Ple ordinari núm. 17/2010, de 25 de novembre.

25/11/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 17/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 25 de novembre de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 17/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 25 DE NOVEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 25 de novembre de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari: Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 14/2010, DE 30 DE SETEMBRE.-

El Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, fa ús de la paraula per tal d'indicar que, en relació al que es reflecteix a la pàgina 4, tercer paràgraf, no comparteix el seu contingut, perquè el que s'havia dit era que des de l'any 2002 hi havia unes sol·licituds per part d'aquestes associacions que avalaven que a la figura de Mossèn Tomàs se li pogués donar un carrer i que això no estava inclòs en l'expedient que vostés portaven a aprovació, però el que no s'havia dit era que aquestes associacions esperaven més honors.

En conseqüència, la corporació per unanimitat dels membres assistents acorda aprovar l'acta de la sessió ordinària núm. 14/2010, de 30 de setembre, amb l'objecció manifestada pel Sr. Guzmán.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta d'Alcaldia de data 8 de novembre de 2010, sobre la delegació de competències en matèria de contractació administrativa.

El 9 de setembre de 2010 entra en vigor la Llei 34/2010, de 5 d'agost, de modificació, entre altres, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Introdueix aquesta Llei en els articles 135 i 140 determinats terminis realment exigents i de difícil compliment quan recau sobre un òrgan la condició d'òrgan de contractació. En concret, els terminis per l'aportació, pel licitador que haja presentat l'oferta econòmicament més avantatjosa, de la documentació justificativa (article 135.2), els terminis per a l'adjudicació del contracte (article 135.3) i els terminis per la formalització del contracte quan subjecte a recurs especial.

Evidentment, el compliment dels terminis esmentats requereix una major agilitat, agilitat que aconsella acudir a la tècnica de la delegació, tenint en compte que amb aquesta s'aconsegueix el compliment dels principis d'eficàcia i celeritat que han d'informar el funcionament administratiu en tot moment .

Vistos els articles 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i 51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia de data 8 de novembre de 2010, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Delegar en l'Alcaldia Presidència l'exercici de la competència en matèria de contractació, en els casos que preveu l'article 135 i 140 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre de Contractes del sector públic, en la redacció donada per Llei 34 / 2010, de 5 d'agost, a efectes de realitzar tots els tràmits, requeriments i adjudicacions que en matèria de contractació siguen de competència plenària.

Segon. Aquesta delegació tindrà efectes des de l'endemà de la seua adopció i s'ha de notificar als departaments municipals que es puguen veure's afectats en matèria de contractació.

Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i inserir el corresponent anunci al tauler d'edictes de la corporació.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MUTACIÓ DEMANIAL EXTERNA PER A LA CONSTRUCCIÓ I UBICACIÓ D'UN PARC COMARCAL DE BOMBERS EN LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ I DONAR DE BAIXA EN L'INVENTARI DE BÉNS MUNICIPALS UNA FINCA REGISTRAL.- Se sotmet a consideració de la corporació l'informe proposta que emet la tècnica de Contractació de data 9 de novembre de 2010.

Exposició de fets

I. L'Ajuntament de Benicarló és propietari de la finca:

« FINCA DE BENICARLÓ NÚM. 39312

DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656 metres i trenta-cinc decímetres quadrats . Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009 davant del notari senyor Jesús María Gallardo Aragón amb número de protocol 1.190.

Inscripció: 2a, Tom 2.225, Llibre 636, Foli 15, data 26 de juliol de 2010.»

II. Mitjançant l'escrit amb registre d'entrada núm. 7.768, de data 10/05/2010, emès per la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers de Castelló), es demana a l'Ajuntament de Benicarló la cessió dels terrenys situats al Polígon Industrial el Collet, unitat d'execució núm. 3 de Benicarló, solar que dóna i toca a la carretera Benicarló-Càlig per a la construcció de les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat, dependent d'aquest Consorci.

III. Mitjançant la provisió del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 12/05/10, s'inicia l'expedient administratiu PAT-2/2010 per la cessió.

IV. El 20 de maig de 2010 s'emet un informe de l'arquitecte municipal que diu literalment el següent:

«Analitzats els documents de planejament es troben en aquesta Àrea d'Urbanisme, el bé a què fa referència l'informe, parcel·la dotacional en la unitat d'execució número 3 del Polígon Industrial el Collet a la carretera de Benicarló a Càlig, no es troba comprès en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, amb un ús específic al qual quede vinculat, llevat del dotacional infraestructura-servici urbà clau ID, previst en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló vigent. Aquest immoble no figura, en vista de la informació que hi ha en aquesta Àrea d'Urbanisme, en cap programa urbanístic que el faça necessari per a l'entitat local, ni és previsible, excepte un acord de la corporació en contra, que ho siga.

INFORMACIÓ URBANÍSTICA

SITUACIÓ DE LA FINCA: Polígon Industrial el Collet UE3

PETICIONARI: Patrimoni

CLASSIFICACIÓ: Xarxa secundària dotacional

ZONA D'ORDENANCES: Infraestructura-Servei Urbà

CLAU: SID

PARÀMETRES DE EMPLAÇAMENT: --

--L 'edificació s'ha de retirar 10 metres respecte de l'alineació exterior quan aquesta recaiga a un vial públic i 6 metres quan recaiga a espai lliure públic o es tracte de límits laterals.

--El coeficient d'ocupació de la parcel·la està definit com a conseqüència dels recessos exigits en el paràgraf anterior.

--Els espais lliures resultants no són edificables en cap cas, i es pot destinar a aparcaments a l'aire lliure i àrees enjardinades.

CONDICIONS DE VOLUM I FORMA DELS EDIFICIS:

--El coeficient d'edificabilitat neta ha de ser de 1,00 m2t/m2s.

--Altura de cornisa HC = 5,30 + 4Np el nombre de plantes a edifci sobre la baixa. El nombre màxim de plantes són 4.

--No s'admeten cobertes inclinades.

--La cara inferior de sostre de planta baixa no pot situar-se, en cap cas, a menys de 4,00 m sobre la cota de referència. La seua alçada lliure mínima ha de ser de 3,00 m.

--Es permeten soterranis i semisoterranis en l'espai ocupable de la parcel·la.

--Es permet la construcció d'entreplanta a la planta baixa, amb una superfície no major del 25% d'aquesta, sense que compute com edificabilitat.

APARCAMENT: 1 plaça/100 m2 edificació o fracció superior a 50 m2.

GRAU D'URBANITZACIÓ: En execució.

USOS COMPATIBLES: Dotacionals. »

V. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 27 de maig de 2010, s'aprova incoar l'expedient de mutació demanial externa d'uns terrenys de titularitat municipal situats al Polígon Industrial el Collet de Benicarló i, en conseqüència, de transmissió de la titularitat de la parcel·la descrita anteriorment a la Diputació Provincial de Castelló, la destinació de la qual és la construcció d'un parc comarcal de bombers a Benicarló i les seues obres de construcció són a càrrec de la Diputació Provincial de Castelló. En el mateix acord es s'aprova el desallotjament per part de la Diputació Provincial de Castelló (Consorci Provincial de Bombers) de les instal·lacions de propietat municipal ubicades al carrer de Vinaròs, en les mateixes condicions que es van posar a la seua disposició, un cop ocupen els terrenys situats al Polígon Industrial del Collet, UE3. En l'esmentada sessió plenària s'aprova donar d'alta la finca en l'Inventari de Béns Municipal amb la classificació de bé de domini públic afectat a equipaments públics.

VI. El 16 de juny de 2010 el viceinterventor emet un informe en què s'indica que, atès que la tributació per IBIU apareix exempta d'acord amb el que preveuen els articles 60 a 77 del TRLHL i comprovades les dades que hi ha en aquesta Intervenció, no hi ha cap deute pendent de liquidació.

VII. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 19 d'agost de 2010, s'aprova la rectificació de les dades d'adquisició i registrals de la finca objecte de mutació que, per error, consten en l'acord plenari de data 27 de maig de 2010 i, en conseqüència , donar d'alta en l'Inventari de Béns i Drets Municipal les tres finques resultants: finca número 39.312 (objecte de mutació), finca número 39313 i finca núm 39.314.

VIII. L'anunci pel qual es dóna publicitat de l'expedient objecte de mutació demanial es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 4 de setembre de 2010 i s'exposa al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un mes. No consten legacions a l'esmentada mutació demanial.

IX. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 30 de setembre de 2010 s'aprova procedir a la modificació de la cessió dels terrenys de titularitat municipal situats al Polígon Industrial el Collet de Benicarló a favor del Consorci Provincial de Bombers de Castelló , amb destinació a la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers a Benicarló.

Fonaments de dret

I. Legislació local en matèria de béns: articles 79 a 82 de la Llei 7 / 85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local; articles 74 a 87 del Reial Decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la legislació vigent en matèria de Règim Local, normativa que no es refereix de cap manera al supòsit de mutació demanial externa.

Es coneixen amb el nom de mutacions demanials les modificacions que es produeixen en l'estatut jurídic d'un bé demanial i que poden consistir en l'alteració de la seua afectació o destinació, o en el canvi del subjecte públic que n'ostenta la titularitat.

La mutació demanial és l'acte en virtut del qual s'efectua la desafectació d'un bé o dret del Patrimoni de l'Estat, amb simultània afectació a un altre ús general, finalitat o servei públic de l'Administració General de l'Estat o dels organismes públics vinculats o dependents d'aquesta (art. 71. 1 LPAP).

II. La Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, es refereix a les mutacions demanials en els seus articles 71 i 72, normes que no tenen caràcter bàsic. Així doncs, aquesta normativa és aplicable en defecte de legislació autonòmica dictada en aquesta matèria en l'àmbit de les competències.

Les mutacions demanials es configuren així com actes de desafectació i afectació simultània de béns que, gràcies a aquesta figura no perden la condició de demanials per la desafectació als fins que estan destinats, ja que al mateix temps que es produeix aquesta desvinculació es produeix així mateix la seva vinculació a altres fins d'ús general o servei públic. La mutació demanial es configura així, tenint com a element essencial la modificació de la situació jurídica de la titularitat o afectació sense que es produïsca cap alteració de la qualificació de domini públic del bé sobre el qual s'aplique, cosa que, atès el contingut del conjunt d'aquest precepte, abasta tant les modificacions en els fins objecte d'afectació quant als subjectes titulars dels béns, i porta a la consideració de dos tipus de mutació demanial, la mutació subjectiva i la mutació objectiva.

III. Precisament, una de les principals novetats de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, segons exposa el seu preàmbul, constitueix la regulació de les mutacions demanials i, en concret, de les mutacions demanials externes, que permeten la transmissió de la titularitat de béns de domini públic a altres administracions, sense pèrdua de la demanialitat. Així doncs, la mutació demanial externa permet agilitzar i justificar les cessions de béns entre administracions públiques.

En aquest sentit, la disposició addicional onzena de la Llei estableix que : «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li'n la titularitat quan siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent ha de mantindre la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

Així mateix, la Llei 8 / 2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, l'entrada en vigor de la qual va tenir lloc el 14 de juliol de 2010, estableix en l'article 182, dedicat a la cessió de béns a altres administracions públiques, que: «Les entitats locals poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li la titularitat quan no siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent ha de mantindre la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar-se posteriorment, ha de revertir a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

Aquest és el tema principal del supòsit que ens ocupa: un bé de titularitat municipal qualificat de domini públic està afecte al servei públic del Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

En aquest sentit, la disposició addicional onzena de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de las Administracions Públiques estableix que : «Les entitats que integren l'administració local de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana poden afectar béns i drets demanials a un ús o servei públic competència d'una altra administració i transmetre-li'n la titularitat quan siguen necessaris per al compliment dels seus fins. L'administració adquirent ha de mantindre la titularitat del bé mentre continue afectat l'ús o servei públic que va motivar la mutació i, per tant, conserve el seu caràcter demanial. Si el bé o dret no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar posteriorment, revertirà a l'administració transmetent, i s'integrarà en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.»

IV. Confirmada, doncs, la possibilitat de mutació demanial entre Administració municipal i Consorci Provincial de Bombers, atès que es tracta d'una entitat pública que té naturalesa administrativa, personalitat jurídica pròpia i independent de les entitats que la integren i plena capacitat jurídica per al compliment dels fins que s'expressen en els seus Estatuts, és procedent determinar la tramitació a seguir i l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord.

Es tracta d'un bé l'afectació del qual al compliment de fins públics de responsabilitat de l' Administració Pública es manté pel Consorci provincial destinatari del bé.

En no fixar la normativa local cap procediment a seguir, no procedeix, al nostre entendre, aplicar el procediment previst en el Reglament de Béns de les Entitats Locals per a la cessió gratuïta de béns patrimonials previst en els articles 109 a 111 del Reglament de Béns ja que no es tracta de béns amb aquesta classificació sinó que es tracta de béns de domini públic.

No obstant, la documentació que ha de constar en l'expedient, de conformitat amb el criteri que manté la Secretaria d'aquest Ajuntament en expedients similars (ex. mutació demanial per a la construcció d'un Centre de Salut) és la següent:

-- Justificació documental de l'entitat sol·licitant del seu caràcter públic i que els fins que perseguisca redunden de manera evident i positiva en benefici dels habitants del terme municipal.

-- Nota simple o certificat d'inscripció en el Registre de la Propietat.

-- Certificat de l'acord d'incorporació del bé a l'Inventari de béns, així com certificat del propi Inventari que incorpore l'afecció al servei públic corresponent i la seua valoració.

-- Exposició pública i certificat del seu resultat.

-- Plànol de les superfícies a cedir.

-- Informe urbanístic.

V. Pel que fa a l'òrgan competent per a l'adopció de l'acord, i a la vista dels criteris seguits en expedients anteriors de mutació demanial, es pot concloure que ha de ser el Ple de la corporació perquè l'acord contribueix a la creació d'un servei al municipi, encara que siga de caràcter comarcal. No obstant això, n'hi hauria prou amb l'adopció de l'acord amb la majoria simple dels membres de la corporació presents.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta emès per la tècnica de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar la mutació demanial externa i, en conseqüència, la transmissió de la titularitat de la finca registral que es relaciona a continuació al Consorci Provincial de Bombers de Castelló, per a la construcció i ubicació d'un parc comarcal de bombers a la província de Castelló, i requerir l'acceptació per part seua de l'esmentada transmissió.

FINCA DE BENICARLÓ NÚM. 3

DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656 metres i trenta-cinc decímetres quadrats . Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009 davant del notari senyor Jesús María Gallardo Aragón amb número de protocol 1.190.

Segon. Donar de baixa en l'Inventari de Béns Municipal la finca objecte de transmissió que a continuació es relaciona:

FINCA DE BENICARLÓ NÚM. 39312

DESCRIPCIÓ: URBANA. PARCEL·LA DE TERRENY destinada a EQUIPAMENTS PÚBLICS situada al terme de Benicarló, al Polígon Industrial Collet, UE 3, que ocupa una extensió superficial de 9.656 metres i trenta-cinc decímetres quadrats . Fita al nord, sud, est i oest, amb la porció segregada de la finca matriu destinada a vial.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

TITULARITAT: Ajuntament de Benicarló, pel que fa a la totalitat del ple domini.

ADQUIRIDA PER: Cessió de terrenys en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Vinaròs, el dia 13 de juliol de 2009 davant del notari senyor Jesús María Gallardo Aragón amb número de protocol 1.190.

Inscripció: 2a, Tom 2.225, Llibre 636, Foli 15, data 26 de juliol de 2010.

Tercer. Considerar, tal com estableix l'article 37.1 de la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, que si el bé objecte de transmissió no és destinat a l'ús o servei públic o deixa de destinar-se posteriorment, aquest ha de revertir a l'Ajuntament de Benicarló i integrar-se en el seu patrimoni amb totes les seues pertinences i accessions.

Quart. Donar compte dels presents acords a la Direcció General de Cohesió Territorial de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania i al Consorci Provincial de Bombers de Castelló.

Cinqué. Traslladar el present acord al Negociat d'Urbanisme i d'Intervenció.

Sisè. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni o a qui legalment el substituïsca, per donar compliment i efectivitat a aquests acords.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES DEL TERME MUNICIPAL DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 10 de novembre de 2010.

Relació de fets

Vista la proposta raonada de contractació que subscriu el tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, per a la contractació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme municipal de Benicarló, de data 8 d'octubre de 2009.

Vista la provisió d'inici d'expedient de contractació núm. 33/2010 , subscrita pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de data 30 de setembre de 2010 .

Vist el plec de prescripcions tècniques que ha de regir aquesta contractació, subscrit pel tècnic de Medi Ambient, de 8 d'octubre de 2009.

Vist l' informe d'acompanyament a l'esmentat plec, subscrit pel tècnic de Medi Ambient, de 8 de setembre de 2010.

Vist l'informe de Secretaria de data 26 d' octubre de 2010 .

Vist l'informe del ciceinterventor de data 8 de novembre de 2010 .

Vist el plec de clàusules administratives, subscrit pel tinent alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de 9 de novembre de 2010.

Fonaments de dret

Atès el que estableix l'art. 99 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès el que disposen els articles 93 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

Atès que la competència per l'aprovació de l'expedient de contractació, del plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques correspon al Ple , de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona, punt 2 , de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en excedir dels quatre anys el termini de durada, incloses les pròrrogues, encara que el seu import no excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de 2010 ni dels sis milions d'euros.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar l'expedient de contractació administrativa núm. 33/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, la prestació del servici de manteniment, neteja i rec de las zones enjardinades del terme de Benicarló (Exp. 33/2010)

Segon. Autoritzar la despesa corresponent, per import de 262.052,28 euros, IVA exclòs, amb càrrec a la partida 433.227002 del pressupost en vigor.

Tercer. Procedir a obrir el procediment d'adjudicació, amb la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, en estar subjecte a regulació harmonitzada, atenent el que preveu l'article 126.3 LCSP, en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el Butlletí Oficial de la Província i en el perfil del contractant.

Quart. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per al compliment del que s'ha acordat.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA REGULARITZACIÓ COMPTABLE DEL COMPTE DE RECAPTACIÓ DE SOREA, SA TAXA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM ANY 2009/2010.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut del citat expedient, que conté, entre d'altres:

 • Escrit presentat per la mercantil SOREA, S A, regitre d'entrada núm. 20428/16.12.09, en el qual mensualment s'han retornat les quantitats que s'hi indica.

 • Informe del tècnic de Medi Ambient, de data 11/11/10.

 • Informe del viceinterventor municipal, de data 15/11/10, on s'emet una nota d'objecció a la concessió de les bonificacions efectuades per Sorea, del següent tenor:

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a manifestar que una vegada més anem a resoldre una discrepància d'Intervenció, que no és la primera, però que esperen que siga l'última. Diu que les ordenances i les taxes les aprova el Ple i considera que el que no es pot fer és que Sorea bonifique determinades persones, motiu pel qual no va a aprovar aquesta forma d'actuar perquè les normes estan per complir-se i no per a saltar-se-les i molt menys amb diners públics. Per tant, diu que haurà de ser l'equip de govern qui aprove eixa discrepància.

En segon lloc, intervé el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, per dir que es tracta de regularitzar una situació anòmala.

Seguidament, el Sr. Sánchez agraeix al Sr. García que li reconega que ha sigut una situació anòmala.

Arribat a aquest punt, el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, indica que escoltant al Sr. Sánchez sembla que l'equip de govern està incomplint la Llei, quan això no és cert. Explica que el que ocorre és que, després de 150 anys d'aigua potable, hi havia gent que encara no tenia comptador i que aleshores el que es va preveure és que aquelles persones que no en tingueren i no es posaren el comptador, doncs que pagarien les tarifes màximes. Després, quan van vindre els rebuts corresponents, davant la situació d'alarma de la gent, doncs es van posar comptador i Sorea els va retornar els diners cobrats en excés. Explica que això és el que estan fent ara, regularitzar aquesta situació comptable, perquè el que no es pretenia era tindre un ànim recaptatori, sinó que la gent es posara el comptador.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a preguntar qui va ordenar que es tornaren els diners i manifestar que el seu grup està en la línia del Sr. Sánchez.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca per a dir que ja es va establir quan es va regularitzar el sistema d'aigua potable, però el que ocorre és que els membres del grup del Bloc no han estat presents en les comissions de treball.

El Sr. Guzmán recorda que en la Comissió, de retornar no es va parlar res. Diu que si recorda l'assumpte de regular, del màxim, però que, de retornar, no es va comentar res. Per altra banda, demana que, per a tindre-ho tots clar, que el senyor viceinterventor els informe una miqueta del tema.

Finalment, l'alcalde indica al Sr. Guzmán que el viceinterventor està tots els dies a l'Ajuntament per fer-li qualsevol pregunta i per a respondre el que corresponga.

Fonaments de dret

I. L'Ordenança de la Taxa pel subministrament d'aigua i clavegueram de l'any 2009, en l'article 4 Tarifa, establia que « Aquelles persones abonades que no disposen de comptador, en la facturació se'ls ha d'estimar un consum mitjà de 88m3/trimestre amb un preu unitari de 0,969146 euros/m3 . »

A partir del mes d'agost de 2009, la mercantil Sorea procedeix a tornar la quantia a tots aquells subjectes passius que van modificar les seues instal·lacions; la mercantil bonifica 81,02 euros, segons l'informe de la cap d'administració de Sorea, de data 15 de desembre de 2009.

Aquesta bonificació no estava prevista en l'Ordenança reguladora T-8, de manera que no s'hauria d'haver produït.

II. Art. 9 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals: « Beneficis fiscals, règim i compensació.

1. No poden reconèixer-se altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en les normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació dels tractats internacionals.

No obstant això, també es poden reconèixer els beneficis fiscals que les entitats locals establisquen en les seues ordenances fiscals en els supòsits expressament previstos per la Llei. En particular, i en les condicions que puguen preveure les dites ordenances, estes poden establir una bonificació de fins al 5% de la quota a favor dels subjectes passius que domicilien els seus deutes de venciment periòdic en una entitat financera, anticipen pagaments o realitzen actuacions que impliquen col·laboració en la recaptació d'ingressos.

2. Les lleis per les quals s'establisquen beneficis fiscals en matèria de tributs locals han de determinar les fórmules de compensació que siguen procedents; aquestes fórmules han de tenir en compte les possibilitats de creixement futur dels recursos de les entitats locals procedents dels tributs respecte dels quals s'establisquen els esmentats beneficis fiscals.

Això no és aplicable en cap cas quan es tracte dels beneficis fiscals a què es refereix el paràgraf segon de l'apartat 1 d'aquest article.

3. Quan l'Estat atorgue moratòries o ajornaments en el pagament de tributs locals a alguna persona o entitat, queda obligat a arbitrar les fórmules de compensació o avançament que procedisquen a favor de l'entitat local respectiva. »

III. L'Ordenança reguladora T-8, en vigor per a l'any 2009, no preveu exempcions i bonificacions.

IV. Atès que la possibilitat d'introduir modificacions a una ordenança i, en concret, bonificacions, és competència del Ple de la corporació.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la documentació que conta en l'expedient i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per dotze vots a favor i nou en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer. Resoldre la discrepància formulada pel viceinterventor en el seu informe.

Segon. Regularitzar comptablement les bonificacions efectuades per Sorea, les quals, a continuació, es detallen:

QUOTA

IVA

AGOST/09

2.835,70

198,45

SETEMBRE/09

1.782,44

124,74

BANCARIS 2T/09

162,04

11,34

OCTUBRE/09

1.377,34

90,72

NOVEMBRE/09

567,14

39,69

DESEMBRE/09

405,10

28,35

GENER/10

162,04

11,34

FEBRER/10

1.134,28

79,38

MARÇ/10

567,14

39,69

ABRIL/10

567,14

39,69

9.560,36

663,39

PUNT 6é. -DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ D'UN CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT D'UN TRAM DEL CAMÍ D'ULLDECONA.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta que formula el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 16 de novembre de 2010.

Relació de fets

Vist que, en data 10 de novembre de 2010, es subscriu el corresponent conveni amb el Sr. Antonio Tadeo Rovira i Guillermina Arnau Tomàs, propietaris de la parcel·la 115 del polígon 20, afectada pel condicionament del camí d'Ulldecona, en la seua amplada prevista en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.

L a corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni subscrit en data 10 de novembre de 2010, amb Antonio Tadeo Rovira i Guillermina Arnau Tomàs per a l'adquisició de terrenys afectats pel condicionament del camí d'Ulldecona, en la seua amplada prevista en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló :

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 10 de novembre de 2010

ES REUNEIXEN:

D'una part:

ANTONIO TADEO RUIZ PEÑA i GUILLERMINA ARNAU TOMÀS, majors d'edat, casats en règim de guanys, tots dos veïns de Benicarló, amb domicili al camí de Urlldecona, 4, i proveïts de NIF números 73.358.184-Y i 73.370.718-M , respectivament.

I de l'altra:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que el Sr. Antonio Tadeo Ruiz Peña i la Sra. Guillermina Arnau Tomàs, són titulars, amb caràcter de guanys, del ple domini de la finca:

"Porció de terreny al terme de Benicarló, partida del Convent, que després de la segregació practicada subsisteix amb una superfície de mil quatre-cents trenta-set metres quadrats. Limita: Nord, Antonio Marqués i José M. Calvet, sud i oest, porció segregada, i est, camí d'Ulldecona. Dins del seu perímetre hi ha un edifici destinat a centre d'educació preescolar, que compta amb una planta baixa solament, distribuït en dues aules, bany, sala de nadons, cuina, porxo i passadís distribuïdor, sobre una total superfície útil de cent setze metres i vint decímetres quadrats."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 589, llibre 164 de Benicarló, foli 131, finca núm. 5.697

Referència cadastral: polígon 20, parcel·la 115

Els pertany per herència, en virtut d'escriptura autoritzada a Benicarló, el dia 28 de juny de 1978, davant el notari que va ser d'aquesta ciutat, el Sr. José Javier del Río Chávarri (núm. 745 de protocol).

Segon. Que aquesta finca es troba ubicada en sòl urbanitzable no programat (sector 14, subsector 1) del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada en una superfície de 52,18 m2 pel camí d'Ulldecona , en la seua amplada prevista en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinqué. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer. El Sr. Antonio Tadeo Ruiz Peña i la Sra. Guillermina Arnau Tomàs, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 52,18 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida del Convent o de Sobrevela, polígon 20, parcel·la 115, de Benicarló, inscrita al Registre de la Propietat al tom 589, llibre 164 de Benicarló, foli 131, finca núm. 5.697, necessària per a les obres de condicionament d'un tram del camí d'Ulldecona, en la seua amplada prevista en el vigent Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. El Sr. Antonio Tadeo Ruiz Peña i la Sra. Guillermina Arnau Tomàs, es reserven a la superfície cedida, l'aprofitament urbanístic que li corresponga, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer. En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament s'ha de reservar a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i ha de procedir a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat, fent efectiu aquest aprofitament en el moment que es demane llicència sobre la parcel·la en què s'ha de materialitzar aquest aprofitament.

Quart. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar durant l'execució de les obres de condicionament del camí d'Ulldecona, per ubicar-se sobre el sòl cedit. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió, ja siguen notarial o de qualsevol índole, són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient, i perquè realitze les gestions necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Tercer. Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

Quart. Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DE L'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PRI SANT ISIDRE.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de novembre de 2010.

Relació de fets

 1. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 30 d'octubre de 2003, acorda aprovar, amb caràcter provisional, l'homologació i Pla de Reforma Interior Sant Isidre de la UE1 i UE -2 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, així com, el Programa d'Actuació Integrada per desenvolupament de la UE1 i la UE2 del sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló per a la gestió indirecta, i adjudicar a la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, amb NIF F-12009353.

 2. En data 30 de gener de 2004, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló acorda aprovar definitivament l'homologació i el Pla de Reforma Interior Sant Isidre de la UE1 i UE -2 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló (BOP de Castellón núm. 32, de 13 de març de 2004 i DOCV núm. 4746, de 5 de maig de 2004).

 3. En data 14 d'abril de 2004, l'Ajuntament de Benicarló i la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló subscriuen el corresponent conveni urbanístic per a la gestió del Programa d'Actuació Integrada de la UE1 i la UE2 del sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, i es compromet la referida Cooperativa a finalitzar les obres d'urbanització en un termini màxim de 35 mesos, comptadors des del dia de la publicació en el BOP l'acord d'aprovació i adjudicació definitiva i ferma del programa. En concret, es comprometia a l'execució material de les obres en el termini de 27 mesos, des de l'entrada en vigor del programa.

  Així mateix, l'agent urbanitzador es comprometia a construir un aparcament sota l'espai públic (espais lliures i els seus elements de connexió, exclòs el viari convencional), en les condicions que havien de fixar-se en un estudi de detall que havia de presentar, així com, a la cessió de l'ús d'un local de 150 m2, en planta baixa o primera planta, destinat a usos d'interès general, garantint la seua utilització gratuïta.

 1. L'agent urbanitzador diposita en data 14 d'abril de 2004 a la Tresoreria municipal, per respondre de les obligacions adquirides en virtut de l'anterior conveni, una garantia del 7% dels costos previstos de l'obra d'urbanització, en concret, un aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 95.676,84 euros (Referència 8.667/2004).

 2. En data 24 de febrer de 2005, s'aprova el Projecte d'Urbanització del PAI Sant Isidre (UE 1 i UE 2 del PRI Sant Isidre), presentat per l'agent urbanitzador en data 2 d'agost de 2004 (registre d'entrada número 11140), i exposat al públic mitjançant un anunci en el DOCV de data 26 de agost de 2004, amb les condicions que estableixen els serveis tècnics municipals, en informe de data 2 de febrer de 2005 (BOP de Castelló número 88, de 25 de juliol de 2006). Així mateix, s'aprova un estudi de detall per a la delimitació de l'ocupació del subsòl públic per al seu ús com a aparcament en l'àmbit de l'actuació, presentat per l'agent urbanitzador en data 28 de setembre de 2004 (registre d'entrada número 13742), i exposat al públic mitjançant un anunci en el DOCV de data 8 de novembre de 2004, segons les condicions que estableix l'arquitecte municipal en el seu informe de data 2 de febrer de 2005.

 3. L'agent urbanitzador diposita en data 11 d'abril de 2005 a la Tresoreria muncipal, una garantia consistent en un aval de l'entitat Caixa Rural de Benicarló, per import de 303.291,60 euros (Referència 8.291/2005), per l'ús de l'aprofitament del subsòl , d'acord amb el que preveu l'art. 172.bis del PGOU de Benicarló i segons l'estudi de detall aprovat en data 24 de febrer de 2005.

 4. Mitjançant el decrets d'Alcaldia de dates 6 octubre 2005 i 10 de juliol de 2006, s'aproven els projectes de reparcel·lació de la UE1 i de la UE2 del PRI Sant Isidre, respectivament, presentats per l'agent urbanitzador (BOP de Castelló número 134, de 8 de novembre de 2005 i núm. 89, de 27 de juliol de 2006, respectivament).

 5. En data 23 de juliol de 2007 es subscriu l'acta de replantejament i inici de les obres d'urbanització corresponents a la fase 1 (obertura del vial c. de la Tossa de Llevant i part del vial de l'av. del Maestrat i del c. d'Alcalà de Xivert, incloses en l'àmbit de l'actuació).

 6. Vist que en data 29 de setembre de 2009 (registre de sortida núm. 16947, de 24 de setembre de 2009), es requereix l'agent urbanitzador perquè informe sobre l'estat d'execució de les obres d'urbanització, així com, perquè complisca amb les obligacions assumides mitjançant el corresponent conveni urbanístic, segons el calendari de terminis previst, i se li adverteix de la possibilitat de resoldre l'adjudicació de la gestió del programa.

 7. En data 15 d'octubre de 2009 (registre d'entrada número 16568), la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló presenta un escrit, en el qual comunica a l'Ajuntament que l'obra d'urbanització corresponent a la UE2 es troba a aquesta data executada en la totalitat, «a falta de la subsanación de distintas cuestiones técnicas con la empresa Iberdrola», qüestió que és, al seu torn, causa d'impediment de l'inici de les obres corresponents a la UE1. Així, assenyala que, ja que la demora en l'execució de les obres en el calendari de terminis previst és aliena a la voluntat de l'urbanitzador, ja que depèn dels criteris d'Iberdrola, hauria de suspendre el còmput dels referits terminis. Finalment, comunica la voluntat de transmetre la condició d'agent urbanitzador a la propietària única dels terrenys que conformen la UE. 1.

 8. En data 21 de maig de 2010 (registre d'entrada número 8617), la Cooperativa comunica la finalització de les obres d'urbanització corresponents a la UE2 i a part de la UE 1 del PRI Sant Isidre, aportant la documentació corresponent, i demana la recepció de les referides obres executades.

 9. En data 22 d'octubre de 2010, els serveis tècnics municipals emeten el següent informe:

«Revisades les obres d'urbanització del PRI Sant Isidre, el promotor de les quals és la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló i l'arquitecte Jaume Ibáñez Masip, es comprova que les obres de la unitat d'execució número 2 estan totalment finalitzades. No passa el mateix amb les de la unitat d'execució número 1, en què, tot i que les voreres circumdants a la plaça es troben executades al 100%, juntament amb tots els serveis urbanístics previstos, jardineria i senyalització, no s'ha dut a terme cap obra a l'interior de la plaça projectada.

Les obres executades han estat revisades i s'observa que aquestes estan executades segons el seu projecte d'urbanització aprovat en aquest Ajuntament, a excepció de petites variacions que han estat aprovades pels tècnics municipals i s'han complit els condicionants indicats.

S'estima que l'obra es troba en condicions de ser recepcionada, ja que s'han reparat les deficiències detectades, l'obra està neta i en estat òptim per poder posar-se en funcionament. Tota la documentació necessària per a l'acceptació de les obres ha estat presentada, l'expedient de legalització d'enllumenat públic s'ha finalitzat i s'han presentat els plànols finals d'obra corresponents.»

 1. En data 22 d'octubre de 2010, l'Ajuntament de Benicarló dóna per recepcionada l'obra d'urbanització executada, corresponent a la UE 2 i part de la UE 1, per a la seua destinació a l'ús o servei públic.

 2. D'acord amb el que preveu l'estipulació 9a del conveni urbanístic subscrit en data 14 d'abril de 2004, entre l'Ajuntament de Benicarló i la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, l'incompliment dels terminis previstos en el Programa és causa de resolució, quan la demora imputable a l'agent urbanitzador en el compliment de les seues obligacions faça impossible concloure l'actuació dins dels 6 mesos següents a la conclusió del termini global estipulat en la clàusula 2ª.1., és a dir, un cop transcorreguts 41 mesos des de l'entrada en vigor del programa. Aquesta resolució ha de ser acordada, prèvia audiència de l'urbanitzador i previ dictamen del Consell Superior d'Urbanisme, i ha de determinar la confiscació i pèrdua de la garantia prestada per l'agent urbanitzador per a respondre del compliment de les seues obligacions.

  L'agent urbanitzador, en el seu escrit de data 15 d'octubre de 2009 (registre d'entrada número 16568), assegura que la demora en l'execució de les obres és deguda a causes alienes a la seua voluntat. No obstant això, cal recordar que és obligació de l'agent urbanitzador, no només l'execució de les obres, sinó la correcta gestió de l'actuació que permeta l'execució en els terminis previstos, el que inclou arribar als corresponents acords amb les empreses subministradores de serveis per obtenir les autoritzacions. Tot i així, cal indicar que el problema amb Iberdrola a què es refereix en el seu escrit ha estat solucionat, i que sí que s'ha finalitzat part de l'obra, però queden pendents d'execució altres obres, sense que existisca cap impediment per a la seua finalització.

 1. De conformitat amb els articles 29/10é i 29.13 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), aplicable a la present actuació, segons la disposició transitòria primera de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

 2. D'acord amb el que preveu l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Iniciar el procediment de resolució de l'adjudicació de la condició d'agent urbanitzador que té la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, amb NIF F-12009353, en virtut de l'acord del Ple de la corporació de data 30 d'octubre de 200, en haver transcorregut més de 41 mesos de l'entrada en vigor del Programa d'Actuació Integrada per desenvolupament de la UE1 i la UE2 del sector Sant Isidre del PGOU de Benicarló, sense que s'hagen finalitzat totes les obres d'urbanització corresponents a l'àmbit del programa, per causa imputable al propi agent urbanitzador, i per tant, per incompliment del conveni urbanístic subscrit per dita mercantil amb l'Ajuntament de Benicarló en data 14 d'abril de 2004.

La resolució de l'adjudicació implica la confiscació de la garanties dipositades en la Tresoreria municipal per a respondre del correcte compliment de les obligacions adquirides per l'agent urbanitzador.

Segon. Notificar aquest acord a l'agent urbanitzador i l'entitat avalista i concedir un termini d'audiència de quinze dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, perquè les legacions i presenten els documents que estimen convenients.

Tercer. Demanar al Consell Superior d'Urbanisme el dictamen previst en l'art. 29.13 de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'activitat urbanística, aplicable al procediment.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D'ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE 13.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de novembre de 2010.

Relació de fets

I . En data 5 de setembre de 2008, l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , van subscriure el Contracte per a l'execució per gestió indirecta del programa d'actuació integrada de la Unitat d'Execució número 13 del PGOU de Benicarló.

II . En data 6 d'octubre de 2008 (registre d'entrada número 18133) l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , presenta per a la seua tramitació el Projecte d'Urbanització (modificat 1 setembre 2008) del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13 del PGOU de Benicarló.

III . En data 6 d'octubre de 2008 (registre d'entrada de data 10/10/08, número 18352) l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , presenta el plec de clàusules particulars i el plec de prescripcions tècniques per a la seua ratificació o rectificació del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13 del PGOU de Benicarló.

IV . En data 11 de juny de 2009 es notifica a l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , el següent escrit:

« En data 5 de setembre de 2008 es subscriu entre la mercantil SARBELLS, SL i l'Ajuntament de Benicarló, el contracte per a executar per gestió indirecta el Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 13 del PGOU de Benicarló.

En l'estipulació 8ª d'aquest contracte es fixen els terminis d'execució d'aquest instrument de gestió i s'estableix que el termini màxim per a la presentació del projecte de reparcel·lació és de 6 mesos des de la formalització del contracte.

Vist que aquest termini va finalitzar el març de 2009, i que a data d'avui, no consta en aquest Ajuntament la presentació del document esmentat, mitjançant aquesta comunicació li requereixo formalment que complisca amb les obligacions assumides per mitjà del dit document administratiu, a efectes de continuar amb les actuacions de gestió d'aquest PAI, segons el calendari de terminis previst.

Al mateix temps, li recordem que, d'acord amb el que preveu l'estipulació 13a del referit contracte, la demora injustificada en el compliment dels terminis comporta l'aplicació de les regles sobre resolució de contractes i penalitzacions per retard previstes en la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període de sis mesos consecutius o nou alterns determina la resolució del contracte amb l'Administració. »

V. En data 28 de setembre de 2009 es notifica a l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , el següent escrit:

« En data 5 de setembre de 2008 es subscriu entre la mercantil SARBELLS, SL i l'Ajuntament de Benicarló, el contracte per a executar per gestió indirecta el Programa d'Actuació Integrada de la UE núm. 13 del PGOU de Benicarló.

En l'estipulació 8ª d'aquest contracte es fixen els terminis d'execució d'aquest instrument de gestió i s'estableix que el termini màxim per a la presentació del projecte de reparcel·lació és de 6 mesos des de la formalització del contracte.

Vist que aquest termini va finalitzar el març de 2009, i que a data d'avui, no consta en aquest Ajuntament la presentació del document esmentat, mitjançant aquesta comunicació li requereixo formalment que complisca amb les obligacions assumides per mitjà del dit document administratiu, a efectes de continuar amb les actuacions de gestió d'aquest PAI, segons el calendari de terminis previst.

Al mateix temps, li recordem que, d'acord amb el que preveu l'estipulació 13a del referit contracte, la demora injustificada en el compliment dels terminis comporta l'aplicació de les regles sobre resolució de contractes i penalitzacions per retard previstes en la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, la inactivitat injustificada de l'urbanitzador durant un període de sis mesos consecutius o nou alterns determina la resolució del contracte amb l'Administració.

En cas de fer cas omís a aquest requeriment, l'Ajuntament procediria a iniciar expedient de caducitat amb la conseqüent confiscació de la garantia dipositada. »

VI . En data 29 setembre de 2009 (registre d'entrada número 15728) l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL, , presenta un escrit en el qual indica que el projecte de reparcel·lació de la UE-13 s'està elaborant en el despatx de l'arquitecte, el Sr. Jaume Antonio Ibáñez, i que estarà finalitzat aproximadament a finals del mes d'octubre.

VII. Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 9 de novembre de 2010.

VIII. De conformitat amb la clàusula 13 del contracte per a l'execució per gestió indirecta del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13 del PGOU de Benicarló, subscrit en data 5 de setembre de 2008, entre l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL , que fa referència a les penalitats per incompliment .

IX. De conformitat amb l'article 337 del Decret 67/2006, (ROGTU), en relació amb les penalitzacions per inactivitat de l'urbanitzador, en referència a l'article 143.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana .

X. De conformitat amb el que preveu l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Iniciar el procediment per a declarar la resolució del contracte del programa entre l'Ajuntament i l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució número 13 del PGOU de Benicarló , subscrit en data 5 de setembre de 2008, entre l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador, la mercantil SARBELLS, SL, per incompliment del termini màxim previst per a la presentació del projecte de reparcel·lació.

La resolució de l'adjudicació implica la confiscació de la garanties dipositades en la Tresoreria municipal per a respondre del correcte compliment de les obligacions adquirides per l'agent urbanitzador.

Segon. Notificar aquest acord a l'agent urbanitzador i l'entitat avalista i concedir un termini de d'audiència de quinze dies naturals, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, perquè les legacions i presenten els documents que estimen convenients.

Tercer. Notificar aquest acord a les persones interessades (propietaris en atenció als articles 31 i 84 de la LRJPAC), i concedir-los un termini de audiència de quinze dies naturals , comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, perquè formulen les al·legacions que considere convenients.

Quart. Demanar un informe als serveis tècnics municipals i de la Secretaria municipal.

Cinquè. Demanar un dictamen del Consell Superior de Territori i Urbanisme de la Conselleria competent en matèria d'urbanisme.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'AUTORITZACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA CONDICIÓ D'AGENT URBANITZADOR DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UE 4 DEL SECTOR 8A EL COLLET.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 16 de novembre de 2010.

Relació de fets

I. En data 11 de juny de 1987, la Conselleria d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports aprova definitivament el Pla Parcial del Sector 8A, Collet de Benicarló.

II. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc l'1 d'abril de 2004, acorda aprovar l'alternativa tècnica del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE número 4 del Pla Parcial sector 8-A Collet, així com adjudicar la condició d'urbanitzador al Sr. AGUSTÍN SANSANO SANZ.

III. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 27 de març de 2008, acorda aprovar l'estudi de detall per a la nova parcel·lació de la unitat d'execució número 4 del sector 8-A Collet de Benicarló, presentat per l'agent urbanitzador el 3 octubre 2007 i exposat al públic mitjançant un anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5.630, de 31 d'octubre de 2007.

IV. Mitjançant el Decret de l'Alcaldia, de data 26 de maig de 2008, s'aprova el projecte de reparcel·lació de la unitat d'execució número 4 del sector 8-A El Collet de Benicarló, presentat per l'agent urbanitzador en data 3 d'octubre de 2007 (BOP de Castelló número 71, de 10 de juny de 2008).

V. En data 19 de juny de 2008 (registre d'entrada número 12173), el Sr. Agustín Sansano Sanz , agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE número 4 del Pla Parcial sector 8-A «Collet», presenta la memòria i el compte detallat de quotes d'urbanització 1 (quotes 1, 2.1 i 3.1) per a la seua tramitació i aprovació.

  VI. Mitjançant el Decret d'Alcaldia, de data 30 de setembre de 2008, s'aprova el projecte d'urbanització de la unitat d'execució número 4 del sector 8-A El Collet de Benicarló, presentat per Agustín Sansano Sanz el 24 abril de 2008 (registre d'entrada número 8.222 ), i exposat al públic mitjançant l'anunci publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5.781, de 10 de juny de 2008. Així mateix, mitjançant aquesta resolució, es resold modificar el projecte de reparcel·lació aprovat, en els termes següents:

 1. S'ha de procedir a l'estudi de la titularitat reclamada per SEPIVA sobre la finca anomenada B en aquest projecte. També s'ha de procedir, si s'escau, a l'adjudicació de la parcel·la corresponent o, si això no fóra possible per quantia dels drets, estimar la compensació corresponent, que ha d'incorporar al quadre de liquidació com a càrrega a repartir entre la totalitat dels propietaris afectats.

 2. S'ha, d'altra banda, d'incorporar les parcel·les sense aprofitament lucratiu, amb destinació a centres de transformació, que quedaran vinculades al conjunt de propietaris com dotacions privades a cedir a la companyia subministradora.

 3. De conformitat amb l'acord d'aprovació de l'estudi de detall i el text modificat número 1 del projecte de reparcel·lació, l'urbanitzador ha de tenir en compte en el desenvolupament de l'obra la legació presentada per l'afectat Granja Vicent, SL per tal de poder comprovar i, si s'escau, incorporar, les indemnitzacions o reposicions necessàries de les instal·lacions existents en l'àmbit i que afecten la granja situada en el sòl confrontant.

VII. En data 26 de febrer de 2009 (registre d'entrada número 3334), el Sr. Joan Pascual Sorlí Achell, en representació de l'agent urbanitzador, presenta un document rectificat del projecte de reparcel·lació (modificat 2), en els termes indicats en el Decret d'Alcaldia de 30 de setembre de 2008.

  VIII. Mitjançant el Decret de l'Alcaldia, de data 4 de juny de 2009, es resol:

«1. Aprovar el projecte de reparcel·lació (modificat 2) del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE núm. 4 del Pla Parcial Sector 8A El Collet, presentat per l'agent urbanitzador en data 26 de febrer de 2009 (registre d'entrada núm. 3334), rectificatiu del document aprovat per l'Alcaldia en data 26 de maig de 2008.

2. Notificar aquesta resolució als titulars de béns i drets afectats, i ordenar la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, indicant-los que contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia, en el termini màxim d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest acord al BOP, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. O bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de la notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

3. Una vegada siga ferma en via administrativa, cal atorgar un document públic que expresse el seu contingut, i a continuació inscriure-ho en el Registre de la Propietat, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s'aproven les normes complementàries al Reglament per a l'Execució de la Llei Hipotecària sobre Inscripció en el Registre de la Propietat d'Actes de Naturalesa Urbanística. »

IX. En data 30 d'agost de 2010 (registre d'entrada número 13965), presenten una instància el Sr. Agustín Sansano Sanz , NIF 18.872.827 Q, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Doctor Ferran núm 3-2n de Benicarló i el Sr. MARIANO ROS BODI , NIF: 18.924.854-V, amb domicili a efectes de notificacions a l'av. de Mendez Núñez, número 100 de Benicarló, per la qual demanen l'autorització de l'Ajuntament de Benicarló, de la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la UE número 4 del Pla Parcial sector 8-A «Collet», del PGOU de Benicarló (expedient PAII/369 de l'Àrea de Planejament i Gestió d'Urbanisme) a favor de la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL , CIF B-12843108, amb domicili a efectes de notificacions a l'av. de Méndez Núñez, número 44-1r A, de Benicarló.

X. De conformitat amb el que preveu l'article 29.11 de l'extinta 6/1994, de 15 de novembre, reguladora de l'Activitat Urbanística (LRAU), que es reflecteix en l'actualitat, en l'article 141 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, que disposa literalment:

«1. L'urbanitzador, prèvia autorització expressa de l'administració actuant i mitjançant una escriptura pública, pot cedir aquesta condició en favor d'un tercer que es subrogue en tots els seus drets i obligacions davant dels propietaris de sòl i davant de la mateixa Administració. Perquè aquesta cessió puga produir-se, el cessionari ha de reunir els mateixos requisits exigits per aquesta Llei per a ser urbanitzador, a més dels mèrits i condicions personals del cedent que van ser rellevants per a l'adjudicació del Programa.

2. L'Administració actuant pot denegar la cessió si menyscaba l'interès general o suposa defraudació de la pública competència en l'adjudicació.

Ateses les circumstàncies del cas, pot acordar la resolució de l'adjudicació en els termes que preveu l'article següent i establir la gestió directa com a modalitat d'execució del programa. »

XI. Vist l'informe del TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 15 de novembre de 2010.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Autoritzar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la urbanització de la UE 4 del sector 8-A El Collet del Pla General de Benicarló, que ostenta actualment el Sr. Agustín Sansano Sanz, a favor de la mercantil URBANIZADORES COLLET, SL, amb CIF B-12843108, i domicili a efectes de notificacions a l'av. de Méndez Núñez, número 44-1r A, de Benicarló, condicionant l'eficàcia d'aquest acord al compliment de les següents condicions:

1. La cessió ha de materialitzar-se en escriptura pública a favor d'un tercer.

2. La societat mercantil URBANIZADORES COLLET, SL s'ha de subrogar en tots els drets i obligacions, davant els propietaris de sòl i davant l'Ajuntament de Benicarló, reflectits en el conveni signat en data 18/04/05, entre l'Ajuntament de Benicarló i l'anterior adjudicatari ( l'agent urbanitzador, el Sr. Agustín Sansano Sanz ) derivat de l'acord plenari de data 1 d'abril de 2004, per a això, prèviament, presentar l'aval per la quantitat establerta en aquest conveni, que va ascendir a la quantitat de 115.452 '41 euros.

3. La societat mercantil URBANIZADORES COLLET, SL ha d'acreditar que reuneix els mateixos requisits exigits per la Llei 16/2005 de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, per a ser urbanitzador, a més dels mèrits i condicions personals del cedent (el Sr. Agustín Sansano Sanz ) que van ser rellevants per a l'adjudicació del Programa.

Segon. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra aquest acte administratiu poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que el dicta en el termini d'un mes (articles 52 de la Llei 7 / 1985 de Bases del Règim Local i 107 i següents de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú) o un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Castelló en el termini de dos mesos (articles 8, 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa). Els esmentats terminis es computen des de l'endemà de la notificació. Tot això sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que estimen procedent.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA RATIFICACIÓ DE DIVERSOS DECRETS D'ALCALDIA, EN VIRTUT DELS QUALS S'EXERCITA EL DRET DE DEFENSA JURÍDICA EN DETERMINATS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut dels dictàmens de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana de data 18 de novembre de 2010, relatius a la proposta de ratificació de diversos decrets d'Alcaldia, en virtut dels quals s'exercita el dret de defensa jurídica en determinats recursos contenciosos administratius.

Vistos els decrets d'Alcaldia de data 20/10/10 i 04/11/10, pels quals es resol recórrer en apel·lació les sentències núm. 633, 632, 631 i 669 del Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, recaigudes en els recursos de lesivitat interposats per l'Ajuntament de Benicarló contra la mercantil Proeor, SA, el Sr. Álvaro París Martínez, Amuebla, SL i el Sr. Víctor Ortiz Ferreres, respectivament, que reconeixen l'obtenció de llicències per silenci administratiu.

Vistos, així mateix, els decrets d'Alcaldia de data 28/10/10, relatius a la personació de l'Ajuntament de Benicarló com codemandat en els procediments núm. 4/000244/2010-OM (el Sr. Francisco Roca Boquera i la Sra. María Soledad Gauchía Miravet) i 4/000315/2010-OM (el Sr. Agustín Moya Aicart) del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administratiu, Secció 4 ª, pels quals es recorre l'acord del Jurat Provincial d'Expropiació de data 21/04/2010, pel qual fixa el preu just en l'expropiació de béns i drets per a execució del passeig Marítim.

Vist, igualment, el Decret d'Alcaldia de data 12/11/10, pel qual es resol interposar un recurs d'apel·lació contra la Sentència 672 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, recaiguda en el PO 534/2008, incoat pel Sr. Francisco Roca Boquera i la Sra. María Soledad Gauchía Miravet contra l'acord plenari de data 29/05/2008, per la taxació conjunta de béns afectats per a l'execució del passeig Marítim.

Vist, finalment, el Decret d'Alcaldia de data 16 de novembre de 2010, pel qual es resol interposar un recurs d'apel·lació contra la Sentència núm. 671, de 26 d'octubre de 2010, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, per la qual es declara l'obtenció per Vodafone España, SA de llicència per a l'execució d'obres per a execució d'estació de base de telefonia mòbil digital, per silenci administratiu.

La corporació, de conformitat amb els dictàmens de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana i per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar el contingut dels decrets d'Alcaldia anteriorment esmentats.

PUNT 11é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 23 de novembre de 2010.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2010 s'aprova l'expedient de contractació núm. 17/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació en procediment obert i tràmit ordinari de la gestió del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. En el mateix acord s'autoritza la despesa corresponent amb càrrec a la partida 162.22721 del pressupost municipal en vigor.

II. El 24 agost 2010 es publica l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 101, i així mateix es publica en el perfil de contractant.

III. Per acord de l Ajuntament Ple de 28 d' octubre de de 2010 s'adjudica provisionalment a la mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA) , la contractació del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló per import de 266.129,29 euros, IVA (1 8 %) exclòs, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut de conformitat amb els criteris fixats en el plec de clàusules administratives que regeix aquest procediment.

IV. L'anunci d'adjudicació provisional del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló a la mercantil SOREA , SA va ser publicat en el perfil del contractant el 9 de novembre de 2010 i, per tant, el termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació complementària finalitza el dia 20 de novembre de 2010.

V. En data 17 novembre 2010 (registre d'entrada núm. 18.378), l'empresa SOREA, SA aporta tota la documentació requerida per acord de l'Ajuntament Ple de 28 d'octubre de 2010:

 • Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

 • Carta de pagament de garantia definitiva per import de 13.306,46 euros.

 • Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en superar els quatre anys de durada del contracte, circumstància que concorre en el contracte que ens ocupa.

Atès el que disposa l'article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a l'elevació a definitiva de l'adjudicació provisional.

Atès el que disposa la clàusula 18 ª del plec de clàusules administratives que regeixen la present contractació.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Elevar a definitiu l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple de 28 d' octubre de 2010 , d'adjudicació provisional del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, a favor de l'empresa SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA) .

Segon. Disposar la despesa corresponent en quantia de 266.129,29 euros / anuals , IVA (1 8 %) exclòs; partida 162.22721 del pressupost en vigor.

Tercer. Procedir a formalitzar el contracte administratiu dins el termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació de l'adjudicació definitiva.

Quart. Procedir a tornar les garanties provisionals aportades per tots els licitadors.

Cinqué. Notificar la present resolució a l'empresa adjudicatària, a la resta de licitadors i traslladar-lo a Urbanisme, al director facultatiu de les obres, a Intervenció i a Tresoreria.

Sisé. Contra el present acord que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà que tinga lloc la notificació. Alternativament, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que tinga lloc la notificació, d'acord amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puga exercitar qualsevol altre que estime oportú.

PUNT 12é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Es sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 19 de novembre de 2010, relativa a l'aprovació del text d'una nova Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel tractament i eliminació dels residus sòlids urbans.

Pren la paraula, en primer lloc, el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per a dir que creuen que aquest és el final de la mala gestió que s'ha portat per part de la Conselleria, pel Pla de Residus i, evidentment, pel Pla Zonal que ens competeix a nosaltres. Indica que aquesta taxa solucionarà un tema que va d'11 a 12 anys d'existència i lamenten que el projecte del geiser box no haja prosperat. El consorci ha abocat als Ajuntaments a buscar-se la vida i el grup municipal socialista va a votar a favor, perquè l'Ajuntament com a ens ha de solucionar eixe problema.

En segon lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a dir que el tema dels fems encara no està solucionat a la nostra ciutat. Per altra banda, indica que van fer una proposta, la qual no va tirar endavant, per a demanar a la Conselleria que ens ajudara al pagament de la taxa que hauríem de pagar. A més, recorda que va parlar amb el Sr. Mundo i aquest li va dir que la taxa dels 28 EUR és la que és i que esperen que d'ací no passe i que si passa, doncs, esperem que la Generalitat aporte la diferència i no l'hagen de pagar els benicarlandos.

En aquest punt, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal del Partit Popular, per dir al Sr. Escuder que la culpa no la té la Conselleria si no que la culpa és del Partit Socialista, perquè el primer punt que es va escollir per a instal·lar l'abocador va ser la mina d'argila de Cervera i els que es varen negar rotundament a aquella ubicació va ser el partit socialista de l'Ajuntament de Cervera, en aquell moment amb el Sr. Adolf Sanmartín al front. Per altra banda, el Sr. Guzmán ha sigut més conseqüent, ja que ha dit que la culpa ha sigut de tots. Però el que no s'ha d'oblidar és, segons el senyor Cuenca, que l'inici del problema va ser per culpa del Partit Socialista. Explica que després es va elegir un altre lloc que, lògicament, tampoc va convèncer la part que els afectava i després es va demostrar que no era el més adequat, però, evidentment, deien que es podien posar totes les mesures correctores i així ha anat passant el temps. Diu que ells van proposar la tecnologia del geiser box a l'Ajuntament de Vinaròs, perquè per posar-ho en marxa es necessitaven 50.000 tones de residus sòlids urbans i, clar, únicament amb el fem de Benicarló no es podia fer. Explica, però, que al final es van quedar sols. Per tant, considera que s'ha de donar una solució al problema dels residus i, segons la seua opinió, és que qui contamina, paga. Diu que eixe és el principi de la Llei.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Escuder per dir que un Consorci funciona per majories i el Sr. Cuenca sap qui té la majoria absoluta: Conselleria, Diputació i els ajuntaments del Partit Popular. Per tant, diu que les decisions s'han adoptat per majoria. Indica, per altra banda, que l'adjudicació sí que es va fer amb certa diligència, però en el tema del geiser box, ens van deixar sols tots. Per tant, pregunta des de quan té la culpa l'oposició minoritària. Continua dient que abans no teníem solució i que ara la solució transitòria continua sent roïna i, espera pels informes que ell té, que la tecnologia que s'aplique a eixes instal·lacions estiga suficientment adaptada a la normativa europea de valorització del percentatge adequat. A més, suposa que el Sr. Cuenca ha llegit que el projecte i la definició inicial del projecte anava més encaminada a la producció de calor de la major part de la massa resultant, a excepció dels elements metàl·lics, a incineració i a altres qüestions. Finalment, recorda que el conseller, a través d'un mitjà de comunicació, va dir que s'empraria la millor tecnologia del moment, però dubta que això siga veritat.

Seguidament, el Sr. Cuenca ressalta que ell no és defensor de la tecnologia que s'implantarà a la Planta de Cervera. Diu que no ho ha sigut mai, però, evidentment, això era una concessió que ja estava feta. Explica que efectivament la Conselleria i Diputació tenen majoria, però no s'han posat mai en contra de les propostes que s'han fet per part dels pobles. Encara així, indica que ells entenien que la proposta del geiser box era millor, però no va prosperar.

Finalment, l'alcalde recorda que s'està parlant d'una taxa i ens veiem obligats a instaurar aquesta taxa quan es preste el servei.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 18/11/10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar l'Ordenança fiscal T-13 reguladora de la Taxa pel tractament i eliminació d'escombraries per a l'exercici 2011, d'acord amb la proposta del tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19 de novembre de 2010. El text de l'Ordenança és el següent:

«T.13. TAXA PER TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES

T- 13 TAXA PER TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES

(ORDENANÇA FISCAL REGULADORA)

Article 1r. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 i l'article 20.4.s) del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament acorda modificar la taxa per recollida d'escombraries, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes del qual atenen al que preveu l'article 57 de l'esmentat RDL.

Article 2n. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de tractament i eliminació d'escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans d'habitatges, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixen activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans els enumerats en l'article 4.e de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana.

3. No està subjecta a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels següents serveis:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i urbans, d'indústries, hospitals i laboratoris.

b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

c) Recollida de residus de la construcció i demolició.

Article 3r. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària, titulars dels béns immobles situats en els llocs, places, carrers o vies públiques en què es preste el servei a títol de propietari.

Article 4t. Responsables

  1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

  2. Són responsables subsidiàries, les persones administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Exempcions

No es consideren subjectes a aquesta Taxa, tots aquells locals sense ús comercial ni industrial la superfície dels qual no excedisca de 60 metres quadrats i que estiguen units formant part d'un habitatge de tipus unifamiliar.

Article 6é. Quota tributària

1. La quota tributària consisteix en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determina en funció de la naturalesa i destinació dels immobles i de la situació del lloc, plaça, carrer o via pública on estiguen ubicats aquests. Queda limitat a 40 kg diaris la quantitat d'escombraries a recollir, llevat del que disposa la divisió 6.

2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

SECCIÓ PRIMERA: ACTIVITATS EMPRESARIALS, COMERCIALS DE SERVEIS I MINERES

DIVISIÓ 1

ENERGIA I AIGUA

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

144

b) de 4 a 10 treballadors:

312

c) d'11 a 24 treballadors:

562

d) de 25 a 100 treballadors:

937

e) de més de 100 treballadors:

1201

DIVISIÓ 2

INDÚSTRIA QUÍMICA

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

144

b) de 4 a 10 treballadors:

432

c) d'11 a 24 treballadors:

562

d) de 25 a 100 treballadors:

720

e) de més de 100 treballadors:

1201

DIVISIÓ 3

MECÀNICA DE PRECISIÓ

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

144

b) de 4 a 10 treballadors:

432

c) d'11 a 24 treballadors:

576

d) de 25 a 100 treballadors:

937

e) de més de 100 treballadors:

1201

DIVISIÓ 4

ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES

euros

Indústries:

a) de menys de 4 treballadors:

144

b) de 4 a 10 treballadors:

432

c) d'11 a 24 treballadors:

576

d) de 25 a 100 treballadors:

720

e) de més de 100 treballadors:

1201

DIVISIÓ 5

CONSTRUCCIÓ

euros

Empreses:

a) de menys de 4 treballadors:

288

b) de 4 a 10 treballadors:

312

c) d'11 a 24 treballadors:

576

d) de 25 a 100 treballadors:

937

e) de més de 100 treballadors:

1201

DIVISIÓ 6

COMERÇ, RESTAURANTS I HOSTALATGE, REPARACIONS

euros

6

1

Comerç a l'engròs

345

6

2

Recuperació de productes

378

6

3

Intermediaris del comerç

345

6

4

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac realitzat en establiments permanents:

6

4

1

De carns i despulles, de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, aus, conills de granja, caça i productes derivats d'aquests i verdures

230

6

4

3

De peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de cargols

432

6

4

4

De pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis

230

6

4

5

De vins i begudes de tota mena

115

6

4

6

D'articles de tabac i de fumador

115

6

4

7

6

4

7

1

Amb venedor

288

6

4

7

2

Autoservei o mixt amb superfície inferior a 120 m 2

691

6

4

7

3

Autoservei o mixt amb superfície compresa entre 120 i 399 m 2

875

6

4

7

4

Autoservei o mixt amb superfície igual o superior a 400 m 2

4320

6

5

Comerç al detall de productes no alimentaris realitzat en establiments permanents

115

6

6

Comerç mixt o integrat

256

6

7

1

Serveis de restaurants:

6

7

1

1

a) menys de 100 m2

345

6

7

1

2

b) de 101 m2 a 200 m2

691

6

7

1

3

c) de 201 m2 a 500 m2

1497

6

7

1

4

d) més de 500 m2

2880

6

7

2

En cafeteries, cafès, bars amb i sense menjar, quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places de proveïments, a l'aire lliure a la via pública o jardins, en xocolateries, gelateries i orxateries.

6

7

2

1

a) menys de 100 m2

345

6

7

2

2

b) de 101 m2 a 200 m2

518

6

7

2

3

c) de 201 m2 a 500 m2

691

6

7

2

4

d) més de 500 m2

1382

6

8

Serveis d'allotjament:

6

8

1

En hotels i motels

6

8

1

1

a) d'1 a 2 estrelles

345

6

8

1

2

b) de 3 a 5 estrelles

1062

6

8

2

En hostals i pensions

230

6

8

3

En fondes i cases d'ostes

345

6

8

4

En hotels apartament

576

6

8

7

Campaments turístics on es presten els serveis mínims de salubritat

6

8

7

1

a) fins a 4.000 m2

921

6

8

7

2

b) de més de 4.000 m2

961

6

9

Reparacions

172

DIVISIÓ 7

TRANSPORT I COMUNICACIONS

euros

7

5

Activitats annexes als transports

7

5

1

Terrestre

230

7

5

2

Pàrquing comunitari

172

7

5

3

Pàrquing públic

172

7

5

4

Dipòsits i emmagatzematge de mercaderies

460

7

5

5

Agències de viatge

172

7

5

7

Serveis de mudança

633

DIVISIÓ 8

INSTITUCIONS FINANCERES, ASSEGURANCES, SERVEIS PRESTATS A LES EMPRESES I LLOGUERS

euros

8

1

Institucions financeres

345

8

2

Assegurances

144

8

3

Auxiliars financers i d'assegurances Activitats immobiliàries

144

8

4

Servicis prestats a les empreses

144

8

5

Lloguer de béns mobles

144

8

6

Lloguer de béns immobles

144

DIVISIÓ 9

ALTRES SERVEIS

euros

9

1

Serveis agrícoles, forestals i pesquers

432

9

2

Serveis de sanejament, neteja i similars

288

9

3

Educació i investigació

144

9

4

Sanitat i serveix veterinaris (clíniques)

172

9

5

Gasolineres

209

9

6

Serveis recreatius i culturals

230

9

7

Serveis personals

172

9

9

Serveis no classificats en altres rúbriques

172

SECCIÓ SEGONA: VIVENDES I LOCALS

euros

20

01

0

0

Vivendes, apartaments, vil·les, xalets

28

20

02

0

0

Locals sense ús comercial ni industrial

17

SECCIÓ TERCERA: PROFESSIONALS

euros

00

01

0

2

Consultes mèdiques, advocats, economistes, assessories i altres professions no compreses en altres divisions

57

Article 7. Meritació

1. Es merita la taxa i naix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la prestació del servei; s'entén iniciada, donada la naturalesa de recepció obligatòria, quan estiga establit i en funcionament el servei de tractament i eliminació d'escombraries.

2. Establert i en funcionament el referit servei la taxa es merita l'1 de gener de cada any i l'import de la quota es prorratejarà per trimestres naturals en els casos en què es produïsquen altes o baixes en el padró de la taxa.

Article 8. Quota tributària dels contenidors d'ús exclusiu

 1. PER LA FREQÜÈNCIA EN LA RECOLLIDA

1. Recollida diària: 1.024 euros/contenidor/any.

2. Tres vegades per setmana: 439 euros/contenidor/any.

3. Un cop per setmana: 146 euros/contenidor/any.

 1. PEL MANTENIMENT, NETEJA I AMORTITZACIÓ DELS CONTENIDORS

  1. Contenidors de propietat municipal: 288 euros/contenidor/any.

  2. Contenidors de propietat de la persona titular de l'activitat (*): 0 euros/contenidor/any.

(*) Només en cas que el contenidor estiga emmagatzemat de forma permanent a l'interior de les instal·lacions de la persona titular, excepte per al moment del seu buidatge.

2. 2. A aquest efecte, s'aplica la tarifa següent:

DIVISIÓ 10

CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSIU

euros

10.1

Recollida diària

1.024 EUR /contenidor/any

10.2

Recollida 3 vegades per setmana

439 EUR /contenidor/any

10.3

Recollida 1 vegada per setmana

146 euros/contenidor/any

10.4

Manteniment de contenidors de propietat municipal

288 euros/contenidor/any

10.5

Manteniment de contenidors de propietat de la persona titular de l'activitat

0 euros/contenidor/any

Article 9. Període impositiu i meritació dels contenidors d'ús exclusiu

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, excepte en el cas de la sol·licitud d'utilització del contenidor d'ús exclusiu. En aquest cas el període impositiu comença el dia en què s'autoritze aquesta sol·licitud.

2. La taxa es merita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de la taxa es prorrateja per trimestres naturals en els casos de primera utilització o baixa definitiva en el seu ús.

Article 10. Gestió dels contenidors d'ús exclusiu

En el primer any s'ha de realitzar una autoliquidació pel nombre de contenidors sol·licitats i la freqüència en la recollida de residus. Aquesta ha de ser prèvia a la sol·licitud del contenidor en el Departament de Medi Ambient, d'acord amb l'Ordenança general reguladora d'aquest. En el cas de baixa definitiva en l'ús del contenidor, ha de notificar-se formalment mitjançant un escrit dirigit al Departament de Medi Ambient.

En el cas de freqüències de recollida inferiors a la diària, si es detecten desbordaments en el volum de contenidors, l'Ajuntament, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals, s'aplicarà la tarifa corresponent immediatament superior. El servei s'ha de realitzar de la mateixa manera, d'acord amb aquesta freqüència.

En el cas en què a petició de les persones interessades es demane un nombre de contenidors d'ús exclusiu amb una freqüència de recollida diària en què posteriorment es detecten desbordaments en el volum, l'Ajuntament ha de posar i de cobrar un contenidor més, almenys, previ informe dels serveis tècnics municipals.

Article 11é. Declaració i ingrés

1. En el cas d'altes en el Padró de la taxa a instància del subjecte passiu, la taxa ha de ser autoliquidable. Si l'alta es produeix d'ofici es genera una liquidació que es notificada al subjecte passiu. El període d'ingrés s'estableix d'acord amb el Reglament General de Recaptació.

2. Quan es conega, d'ofici o per comunicació de les persones interessades qualsevol variació de les dades figurades en la matrícula, es duran a terme en aquesta les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'haja efectuat la declaració.

3. Anualment, l'Administració municipal ha d'elaborar un padró o matrícula de contribuents, en el qual constaran, sota un número d'ordre correlatiu de les persones contribuents afectades i les quotes tributàries respectives per aplicació de la tarifa en vigor, el qual, s'ha de tramitar i posar-se al cobrament d'acord amb el calendari fiscal establert en l'Ordenança reguladora de la gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic local.

4. El cobrament de les quotes s'efectua anualment, excepte en el cas que corresponga el prorrateig per trimestre, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 7é i en els apartats 2 i 3 de l'article 9 de la present Ordenança. En el cas del començament de la prestació del servei s'ha de prorratejar per mesos sencers naturals al següent d'instaurar aquest servei.

Article 12é. Altes, baixes i canvis de titularitat

1. Les persones naturals o jurídiques subjectes a l'obligació de contribuir per aquesta taxa, han de presentar a les oficines municipals la corresponent declaració d'ALTA per a la seua inclusió en el Padró, amb indicació dels elements essencials per a la liquidació de la quota corresponent que serà autoliquidar, a tenor del que disposa l'article 120 de la Llei General Tributària, per entendre que ho ha demanat l'interessat, coneixent per endavant l'import del seu deute tributari.

 • Les altes es produeixen per:

a) Canvi de domini de l'immoble o titularitat de l'activitat del contribuent, acreditat amb document públic.

b) Primera ocupació de l'immoble.

c) Alta en el subministrament d'aigua potable o en el d'energia elèctrica.

 • Les baixes es produeixen per:

a) Ruïna, enderrocament o destrucció de l'immoble de què es tracte, degudament acreditada.

 • El canvi de titularitat o d'ús del local es produeix per:

a) Canvi de domini de l'immoble acreditat amb document públic.

b) En cas de cessament d'activitat degudament acreditada, es procedirà a donar-se de baixa com a local amb ús i es donarà d'alta com a local sense ús.

c) En el cas de canvi d'activitat en el local, s'acreditarà amb el canvi en el Departament d'Activitats.

d) En el cas que no es tramitara adequadament en el Departament d'Activitats, amb un informe de la Policia Local serà suficient per acreditar l'exercici d'una activitat.

Article 13é. Infraccions i sancions

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries així com de les sancions que els corresponguen en cada cas, s'ha d'aplicar el que disposen els articles de la Llei General Tributària i en el que corresponga a la gestió dels residus sòlids urbans s'ha d'aplicar la normativa reguladora d'aquesta.

Article 14é. Normes complementàries

En allò no previst en la present Ordenança fiscal i que faça referència a la seua aplicació, liquidació, efectivitat i recaptació, és d'aplicació la Llei 7/1985 de 2 d'abril; RDL 2 / 2004, de 5 de març, Reglament General de Recaptació de 20 de desembre de 1990 i l'altra legislació vigent de caràcter local i general que li siga d'aplicació. »

Segon. La tramitació de l'expedient d'aprovació de la nova Ordenança, s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, l'aprovació de l'Ordenança indicada anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de l'Ordenança aprovada que figura en l'expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, a fi que les persones interessades puguen examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. Si no es presenten reclamacions, l'acord d'aprovació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu, publicant l'acord definitiu, o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 13é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Sotmesa a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 19 de novembre de 2010, en la qual, vist que s'està tramitant l'expedient per a l'aprovació d'una nova Ordenança T-13 reguladora de la Taxa per tractament i eliminació d'escombraries, la qual ha d'entrar en vigor quan s'inicie la prestació del servei i el cobrament del qual ha de gestionar-se conjuntament amb l'Ordenança T-7, reguladora de la Taxa per recollida d'escombraries, en un únic padró fiscal, es proposa:

« Primer. Gestionar la T-7 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES i la T-13 TAXA PER TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE FEMS conjuntament, per raons d'eficàcia i economia.

Segon. El padró fiscal s'ha de cobrar quan siga tècnicament possible i així es dispose per resolució d'Alcaldia, excepcionalment en l'any que ve, tot i que el que preveu l'art. 15 de l'Ordenança G-1 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS » .

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per a preguntar si la idea podria ser que, immediatament després d'iniciar-se el servei i que estiga el padró preparat, es portarà al cobrament.

L'alcalde indica que és una qüestió tècnica perquè, en tractar-se de dos taxes, s'han de traure dos padrons i això té un cost elevat. Per tant, diu que cal esperar que es preste el servei.

Seguidament, el Sr. Escuder pregunta que si tècnicament és possible, perquè esta preparat i ja s'ha iniciat el servei, que a la setmana o als quinze dies es fique en marxa.

A la qual cosa, l'alcalde respon que sí.

Vist l'informe del viceinterventor municipal de data 19/11/10, emès en sentit favorable, quant al punt primer, i que indica, pel que fa al segon, que tenint en compte que la competència per a l'aprovació i modificació, si escau, de l'Ordenança G-1 correspon al Ple de la corporació, ha de ser el Ple el que acorde que, per resolució d'Alcaldia, amb caràcter excepcional per al pròxim exercici 2011, es modifiquen les dates del calendari de cobrament d'aquest Padró. Posteriorment es donarà compte de la resolució al Ple en la primera sessió que tinga lloc.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Gestionar la T-7 Taxa per recollida d'escombraries" i la T-13 Taxa per tractament i eliminació d'escombraries conjuntament, per raons d'eficàcia i economia.

Segon.- Procedir al cobrament del padró fiscal corresponent, quan siga tècnicament possible. S'han de modificar, per resolució d'Alcaldia, excepcionalment per al pròxim exercici 2011, les dates del calendari de cobrament d'aquest padró, previstes en l'Ordenança G-1 General de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públics locals.

Tercer.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució, en la primera sessió que tinga lloc.

PART DE CONTROL

PUNT 14é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 D'OCTUBRE DE 2010 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'octubre de 2010 al 15 de novembre de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 15é.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE, RELATIU A LA REVOCACIÓ I DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ.- La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 8 de novembre de 2010, en virtut del qual es revoca i es delega determinades atribucions en matèria de contractació administrativa.

PUNT 16é.- PRECS I PREGUNTES.-

El Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, formula dos preguntes i un prec.

Primera pregunta: Què hi ha de cert sobre els rumors que corren per la població, en relació al fet que l'Ajuntament construirà dos o quatre camps de futbol als terrenys avui ocupats pel Serveis Municipals d'Obres?

Segona pregunta. Per a què fan acudir al viceinterventor a les sessions plenàries si quan demanem un aclariment perquè ens done transparència en un tema resulta que s'accepta la demanda?

Prec: Ja són massa les vegades que vostés no ens informen de les reunions que tenen amb les instàncies superiors com la del passat dia 16 de novembre. Creiem que, com a representants d'un sector de la població de Benicarló, tenim dret que se'ns informe degudament i no com sempre, aprofitant eixa prepotència absoluta que tenen, nosaltres ens hagem d'assabentar per la premsa. Per tant, nosaltres el que volem és demanar-li que, si té a bé, o en esta sessió plenària o en Junta de Portaveus ens informe de quins són els compromisos a què van arribar en la reunió del passat 16 de novembre amb el president de la Generalitat Valenciana.

A continuació, l'alcalde, en relació amb la pregunta que li va formular el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, respecte de l'Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl, li respon que no li l'ha pogut donar perquè no està fet i que aquest tema ja ve de lluny, no és d'ara.

Seguidament, el Sr. Escuder Arín contesta a l'alcalde que, davant d'aquesta resposta, es queda bocabadat. Ho lamenta i la conclusió a què arriba és que a esta casa no sabem el que tenim. Diu que hi ha obligacions legals de tindre l'esmentat inventari per a donar-li determinats usos i no tindre'l fet és incomplir la norma. Considera el que diu l'alcalde molt fort, però li reconeix que la gestió de l'Inventari Municipal General d'esta casa fa temps que està abandonat, tot i que pensa que una norma que fa quatre dies que està feta s'hauria de complir. A més, explica que l'Ajuntament està obligat tots els anys a remetre una còpia a la Generalitat perquè ha de tindre un inventari general d'eixos recursos i, per altra banda, han d'estar inclosos als pressupostos. Afegeix, a més, que un pressupost que no tinga aquests inventaris serà automàticament impugnable. Per tant, considera que aquesta és responsabilitat de l'Alcaldia.

Finalment, l'alcalde, en relació amb el tema de l'Inventari del Patrimoni Municipal del Sòl recorda al senyor Escuder que és el que va fer ell quan estava d'alcalde, perquè el que disposa l'article 66.4 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana no és de fa quatre dies. Per tant, creu que ell també incomplia la norma, quan estava d'alcalde. Per altra banda, l'alcalde indica que ha donat les ordres a Urbanisme i a Patrimoni perquè es faça l'Inventari. Explica que, en primer lloc, el Departament d'Urbanisme ha de passar la documentació al Departament de Patrimoni perquè el puga confeccionar. Per tant, diu que l'incompliment ha sigut tant per part del senyor Escuder com d'aquesta Alcaldia, perquè la norma és de 2005.

Canviant d'assumpte, respecte de la primera pregunta que li ha formulat el Sr. Guzmán sobre els camps de futbol, diu que l'equip de govern està estudiant aquesta possibilitat i estan demanant pressupostos per incloure als pressupostos dos camps de futbol 7 a les instal·lacions on està el Camp de Futbol Municipal. Diu que s'estan recollint pressupostos per a incloure'ls als pressupostos de l'any que ve.

Respecte a la segona pregunta referida al viceinterventor, diu que és qüestió de l'Alcaldia demanar-li la seua intervenció.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 21.55 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 26 de novembre de 2010