Ple extraordinari núm. 2/2011, de 17 de febrer.

17/02/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 2/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 17 de febrer de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 2/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 17 DE FEBRER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 17 de febrer de 2011 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Abans de declarar oberta la sessió, pren la paraula l'alcalde per comunicar a tots els assistents que ahir mateix va faltar el Sr. Santi Santamaria, el qual va ser homenatjat amb la Carxofa d'Or de la Ciutat de Benicarló fa escassos vint dies. Per tant, vol transmetre el condol a la seua dona i família en nom de tota la corporació municipal.

Seguidament, el president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL, DE LA PLANTILLA I DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL CORRESPONENTS A L'EXERCICI 2011. Se sotmeten a consideració de la corporació, ambdós dictàmens de les comissions informatives d'Economia i Hisenda i de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, sobre el Pressupost General de l'Ajuntament i sobre la plantilla i relació de llocs de treball per a 2011.

En primer lloc, fa ús de la paraula el Sr. García Bautista, regidor del grup municipal popular, per a expressar el contingut del pressupost de l'Ajuntament i de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats. Així mateix, informa del contingut de l'estat d'ingressos i de despeses resumits per capítols, de la relació d'inversions i del pla economicofinancer per a l'exercici 2011. Per altra banda, manifesta que la confecció del pressupost s'ha fet, tenint en compte l'actual situació econòmica, ajustant el capítol d'ingressos al que seran les possibles despeses que s'hagen d'afrontar. Així doncs, explica que s'ha reduït en un 3,84 % la despesa respecte de l'any 2010 i creu que s'han mantingut les inversions en la mesura del possible, aplicant-hi la normativa legal vigent. Diu, però, que s'han augmentat les ajudes socials, s'han pres accions molt concretes en el tema esportiu pel que respecta a inversions d'obres i es disposa d'un correcte nivell d'endeutament a data 1 de gener de 2011 xifrat en un 52,13% sobre un màxim permés per llei del 110%.

En segon lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que ha escoltat molt atentament el Sr. García en la seua exposició dels pressupostos, però que no ha explicat per què es confeccionen així i quina és la finalitat d'aquests. Per altra banda, vol indicar que avui tornarà a repetir pràcticament el mateix discurs que va fer l'any passat i això vol dir que els pressupostos que presenten enguany són tan irreals com els que van presentar l'any passat. Recorda al senyor García que el treball d'actualització del padró de l'IBI ja es feia en l'època del Sr. Mundo i aquests s'han anat fent tots els anys com sempre. Diu que, quan el senyor regidor d'Hisenda indica que s'ha aplicat el criteri de prudència, el grup municipal socialista entén que és més bé un criteri d'imprudència, ja que no han tingut en compte la morositat en els drets reconeguts nets. Per tant, considera que és prou evident que les quantitats pressupostades no s'ajusten a la realitat a la vista de les dades obtingudes en l'execució dels pressupostos dels exercicis anteriors. Creu, a més, que es tracta d'un pressupost d'ingressos artificial i irreal, ja que avui, igual que l'any passat, la política no canvia i és la mateixa, és a dir busca el vot. Manifesta, d'altra banda, que les inversions estan condicionades a què l'estalvi net de l'exercici 2010 siga positiu. Per això, li recorda que les inversions que ens han salvat han estat les recollides en els dos Plans E i en el Pla Confiança, la qual s'ha traduït en 13,5 milions d'euros. El Sr. Sánchez creu que això ha sigut magnífic i no s'hagut de fer un esforç extraordinar i en aquest sentit ha permés l'amortizació de crèdits i la conseqüent baixada de l'índex d'endeutament, el qual es situa en el 52,13%, tal com deia el senyor García. Diu, però, que és pena que no s'hagen fet inversions més productives i generadores de recursos, en uns moments de dificultat econòmica com l'actual, on s'hagueren pogut crear diversos llocs de treball. Per totes aquestes raons, --manifesta--, el grup municipal socialista no pot donar suport a l'aprovació dels pressupostos que els han presentat.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal de manifestar entre, d'altres, en la coincidència amb el Sr. Sánchez no en el fons, però sí en la forma. Per altra banda, el Sr. Guzmán fa una explicació política del que entenen que és aquest pressupost. Indica que el Sr. Garcia no ha sigut capaç en quatre anys de presentar el pressupost al mes de desembre, tal com marca la legislació vigent. Ell creu que això denota la falta de dedicació i ganes de fer les coses ben fetes. Diu, a més, que han estat incapaços d'obrir la més mínima possibilitat a una possible participació ciutadana en l'elaboració dels pressupostos, cosa que no és d'estranyar perquè en el tema de l'Agenda 21, la Carta d'Alborg i tot això, el regidor delegat en un principi i l'alcalde recentment han possibilitat que la participació ciutadana desaparega, la gent es desenganye i quede anul·lada totalment que, segons el Sr. Guzmán, és el que l'equip de govern volia. Continua dient que, durant els tres anys anteriors, des del Bloc, en les sessions corresponents d'aprovació dels pressupostos, han raonat el seu posicionament amb exemples clars de partides pressupostàries i de com s'hagueren pogut millorar. Diu, però, que s'ha arribat a una mena de «barra lliure» que tenen algunes àrees o han tingut algunes àrees, que consisteix que en pressupost tenen uns números, però quan arriba el balanç final, per part d'Alcaldia s'han anat aprovant moltíssimes factures que no estaven inicialment previstes en consignació pressupostària. Explica que el Bloc ha presentat durant tots aquests anys nombroses propostes en matèria de personal, inversió, gestió i l'equip de govern aquest any no s'ha dignat a oferir-los la possibilitat de veure si el Bloc estava interessat en alguna cosa, per tal que estiguera inclosa en els pressupostos. En canvi, diu que els altres anys sí que van tenir la deferència. Per altra banda, el senyor Guzmán critica la falta de compromís i d'inversió de la Generalitat en la nostra ciutat. Diu que han tret a la llum les mentides pressupostàries i han demostrat tots els anys que els pressupostos són irreals, ja que, al final d'any, han quedat demostrats els desfases pressupostaris en moltíssimes partides. Han denunciat, --diu--, el fet que l'equip de govern tinga diners per allò que vol i per al que no vol no tinga diners, al mateix temps que ha executat els pressupostos com li ha donat la gana. A més, indica que en el tema del pressupost, si fa o no fa, és igual que l'any passat, és a dir, que s'han fet poquets canvis en la consignació de les partides pressupostàries. Per altre costat indica les quantitats estratosfèriques que han cobrat els membres de l'equip de govern durant aquests quatre anys hagueren pogut destinar-se a l'obertura de nombroses línies socials o ajudes a joves emprenedors, però, de tot això, el poble, desgraciadament, no se n'ha beneficiat. Recorda que la despesa corrent és la que és i que l'equip de govern ha pressupostat a l'alça els ingressos. A més, diu no entendre la consignació de determinades quantitats en nombroses partides, especialment en publicitat i propaganda per a fomentar la promoció turística de la ciutat, entre d'altres, on hi ha únicament 1000 euros. Per tant, la conclusió a la qual arriba és que estan davant d'uns pressupostos irreals i ficticis, ja que diu, a títol d'exemple, les despeses del gos de la policia no estan recollides en cap lloc i només per això ja no és cert. A continuació indica que, de diners per a fer front a expropiacions que li va demanar regidor d'Urbanisme, no hi ha ni un euro i respecte de l'arreglament de quatre carrers, tampoc, perquè de carrer, únicament hi ha un, perquè la resta a què es refereix són pedaços. Diu, per tant, que d'inversió consensuada per a realitzar en el pressupost d'enguany, no n'hi ha cap. Condiera, de fet, que s'ha prioritzat tot l'esport en les inversions i el grup municipal del Bloc entén que hi ha altres prioritats que s'haurien de fer front en primer lloc. D'altra banda, explica que, en relació amb el tema del personal, se'ls ha facilitat un full d'aclariments i això no és manera de funcionar. Diu que en Comissió va demanar un aclariment quan es va parlar del tema de la plantilla i que ningú li ha aclarit res de res. Considera, per tant, és només quan l'equip de govern té un greu problema, quan demana unanimitat, però si no és greu, res. És per tot això, que el seu grup no donarà suport a aquesta aprovació dels pressupostos, ni pel contingut ni per la forma de tramitar-lo.

Tot seguit, fa ús de la paraula el Sr. García per dir al Sr. Sánchez que no es va fer una actualització general del padró de l'IBI, sinó que el que es va fer va ser un treball d'investigació per a determinar quines construccions no pagaven IBI i fer els tràmits corresponents perquè pagaren, a l'igual que la resta de propietaris. Ressalta la xifra dels drets reconeguts corresponents al capítol 4, referent a les transferències corrents del pressupost, per tal de justificar que en cap cas els pressupostos que es sotmeten a aprovació són irreals ni ficticis, ja que es basa en dades concretes. Aleshores dóna coma a d'exemple l'import de les liquidacions dels pressupostos d'aquests últims anys, les quals han sigut positives. Per altra banda, indica que les inversions per a l'any que ve estan condicionades bàsicament per dues premisses: la primera, que l'endeutament estiga dins dels límits permesos per la llei i, la segona, tindre un romanent de la liquidació pressupostària en positiu. Així mateix confia que la liquidació que es farà pròximament també serà positiva i, conseqüentment, les inversions es portaran a terme. Continua dient que en el tema d'inversions ha estat un gest d'honestedat per part de l'alcalde, atés que ell mateix només volia portar unes accions molt concretes perquè estàvem a tres mesos de les eleccions i ell no volia deixar les mans lligades a l'equip de govern que entre a partir del dia 22 de maig i, posteriorment, sempre es pot fer un annex d'inversions i una operació de crèdit si fóra convenient. A més, explica que aquest equip de govern ha fixat aquestes inversions de tema esportiu per dues raons. En primer lloc, per tema de dates i, en segon lloc, perquè el treball està fet per l'Àrea d'Esports i pel seu regidor delegat especialment, ja que d'aquesta manera es poden executar abans de l'inici de la propera temporada esportiva que serà al mes de setembre. Per un altre costat, el Sr. García manifesta que el seu equip de govern ha actuat d'acord amb el principi de prudència i sense condicionar el proper equip de govern. Tot seguit, relaciona un conjunt d'obres que s'han portat a terme amb el Pla E les quals han promocionat l'ocupació a Benicarló, com ara les obres del Catalán, les del Casal Municipal, les de la plaça de la Constitució, les pistes de ciclisme, els vestidors del camp de futbol, etc. A més, hi ha hagut subcontractes en matèria d'instal·lacions i molts de materials que s'han emprat en aquestes obres s'han adquirit a empreses de Benicarló. Explica que l'Ajuntament ha adoptat les mesures dins de les seues possibilitats per a fomentar l'ocupació en matèria de tallers d'ocupació, entre d'altres, però diu que ha de quedar clar que les mesures per a fomentar l'ocupació no depenen de l'Administració local, sinó que depenen de l'Administració de l'Estat.

A continuació, torna a intervindre el Sr. Sánchez per dir al senyor García que el que s'ha fet ha sigut actualitzar el padró de l'IBI. Per altra banda, considera que sí que és cert que hi ha hagut una liquidació pressupostària positiva a 31 de desembre, però després de pagar el reconeixement extrajudicial de crèdits ens queden quatre xavos, perquè hi ha un munt de factures per pagar i això és un parany. Per això, diu que si s'aprovaren els pressupostos abans del 31 de desembre, ja veuríem quina seria la realitat. Pel que fa al treball realitzat pel regidor d'Esports, diu no posar-lo en dubte i que considera que segur que estarà ben fet, però la qüestió que es formula és si no es tenen necessitats més peremptòries que eixes. Recorda que, gràcies a les inversions realitzades dins del marc dels plans E i Confiança, s'han amortitzat part de préstecs i, òbviament, s'ha baixat el nivell d'endeutament. Respecte a la intervenció que ha fet el Sr. García sobre les polítiques de creació d'ocupació, cal dir que les transferències a les comunitats autònomes en matèria d'ocupació estan fetes quasi totes al 100%. Per tant, considera que cal dir que és competència de la Generalitat i no de l'Estat. A més, creu que si el Sr. García vol dir que els ajuntaments no són administracions que tinguen la capacitat ni la necessitat de crear ocupació, allà ell, però considera que la Generalitat té competència en matèria d'ocupació. En relació amb la relació d'obres anteriorment al·ludida pel Sr. García, les quals han reportat beneficis per a les persones i empreses de Benicarló, el Sr. Sánchez li recorda que les empreses adjudicatàries de Benicarló han sigut per a obres de xicoteta envergadura perquè per a les obres grans han sigut empreses grans, com les del Sr. Cotino.

En relació amb el tema de la participació ciutadana, Agenda 21, exposa que l'any passat van destinar 4.000 euros i enguany 2.500, la qual cosa significa que l'equip de govern no creu en la participació ciutadana. Diu que el que fan és anar al col·lectiu que volen i negociar amb ells directament, ja que no els interessa la col·lectivitat. Continua dient que és necessari un canvi en la política pressupostària i no adoptar cada mesura d'acord amb la repercussió electoral que pot originar. Finalment, fa al·lusió a l'informe econòmic i financer del senyor viceinterventor el qual conclou en el mateix sentit que el que pensa el Sr. Sánchez. Finalment, el Sr. Sánchez felicita la tasca feta durant aquesta legislatura per la regidora de Benestar Social.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Guzmán per manifestar que, atés que sembla que tots ho han fet molt bé i es tracta de tirar floretes, aprofita l'ocasió per a mostrar la satisfacció de la intervenció que han fet dels pressupostos, tant per part de la seua companya com per ell mateix. Considera que el regidor d'Hisenda li ha rebatut poques coses a tot el que ha dit anteriorment. En relació, a la qüestió dels quatre carrers, vol dir que de carrer només és un, ja que la resta són pedaços, concretament, el tros de la rotonda del cranc, el Morrongo i el Mestre Serrano. Des del grup del Bloc, també es pregunten si el tema de les inversions que pretén dur a terme l'equip de govern són del tot imprescindibles. Explica que ja saben que han treballat molt des de l'Àrea d'Esports, però és que així ha de ser perquè també cobren. Conclou la seua intervenció dient que estan molt contents del discurs que han fet.

A continuació, intervé el Sr. García per dir al Sr. Sánchez que el treball que s'ha fet no ha sigut d'actualització general del padró, sinó d'investigació d'aquelles construccions que no pagaven per tal que facen efectius els pagaments que corresponguen com la resta de la ciutadania. En relació amb el tema de la quantitat de modificacions pressupostàries que es varen fer l'any passat, diu que enguany es faran les que es consideren convenients, perquè així s'ha fet sempre i és una utilitat que permet la llei. Respecte al tema de la participació ciutadana recorda que l'equip de govern fa un esforç amb totes les entitats culturals i esportives, no solament amb la quantitat consignada al pressupost, sinó amb les subvencions que s'atorguen a totes les entitats, ja que aquesta és la forma de donar suport a aquestes entitats, mantenint les quanties assignades i no retallant-les com ha estat el cas d'altres Ajuntaments. En relació amb l'assumpte de les empreses de Benicarló, considera que aquestes sí que ho han agraït i l'Ajuntament ha fet un esforç en la mesura de les possibilitats per ajudar les persones més necessitades. Recorda que el tema de política en matèria d'ocupació correspon a l'Estat, mitjançant l'aprovació de les corresponents lleis al Parlament i el Sr. Sánchez sap que és així i que l'Ajuntament de Benicarló no reactivarà l'economia d'Espanya, sinó que ha de ser l'Estat qui ho ha de fer. A més, torna a recordar que l'Ajuntament es troba en una bona situació d'endeutament i pot formalitzar qualsevol tipus d'operació de crèdit en cas de ser necessari.

Finalment, conclou el debat l'alcalde dient al senyor García que prenga nota per a reconeixement extrajudicial de crèdits de l'import de 44.000 euros, de l'any 2006, en concepte de reparació del dipòsit que ha aparegut aquesta setmana i sense firmar.

Concloses les intervencions, la corporació, amb el vot favorable de dotze dels membres assistents i nou en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici 2011, que l'integren el Pressupost de l'Ajuntament i el de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, amb el següent resum per capítols:

I. PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT 2011

A. DESPESES

Capítol

Denominació

Quantia

I.

Despeses de personal

8.581.716,61

II

Despeses corrents en béns

6.858.451,07

III

Despeses financeres

161.600,00

IV

Transferències corrents

1.244.127,18

VI

Inversions reals

946.176,34

VIII

Actius financers

6.000,00

IX

Passius financers

1.632.595,04

Total

19.430.666,24

B. INGRESSOS

Capítol

Denominació

Quantia

I.

Impostos directes

8.141.181,16

II

Impostos indirectes

290.000,00

III

Taxes, preus públics i altres ingressos

4.586.623,87

IV

Transferències corrents

5.195.644,19

V

Ingressos patrimonials

265.040,68

VIII

Actius financers

6.000,00

IX

Passius financers

946.176,34

Total

19.430.666,24

II PRESSUPOST DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS 2011

A. DESPESES

Capítol

Denominació

Quantia

I.

Despeses de personal

2.403.894,60

II

Despeses corrents en béns

508.716,24

III

Despeses financeres

1.100,00

IX

Passius financers

14.489,61

Total

2928200,45

B. INGRESSOS

Capítol

Denominació

Quantia

III

Taxes, preus públics i altres ingressos

720.134,45

IV

Transferències corrents

2.208.066,00

Total

2.928.200,45

Segon. Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Tercer. Entendre aprovat definitivament el Pressupost General per a l'any 2011, en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Quart. El Pressupost General definitivament aprovat s'ha de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i remetre's a l'Administració de l'Estat i de la comunitat autònoma dins del termini de 30 dies, per complir el que establix en l'article 127 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

Cinqué. Aprovar inicialment la plantilla de funcionaris i personal laboral d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2011, que inclou les següents modificacions:

I. CREACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

C. PERSONAL EVENTUAL

(cap)

II AMORTITZACIÓ PLACES I/O LLOCS:

A. FUNCIONARIS

(cap)

B. PERSONAL LABORAL

(cap)

III. MODIFICACIÓ DE PLACES I/O LLOCS:

Característiques (2010)

Característiques (2011)

1AYB121220 gestor, -a Arxiu/Biblioteca (Administració General/CE 6.151,37)

1AYB121220 gestor, -a/coordinador, -a Arxiu/Biblioteca (Administració General/CE 8.211,84)

1AYB121120 coordinador, -a Arxiu/Biblioteca (Administració General/CE 6.151,37)

1AYB121120 gestor, -a/coordinador, -a Arxiu/Biblioteca (Administració General/CE 8.211,84)

3TES301318 cap Negociat Recaptador

(Administració General/CE 7.834,94)

3TES301318 auxiliar de Recaptació

(Administració General/CE 6.824,38 i funcions)

3TES301520 administratiu, -va de Gestió Tributària

(Administració General/CE 6.151,37)

3TES301520 cap Negociat Gestió Tributària

(Administració General/CE 9.924,44)

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2011

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Secretari, -ària

1

A

A1

Hab. Estatal

Secretaria

-------

superior

Interventor, -a

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

superior

Viceinterventor, -a

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

Entrada

Tresorer, -a

1

A

A1

Hab. Estatal

Inter. Tresoreria

-------

------------

Tècnic, -a AG

2

A

A1

Adm. General

Tècnica

-------

------------

Tècnic, -a de gestió

2

B

A2

Adm. General

Gestió

-------

------------

Administratiu, -va

19

C

C1

Adm. General

Administrativa

------

------------

Cap Negociat Sociocultural

1

C/B

C1/A2

Adm. General

Administrativa

------

------------

auxiliar

21

D

C2

Adm. General

auxiliar

-------

------------

Conserge notificador, -a

1

E

AP/C2

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Telefonista

1

E/D

AP/C2

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Notificador, -a

1

E/D

AP/C2

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Conserge Museu

1

E

C2

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Conserge Museu

20 hores/setmana (*)

1

E

C2

Adm. General

Subalterna

-------

------------

Arquitecte, -a cap de Servei

1

A

A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. superior

Arquitecte, -a

1

A

A1

Adm. especial

Tècnica

Tècnic, -a d'Esports

1

A

A1

Adm. especial

Tècnica

T. superior

Enginyer, -a tècnic, -a

2

B

A2

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Arquitecte, -a tècnic, -a

1

B

A2

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Tèc. mitjà, -na cap Gabinet Comunicació

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Tècnic, -a

inspector, -a Obres/M. Amb.

1

B

A2

Adm. especial

Tècnica

T. mitjà, -na

Tècnic, -a Medi Ambient Participació Ciutadana

1

B

A2

Adm. especial

Tècnica

T. mitjà, -na

Promotor, -a cultural

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Tècnic, -a

Delineant, -a

2

C

C1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. auxiliar

intendent, -a principal

1

A

A1

Adm. especial

Ser. especials

PL i aux.

intendent, -a principal

Intendent, -a

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

PL i aux.

Intendent, -a

Inspector, -a

2

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

PL i aux.

Inspector, -a

Oficial

7

C

C1

Adm. especial

Escala bàsica

Ser. especials

PL i aux.

Oficial

Agent

52

C

C1

Adm. especial

Escala bàsica

Ser. especials

PL i aux.

Agent

Tèc. Prom. Econòmica

1

B/A

A2/A1

Adm. General

Gestió

CE

Tècnic, -a

Tècnic, -a NL

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Tècnic, -a

Cap de Serveis de Sistemes d'Informació

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Analista S.

Analista

1

B

A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Analista S.

Programador, -a

1

C

C1

Adm. especial

Ser. especials

CE

Programador, -a

Gestor, -a/coordinador, -a Arxiu Biblioteca

2

C/B

C1/A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Coordinador, -a Oficina Turisme

1

C/B

C1/A2

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Encarregat, -da Mercat

1

D

C2

Adm. especial

Ser. especials

PO

Encarregat, -da

Oficial conductor, -a

1

D

C2

Adm. especial

Ser. especials

PO

Oficial

Professor, -a/director, -a Conservatori

1

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Professor, -a/cap d'estudis Conservatori

1

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Professor, -a/secretari, -ària Conservatori

1

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Professor, -a/cap Dep. Conservatori (*)

4

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Prof. Conservatori (*)

5

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Animador, -a

sociocultural

1

C

C1

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Gestor, -a cultural (*)

1

C

C1

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Encarregat, -da de control

1

C

C1

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Locutor, -a

1

C

C1

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Psicòleg, -loga

1

A

A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. superior

Treballador, -a social (*)

4

B

A2

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

educador, -a de carrer (*)

1

B

A2

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Auxiliar Informàtica

1

D

C2

Adm. especial

Ser. especials

Encarregat, -da general (*)

1

D/C

C2/C1

Adm. especial

Ser. especials

PO

Encarregat, -da

Oficial (*)

14

D

C2

Adm. especial

Ser. especials

PO

Oficial

Netejador, -a(*)

4

E

C2

Adm. especial

Ser. especials

PO

Netejador, -a

Auxiliar SAD (*)

1

E

C2

Adm. especial

Ser. especials

CE

Auxiliar SAD

Peó (*)

10

E

C2

Adm. especial

Ser. especials

PO

Peó

Professor, -a Conservatori

6 de 25 h/setmana (*)

1 de 17 h/setmana (*)

3 de 8 h/setmana (*)

1 de 5 h/setmana (*)

12

B/A

A2/A1

Adm. especial

Tècnica

-------

T. mitjà, -na

Auxiliar SAD

28 hores/setmana (*)

4

E

C2

Adm. especial

Ser. especials

CE

------------

Total places: 208

Totes les places de la plantilla tenen naturalesa funcionarial, anteriorment les assenyalades amb (*) estaven reservades a personal laboral.

Sisé. Aprovar, inicialment, les modificacions i amortitzacions, adequadament justificades de l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats per a l'exercici 2011, amb el detall que s'assenyala:

1. PLACES A MODIFICAR

PERSONAL LABORAL

2010

Nre. places

Denominació
Titulació

1*

Treballador, -a social

Diplomatura universitària o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

2011

Nre. places

Denominació
Titulació

1

Treballador, -a social

Diplomatura universitària o equivalent

2. AMPLIACIÓ PLACES

AMPLIACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS PER A 2011

PERSONAL LABORAL

Nre. places

Denominació
Titulació exigida

1

Psicòleg, -loga

Llicenciatura universitària o equivalent

1

DUE

Diplomatura universitària o equivalent

3

Auxiliar d'infermeria

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

1

Animador, -a sociocultural

Batxiller Superior, FP II grau o equivalent

1

Auxiliar de cuina

Certificat d'Escolaritat

3. LLOCS DE TREBALL A MODIFICAR

PERSONAL LABORAL

2010

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L1B020112OA

Treballador, -a social

16063,18

¾ Jornada

Laboral

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L2DO40100DPP

Auxiliar ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

2011

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100OA

Treballador, -a social

21417,48

Total

Laboral

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L2DO40100DPP

Auxiliar ocupacional***#1

14645,88

Total

Laboral

# Places a extingir amb la cobertura d'altres llocs de treball:

#1 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL3D040400DPP

4. AMPLIACIÓ LLOCS DE TREBALL

B. PERSONAL LABORAL

CENTRE DE DIA PERSONES MAJORS DEPENDENTS

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L1A010134CD3

Psicòleg,-loga/Director,-a/Supervisor,-a*

22601,24

¾ jornada

Laboral

L1B020215CD3

DUE

4283,5

1/5 jornada

Laboral

L1C030115CD3

Animador, -a sociocultural

3531,66

1/5 jornada

Laboral

L1C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L2C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L3C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L1E050312CD3

Auxiliar cuina

6538,95

1/2 jornada

Laboral

   * Inclou plus de direcció

5. AMORTITZACIÓ DE PLACES I LLOCS DE TREBALL

CENTRE GERIÀTRIC ASSISTENCIAL

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L1D040512CG

Cuidador, -a**@

7322,94

1/2 jornada

Laboral

** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

@ Places reservades al torn de discapacitat.

Seté. Aprovar la plantilla de funcionaris, personal laboral i eventual d'aquest Organisme Autònom per a l'exercici 2011, amb el detall que s'assenyala:

PLANTILLA DE PERSONAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS PER A 2011

A. PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Nre.

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

Escala

Subescala

Classe

Categoria

Tècnic, -a de Direcció

Organització

1

A

A1

Administració Especial

De servicis especials

De comeses especials

-----------

Administratiu, -va

1

C

C1

Administració

General

Administrativa

-----------

-----------

auxiliar

Administratiu, -va

1

D

C2

Administració

General

auxiliar

-----------

----------

Total places de funcionaris: 3

B. PERSONAL LABORAL

Nre. places

Denominació
Titulació exigida

2

Psicòleg, -loga

Llicenciatura universitària o equivalent

1

Tècnic, -a mitjà, -na

Diplomatura universitària o equivalent

1

Director, -a Centre Geriàtric Assistencial

Diplomatura universitària o equivalent

1*

Director, -a Centre de Dia El Collet

Diplomatura universitària o equivalent

1

Educador, -a

Diplomatura universitària o equivalent

1

Treballador, -a social

Diplomatura universitària o equivalent

6*

DUE

Diplomatura universitària o equivalent

2*

Fisioterapeuta

Diplomatura universitària o equivalent

34

Auxiliar d'infermeria

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

2

Governant, -a

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

5**

Cuiner, -a

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

2

Oficial de manteniment

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

2*

Animador, -a sociocultural

Batxiller Superior, FP II grau o equivalent

7

Operari, -ària de neteja

Certificat d'Escolaritat

24***

Cuidador, -a

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

1

Auxiliar de cuina

Certificat d'Escolaritat

2

Auxiliar de cuina

Certificat d'Escolaritat

2

Auxiliars de menjador

Certificat d'Escolaritat

1

Porter, -a/ordenança

Certificat d'Escolaritat

1*

Auxiliar de direcció

Graduat Escolar, FP1 grau o equivalent

Nota: Una de les places assenyalades amb* és a temps parcial.

Una de les places assenyalades amb*** és a temps parcial.

Dues de les places assenyalades amb ** són a temps parcial.

Total places personal laboral: 98

Vuité. Aprovar, igualment, amb caràcter inicial la relació de llocs de rreball existent en l'organització municipal:

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT PER A L'ANY 2011

- ALCADIA PRESIDÈNCIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

0ALC010120

F

SECRETARIA ALCALDIA

C

C1

20

8.211,84

35 h

LD

Batxiller. FP 2

- ARXIU I BIBLIOTECA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1AYB120218

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU, -VA ARXIU

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1AYB121120

F

COORDINADOR, -A/GESTOR, -A ARXIU/

BIBLIOTECA

C/B

C1/A2

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP-2

T. mitjana

1AYB121220

F

COORDINADOR, -A/GESTOR, -A ARXIU/

BIBLIOTECA

C/B

C1/A2

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP-2

T. mitjana

- GOVERNACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1GOB110120

F

CAP NEGOCIAT GOVERNACIÓ

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

1GOB110220

F

ADMINISTRATIU, -VA GOVERNACIÓ

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

- INFORMÀTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1INF130126

F

CAP DE SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

B

A2

26

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

1INF130325

F

ANALISTA SISTEMES

B

A2

25

11.486,94

35 h

C

T. mitjana

1INF130220

F

PROGRAMADOR, -A

C

C1/B

20

8.211,84

35 h

C

FP-2/T. Superior de FP

1INF130318

F

AUXILIAR INFORMÀTICA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

-MITJANS DE COMUNICACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1MEC180125

F

CAP GABINET COMUNICACIÓ

B

A2

25

11.486,94

35 h

C

T. mitjana

- NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1NLI140125

F

TÈC. MITJÀ, -NA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

B

A2

25

11.486,94

35 h

C

T. mitjana

- PATRIMONI-CONTRACTACIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1PYC150128

F

TÈCNIC, -A CONTRACTACIÓ

A

A1

28

16.961,60

35 h

C

T. superior

1PYC151120

F

ADMINISTRATIU, -VA CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1PYC151218

F

AUXILIAR CONTRACTACIÓ/

PATRIMONI

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- RECURSOS HUMANS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1REC110025

F

TÈCNIC, -A RECURSOS HUMANS

B

A2

25

11.486,94

35 h

C

T. mitjana

1REC110320

F

ADMINISTRATIU, -VA RECURSOS HUMANS

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1REC110318

F

AUXILIAR RECURSOS HUMANS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- SECRETARIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1SEC100130

FHE

SECRETARI, -ÀRIA GENERAL

A

A1

30

34.615,94

35 h

C

T. superior

1SEC101020

F

ADMINISTRATIU, -VA SECRETARIA

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SEC101120

F

ADMINISTRATIU, -VA SECRETARIA

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SEC101318

F

AUXILIAR SECRETARIA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC101518

F

AUXILIAR REGISTRE

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SEC102014

F

AUXILIAR TELEFONISTA

E/D

AP/C2

14

6.377,22

35 h

C

Cert. Escolar/

Grad. Escolar

1SEC102114

F

CONSERGE-NOTIFICADOR, -A

E/D

AP/C2

14

6.675,94

35 h

C

Cert. Escolar/

Grad. Escolar

1SEC102214

F

NOTIFICADOR, -A

E/D

AP/C2

14

6.377,22

35 h

C

Cert. Escolar/

Grad. Escolar

- SERVEIS SOCIALS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1SSO160128

F

PSICÒLEG, -LOGA

A

A1

28

17.914,56

35 h

C

T. superior

1SSO161224

F

TREBALLADOR, -A SOCIAL

B

A2

24

13.283,82

35 h

C

T. mitjana

1SSO161124

F

TREBALLADOR, -A SOCIAL

B

A2

24

13.283,82

35 h

LD

T. mitjana

1SSO161324

F*

TREBALLADOR, -A SOCIAL

B

A2

24

13.283,82

35 h

C

T. mitjana

1SSO161424

F*

TREBALLADOR, -A SOCIAL

B

A2

24

13.283,82

35 h

C

T. mitjana

1SSO162124

F*

EDUCADOR, -A CARRER

B

A2

24

13.283,82*

35 h

C

T. mitjana

1SSO163114

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

C2

14

7.248,46*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163214

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

C2

14

7.248,46

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163314

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

C2

14

7.248,46*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163414

F

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

C2

14

7.248,46*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO163514

F*

AUXILIAR D'AJUDA

DOMICILI

E

C2

14

7.248,46*

28 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SSO164118

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SSO164218

F

AUXILIAR SERVEIS SOCIALS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- SOCIETAT I CULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

1SYC171220

F

COORDINADOR OFICINA TURISME

C/B

C1/A2

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP-2

T. mitjana

1SYC171320

F

ADMINISTRATIU, -VA ESPORTS I JOVENTUT

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SYC171518

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU, -VA CULTURA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172025

F

TÈCNIC, -A D'ESPORTS

A

A1

25

13.598,86

35 h

C

T. superior

1SYC172025

F

PROMOTOR, -A CULTURAL

B

A2

25

11.486,94

35 h

C

T. mitjana

1SYC172120

F

CAP NEGOCIAT SOCIOCULTURAL

C/B

C1/A2

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP-2

T. mitjana

1SYC172220

F*

GESTOR, -A CULTURAL

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SYC172318

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU, -VA ESPORTS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172320

F

ANIMADOR, -A SOCIOCULTURAL

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SYC172418

F

AUXILIAR ADMINISTRATIU, -VA CONSERVATORI

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

1SYC172420

F

ENCARREGAT, -DA CONTROL

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SYC172520

F

LOCUTOR, -A

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

1SYC173114

F

CONSERGE CULTURAL

E

C2

14

6.377,22

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC173214

F*

CONSERGE CULTURAL

E

C2

14

6.377,22*

20 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

1SYC174120

F

PROFESSOR, -A/DIRECTOR, -A CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

10.887,19

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174220

F

PROF. CAP D'ESTUDIS CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

8.616,23

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174320

F

PROF. SECRETARI, -ÀRIA CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

8.616,23

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174420

F

PROF. CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.507,42

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174520

F

PROF. CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.507,42

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174620

F*

PROF. CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.507,42

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174720

F*

PROF. CAP DEPARTAMENT CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

7.507,42

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174820

F

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC174920

F

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175020

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175120

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175220

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84

35 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175320

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175420

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175520

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175620

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175720

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175820

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC175920

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

25 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176020

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

17 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176120

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176220

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176320

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

8 h

C

T. mitjana/T. superior

1SYC176330

F*

PROF. CONSERVATORI

B/A

A2/A1

22

6.840,84*

5 h

C

T. mitjana/T. superior

-INTERVENCIÓ

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

2INT200130

FHE

INTERVENTOR, -A

A

A1

30

34.615,94

35 h

C

T. superior

2INT200230

FHE

VICEINTERVENTOR, -A

A

A1

30

34.615,94

35 h

C

T. superior

2INT210120

F

CAP NEGOCIAT D'INGRESSOS

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller-FP 2

2INT210220

F

CAP NEGOCIAT DESPESES I COMPTABILITAT

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller-FP 2

2INT220120

F

ADMINISTRATIU, -VA INTERVENCIÓ

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller-FP 2

-TRESORERIA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

3TES300130

FHE

TRESORER, -A

A

A1

30

34.615,94

35 h

C

T. superior

3TES301120

F

CAP NEGOCIAT TRESORERIA

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

3TES301218

F

AUXILIAR TRESORERIA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301318

F

AUXILIAR TRESORERIA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar/ Batxiller FP-2

3TES301418

F

AUXILIAR RECAPTACIÓ

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

3TES301520

F

CAP NEGOCIAT GESTIÓ TRIBUTARIA

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

3TES301618

F

AUXILIAR GESTIÓ TRIBUTARIA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

-BRIGADA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

4BRI010118

F*

ENCARREGAT, -DA

D/C

C2/C1

18

7.625,28

35 h

C

Grad. Escolar/ Batxiller FP-2

4BRI020118

F*

CAP GRUP ELECTRICITAT

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030018

F

OFICIAL CONDUCTOR, -A

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030118

F*

OFICIAL MANTENIMENT

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030218

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030318

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030418

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030518

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030618

F*

OFICIAL CONDUCTOR, -A

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030718

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030818

F*

OFICIAL DE SERVEIS

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI030918

F

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031018

F*

OFICIAL D'OBRES

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031118

F*

OFICIAL ELECTRICISTA

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031218

F*

OFICIAL MECÀNIC

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI031318

F*

OFICIAL

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI040114

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040214

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040314

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040414

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040514

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040614

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040714

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI040814

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI040914

F*

PEÓ

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI050114

F

NETEJADOR, -A

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat o equiv.

4BRI050214

F*

NETEJADOR, -A

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI050314

F*

NETEJADOR, -A

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI050414

F*

NETEJADOR, -A

E

C2

14

6.440,10

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

4BRI060118

F

AUX. ADM. SER. PÚBLICS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI060218

F

AUX. ADM. SER. PÚBLICS

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI130118

F*

OFICIAL CEMENTERI

D

C2

18

8.500,92

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4BRI140114

F*

PEÓ CEMENTERI

E

C2

14

8.541,18

35 h

C

Cert. Escolaritat

o equiv.

- URBANISME, OBRES I SERVEIS

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

4UOS400128

F

ARQUITECTE, -A SUPERIOR/CAP SERVEI URB. OBRES I SERV.

A

A1

28

19.499,28

35 h

C

T. superior

4UOS400228

F

ARQUITECTE, -A

A

A1

28

16.961,60

35 h

C

T. superior

4UOS402126

F

ARQUITECTE, -A TÈCNIC, -A

B

A2

26

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

4UOS403125

F

INSPECTOR, -A OBRES/

MEDI AMBIENT

B

A2

25

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

4UOS403220

F

DELINEANT, -A

C

C1/B

20

8.211,84

35 h

C

FP-2/T. Superior de FP

4UOS403320

F

DELINEANT, -A

C

C1/B

20

8.211,84

35 h

C

FP-2/T. Superior de FP

4UOS403420

F

ADMINISTRATIU, -VA

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

4UOS404126

F

ENGINYER, -A TÈCNIC, -A

B

A2

26

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

4UOS404226

F

ENGINYER, -A TÈCNIC, -A

B

A2

26

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

4UOS410128

F

ADJUNT, -A CAP SERV. URB. I OBRES

A

A1

28

18.791,70

35 h

C

T. superior

4UOS411125

F

TÈCNIC, -A GESTIÓ URB. OBRES I SERV.

B

A2

25

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

4UOS412220

F

CAP NEGOCIAT DISC. URB.

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

4UOS412320

F

CAP NEGOCIAT OBRES. SERV I ACT.

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

4UOS413118

F

AUXILIAR PLANEJAMENT I GESTIÓ

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413318

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

4UOS413518

F

AUXILIAR DISCIP. URB.

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- POLICIA LOCAL

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

5PLO500130

F

INTENDENT, -A PRINCIPAL

A

A1

30

22.096,66

35 h

C

T. superior

5PL0510126

F

INTENDENT, -A

B

A2

26

20.690,96

35 h

C

T. mitjana

5PL0510224

F

INSPECTOR, -A POLICIA LOCAL

B

A2

24

14.489,50

35 h

C

T. mitjana

5PLO510324

F

INSPECTOR, -A POLICIA LOCAL

B

A2

24

14.489,50

35 h

C

T. mitjana

5PLO520122

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520222

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520322

F

OFICIAL POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520422

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520522

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520622

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO520722

F

OFICIAL POLICIA LOCAL

C

C1

22

12.689,30

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO530920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO531920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO532920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO533020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO533120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO533220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO533320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO540120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO540220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO540320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO540420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO550120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO550220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO550320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO550420

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO550520

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO550620

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO550720

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO550820

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO550920

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO551020

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO551120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5LPO551220

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO551320

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO570120

F

AGENT POLICIA LOCAL

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

5PLO570320

F

AGENT POLICIA LOCAL 2a ACT.

C

C1

20

11.346,08

35 h

C

Batxiller. FP 2

- MEDI AMBIENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

6MAM600125

F

TÈCNIC, -A MEDI AMBIENT I PART. CIUTADANA

B

A2

25

15.118,32

35 h

C

T. mitjana

6MAM610120

F

ADMINISTRATIU, -VA MEDI AMBIENT

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

6MAM621118

F

AUXILIAR MEDI AMBIENT

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

- PROMOCIÓ ECONÒMICA: COMERÇ I AGRICULTURA

Codi

Tipus

Denominació

Grup

Llei 30/1984

Subgrup

Llei 7/2007

CD

CE

Jornada

F Prov.

T. acad.

7CYA700125

F

TÈCNIC, -A PROM. ECONÒMICA

B/A

A2/A1

25

13.818,82

35 h

C

T. mitjana/T. superior

7CYA710120

F

ADMINISTRATIU, -VA PROM. ECONÒMICA

C

C1

20

8.211,84

35 h

C

Batxiller. FP 2

7CYA711120

F

CAP NEGOCIAT PROM. ECONÒMICA

C

C1

20

9.929,44

35 h

C

Batxiller. FP 2

7CYA720118

F

AUXILIAR PROM. ECONÒMICA

D

C2

18

6.824,38

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

7CYA720218

F

ENCARREGAT, -DA MERCAT

D

C2

18

6.925,84

35 h

C

Grad. Escolar o equiv.

 • F* : Llocs de treball de naturalesa funcionarial anteriorment reservats a personal laboral.

 • AP: Agrupacions professionals a què fa referència la disposició addicional setena de la LEBEP.

 • CD: Complement de destinació.

 • CE: Complement específic.

 • *: L'import del complement específic s'establix per a jornades de treball completes (35 h/setmana), per a jornades inferiors correspon la part proporcional.

 • C: Concurs.

 • LD: Lliure designació.

Nové. Aprovar igualment la relació de llocs de treball existents en l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, relació que inclou els llocs de treball reservats a personal funcionari i personal laboral.

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS 2011

A. PERSONAL FUNCIONARI

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Grup Llei 30/1984

Subgrup Llei 7/2007

Complement destinació

Complement

específic

Dedicació

F1A28SE

Director, -a OA

A

A1

28

14776,53

Total

F2D18SG

Auxiliar administratiu, -va

D

C2

18

5046,69

Total

F3C20SG

Administratiu, -va

C

C1

20

7443,47

Total

B. PERSONAL LABORAL

SEU DE L'ORGANISME AUTÒNOM

Codi

Denominació

Retribucions anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100OA

Treballador, -a social

21417,48

Total

Laboral

CENTRE GERIÀTRIC ASSISTENCIAL

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100CG

Director, -a*

24669,71

Total

Laboral

L1B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200CG

DUE*****

21417,48

Total

Laboral

L3B020212CG

DUE *****

10708,74

1/2 jornada

Laboral

L1B020300CG

Fisioterapeuta

10708,74

1/2 jornada

Laboral

L1DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L6DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L15DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L17DO40100CG

Aux. d'infermeria***

14645,88

Total

Laboral

L2D040512CG

Cuidador, -a**

7322,94

1/2 jornada

Laboral

L3D040500CG

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L1C030112CG

Anim. sociocul.

8829,15

1/2 jornada

Laboral

L1DO40300CG

Cuiner, -a*****

14397,36

Total

Laboral

L2DO4O300CG

Cuiner, -a*****

14397,36

Total

Laboral

L1EO50300CG

Auxiliar de cuina *****

13077,91

Total

Laboral

L1DO40200CG

Governant, -a *****

14742,85

Total

Laboral

L1EO50100CG

Op. de neteja*****

13077,91

Total

Laboral

L3EO50100CG

Op. de neteja*****

13077,91

Total

Laboral

L4EO50100CG

Op. de neteja*****

13077,91

Total

Laboral

L5EO50100CG

Op. de neteja*****@

13077,91

Total

Laboral

L6EO50100CG

Op. de neteja*****

13077,91

Total

Laboral

L8EO50100CG

Op. de neteja*****

13077,91

Total

Laboral

L2E050300CG

Auxiliar de menjador *****

13077,91

Total

Laboral

L3E050300CG

Auxiliar de menjador*****@

13077,91

Total

Laboral

L1D040500CG

Oficial de manteniment****

15430,1

Total

Laboral

L2E050400CG

Porter, -a/Ordenança @

6538,96

1/2 jornada

Laboral

* Inclou plus de direcció

** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat

*** Places que inclouen el plus de nocturnitat i cobren la festivitat per dia treballat (14 festius any)

**** Inclou plus de disponibilitat

***** Places que cobren plus de festivitat per dia treballat (14 festius any)

@ Places reservades al torn de discapacitat.

CENTRE DE DIA PERSONES MAJORS DEPENDENTS

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1A010134CD3

Psicòleg,-loga/Director,-a/Supervisor,-a*

22601,24

¾ jornada

Laboral

L1B020215CD3

DUE

4283,5

1/5 jornada

Laboral

L1C030115CD3

Animador, -a sociocultural

3531,66

1/5 jornada

Laboral

L1C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L2C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L3C040100CD3

Auxiliar infermeria

14645,88

Total

Laboral

L1E050312CD3

Auxiliar cuina

6538,95

1/2 jornada

Laboral

   * Inclou plus de direcció

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL COLLET

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1A010100DPP

Psicòleg, -loga/Director, -a*

30.134.99

Total

Laboral

L1B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L2B020200DPP

DUE *****

21417,48

Total

Laboral

L1B020300DPP

Fisioterapeuta

21417,48

Total

Laboral

L1DO40445DPP

Governant, -a

14742,85

Total

Laboral

L1DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L2DO40100DPP

Aux. ocupacional***#1

14645,88

Total

Laboral

L3DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L4DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L5DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L7DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L8DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L9DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L10DO40100DPP

Aux. ocupacional***#2

14645,88

Total

Laboral

L11DO40100DPP

Aux. ocupacional***#3

14645,88

Total

Laboral

L12DO40100DPP

Aux. ocupacional***#4

14645,88

Total

Laboral

L13DO40100DPP

Aux. ocupacional***#5

14645,88

Total

Laboral

L14DO40100DPP

Aux. ocupacional***#6

14645,88

Total

Laboral

L15DO40100DPP

Aux. ocupacional***#7

14645,88

Total

Laboral

L16DO40100DPP

Aux. ocupacional***#8

14645,88

Total

Laboral

L17DO40100DPP

Aux. ocupacional***#9

14645,88

Total

Laboral

L18DO40100DPP

Aux. ocupacional***#10

14645,88

Total

Laboral

L20DO40100DPP

Aux. ocupacional***#12

14645,88

Total

Laboral

L22DO40100DPP

Aux. ocupacional***#14

14645,88

Total

Laboral

L23DO40100DPP

Aux. ocupacional***#15

14645,88

Total

Laboral

L24DO40100DPP

Aux. ocupacional***

14645,88

Total

Laboral

L25DO40100DPP

Aux. ocupacional**

14645,88

Total

Laboral

L26DO40100DPP

Aux. ocupacional**

14645,88

Total

Laboral

L27DO40100DPP

Aux. ocupacional**

14645,88

Total

Laboral

L28DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L2DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L3DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L4DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L5DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L6DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L7DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L8DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L9DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L10DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L11DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L12DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L13DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L14DO40400DPP

Cuidador, -a****

14645,88

Total

Laboral

L15DO40400DPP

Cuidador, -a****@

14645,88

Total

Laboral

L16DO40400DPP

Cuidador, -a****@

14645,88

Total

Laboral

L1DO40300DPP

Cuiner, -a*****

14397,36

Total

Laboral

L2DO40312DPP

Cuiner, -a*****

7198,68

1/2 jornada

Laboral

L1D040500DPP

Oficial de manteniment

14397,36

Total

Laboral

L1E050300DPP

Auxiliar de cuina *****

13077,89

Total

Laboral

L1B010112DPP

Director, -a*

11970,18

1/2 jornada

Laboral

L29DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L30DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L31DO40100DPP

Aux. ocupacional

14645,88

Total

Laboral

L1D040600DPP

Auxiliar de direcció @

7138,18

1/2 jornada

Laboral

* Inclou plus de direcció (271,02 Grup A / 210,24 Grup B jornada completa)

** D'acord amb les necessitats del servei pot aplicar-se per a aquest lloc de treball el plus de festivitat/nocturnitat.

*** Places que cobren un plus que inclou la nocturnitat i festivitat.

**** Plaça que cobra plus de nocturnitat i festivitat per dia treballat.

***** Places que cobren plus de festivitat.

# Places a extingir amb la cobertura d'altres llocs de treball:

#1 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL3D040400DPP

#2 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL4D040400DPP

#3 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL5D040400DPP

#4 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL6D040400DPP

#5 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL7D040400DPP

#6 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL8D040400DPP

#7 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL9D040400DPP

#8 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL10D040400DPP

#9 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL11D040400DPP

#10 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL12D040400DPP

#12 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL14D040400DPP

#14 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL15D040400DPP

#15 a extingir amb la cobertura del lloc de treball de CuidadorL16D040400DPP

@ Places reservades al torn de discapacitat.

RESIDÈNCIA SANT FRANCESC

Codi

Denominació

R. anuals

Dedicació

Reserva

L1B020100DPA

Director, -a*

23940,37

Total

Laboral

L1B020400DPA

Educador, -a**

21417,48

Total

Laboral

L1D040100DPA

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L2D040100DPA

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L3D040100DPA

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L4D040100DPA

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L5D040100DPA

Cuidador, -a***

14645,88

Total

Laboral

L6D040112DPA

Cuidador, -a***&

7322,94

Total

Laboral

L1DO40312DPA

Cuiner, -a*****

7198,68

1/2 jornada

Laboral

L1EO50100DPA

Operari, -ària neteja

13077,89

Total

LaboraL

* Inclou plus de direcció.

** Lloc de treball amb funcions sobre els centres de discapacitats.

*** Places que inclouen plus de nocturnitat i cobren festivitat per dia treballat.

***** Places que cobren plus de festivitat.

& 6 mesos a l'any a cobrir mitjançant un contracte indefinit en la modalitat de fix discontinu

Desé. Exposar al públic l'expedient durant un termini de quinze dies, mitjançant edictes al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, a l'efecte que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar les al·legacions o reclamacions que consideren pertinents.

Onzé. Entendre aprovades definitivament la plantilla i la relació de llocs de treball per a l'any 2011 en el supòsit que, transcorregut el termini d'exposició pública, no es presente cap reclamació o al·legació.

Dotzé. La plantilla i la relació de llocs de treball definitivament aprovades s'han de publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i remetre's a l'Administració de l'Estat i de la comunitat autònoma dins del termini de 30 dies, en compliment de l'establit en l'article 127 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES I DE CARÀCTER SOCIAL EN PRESSUPOST PRORROGAT DE 2010. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, de data 7 de febrer de 2011, la qual indica que, com que actualment el pressupost està prorrogat del 2010 i les subvencions nominatives no preveuen la pròrroga, amb la finalitat de tramitar diverses subvencions nominatives, així com subvencions de caràcter social, es proposa que el Ple adopte l'acord adient per a poder concedir les esmentades subvencions.

Vist, igualment, l'informe del viceinterventor de data 07/02/2011, en el qual indica que en el pressupost prorrogat existeix crèdit adequat i suficient per a la concessió de les subvencions nominatives, així com per a les subvencions de caràcter social propostes.

Vist que hi ha una modificació respecte a les subvencions que es concedeixen a les falles i a la Junta Local Fallera.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la concessió de les subvencions nominatives següents:

ENTITAT SUBVENCIONADA

IMPORT

PARTIDA

CD Futbol Sala Baix Maestrat

210.000,00 EUR

341.48900

Junta Local Fallera

12.200,00EUR

338.48900

Subvenció a cadascuna de les tretze falles per import de 4.600,00EUR

59.800,00EUR

338.48900

Segon. Aprovar la concessió de subvencions de caràcter social fins al límit dels imports que seguidament s'indiquen:

SUBVENCIONES DE CARÀCTER SOCIAL

IMPORT

PARTIDA

PEI (prestacions econòmiques individuals)

85.000,00 EUR

232.48002

PEI acolliment (prestacions econòmiques individuals acolliment familiar)

18.100,00EUR

232.48003

Renda garantida ciutadà

17.768,00EUR

232.48004

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.45 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde

Vist i plau

L'alcalde

Benicarló, 18 de febrer de 2011

Marcelino Domingo Pruñonosa