suposa una variació respecte al pressupost d'execució per contracta del projecte primitiu que és 657.475,73 EUR (sense IVA) del 13,723%, percentatge que no supera el 25,93% de baixa que va realitzar l'empresa contractista PAVASAL, Empresa Constructora en l'adjudicació de l'obra.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar la modificació del projecte d'urbanització del Vial Corts Valencianes, redactat l'abril de 2011 per la enginyera tècnica d'obres públiques, la Sra. Beatriz González Porcar, i els arquitectes municipals, el Sr. Luis Pérez Lores i la Sra. M. Concepción Mora Martínez, amb un pressupost total d'execució per contracta de 747.704,42 euros (882.291,21 euros IVA inclòs).

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.05 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde, en funcions.

Vist i plau

L'alcalde, en funcions.

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de maig de 2011