Ple ordinari núm. 3/2011, de 24 de febrer.

24/02/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 3/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 24 de febrer de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 3/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 24 DE FEBRER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 24 de febrer de 2011 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusen la seua absència els senyors J. Enric Escuder Arín, Utiliano Martínez Sánchez i María Begoña Ayza Mascarell.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA PETICIÓ EFECTUADA PER LA MERCANTIL L3M CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y SERVICIOS, S.A., EN RELACIÓ A LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL INTERPOSADA DAVANT AQUEST AJUNTAMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DELS DANYS DERIVATS DEL DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL PAI SECTOR BATRA. Vist que mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 1640/2 de febrer de 2011, el Sr. Vicente Martí Ferrer, en representació de l'entitat L3M CONSTRUCCIÓN URBANISMO Y SERVICIOS, SA, demana que se solucione l'acord plenari de data 22 de desembre de 2010, en el sentit d'incloure en la indemnització la quantia de 1.453,94 euros, en concepte de topografia, quedant la indemnització finalment en 121.401,01 euros i que es recullen les dates concretes de pagament.

Vista la proposta subscrita per l'alcalde el 14 de febrer de 2011, del tenor literal:

«I. En la sessió plenària que va tenir lloc el dia 22 de desembre de 2010, s'adopta, entre altres, el següent acord:

"Primer. Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial que interposa el Sr. Vicente Martí Ferrer, en representació de l'entitat L3M CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y SERVICIOS, SA, com a conseqüència dels danys derivats del desistiment de l'entitat local en un procediment d'adjudicació del PAI Sector Batra, en el qual l'entitat reclamant va ser admesa com a licitadora, en no obeir aquest desistiment a més raons que a un canvi de criteri o d'oportunitat de la corporació sobre la qualificació del sòl del sector Batra, i no a criteris vinculats amb el propi procediment de licitació, o previstos en les bases reguladores o en la normativa legal d'aplicació a aquesta adjudicació.

Segon. Fixar la indemnització en la quantitat de 119.947,07 euros, IVA inclòs, segons el següent desglossament:

--Pel programa d'actuació integrada, pla de reforma interior, projecte d'urbanització i estudi de seguretat i salut............................................................... 99.558,99 euros (IVA 16 %)........ 115.523,23 euros.

--PAI.......................................................................... 1.825,63

--Pla de reforma interior............................. 12.577,50

--Projecte d'urbanització........................... 80.659,56

--Estudi de seguretat i salut.................... 4.526,30

TOTAL: 99.588,99 EUROS.

--Protocolització del projecte i comunicacions cadastrals......( IVA inclòs )........... 4.423,84 euros.

TOTAL........................................................................... 119.947,07 euros, IVA inclòs.

Tercer. Reconèixer el dret de la mercantil L3M CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y SERVICIOS, SA, que l'Ajuntament de Benicarló li indemnitze la quantitat de 119.947,07 euros, IVA inclòs en tres anualitats i de la següent manera:

--El 33% del deute a pagar el 2010.

--El 33% del deute a pagar el 2011 i

--El 33% del deute a pagar el 2012.

Quart. Adoptar un compromís de despesa per a l'exercici 2011 i per a l'exercici 2012.»

II. Mitjançant un escrit amb registre de sortida núm. 23.215, de 29/12/10, es notifica l'esmentat acord a la mercantil reclamant.

III. Mitjançant un escrit amb registre d'entrada núm. 1.640, de 02/02/11, l'esmentada mercantil demana que «se subsane el Acuerdo en el sentido de incluir en la indemnización la cuantía de 1.453,94 euros, en concepto de Topografía, tal y como se recoge en el Informe del Consell Jurídic Consultiu...».

IV. Vist que en el esmentat informe del Consell Jurídic Consultiu s'estableix en la consideració sisena, paràgraf quart, que: «Pel que fa a l'import dels 1.453,94 euros, en concepte d'"equip de topografia en obra industrial, Batra a Benicarló"(Factura núm. 45/07, expedida per Cartogeno, Servicios Topográficos), ha de ser abonada per l'entitat local en estar vinculats a l'elaboració dels documents del programa d'actuació integrada.»

Tot i això, en el paràgraf setè de l'esmentada consideració s'estableix que: «Aquest Consell considera que si bé procedeix indemnitzar l'entitat L3M Construcciones y Servicios, SA les despeses derivades de l'elaboració dels expressats documents, a efectes d'acreditar t de forma certa l'import de les despeses ocasionades en aquests documents, s'ha de requerir a l'esmentada entitat que aporte les corresponents factures acreditatives dels imports reclamats, i no n'hi ha prou informe al respecte.»

V. Mitjançant un escrit amb número de registre de sortida 546, de 13 de gener de 2010, es demana a la citada mercantil que aporte les factures corresponents als imports reclamats, per tal d'acreditar l'efectivitat del dany causat.

VI. Mitjançat un escrit amb número de registre d'entrada 1.498, d'1 de febrer de 2011, l'esmentada mercantil, per tal d'acreditar l'efectivitat del dany causat, aporta una fotocòpia de les factures.

VII. Mitjançant un escrit amb número de registre de sortida número 2.379, de 9 de febrer de 2011, es demana a dita mercantil que aporte els originals de les esmentades factures, en què se n'acredite el pagament, per tal d'acreditar l'efectivitat del dany.

VIII. Mitjançant un escrit amb registre d'entrada núm. 3.300, de 26 de febrer de 2011, l'esmentada mercantil aporta diverses factures, en les quals s'acredita el seu pagament; aporta entre les factures una factura expedida per Cartogeo, Servicios Topográficos, per un import de 1.453,94 euros. Tot i això, s'observa que en aquesta factura no consta cap signatura ni cap segell, que s'acredite que ha estat abonada, així mateix a aquesta s'adjunta un pagaré per import de 6.623,02 euros, que no coincideix amb l'import de la factura.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Desestimar la petició del Sr. Vicente Martí Ferrer, en representació de l'entitat L3M CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y SERVICIOS, SA, per la qual demana que s'incloga en la indemnització de l'acord plenari de 22 de desembre de 2010, relativa a la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per dita mercantil, a conseqüència dels danys derivats del desistiment de l'entitat local en un procediment d'adjudicació del PAI Sector Batra, la quantia de 1.453,94 euros en concepte de serveis topogràfics, per no haver acreditat l'abonament d'aquests serveis.

Segon. Notificar la present resolució a la persona interessada, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, davant el mateix òrgan que l'ha dictat.

Així mateix, cal indicar-li que es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CESSIÓ CONTRACTUAL DEL QUIOSC UBICAT AL JARDÍ DEL CARRER DE VALÈNCIA. Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe de la tècnica de Contractació de data 15 de febrer de 2011.

Exposició de fets

I. El 31 de gener de 2008 es subscriu amb la Sra. María del Carmen Mellado un contracte administratiu relatiu a la concessió del quiosc de propietat municipal situat al jardí del carrer de València. El cànon a ingressar ascendia a 3.810 euros anuals i és objecte de revisió de conformitat amb el que estableix l'article 104.3 del TRLCAP. La durada és de cinc anys a comptar des de l'1 de desembre de 2007, amb una pròrroga de dos anys més. Annex al contracte consta el compromís subscrit per l'adjudicatària de realitzar les obres d'adequació del quiosc de conformitat amb la memòria valorada presentada i acceptada pels Serveis Tècnics Municipals i de conformitat amb les condicions tècniques de les obres d'adequació del local que consten en l'informe de l'arquitecte municipal de data 25 d'abril de 2007, a executar en el termini màxim de dos mesos i mig, comptadors des de la notificació de l'atorgament del contracte.

II. Consta un informe de Tresoreria acreditatiu que la senyora María del Carmen Merlo Mellado és deutora de 778,85 euros, en concepte de recàrrec i 80,48 en concepte d'interessos, corresponent a la liquidació del cànon 2010 del bar berenador jardí del carrer de València.

III. Consta un informe de l'arquitecte municipal, de data 9 de novembre de 2010, en el qual s'indica que les obres, en general sí que han estat dutes a terme. No obstant això, cal indicar certes deficiències:

--No es pot considerar correcta l'adaptació per a PMR de les dutxes dels vestidors, ja que la seua execució és molt defectuosa.

--Per altra banda, en l'equipament dels lavabos, falten els dos assecadors d'aire calent, els porta-rotllos i portagraneres.

--Finalment, la descàrrega dels inodors no s'ha resolt amb fluxor i un dels lavabos no s'ha instal·lat penjat, sinó sobre pedestal, en contra del que estableix el plec. En relació amb la legalització de la instal·lació, que també figurava en el plec, aquesta es troba pendent d'obtenir.

IV. Mitjançant els escrits de data 20 de setembre de 2010 i de data 24 de setembre de 2010, l'adjudicatària demana la cessió del contracte per motius de salut.

V. Consta l'escrit registre d'entrada núm. 2055/9 de febrer de 2011, subscrit per l'adjudicatària i per la Sra. María Claustre Tugues Junyent on demana que l'Ajuntament accepte la cessió del contracte a favor de l'última.

Fonaments de dret

Article 114, denominat cessió dels contractes, del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny:

«1. Els drets i obligacions dimanants del contracte poden ser cedits a una tercera persona sempre que les qualitats tècniques o personals de la part cedent no hagen estat raó determinant de l'adjudicació del contracte.

2. Perquè les persones adjudicatàries puguen cedir els seus drets i obligacions a terceres persones s'han de complir els requisits següents:

a) Que l'òrgan de contractació autoritze expressament i amb caràcter previ la cessió.

b) Que la part cedent tinga executat almenys un 20% de l'import del contracte, o realitzada l'explotació almenys durant el termini d'una cinquena part del temps de durada del contracte si aquest fos de gestió de serveis públics.

c) Que la part cessionària tinga capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència exigible de conformitat amb els articles 15 a 20, a més d'estar degudament classificat si aquest requisit ha estat exigit a la part cedent.

d) Que es formalitze la cessió, entre la part adjudicatària i la part cessionària, en escriptura pública.

3. La part cessionària queda subrogada en tots els drets i obligacions que corresponen a la part cedent.

4. L'Administració no ha d'autoritzar la cessió del contracte en favor de persones que hagen incorregut en suspensió de classificacions o inhabilitades per a contractar.

Proposta

És parèixer d'aquesta informant que, amb caràcter previ a la incoació d'expedient de cessió contractual, l'adjudicatària la senyora María del Carmen Merlo Mellado ha de regularitzar i estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l'Ajuntament de Benicarló i executar les obres d'adequació del local a les quals es va comprometre, ja que, en cas contrari, s'hauria d'incoar un expedient d'extinció del contracte per incompliment de les condicions exigides en el plec de clàusules administratives.

Atès que mitjançant escrit registre de sortida núm. 21516/22 de novembre de 2010 es requereix a la Sra. Merlo Mellado que en el termini de 20 dies esmene les deficiències tècniques i econòmiques que consten en el citat escrit i a data d'avui no consta en l'expedient de contractació que l'encara adjudicatària de la concessió les haja esmenades, de conformitat amb el que estableix l'article 9 del plec de clàusules administratives, procediria acordar l'extinció del contracte per la no realització de les obres d'adequació del quiosc en el termini establert en l'oferta i acceptat per la corporació (dos mesos i mig comptadors des de la notificació de l'atorgament del contracte) i procedir a una nova licitació.

Així mateix, s'informa que, de conformitat amb l'esmentat article del plec de clàusules administratives particulars, l'abandonament de l'explotació és causa d'extinció del contracte.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe de la tècnica de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar la incoació de l'expedient de cessió contractual del quiosc ubicat al jardí del carrer de València a favor de la senyora Maria Claustre Tugues Junyent, prèvia acreditació per part de l'actual adjudicatària de la concessió, la senyora María del Carmen Merlo Mellado, de la regularització de la seua relació jurídica contractual amb l'Ajuntament de Benicarló ja que, segons l'informe de la tresorera, consta com a deutora de 778,85 euros, en concepte de recàrrec i 80,48 en concepte d'interessos, corresponent a la liquidació del cànon 2010 del bar berenador jardí del carrer de València. Així mateix, ha d'executar les obres d'adequació del local a les quals es va comprometre.

Segon. Notificar el present acord a la interessada i a la senyora Maria Claustre Tugues Junyent.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET DEL TINENT D'ALCALDE DELEGAT DE L'ÀREA D'URBANISME DE DATA 10 DE GENER DE 2011 SOBRE LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT VALENCIANA PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'ABASTIMENT D'AIGUA POTABLE DEL CARRER MIGUEL DE CERVANTES. Se sotmet a consideració de la corporació el Decret de referència del següent tenor literal.

«DECRET

Tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme: el Sr. Cuenca Caballero

Relació de fets

I. Examinada la memòria valorada de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer de Miguel de Cervantes de Benicarló, redactada pel tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, Jaume Vilanova Batalla, el pressupost ascendeix a la quantitat total de 26.149,06 euros, IVA exclòs, aprovada pel Ple en data 7 de gener de 2009.

II. Vista l'Ordre 22/2010, de 10 de desembre de 2010, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual es convoquen per als exercicis 2011-2012, els ajuts a ens locals per a l'execució d'obres en matèria d'abastament d'aigua, sanejament i defensa contra avingudes, així com altres actuacions relacionades amb aquestes obres, publicada en el DOCV núm. 6423, de data 23 de desembre de 2010.

Fonaments de dret

Primer. Atès el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme de data 17 de desembre de 2008.

Segon. Atès l'acord del Ple de data 7 de gener de 2009.

Tercer. En mèrit del que s'ha exposat, de conformitat amb les facultats conferides a l'Alcaldia, per l'article 21 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, delegades mitjançant Decret de 19 de juny de 2007 a aquesta Tinença d'Alcaldia, com a òrgan competent per a la resolució de l'esmentat expedient.

En virtut d'això, RESOLC:

Primer. Concórrer a la convocatòria de l'Ordre de 22/2010, de 10 de desembre de 2010, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per instar la concessió de la subvenció per a l'execució durant els anys 2011-2012 de les obres redactades pel tècnic de l'Àrea de Medi Ambient, Jaume Vilanova Batalla, "Renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable al carrer de Miguel de Cervantes de Benicarló", amb un pressupost de 26.149,06 euros, IVA exclòs.

Segon. Assumir els compromisos i obligacions de les bases reguladores de la subvenció i de la convocatòria, així com el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Tercer. Proposar al Ple la ratificació de la present Resolució en la primera sessió que tinga lloc.

Quart. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme o qui legalment el substituïsca, per a firmar tots els documents que siguen necessaris per executar el present acord.

Cinqué. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que regula l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.»

En conseqüència, la corporació de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda ratificar el contingut de l'esmentat Decret en els termes en què ha estat redactat.

PUNT 4t. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DIC FORMULADA PER TRANSPOR SALINAS, SL PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UN APARCAMENT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES PESATS I INSTAL·LACIONS ANNEXES A LA PARTIDA DE VILAPERDIG. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 24 de gener de 2011.

Relació de fets

Atès l'ofici tramés pel Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de la Generalitat Valenciana, de 14 de desembre de 2010 (registre d'entrada en aquest Ajuntament núm. 19.993, de 17 de desembre de 2010), pel qual es sol·licita a l'Ajuntament de Benicarló l'emissió d'un informe municipal sobre la sol·licitud de declaració d'interés comunitari, formulada per la mercantil Transpor Salinas SL, per a la instal·lació d'un estacionament de maquinària i vehicles pesats i instal·lacions annexes a la partida de Vilaperdig, pol·lígon 16, parcel·la 207 de Benicarló.

Atès l'informe emés per l'arquitecte municipal, el 21 de gener de 2011.

D'acord amb allò previst als articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Assumir l'informe emés per l'arquitecte municipal el 21 de gener de 2011, en relació amb la sol·licitud de declaració d'interés comunitari, formulada per la mercantil Transpor Salinas S.L., per a la instal·lació d'un estacionament de maquinària i vehicles pesats i instal·lacions annexes a la partida de Vilaperdig, pol·lígon 16, parcel·la 207 de Benicarló, el qual es pronuncia en els següents termes:

«Que el Servei Territorial d'Urbanisme ha demanat l'emissió d'un informe municipal referit als aspectes de l'art. 33.1 I 38.1 de la LSNU, 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, i que s'ha procedit a estudiar l'expedient i s'ha arribat a les següents conclusions:

Es tracta de la sol licitud de Declaració d'Interès Comunitari per a la implantació d'una activitat de caràcter terciari en sòl no urbanitzable, nivell 3. Concretament, es tracta de realitzar un estacionament de vehicles pesants i annexos.

  A. PONDERACIÓ REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

 • POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

  L'activitat que es pretén implantar es troba regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la seua modificació del mateix: "Adaptació a la legislació urbanística autonòmica, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana". En aquesta normativa s'estableix, en l'article 211 que són compatibles amb caràcter general en la totalitat del sòl no urbanitzable comú els usos previstos en la Llei 4/92, de 5 de juny de la Generalitat Valenciana, sobre Sòl no Urbanitzable, excepte les granges i indústries de caràcter especial, definides com a tals en el PGOU, que estan prohibides en els nivells 1 i 2. S'ha d'entendre que aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, es refereix a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei i la seua modificació derivada de la Llei 10/2010, de 21 de juliol.

  Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

  Ja que la legislació esmentada inclou entre els usos terciaris autoritzables mitjançant Declaració d'Interés Comunitari, en l'article 27 h, l'"estacionament de maquinària i vehicles pesants, així com l'emmagatzematge de vehicles..." cal entendre que la implantació de l'activitat sol·licitada sí que resulta compatible en el sòl no urbanitzable.

  L'activitat sol·licitada té com a objectiu habilitar una àrea de gran extensió per a aparcament de vehicles pesants, el que significa, com així es manifesta en la sol·licitud, en centralitzar aquest servei, l'alliberament de les zones urbanes d'estacionaments aïllats de vehicles pesants que provoquen alteracions de trànsit i desperfectes de voreres i vies de trànsit rodat.

  Ha de, per tant, al meu entendre, valorar-se positivament l'activitat sol·licitada en la mesura que aporta un espai racionalitzat, aliè al normal funcionament de la vida urbana, a la qual no alterarà, per concentrar l'aparcament de vehicles de gran tonatge.

 • NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE

  La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la inexistència de solars de la mesura requerida vacants en el sòl urbà, a la zona del polígon industrial, que permeta la implantació d'aquesta activitat. La proximitat a la CV-135 existent i la seua propera connexió amb la variant de la CN-340 en execució, amb un adequat nus de connexió entre les dues carreteres, s'ha de valorar molt positivament per a l'elecció de l'àrea d'implantació.

 • INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

  L'empresa sol licitant, Transportes Salinas, per la seua entitat i activitat, constitueix una de les més dinàmiques en el seu camp d'activitat a la província de Castelló. La centralització i ampliació de les seues instal·lacions, a més de permetre comptar amb un important punt d'estacionament de vehicles pesats, extraient de zones urbanes, el que resulta altament positiu des del punt de vista de funcionament ciutadà,permet la millora i racionalització del

  funcionament de l'empresa, permetent un increment de la rotació dels seus vehicles, i l'ampliació de la plantilla de treballadors, segons es manifesta en la sol·licitud.

  Això, sens dubte, s'ha de considerar positiu des del punt de vista del desenvolupament econòmic i social, a més, d'afavorir un creixement sostenible de l'activitat econòmica del municipi, ja que no altera l'entorn urbà, molt sensible al trànsit pesat.

  El medi natural, d'altra banda, no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, que és, en l'actualitat, improductiu.

  La implantació de l'activitat, per la seua ubicació propera a vies interurbanes, carretera autonòmica, no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents en el territori, i no afecta altres serveis públics.

  No obstant això, com que és una activitat que pot generar trànsit intens, es considera necessari regular la connexió de la via d'accés a l'activitat amb la CV-135, que és competència de la Conselleria titular de la carretera. D'altra banda, l'existència d'una línia d'alta tensió que creua la parcel·la obliga a establir les corresponents separacions de seguretat, que han de ser gestionades davant l'empresa titular de la línia.

 • RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI

  El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per les pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent.

  Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent.

  D'altra banda, l'activitat se situa pròxima a instal·lacions de caràcter esportiu ja existents, el que limita la dispersió pel territori d'activitats de certa importància, evitant així la desvertebració d'aquest en el que a ocupació de sòl no urbanitzable es refereix. Aquest sòl ocupat, a més, no es troba en aquests moments en producció, recuperant amb l'activitat a implantar, una part de la parcel·la per a usos naturals, ara inexistents.

  D'acord amb això, no es considera que la implantació de l'activitat sol·licitada, en el punt concret d'implantació previst, siga inoportuna des del punt de vista de la correcta vertebració del territori.

  A la vista de les dimensions i edificació prevista per a la implantació de l'activitat, aquesta compleix les determinacions del Pla General. No obstant això, la parcel·la vinculada a l'activitat ha de ser la totalitat d'aquesta, 24.350m2, per no excedir així la volumetria permesa. Aquesta dimensió no és coincident amb l'escripturada, de manera que a fi d'obtenir la llicència d'obres, si és el cas, s'ha de resoldre aquesta circumstància.

  B. ESTIMACIÓ DEL CÀNON D'APROFITAMENT

  Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

  D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2/2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

  En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

 • Edificació

 • Assortidor

  860m2

  12m2

  30EUR/m2

  26.160EUR

 • Zones amb paviments artificials

  1.425m2

  17 EUR/m2

  24.225EUR

 • Zones ocupades sense obra

  4.178m2

  5 EUR/m2

  20.890EUR

  Total

  71.275EUR

La persona interessada demana la reducció el cànon d'aprofitament al 50% per tractar-se d'una activitat que, segons la persona interessada, generarà ocupació, d'acord amb el Decret Llei 2/2010 esmentat.

  C. TERMINI DE VIGÈNCIA

  La sol·licitud estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

  Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

  Per tot això, s'informa FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada, per tractar-se d'un ús autoritzable en sòl no urbanitzable, que permet la racionalització del procés econòmic de l'empresa i aporta sòl extern al urbà per a la concentració de vehicles pesats, reduint els conflictes, en el sòl urbà, derivat de l'estacionament d'aquests en aquest sòl. Es considera que no es produeix impacte sobre el medi natural sobre el qual s'ubica i no afecta negativament el desenvolupament racional del territori:

 • Cànon d'urbanització. 71.275EUR. Es demana reducció del cànon al 50% per tractar-se d'una activitat susceptible, segons la persona interessada, de crear ocupació.

 • Termini de vigència 30 anys.

En el cas d'obtenir la Declaració d'Interès Comunitari, per a l'obtenció de la llicència, juntament amb la presentació dels projectes corresponents, han de resoldre les següents qüestions.

 • L'activitat sol·licitada ha de vincular-se a la totalitat de la parcel·la 24.530 m2, resolent la qüestió de no equivalència entre el cadastre i el registre de la propietat, actualitzant la superfície real mitjançant un informe d'un tècnic competent.

 • S'ha de resoldre adequadament, segons es determine per la Conselleria titular de la carretera CV-135, l'accés a aquesta en tractar-se d'una una activitat que generarà una certa intensitat de trànsit pesat (accés, maniobra).

Ha d'obtenir-se un informe favorable de la companyia titular de la línia aèria de mitja tensió que travessa la finca.

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, de la Generalitat Valenciana, en qualitat de dictamen de l'Ajuntament de Benicarló, als efectes previstos en els articles 33 i següents de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del Sòl no Urbanitzable.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES AMB RESERVA D'APROFITAMENT, SUBSCRIT AMB DIVERSOS PROPIETARIS EL DIA 21 DE GENER DE 2011. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 24 de gener de 2011.

Relació de fets

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla Especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

II. Vist que en data 21 de gener de 2011, s'ha subscrit el corresponent conveni amb els propietaris de la parcel·la 5 del polígon 11, afectada pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per 14 vots a favor i 4 abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni de cessió i reserva d'aprofitament, subscrit en data 21 de gener de 2011, amb les germanes Segura Guerola, els germans Caldés Segura, els germans Bueno Segura i els germans González Bueno, per a l'adquisició de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 21 de gener de 2011

ES REUNEIXEN:

D'una part:

SRA. MILAGROS SEGURA GUEROLA, major d'edat, pensionista, veïna de Castelló de la Plana, amb domicili al carrer del Pintor López, número 8, 6, 18a i amb DNI/NIF número 18752363-A.

SRA. TERESA SEGURA GUEROLA, major d'edat, pensionista, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer de Pedro Bretó, número 19 i amb DNI/NIF número 18692485V.

SRA. ROSA SEGURA GUEROLA, major d'edat, pensionista, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer de Ramón y Cajal, número 7 i amb DNI/NIF número 18699256-A.

SRA. CARMEN SEGURA GUEROLA, major d'edat, pensionista, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer de Santa Còrdula, número 1, 1r i amb DNI/NIF número 18698414-N.

SR. JUAN BAUTISTA CALDES SEGURA, major d'edat, veí de Peníscola (Castelló), amb domicili al carrer de Primo de Rivera, número 31 i amb DNI/NIF número 73.370.329 F.

SR. SANTIAGO CALDÉS SEGURA, major d'edat, veí de Benicarló (Castelló), amb domicili al carrer del Mestre Rodrigo, número 2, 1r i amb DNI/NIF número 18946838 J.

SRA. MARIA DEL CARMEN CALDÉS SEGURA, major d'edat, veïna de Benicarló (Castelló), amb domicili a la partida de les Solades, número 82 i amb DNI/NIF número 18885278 R.

SR. ANTONIO BUENO SEGURA, major d'edat, veí de Benicarló (Castelló), amb domicili a la partida de Sanadorlí, número 418 i amb DNI/NIF número 36493654 Z.

SR. JAIME-DOMINGO BUENO SEGURA, major d'edat, veí de Benicarló (Castelló), amb domicili a la partida del Riu, número 13 i amb DNI/NIF número 18845520 X.

SR. ANTON (O ANTONIO) GONZÁLEZ BUENO, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer d'Aragó número 119, 1r, 2a i amb DNI/NIF número 38124360-C.

SR. VICENTE GONZALEZ BUENO, major d'edat, veí de Barcelona, amb domicili al carrer d'Aragó número 119, 1r, 2a i amb DNI/NIF número 38124359-L.

SR. MANUEL-PASCUAL ESTELLER SEGURA, major d'edat, casat, mecànic, veí de Benicarló, amb domicili al carrer de Peníscola número 31, i amb DNI/NIF número 18888270 A.

Les circumstàncies personals dels compareixents resulten de les seues manifestacions i dels seus documents d'identitat ressenyats.

Intervenen:

SR. MANUEL-PASCUAL ESTELLER SEGURA, actua en nom i representació de la Sra. ENCARNACION SEGURA GUEROLA, major d'edat, vídua, pensionista, veïna de Castelló de la Plana, amb domicili al carrer de Juan Sebastián Elcano, número 42 i amb DNI/NIF nombre 18700022 X. La seua representació i facultats per aquest acte resulten de l'escriptura de poder especial autoritzada a Benicarló, davant la notària, M. del Mar Gianni Masià, el dia 20 de gener de 2011.

Els altres compareixents actuen en nom i dret.

D'una altra part:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que la Sra. Teresa, la Sra. Encarnación, la Sra. Milagros, la Sra. Rosa i la Sra. Carmen Segura Guerola són titulars del ple domini d'1/8 part indivisa, cadascuna, i el Sr. Antonio i el Sr. Jaime Domingo Bueno Segura, el Sr. Antón i el Sr. Vicente González Bueno, i el Sr. Juan Bautista, la Sra. Mª Carmen i el Sr. Santiago Caldés Segura, són titulars del ple domini d'1/16 part indivisa, cada un, de la finca, inscrita al Registre de la Propietat al tom 72, llibre 24 de Benicarló, foli 130, finca núm. 2.968, inscripció 4a, amb la següent descripció:

"RÚSTICA. Heretat a la partida del Palmar o Sanadorlí, d'extensió disset àrees cinquanta centiàrees, avui segons recent mesurament practicat, divuit àrees, cinquanta-vuit centiàrees, actualment sense drets al reg del pou sínia i bassa enclavats en la porció de María Macip, dia i mig a la setmana, avui amb dret a regar de les aigües del Sindicat Agrícola Palmar; fita, al nord, terreny d'Obres Públiques, est, carretera general, sud, Inés Esbrei Monfort, i oest, María Masip Querol, és a dir, la restant meitat de la finca que va formar part de la que es descriu. Fan constar que per a la delimitació d'aquesta finca i la confrontant de María Macip Querol, s'ha situat una fita a setanta centímetres al nord de la caseta de Francisco Febrer Raben, i a la part oposada es prendrà com a base la cantonada del pilar d'obres públiques cap a la carretera. "

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 5. Segons el Cadastre, la superfície d'aquesta finca és de 1.367 m2.

La referida finca es troba inscrita a favor del Sr. Francisco Segura Segarra, casat amb Ramona Guerola Ortí, els qui la van adquirir per compravenda, en virtut d'escriptura pública formalitzada a Vinaròs, el dia 27 de juny de 1956, davant la notària, la Sra. Trinitat Ortega Costa. Aquestes persones ja han mort sense testament, es va formalitzar en la data d'avui la corresponent escriptura pública de la manifestació i acceptació dels béns que configuren la seua herència, sent els compareixents els únics hereus universals.

Segon. Que la finca descrita està situada en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló ha d'executar pròximament el projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes, previst en el Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en data 26 de juliol de 2010.

Quart. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinqué. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Sisé. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ESTIPULEN:

Primer. La Sra. Teresa, la Sra. Encarnación, la Sra. Milagros, la Sra. Rosa i la Sra. Carmen Segura Guerola, el Sr. Antonio i el Sr. Jaime Domingo Bueno Segura, el Sr. Antón i el Sr. Vicente González Bueno, i el Sr. Juan Bautista, la Sra. Mª Carmen i el Sr. Santiago Caldés Segura, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 1.035,40 m2 de la finca de la seva propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 5 (finca registral número 2968), que es troba afectada pel Pla Especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. La Sra. Teresa, la Sra. Encarnación, la Sra. Milagros, la Sra. Rosa i la Sra. Carmen Segura Guerola, el Sr. Antonio i el Sr. Jaime Domingo Bueno Segura, el Sr. Antón i el Sr. Vicente González Bueno, i el Sr. Juan Bautista, la Sra. Mª Carmen i el Sr. Santiago Caldés Segura, es reserven a la superfície cedida, l' aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU. Aquest aprofitament s'ha de fer efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Tercer. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DEL VIAL ELS TERRERS, AMB RESERVA D'APROFITAMENT, SUBSCRIT AMB UN PROPIETARI EL DIA 4 DE FEBRER DE 2011. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de febrer de 2011.

Relació de fets

I. Vist que, en data 4 de febrer de 2011, s'ha subscrit un conveni de cessió gratuïta de terrenys amb reserva de l'aprofitament corresponent, amb el Sr. Pascual Llorach Traver, propietari de la parcel·la 98 del polígon 11 de Benicarló, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers.

II. De conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni subscrit en data 4 de febrer de 2011, amb el Sr. Pascual Llorach Traver, de cessió gratuïta de terrenys, amb reserva de l'aprofitament, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 4 de febrer de 2011

ES REUNEIXEN:

D'una part:

El Sr. PASCUAL LLORACH TRAVER, major d'edat, casat, amb DNI núm. 73.377.623-L, veí de Benicarló, amb domicili al carrer de la Mare de Déu del Carme, 28.

I de l'altra:

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI número 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

El Sr. CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

EXPOSEN:

Primer. El Sr. Pascual Llorach Traver és titular, amb caràcter privatiu, i en virtut d'escriptura d'agrupació de finques atorgada davant del notari de Benicarló, el Sr. Luis-Alberto Terrón Manrique, en data 5 de novembre de 2010, del ple domini de la finca:

"RÚSTICA. Parcel de secà situada a la partida de Sanadorlí o Solades, del terme de Benicarló, amb una extensió superficial segons els títols i el registre de 468 metres quadrats, si bé segons recent mesurament que s'indicarà, la veritable extensió superficial de la finca és de 499 metres quadrats (encara que per error en la certificació cadastral descriptiva i gràfica que es dirà figura amb major extensió superficial, en concret amb una superfície de 509 metres quadrats) que confronta: nord, amb camí; sud, parcel·la 96 de Joaquin Foix Artola, est, parcel·la 99 de Maria Verga Soriano, i per l'oest, amb parcel·la 97 de Francisca Verga Sastriques."

Referència cadastral: parcel·la cadastral situada al polígon 11, parcel·la 98.

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2.246, llibre 657, foli 95, finca registral número 39.882 de Benicarló.

Segon. Que la finca descrita està situada en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló pretén completar la urbanització del vial denominat dels Terrers així com, del vial semivianant a l'est de la parcel·la en què es troba el nou Centre de Salut de Benicarló, ubicat a la partida de Sanadorlí, a efectes de tancar el circuit d'accés a aquest, propiciant la seva comunicació, no només amb l'avinguda de Jacinto Benavente, sinó també amb el carrer de Peníscola. A aquests efectes, s'aprova per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i es ratifica per acord de Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010, el Projecte d'urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló.

Quart. Que a l'empara del que disposa l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, que regula les transmissions al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, subscriuen el present conveni urbanístic subjecte a les següents

ESTIPULEN

Primera. El Sr. Pascual Llorach Traver cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, amb reserva de l'aprofitament urbanístic corresponent, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de terreny de superfície de 14,15 m2 de la parcel·la de la seua propietat, situada al polígon 11, parcel·la 98 i inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2.246, llibre 657, foli 95, finca registral número 39.882 de Benicarló, per a viari públic, per a l'accés a la parcel·la en què s'ubica el nou Centre de Salut, de conformitat amb el projecte d'urbanització aprovat per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i ratificat per acord del Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010 (vegeu plànol adjunt).

Segona. Els drets i càrregues urbanístiques derivats del planejament vigent o del que resulte de la seua revisió, en relació amb la finca cedida, es mantenen dins de l'esfera jurídica dels cedents, amb especial referència al dret a l'aprofitament urbanístic que a la finca correspon, calculat d'acord amb l'apartat expositiu segon.

Tercera. L'Ajuntament de Benicarló, amb motiu de la transmissió al domini públic del terreny objecte del present conveni, amb destinació dotacional, i en virtut de la consegüent reserva d'aprofitament que manté les cedents, es compromet a no reduir l'aprofitament subjectiu que li correspon en desenvolupament del sector, calculat segons les edificabilitats esmentades en l'apartat expositiu 2n, i s'obliga a reubicar el seu defecte si, per causa de la Revisió del Pla General, no resultés almenys el que en la situació urbanística actual li correspondria.

Quarta. El Sr. Pascual Llorach Traver autoritza expressament la disponibilitat dels terrenys objecte d'aquesta cessió per l'Ajuntament, des de l'aprovació d'aquest document per l'Ajuntament Ple, sense perjudici de la posterior formalització en escriptura pública i de la constància en el Registre de la Propietat de la reserva d'aprofitament segons estableix l'article 186 esmentat. Les despeses que això origine són a càrrec de l'Ajuntament.

Cinquena. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DEL VIAL ELS TERRERS, AMB RESERVA D'APROFITAMENT, SUBSCRIT AMB DIVERSOS PROPIETARIS DE DATA 9 DE FEBRER DE 2011. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 febrer 2011.

Relació de fets

I. Vist que, en data 9 de febrer de 2011, s'ha subscrit un conveni de cessió gratuïta de terrenys amb reserva de l'aprofitament corresponent, amb el Sr. Santiago Miquel Lores i la Sra. Lourdes Prats Llorach, propietaris de la finca situada en aquesta ciutat de Benicarló, carrer de Peníscola, núm. 44 de Benicarló, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers.

II. De conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni subscrit en data 9 de febrer de 2011, amb la Sra. Ramona Esbrí Martí i fills, de cessió gratuïta de terrenys, amb reserva de l'aprofitament, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 9 de febrer de 2011

ES REUNEIXEN:

D'una part:

El Sr. Santiago Miquel Lores i la Sra. LOURDES PRATS LLORACH, majors d'edat, casats en règim de guanys, veïns de Benicarló, amb domicili al carrer de Peníscola, núm. 44, i DNI números 73.365.872-N i 18.891.190-W, respectivament.

I de l'altra:

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI número 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

El Sr. CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

EXPOSEN:

Primer. Que el Sr. Santiago Miquel Lores i la Sra. Lourdes Prats Llorach són titulars, amb caràcter de guanys, del ple domini de la finca:

"URBANA. Habitatge situat en aquesta ciutat de Benicarló, carrer de Peníscola, núm. 44, amb una superfície el solar de cent metres i vuitanta-tres decímetres quadrats, composta de: Planta baixa, amb una superfície construïda de vuitanta-un metres i catorze decímetres quadrats, distribuïda en local garatge, amb una superfície construïda de setanta-un metres i noranta-quatre decímetres quadrats i útil de seixanta-dos metres i seixanta-vuit decímetres quadrats, i portal d'entrada a les plantes primera i segona, amb una superfície construïda de nou metres i vint decímetres quadrats. En aquesta planta baixa hi ha un pati de dotze metres i setanta-un decímetres quadrats; Planta primera i planta segona, amb una superfície construïda la planta primera de cent deu metres i dotze decímetres quadrats i la segona de vuitanta metres-nou decímetres quadrats, útil entre ambdues plantes de cent seixanta-quatre metres i noranta-dos decímetres quadrats, destinades a habitatge, distribuïda en: la planta primera, en saló-menjador, cuina amb safareig, un dormitori amb vestidor i un bany incorporat i un lavabo; i la planta segona, en saló, tres dormitoris i un bany complet i terrassa. La superfície total construïda de l'edifici és de dos-cents setanta-un metres i trenta-cinc decímetres quadrats. Així mateix, a la planta primera hi ha una terrassa o balcó cobert de tres metres i vuitanta decímetres quadrats i a la planta segona una terrassa descoberta de trenta-un metres i vint decímetres quadrats. Límits: front, amb el carrer de la seua situació, és a dir, carrer de Peníscola, dreta entrant, i fons, hereus de Manuel Flos, i esquerra, amb carrer de nova obertura."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 144, llibre 48 de Benicarló, foli 67, finca núm. 5.876.

Referència cadastral: 1573719BE8717S0001GU.

Els pertany per compra, en virtut d'escriptura autoritzada a Benicarló, el dia 11 de juliol de 2000, davant el notari, el Sr. José María Giner Ribera.

Segon. Que la finca descrita està situada en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló pretén completar la urbanització del vial denominat dels Terrers així com, del vial semivianant a l'est de la parcel·la en què es troba el nou Centre de Salut de Benicarló, ubicat a la partida de Sanadorlí, a efectes de tancar el circuit d'accés a aquest, propiciant la seva comunicació, no només amb l'avinguda de Jacinto Benavente, sinó també amb el carrer de Peníscola. A aquests efectes, s'aprova per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i es ratifica per acord de Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010, el Projecte d'urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló.

Quart. Que a l'empara del que disposa l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, que regula les transmissions al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, subscriuen el present conveni urbanístic subjecte a les següents

ESTIPULEN

Primera. El Sr. Santiago Miquel Lores i la Sra. Lourdes Prats Llorach cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, amb reserva de l'aprofitament urbanístic corresponent, una porció de terreny de superfície 21,00 m2 de la finca de la seua propietat descrita en l'expositiu I, corresponent a la part de finca no edificada, segons es grafia en el plànol adjunt al present conveni, i que es destinarà a viari públic, per a l'accés a la parcel·la en què s'ubica el nou Centre de Salut, de conformitat amb el projecte d'urbanització aprovat per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i ratificat per acord del Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010.

Segona. Els drets i càrregues urbanístiques derivats del planejament vigent o del que resulte de la seua revisió, en relació amb la finca cedida, es mantenen dins de l'esfera jurídica dels cedents, amb especial referència al dret a l'aprofitament urbanístic que a la finca correspon, calculat d'acord amb l'apartat expositiu segon.

Tercera. L'Ajuntament de Benicarló, amb motiu de la transmissió al domini públic del terreny objecte del present conveni, amb destinació dotacional, i en virtut de la consegüent reserva d'aprofitament que manté les cedents, es compromet a no reduir l'aprofitament subjectiu que li correspon en desenvolupament del sector, calculat segons les edificabilitats esmentades en l'apartat expositiu 2n, i s'obliga a reubicar el seu defecte si, per causa de la Revisió del Pla General, no resultés almenys el que en la situació urbanística actual li correspondria.

Quarta. El Sr. Santiago Miquel Lores i la Sra. Lourdes Prats Llorach autoritzen expressament la disponibilitat dels terrenys objecte d'aquesta cessió per l'Ajuntament, des de l'aprovació d'aquest document per l'Ajuntament Ple, sense perjudici de la posterior formalització en escriptura pública i de la constància en el Registre de la Propietat de la reserva d'aprofitament segons estableix l'article 186 esmentat. Les despeses que això origine són a càrrec de l'Ajuntament.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de febrer de 2011.

Relació de fets

Els municipis d'Herbés, per acord plenari de 23 de setembre de 2010, i de Sant Rafel del Riu, per acord plenari de 10 de desembre de 2010, van sol·licitar incorporar-se com a municipis de ple dret a la Mancomunitat de la Taula del Sénia

La incorporació de nous membres a la Mancomunitat es fa conforme a les disposicions dels Estatus i concretament el seu art. 29 que diu:

«Article 29. Modificació i incorporació de nous membres.

La modificació dels estatuts de la mancomunitat, inclosa la incorporació de nous municipis, s'efectua a proposta de l'Assemblea general i segueix el mateix procediment de la seua constitució, conforme a les disposicions de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, del capítol IV del Títol I del RD 1690/1986 de Reglament de Població i Demarcació de les Entitats Locals i del RD 2568/1986 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals i tota aquella normativa bàsica que li siga d'aplicació.»

L'Assemblea de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, en data de 16 de desembre de 2010, va aprovar la incorporació dels municipis d'Herbés i de Satn Rafel del Riu de la província de Castelló.

No s'ha sol·licitat la reincorporació de cap altre municipi, segons manifestacions de la pròpia Mancomunitat.

Seguint els tràmits propis del procediment administratiu per la incorporació de nous membres i modificació dels Estatuts.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Acceptar la incorporació a la Mancomunitat de la Taula del Sénia, de la que forma part l'Ajuntament de Benicarló, dels municipis d'Herbés i de Sant Rafel del Riu, de la província de Castelló.

Segon. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat de la Taula del Sénia en els termes següents:

TEXT ACTUAL: PREÀMBUL És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, la Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, la Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beseit, Penya-roja de Tastavins, Vall-de-roures, la Pobla de Benifassà i Castell de Cabres acorden promoure la constitució d'una mancomunitat que s'ha de regir pels següents ESTATUTS:

TEXT DEFINITIU PREÀMBUL És en aquest sentit que els ajuntaments de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, la Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, la Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beseit, Penya-roja de Tastavins, Vall-de-roures, la Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Herbés i Sant Rafel del Riu acorden promoure la constitució d'una mancomunitat que s'ha de regir pels següents ESTATUTS:

Text actual: Article 1. Composició

Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, la Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, la Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beseit, Penya-roja de Tastavins, Vall-de-roures, la Pobla de Benifassà i Castell de Cabres s'associen en una una mancomunitat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment del seu objecte, de conformitat amb allò que estableix l'article 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Així mateix, podran associar-se en el futur altres municipis de la zona, d'acord amb les disposicions legals i conforme als estatuts de la mancomunitat.

TEXT DEFINITIU: Article 1. Composició

Els municipis de Vinaròs, Alcanar, Ulldecona, la Sénia, Morella, Traiguera, Rossell, Canet, la Jana, Sant Carles de la Ràpita, Godall, Mas de Barberans, la Galera, Càlig, Cervera, Vallibona, Benicarló, Freginals Santa Bàrbara, Beseit, Penya-roja de Tastavins, Vall-de-roures, la Pobla de Benifassà, Castell de Cabres, Herbés i Sant Rafel del Riu s'associen en una una mancomunitat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per al compliment del seu objecte, de conformitat amb allò que estableix l'article 44 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local. Així mateix, podran associar-se en el futur altres municipis de la zona, d'acord amb les disposicions legals i conforme als estatuts de la mancomunitat.

Tercer. En el cas que no s'hi presenten al·legacions, aquest acord s'ha de considerar definitiu, i cal donar-ne compte a la Mancomunitat per a seguir amb el procediment.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 9é. PROPOSICIÓ A LA SOL·LICITUD A LA CONSELLERIA DE TURISME DE LA DECLARACIÓ DE FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC PROVINCIAL PER A LA FESTA I FIRA DE SANT ANTONI ABAT DE BENICARLÓ.

Relació de fets

Atès que la Confraria de Sant Antoni ha manifestat el seu interès en obtindre la declaració de Festa d'Interès Turística per la Festa i Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló.

Atesa l'existència de documentació gràfica que evidencia l'originalitat, la tradició popular, el valor, l'antiguitat, la capacitat per a l'atracció de visitants i la repercussió pública de la celebració d'esta festa.

Atesa la repercussió de la Festa i Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló en els mitjans de comunicació locals, comarcals i provincials.

Atès que la Festa i Fira de Sant Antoni Abata de Benicarló suposa una valoració de la cultura i de les tradicions populars i que, per tant, implica la integració i participació de la societat local, l'afluència i integració de visitants i turistes i la promoció tant del territori de Benicarló com dels seus valors culturals i ludicofestius.

Atesa l'existència a Benicarló d'un equipament adequat d'allotjaments i serveis turístics.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de Turisme i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Turisme la Declaració de Festa d'Interés Turístic Provincial per a la Festa i Fira de Sant Antoni Abat de Benicarló.

Segon. Facultar l'alcalde, Marcelino Domingo Pruñonosa, per a signar i formalitzar tots aquells documents necessaris per la correcta culminació de l'expedient.

PUNT 10é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PGOU, ARTICLE 19 DE LES ORDENANCES DEL POLÍGON INDUSTRIAL KM. 133,4 CN-340. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de febrer de 2011.

En data 7 de febrer del 2011 (registre d'entrada número 1.939), el Sr. Florencio Herrero Celades, en representació de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló i els titulars de l'Agrupació de Propietaris de Parcel·les al Polígon CN-340, PK 133'4 de Benicarló, demanen unànimement que es reprenga l'expedient 93/2003 i conforme a allò inicialment previst, informat favorablement per l'arquitecte municipal, exposat al públic sense reclamacions i adaptat a la realitat del Polígon, i seguint el procediment legalment establert a aquest efecte, s'acorde definitivament l'amplitud d'aquest vial a 8 metres, sent l'eix del vial l'eix de l'asfaltat, la qual cosa era la fi de l'esmentat expedient, la concreció de l'amplitud del vial, que s'adapta a l'edificat.

En la Comissió Informativa d'Urbanisme, en data 24 de març de 2004, en relació amb l'expedient 93/2003 d'Urbanisme, i amb la motivació de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, entre altres coses, de l'article 19 de les ordenances del polígon industrial Km 133'4 CN-340, el grup municipal del Partit Popular, va votar a favor d'una amplada de 10 metres del vial de l'esmentat Polígon Industrial, per tal que s'aprovés la modificació puntual del PGOU en conjunt, ja que el grup municipal del BLOC, en aquesta Comissió Informativa d'Urbanisme, va mostrar la seua conformitat amb la modificació puntual en conjunt, a excepció de l'amplada del vial que hauria de ser de 10 metres, ja que el grup municipal del Partit Popular, en aquell moment, entenia que no podia desglossar-se el vot article per article, sinó que havia de votar-se la proposta de forma conjunta, com un tot unitari.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló, en data 30 de gener de 2004, va acordar, aprovar definitivament els preceptes de la modificació puntual del PGOU de Benicarló, relativa a l'adaptació a la LRAU, interpretació i aclariment de determinats articles de la normativa del PGOU, a excepció de l'article 19 de les ordenances del Polígon Industrial, PK 133'4 CN-340, que va quedar suspès fins que s'oferís una motivació del canvi introduït en l'aprovació provisional.

Aquesta sol·licitud, per part de la Conselleria de Territori i Habitatge, de motivació del canvi introduït en l'aprovació provisional, respecte del document exposat al públic possibilita, en tot cas un tractament individualitzat de l'article 19 de les ordenances del polígon industrial, PK 133'4 CN-340.

I en aquest sentit i per les raons que es determinen en la pròpia memòria justificativa del document de planejament exposat al públic en el seu moment, es proposa a la Comissió Informativa d'Urbanisme, un dictamen favorable al text de l'article 19 d'aquestes ordenances, tal com va ser exposat al públic, al seu dia, és a dir:

«S'estableix una amplada de vial a la zona industrial situada al marge esquerre direcció Barcelona equivalent a 8'00 metres des de la façana sud existent».

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda aprovar el contingut del text de l'article 19 en els termes indicats.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 11é. PROPOSICIÓ A LA SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE MÒDULS PER ALS PRODUCTORS D'HORTALISSES DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat d'Agricultura de data 16 de febrer de 2011.

Relació de fets

La situació per la qual travessen els productors d'hortalisses i cítrics de Benicarló és molt complicada a causa de les baixes temperatures s'han patit durant el mes de gener, quan estava la campanya en el seu millor moment de producció. Aquest fet ha provocat que la situació del camp benicarlando estiga sent realment crítica.

Les anormals baixes temperatures que estan patint els llauradors, han ocasionat que s'hagen produït gelades i, en conseqüència, una total disminució de la producció, el que es tradueix en el fet que els llauradors estan rebent uns preus per baix del costos de producció, i en un perill real de desproveïment dels mercats en pròximes dates.

Els cultius d'hortalisses, com ara per exemple carxofes, cols o enciams, entre d'altres, i cítrics de distintes varietats, tenen serioses dificultats per a eixir als mercats, ja que les gelades han fet que es cremara totalment un 100% de la producció, on cal destacar la nostra carxofa en denominació d'origen que s'ha cremat totalment perdent la seua consideració a tots els efectes i principalment a nivell comercial.

En l'informe de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló que s'adjunta es poden veure clarament els danys ocasionats i la baixada de preus. Tenint en compte que la Cooperativa aglutina el 50% dels productors d'hortalisses de Benicarló, i prop del 90% dels productors de cítrics, la valoració final de pèrdues es valora en 4.189.539EUR.

Atès que també cal augmentar els danys produïts en les produccions agrícoles que no estan integrades en la Cooperativa, el que suposa un increment de danys en un 40% mes, i igualment tindre en compte els cultius en hivernacles que han patit gelades a causa de la inversió tèrmica per les baixes temperatures de l'exterior i els hivernacles que s'han vist obligats a augmentar la calefacció per mantenir la temperatura estable provocant amb això un desmesurat consum elèctric. Per tant, resulten aproximadament un total de pèrdues per les gelades en el terme municipal de Benicarló durant el mes de gener a 5.865.354. euros.

Aquestes circumstàncies a part de provocar elevades pèrdues als productors de Benicarló, han situat el camp en una situació crítica i que, amb l'actual sistema de mòduls, es veuen en la paradoxa que els llauradors hagen de pagar impostos sobre les pèrdues de les seues explotacions.

Com que l'actual mòdul fiscal de les hortalisses no compleix amb la realitat del camp i davant la situació per la qual estan travessant en estos moments els llauradors de Benicarló, el regidor d'Agricultura, a petició del Consell Agrari Municipal en la reunió que té lloc el 15 de febrer, demana que s'aprove una reducció del mòdul fiscal de cara a la renda de l'exercici fiscal de 2011, de la totalitat de les produccions d'hortalisses i de cítrics de Benicarló com a conseqüència de les adversitats climatològiques abans esmentades i que han conduït a una pèrdua important d'ingressos com s'ha demostrat.

En conseqüència, la corporació de conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Agricultura i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Demanar al Ministeri de Economia i Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló.

Segon. Demanar la condonació de les quotes de la Seguretat Social.

Tercer. Demanar la creació de una línia de crèdits blancs per a tots els afectats per les gelades durant el mes de gener de 2011.

PUNT 12é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut del Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 24 de gener de 2011, en virtut del qual es resol suspendre el procediment de licitació relatiu a la contractació, mitjançant procediment obert i tràmit ordinari de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló, a fi de resoldre les al·legacions presentades al plec de clàusules administratives que ha de regir la contractació, del tenor literal:

«Vist que per acord plenari, de 25 de novembre de 2010, s'aprova l'expedient de contractació núm. 33/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló.

Vist que tots dos plecs van ser publicats en el perfil del contractant, de data 13 de desembre de 2010.

Vist que la data d'enviament de l'anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea va ser en data 9 de desembre de 2010.

Vist que la data límit per presentar ofertes per a la referida licitació és fins el 30 de gener de 2011, a les 14.00 hores, i que això va ser publicat en el perfil del contractant, de data 13 de desembre de 2010.

Vist l'escrit amb número de registre d'entrada 665, de 18 de gener de 201 1, pel qual el Sr. Joan Baptista Vilar Paradías, en representació de l' Associació de Jardiners de Castelló, presenta al·legacions al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir l'esmentada contractació.

Fonaments de dret

Atès el que estableix l'art. 111 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, relatiu a la suspensió del procediment.

Atès el que estableix l'art. 38.2 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu als òrgans competents per a l'adopció de mesures provisionals, que remet a l'art. 37.4 de la mateixa Llei.

Atesa l'atribució conferida al Ple de la corporació, com a òrgan de contractació, en virtut del punt 2 de la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que estableix l'art. 21 de la k) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en el qual es confereix a l'alcalde l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència, fins i tot quan les haja delegat en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit, donant-li compte en la primera sessió que tinga lloc per a la seua ratificació.

En virtut de tot l'exposat,

RESOLC:

Primer. Suspendre el procediment de licitació relatiu a la contractació, mitjançant procediment obert i tràmit ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de zones enjardinades del terme de Benicarló, a fi de resoldre les al·legacions presentades al plec de clàusules administratives que han de regir la contractació (exp. 33/2010).

Segon. Anunciar la suspensió en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial d'Estat i en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil de contractant.

Tercer. Donar compte del present Decret al Ple en la primera sessió que tinga lloc per a la seua ratificació.

Quart. Traslladar aquesta resolució al Departament de Medi Ambient.»

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar el contingut del Decret abans esmentat en els termes que ha estat redactat.

PUNT 13é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Es sotmet a la consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la regidora delegada de l'Àrea de Benestar, en relació al Programa de Dinamització Comunitària per Adolescents i Joves GENERACCIÓ de data 22 de febrer de 2011.

Relació de fets

Atès que l'Àrea de Benestar Social està tramitant la posada en marxa del Programa de Dinamització Comunitària per a Adolescents i Joves GENERACCIÓ, per crear un espai d'informació, orientació i assessorament a la població jove sobre les matèries relatives a aquest col·lectiu, al mateix temps que es pretén donar un servei d'acció socioeducativa.

Les activitats pròpies del programa, inclòs el servei d'informació juvenil, es desenvoluparan a un espai físic que s'ha d'habilitar a l'efecte, situat al local de l'Ajuntament al c. del Crist de la Mar, 47 baix. En aquest local s'estan portant a terme les obres necessàries per a l'adaptació i distribució d'espais.

Atès que s'ha obert un expedient amb proposta de contracte de serveis, lliurat al departament de Contractació (Exp.BS-12/2010), el qual conté la documentació necessària per a regular el desenvolupament de les activitats del programa, elaborada pel personal tècnic de Serveis Socials i que inclou plec de prescripcions tècniques i l'informe d'acompanyament.

Atès que, en data 17 de febrer el secretari municipal, emet un informe en el qual ratifica la preceptiva aprovació prèvia d'un reglament de règim interior per a la formalització efectiva del contracte de serveis.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Reglament de Règim Interior per al Funcionament del Programa de Dinamització Comunitària per Adolescents i Joves GENERACCIÓ.

Segon. Sotmetre l'aprovació del Reglament de Règim Interior del Programa de Dinamització Comunitària per Adolescents i Joves GENERACCIÓ a informació pública i audiència durant el termini de trenta dies, mitjançant anuncis en el BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini de quinze dies.

PUNT 14é. A petició del grup municipal del Bloc, la Presidència sotmet a votació la declaració d'urgència de la moció presentada pel portaveu del grup municipal del Bloc, la qual es subscrita íntegrament pels portaveus dels tres grups municipals popular, socialista i del Bloc, en relació a la problemàtica relativa a les emissions dels repetidors de TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià, així com a la Iniciativa Legislativa Popular Televisió Sense Fronteres, la qual és acordada amb el vot favorable dels divuit membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

La moció presentada al Plenari és del següent tenor literal:

«Va ser al gener del 2007, quan amb la insistència de l'administració autonòmica del PP i la desídia de la administració estatal del PSOE, que es va engegar el procés per silenciar a una llengua vehicular que compartim, a la llibertat d'expressió i a la lliure circulació de la informació, en definitiva, als tancaments dels repetidors que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià.

Amb aquesta censura que ens vol imposar la Generalitat Valenciana (mentre que el Govern estatal mira cap un altra banda) estem patint uns episodis mai vistos a l'Europa sense fronteres del segue XXI i que ens transporten a èpoques passades, impròpies d'una societat desenvolupada, amb valors democràtics, que aquestes institucions haurien de defendre.

Dos anys després, Acció Cultural va decidir posar en marxa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la reciprocitat d'emissions entre els Corporacions Audiovisuals de Catalunya, Illes Balears i País Valencià, fonamentades en directives europees ratificades pel mateix Estat espanyol en l'any 2000. Estem parlant de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, per la qual les parts signants es comprometen a garantir la llibertat de recepció de les emissions de ràdio i televisió en una mateixa llengua que es parle en diferents territoris, dins o fora del mateix estat, i a garantir que no siga imposada a la premsa cap restricció a la llibertat d'expressió i a la lliure circulació de la informació en aquestes llengües anomenades "regionals".

El BLOC va ajudar en tot el possible perquè al 2010 es presentaren més de 650.000 signatures vàlides de tot l'Estat, donant suport a aquesta ILP i superant el mínim de 500.000 signatures que es requerien per presentar el Projecte de Llei a les Corts espanyoles. Però, tot açò, quatre anys després de les primeres mobilitzacions, no ha servit per acontentar l'afany del PP per tancar els repetidors de TV3 i imposar-li a ACPV sancions per un valor total de 726.943,90EUR.

Però no pensem que per això el PSOE té menys part de culpa, ja que aquesta situació ja s'hagués pogut resoldre des de fa molt de temps des del Ministeri d'indústria o ara mateix donant-li via a la tramitació de la Proposta de Llei presentada mitjançant la ILP, però en un acte de covardia per part del Govern Central ara es troba arraconada em un caixó a espera de ser debatuda el mes de juny, amb la pobre excusa de no interferir en les Eleccions Municipals.

Per això, des del BLOC pensem que ja hi ha prou d'excuses, de maniobres fosques i de mitges veritats, creiem que ja es hora de prendre acords institucionals per defensar allò que creiem son drets fonamentals en una democràcia, com la lliure circulació de la informació o la llibertat d'expressió.

Pels motius adés exposats, el Grup Municipal del BLOC proposa al Ple de l'Ajuntament de Benicarló per a la seua consideració, discussió i aprovació, si s'escau, els següents

ACORDS

Primer. Instar a la Generalitat Valenciana que permitisca rependre les emissions dels repetidors de TV3 que Acció Cultural té instal·lats al País Valencià.

Segon. Instar al Govern d'Espanya que tramite i pose en funcionament amb la major brevetat la Iniciativa Legislativa Popular Televisió Sense Fronteres que permetrà la reciprocitat d'emissions entre les Corporacions Audiovisuals catalana, valenciana i balear.»

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que l'argumentari és prou conegut per part de tots i, el seu grup ha presentat aquesta moció perquè entenen que estes retallades de la llibertat d'expressió i d'informació dels ciutadans no es poden permetre. Consideren que tot ciutadà ha de poder sintonitzar el canal que vulga, per això estan molt satisfets que tots els grups municipals donen suport a aquesta moció.

Seguidament, l'alcalde manifesta que ens podem sentir afortunats perquè estem en una zona que nos ens afecta, però creu que cal solidaritzar-se en tot el territori afectat. A més, explica que aquesta moció també es va aprovar ahir a la Diputació Provincial per part de tots els grups polítics i, per tant, no tenen cap problema a fer-la conjunta.

Sotmesa a votació, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 15é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE GENER DE 2011 AL 15 DE FEBRER DE 2011. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de gener de 2011 al 15 de febrer de 2011. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 24 DE GENER DE 2011, EN VIRTUT DEL QUAL ES REHABILITEN DETERMINADES DELEGACIONS GENÈRIQUES I ESPECIALS. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de 24 de gener de 2011, en virtut del qual es resol la rehabilitació de determinades delegacions genèriques i especials que s'havien suspés temporalment al regidor Sr. Ramón José Soriano Verge.

PUNT 17é. PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Soriano Verge, representant del grup municipal popular, per respondre a la pregunta formulada al Ple passat ordinari, de data 27 de gener de 2011, pel senyor Escuder Arín, representant del grup municipal socialista, en relació amb l'escrit de data 15 de desembre de 2010 remés per la Conselleria d'Educació en què es feia una proposta de mapa escolar per a este poble.

El Sr. Soriano indica que efectivament va entrar aquest escrit el dia 15 de desembre de 2010, però l'administrativa del departament estava de vacances i l'auxiliar el va arxivar. A continuació, --explica--, tan prompte va arribar l'administrativa de vacances, l'escrit el va remetre a tots els col·legis i no es va presentar cap al·legació a l'esmentat escrit. És per això, que no es va convocar cap Consell Escolar Municipal, ja que s'entenia que donaven la conformitat al contingut de l'escrit remés per la Conselleria. Diu que els col·legis, a través de les seues direccions, no ho van requerir i per part de la corporació no es va considerar oportú convocar el consell escolar municipal.

Seguidament, la Sra. Miralles Ferrando, portaveu del grup municipal socialista, manifesta que el Consell Escolar Municipal té les atribucions de parlar del mapa escolar. Considrea que és molt important que, per a canviar qualsevol cosa del mapa escolar, es convoque el Consell Escolar Municipal, que, com és sabut, està format no només pels centres escolars, sinó també per representants dels sindicats, alumnes, pares, Ajuntament, etc. Per tant, atès que és el màxim òrgan representatiu de tota la comunitat escolar de Benicarló, creu que sí que s'hagués hagut de convocar. Per altra banda, li consta que els directors no van al·legar res, però de totes maneres considera que no hagués estat de més convocar el Consell Escolar Municipal.

Arribat aquest punt, el Sr. Soriano indica que el Decret 11/89 regula de quines maneres i com es faran els Consells Escolars. Explica, a més, que, de les tres vegades que s'han de convocar, la convocatòria és potestativa per part de l'Ajuntament, però no obstant això, també hi diu que si a requeriment de part, les AMPA, sindicats, direccions, etc., ho sol·liciten, nosaltres no tenim cap problema a convocar-lo. Acaba la intervenció dient que aquest Decret es va fer inicialment per a poblacions grans, com ara Castelló, Vila-real, València, etc.

Finalment, l'alcalde informa que l'orde diu: «Lo que pongo en su conocimiento por si se considera oportuno realizar a través del Consejo Escolar Municipal alguna propuesta...»

A continuació, l'alcalde, dóna la paraula al Sr. Pérez Ollo, representant del grup municipal popular, per tal de respondre la pregunta formulada al Ple de data 27 de gener de 2011 per la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista, relativa a per què no s'havia avisat els grups de l'oposició per a la recepció al Sr. José Manuel Pellicer, per festejar la seua 19ª posició en el Rally París-Dakar.

El Sr. Pérez Ollo manifesta que és cert que va ser el Sr. Pellicer el dia 20 de gener de 2011 a l'Ajuntament a les 11 del matí i que no es va avisar l'oposició, ni l'equip de govern. Explica que es va fer una roda de premsa per tal de poder conciliar l'agenda del pilot, ja que ell mateix no pot acudir a tots els actes i fets que es deriven de la seua activitat esportiva. A més, diu que és de tots conegut que el mateix dia hi havien molts actes on assistia l'equip de govern i l'alcalde va delegar en el regidor d'Esports per portar a terme l'enaltiment del senyor Pellicer, pilot de renom que ha aconseguit una classificació magnífica en el passat Rally París-Dakar. Seguidament, el Sr. Pérez Ollo manifesta que no és privilegi exclusiu de l'equip de govern, sinó de tota la ciutat de Benicarló, però que es va fer de la manera que es va fer, per tal de conciliar la completa agenda del pilot. Finalment, respecte a l'apreciació de ser un «privilegi», entén que aquesta pregunta no té altra finalitat que la de simple i planament tindre notorietat en els medis.

Seguidament, la Sra. Romero manifesta que estan molt equivocats i que encara que no governen, formen part de l'Ajuntament, igual que l'equip de govern i, a més, quantitat de vegades no se'ls notifiquen els actes als quals podrien assistir. Finalment, acaba dient que als membres del grup municipal socialista els consta que va ser una recepció en la qual se li varen donar les gràcies al Sr. Pellicer. Per això, diu que si el Sr. Pérez Ollo entén que era una roda de premsa, doncs els hagués agradat que els avisaren que s'anava a fer una roda de premsa.

Arribat aquest punt, el Sr. Pérez Ollo indica als membres del grup municipal socialista que en moltes ocasions se'ls invita a diferents actes esportius i en cap moment se'ls recrimina la seua absència. De fet diu que, d'esdeveniments esportius de cap de setmana, normalment hi ha 20 o 30 i el senyor Pérez no els ha vist allí tampoc. Diu que en Jornades de l'Esport Escolar tampoc apareixen. A més, explica que, a membres del grup municipal socialista, els envien per correu electrònic, a petició expressa d'ells, les activitats de cap de setmana, que també estan penjades a la pàgina web de l'Ajuntament, però malgrat això, ho demanen i se'ls envia. Tanmateix, diu que tampoc els han vist per allí. Considera que està clar que tenen dret a preguntar el que consideren convenient i és totalment respectable, però només sortir a les fotos i als temps a tres mesos vista, creu que no és el que s'ha de fer. Finalment, els recorda una dita que no és seua i que diu: «Cuando los partidos se adornan, la sociedad civil se aleja».

A continuació, l'alcalde, en relació a la pregunta que va formular la Sra. Romero Gadea al Ple passat de 27 de gener de 2011, relativa a les goteres del despatx del PSOE a l'Ajuntament. L'alcalde indica que la situació de les obres d'aquest Ajuntament són les que són i que tots tenen ganes que s'acaben per tal d'acabar amb la situació de determinades dependències sense calefacció, goteres, etc. , ja que aleshores s'acabarà amb els problemes existents en l'actualitat.

Seguidament, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per tal de respondre la pregunta que va formular al Ple passat de data 27 de gener de 2011 el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, relativa al desbordament d'unes aigües insalubres a la via pública que hi ha a la urbanització Vistamar.

El Sr. Cuenca indica que el Sr. Guzmán pot confrontar la informació que donarà amb la cap del departament d'Urbanisme, que diu que hi ha un informe de la policia de data 01.12.2009 que ja va comprovar que hi havia vessaments d'aigua sobre la calçada i s'entrevistà a la propietària, la qual va comunicar a la policia que tractaria de regular el problema. Explica que el dia 16.12.2009, és a dir, quinze dies després de la visita de la policia, el representant d'aquesta família, sol·licita una llicència per a posar una canonada de pou sèptic a la canonada general de la Urbanització Vistamar. Continua dient que, en data 15 de febrer de 2010, mes i mig després, la ITOP municipal emet un informe en el qual li diu la forma a seguir per a poder executar la connexió a la xarxa pública, informe que es remet al constructor. Diu, però, que no s'ha rebut a data d'avui l'acús de recepció perquè sembla ser que el propietari es sudamericà i se'n va anar al seu país. Tanmateix, en data 17.02.2010 es trasllada l'informe l'informe emés per la ITOP el dia 15 de febrer de 2010, al constructor. Seguidament, explica que es va presentar al Departament d'Obres el Sr. Aguilera per tal de consultar l'expedient i va informar que el domicili a efectes de notificació de la sol·licitud de llicència era el domicili del contractista, el qual se n'havia anat a Sudamèrica per problemes familiars. Ara bé, diu que aquest es va comprometre a presentar un escrit on comunicaria un nou domicili a efectes de notificacions i va prendre nota de la documentació que se li requeria. Diu, però, que, en data 23.02.2011, no s'ha rebut cap escrit de l'interessat sobre aquesta qüestió i també que, en aquesta mateixa data, s'ha tornat intentar notificar al promotor l'informe que el dia 15 de febrer de 2010 va emetre la ITOP municipal. Per resumir diu que, per part de l'Ajuntament, si persisteix aquesta situació dels vessaments, s'haurà de informar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer perquè és la responsable en regularitzar aquest tema.

A continuació, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, agraeix la informació detallada que ha donat el Sr. Cuenca, però el que no li sembla bé és la situació, ja que no troba bé que des del dia 17 de juny de 2010 l'Ajuntament no haja comunicat aquesta situació als interessats.

Finalment, el Sr. Cuenca expressa que ell mateix ha ordenat a la responsable del Departament responga a la petició dels veïns de la situació en què es troba l'expedient i conclou dient que si la situació persisteix, s'haurà de comunicar a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que és la que té la potestat sancionadora, ja que l'Ajuntament no la té.

Arribat aquest punt, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per tal de respondre a la pregunta que va formular el Sr. Guzmán al Ple passat de 27 de gener de 2011, referent a la senyalització horitzontal que s'ha fet al centre del poble.

El Sr. Marzal respon que s'ha pintat tota la zona del bus, taxi i cantonades de la plaça de la Constitució, en coordinació amb la Caporarlia de la Policia Local i en col·laboració amb el personal de la Brigada Municipal. Explica que era una necessitat i, aprofitant que s'anava a celebrar la Festa de la Carxofa, s'han pintat els senyals horitzontals adjacents a la zona on es va fer. Per altra banda, matisa que la zona blava del centre és obligació de l'empresa concessionària.

El Sr. Guzmán, davant la resposta del senyor Marzal, entén que òbviament la zona del centre, en estar més concorreguda de gent, s'ha de pintar més, com a conseqüència de l'ús massiu de vianants, però al mateix temps mostra el seu suggeriment de pintar de fora per a dins, per tal que no es queden desafavorides sempre les zones més allunyades al centre.

Finalment, conclou el Sr. Marzal que l'any passat es va fer molt d'extraradi, de carrers nous que s'han obert i, evidentment, com diu el Sr. Guzmán, la Brigada ja té la partida pressupostària corresponent per a poder pintar també la zona d'extraradi, a l'igual que s'ha anat fent fins ara. Conclou dient que normalment s'intenta arribar a tots els carrers i es fa el que es pot, dintre de les possibilitats que es tenen.

En relació a la pregunta que va formular el Sr. Guzmán al Ple passat de 27 de gener de 2011, sobre una demanda dels veïns de Corts Valencianes, en relació amb un senyal de pàrquing, el Sr. Marzal respon que ja està posat el senyal de prohibició d'aparcament i, per tant, ha estat atesa la seua proposta.

El Sr. Guzmán li agraeix que hagen posat l'esmentat senyal, perquè ja ha vist que està posat, però lamenta s'haja hagut d'arribar aquesta sol·licitud al Ple per tal de ser atesa, perquè si, la primera vegada que ho va comunicar en Junta de Portaveus ja s'hagués posat, doncs no hagués hagut necessitat de dir-ho al Ple. No obstant això, el Sr. Guzmán dóna les gràcies perquè s'haja atés la petició.

Finalment, el Sr. Marzal recorda que la veritat és que el senyal ja va estar posat, però com a vegades passa, el senyal va caure i faltava posar-lo novament. Per altra banda, en relació al tema que algun cotxe havia tingut problemes d'entrar o sortir, pel que fa a la Policia, no hi havia cap incidència, però bé, no obstant això, s'ha posat el senyal de pàrquing i problema solucionat. A més, aprofita aquesta ocasió per a agrair al propietari la cessió gratuïta del terreny.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 25 de febrer de 2011