Ple ordinari núm. 1/2011, de 27 de gener.

27/01/2011

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ ,

CERTIFICO : Que l'acta de la sessió plenària núm. 1/2011 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 27 de gener de 2011, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1/2011 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE GENER.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 27 de gener de 2011 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (viceinterventor)

Excusa la seua absència el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 18/2010, DE 10 DE DESEMBRE I EXTRAORDINÀRIA NÚM. 19/2010, DE 22 DE DESEMBRE. Per unanimitat dels assistents s'acorda aprovar l'esborrany de les actes de les sessions extraordinària i urgent núm. 18/2010, de 10 de desembre i extraordinària núm. 19/2010, de 22 de desembre.

PUNT 2n. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA PER A LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT D'UNS TERRENYS A FAVOR DE LA GENERALITAT VALENCIANA AMB DESTINACIÓ A LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 13 de gener de 2011.

Relació de fets

I. Vist que l'Ajuntament de Benicarló és propietari de la finca següent:

«NOM DE LA FINCA: Finca rústica sense nom determinat, en l'actualitat terrenys del Col·legi Públic Jaume I.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: :Urbana.

SITUACIÓ: Partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 503 i 504.

Límits:

 • Nord: Amb camí i parcel·la 365 propietat de la Sra. Joaquina Febrer Gellida.

 • Est: Amb camí que la separa de la parcel·la 366 propietat de la Sra. Cinta Pitarch Castillo.

 • Sud: Amb parcel·la 502 de la Sra. Carmen Pitarch Llorach i amb parcel·la 505 del Sr. Juan Solanes Tortes.

 • Oest: Amb camí que la separa de la parcel·la 372 de la Sra. Antonia Lores Foix i parcel·la 629 propietat del Sr. Antonio Llorach Roca.

SUPERFÍCIE: 9.120,00 m 2

NATURALESA DEL DOMINI: Servei públic.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Pasqual Forés Ferrer i Ana Ferrer Llorach la nua propietat, i la Sra. Mariana Llorach Marquès l'usdefruit d'una de les parcel·les que constitueixen la finca. Escriptura atorgada el 12/05/1973 davant el notari el Sr. José Javier del Rio Chávarri, núm. de protocol 944.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Inscrita al Tom 315, Llibre 96, Foli 71, Finca 11396.

DESTINACIÓ I ACORD QUE EL DISPOSA: Es destina per acord plenari de 25 d'abril de 1973 a centre docent i s'adquireix per a la construcció de 16 unitats escolars. En l'actualitat sobre aquest terreny està construïda l'escola pública Jaume I, dedicada a aules de preescolar i EGB.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: :No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: :No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 12/05/1973

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 51.280.943 ptes.».

II. Vista la nota simple informativa expedida por la Registradora de la Propiedad de Benicarló, de data 19/05/2010, sobre la finca registral número 11.396, la descripció literal de la qual es la següent: «Rústica. Heretat destinada a horta amb dret d'aigua per a reg en la proporció corresponent al pou sínia enclavat en l'heretat confrontant de Francisco Llorach Bretó i dels sindicats que actualment subministren, situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, ocupa una extensió superficial de vuitanta-sis àrees trenta-una centiàrees i limita pel nord, amb camí i parcel·la núm. tres cents seixanta-cinc, propietat de Joaquina Febrer Gellida; est, amb camí que la separa de la parcel·la número tres-cents seixanta-sis, propietat de Cinta Pitarch Castillo; sud, amb parcel·la número cinc-cents dos, de Carmen Piñana Llorach i número cinc-cents cinc, de Juan Solanes Corts i Oest, amb camí que la separa de la parcel·la número tres-cents setanta-dos, d'Antonia Lores Foix i número 629, propietat d'Antonio Llorach Roca ».

III. Vist que per acord de l'Ajuntament Ple, de data 27 de maig de 2010, s'acorda incoar l'expedient administratiu de mutació demanial externa i, en conseqüència, transmetre la titularitat de la parcel·la relacionada anteriorment a favor de la Generalitat Valenciana (Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació), la destinació de la qual serà la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes, i instruir l'expedient administratiu de mutació demanial extern a .

IV. Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de béns immobles de naturalesa urbana, expedida per la Direcció General del Cadastre, en la qual s'indiquen les dades del bé immoble situat a la partida de Sanadorlí, núm. 128 de Benicarló, propietat de l'Ajuntament de Benicarló i amb una superfície de sòl de 11.669 metres quadrats.

V. Vist que, en data 22 de juliol de 2010, es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló (número 87) l'anunci de cessió gratuïta mitjançant mutació demanial externa d'aquesta parcel·la a favor de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació de la Comunitat Valenciana per tal que qualsevol persona interessada puga examinar l'expedient o presentar les al·legacions oportunes.

V I . Vista la diligència de l'administrativa de Contractació i Patrimoni, de data 1 de setembre de 2010, en la qual es fa constar que cap persona ha presentat reclamació ni al·legació a l'anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 87, de data 22/07/10 .

VII. Vist que, en l'expedient administratiu, consta el plànol de situació de la parcel·la.

Fonaments de dret

I. Atès que l'Ajuntament de Benicarló, d'ofici, pretén la cessió de la finca amb referència anteriorment a la Generalitat Valenciana a fi que la Generalitat Valenciana execute les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes de Benicarló.

II. Atès el que disposa l'article 37.1 i 37.2 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.

III. Atès el que disposen els articles 79-82 de la Llei 7 / 19 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 74 a 87 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la legislació vigent en matèria de règim local, normativa que no es refereix de cap manera al supòsit de mutació demanial externa.

Es coneixen amb el nom de mutacions demanials les modificacions que es produeixen en l'estatut jurídic d'un bé demanial i que poden consistir en l'alteració de la seua afectació o destinació, o en el canvi del subjecte públic que n'ostenta la titularitat.

La mutació demanial és l'acte en virtut del qual s'efectua la desafectació d'un bé o dret del Patrimoni de l'Estat, amb simultània afectació a un altre ús general, finalitat o servei públic de l'Administració General de l'Estat o dels organismes públics vinculats o dependents d'aquesta (art. 71. 1 LPAP).

IV. Atès el que disposa la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, que es refereix a les mutacions demanials en els seus articles 71 i 72, normes que no tenen caràcter bàsic. Així doncs, aquesta normativa és aplicable en defecte de legislació autonòmica dictada en aquesta matèria en l'àmbit de les competències.

Les mutacions demanials es configuren així com actes de desafectació i afectació simultània de béns que, gràcies a aquesta figura no perden la condició de demanials per la desafectació als fins que estan destinats, ja que al mateix temps que es produeix aquesta desvinculació es produeix així mateix la seva vinculació a altres fins d'ús general o servei públic. La mutació demanial es configura així, tenint com a element essencial la modificació de la situació jurídica de la titularitat o afectació sense que es produïsca cap alteració de la qualificació de domini públic del bé sobre el qual s'aplique, cosa que, atès el contingut del conjunt d'aquest precepte, abasta tant les modificacions en els fins objecte d'afectació quant als subjectes titulars dels béns, i porta a la consideració de dos tipus de mutació demanial, la mutació subjectiva i la mutació objectiva.

V. Precisament, una de les principals novetats de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, segons exposa el seu preàmbul, constitueix la regulació de les mutacions demanials i, en concret, de les mutacions demanials externes, que permeten la transmissió de la titularitat de béns de domini públic a altres administracions, sense pèrdua de la demanialitat. Així doncs, la mutació demanial externa permet agilitzar i justificar les cessions de béns entre administracions públiques.

En aquest sentit, la disposició addicional onzena de la Llei estableix que : «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li'n la titularitat quan siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

Així mateix, la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, l'entrada en vigor de la qual va tenir lloc el 14 de juliol de 2010, estableix en l'article 182, dedicat a la cessió de béns a altres administracions públiques, que: «Les entitats locals poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li la titularitat quan no siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions».

Aquest és el tema principal del supòsit que ens ocupa: un bé de titularitat municipal qualificat de domini públic està afecte al servei públic de la construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes.

En aquest sentit, la disposició addicional onzena de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las Administracions Públiques estableix que : «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li'n la titularitat quan siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent mantindrà la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.».

VI. Confirmada, doncs, la possibilitat de mutació demanial entre Administració municipal i la Generalitat Valenciana , atès que es tracta d'una administració pública amb personalitat jurídica pròpia i independent de les entitats que la integren i plena capacitat jurídica per al compliment dels fins que s'expressen en els seus Estatuts, és procedent determinar la tramitació a seguir i l'òrgan competent per l'adopció de l'acord.

Es tracta d'un bé l'afectació al compliment de fins públics de responsabilitat de l' Administració Pública es manté per la Generalitat Valenciana destinatària del bé.

En no fixar la normativa local cap procediment a seguir, no procedeix, al nostre entendre, aplicar el procediment previst en el Reglament de Béns de les Entitats Locals per a la cessió gratuïta de béns patrimonials previst en els articles 109 a 111 del Reglament de Béns ja que no es tracta de béns amb aquesta classificació sinó que es tracta de béns de domini públic.

No obstant, la documentació que ha de constar a l'expedient, de conformitat amb el criteri mantingut per la Secretaria d'aquest Ajuntament en expedients similars (ex. mutació demanial per a la construcció d'un Parc de Bombers Comarcal ), és la següent:

 • Justificació documental de l'entitat sol·licitant del seu caràcter públic i que els fins que perseguisca redunden de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.

 • Nota simple o certificat d'inscripció en el Registre de la Propietat.

 • Certificat de l'acord d'incorporació del bé a l'Inventari de béns, així com certificat del propi Inventari que incorpore l'afecció al servei públic corresponent i la seua valoració.

 • Exposició pública i certificat del seu resultat.

 • Plànol de les superfícies a cedir.

 • Informe urbanístic.

VII. Atès que l'òrgan competent per a la adopció de l'acord i, a la vista dels criteris seguits en expedients anteriors de mutació demanial, és el Ple de la corporació, amb el vot favorable de la majoria simple dels membres de la corporació presents.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar definitivament la mutació demanial externa per a la transmissió de la titularitat de la parcel·la que es relaciona a continuació, a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, amb destinació a la ubicació de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) , les obres de construcció de la qual seran a càrrec de la Generalitat Valenciana, així com totes aquelles obres necessàries per a l'adequació de l'IES Ramon Cid de Benicarló, i requerir l'acceptació per part de la Generalitat de l'esmentada transmissió.

NOM DE LA FINCA: Finca rústica sense nom determinat, en l'actualitat terrenys del Col·legi Públic Jaume I.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: :Urbana.

SITUACIÓ: Partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 503 i 504.

Límits:

 • Nord: Amb camí i parcel·la 365 propietat de la Sra. Joaquina Febrer Gellida.

 • Est: Amb camí que la separa de la parcel·la 366 propietat de la Sra. Cinta Pitarch Castillo.

 • Sud: Amb parcel·la 502 de la Sra. Carmen Pitarch Llorach i amb parcel·la 505 del Sr. Juan Solanes Tortes.

 • Oest: Amb camí que la separa de la parcel·la 372 de la Sra. Antonia Lores Foix i parcel·la 629 propietat del Sr. Antonio Llorach Roca.

SUPERFÍCIE SEGONS INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ: 9.120,00 m 2

SUPERFÍCIE SEGONS REGISTRE DE LA PROPIETAT: 8.631 m 2.

SUPERFÍCIE SEGONS DIRECCIÓ GENERAL DEL CADASTRE: 11.669,00 m 2.

NATURALESA DEL DOMINI: Servei públic.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Pasqual Forés Ferrer i Ana Ferrer Llorach la nua propietat, i la Sra. Mariana Llorach Marquès l'usdefruit d'una de les parcel·les que constitueixen la finca.

Escriptura atorgada el 12/05/1973 davant el notari el Sr. José Javier del Rio Chávarri, núm. de protocol 944.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Inscrita al Tom 315, Llibre 96, Foli 71, Finca 11396.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA:

Es destina per acord plenari de 25 d'abril de 1973 a centre docent i s'adquireix per a la construcció de 16 unitats escolars.

En l'actualitat sobre aquest terreny està construïda l'escola pública Jaume I, dedicada a aules de preescolar i EGB.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 12/05/1973

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 51.280.943 ptes.

Segon. Donar de baixa en l'Inventari General de Béns Municipals de l'Ajuntament de Benicarló el bé amb el número d'ordre 45.

Tercer. Considerar, tal com estableix l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, que si el bé no fóra destinat a l'ús o servei públic (Construcció d'una Escola Oficial d'Idiomes i adequació de l'IES Ramón Cid de Benicarló ) o deixa de destinar-se posteriorment, revertirà a l'Ajuntament de Benicarló transmetent , i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions .

Quart. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Cinqué. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per a complir i donar efectivitat a aquests acords.

PUNT 3r. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE REGULARITZACIÓ JURIDICOPATRIMONIAL DE LA PARCEL·LA EN LA QUAL S'UBICA L'INSTITUT D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JOAN COROMINES DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta formulat per la tècnica de Contractació de data 14 de gener de 2011.

«Antecedents de fet

I. L'Ajuntament de Benicarló, per acord plenari de data 25 de febrer de 1954, va oferir la cessió d'un solar per a la instal·lació d'un centre d'Ensenyament Mitjà Professional, propietat de l'Ajuntament, situat al passeig Marítim i carrer de València.

II. Per acord plenari de data 21 de gener de 1955, es va aprovar cedir gratuïtament tot el solar, propietat de l'Ajuntament, que dóna per l'oest a l'av. de Iecla, per l'est al carrer de València, pel nord a l'Hermandad Sindical de Labradores de Benicarló, Agustín Piñana Forés, Cosme Sorlí Pellicer, Ramon Soriano Arnau, Manuel Palau Pellicer i José Cornelles Amela i pel sud al pg. Marítim, d'una extensió superficial de 6.535 m2, al Ministeri d'Educació Nacional per a un institut laboral.

III. En l'esmentat solar el Ministeri d'Educació i Ciència va construir l'Institut de Formació Professional, que ocupava la superfície construïda de 5.120 m2 i la resta de la parcel·la es dedicava a zones esportives.

IV. Mitjançant l'escriptura atorgada el 31 gener 1958 davant el notari de Benicarló IGNACIO DE PRADA GUTIERREZ, l'alcalde de Benicarló, en representació de la corporació, va segregar de la finca matriu cedida al Ministeri d'Educació i Ciència per a la construcció de l'Institut, un solar situat a la partida de les Solades, d'extensió superficial 22,20 metres en la seua part frontal, que limita amb el passeig Marítim, 47 metres en la seua part esquerra que limita amb l'av. de Iecla, 46,30 metres en la seua part dreta que limita amb la resta de finca cedida i 33,40 metres en el seu fons que limita amb la finca de Pascual Piñana Guasch.

Aquesta segregació es va efectuar per cedir l'esmentada parcel·la a l'Institut Nacional de l'Habitatge per construir habitatges per al professorat de l'Institut Laboral de Benicarló que no van arribar a construir-se. Per aquest motiu, la corporació municipal, en data 18 abril 1983, va adoptar l'acord de revertir al patrimoni municipal l'esmentada parcel·la.

Sobre la superfície no ocupada inicialment en la construcció de l'edifici, en diferents fases i per part de la direcció de l'esmentat Institut es van realitzar obres de pavimentat per a poder practicar-hi activitats esportives, fins que per acord plenari de 26 de maig de 1988, es va aprovar retirar la cessió de l'ús de l'esmentat solar a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per considerar que desenvolupava les seues funcions en precari.

Pel que fa a la parcel·la que va ser objecte de cessió per a la construcció de l'Institut de Formació Professional, cal fer constar que tant la parcel·la com l'edifici construït es troben inventariats com a bé de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en virtut del Reial Decret de Transferències 2093/83 de 28 de juliol, i hi figura en el seu annex com a Institut de Formació Professional situat al passeig Marítim núm. 3 i 5 però l'Ajuntament no va atorgar escriptura pública de donació del referit immoble.

V. Mitjançant l'acord plenari de data 30 de juny de 1988, s'aprova agrupar dues finques municipals de les quals resulta la següent finca:

 • Urbana. Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, amb el núm. 3 de policia i que mesura la seua línia de façana 151 metres 50 centímetres, el seu lateral dret 41 metres 70 centímetres i el lateral esquerre 47 metres 70 centímetres i limita: dreta entrant amb la prolongació del c. de València, per l'esquerra amb l'av. de Iecla, per l'esquena amb casa i hort d'Agustín Piñana Forés i la finca d'Agustina Lluch Llorach i José Cornelles Amela i pel seu frontis amb el passeig Marítim. Amb una extensió superficial de 6.772 metres quadrats aproximadament.

Aquesta finca no consta en l'Inventari de Béns Municipal.

Dades registrals: Finca: 19.163, Tom 710, Llibre 187 del Registre de Vinaròs.

Nota marginal: D'aquesta finca es segrega una porció de 1.104 metres 70 decímetres quadrats que passa a formar la finca número 19.164, al foli 48 del llibre present, inscripció 1ª, per tant, queda reduïda aquesta finca a una superfície de 5.667 metres 35 decímetres quadrats.

De l'esmentada finca, en el mateix acord, s'aprova segregar de la finca resultant, la següent porció:

Solar per edificar, situat al passeig Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15 metres 40 centímetres en el seu front, que limita amb el passeig Marítim i 11 metres en xamfrà del passeig Marítim amb l'avinguda de Iecla, 39 metres 40 centímetres a la seua esquerra que limita amb l'av. de Yecla, en línia de 42 metres 80 centímetres i en línia de 4 metres, per la seua dreta, que limita amb la resta de la finca matriu, de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 4 metres, per la seua dreta, que limita amb la resta de la finca matriu, de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 4 metres, per la seua dreta, que limita amb la resta de la finca matriu, de la qual es segrega propietat de l' Ajuntament, i en línia de 38 metres 40 centímetres pel seu fons, que limita amb la finca de Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104 metres 70 centímetres quadrats, aproximadament.

Aquesta finca consta donada d'alta en l'Inventari de Béns municipal amb el núm. d'ordre 69, sense nom determinat, naturalesa: de propis amb una superfície en m2 de 1.100,00.

Dades registrals: Finca: 19.164, Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1ª Benicarló.

VI. Mitjançant la Sentència de data 19 de novembre de 1992 del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 1 de Vinaròs es desestima la demanda formulada (acció declarativa de domini) pel lletrat de la Generalitat Valenciana, contra l'Ajuntament de Benicarló, en la qual el demandant demana que es declare la propietat de la parcel·la que l'Ajuntament va cedir per a la construcció del Institut de Formació Professional, per entendre que no es pot parlar de donació per no haver estat atorgada l'escriptura pública, en faltar un requisit essencial de forma.

VII. Mitjançant la Sentència núm. 226/1994, de l'Audiència Provincial, Secció Segona-Civil, es desestima el recurs interposat pel lletrat de la Generalitat Valenciana contra l'Ajuntament de Benicarló, pel qual demana la revocació de la Sentència de data 19 de novembre de 1992, per entendre que la cessió no es va efectuar mitjançant l'atorgament de la corresponent escriptura pública, ni per qualsevol altre tipus de document, públic o privat, de manera que l'Ajuntament segueix sent propietari de la finca i conseqüentment, titular registral d'aquesta, tot i que quan es va produir la transferència de l'Estat a la Generalitat Valenciana la matèria d'educació, mitjançant el Reial Decret de Transferències 2093/83, de 26 de juliol, es transmetés indegudament la propietat del terreny i edifici esmentat.

VIII. En data 26 d'abril de 2001, la Conselleria de Cultura i Educació, a través de la Direcció General de Règim Econòmic, comunica a l'Ajuntament en relació amb la regularització patrimonial de l'IES Joan Coromines de Benicarló, que si bé figura en el Reial Decret 2093/1983, de 26 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració Estatal al Autonòmica en matèria d'educació, la cessió de la parcel·la per part de la corporació municipal al Ministeri d'Educació en el seu moment, no es va atorgar mitjançant la corresponent escriptura pública, per la qual cosa l'Ajuntament apareix com a titular registral de la finca. Per tant, amb la finalitat de dur a terme la regularització patrimonial de l'immoble propietat de l'Ajuntament que ocupa l'antic Centre de Formació Professional, actualment denominat Institut d'Educació Secundària Joan Coromines situat al passeig Marítim número 3 i 5, demanen a l'Ajuntament de Benicarló, entre altres, l'acord plenari de cessió gratuïta de la propietat de la parcel·la en què es troba construït l'IES Joan Coromines, situat al passeig Marítim núm. 3 i 5 de Benicarló.

Aquesta petició de regularització es reitera en l'any 2002, en el 2004, el 2007 i el 2008.

IX. Per acord de l'Ajuntament Ple de 27 de maig de 2010, s'aprova el següent:

«Primer. Incoar l'expedient administratiu de cessió gratuïta i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la que es relaciona a continuació a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en concret, per destinar-la a executar les obres d'ampliació i reforma de l'IES Joan Coromines de Benicarló.

"NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Pg. Marítim, cantonada amb l'av. de Iecla.

Límits:

Davant: Passeig Marítim en 22,20 m.

Esquerra: Av. de Iecla 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. Pascual Piñana Guarch.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Vicente Sagarriga, abans Borràs y Martínez Pizón, comte de Creixell, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de Vinaròs, el Sr. Francisco Mira, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1 ª.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. Ignacio de Prada y Gutiérrez el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la pda. de les Solades, avui pg. Marítim, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del c. de València, esquerra amb av. de Iecla i al darrere amb una casa amb hort del Sr. Agustín Piñana Forés i la finca de la Sra. Agustina Lluch Llorach i el Sr. José Cornelles Amela, i pel seu frontis amb el pg. Marítim.

Urbana. Solar per edificar situat a l'av. de Iecla, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al pg. Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el pg. Marítim i 11 metres de xamfrà amb el pg. Marítim amb l'av. de Iecla 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'av. de Iecla, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. Vicente Micó Giner, notari de Benicarló, núm. de protocol 1225."

Segon. Instruir l'expedient administratiu de cessió gratuïta en què cal acreditar el compliment dels requisits establerts a l'article 110.1 del Reglament de Béns, és a dir:

--La justificació documental de la pròpia entitat o Institució sol·licitant del seu caràcter públic.

--Una memòria demostrativa del fet que els fins que persegueix han de redundar de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.

--Certificat del secretari de la corporació en què conste que els béns figuren a l'Inventari aprovat per la corporació amb la esmentada qualificació jurídica.

--Informe de l'interventor de fons en què conste que no hi ha cap deute pendent de liquidació a càrrec del pressupost municipal.

--Dictamen subscrit per un tècnic que afirme que els béns no estan compresos en cap pla d'ordenació, reformes o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local, ni és previsible que ho siguen en els deu anys immediats.

Una vegada instruït l'expedient es sotmetrà a informació pública, durant un termini no inferior a quinze dies (art. 110.1.f RB).»

La publicació de l'anunci s'efectua en el BOP de Castelló núm. 87 de data 22 de juliol de 2010.

Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 17353 / 3 de novembre de 2010, la Conselleria d'Educació, a través de la Direcció General de Règim Econòmic, demana que l'acord de cessió no es referisca únicament a la parcel·la escolar de 1.100 m2 (pista esportiva) sinó també a la resta de superfície fins a completar la totalitat de la parcel·la escolar actual de 6.687,30 m2 ja que, segons es desprèn de les sentències ja esmentades, la titularitat d'aquesta correspon a l'Ajuntament, tot i que en la certificació cadastral consta com a titular la Generalitat.

Fonaments de dret

I. Atès el que disposa el Reial Decret 2093/1983, de 28 de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'educació.

II. Atès el que disposa l'article 4 del Reial Decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el Ministeri d'Educació i Ciència, en el qual s'estableix:

«Una vegada aprovat el programa de construccions escolars, les direccions provincials del Ministeri d'Educació i Ciència el traslladaran a les corporacions locals i sol·licitaran als ajuntaments, l'oferiment dels terrenys necessaris per a l'ús educatiu, en el termini màxim de tres mesos. A aquest efecte, aquests gestionaran l'obtenció d'aquests solars i justificaran les següents circumstàncies:

a) Acord del Ple de l'Ajuntament, en el qual conste la posada en disposició o cessió del solar.

b) Garantia de la propietat municipal del solar i autorització del titular registral per al començament de les obres.

c) Cèdula urbanística o document que reflectisca les circumstàncies urbanístiques en vigor, emplenat pels serveis municipals competents.

No obstant això, quan es tracte de cessió de solars per a centres docents públics d'educació secundària o de règim especial, els municipis han de remetre tota la documentació indicada a l'article 110 del Reglament de Béns de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986 , de 13 de juny.

III. Atès el que disposa la disposició addicional quinzena punt quart de la Llei Orgànica 2 / 2006, de 3 de maig, d'Educació, en què s'estableix que: « Els municipis cooperaran amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents » .

IV. Atès el que disposa l'article 33.3 o) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Generalitat Valenciana, en el qual s'estableix que: «Els municipis valencians tenen competències pròpies, entre altres, les referents a la participació en la programació de l'ensenyament i cooperar amb l'administració educativa a la creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria, la conservació, manteniment i vigilància dels edificis i recintes de les escoles públiques d'educació infantil, educació primària i educació especial; cooperar amb l'administració educativa a la obtenció de solars per a la construcció de nous centres públics.»

Atès el que disposen els articles 180 i 182 del text legal, en relació amb l'alteració automàtica de la qualificació jurídica dels béns i la mutació demanial externa, respectivament.

V. Atès el que disposa article 44 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que estableix que: «La Generalitat ha d'adquirir la propietat dels béns i drets patrimonials o demanials que li cedisquen altres administracions públiques per a destinar-los a un ús públic o a la prestació de serveis compentència de la Generalitat.»

VI. Atès el que disposen els articles 79 a 83 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en especial, l'article 81 de l'esmentat text.

VII. Atès el que disposa article 37, en relació amb la disposició addicional onzena de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, en relació amb la mutació demanial externa.

VIII. Atès el que disposen els articles 74 a 87 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

IX. Atés el que disposa el Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, s'eleva a l'Ajuntament Ple, la següent:

PROPOSTA D'ACORD

Primer. Deixar sense efectes l'acord plenari adoptat en data 27 de maig de 2010, pel qual s'aprova iniciar expedient administratiu de cessió gratuïta de la parcel de 1.100 m2 situada al passeig Marítim cantonada amb l'av. de Iecla la descripció de la qual consta en la part dispositiva del citat acord.

Segon. Regularitzar la situació juridicopatrimonial de la parcel·la sobre la qual està construït l'IES Joan Coromines d'aquesta ciutat i, en conseqüència, aprovar l'alteració automàtica de la qualificació jurídica de la finca que a continuació es descriu, de manera que la seua qualificació de bé patrimonial passaria a ser demanial afectat a un servei públic, per haver estat adscrita per més de vint anys a un servei públic (ús dotacional docent, clau D, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent):

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Pg. Marítim, cantonada amb l'av. de Iecla.

Límits:

Davant: Passeig Marítim en 22,20 m.

Esquerra: Av. de Iecla 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. Pascual Piñana Guarch.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Vicente Sagarriga, abans Borràs y Martínez Pizón, comte de Creixell, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de Vinaròs, el Sr. Francisco Mira, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1 ª.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. Ignacio de Prada y Gutiérrez el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la pda. de les Solades, avui pg. Marítim, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del c. de València, esquerra amb av. de Iecla i al darrere amb una casa amb hort del Sr. Agustín Piñana Forés i la finca de la Sra. Agustina Lluch Llorach i el Sr. José Cornelles Amela, i pel seu frontis amb el pg. Marítim.

Urbana. Solar per edificar situat a l'av. de Iecla, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al pg. Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el pg. Marítim i 11 metres de xamfrà amb el pg. Marítim amb l'av. de Iecla 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'av. de Iecla, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. Vicente Micó Giner, notari de Benicarló, núm. de protocol 1225.»

Tercer. Rectificar, en l'Inventari de Béns Municipal, la qualificació jurídica de la finca amb el número d'ordre 69, modificant la seua qualificació jurídica de bé patrimonial a bé demanial afectat a un servei públic (ús dotacional docent, clau D, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent).

Quart. Donar d'alta en l'Inventari de Béns Municipal, la finca propietat de l'Ajuntament de Benicarló que es descriu a continuació, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic afectat a un servei públic (ús dotacional docent):

Urbana. Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, amb el núm. 3 de policia i que mesura 5.667 metres 35 decímetres quadrats i limita: dreta entrant prolongació del c. de València, per l'esquerra amb l'av. de Iecla, per l'esquena amb casa i hort d'Agustín Piñana Forés i la finca d'Agustina Lluch Llorach i José Cornelles Amela i pel seu frontis amb el passeig Marítim.

Datos registrales: Finca: 19.163, Tomo 710, Libro 187, Folio 46, inscripción primera del Registro de Vinaros.

Adquirida per agrupació, formalitzada el dia 7 de novembre de 1988, Javier Micó Giner.

Cinqué. Aprovar la mutació demanial externa i, en conseqüència, la transmissió de la titularitat de les dues finques que es relacionen a continuació a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per tal que es destinen a executar les obres d'ampliació i reforma de l'Institut d'Educació Secundària Joan Coromines de Benicarló i requerir l'acceptació per part de la Generalitat Valenciana d'aquesta transmissió:

1) PRIMERA FINCA:

Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, sense número de policia, d'extensió superficial quinze metres i quaranta centímetres en el seu front que limita amb el passeig Marítim i onze metres en xamfrà del passeig Marítim amb l'avinguda de Iecla, trenta-nou metres i quaranta en la seua part esquerra que limita amb l'av. Yecla, quaranta-dos metres i vuitanta centímetres per l'esquerra que limita amb la resta de la finca i quatre metres per la seua part dreta que limita amb la mateixa resta, i trenta-vuit metres i quaranta centímetres pel seu fons que limita amb Pascual Piñana Guasch. Té una extensió superficial de mil cent quatre metres i setanta decímetres quadrats.

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Pg. Marítim, cantonada amb l'av. de Iecla.

Límits:

Davant: Passeig Marítim en 22,20 m.

Esquerra: Av. de Iecla 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. Pascual Piñana Guarch.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bien de dominio público afectado a un servicio público

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Vicente Sagarriga, abans Borràs y Martínez Pizón, comte de Creixell, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de Vinaròs, el Sr. Francisco Mira, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1 ª.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. Ignacio de Prada y Gutiérrez el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la pda. de les Solades, avui pg. Marítim, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del c. de València, esquerra amb av. de Iecla i al darrere amb una casa amb hort del Sr. Agustín Piñana Forés i la finca de la Sra. Agustina Lluch Llorach i el Sr. José Cornelles Amela, i pel seu frontis amb el pg. Marítim.

Urbana. Solar per edificar situat a l'av. de Iecla, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al pg. Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el pg. Marítim i 11 metres de xamfrà amb el pg. Marítim amb l'av. de Iecla 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'av. de Iecla, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. Vicente Micó Giner, notari de Benicarló, núm. de protocol 1225.»

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1871125BE8717S0001UU

2) SEGONA FINCA :

Urbana. Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, amb el núm. 3 de policia i que mesura 5.667 metres 35 decímetres quadrats i limita: dreta entrant prolongació del c. de València, per l'esquerra amb l'av. de Iecla, per l'esquena amb casa i hort d'Agustín Piñana Forés i la finca d'Agustina Lluch Llorach i José Cornelles Amela i pel seu frontis amb el passeig Marítim.

Dades registrals: Finca: 19.163, Tom 710, Llibre 187, Foli 46, inscripció primera del Registre de Vinaròs.

Adquirida per agrupació, formalitzada el dia 7 de novembre de 1988, Javier Micó Giner.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1871124BE8717S0001ZU

Sisé. Donar de baixa enl'Inventari General de Béns Municipal de l'Ajuntament de Benicarló les dos finques que es relacionen en el punt cinquè de la part dispositiva de la present proposta. »

Seté. Considerar, tal com estableix l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, que si el bé no fóra destinat a l'ús o servei públic ( executar les obres d'ampliació i reforma de l'Institut d'Educació Secundària Joan Coromines de Benicarló) o deixa de destinar-se posteriorment , revertirà a l'Ajuntament de Benicarló transmetent , i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions .

Vuité. Exposar al públic el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, durant un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, perquè puga ser examinat i poder presentar-hi, en el mateix termini, les al·legacions que estimen pertinents, aplicant com determina l'article 110.f), en relació amb l'article 8 del vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals, de 13 de juny de 1986, amb l'advertiment que en el cas que no es presenten al·legacions s'entendrà automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

Nové. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Desè. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per a complir i donar efectivitat a aquests acords »

Atés que en el si de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni de data 18 gener 2011 intervé el Sr. Cuenca per manifestar que la transmissió de la titularitat de les dues finques esmentades a la Generalitat Valenciana, no s'ha de condicionar únicament a que s'executen les obres d'ampliació i reforma de l'Institut d'Educació Secundària Joan Coromines de Benicarló, sinó també al fet que s'executen les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes a la finca núm. 45 de l'Inventari de Béns de l'Ajuntament en la qual es troba construïda l'escola públic Jaume I.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Deixar sense efectes l'acord plenari adoptat en data 27 de maig de 2010, pel qual s'aprova iniciar expedient administratiu de cessió gratuïta de la parcel de 1.100 m2 situada al passeig Marítim cantonada amb l'av. de Iecla la descripció de la qual consta en la part dispositiva del citat acord.

Segon. Regularitzar la situació juridicopatrimonial de la parcel·la sobre la qual està construït l'IES Joan Coromines d'aquesta ciutat i, en conseqüència, aprovar l'alteració automàtica de la qualificació jurídica de la finca que a continuació es descriu, de manera que la seua qualificació de bé patrimonial passaria a ser demanial afectat a un servei públic, per haver estat adscrita per més de vint anys a un servei públic (ús dotacional docent, clau D, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent):

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Pg. Marítim, cantonada amb l'av. de Iecla.

Límits:

Davant: Passeig Marítim en 22,20 m.

Esquerra: Av. de Iecla 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. Pascual Piñana Guarch.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bé de propis.

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Vicente Sagarriga, abans Borràs y Martínez Pizón, comte de Creixell, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de Vinaròs, el Sr. Francisco Mira, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1 ª.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. Ignacio de Prada y Gutiérrez el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la pda. de les Solades, avui pg. Marítim, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del c. de València, esquerra amb av. de Iecla i al darrere amb una casa amb hort del Sr. Agustín Piñana Forés i la finca de la Sra. Agustina Lluch Llorach i el Sr. José Cornelles Amela, i pel seu frontis amb el pg. Marítim.

Urbana. Solar per edificar situat a l'av. de Iecla, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al pg. Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el pg. Marítim i 11 metres de xamfrà amb el pg. Marítim amb l'av. de Iecla 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'av. de Iecla, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. Vicente Micó Giner, notari de Benicarló, núm. de protocol 1225.»

Tercer. Rectificar, en l'Inventari de Béns Municipal, la qualificació jurídica de la finca amb el número d'ordre 69, modificant la seua qualificació jurídica de bé patrimonial a bé demanial afectat a un servei públic (ús dotacional docent, clau D, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent).

Quart. Donar d'alta en l'Inventari de Béns Municipal, la finca propietat de l'Ajuntament de Benicarló que es descriu a continuació, amb la qualificació jurídica de bé de domini públic afectat a un servei públic (ús dotacional docent):

Urbana. Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, amb el núm. 3 de policia i que mesura 5.667 metres 35 decímetres quadrats i limita: dreta entrant prolongació del c. de València, per l'esquerra amb l'av. de Iecla, per l'esquena amb casa i hort d'Agustín Piñana Forés i la finca d'Agustina Lluch Llorach i José Cornelles Amela i pel seu frontis amb el passeig Marítim.

Dades registrals: Finca: 19.163, Tom 710, Llibre 187, Foli 46, inscripció primera del Registre de Vinaròs.

Adquirida per agrupació, formalitzada el dia 7 de novembre de 1988, Javier Micó Giner.

Cinqué. Aprovar la mutació demanial externa i, en conseqüència, la transmissió de la titularitat de les dos finques que es relacionen a continuació a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, a fi que es destinen a executar les obres d'ampliació i reforma de l'Institut d'Educació Secundària Joan Coromines de Benicarló i condicionat al fet que s'executen les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes en la finca núm. 45 de l'Inventari de Béns de l'Ajuntament en què està construït el col·legi públic Jaume I i, en conseqüència, requerir l'acceptació per part de la Generalitat Valenciana de la citada transmissió:

1) PRIMERA FINCA:

Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, sense número de policia, d'extensió superficial quinze metres i quaranta centímetres en el seu front que limita amb el passeig Marítim i onze metres en xamfrà del passeig Marítim amb l'avinguda de Iecla, trenta-nou metres i quaranta en la seua part esquerra que limita amb l'av. Yecla, quaranta-dos metres i vuitanta centímetres per l'esquerra que limita amb la resta de la finca i quatre metres per la seua part dreta que limita amb la mateixa resta, i trenta-vuit metres i quaranta centímetres pel seu fons que limita amb Pascual Piñana Guasch. Té una extensió superficial de mil cent quatre metres i setanta decímetres quadrats.

«NOM DE LA FINCA: Solar sense nom determinat.

NATURALESA DE L'IMMOBLE: Urbana.

SITUACIÓ: Pg. Marítim, cantonada amb l'av. de Iecla.

Límits:

Davant: Passeig Marítim en 22,20 m.

Esquerra: Av. de Iecla 46,30 m.

Est: Resta de la finca cedida per l'Institut de Formació Professional, en 46,30 m.

Fons: Finca del Sr. Pascual Piñana Guarch.

SUPERFÍCIE: 1.100,00 m2

NATURALESA DEL DOMINI: Bien de dominio público afectado a un servicio público

TÍTOL EN VIRTUT DEL QUAL S'ATRIBUEIX AL MUNICIPI: Per compra al Sr. Vicente Sagarriga, abans Borràs y Martínez Pizón, comte de Creixell, mitjançant l'escriptura atorgada davant del notari de Vinaròs, el Sr. Francisco Mira, el 3 d'octubre de 1923.

SIGNATURA D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE LA PROPIETAT: Tom 710, Llibre 187, Foli 48, Finca 19.164, Inscripció 1 ª.

DESTINACIÓ I ACORD QUE HO DISPOSA: Per acord de 29 de gener de 1958 es cedeix a l'Institut Nacional de la Vivenda per a la construcció de viviendes per als professors. Transcorreguts 25 anys sense complir les condicions, per acord plenari de 18 abril 1983, reverteix al patrimoni municipal, de conformitat amb els art. 97 de Reglament de Béns de les Entitats Locals de 27 de maig de 1995.

Escriptura de cessió atorgada davant notari, el Sr. Ignacio de Prada y Gutiérrez el 31 de gener de 1958.

DRETS REALS CONSTITUÏTS AL SEU FAVOR: No en consten.

DRETS REALS QUE GRAVEN LA FINCA: No en consten.

DRETS PERSONALS EN RELACIÓ AMB AQUESTA: No en consten.

DATA D'ADQUISICIÓ: 03/10/1923

VALOR QUE CORRESPONDRIA EN VENDA A L'IMMOBLE: 14.121.579 ptes.

OBSERVACIONS:

Per acord plenari de 30 de juny de 1988 es van agrupar les següents finques municipals:

Urbana. Solar per a edificar, situat a la pda. de les Solades, avui pg. Marítim, que mesura la seua unitat de façana 151,50 ml, el seu lateral dret 41,70 ml, i el lateral esquerre 47,70 ml, i fita a la dreta entrant amb la prolongació del c. de València, esquerra amb av. de Iecla i al darrere amb una casa amb hort del Sr. Agustín Piñana Forés i la finca de la Sra. Agustina Lluch Llorach i el Sr. José Cornelles Amela, i pel seu frontis amb el pg. Marítim.

Urbana. Solar per edificar situat a l'av. de Iecla, d'extensió superficial de 24 m de longitud i 11 de latitud, és a dir 264 m2.

De la finca resultant de l'agrupació, se segrega la següent porció divisa de la resta:

Solar per edificar situat al pg. Marítim d'aquesta ciutat, sense número de policia, d'extensió superficial 15,40 m. que, al seu davant, limita amb el pg. Marítim i 11 metres de xamfrà amb el pg. Marítim amb l'av. de Iecla 39,40 m. A l'esquerra, fita amb l'av. de Iecla, en línia de 42,80 m i en línia de 4 m per la dreta, que limita amb la resta de la finca matriu de la qual es segrega, propietat de l'Ajuntament, i en línia de 38,40 m pel seu fons que limita amb la finca del Sr. Pascual Piñana Guarch. Té una extensió de 1.104,70 m2, aproximadament.

L'anterior agrupació i segregació es va dur a terme en escriptura pública atorgada el dia 7 de novembre de 1988, davant el Sr. Vicente Micó Giner, notari de Benicarló, núm. de protocol 1225.»

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1871125BE8717S0001UU

2) SEGONA FINCA :

Urbana. Solar per edificar situat al passeig Marítim de la ciutat de Benicarló, amb el núm. 3 de policia i que mesura 5.667 metres 35 decímetres quadrats i limita: dreta entrant prolongació del c. de València, per l'esquerra amb l'av. de Iecla, per l'esquena amb casa i hort d'Agustín Piñana Forés i la finca d'Agustina Lluch Llorach i José Cornelles Amela i pel seu frontis amb el passeig Marítim.

Dades registrals: Finca: 19.163, Tom 710, Llibre 187, Foli 46, inscripció primera del Registre de Vinaròs.

Adquirida per agrupació, formalitzada el dia 7 de novembre de 1988, Javier Micó Giner.

REFERÈNCIA CADASTRAL: 1871124BE8717S0001ZU

Sisé. Donar de baixa enl'Inventari General de Béns Municipal de l'Ajuntament de Benicarló les dos finques que es relacionen en el punt cinquè de la part dispositiva de la present proposta. »

Setè. Considerar, tal com estableix l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, que si el bé no fóra destinat a l'ús o servei públic ( executar les obres d'ampliació i reforma de l'Institut d'Educació Secundària Joan Coromines de Benicarló i executar les obres de construcció de l'Escola Oficial d'Idiomes a la finca núm. 45 de l'Inventari de Béns de l'Ajuntament en la qual es troba construït l'escola pública Jaume I) o deixa de destinar-se posteriorment, revertirà a l'Ajuntament de Benicarló transmetent i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessos ions .

Vuité. Exposar al públic el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, durant un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, perquè puga ser examinat i poder presentar-hi, en el mateix termini, les al·legacions que estimen pertinents, aplicant com determina l'article 110.f), en relació amb l'article 8 del vigent Reglament de Béns de les Entitats Locals, de 13 de juny de 1986, amb l'advertiment que en el cas que no es presenten al·legacions s'entendrà automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

Nové. Traslladar aquest acord a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i a la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

Desé. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per a complir i donar efectivitat a aquests acords

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 4t. PROPOSICIÓ A L'APROVACIÓ ABONAMENT D'INDEMNITZACIÓ PER ASSEGURANÇA DE VIDA. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 28 de juny de 2010, relatiu a l'aprovació d'abonament d'indemnització per assegurança de vida.

El Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista explica que davant l'objecció que efectua el viceinterventor i per ser conseqüents amb la decisió presa en altres assumptes que s'han sotmés al Ple amb altres tipus d'objeccions, el seu grup s'abstindrà sense entrar en el fons de l'assumpte.

L'alcalde recorda que aquest tema estava consensuat amb els portaveus dels grups municipals socialista i del Bloc i així li consta, a més diu que està present el portaveu del grup municipal socialista que ho pot ratificar. No obstant això i davant la no existència de consens en aquest moment, l'alcalde proposa la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia.

Sotmesa a votació aquesta proposta, la corporació, amb el vot favorable de 12 dels assistents, 2 en contra --representants del grup municipal BLOC-- i 6 abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda la retirada d'aquest punt de l'ordre del dia.

PUNT 5é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL SERVEI DEL CENTRE DE DIA DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS I TRASPÀS DE LA GESTIÓ A L'OACSE, APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MEMÒRIA EXPLICATIVA, DE LA PROPOSTA DE REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR I DE LA PROPOSTA DE PLA DE VIABILITAT DEL SERVEI MUNICIPAL DEL CENTRE DE DIA DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS. Se sotmet a consideració de la corporació dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social, sobre la creació del Servei de Centre de Dia de Persones Majors Dependents i traspàs de la seua gestió a l'Organisme Autònom Centres Socials Especialitzats.

En primer lloc, intervé la Sra. Miralles Ferrando, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que el seu grup votarà a favor, atés que s'està reivindicant durant tota la legislatura i que ja va començar en l'anterior govern. Continua dient que aquest centre de dia porta quatre anys tramitant-se i no saben si portar-ho a aprovació en aquests moments respon a una voluntat de l'equip de govern de posar-ho en marxa o si respon a un final de legislatura i, per tant, s'ha d'aprovar perquè vénen eleccions. Explica, però, que el grup municipal socialista donarà suport a aquesta aprovació, però hi ha dues qüestions que no els queden clares i volen que se'ls done resposta a aquestes. La primera fa referència a la plantilla, sobre la qual no saben si el personal s'ha de contractar de nou o si està treballant en altres centres de l'OACSE. Diu que el dia de la Comissió els van dir que com la majoria no tenen jornada completa, completarien la jornada al Centre de Dia i, al respecte, la pregunta que es fan és si això és tècnicament possible. Demana que, si això és així, els agradaria tindre un informe jurídic que ho corroborara. Diu, però, que, de moment, no l'han vist. Aquest és el primer dubte. En segon lloc, pregunta que, si és que s'ha de contractar personal nou, segons consta en l'expedient, l'informe del viceinterventor diu que segons l'avantprojecte de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2011, «se establece que durante el año 2011 el número total de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público, delimitado en el artículo anterior será como máximo igual al 10% de la tasa de reposición de efectivos y se concentra en los sectores y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales». Per tant, considera que, segons l'informe esmentat, de personal nou, no se'n pot contractar. Diu que, com a màxim, se'n podria contractar un i no entra dins dels plans. Per tant, si no se'n pot contractar de personal nou, creu que l'única forma de cobrir esta plantilla és amb el personal del Centre del Collet. Aleshores, pregunta, si el Centre del Collet passa a mans de la Conselleria, com ja fa temps que van anunciar, si el personal fix d'allí passaria al Centre de Dia, perquè l'interí es quedaria treballant a la Conselleria. De totes maneres, també és aquesta la pregunta que es fan. D'altra banda, també volen saber com està la qüestió del Centre del Collet, perquè l'última vegada que ho van preguntar aquí al Ple, el senyor alcalde els va dir que s'estava negociant. Per tant, diu que, de moment, no saben si d'este centre es farà càrrec la Conselleria o no se'n farà càrrec. A més, considera que la segona qüestió que no els queda clara i diu que ja van preguntar a la Comissió quin preu hauran de pagar els usuaris del Centre de Dia i la Sra. Vallés els va dir que les places eren públiques i gratuïtes. Ara bé, reconeix que potser no ho van entendre bé, perquè, en la segona comissió, quan estava la coordinadora de Serveis Socials ho va tornar a explicar. Per tant, torna a demanar que se li aclarisca si això és així, que les places són places municipals, però que se cedixen a la Conselleria perquè la Conselleria establisca el preu que han de pagar els usuaris i si este preu està en funció dels ingressos que tenen els usuaris o dels ingressos que tenen els familiars. Pregunta també si s'establix una subvenció de fins el 38 EUR/dia i per usuari. D'altra banda, tampoc no tenen clar, igual que el viceinterventor, per què si tot este preu s'establix per part de la Conselleria i no paga la Conselleria, que pagaran els usuaris, per què no repercutix d'alguna manera en les arques municipals. Concretament, vol saber quina part ha de pagar l'Ajuntament si la Conselleria no arriba a este total de subvenció. La Sra. Miralles creu que això també ho haurien d'aclarir. Finalment, considera que s'hauria de fixar un preu públic del servei igual com tenim al Centre Geriàtric on tenim un preu públic del servei. De fet, creu que aquestes dues qüestions fan dubtar que el servei de Centre de Dia es puga portar a terme imminentment, com han anunciat per a este mes o el mes que ve. Pensa que són coses que no estan massa clares, sobretot el tema de la plantilla. A més, creu que el Centre de Dia és necessari, però que ja neix insuficient perquè, tal com ha dit abans, perquè Benicarló és un poble de 27.000 habitants i només se'n podran beneficar d'este servei 16 persones, i això són molt poques persones. A més, el local no sap si és el més adient per a aquest servei, ja que no té jardins i els menjars s'han de donar en dos torns, de vuit en vuit. Totes aquestes qüestions són les que els fan dubtar que puga posar-se en marxa imminentment o que la cosa funcione com hauria de funcionar.

Seguidament, pren la paraula la Sra. Vallés Burriel, regidora de l'Àrea de Benestar Social, per a dir que és cert que el projecte del Centre de Dia es va iniciar en l'anterior legislatura i que no es va poder traure a licitació. Per això durant aquesta legislatura s'ha tornar a iniciar des del principi tota la tramitació, la revisió del projecte, s'ha tret a licitació i finalment s'han pogut executar les obres. Explica que un dels motius ha sigut que s'han hagut de buscar els diners i que al final, ha sigut el segon Pla Estatal, en virtut del qual, s'han pogut fer les obres. A més, diu que s'ha hagut que buscar finançament per a tot l'equipament que porta el Centre, que són aproximadament 50.000EUR. En aquestos moments, explica, el Centre està preparat i equipat, ja que ens han passat pràcticament vuit mesos en documentació i s'ha tramitat tot el tema de la corresponent autorització, el pla de viabilitat, el reglament de règim interior, la llicència ambiental, la llicència d'obertura, tot i que opina que, a vegades, la burocràcia se'ns menja. Tot i això, considera que tots els problemes que han anat sortit s'han anat resolent i ara ja està tot legalitzat i les instal·lacions preparades. Per això, diu que s'ha pogut portar al Ple del mes de gener, per tal que l'OACSE puga incorporar en el seu pressupost la seua plantilla, la previsió d'este Centre, perquè si no ho portaven avui i en l'OACSE no s'incorporava la plantilla i el pressupost, explica que podríem passar quatre mesos més per poder dotar el personal. En relació amb els dubtes plantejats per la Sra. Miralles, la Sra. Vallés contesta que, respecte de la plantilla, hi ha onze places. Explica que la forma de dotació en l'Organisme Autònom sí que preveu la mobilitat de personal i que el propi personal de l'Organisme Autònom pot fer funcions en tots els centres. De fet, explica que hi ha un treballador social que fa les funcions en tots els centres i que l'únic que cal fer és assignar a una persona les funcions d'allí. Diu que, atès que en el conveni que es va aprovar en la legislatura, --que per això era precís aprovar un conveni--, es recollia la mobilitat entre centres, qualsevol treballador pot fer funcions en diferents centres. De fet, hi ha diversos treballadors que estan fent funcions en els diferents centres. Explica que falta incorporar la plantilla el personal previst, perquè no s'ha portar en la Junta Rectora que s'ha d'incorporar. Diu que, aleshores, es revisarà i es mirarà de quina manera s'ha de cobrir eixa gent i com s'ha de cobrir. Respecte del traspàs del Collet, diu que estan en negociacions, ja que, de moment, les condicions que ofereixen no són les que ells pensen que són les més interessants per a tots (usuaris, treballadors, famílies i Ajuntament) i s'està negociant per arribar a un acord. En relació amb el preu públic, diu que la Sra. Miralles no ho va entendre bé, ja que les places no són gratuïtes. Explica que, en el cas del geriàtric, hi ha 64 places; 36 d'assistides que es regulen per un preu públic fixat per la Conselleria i 28 places de l'Ajuntament, mitjançant un preu públic aprovat per l'Ajuntament. Diu que el preu públic que fixa la Conselleria per a les places assistides es calcula sobre la base de les pensions i ingressos que té l'usuari i no la seua família. Per aixó, en el cas del Centre de Dia, on hi haurà 16 places de la Conselleria, serà aquesta la que fixarà el preu públic que corresponga i l'Ajuntament en aquest cas no ha de posar res. Finalment, diu que es firma un conveni a principis d'any, en una aportació econòmica i uns preus públics estimats, que són les aportacions que ells faran i, a partir d'ací, l'Ajuntament no ha de posar res.

De nou, fa ús de la paraula la Sra. Miralles per a manifestar que el tema del preu públic els ha quedat clar, però que en el tema de la plantilla la Sra. Vallés li està donant la raó. Considera que, per el que ha dit la Sra. Vallés, la qüestió de la plantilla no la tenen massa clara. Respecte de la mobilitat de personal, el grup municipal socialista continua tenint dubtes que això es puga fer. De fet, diu que no sap si el senyor secretari voldrà afegir alguna cosa, però, no obstant, li agradaria veure estos convenis i comprovar on consta que hi ha una mobilitat de personal i, per altra banda, li agradaria veure-ho perquè segons la Llei de Pressupostos no es pot contractar personal nou. Per això, creu que l'equip de govern, a hores d'ara, no ho té clar com cobrir el servei i, per tant, quan ho tinguen clar vol que li ho expliquen.

Finalment, la Sra. Vallés manifesta que la relació de llocs de treball de l'Organisme respecte del Centre de Dia i la plantilla encara s'està fent i passarà en la pròxima Junta Rectora i allí es posaran les places, tal com s'hagen de cobrir. Si l'informe del secretari diu que no es poden crear places, doncs aleshores, s'hauran de buscar la vida, però la idea és cobrir-les, però li demana que estiga tranquil·la que si no les poden cobrir, l'equip de govern obrirà el centre perquè les buscaran d'on siga, ja que sí que hi ha una previsió de com s'han de cobrir eixes places. Acaba la intervenció ressaltant que, tot i que sap que 16 places són suficients per a una població com la de Benicarló i ja hi ha 40 sol·licituds, hem de pensar també que a Benicarló s'està treballant també per obrir la Unitat d'Alzheimer i diu que l'obriran ja perquè s'està treballant constantment en aquesta tasca i tant de bo, quan l'òbriguen, tinguen llista d'espera.

Relació de fets

Atès que l'Àrea de Benestar Social està tramitant la posada en marxa d'un Centre de Dia per a Persones Majors Dependents, ubicat als locals municipals del carrer del Nou d'Octubre, 25 cantonada amb l'av. de València.

Atès que, tramitada a Conselleria de Benestar Social la sol·licitud de registre i autorització d'aquest servei i emplenada la documentació preceptiva, s'està a l'espera de la imminent notificació del registre i autorització d'aquest servei per part d'aquesta.

Atès que consta en l'expedient la concessió, per Decret de data 23 de desembre de 2010 del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de la llicència d'obertura per a aquesta activitat.

Atès que el personal tècnic de l'Àrea de Benestar Social i de l'OACSE ha redactat, en relació a l'activitat, els següents documents relatius al funcionament: proposta de memòria explicativa, proposta de reglament de règim interior i pla de viabilitat. Aquest documents s'han incorporat a l'expedient.

Atès que, en relació a la creació del servei, una vegada realitzats els informes per part del secretari i viceinterventor municipals, la tinenta d'alcalde de l'Àrea de Benestar Social convoca la sessió extraordinària i urgent de la Comissió Informativa de Benestar Social el 13 de gener de 2011, en la qual es seus membres acorden per unanimitat aprovar la proposta presentada i proposen a l'Ajuntament Ple l'adopció de l'acord següent: «Aprovar la creació del Servei Municipal Centre de Dia de Persones Majors Dependents i traspassar la gestió a l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats».

Atès que l'acord adoptat es refereix només a la creació del servei i el traspàs de la gestió a l'OACSE, per la qual cosa per a completar l'expedient i d'acord amb les indicacions de Secretaria, resta pendent l'aprovació dels esmentats documents (proposta de memòria explicativa, proposta de reglament de règim interior i pla de viabilitat per a la creació del Centre de Dia per a Persones Majors Dependents).

Fonaments de dret

Ordre de 4 de febrer de 2005 de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula el règim d'autorització i funcionament dels centres de serveis socials especialitzats per a l'atenció de les persones majors (DOGV núm.4945, de 14/02/2005)

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, capítol II, referit a activitats i serveis, article 85 punts 2 i 3.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de l'Àrea de Benestar Social, el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar la creació del servei municipal Centre de Dia de Persones Majors Dependents de Benicarló i traspassar la gestió a l'Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats.

Segon. Aprovar la proposta de Memòria explicativa del Centre de Dia de Persones Majors Dependents de Benicarló.

Tercer. Aprovar la proposta de Pla de Viabilitat per al Centre de Dia de Persones Majors Dependents de Benicarló

Quart. Aprovar inicialment el Reglament de Règim Interior per al Funcionament del Centre de Dia de Persones Majors Dependents de Benicarló.

PUNT 6é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS PER A LA FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES DURANT L'EXERCICI 2011. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 14 de gener de 2011, sobre la concurrència a la convocatòria d'ajudes econòmiques per a l'educació de persones adultes.

Atès que al DOGV número 6419 de data 17 de desembre de 2010, apareix publicada l'Ordre de 241 e novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que desenvolupen l'educació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2011.

Atès que aquest Ajuntament reuneix els requisits exigits a la base segona de l'esmentada ordre.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, una subvenció de CINQUANTA-SIS MIL VUIT CENTS SEIXANTA-SET EUROS I CATORZE CÈNTIMS (56.867,14 euros), per ajudar a les despeses que comporta els costos del professorat i del funcionament del programa d'EPA a Benicarló, comprometent-se al compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció, en cas de resultar-ne beneficiaris.

Per a aquestes despeses estan previstes en el esborrador del pressupost de 2011, pendent d'aprovació, les següents partides en les aplicacions pressupostaries que a continuació s'indiquen:

Despeses

Aplicació pressupostària

Personal docent

1.1 Retribucions

323.13100

1.2 S. Social

211.16000

Altres despeses corrents

2.1 Personal no docent retribucions.

331.12004-331.12006-331.12100-331.12101

Personal no docent S. Social

211.16000

02/02 Arrendaments

323.20300

03/02 Reparacions

323.21300

02/04 Material d'oficina

323.22000

02/06 Subministraments

323.22100-323.22102

07/02 Comunicacions

323.22200

02/09 Altres

323.22001-323.22105-323.22199-323.22300

323.22601-323.22609-323.22706-323.23020

323.23100-323.48900

Segon. Facultar l'Alcaldia, per a firmar tots aquells documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 7é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PER AL MANTENIMENT DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU PER A L'ANY 2011. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada per l'Alcaldia de data 14 de gener de 2011.

Atès que al DOGV número 6419 de data 17 de desembre de 2010, apareix publicada l'Ordre de 21 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris d'ensenyances elementals o professionals de Música, durant l'exercici 2011.

Atès que aquest Ajuntament reuneix la totalitat dels requisits exigits a la convocatòria.

Ateses les considerables despeses que suposa el funcionament del Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu per a l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, una subvenció de CINC CENTS NORANTA SIS MIL DOS CENTS DÈSSET EUROS I VINT-I-CINC CÈNTIMS (596.217,25 euros), per ajudar a sufragar les despeses que comporta el funcionament del Conservatori Professional de Música Municipal Mestre Feliu i comprometre's al compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció, així com a incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l'ajuntament per a l'actual exercici.

Segon. Facultar l'Alcaldia per a firmar tots aquells documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES AMB RESERVA D'APROFITAMENT SUBSCRIT EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2010. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla Especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

 2. Vist que en data 1 de desembre de 2010, s'ha subscrit el corresponent conveni amb la mercantil Herederos de Francisco Barreda, SL, propietària de la parcel·la 136 del polígon 11, afectada pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per catorze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni de cessió i reserva d'aprofitament, subscrit en data 1 de desembre de 2010, amb la mercantil Herederos de Francisco Barreda, SL, per a l'adquisició de terrenys afectats pel Projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, l'1 de desembre 2010

ES REUNEIXEN:

D'una part:

El Sr. ERNESTO BARREDA SALVADOR, major d'edat, veí de Benicarló, amb domicili a la partida de Sanadorlí, número 3, amb DNI 18.991.398 E, actuant en qualitat d'apoderat de la mercantil HEREDEROS DE FRANCISCO BARREDA, SL, domiciliada a Benicarló, al c. de Manuel Alvar, 1-baixos, amb CIF B-12456422, segons acredita mitjançant escriptura d'apoderament autoritzada davant el notari, el Sr. Luis Alberto Terrón Manrique, en data 7 d'agost de 1997, amb el número quatre-cents setanta del seu ordre de protocol.

D'una altra part:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que la mercantil HEREDEROS DE FRANCISCO BARREDA, SL, és propietària del ple domini de la finca, inscrita al Registre de la Propietat al Tom 991, Llibre 256 de Benicarló, foli 178, finca núm. 13141-Duplicat, inscripció 3 ª, amb la següent descripció:

"Heretat situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, que comprèn dotze àrees, trenta-sis centiàrees i vint decímetres quadrats, destinada a horta, amb la caseta de camp. Límits: pel nord, Pascual Guarch Cornelles, sud, amb Marina Arín, est, Antonio Foix, i per l'oest, amb Bartolomé Llorach Piñana."

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 01/08/97, davant del notari, el Sr. Luis Terrón Manrique, (núm. de protocol 445).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 136.

Segon. Que aquesta finca està afectada pel Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en data 26 de juliol de 2010, en una superfície aproximada de 526,25 m2, qualificada com a sòl dotacional públic, destinat a vial.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinqué. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ESTIPULEN:

Primer. La mercantil H EREDEROS DE FRANCISCO BARREDA, SL cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 526,25 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 136 (finca registral número 13.141-duplicat), que està afectada pel Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló , tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. La mercantil HEREDEROS DE FRANCISCO BARREDA, SL es reserva, en la superfície cedida, l'aprofitament urbanístic que li corresponga per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU. Aquest aprofitament s'ha de fer efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació, sense perjudici de les indemnitzacions que siguen procedents per la demolició de les construccions que resulten incompatibles en el moment de la reparcel·lació i execució del corresponent pla parcial de desenvolupament del sector.

Tercer. En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament s'ha de reservar a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i s'ha de procedir a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat.

Quart. L'Ajuntament de Benicarló, en aquest moment i amb caràcter immediat, pretén executar únicament part de les obres d'urbanització pendents de l'avinguda de les Corts Valencianes (concretament, el tram des del c. Peníscola al c. d'Alcalà de Xivert), conforme al projecte redactat a aquest efecte pels Serveis Tècnics Municipals l'abril de 2009 i inclòs en en el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (2009-2011) de la Generalitat Valenciana, el qual únicament afecta la finca descrita fins a una profunditat de 6 metres, enfront dels 31 metres d'amplada del vial que preveu el Pla Especial.

Per això, l'Ajuntament de Benicarló autoritza a la propietat de la parcel·la, amb caràcter provisional o de precari i sense vocació de permanència, la continuïtat de l'ús de la part de superfície cedida no afectada pel referit projecte de construcció que va a executar amb el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (2009-2011) de la Generalitat Valenciana, inclosa la part d'edificació construïda sobre aquesta superfície, fins al moment en què l'Ajuntament de Benicarló li requerisca el cessament d'aquest ús provisional, a fi d'executar la totalitat de les obres d'urbanització del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent de l'IES Ramon Cid, segons la previsió de planejament aprovat.

Cinqué. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir la tanca metàl·lica existent en l'actualitat, que com a conseqüència de l'execució de l'obra siga necessari retirar provisionalment, fins a la profunditat dels 6 metres afectats per el referit projecte de construcció que s'ha d'executar amb el Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana (2009-2011) de la Generalitat Valenciana, a fi de permetre l'ús de la part d'edificació autoritzada en precari per l'Ajuntament de Benicarló, segons l'expositiu anterior.

Així mateix, l'Ajuntament de Benicarló ha de restituir els serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló, incloses les que, si s'escau, resulten per a la inscripció de la reserva d'aprofitament que és objecte del present conveni.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES AMB RESERVA D'APROFITAMENT SUBSCRIT EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2010. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla Especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

 2. Vist que, en data 15 de desembre de 2010, se subscriu el corresponent conveni amb la Sra. Maria del Carmen i la Sra. Maria Teresa Forés Escura, propietàries de la parcel·la 61 del polígon 11, afectada pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per catorze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni de cessió amb reserva d'aprofitament, subscrit en data 15 de desembre de 2010, amb amb la Sra. Maria del Carmen i la Sra. Maria Teresa Forés Escura, per a l'adquisició de terrenys afectats pel Projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 15 de desembre 2010

ES REUNEIXEN:

MARIA DEL CARMEN FORÉS ESCURA, major d'edat, amb DNI 73.364.833 P, veïna de Barcelona i amb domicili al carrer de Villarroel, 2.

MARIA TERESA FORÉS ESCURA, major d'edat, amb DNI 18.925.757-T, veïna de Castelló, i amb domicili a l'av. de Caputxins, 63-5é A.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que la Sra. MARIA DEL CARMEN FORÉS ESCURA, és titular de 2/3 del ple domini, amb caràcter privatiu, i la Sra. MARIA TERESA FORES ESCURA, és titular d'1/3 del ple domini, amb caràcter privatiu, de les següents finques:

 1. "Heretat de cinquanta-nou àrees, destinada a horta, amb caseta i pou sínia per al seu reg, situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, i que limita pel nord, amb Cosme Sorlí Pellicer, est, amb camí; sud, amb Bautista Esteller Bosch, i per l'oest, amb Maria Bosch Arín."

  Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1.139, llibre 298 de Benicarló, foli 131, finca núm. 6.211, inscripció 3ª.

 2. "Heretat horta, regada per sínia, que comprensiva de dotze àrees, vint centiàrees, a la partida de Sanadorlí d'aquest terme de Benicarló, i tocant pel nord, amb terres d'Onofre Miralles, est, les de Juan Febrer, Sud, les de Mariano Febrer i oest, les de Bartolomé Alberich."

  Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1.139, llibre 298 de Benicarló, foli 30, finca núm. 6.211, inscripció 3ª.

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència i de permuta, formalitzades a València i Benicarló, els dies 11 de desembre de 1995 i 4 febrer 2008, davant els notaris Francisco Javier Navarro Domínguez-Alcahud i el Sr. Juan Aznar de la Haza, respectivament (núm. de protocol 1275 i 17, respectivament).

Les anteriors finques registrals constitueixen la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 61.

Segon. Que aquestes finques estan afectades pel Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent de l'IES Ramon Cid de Benicarló, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en data 26 de juliol de 2010, en una superfície aproximada de 1.366,00 m2 , qualificada com a sòl dotacional públic, destinat a vial.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinqué. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ESTIPULEN:

Primer. La Sra. MARIA TERESA i la Sra. MARIA DEL CARMEN FORÉS ESCURA cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 1.366,00 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 61 de Benicarló, que està afectada pel Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent de l'IES Ramon Cid de Benicarló, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. La Sra. MARIA TERESA i la Sra. MARIA DEL CARMEN FORÉS ESCURA es reserven en les superfícies cedides, l'aprofitament urbanístic que els corresponga per estar ubicades en sòl urbanitzable del vigent PG OU. Aquest aprofitament s'ha de fer efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació, sense perjudici de les indemnitzacions que siguen procedents per la demolició de les construccions que resulten incompatibles en el moment de la reparcel·lació i execució del corresponent pla parcial de desenvolupament del sector.

Tercer. En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament s'ha de reservar a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i s'ha de procedir a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat.

Quart. En virtut del que preveu l'art. 186 de la LUV, la Sra. MARIA TERESA i la Sra. MARIA DEL CARMEN FORÉS ESCURA han de rebre l'import corresponent a l'edificació ubicada al sòl cedit, determinat mitjançant el corresponent procediment d'expropiació forçosa, que és de 17.563,13 euros. El pagament s'ha de realitzar mitjançant una transferència bancària al número de compte que indiquen les pròpies interessades.

Cinqué. Així mateix, l'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló, incloses les que, si s'escau, resulten per a la inscripció de la reserva d'aprofitament que és objecte del present conveni.»

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 10é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES AMB RESERVA D'APROFITAMENT SUBSCRIT EL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2010. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla Especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos de l'IES Ramon Cid.

 2. Vist que, en data 16 de desembre de 2010, se subscriu el corresponent conveni amb el Sr. Àngel Igual Roca, propietari de la parcel·la 138 del polígon 11, afectada pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per catorze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni de cessió i reserva d'aprofitament, subscrit en data 16 de desembre de 2010, amb el Sr. Àngel Igual Roca, per a l'adquisició de terrenys afectats pel Projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 16 de desembre 2010

ES REUNEIXEN:

D'una part:

ÁNGEL IGUAL ROCA, major d'edat, amb DNI número 18.819.653-H, veí de Benicarló, amb domicili al carrer Joan XXIII, núm 9-1r.

D'una altra part:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI número 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

EXPOSEN:

Primer. Que el Sr. Àngel Igual Roca és propietari, amb caràcter privatiu, d'una meitat indivisa del ple domini de la finca, inscrita al Registre de la Propietat al Tom 99, llibre 33 de Benicarló, foli 216, finca número 4.119, inscripció 3 ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA. Heretat a la partida de Sanadorlí, coneguda per Solades, del terme municipal de Benicarló, d'extensió de mig jornal aproximadament, és a dir, unes deu-vuit àrees, terra de secà amb ametllers joves, que fita pel nord, bòbila de successors de Francisco Marzá, sud, Francisco Fresquet; est, camí o carretera de Peníscola, i oest, Bartolomé Llorach."

Segons el recent mesurament, aquesta finca té una superfície de 1.309,00 m2.

La va adquirir per herència I DONACIÓ, en virtut d'escriptura pública formalitzada a Benicarló, el dia 26 d'agost 1977, davant del notari, el Sr. José Javier del Río Chávarri.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 138.

Segon. Que la finca descrita està situada en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló ha d'executar properament el projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes, previst en el Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en data 26 de juliol de 2010.

Quart. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinqué. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Sisè. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

ESTIPULEN:

Primer. Àngel Igual Roca cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, una participació indivisa del 50% de la total superfície de 1.309,00 m2, segons un recent mesurament realitzat, de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 138 (finca registral número 4.119), que està afectada pel Pla especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló , tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. El Sr. Àngel Igual Roca es reserva a la superfície esmentada, i en proporció a la seua participació la titularitat d'aquesta, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU. Aquest aprofitament s'ha de fer efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Tercer. En el cas que l'obtenció dels esmentats terrenys es produïsca finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reserva a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i s'ha de procedir a inscriure la reserva al Registre de la Propietat.

Quart. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló . »

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 11é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE PER A L'OBERTURA D'UN TRAM DEL VIAL DELS TERRERS AMB RESERVA D'APROFITAMENT SUBSCRIT EL DIA 12 DE GENER DE 2011. Se sotmet a consideració proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que, en data 12 de gener de 2011, se subscrit el conveni de cessió gratuïta de terrenys amb reserva de l'aprofitament corresponent, amb la Sra. Ramona Esbrí Martí i fills, propietaris de la parcel·la 99 del polígon 11 de Benicarló, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat els Terrers.

 2. De conformitat amb el que preveu l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni subscrit en data 12 de gener de 2011, amb la Sra. Ramona Esbrí Martí i fills, de cessió gratuïta de terrenys, amb reserva de l'aprofitament, afectats pel projecte d'obertura del vial denominat Els Terrers:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 12 de gener de 2011

ES REUNEIXEN:

D'una part:

La Sra. RAMONA ESBRÍ MARTÍ, major d'edat, amb DNI número 18.700.935-A, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer de Ramón y Cajal, núm. 24.

La Sra. MARIA-TERESA BERGA ESBRÍ, major d'edat, amb DNI número 73.370.670-A, veïna de Peníscola, amb domicili a Ullal de l'Estany, núm. 2-3rB.

La Sra. ROSA BERGA ESBRÍ, major d'edat, amb DNI número 73.374.321-C, veïna de Benicarló, amb domicili al passeig de Febrer Soriano, 74.

La Sra. DESEMPARADOS BERGA ESBRÍ, major d'edat, amb DNI número 73.377.601-B, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer de Prades, núm 24-baixos.

El Sr. JOSÉ-ANTONIO BERGA ESBRÍ, major d'edat, amb DNI número 18.907.306-H, veí de Benicarló, amb domicili a la partida de les Solades, núm 252.

El Sr. FLORENCIO BERGA ESBRÍ, major d'edat, amb DNI número 18.942.016-K, veí de Benicarló, amb domicili al carrer d'Hernán Cortés, número 23-5éB.

I de l'altra:

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb DNI número 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

El Sr. CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

EXPOSEN:

Primer. Que la Sra. Ramona Esbrí Martí és titular del ple domini d'una meitat indivisa i de l'usdefruit vitalici de la restant meitat inidivisa, i la Sra. María-Teresa, la Sra. Rosa, la Sra. Desamparados, el Sr. José-Antonio i el Sr. Florencio Berga Esbrí són titulars, amb caràcter privatiu i per iguals parts, del ple domini d'una meitat indivisa, de les següents finques:

 1. "Parcel·la de terreny en secà per a edificar, situada a la partida de les Solades o de Sanadorlí, del terme de Benicarló, d'extensió un metre trenta centímetres de latitud, per setanta-dos metres de longitud, és a dir, noranta-tres metres, seixanta decímetres quadrats. Límits: Nord, carrer en projecte; sud, Joaquín Foix, est, resta de la finca, i oest, amb finca del comprador, el Sr Berga."

  Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 104 de Benicarló, foli 55, finca núm. 12.341.

 2. "Parcel·la número 1, de terra de secà per a edificar, situada a la partida de Sanadorlí o de Solades, del terme de Benicarló, d'extensió setanta-dos metres de fons, per cinc metres, vint centímetres de latitud. Límits: Nord, carrer en projecte; sud, Joaquín Foix, est, finca del Sr. Alfonso Berga Febrer, i oest, parcel·la venuda a Rosa Berga Soriano (en el títol Maria Berga Soriano)."

  Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 65 de Benicarló, foli 175, finca núm. 7.964.

Referència cadastral: les dues finques registrals descrites corresponen a la parcel·la cadastral situada al polígon 11, parcel·la 99. Els pertany, pel que fa a la meitat indivisa del ple domini de la Sra. Ramona Esbrí Martí, per compravenda, en virtut d'escriptures públiques atorgades en dates 18 octubre 1974 i 11 de desembre de 1961, davant els notaris, el Sr. Miguel-Angel Bisbal Martínez, de Peníscola, i el Sr. Ignasi de Prada Gutiérrez, de Benicarló, respectivament, i pel que fa a la restant meitat indivisa, per herència del Sr. Florencio Berga Soriano, en virtut d'escriptura pública de manifestació d'herència per a liquidació de l'impost de successions, atorgada a Benicarló, el dia 28 de juliol de 1990, davant el notari, el Sr. José María Giner Ribera (núm. 1192 de protocol).

Segon. Que la finca descrita està situada en sòl classificat pel Pla General d'Ordenació Urbana com a urbanitzable no programat, sector número 6, clau 10 C. Aquest sector està dividit en dos subsectors, l'edificabilitat màxima bruta dels quals és, segons l'actual Pla General:

 1. Subsector I: 0'75 m2t/m2s

 2. Subsector II: 0,45 m2t/m2s

Aquests aprofitaments, amb els seus corresponents coeficients de ponderació, si escau, serviran per al càlcul de l'aprofitament tipus del sector, que aplicat sobre la totalitat de la finca cedida, ha de determinar l'aprofitament subjectiu o susceptible d'apropiació pel titular d'aquesta.

Tercer. Que l'Ajuntament de Benicarló pretén completar la urbanització del vial denominat dels Terrers així com del vial semivianants a l'est de la parcel·la en què es troba el nou Centre de Salut de Benicarló ubicat a la partida de Sandorlí, a efectes de tancar el circuit d'accedir-hi propiciant la seua comunicació, no només amb l'avinguda de Jacinto Benavente, sinó també amb el carrer de Peníscola. A aquests efectes, s'aprova per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i es ratifica per acord de Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010, el Projecte d'urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló.

Quart. Que a l'empara del que disposa l'article 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, Urbanística Valenciana, que regula les transmissions al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, subscriuen el present conveni urbanístic subjecte a les següents

ESTIPULEN

Primera. La Sra. Ramona Esbrí Martí, i la Sra. María-Teresa, la Sra. Rosa, la Sra. Desamparados, el Sr. José-Antonio i el Sr. Florencio Berga Esbrí, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, amb reserva de l'aprofitament urbanístic corresponent, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, les següents porcions de terreny per a viari públic, per a l'accés a la parcel·la en què s'ubica el nou Centre de Salut, de conformitat amb el projecte d'urbanització aprovat per Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, i ratificat per acord del Ple de la corporació de data 28 d'octubre de 2010 (vegeu plànol adjunt):

 1. Porció de terreny de superfície 0,80 m2, procedent de la finca de la seua propietat inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 104 de Benicarló, foli 55, finca núm. 12.341 , situada al nord d'aquesta. La porció que es segrega té els límits següents: al nord, carrer en projecte, al sud, finca de la qual es segrega propietat de Ramona Esbrí i germans Berga Esbrí, a l'est, sòl urbà, i l'oest, l'altra porció que es segrega per a vial públic procedent de la finca propietat de Ramona Esbrí i germans Berga Esbrí.

  Després de la segregació practicada, la finca original subsisteix amb una cabuda de 93,20 m2, i els següents límits: al nord, porció de terreny segregada i cedida a l'Ajuntament de Benicarló, destinada a vial públic, al sud, Joaquín Foix Artola, a l'est, sòl urbà, i l'oest, l'altra finca propietat de les germanes Berga Sastriques.

 2. Porció de terreny de superfície 3,50 m2 de la finca de la seua propietat inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 65 de Benicarló, foli 175, finca núm. 7.964, situada al nord d'aquesta. La porció que es segrega té els límits següents: al nord, carrer en projecte, al sud, finca de la qual es segrega propietat de les germanes Berga Sastriques, a l'est, l'altra porció de terreny destinada a vial públic procedent de l'altra finca propietat de Ramona Esbrí i germans Berga Esbrí, i a l'oest, Juan Luis Senen Berga.

  Després de la segregació practicada, la finca original subsisteix amb una cabuda de 371,05 m2, i els següents límits: al nord, porció de terreny segregada i cedida a l'Ajuntament de Benicarló, destinada a vial públic, al sud, Joaquín Foix Artola, a l'est, l'altra finca propietat de Ramona Esbrí i germans Berga Esbrí, i a l'oest, Juan Luis Senen Berga.

Segona. Els drets i càrregues urbanístiques derivats del planejament vigent o del que resulte de la seua revisió, en relació amb la finca cedida, es mantenen dins de l'esfera jurídica dels cedents, amb especial referència al dret a l'aprofitament urbanístic que a la finca correspon, calculat d'acord amb l'apartat expositiu segon.

Tercera. L'Ajuntament de Benicarló, amb motiu de la transmissió al domini públic del terreny objecte del present conveni, amb destinació dotacional, i en virtut de la consegüent reserva d'aprofitament que manté les cedents, es compromet a no reduir l'aprofitament subjectiu que li correspon en desenvolupament del sector, calculat segons les edificabilitats esmentades en l'apartat expositiu 2n, i s'obliga a reubicar el seu defecte si, per causa de la Revisió del Pla General, no resultés almenys el que en la situació urbanística actual li correspondria.

Quarta. La Sra. Ramona Esbrí Martí, i la Sra. María-Teresa, la Sra. Rosa, la Sra. Desamparados, el Sr. José-Antonio i el Sr. Florencio Berga Esbrí, autoritzen expressament la disponibilitat dels terrenys objecte d'aquesta cessió per l'Ajuntament, des de l'aprovació d'aquest document per l'Ajuntament Ple, sense perjudici de la posterior formalització en escriptura pública i de la constància en el Registre de la Propietat de la reserva d'aprofitament segons estableix l'article 186 esmentat. Les despeses que això origine són a càrrec de l'Ajuntament.

Cinquena. 'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló. »

Segon. Ordenar que es realitzen les actuacions necessàries per procedir a la inscripció en el Registre de la Propietat la cessió i reserva d'aprofitament formalitzades mitjançant l'anterior conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 12é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EMISSIÓ DE DICTAMEN MUNICIPAL SOBRE EL PLA GENERAL DE CÀLIG SOL·LICITAT PER L'AJUNTAMENT D'AQUEST MUNICIPI. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist l'ofici tramès per l'Ajuntament de Càlig (registre d'entrada número 18.408, de data 17 de novembre de 2010), municipi confrontant al terme municipal de Benicarló, mitjançant el qual es demana el corresponent dictamen municipal sobre el document de Pla General exposat al públic per aquell Ajuntament.

 2. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emès en data 10 de gener de 2011, després d'un examen detallat de l'esmentat document, en relació amb aquells aspectes que poden afectar el terme municipal de Benicarló:

«Les determinacions establertes en el document de PGOU en tramitació en el municipi de Càlig contenen quatre elements l'ordenació dels quals afecten el terme de Benicarló:

 • Àrea de protecció de la pirotècnica instal·lada al terme de Càlig.

  Segons es desprèn del plànol relatiu a proteccions d'elements del territori ubicats a Càlig, es dedueix que s'ha establert una àrea de protecció amb un radi 778,41 m, coincident amb la Declaració d'Interès Comunitari per la qual s'autoritza aquesta instal·lació. Aquesta zona d'influència afecta el terme de Benicarló en una àrea equivalent a la vigent actualment.

 • Carrerada del Bovalar.

  El planejament de referència ha grafiat el traçat de l'esmentat camí ramader i estableix per a aquesta la denominació de "cañada" amb una amplada de 75,22 m, que afecta, per tant, el final de Benicarló en una amplada de 37,61 m.

  No obstant, d'acord amb l'Ordre Ministerial de data 29 de maig de 1969, per la qual s'aprova la classificació dels camins ramaders de Benicarló, l'esmentada via, que discorre pel límit entre ambdós termes, té la denominació de "vereda del Bovalar i Tosa", amb una amplada efectiva de 20,89 m, que afecta el terme de Benicarló en una amplada de 10,445 m.

  Mentre no es modifique l'Ordre Ministerial esmentada, l'amplada considerada pel planejament de Benicarló ha de ser aquesta última i, al meu entendre, s'ha de rectificar l'afecció que el planejament de Càlig estableix per al terme de Benicarló.

 • Zona arqueològica de la Tossa.

  Aquesta zona arqueològica ha estat establerta com a SNU protegit. En la meva opinió, aquesta classificació i la seua protecció resulten adequades i s'ha de recollir en el planejament de Benicarló, en tramitació, la mateixa determinació urbanística.

 • CV-135, carretera de Benicarló-Càlig.

  Recull l'ampliació de la plataforma a 8,00 m, amb una banda de protecció de 18,00 m a banda i banda d'aquesta.

  Com que es tracta d'una carretera autonòmica, la tutela de les determinacions sobre aquesta corresponen a la Generalitat Valenciana.

 • D'altra banda, cal indicar dues qüestions de caràcter formal:

La primera d'aquestes és que no apareix grafiat en el planejament de Càlig el planejament dels termes confrontants, tal com estableix l'article 61.2 LUV. No obstant això, sí que es pot indicar que en el terme de Benicarló, el sòl confrontant amb el de Càlig, com bé estableix la memòria informativa del Pla té, actualment, la classificació de sòl no urbanitzable, àrea comuna.

Cal indicar, d'altra banda, que en el document previ de planejament municipal en tramitació a Benicarló, l'espai abastat entre la ratlla del terme amb Peníscola i el camí vell de Benicarló a Càlig, en una franja d'aproximadament 500 m des del límit amb Càlig, té la classificació de sòl no urbanitzable protegit (muntanya del Bovalar) i en aquest no figura cap espai destinat a camp de golf, al contrari de com s'indica en la memòria del Pla General de Càlig a la pàgina 8 de la memòria justificativa.»

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer . Subscriure el contingut de l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emès en data 10 de gener de 2011, sobre aquells aspectes del document de Pla General de Càlig, que està en tramitació, que poden afectar el terme municipal de Benicarló, i donar per complimentat el tràmit de dictamen en el referit procediment d'aprovació del Pla General de Càlig.

Segon . Remetre aquest acord a l'Ajuntament de Càlig, als efectes oportuns.

PUNT 13é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE DATA 25 DE NOVEMBRE DE 2010, D'INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LA CONDICIÓ D'AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA UE-1 I LA UE-2 DEL SECTOR SAN ISIDRO DEL PGOU DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe de la tècnica de Gestió d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vist que el Ple de la corporació, en la sessió que té lloc en data 25 de novembre de 2010, acorda iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador que té la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, amb NIF F-12009353, per incompliment del conveni urbanístic subscrit per dita mercantil amb l'Ajuntament de Benicarló en data 14 d'abril de 2004, amb la consegüent confiscació de les garanties dipositades en la tresoreria municipal per a respondre del correcte compliment de les obligacions adquirides per aquest agent urbanitzador.

  En la relació de fets d'aquest acord, es fa esment a l'existència de dues garanties diferents, en forma d'aval bancari, en concret les següents:

  1. aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 95.676,84 euros (Referència 8.667/2004), dipositat a la Tresoreria municipal en data 14 d'abril de 2004, per respondre de les obligacions adquirides en virtut de l'anterior conveni, una garantia del 7% dels costos previstos de l'obra d'urbanització (apartat IV de la relació de fets)

  2. aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 303.291,60 euros (Referència 8.291/2005), dipositat a la Tresoreria municipal en data 11 d'abril de 2005, per l'ús de l'aprofitament del subsòl, d'acord amb el que preveu l'art. 172.bis del PGOU de Benicarló i segons l'estudi de detall aprovat en data 24 febrer 2005 (apartat VI de la relació de fets)

 2. Vist que, notificat l'anterior acord a les persones interessades, entre elles, l'entitat Caixa Rural Benicarló, com a avalador de l'agent urbanitzador, consta en l'expedient que en data 21 de desembre de 2010 (registre d'entrada número 20.159), el Sr J. Agustí Cerdà Ferrer, director general de l'entitat, presenta un escrit en aquest Ajuntament, en què manifesta que Caixa Rural de Benicarló únicament i exclusivament ha formalitzat un aval amb el referit agent urbanitzador fins a un import màxim de 95.676,84 euros. Que no hi ha un segon aval per import de 303.291,60 euros, tal com s'exposa en la relació de fets de l'esmentat acord del Ple de 25 de novembre de 2010.

 3. Vist que, realitzades les comprovacions oportunes, resulta que, efectivament, no hi ha dos avals sinó un, ja que la segona de les garanties, d'import 303.291,60 euros, es correspon en realitat amb un ingrés en efectiu que va realitzar la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, en concepte de contraprestació per l'ús i aprofitament del subsòl públic, destinat a un aparcament subterrani, per la qual cosa procedeix la rectificació de l'acord en relació amb aquest extrem.

Fonaments de dret

 1. D'acord amb el que preveu l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. D'acord amb el que preveu l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Rectificar l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 25 de novembre de 2010, amb l'eliminació de l'apartat VI de la relació de fets de l'esmentat acord, així com, amb la nova redacció de l'apartat dispositiu primer, paràgraf segon, en els següents termes:

«La resolució de l'adjudicació implica la confiscació de la garantia dipositada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló a la Tresoreria municipal en data 14 d'abril de 2004, per respondre de les obligacions adquirides com a agent urbanitzador del PAI de la UE1 i la UE2 del sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, en forma d'aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 95.676,84 euros (Referència 8.667/2004).»

Segon. Notificar aquesta resolució a les persones interessades, per al seu coneixement i efectes oportuns.

PUNT 14é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE POSAR A DISPOSICIÓ DE LA ENTIDAD DE SANEAMIENTO DE AGUAS (EPSAR) ELS ESPAIS LLIURES, VIALS O CAMINS D'ÚS I DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AFECTATS PEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DELS NOUS COL·LECTORS GENERALS DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 14 de gener de 2011.

Relació de fets

 1. Vistos els escrits de dates 27 de setembre, 23 de novembre i 13 de desembre de 2010 (registres d'entrada en aquest Ajuntament número 15682, de 4 d'octubre de 2010, núm. 19.211, de 30 de novembre de 2010, i núm. 20.018, de 17 de desembre de 2010, respectivament), remesos per l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), mitjançant el qual es requereix a aquest Ajuntament perquè pose a disposició de aquesta entitat els terrenys necessaris per a l'execució dels col·lectors generals, estacions de bombament i la resta d'infraestructures no incloses dins del Pla especial de reserva de sòl per a implantar equipament infraestructura-servei urbà, aprovat definitivament en data 15 de desembre de 2008, i que no es troben afectats pel traçat alternatiu proposat per l'Ajuntament, que es troba actualment en estudi.

 2. Vist l'informe de data 11 de gener de 2011, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, que diu literalment:

«Analitzat el Projecte de construcció dels nous col·lectors generals del sistema de sanejament de Benicarló, de febrer 2009, redactat per l'enginyer de camins Ricardo Serrano López, s'ha pogut comprovar que el traçat d'aquests col·lectors s'ha realitzat, entre l'actual estació de pretractament fins al punt 3 +200, a partir del qual s'està estudiant la seua modificació, per espais lliures, vials o camins d'ús i domini públic municipal, així com per zones de domini públic hidràulic. En els espais a ocupar pel col·lector en el domini municipal no està previst cap ús incompatible amb l'obra.

Per tant, no hi ha inconvenient per a posar a disposició de l'Entidad de Saneamiento els terrenys de domini municipal grafiats en plànol annex. Els esmentats terrenys permeten l'execució del col·lector projectat fins al punt 3 +200, un cop obtinguda l'autorització corresponent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, excepte l'estació de bombament número 2, la qual també es troba en estudi, i condicionar l'obtenció del sòl necessari per a la seua construcció a la concreció del projecte definitiu.»

 1. Vist que l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), en virtut de les atribucions i funcions que confereix la Llei 2/1992, de 26 de març, de Sanejament de les Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, és un òrgan dependent de la Generalitat Valenciana, creat per dur a terme de manera eficaç, entre altres activitats, l'execució d'aquelles obres de sanejament i depuració que l'Administració de la Generalitat determine, així com aquelles altres que li puguen encomanar les entitats locals.

 2. De conformitat amb el que preveu el Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.

 3. De conformitat amb el que preveu la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Posar a disposició de l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), tots aquells espais lliures, vials o camins d'ús i domini públic municipal, afectats pel Projecte de construcció dels nous col·lectors generals del sistema de sanejament de Benicarló, de data febrer 2009, redactat per l'enginyer de camins Ricardo Serrano López, a efectes de la seua ocupació per a l'execució del referit projecte, i que es grafien en el plànol annex . Els esmentats terrenys permeten l'execució del col·lector projectat fins al punt 3 +200, un cop obtinguda l'autorització corresponent de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, excepte l'estació de bombament número 2, la qual també està en estudi, i condicionar l'obtenció del sòl necessari per a la seua construcció a la concreció del projecte definitiu.

Segon. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni, pel seu coneixement i efectes oportuns.

Tercer. Notificar aquest acord a l'Entidad de Saneamiento de Aguas (EPSAR), per al seu coneixement i efectes oportuns.

PUNT 15é. Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació l'aprovació del contingut del conveni del següent tenor literal:

«CONVENI PER A LA DETERMINACIÓ DE LES MESURES DE COMPENSACIÓ A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ (CASTELLÓ) PER AL DESENVOLUPAMENT PER VAERSA DE L'ACTIVITAT DE ESTACIÓ DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS URBANS

A Benicarló, el/l' ____ de gener de 2011

REUNITS

D'una banda, l'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ, amb domicili al c. de Ferreres Bretó, 10 de Benicarló, representada en aquest acte pel Sr. Marcelino Domingo Pruñorosa, en qualitat d'alcalde president, facultat per a la formalització d'aquest Conveni en virtut del que disposa l'article 21.1.b) de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local i en el article 41.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i assistida per la Secretaria General de la corporació.

I d'una altra , VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO DE RESIDUOS, SA (d'ara endavant VAERSA) amb domicili social a València, la carrer de Mariano Cuber, 17 i CIF A-46/299988, representada en aquest acte pel Sr. Felipe Espinosa Bolaños, en qualitat de director general, representació que té en virtut de l'escriptura pública atorgada davant del notari de València, Fernando Pascual de Miguel, el 3 d'agost de 2007, amb el número 4.183 de Protocol.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per a signar aquest Conveni, i amb aquesta finalitat,

MANIFESTEN

I. El Pla Zonal de Residus de la Zona I va ser aprovat mitjançant l'Ordre de 4 d'octubre de 2001, del conseller de Medi Ambient (DOGV núm. 4115 de 26/10/01). De conformitat amb les previsions establertes en el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana aprovat per Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Govern Valencià i modificat pel Decret 32/1999, de 2 de març, del Govern Valencià, la Zona I abraça el nord de la província de Castelló, distribuint en quatre àrees que inclouen a les comarques dels Ports (Àrea 1), Alt Maestrat (Àrea 2), Baix Maestrat (Àrea 3) i part de la Plana Alta (Àrea 5), incloent a la seua vegada els municipis d'Orpesa i Cabanes.

D'altra banda, i a efectes de complir el que disposa l'apartat 1.5 del document d'ordenació del Pla Zonal de Residus de la Zona I, en data 11 de febrer de 2002 (BOP Castelló número 70 de data 11/06/02) , es constitueix el Consorci per a l'execució de les previsions del referit pla zonal, els estatuts van ser aprovats en la sessió de la Junta de Govern que té lloc en data 5 de juliol de 2002, i publicats al BOP de Castelló núm. 113 de 19/09/02.

II. Després de l'adjudicació del Projecte de gestió previst en el Pla Zonal de la Zona I per part del consorci de la zona I, la ubicació de les instal·lacions destinades a la valorització i eliminació dels residus urbans generats en els municipis pertanyents a la seva àrea d'influència , s'assenyala en el terme municipal de Cervera del Maestrat (Àrea 3 de la Zona I), infraestructures que, en data actual, no es troben operatives.

Així mateix, tampoc hi ha en funcionament estacions de transferència de residus urbans en la Zona I a efectes de minimitzar els costos de recollida i transport dels residus urbans. En l'apartat 1.2.6.3 del document d'ordenació del Pla Zonal de la Zona I, es localitzen els centres de gravetat de cadascuna de les àrees pertanyents a aquesta zona amb l'objecte de la futura instal·lació de les plantes de transferència, corresponent la ubicació de la prevista per a l'àrea 3 al municipi de Benicarló (Castelló).

III. Davant la problemàtica existent, i a fi de garantir una correcta gestió dels residus urbans generats en els municipis pertanyents a l'àrea d'influència del Pla Zonal de la Zona I, la Comissió de Govern del Consorci de la Zona I, en la sessió ordinària que té lloc en data 14 d'octubre de 2010, acorda encomanar a la Generalitat, a través de la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, l'execució d'una "solució transitòria" consistent en la gestió de una estació de transferència de residus urbans, que finalment s'ha d'ubicar al terme municipal de Benicarló (Castelló), a la partida del Clotals, polígon 13, parcel·la 1. Aquest acord el ratifica la Junta de Govern del Consorci de la Zona I, en la sessió que té lloc el 5 de novembre de 2010.

IV. Mitjançant Resolució, de data 10 de novembre de 2010, de la Direcció General per al Canvi Climàtic, notificada a VAERSA el 19 de novembre de 2010, s'assumeix la "solució transitòria" acordada pel Consorci de la Zona I, i s'encomana la seua execució , en els termes establerts per la citada administració local, a l'empresa pública VAERSA, tot això atenent la seua condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Generalitat.

Per tant, l'estació de transferència a ubicar a Benicarló (Castelló), ha de recepcionar provisionalment els residus urbans generats en els municipis pertanyents a l'àmbit territorial d'actuació del Pla Zonal de la Zona I, amb caràcter previ al seu trasllat a gestor final per a la valorització o eliminació, tot això fins a la posada en funcionament efectiu de la infraestructura de tractament de residus urbans de Cervera del Maestrat (Castelló), prevista per donar servei a la Zona I.

V. D'altra banda, en l'apartat 1.7 del document d'ordenació del Pla Zonal de la Zona I, es preveuen mesures de compensació directes a favor del municipi en el terme del qual s'ubiquen les instal·lacions de valorització i eliminació de residus urbans, que procedeix fer-les extensives per aquells municipis que alberguen altres instal·lacions de gestió de residus, com ho són les estacions de transferència de residus urbans.

Per tot això, i atès que en el municipi de Benicarló (Castelló) s'ha d'ubicar, de manera provisional, una estació de transferència de residus urbans que ha de gestionada VAERSA, s'ha de regular amb caràcter transitori la percepció de les esmentades mesures compensatòries directes a favor de l'Ajuntament de Benicarló, que tenen el seu fonament en el major perjudici que s'ocasiona al seu terme municipal a causa d'un augment del tràfec de vehicles destinats a la recollida de residus urbans, amb l'impacte mediambiental que això suposa.

Per tant, d'acord amb consideracions d'interès general i atenent el principi de col·laboració per al millor servei als caps de les diferents administracions públiques, ambdues parts,

ACORDEN

Primer. OBJECTE

L'objecte d'aquest Conveni és aprovar i regular mesures de compensació directa a favor de l'Ajuntament de Benicarló a satisfer per l'empresa pública VAERSA, donada la seua condició d'adjudicatària de la "solució transitòria" acordada pel Consorci de la Zona I, consistent en la gestió d'una estació de transferència de residus urbans provisional al terme municipal de Benicarló (Castelló), fins a l'entrada en funcionament efectiva de les infraestructures de valorització i eliminació de residus urbans situades a Cervera del Maestre (Castelló).

Segon. MESURES COMPENSATÒRIES

L'entitat VAERSA ha d'abonar a l'Ajuntament de Benicarló una quantitat anual de CINQUANTA MIL EUROS (50.000,00 EUR) en concepte de mesura compensatòria per albergar al seu terme municipal l'estació de transferència on es rebran provisionalment els residus urbans generats en els municipis pertanyents a l'àrea d'influència de la Zona I. La quantitat indicada s'ha d'incrementar, si escau, amb l'IVA que corresponga.

El pagament de l'esmentada compensació econòmica procedirà sempre que l'empresa VAERSA, alguna de les seues filials, o alguna altra entitat designada per aquesta, es faça càrrec de la gestió de l'esmentada estació de transferència de residus urbans.

Tercer. FORMA DE PAGAMENT

S'habilita el procediment regulador per l'abonament de la quantitat econòmica anual indicada en l'apartat segon d'aquest Conveni, que s'ha de fraccionar en dos pagaments:

 • L'entitat VAERSA ha d'abonar a l'Ajuntament de Benicarló la quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 EUR) un cop transcorreguts SIS (6) MESOS, comptadors des de la data del començament efectiu de l'activitat en l'estació de transferència de residus urbans gestionada per VAERSA , que s'ha de comunicar de manera oficial a l'Ajuntament de Benicarló, a efectes de l'inici del còmput del termini indicat. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar, si escau, amb l'IVA corresponent.

 • L'entitat VAERSA ha d'abonar a l'Ajuntament de Benicarló la quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 EUR) un cop transcorreguts SIS (6) MESOS, comptadors de la data efectiva del primer pagament anterior. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar, si escau, amb l'IVA corresponent.

Successivament, i fins a la finalització de la vigència d'aquest Conveni, l'entitat VAERSA ha d'abonar la quantitat de VINT-I-CINC MIL EUROS (25.000,00 EUR) en el termini de SIS (6) MESOS comptadors des de la data efectiva del pagament anterior. Aquesta quantitat s'ha d'incrementar, si escau, amb l'IVA corresponent.

Aquestes compensacions econòmiques ha d'abonar-les VAERSA a l'Ajuntament de Benicarló al número de compte corrent bancari que indique aquesta entitat local.

La quantitat que s'ha d'abonar a l'Ajuntament s'ha de prorratejar proporcionalment quan es produïsca el cessament de l'activitat amb anterioritat al venciment del període semestral.

Quart. VIGÈNCIA DEL CONVENI

Aquest Conveni ha d'entrar en vigor en la data de la signatura, i s'ha de mantindre vigent fins que transcórreguen TRES (3) ANYS comptadors de la data del començament efectiu de l'activitat en l'estació de transferència de residus urbans gestionada per VAERSA. No obstant això, la vigència d'aquest Conveni és susceptible de pròrroga per períodes SEMESTRALS, previ acord exprés de les parts adoptat en el termini màxim de quinze dies naturals anteriors a la data de finalització de la vigència del Conveni, o de qualsevol dels les seues pròrrogues.

En qualsevol cas, la validesa d'aquest Conveni queda supeditada a la seua ratificació per part del Ple municipal, o, si s'escau, de l'òrgan de l'Ajuntament de Benicarló que tinga les competències corresponents.

Cinqué. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA

El present Conveni queda automàticament sense efecte, abans de la data de venciment, si es produeix alguna de les circumstàncies següents:

 • Per mutu acord entre les parts.

 • La paralització o suspensió de l'activitat desenvolupada per VAERSA, o per qui aquesta haja designat, a l'estació de transferència de residus urbans de Benicarló, acordada per qualsevol autoritat judicial o organisme administratiu competent.

 • La manca d'assoliment de la totalitat d'autoritzacions administratives i/o mediambientals necessàries per a la prestació dels serveis de transferència de residus urbans a l'estació de transferència de Benicarló, així com la revocació o anul·lació dels permisos i/o llicències atorgades.

 • El cessament en la prestació del servei de transferència de residus urbans a l'estació de transferència de Benicarló per part de VAERSA o per l'entitat que, si s'escau, aquesta haja designat, per ordre del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de la Zona I o de la Direcció General per al Canvi Climàtic de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge o òrgan que, si s'escau, en un futur assumisca les seues competències.

Sisé. NATURALESA JURÍDICA I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Conveni té naturalesa administrativa, i amb subjecció als pactes i condicions establerts en aquest i és aplicable la legislació administrativa per la qual es regula el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La jurisdicció contenciosa administrativa és competent per resoldre en via judicial els conflictes que puguen suscitar-se entre les parts amb motiu d'aquest Conveni i els seus efectes.

I llegit que ha estat aquest document i trobat conforme en la seua totalitat, els reunits s'afirmen i ratifiquen en el que exposa i, per tant, signen el present Conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data a dalt indicats.

Per l'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ Per VAERSA

Signat El Sr. Marcelino Domingo Pruñorosa Signat El Sr. Felipe Espinosa Bolaños

ALCALDE PRESIDENT DIRECTOR GENERAL»

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a manifestar que el seu grup en aquest punt s'abstindrà per diversos motius. D'una banda, perquè a la Junta de Portaveus van dir que el tema del conveni amb VAERSA aniria per urgència a aquest Ple i que en eixos moments l'estava treballant el senyor secretari. Ara bé, diu que el dimarts quan va anar a veure els expedients, allí no hi havia cap expedient, per tant, ells d'este conveni no tenen cap informació ni han llegit cap informe tècnic. Així doncs, considera que no estan en condicions ni en disponibilitat de poder emetre un vot. De fet, entenen que aquí s'esta parlant d'un conveni econòmic i ells pensem que este conveni econòmic és a canvi d'alguna cosa, concretament, a canvi d'instal·lar una planta. I entenen que aquesta planta pot portar uns certs problemes a la nostra ciutat, problemes de lixiviacions per més que ens diguen que no. Això, afegit al fet que no coneixen cap projecte perquè ningú no els ha ensenyat res, li porta a pensar que simplement s'està parlant de rebre 50.000EUR perquè els camions que passaran. Però ell es pregunta a canvi de què i no ho saben, perquè no han vist cap projecte. Per tant, el grup municipal del Bloc, en aquests moments entén que no poden dir que sí a 50.000EUR a l'any, per tindre uns diners, quan no saben el mal que es puga fer. Sobretot, --diu--, tenint en compte les terres que hi ha al costat i el pou prop d'eixe centre. A més, creu que, si s'ubica en el terreny on es pensa ubicar, si no recorda malament, és de residus d'obra, per tant, s'hauria de fer una modificació. D'altra banda, no saben tampoc si seria el més prudent i higiènic, de cara al món esportiu, que al costat d'un terreny on es practicarà l'esport i on anirà gent a gaudir d'eixe esport, hi haja una planta de tractament d'escombraries. A més, tampoc saben si és el més higiènic i el millor per a la ciutat. Per tant, són massa dubtes que els queden en l'aire i, per això, en aquests moments, els membres del grup municipal del Bloc s'abstindran perquè no tenen coneixement de tot el que ha exposat.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a dir que ell, quan va estar el dimarts, sí que estava el conveni. Ara bé, explica que no hi havia cap tipus d'informe. Ell coincideix amb el Sr. Guzmán, en el fet que no saben els 50.000EUR a l'any, quins perjudicis ens poden costar, com ara, de les lixiviacions que puguen derramar-se o la quantitat de camions que passaran diàriament pel terme de Benicarló, pel camí dels Moliners, procedents de totes les poblacions, per descarregar-nos les escombraries a Benicarló. Creu que hi haurà un trànsit de camions terrible. Tampoc no saben el que podrà incidir en la marxa normal d'uns camins que són rurals, ja que no coneixen cap informe tècnic que faça cap valoració d'esta qüestió. Explica que l'únic que tenen és un conveni que diu que ens donaran 50.000EUR i pensen que 50.000EUR és vendre's per un plat de llentilles. Diu que no estan a favor ni en contra que a Benicarló hi haja un centre de transferència, però, que en principi, volen saber què és el que esta transferència comporta. És a dir, volen uns estudis que diguen en què ens pot repercutir eixa quantitat de camions d'escombraries passant pel terme de Benicarló i si eixos 50.000EUR seran suficients per a poder atendre possibles deterioraments que hi hagen a les carreteres i camins. Per això, mentre no hi haja tot el que ha esmentat, la seua postura és la de l'abstenció.

Tot seguit, l'alcalde, abans de donar la paraula al Sr. Cuenca, respon al Sr. Guzmán que ell mateix ho va anunciar en la Junta de Portaveus que aquest tema aniria per urgència al Ple i que l'estava treballant el secretari. A més, indica que el secretari li ha confirmat que se'ls va avançar el contingut del conveni per correu electrònic.

A continuació, el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, pren la paraula per referir-se al Sr. Guzmán i dir-li que sobre tot aquest tema s'ha parlat profusament en les Comissions. Concretament, s'ha debatut la instal·lació de la planta de transferències a Benicarló, per tal de desbloquejar el problema dels residus que tenim obligació, --i, a més, hi ha un Decret d'Alcaldia-- de donar solució a l'eixida dels residus. Per això, s'ha arribat a la conclusió que el lloc més ràpid per a poder fer la transferència és dins de la planta de RCD que està a Benicarló i a eixe acord van arribar tots els ajuntaments del Pla Zonal I i tots van donar la seua aprovació que així fóra. Explica que van demanar una compensació, que els tècnics de la Generalitat quantificaren en 35.000EUR. A més, indica que ell mateix va fer uns càlculs amb els tècnics i van dir que això podria ser factible, i, en les negociacions, va dir que hi hauria que incrementar-ho en 15.000EUR. Continua dient que el conveni és senzillament per a fixar eixe cànon que ha de pagar, en aquest cas, l'empresa VAERSA a l'Ajuntament de Benicarló. Per altra banda, recorda que el Sr. Guzmán diu que no saben quina influència pot tindre, que està prop d'una zona esportiva i si hi ha lixiviacions. A això contesta, d'una banda, que no hi ha lixiviacions. Diu que el camió arriba, descarrega en una torba, a sota hi ha una planta mòbil que rep eixes escombraries, que omple la planta mòbil i que la planta mòbil porta un sistema totalment estanc i teòricament no ha d'haver cap tipus de lixiviació. D'altra banda, explica que les escombraries arriben per la nit, es carregaran les plantes mòbils i surten pel matí. Per tant, diu que eixe és l'unic espai de temps que estaran els residus sòlids a Benicarló per a donar-los eixida. Finalment, recorda que aquesta és una sortida transitòria fins que la planta de Cervera estiga en funcionament i diu que, teòricament, si tot el que els han dit va bé, pot ser dins d'un any o any i mig. Per tant, considera que no ha de tindre cap influència que prop hi haja unes instal·lacions per a fer pràctiques esportives i que no hi haurà cap influència de lixiviacions. Diu que és una sortida per a acabar el problema dels residus sòlids urbans i l'únic que han intentat és defensar els interessos de Benicarló i, en aquest cas, creu que s'han defensat bé. Per tant, considera que es tracta de dir que no hi ha cap informe que avale aquest tema. Explica que ha sigut una negociació política on l'equip de govern, --preocupant-se pels interessos d'aquest Ajuntament--, ha dit que necessitàvem que hi hagués una compensació pel deteriorament de camins. De fet, diu que hi ha altres que, potser, han fet manifestacions dient que ells donaven tot gratis sense cap tipus de compensació ni de res i que ells l'únic que han fet ha sigut negociar.

De nou, torna a fer ús de la paraula el Sr. Guzmán per a manifestar a l'alcalde que ell no ha dit en cap moment que no tenien informació. Ell ha dit que quan va anar a veure els expedients, no van veure cap informe de cap tècnic que donara suport a eixe conveni. Respecte al que diu el Sr. Cuenca que s'ha parlat d'esta qüestió profusament, demana al Sr. Cuenca que li passe les actes de totes aquelles comissions en què han estat parlant de tot este tema profusament. Considera que una cosa és comunicar que estan treballant i una altra és dir que s'ha parlat profusament. En relació al que diu el Sr. Cuenca sobre el fet que això ho van aprovar els 49 municipis, creu que també els hagués pogut informar que en el seu dia en eixos terrenys es va fer una modificació d'ús perquè era esportiu i es va canviar per a poder tindre la planta de transferència d'eixos residus de material de construcció i no ho va fer. Per una altra banda, diu que teòricament no hi haurà lixiviacions. En aquest cas, li diu al Sr. Cuenca que si ell és tècnic de medi ambient i li fa un informe com a tècnic de medi ambient, ell s'ho creurà. Mentrestant, diu que el Sr. Cuenca ha d'entendre que ell no es creu el que li diu. A més, diu que ja es veurà si és veritat que cada matí sortiran els camions a portar les escombraries on les hagen de porta, o si serà cada setmana o cada mes. Respecte a l'afirmació «si hagueren tingut interés en el fet que allí s'estava cremant», el senyor Guzmán vol dir que, gràcies a la primera etapa en què el Bloc va estar governant amb el seu partit (Partit Popular), concretament, gràcies a tasca que es va fer des del Bloc en l'Àrea de de Medi Ambient, es van apagar tots els fums allí i el Sr. Mundo, que està aquí present, pot donar constància d'això. Per tant, diu que sí que van tindre interés i allí va ser la primera vegada que tot aquell fem que no parava de cremar, al final, a base de molta història, es va aconseguir que no cremara. Per tant, creu que sí que van tenir interés.

A continuació, intervé de nou el Sr. Sánchez per a dir que ell sí que ha vist el conveni amb tota la documentació del Ple. Diu que ell no sap ni quins pobles vindran a Benicarló a deixar els seus residus ni res i que tampoc sap quants de camions vindran. A més, diu que saben que el Sr. Cuenca ha negociat el conveni i en lloc de ser 35.000EUR seran 50.000EUR, però, també manifesta que la contaminació olfactiva també és contaminació. Manifesta que el grup municipal socialista no sap en què ens pot beneficiar o perjudicar l'execució d'aquest conveni, ni per quins camins passaran ni com es deterioraran. A més, diu que no hi ha cap informe tècnic que ho diga i indica que ell és dels que pensa que per sis mil euros que cadascú s'emporte tota la meua «merda» a casa seua. Per tant, considera que, amb tots aquests dubtes, el grup municipal socialista no pot donar suport a això perquè de clar no tenen absolutament res.

Seguidament, l'alcalde demana al Sr. Guzmán que no s'enfade i torna a insistir que ell mateix va anunciar en Junta de Portaveus que aquest tema aniria per urgència al Ple i a més se li va enviar per correu electrònic. No obstant això, li diu que si volia tenir més informació podia adreçar-se al secretari que li l'hagués pogut donar. Respecte de les lixiviacions, i per qüestió personal, vol dir que en aquest Ple es parla sobre les lixiviacions que poden haver a la planta de transferència i, respecte dels que tenen avui en dia a l'abocador, no en parla ningú. A més, l'alcalde manifesta que no pensa assumir més la responsabilitat sobre aquest tema, perquè ja fa deu anys que els alcaldes han hagut d'assumir eixa responsabilitat. És per aixó, que va firmar un decret per intentar solucionar tot això.

A continuació, torna a fer ús de la paraula el Sr. Cuenca per a referir-se al Sr. Guzmán, dient-li que ja sap que la seua paraula per a ell té poc crèdit, però el que sí que li pot dir que al llarg de la legislatura tot el que ha dit, li ho pot garantir, perquè s'ha documentat sempre. Diu que ell no parla per parlar i no diu mentides i diu al Sr. Guzmán que està en el seu dret de no creure's la qüestió de les lixiviacions. Respecte del que diu sobre si es queden o no es queden les escombraries aquí, explica que no està previst que hi haja cap apilament d'escombraries i, lògicament, les escombraries se n'aniran directament, només les plantes mòbils estiguen carregades perquè, lògicament, així s'ha establert. Això s'ha estat parlant dins del Pla Zonal i així es portarà a terme. Quant a les manifestacions fetes pel Sr. Sánchez, considera que el que fa és demagògia com sempre que intenta agafar qualsevol tema. Li diu al Sr. Sánchez que és un demagog, però, a més amb poca classe perquè utilitza paraules altisonants, ja que «la merda», --com diu el Sr. Sánchez--, que nosaltres produïm es queda aquí i no se'n va a cap lloc. Li diu que el se'n va allí són els residus sòlids que produïm, que no tenen res a veure amb la «merda» que ell diu. Li demana, a més, que aclarisca la situació i que parle en propietat perquè si utilitza amb sentit pejoratiu la paraula «merda» diu que esta no se'n va a cap lloc i que per culpa d'ells no es depura degudament i es tira al mar. Diu que això és el es fem a Benicarló i que és l'única realitat dels fets. Aleshores, considera que el que ells fan «no és poca vergonya», ja que el Sr. Escuder sap, encara que li coste assumir-ho, que són els responsables d'haver variat les instal·lacions del que és la depuradora i això ho han d'assumir, encara que no els agrade.

Tot seguit, l'alcalde els recorda que estan parlant de la planta de transferències.

Arribat aquest punt, el Sr. Cuenca diu que sí, que el tema és la planta de tranferències , però el Sr. Sánchez, amb sentit pejoratiu ha anomenat «merda», ell li vol recorda que això es queda ací. Diu que eixa no va a cap lloc i si està dins de la planta de RCD és perquè la planta té llicència d'activitat i l'únic que s'ha intentat en el Pla Zonal és donar-li d'una vegada sortida al problema dels residus, de les escombraries, no de la «merda» que, repetix, es queda aquí.

Finalment, intervé el Sr. Sánchez per a donar-li la raó i per a manifestar que s'ha equivocat. Per tant, rectifica públicament i diu que hagués hagut de dir fem.

En conseqüència, la corporació, per dotze vots a favor i vuit abstencions --representants dels grups municipals socialista i Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el text del conveni per a la determinació de les mesures de compensació a favor de l'Ajuntament de Benicarló pel desenvolupament per VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA de l'activitat d'estació de transferència de residus urbans en els termes en què ha estat redactat.

Segon. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient per a firmar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

Tercer. Notificar al present acord a l'entitat VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA, i traslladar-lo als departaments d'Urbanisme, Medi Ambient, Intervenció i Tresoreria.

PART DE CONTROL

PUNT 16é. DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2010 AL 15 DE GENER DE 2011. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de novembre de 2010 al 15 de gener de 2011. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 17é. DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS. La corporació queda assabentada del contingut de les següents sentències:

 • Sentència núm. 635/13.10.2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló (PO núm. 596/2008), en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Adapta Color, SL contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de data 1 de juliol de 2008 pel qual es desestimava el recurs de reposició interposat contra l'acord de 27 de desembre de 2007, pel qual es modificaven les Bases particulars per al desenvolupament del Sector 9-A Palmar, aprovades per acord de 24 de gener de 2007, sentència declarada ferma.

 • Sentència núm. 716/11.11.2010 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló (Recurs de Lesivitat núm. 1172/2009), en virtut de la qual es desestima el recurs de lesivitat interposat per l'Ajuntament de Benicarló contra el Decret de la Tinència d'Alcaldia delegada de l'Àrea d'Urbanismes de data 24 de juny de 2008, que resolia considerar que les obres identificades com Zona B i Zona C en el projecte que consta en l'expedient d'Urbanisme 171/93 (expedient de legalització d'obres 172/1994 d'Urbanisme) de la nau propietat de la mercantil Muebles Fuster, S.A. Ubicades en el polígon industrial Km. 133,4 de la CN-340 de Benicarló estan consolidades i patrimonialitzades, i s'accepta que s'ha produït la prescripció de la infracció urbanística en haver transcorregut el termini de quatre anys des de la seua comissió, sentència declarada ferma.

PUNT 18é. DACIÓ DE COMPTE DEL NOMENAMENT DE PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA. La corporació queda assabentada del contingut de l'escrit presentat pel grup municipal socialista de data 21 de gener de 2011, en virtut del qual es comunica que reunit el grup municipal socialista de Benicarló, acorda en la sessió que té lloc el dilluns 17 de gener de 2011 nomenar portaveu del grup municipal socialista a la regidora Xaro Miralles Ferrando i suplents els senyors J. Enric Escuder Arín i José Antonio Sánchez Martí.

PUNT 19é. PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, formula la següent pregunta: El dia 15 de desembre de 2010 va entrar un escrit de la Conselleria d'Educació en què es feia una proposta de mapa escolar per a este poble i es feia en el prec que es comunicara als diversos consells escolars per tal que opinaren i, a més, com diu la Llei Valenciana, el text refós dels Consells Escolars, lògicament s'havia de traslladar al Consell Escolar Municipal perquè opinaren sobre el que allí diu. Aleshores, diu que eixe Consell Escolar Municipal no s'ha convoca i no saben si ha hagut algun tipus d'al·legació. Per tant, desconeixen si el mapa que plantejava la Conselleria sembla bé i, evidentment, tampoc hi ha hagut possibilitat que els diversos representants del Consell Escolar Municipal pogueren fer altres propostes de modificació del mapa escolar perquè així ho pot elevar al Consell Escolar Municipal a la mateixa Conselleria. Per tant, no entenen per què l'any passat va passar i per què ara, enguany, torna a passar, perquè és evident que les necessitats educatives de Benicarló, en l'àmbit de l'educació reglada són manifestes.

Seguidament, la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista, formula la següent pregunta: Per què no s'ha avisat els grups de l'oposició de la recepció al Sr. José Manuel Pellicer per celebrar la seua 19a posició en el ral·li París-Dakar? És un privilegi que solament correspon a l'equip de govern? Formula també una segona pregunta: Fa aproximadament tres anys i mig que el despatx que té el PSOE a aquest Ajuntament té goteres. Avui hem hagut d'entrar amb el paraigua obert. Quan se'ns va a arreglar, ja que el despatx creiem que correspon i és propietat de l'Ajuntament?

Seguidament, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, formula les següents preguntes:

La primera pregunta fa referència al desbordament d'unes aigües insalubres a la via pública que hi ha a la urbanització Vistamar. Sembla que estes provenen d'una vivenda particular. Els veïns d'aquella urbanització el passat dia 17 de juny de 2010 van entrar per registre núm. 10.440 la demanda d'esta situació, és a dir, per poder resoldre este problema. Avui és dia encara en què allí no s'ha resolt res. Les aigües insalubres continuen sortint a la via pública i ni tan sols se'ls ha contestat per part de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient. Per tant, demanen saber si pensen solucionar el problema o si hauran de continuar esperant set mesos més a veure si algú els dóna solució perquè ja serà la legislatura propera.

La segona pregunta fa referència al fet que han observat que durant esta setmana s'està repintant tota la zona més o menys del centre, en tot l'aspecte de la senyalització horitzontal i pensen que s'està fent més que res perquè és la zona on afectarà la festa de la carxofa. La pregunta que formulen és saber si això és l'inici d'un repintat total a la nostra ciutat o només es farà la part central i, com la majoria de vegades, els exteriors de la ciutat es quedaran sense pintar perquè també pensen que hi ha moltes zones que estan allunyades del centre i que també els faria falta una miqueta de repàs de tota esta pintura.

La tercera pregunta és saber si pensen fer cas del que ja els ha demanat en dos juntes de portaveus. Concretament, la demanda dels veïns de Corts Valencianes, que va demanar que en nom d'ells si podien posar una placa en què diga pàrquing o en què diga gual, en un solar que es veu que l'Ajuntament va acordar amb els propietaris que seria utilitzat com a pàrquing i efectivament, això és així. El problema és que com no hi ha cap senyalització, moltes vegades s'han trobat els veïns que tenen els cotxes dins dels solars i, com fora no hi ha cap indicació, hi ha gent que ha aparcat al carrer, a la vorera i es troben que els cotxes de dins no poden sortir. El Sr. Guzmán recorda que això ho va demanar en una ocasió i no se li va escoltar. En la segona vegada recorda que el primer tinent d'alcalde va dir: «esto yo, en la aterior no estaba». I com va ser així, va dir: «tomo nota y esto no hay ningún problema». Passen els dies i allí un simple senyal perquè la gent que va a aparcar note que dins hi ha un aparcament que s'ha conveniat amb l'Ajuntament i s'ha de deixar un espai lliure per a poder traure els cotxes. Finalment, diu que això no es demana des del Bloc, si no com a transmissors d'una sèrie de veïns de les Corts Valencianes.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.07 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 28 de gener de 2011