Ple extraordinari i urgent núm. 18/2010, de 10 de desembre.

10/12/2010

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 18/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari i urgent, el dia 10 de desembre de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT NÚM. 18/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 10 DE DESEMBRE.

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 12.30 hores del dia 10 de desembre de 2010 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i urgent i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Excusen la seua absència el Sr. Pedro Joaquín García Bautista, el Sr. Utiliano Martínez Sánchezi i el Sr. José Antonio Sánchez Martí.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.-RATIFICACIÓ DEL CARÀCTER URGENT DE LA CONVOCATÒRIA. Per unanimitat dels assistents, s'acorda ratificar el caràcter urgent de la convocatòria, justificada per l'Alcaldia per dues raons. La primera, per raó de la matèria per la urgència de poder començar les obres i la segona, perquè donades les festivitats existents, si s'hagués convocat el dilluns, hagués sigut extraordinària però no urgent, i en existir eixes festivitats, ha hagut de ser extraordinària i urgent.

PUNT 2n.-DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA L'ACORD DE PLE DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2010, PEL QUAL S'APROVA DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER TAXACIÓ CONJUNTA, DE PARCEL·LES DOTACIONALS PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, DES DEL CARRER DE PENÍSCOLA FINS A LA CN-340. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta formulat pel TAG d'Urbanisme de data 25 de novembre de 2010.

Vistos els escrits que presenta la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r, porta 2, de València (46020) València, en data 1910.11.08, a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló número 17.907, de data 10/11/10), i el Sr. FRANCISCO GERMÁN LLORACH GARRIDO , NIF: 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà (12.185) Castelló, en data 10/11/10, a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló núm. 18.132, de data 12/11/10) mitjançant el qual interposen un recurs de reposició, contra l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 30/10/10 (notificat als recurrents en dates 8 i 14/10/10, respectivament ), pel qual s'aprova definitivament el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, de parcel·les dotacionals, per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer Peníscola a la CN-340.

Exposició de fets

I . En data 15 de gener de 2010, la tècnica de Gestió d'Urbanisme, la Sra. Benítez Beltrán, emet un informe, els fonaments de dret són del tenor següent:

« Fonaments de dret

 1. D'acord amb el que preveu l'art. 9 de la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, per procedir a l'expropiació forçosa és indispensable la prèvia declaració d'utilitat pública o interès social del fi a què ha d'afectar-se l'objecte expropiat.

 2. L'art. 29.2 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2008, de 20 juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl, així com, l'art. 109 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, estableixen que l'aprovació dels plans i programes implica la declaració d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels béns, els drets i els interessos patrimonials legítims que siguen necessaris per a la seua execució, per l'expropiació o imposició de servituds.

  En aquest cas, el document de planejament que legitimaria l'expropiació es troba pendent d'aprovació definitiva, ja que aquesta és competència de l'administració autonòmica.

 3. El Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, estableix en l'article 432.1.a) que un dels supòsits en què és procedent l'expropiació forçosa és que les administracions públiques puguen executar dotacions públiques pertanyents a la xarxa primària o secundària. L'article 433 del dit reglament detalla els requisits de l'expropiació forçosa als quals s'ajusta la present actuació:

"1. L'execució de les actuacions mitjançant expropiació requereix:

a) Que el seu àmbit haja estat delimitat pel planejament general o de desenvolupament, es tracta d'una determinació pròpia de l'ordenació detallada.

b) Que el projecte d'expropiació incloga la relació de propietaris i la resta de titulars afectats per l'expropiació i la descripció dels béns i drets a expropiar.

c) Que durant la tramitació del projecte d'expropiació siguen notificats als propietaris i altres titulars els corresponents fulls d'apreuament.

2. En particular, quan es tracte d'actuacions que tinguen per objecte executar les dotacions públiques pertanyents a la xarxa primària o secundària, que el planejament general o de desenvolupament les definisca així i qualifique els terrenys necessaris amb aquesta finalitat.

3. L'acord d'aprovació definitiva del planejament que complisca el que disposa l'apartat anterior produeix els efectes següents:

a) La declaració d'utilitat pública i interès social de les obres previstes en aquests.

b) La necessitat d'ocupació dels béns i drets necessaris per a la seua execució.

4. Entre els béns esmentats en l'apartat anterior s'han d'entendre inclosos tant els que hagen de ser materialment ocupats per les obres previstes, com els que resulten necessaris per assegurar el seu ple valor i rendiment i per garantir la protecció de l'entorn i del medi ambient en general, així com per definir els enllaços i connexions amb les obres públiques i altres infraestructures previstes en el planejament sectorial."

 1. L'article 434 del mateix Reglament estableix el procediment de taxació conjunta. Així mateix, és d'aplicació com a normativa supletòria prevista en els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, així com, la Llei d'expropiació forçosa, de 16 desembre 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'expropiació forçosa:

 1. El Ple de la corporació ha d'aprovar inicialment el projecte d'expropiació forçosa, amb inclusió de la relació de béns i drets la expropiació dels quals es considera necessària per a l'execució del planejament vigent.

 2. Així mateix, s'ha de demanar al Registre de la Propietat l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades per l'expropiació, d'acord amb el que preveu l'art. 22 del Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

 3. S'ha de publicar l'anterior acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i en un dels diaris de major difusió a la província, perquè, durant el període de quinze dies comptadors des de l'endemà de l'última de les publicacions , qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que , per part dels titulars de drets afectats, es presenten al·legacions on s'hi oposen, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació .

 4. D'altra banda, s'ha de notificar l'acord anterior, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascuna de les persones titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, les quals disposen d'un mes , comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, per acceptar la valoració municipal o bé rebutjar i formular la seua pròpia .

 5. Transcorregut el termini anterior, procedeix l'emissió del corresponent informe de la Intervenció municipal, en relació amb l'existència de crèdit adequat i suficient i fiscalització de l'expedient tramitat, i l'aprovació definitiva del projecte d'expropiació per part del Ple de la corporació. En el cas que s'haja rebutjat la valoració formulada per l'Administració, aquesta ha de traslladar l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa perquè determine el preu just definitiu. El silenci de la persona interessada s'ha de considerar com a acceptació de la valoració fixada per l'Administració i s'ha d'entendre determinat definitivament el preu just.

 6. A continuació, procedeix el pagament o dipòsit de la valoració establerta en el full d'apreuament de l'Administració expropiant, que habilita l'Administració expropiant per ocupar les finques previ aixecament de les corresponents actes, i produeix els efectes previstos en la legislació sobre expropiació forçosa . Tot això, sense perjudici que continue la tramitació dels procediments per a la determinació definitiva del preu just davant el Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.

 7. Finalment, s'ha de demanar al Registre de la Propietat la inscripció de les finques adquirides per part de l'Administració actuant, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

El que s'informa als efectes oportuns.»

II . El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió ordinària que té lloc en data 28 de gener de 2010, adopta, entre altres, el següent acord:

«PUNT 11é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER TAXACIÓ CONJUNTA DE PARCEL·LES DOTACIONALS PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, DES DEL CARRER DE PENÍSCOLA A LA CN-340. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de gener de 2010.

[...]

Relació de fets

I. El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló s'aprova definitivament el 1986. A dia d'avui, els sectors 4 i 6 de sòl urbanitzable no programat no han estat desenvolupats. Compresa en el seu àmbit, se situa l'avinguda Corts Valencianes, en el tram superior, així com la prolongació del c. d'Isaac Albéniz i el carrer dels Estudiants, que constitueixen vials integrants de la xarxa primària d'infraestructures municipals. El tram de l'avinguda de les Corts Valencianes, comprès entre la carretera de Peníscola fins a la seua connexió amb la N-340 i el carrer d'Alcalà de Xivert, així com els accessos al centre educatiu i esportiu, es troben pendents d'urbanitzar.

No obstant això, la connexió de l'avinguda de les Corts Valencianes amb el carrer d'Alcalà es trobava insuficientment definida en el Pla General, sent a més de certa complexitat, per la seua proximitat al futur bulevard urbà, actualment la carretera nacional 340. Per això, el gener de 2009, els Serveis Tècnics Municipals redacten un Pla Especial que estableix les alineacions d'aquest vial amb la concreció suficient per a poder portar a terme la redacció del corresponent projecte d'obres.

II. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 29 d'octubre de 2009, acorda aprovar provisionalment el Pla Especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, exposat al públic mitjançant el corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.063, de 23 de juliol de 2009.

III. En data 21 de desembre de 2009 (registre d'eixida núm. 23.140, de 18 de desembre de 2009), es remet el document a la Conselleria competent, per sol·licitar la seua aprovació definitiva, d'acord amb el previst a l'art. 83.5 de la Llei 16/2006, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

IV. Per altra banda, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, redacta en data novembre de 2009, el Projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les afectades per l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340, de Benicarló, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a l'efecte de l'adquisició dels terrenys necessaris que falten per a executar aquesta dotació pública.

V. Vist l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, de 15 de gener de 2010.

VI. D'acord amb el previst en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell de la Generalitat, en la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'Expropiació Forçosa.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor i nou en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Aprovar inicialment el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les dotacionales per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes de Benicarló, des del carrer de Peníscola fins a la CN-340, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, el novembre de 2009, i que inclou la següent relació de béns i drets afectats, situats en el polígon 11 (partida de Sanadorlí) de Benicarló:

Núm.

Finca registral

Polígon

Parcel·la

Titularitat

Superfície afectada (m2)

Altes afeccions

1

11

4

Ministeri de Foment

583,00

-

2

2.968

11

5

Hereus de Francisco Segura Segarra

1.035,40

-

3

3.847

11

59/60

Facundo Miralles Barreda i Pilar Beltrán Orenga

93,30

Edificació destinada a habitatge (57,90 m2) i magatzem (100,05 m2)

4

6.211/6.212

11

61

Mª Carmen Forés Escura (2/3)

Teresa Forés Escura (1/3)

1.366

Edificació de planta baixa i porxo (106,50 m2)

5

1.724

11

65

LARYPLAYAS, S.L.

695,25

-

6

11

81

Isabel Martínez García

1.007,80

-

7

3.564

11

128

Rosa Brau Gómez (50%)

José Manuel Brau Gómez (50%)

682,55

-

8

2.069

11

134

Francisco German Llorach Garrido (25%)

Sonia Llorach Garrido (25%)

Juana Llorach Casals (50%)

817,30

-

9

13.141

11

136

Hereus de Francisco Barreda, S.L.

526,00

Magatzem (23,70 m2)

10

4.508

11

137/96/797/140113/147011

Ana Foix Artola (50%)

Joaquín Foix Artola (50%)

292,77

-

11

4.119

11

138

Angel Igual Roca

1.309,00

-

12

10.222

11

288

Ildefonso Araque Cubillo

106,00

-

Segon. Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i en un dels diaris de major difusió en la província, perquè, durant el període de quinze dies comptadors des de l'endemà de l'última de les citades publicacions, qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que, per part dels titulars de drets afectats, es presenten al·legacions oposant-se, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació.

Tercer. Notificar el present acord, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascun dels titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, que disposaran d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, per a acceptar la valoració municipal, o bé rebutjar-la i formular la seua pròpia.

En el cas que es rebutge la valoració formulada per l'Administració, aquesta traslladarà l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa perquè determine el preu just definitiu. El silenci de la persona interessada es considerarà com acceptació de la valoració fixada per l'Administració, entenent-se determinat definitivament el preu just.

Quart. Sol·licitar al Registre de la Propietat l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades pel present procediment d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta, d'acord amb el previst en l'art. 22 del Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

Cinqué. Contra el present acord, com acte administratiu de tràmit que no posa fi a la via administrativa, no escau interposar cap recurs.»

III. En data 3 de febrer de 2010, se signa un conveni , entre la Sra. JOANA LLORACH CASALS NIF 18.845.947-T i domicili a efectes de notificacions al carrer de la Riera d'en Nofre núm. 1941.02.02 de Sant Joan Despí (08.970) Barcelona (titular del 50%, amb caràcter privatiu, del ple domini de la parcel 134 del polígon 11) i l'Ajuntament de Benicarló, amb les següents estipulacions:

«Primer . Que la Sra. Joana Llorach Casals cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació Municipal, una participació indivisa del 50% d'una porció de superfície 817,30 m2, de la finca situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 134 (finca registral número 2.069), que està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramon Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon . Que la Sra. Joana Llorach Casals es reserva a la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer . En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramon Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament s'ha de reservar a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i s'ha de procedir a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament s'ha de fer efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart . L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir les tanques i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per ubicar sobre el sòl cedit, en les condicions en què es troben en aquest moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

IV . En data 12 febrer 2010 apareix publicat en el diari Levante (El Mercantil Valenciano) anunci de l'acord plenari esmentat en l'expositiu segon. Posteriorment en data 23 de febrer de 2010, apareixen publicats en el BOP (número 23) i DOCV (núm. 6212) anuncis de l'esmentat acord plenari.

V. En dates 24 de març i 30 de abril de 2010, registres d'entrada números 4.760 i 7.176, el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO , NIF 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà, (12185) Castelló, (a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 10 de març de 2010) presenta un escrits del tenor següent:

Primer escrit:

«PRIMERO. La suscribiente es propietaria, junto con su hermana, del 50 % de la parcela núm. 134 del polígono 11 (partida Sanadorlí) de Benicarló. Siendo ello así, es de ver en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa al que se ha hecho referencia, que en dicha relación no aparecen los propietarios de forma conjunta e indivisa del restante 50 % de la mencionada propiedad afectada por la expropiación.

SEGUNDO. Se adjuntó a la notificación referenciada una "Hoja de Aprecio Ayuntamiento", en virtud de la cual se manifiesta es objeto de expropiación una porción de terreno de 817,30 m2. Aparte no aparecer individualizadas las compensaciones económicas correspondientes a la propiedad de la suscribiente y de su hermana, incumpliendo así la obligación y el acuerdo del propio Ayuntamiento de notificar "la respectiva hoja de valoración del justiprecio a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación", sorprende a esta parte aparezcan VACIOS los cuadros correspondientes a "JUSTIPRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN". Siendo ello así, en atención a la "Hoja de aprecio Ayuntamiento" desconoce esta parte la propuesta económica que realiza el Ayuntamiento en relación a mi propiedad, ya que es de verse que lo único que si aparece reflejado son determinados números y conceptos abreviados que hacen incomprensible no solo cual pudiera ser la propuesta del Ayuntamiento sobre el particular que se está tratando, sino también y en definitiva, cual fuere el justiprecio propuesto en relación a la propiedad de la suscribiente.

Por todo ello,

SUPLICO que, tenga por presentado en plazo este escrito y, en virtud de lo manifestado, a los efectos de no producirse una clara indefensión, resuelva notificar a esta parte la correcta relación de bienes y derechos afectados, así como notificar cual es la propuesta de justiprecio que formula la administración en este proyecto de expropiación y en relación a la propiedad de esta parte, todo ello a los efectos legales oportunos.»

Segon escrit:

«Que como complemento a las alegaciones presentadas por esta parte en relación al acuerdo Pleno 28/1/2010 y en mi condición de copropietario de la parcela núm. 134 del polígono 11 (partida Sanadorlí) de Benicarló MANIFIESTO:

PRIMERO.- En relación a la superficie de la parcela de la que soy titular afectada por el proyecto de expropiación forzosa del que me refiero, entiende el suscribiente dicha superficie excede con creces la necesaria y requerida por la administración local para la finalidad de "apertura de la Av. de les Corts Valencianes".

SEGUNDO.- Interesa a esta parte ejercitar cuantos derechos le asistan en su condición de copropietario de la parcela afectada por el proyecto de expropiación.

Por todo ello,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito como complemento de las alegaciones presentadas con anterioridad;

PRIMERO.- Se pronuncie y determine exactamente el Ilmo. Ayto. al que me dirijo el destino concreto de la totalidad de superficie de la parcela que propone sea afectada o se proceda a modificar la superficie a afectar por el proyecto de expropiación adaptando dicha superficie a la finalidad de la que la expropiación trae causa.

SEGUNDO.- Solicitar al Ilmo. Ayto. de Blo. Informe a la suscribiente a la mayor brevedad sobre si existe o no enajenación a su favor por parte de alguno o algunos de los copropietarios de algún derecho sobre la parcela de la que soy cotitular.

Para el supuesto de que así sea, se solicita se ponga a disposición del suscribiente de copia fehaciente del documento de transmisión/adquisición en el que se haya formalizado dicha adquisición al efecto de poder ejercitar si a mi derecho conviene cuantas acciones legales me correspondan en mi condición de copropietario.»

VI . En dates 24 de març i 28 de abril de 2010, registres d'entrada números 4.742 i 6.916, la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r -2 ª porta de València (46.020), (a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 5 de març de 2010) presenta escrits del tenor següent:

Primer escrit:

«PRIMERO. La suscribiente es propietaria, junto con su hermano, del 50 % de la parcela núm. 134 del polígono 11 (partida Sanadorlí) de Benicarló. Siendo ello así, es de ver en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa al que se ha hecho referencia, que en dicha relación no aparecen los propietarios de forma conjunta e indivisa del restante 50 % de la mencionada propiedad afectada por la expropiación.

SEGUNDO.- Se adjuntó a la notificación referenciada una "Hoja de Aprecio Ayuntamiento", en virtud de la cual se manifiesta es objeto de expropiación una porción de terreno de 817,30 m2. Aparte no aparecer individualizadas las compensaciones económicas correspondientes a la propiedad de la suscribiente y de su hermano, incumpliendo así la obligación y el acuerdo del propio Ayuntamiento de notificar "la respectiva hoja de valoración del justiprecio a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación", sorprende a esta parte aparezcan VACIOS los cuadros correspondientes a "JUSTIPRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN". Siendo ello así, en atención a la "Hoja de aprecio Ayuntamiento" desconoce esta parte la propuesta económica que realiza el Ayuntamiento en relación a mi propiedad, ya que es de verse que lo único que si aparece reflejado son determinados números y conceptos abreviados que hacen incomprensible no solo cual pudiera ser la propuesta del Ayuntamiento sobre el particular que se está tratando, sino también y en definitiva, cual fuere el justiprecio propuesto en relación a la propiedad de la suscribiente.

Por todo ello,

SUPLICO que, tenga por presentado en plazo este escrito y, en virtud de lo manifestado, a los efectos de no producirse una clara indefensión, resuelva notificar a esta parte la correcta relación de bienes y derechos afectados, así como notificar cual es la propuesta de justiprecio que formula la administración en este proyecto de expropiación y en relación a la propiedad de esta parte, todo ello a los efectos legales oportunos.»

Segon escrit:

«Que como complemento a las alegaciones presentadas por esta parte en relación al acuerdo Pleno 28/1/2010 y en mi condición de copropietario de la parcela núm. 134 del polígono 11 (partida Sanadorlí) de Benicarló MANIFIESTO:

PRIMERO.- En relación a la superficie de la parcela de la que soy titular afectada por el proyecto de expropiación forzosa del que me refiero, entiende la suscribiente dicha superficie excede con creces la necesaria y requerida por la administración local para la finalidad de "apertura de la Av. de les Corts Valencianes".

SEGUNDO.- Interesa a esta parte ejercitar cuantos derechos le asistan en su condición de copropietaria de la parcela afectada por el proyecto de expropiación.

Por todo ello,

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito como complemento de las alegaciones presentadas con anterioridad;

PRIMERO.- Se pronuncie y determine exactamente el Ilmo. Ayto. al que me dirijo el destino concreto de la totalidad de superficie de la parcela que propone sea afectada o se proceda a modificar la superficie a afectar por el proyecto de expropiación adaptando dicha superficie a la finalidad de la que la expropiación trae causa.

SEGUNDO.- Solicitar al Ilmo. Ayto. de Blo. informe a la suscribiente a la mayor brevedad sobre si existe o no enajenación a su favor por parte de alguno o algunos de los copropietarios de algún derecho sobre la parcela de la que soy cotitular.

Para el supuesto de que así sea, se solicita se ponga a disposición de la suscribiente de copia fehaciente del documento de transmisión/adquisición en el que se haya formalizado dicha adquisición al efecto de poder ejercitar si a mi derecho conviene cuantas acciones legales me correspondan en mi condición de copropietaria.»

VII . En data 17 de juny de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet un informe en relació amb les al·legacions presentades per la Sra. Sonia i el Sr. Francisco Germán Llorach Garrido, esmentades en els expositius V i VI del tenor següent:

«El tècnic municipal que subscriu, en relació amb l'assumpte de referència, INFORMA:

Que s'ha finalitzat el termini d'exposició al públic del Projecte d'Expropiació per taxació conjunta de parcel·les dotacionals per a l'obertura de l'avinguda de les Corts Valencianes III i s'han presentat davant aquest Ajuntament un total de sis al·legacions, que es relacionen a continuació:

  .../...

 • FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (4760)

 • SONIA LLORACH GARRIDO (4742)

 • SONIA LLORACH GARRIDO (6916)

 • GERMAN LLORACH GARRIDO (7176)

Analitzades les legacions anteriors, s'ha arribat a les següents conclusions:

.../...

FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (4760)

En l'al·legació es manifesta que, a més de no haver individualitzat la compensació per expropiació corresponent a cada propietari, apareixen buits els quadres corresponents al preu just i, per tant, resulten incomprensible per al propietari els números i conceptes abreujats que hi apareixen.

En relació amb la notificació individualitzada de la valoració, cal indicar que en el projecte d'expropiació es duu a terme la valoració del bé afectat i s'hi estableixen els percentatges de propietat de cada copropietari, de manera que el valor que correspon a cada propietari és perfectament conegut . No obstant, en tractar-se d'una qüestió de procediment, ha de contestar-se en el corresponent informe jurídic.

En relació amb la manca de concreció de la valoració, vist el projecte d'expropiació i la notificació realitzada, s'ha pogut comprovar que la valoració SÍ figura clarament especificada en el full d'apreuament, i s'hi indica la superfície afectada, el valor unitari de cada metre quadrat, el total resultant i el 5% del premi d'afecció que imposa la llei.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE per quedar perfectament justificada la valoració estimada per a la finca a expropiar i constar aquesta clarament especificada, sense possibilitat d'equívoc.

SONIA LLORACH GARRIDO (4742)

En l'al·legació es manifesta que, a més de no haver individualitzat la compensació per expropiació corresponent a cada propietari, apareixen buits els quadres corresponents al preu just i, per tant, resulten incomprensible per la propietària els números i conceptes abreujats que hi apareixen.

En relació amb la notificació individualitzada de la valoració, cal indicar que en el projecte d'expropiació es duu a terme la valoració del bé afectat i s'hi estableixen els percentatges de propietat de cada copropietari, de manera que el valor que correspon a cada propietari és perfectament conegut . No obstant, en tractar-se d'una qüestió de procediment, ha de contestar-se en el corresponent informe jurídic.

En relació amb la manca de concreció de la valoració, vist el projecte d'expropiació i la notificació realitzada, s'ha pogut comprovar que la valoració SÍ figura clarament especificada en el full d'apreuament, i s'hi indica la superfície afectada, el valor unitari de cada metre quadrat, el total resultant i el 5% del premi d'afecció que imposa la llei.

S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE per quedar perfectament justificada la valoració estimada per a la finca a expropiar i constar aquesta clarament especificada, sense possibilitat d'equívoc.

SONIA LLORACH GARRIDO (6916)

L'al·legació constitueix una complementària de l'anterior, per la qual es demana a l'Ajuntament que definisca quin serà l'ús de la part de parcel expropiada en la qual no s'executarà el projecte actualment redactat com a vial provisional previ i que s'ajuste l'expropiació a l'àmbit del vial provisional.

D'altra banda, es demana un informe municipal sobre si s'ha arribat a algun tipus d'alienació amb algun dels copropietaris de la parcel·la de la qual la interessada és cotitular.

En relació amb la part de parcel·la que no estarà ocupada pel vial que actualment l'Ajuntament té intenció d'executar, cal indicar que l'expropiació es duu a terme, en cada parcel·la, sobre l'amplada total prevista en el document de planejament, Pla Especial , que s'ha previst amb l'objecte d'executar la futura total avinguda, al llarg de la via projectada provisionalment. Aquesta amplada permet traçar adequadament la nova via, ajustant el seu traçat a l'orografia que encara no es modificarà, i protegir-la i separar-la de les parcel·les privades properes.

En l'actualitat, el projecte a executar previst està constituït per un vial provisional de comunicació del carrer de Peníscola amb la CN-340 i els marges d'aquest queden, fins a l'amplada total prevista en el Pla Especial, 31,00 m, futura avinguda, com a zones de protecció d'aquesta via en la qual no s'ha definit un ús específic, però en la qual es podran implantar, per les seues característiques, usos provisionals públics complementaris de la via a executar, per la qual es podran tenir accés (aparcaments, usos temporals de difícil ubicació en nucli urbà, etc.) fins a la completa execució del Pla.

En relació, amb la informació demanada sobre acords de venda de la resta de la copropietat de la parcel·la, la informació, si és el cas, ha d'aportar-se pels serveis administratius de l'Àrea.

Com que l'expropiació té la seua base en l'afecció del tram del pla especial afectat per la via a executar provisionalment i porta causa en aquest document de planejament, i del projecte de vial, l'afecció de les parcel·les incloses en el projecte d'expropiació és la que resulta de les aplicació d'aquest pla especial en l'àmbit del traçat d'aquest vial, que és el que ha servit de base habilitadora per procedir a l'expropiació, de manera que S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE a la pretensió d'ajustar a l'àmbit pur del vial provisional, llevat que la corporació arribe a determinats acords amb la propietat.

GERMAN LLORACH GARRIDO (7176)

L'al·legació constitueix una complementària de l'anterior, per la qual es demana a l'Ajuntament que definisca quin serà l'ús de la part de parcel expropiada en la qual no s'executarà el projecte actualment redactat com a vial provisional previ i que s'ajuste l'expropiació a l'àmbit del vial provisional.

Por otra parte, se solicita informe municipal sobre si se ha llegado a algún tipo de enajenación con alguno de los copropietarios de la parcela de la que el interesado es cotitular.

En relació amb la part de parcel·la que no estarà ocupada pel vial que actualment l'Ajuntament té intenció d'executar, cal indicar que l'expropiació es duu a terme, en cada parcel·la, sobre l'amplada total prevista en el document de planejament, Pla Especial , que s'ha previst amb l'objecte d'executar la futura total avinguda, al llarg de la via projectada provisionalment. Aquesta amplada permet traçar adequadament la nova via, ajustant el seu traçat a l'orografia que encara no es modificarà, i protegir-la i separar-la de les parcel·les privades properes.

En l'actualitat, el projecte a executar previst està constituït per un vial provisional de comunicació del carrer de Peníscola amb la CN-340 i els marges d'aquest queden, fins a l'amplada total prevista en el Pla Especial, 31,00 m, futura avinguda, com a zones de protecció d'aquesta via en la qual no s'ha definit un ús específic, però en la qual es podran implantar, per les seues característiques, usos provisionals públics complementaris de la via a executar, per la qual es podran tenir accés (aparcaments, usos temporals de difícil ubicació en nucli urbà, etc.) fins a la completa execució del Pla.

En relació, amb la informació demanada sobre acords de venda de la resta de la copropietat de la parcel·la, la informació, si és el cas, ha d'aportar-se pels serveis administratius de l'Àrea.

Com que l'expropiació té la seua base en l'afecció del tram del pla especial afectat per la via a executar provisionalment i porta causa en aquest document de planejament, i del projecte de vial, l'afecció de les parcel·les incloses en el projecte d'expropiació és la que resulta de les aplicació d'aquest pla especial en l'àmbit del traçat d'aquest vial, que és el que ha servit de base habilitadora per procedir a l'expropiació, de manera que S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE a la pretensió d'ajustar a l'àmbit pur del vial provisional, llevat que la corporació arribe a determinats acords amb la propietat.

El que s'informa als efectes oportuns. »

VIII . En data 25 de juny de 2010, el TAG d'Urbanisme, Sr Hernández Lahera, emet un informe en relació amb les al·legacions presentades per la Sra. Sonia i el Sr. Francisco Germán Llorach Garrido, esmentades en els expositius V i VI , els Fonaments de dret i la Proposta de resolució de les quals són del tenor següent:

« Fonaments de dret

Primer . Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en alguns dels escrits presentats (no en tots, el que es veurà en el fonament de dret segon), els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de personalitat suficient i legitimació en la causa de les parts al·legants, per presentar al·legacions en temps i forma.

Segon . L'article 434 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), estableix el procediment de taxació conjunta. Així mateix, tal com va indicar la tècnica de Gestió, la Sra. Benítez Beltrán al seu informe de data 15/01/10, és d'aplicació com a normativa supletòria, la prevista en els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3.288/1978, de 25 d'agost, així com, la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'Expropiació Forçosa.

De conformitat amb tot això, el Ple de la corporació aprova inicialment en data 28/01/10, el Projecte d'expropiació forçosa, amb inclusió de la relació de béns i drets la expropiació dels quals es considera necessària per a l'execució del planejament vigent.

Així mateix, es demana al Registre de la Propietat, en data 01/03/10 (registre de sortida número 3963) l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades per l'expropiació, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reial Decret 1.093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'Execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

Es publica l'anterior acord plenari, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al número 6.212 de 23/02/10, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el número 23 de 23/02/10, i en el diari Levante (El Mercantil Valenciano) del dia 12/02/10, perquè, durant el període de quinze dies comptadors des de l'endemà de l'última de les esmentades publicacions , és a dir, des del dia 24/02/10 , qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que , per part de les persones titulars de drets afectats, es presenten al·legacions oposant-se, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació .

Per tant el termini per a:

 • Rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació.

 • Presentar al·legacions per raons de forma o de fons a la necessitat d'ocupació.

Va acabar per a tots els al·legants en data 12 març de 2010 .

Per això només podem admetre a tràmit i resoldre les al·legacions que presenten el Sr. F ACUNDO MIRALLES BARREDA (que presentar al·legacions en data 05/03/10) i per la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA (que presenta al·legacions en data 12/03/10).

La resta de legacions, que presenten, el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 30/04/10) i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 28/04/10) no poden ser admeses a tràmit , atès que han estat presentades fora de termini , en dates posteriors al citat 12 març 2010.

D'altra banda, es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascuna de les persones titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, les quals van disposar d'un mes , comptador des de l'endemà de la notificació de l'acord, per acceptar la valoració municipal o bé rebutjar i formular el seu propi .

Per tant el termini per acceptar la valoració municipal o bé rebutjar i formular la seua pròpia , va acabar per a les persones al·legants en les següents dates:

-- Per al Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA , a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010, el termini va acabar en data 4 abril 2010 .

-- Per a la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA , a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010, el termini va acabar en data 4 abril de 2010 .

-- Per al Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO , a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 10 de març de 2010, el termini va acabar en data 11 abril de 2010 .

-- Per a la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 5 de març de 2010, el termini va acabar en data 6 abril de 2010 .

Cap d'ells ha rebutjat el full d'apreuament i cap ha formulat el seu propi , dins el termini habilitat legalment per a això.

[...]

Cinquè . En mèrit del que s'ha exposat, de conformitat amb les disposicions esmentades i altra normativa d'aplicació, és procedent elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució de l'esmentat expedient, la següent:

Proposta de resolució

[...]

Tercer . No admetre a tràmit per extemporànies , les al·legacions que presenten el Sr. F RANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO , NIF 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà, (12185) Castelló, dates 24 de març i 30 de abril de 2010 (registres d'entrada números 4.760 i 7176) i , i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer Baró de Sant Petrillo número 6-1r-2a porta de València (46.020), en dates 24 de març i 28 de abril de 2010 (registres d'entrada números 4.742 i 6.916) contra l'acord plenari de data 28/01/10, pel qual s'aprova inicialment i se sotmet a informació pública el PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER TAXACIÓ CONJUNTA DE PARCEL·LES DOTACIONALS PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, DES DEL CARRER DE PENÍSCOLA A LA CN-340 , atès que aquestes al·legacions han estat presentades fora de termini , En dates posteriors al dia 12 de març de 2010, data límit per presentar al·legacions a l'esmentat acord plenari.

Quart . Notificar el present acord a les persones interessades, fent-los saber que aquest es pot interposar, en el termini d'UN MES comptador des de la notificació, un recurs potestatiu de reposició davant aquest Ajuntament Ple o, en el termini de DOS MESOS , un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de la ciutat de Castelló de la Plana, de conformitat amb el que disposa l'article 116.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol.»

IX . En data 30 de setembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament, després de no admetre a tràmit les al·legacions que presenten el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (en dates 24/03/10 i 30/04/10) i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO (en dates 24/03/10 i 28/04/10) adopta, entre altres, els següents acords:

«Tercer . No admetre a tràmit per extemporànies, les al·legacions, que presenta el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO, NIF 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà, (12185) Castelló, dates 24 de març i 30 de abril de 2010 (registres de entrada números 4.760 i 7.176) i i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO, NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r-2a porta de València (46.020), en dates 24 de març i 28 d'abril de 2010 (registres d'entrada números 4.742 i 6.916) contra l'acord plenari de data 28/01/10, pel qual s'aprova inicialment i se sotmet a informació pública el projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta de parcel·les dotacionals per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340, atès que aquestes al·legacions han estat presentades fora de termini , en dates posteriors al dia 12 de març de 2010, data límit per presentar al·legacions a l'esmentat acord plenari.

Quart . Aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa del projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les dotacionals afectades pel Projecte d'execució de l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, al novembre de 2009, amb les modificacions introduïdes en aquest com a resultat de l'estimació de les al·legacions formulades per les persones interessades, segons l'informe de l'esmentat arquitecte municipal de data 17 de juny de 2010, i del TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 25 de juny de 2010, i amb exclusió de les parcel·les afectades les persones titulars de les quals hagen subscrit o subscriguen, abans de procedir al pagament o consignació del preu just corresponent, un conveni de cessió gratuïta amb reserva d'aprofitament urbanístic.

Cinquè . Publicar aquest acord en ell Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en un dels diaris de major circulació de la província de Castelló, així com, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló.

Sisè . Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que posa fi a la via administrativa, i que contra aquest poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant l'òrgan que el dicta, en el termini d'un mes, comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acord, segons el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. O bé, directament, un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acord, segons el que preveuen els articles 8.1 i 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Sense perjudici que puguen interposar qualsevol altre recurs que consideren pertinent.»

X . En data 8 de novembre de 2010, la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r, porta 2, de València (46020) València, presenta a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló número 17.907, de data 10/11/10), un escrit, mitjançant el qual interposa un recurs de reposició, contra l'acord de l'Ajuntament Ple, citat en l'expositiu anterior (notificat a la recurrent en data 08/10/10). Les al·legacions són del tenor següent:

«PRIMERA.- Tal y como se admite en el informe de fecha 25/6/2010 emitido por el TAG de Urbanismo, Sr. Jesús Hernández Lahera, en fecha 24/3/10 se presentaron alegaciones por esta parte (complementadas con alegaciones presentadas en fecha 28/4/10) en relación al "ACUERDO DEL PLENO 28/1/2010, inicio del procedimiento de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de parcelas dotacionales para la apertura de la avenida de les Corts Valencianes". Dicho acuerdo fue NOTIFICADO A ESTA PARTE el 6 de marzo de 2010.

En acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 30/9/10 notificado a esta parte el día 8 de octubre de los corrientes, se acuerda "aprobar definitivamente el proyecto de expropiación forzosa Proyecto de expropiación de parcelas dotacionales afectadas por el proyecto de ejecución de la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes", sin "admitir a trámite por extemporáneas las alegaciones presentadas por ... Dª. Sonia Llorach Garrido ... en fechas 24 de marzo y 28 de abril de 2010... por el que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta de parcelas dotacionales para la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes...".

Las alegaciones presentadas por esta parte están dentro del plazo legal conferido al efecto puesto que desde la notificación del inicio del procedimiento (5/3/2010) a la presentación de las mismas (24/3/10) no expiró en modo alguno los quince días al efecto de presentar alegaciones. Y en modo alguno ha transcurrido el plazo de un mes al efecto de aceptar o rechazar la valoración municipal.

Según establece el art. 58,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses". Siendo ello así, cualquier cómputo de cualquier plazo en el presente expediente inicia su cómputo el día de notificación al interesado del acto que afecta sus derechos.

L'art. 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa, establece que; "1. El acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los expropiados, inicia el expediente expropiatorio. 5. La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, debe contener el texto íntegro de la resolución a que se refiere y especificar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma, autoridad u organismo ante que hayan de formularse y plazo concedido para su interposición. 6. La omisión o error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el particular interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes". La primera notificación a esta parte es de fecha 5/3/2010, momento en que se inicia el expediente expropiatorio.

Habiéndose notificado el inicio del Procedimiento a la suscribiente en fecha 5 de marzo de 2010, las alegaciones presentadas están dentro del plazo y hubiesen debido ser resueltas.

SEGUNDA.- Habiendo presentado alegaciones en plazo, la suscribiente manifestó en primer lugar que "en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa al que se ha hecho referencia, que en dicha relación no aparecen los propietarios de forma conjunta e indivisa del restante 50% de la mencionada propiedad afectada por la expropiación". Dicho error, y aunque se nos indica que las alegaciones presentadas lo han sido fuera de plazo, se ha rectificado, en parte, por el ayuntamiento ya que al parecer durante la tramitación del presente procedimiento de expropiación se suscribió en fecha 3/2/2010, convenio de cesión gratuita con la copropietaria de la parcela de la que soy cotitular. Y ello con la reserva de aprovechamiento urbanístico correspondiente, aprovechamiento que igualmente desconoce esta parte en que forma podría afectar a la copropiedad.

Es realmente sorprendente que en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló en sesión de fecha 28 de enero de 2010 desconozca (según consta en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa) a todos los copropietarios de la parcela 134 del polígono 11, y no obstante ello, suscriba seis días después (3/2/10) convenio urbanístico con aquellos copropietarios afectados.

Evidentemente, todo ello según el propio Ayuntamiento ya que, aunque se ha solicitado por esta parte, no se nos ha instruido del contenido del convenio suscrito por los copropietarios y la posibilidad de que dicho convenio condicione en alguna forma la situación legal del inmueble en relación al resto de copropietarios.

TERCERA.- Según se manifestó por esta parte en alegaciones presentadas en plazo, la notificación efectuada incumple "la obligación y el acuerdo del propio Ayuntamiento de notificar "la respectiva hoja de valoración del justiprecio a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación", apareciendo VACÍOS los cuadros correspondientes a "JUSTIPRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN".

Igualmente se alegó que "desconoce esta parte la propuesta económica que realiza el Ayuntamiento en relación a mi propiedad, ya que es de verse que lo único que si aparece reflejado son determinados números y conceptos abreviados que hacen incomprensible no solo cual pudiera ser la propuesta del Ayuntamiento sobre el particular que se está tratando, sino también y en definitiva, cual fuere el justiprecio propuesto en relación a la propiedad de la suscribiente", suplicando al Excmo. Ayuntamiento de Benicarló que "a los efectos de no producirse una clara indefensión, resuelva notificar a esta parte la correcta relación de bienes y derechos afectados, así como notificar cual es la propuesta de justiprecio que formula la administración en este proyecto de expropiación y en relación a la propiedad de esta parte, todo ello a los efectos legales oportunos".

Ante la solicitud expresa de esta parte de aclaración de la hoja de aprecio notificada por el Ayuntamiento al efecto de poder defender los intereses propios, no sólo se hace caso omiso, sino que se nos dice se han presentado alegaciones de forma extemporánea. En fin. Lo expuesto, pone de manifiesto la incorrección legal de la tramitación del expediente, sino una clara y evidente mala fe por parte del consistorio.

A mayor abundamiento la incomprensible hoja de aprecio notificada por el Ayuntamiento está fechada en "Benicarló, a de 2009" ¿?, infringiendo lo dispuesto en el art. 30 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en virtud del cual "a los efectos del artículo 29 de la Ley y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de aprecio, deberá darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de adoptar la expresada fecha, razonando, en su caso, la fijación de otra".

Resulta imposible formular por esta parte cualquier valoración contradictoria con la efectuada por el consistorio si se desconocen exactamente cuáles son los extremos concretos de la hoja de aprecio del Ayuntamiento. ¿Cuesta tanto aclarar los términos de la propuesta del consistorio?.

Por otro lado, en relación a necesidad de concreción en la valoración que pueda efectuar la entidad expropiante, no aparece en ninguna parte de la misma ninguna cuantía económica al no usar el consistorio referencia alguna a moneda de curso legal.

CUARTA.- Solicitó esta parte por escrito que se ajustara la expropiación al ámbito del vial a ejecutar provisionalmente. En cualquier caso, eso deberá ser así puesto que así se hace con la parcela 59/60 del polígono 11.

Por lo expuesto

SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo Pleno 30/9/10, Aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa para la adquisición de parcelas dotacionales afectadas por la apertura de la avenida cortes valencianas, y en base a lo expuesto, resuelva Admitir a trámite las alegaciones presentadas y resolver las mismas en la forma en que se solicita, notificando a esta parte la hoja de aprecio que proponga el Ayuntamiento en relación a la superficie de la finca de mi propiedad que esté afectada por la actual pretensión de ejecución de obra municipal en la que se aclaren todos y cada uno de los extremos que se requieren para que dicha hoja de aprecio cumpla con los requisitos legales que le son de aplicación al efecto de poder hacer uso de los derechos que me asisten en el procedimiento expropiatorio.»

XI .- En data 10 de novembre de 2010, el Sr. FRANCISCO GERMÁN LLORACH GARRIDO , NIF: 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà (12.185) Castelló, presenta a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló número 18.132, de data 12/11/10), un escrit, mitjançant el qual interposa un recurs de reposició, contra l'acord de l'Ajuntament Ple, citat en l'expositiu anterior (notificat al recurrent en data 14/10/10). Les al·legacions són del tenor següent:

«PRIMERA.- Tal y como se admite en el informe de fecha 25/6/2010 emitido por el TAG de Urbanismo, Sr. Jesús Hernández Lahera, en fecha 24/3/10 se presentaron alegaciones por esta parte (complementadas con alegaciones presentadas en fecha 28/4/10) en relación al "ACUERDO DEL PLENO 28/1/2010, inicio del procedimiento de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación conjunta de parcelas dotacionales para la apertura de la avenida de les Corts Valencianes". Dicho acuerdo fue NOTIFICADO A ESTA PARTE el 6 de marzo de 2010.

En acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló de fecha 30/9/10 notificado a esta parte el día 8 de octubre de los corrientes, se acuerda "aprobar definitivamente el proyecto de expropiación forzosa Proyecto de expropiación de parcelas dotacionales afectadas por el proyecto de ejecución de la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes", sin "admitir a trámite por extemporáneas las alegaciones presentadas por ... Dª. Sonia Llorach Garrido ... en fechas 24 de marzo y 28 de abril de 2010... por el que se aprueba inicialmente y se somete a información pública el proyecto de expropiación forzosa por tasación conjunta de parcelas dotacionales para la apertura de la prolongación de la avenida de les Corts Valencianes...".

Las alegaciones presentadas por esta parte están dentro del plazo legal conferido al efecto puesto que desde la notificación del inicio del procedimiento (5/3/2010) a la presentación de las mismas (24/3/10) no expiró en modo alguno los quince días al efecto de presentar alegaciones. Y en modo alguno ha transcurrido el plazo de un mes al efecto de aceptar o rechazar la valoración municipal.

Según establece el art. 58,1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses". Siendo ello así, cualquier cómputo de cualquier plazo en el presente expediente inicia su cómputo el día de notificación al interesado del acto que afecta sus derechos.

L'art. 20 del Reglamento de Expropiación Forzosa, establece que; "1. El acuerdo de necesidad de ocupación, que será publicado y notificado a los expropiados, inicia el expediente expropiatorio. 5. La notificación individual, en cualquiera de las formas enumeradas, debe contener el texto íntegro de la resolución a que se refiere y especificar los recursos que, en su caso, procedan contra la misma, autoridad u organismo ante que hayan de formularse y plazo concedido para su interposición. 6. La omisión o error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el particular interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes". La primera notificación a esta parte es de fecha 5/3/2010, momento en que se inicia el expediente expropiatorio.

Habiéndose notificado el inicio del Procedimiento a la suscribiente en fecha 5 de marzo de 2010, las alegaciones presentadas están dentro del plazo y hubiesen debido ser resueltas.

SEGUNDA.- Habiendo presentado alegaciones en plazo, la suscribiente manifestó en primer lugar que "en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa al que se ha hecho referencia, que en dicha relación no aparecen los propietarios de forma conjunta e indivisa del restante 50% de la mencionada propiedad afectada por la expropiación". Dicho error, y aunque se nos indica que las alegaciones presentadas lo han sido fuera de plazo, se ha rectificado, en parte, por el ayuntamiento ya que al parecer durante la tramitación del presente procedimiento de expropiación se suscribió en fecha 3/2/2010, convenio de cesión gratuita con la copropietaria de la parcela de la que soy cotitular. Y ello con la reserva de aprovechamiento urbanístico correspondiente, aprovechamiento que igualmente desconoce esta parte en que forma podría afectar a la copropiedad.

Es realmente sorprendente que en Sesión del Pleno del Ayuntamiento de Benicarló en sesión de fecha 28 de enero de 2010 desconozca (según consta en la relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación forzosa) a todos los copropietarios de la parcela 134 del polígono 11, y no obstante ello, suscriba seis días después (3/2/10) convenio urbanístico con aquellos copropietarios afectados.

Evidentemente, todo ello según el propio Ayuntamiento ya que, aunque se ha solicitado por esta parte, no se nos ha instruido del contenido del convenio suscrito por los copropietarios y la posibilidad de que dicho convenio condicione en alguna forma la situación legal del inmueble en relación al resto de copropietarios.

TERCERA.- Según se manifestó por esta parte en alegaciones presentadas en plazo, la notificación efectuada incumple "la obligación y el acuerdo del propio Ayuntamiento de notificar "la respectiva hoja de valoración del justiprecio a cada uno de los titulares de bienes y derechos afectados por la expropiación", apareciendo VACÍOS los cuadros correspondientes a "JUSTIPRECIO QUE FORMULA LA ADMINISTRACIÓN".".

Igualmente se alegó que "desconoce esta parte la propuesta económica que realiza el Ayuntamiento en relación a mi propiedad, ya que es de verse que lo único que si aparece reflejado son determinados números y conceptos abreviados que hacen incomprensible no solo cual pudiera ser la propuesta del Ayuntamiento sobre el particular que se está tratando, sino también y en definitiva, cual fuere el justiprecio propuesto en relación a la propiedad de la suscribiente",suplicando al Excmo. Ayuntamiento de Benicarló que a los efectos de no producirse una clara indefensión, resuelva notificar a esta parte la correcta relación de bienes y derechos afectados, así como notificar cual es la propuesta de justiprecio que formula la administración en este proyecto de expropiación y en relación a la propiedad de esta parte, todo ello a los efectos legales oportunos".

Ante la solicitud expresa de esta parte de aclaración de la hoja de aprecio notificada por el Ayuntamiento al efecto de poder defender los intereses propios, no sólo se hace caso omiso, sino que se nos dice se han presentado alegaciones de forma extemporánea. En fin. Lo expuesto, pone de manifiesto la incorrección legal de la tramitación del expediente, sino una clara y evidente mala fe por parte del consistorio.

A mayor abundamiento la incomprensible hoja de aprecio notificada por el Ayuntamiento está fechada en "Benicarló, a de 2009" ¿?, infringiendo lo dispuesto en el art. 30 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, en virtud del cual " los efectos del artículo 29 de la Ley y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de aprecio, deberá darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de adoptar la expresada fecha, razonando, en su caso, la fijación de otra"".

Resulta imposible formular por esta parte cualquier valoración contradictoria con la efectuada por el consistorio si se desconocen exactamente cuáles son los extremos concretos de la hoja de aprecio del Ayuntamiento. ¿Cuesta tanto aclarar los términos de la propuesta del consistorio?.

Por otro lado, en relación a necesidad de concreción en la valoración que pueda efectuar la entidad expropiante, no aparece en ninguna parte de la misma ninguna cuantía económica al no usar el consistorio referencia alguna a moneda de curso legal.

CUARTA.- Solicitó esta parte por escrito que se ajustara la expropiación al ámbito del vial a ejecutar provisionalmente. En cualquier caso, eso deberá ser así puesto que así se hace con la parcela 59/60 del polígono 11.

Por lo expuesto

SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra el acuerdo Pleno 30/9/10, Aprobación definitiva del proyecto de expropiación forzosa para la adquisición de parcelas dotacionales afectadas por la apertura de la avenida cortes valencianas, y en base a lo expuesto, resuelva Admitir a trámite las alegaciones presentadas y resolver las mismas en la forma en que se solicita, notificando a esta parte la hoja de aprecio que proponga el Ayuntamiento en relación a la superficie de la finca de mi propiedad que esté afectada por la actual pretensión de ejecución de obra municipal en la que se aclaren todos y cada uno de los extremos que se requieren para que dicha hoja de aprecio cumpla con los requisitos legales que le son de aplicación al efecto de poder hacer uso de los derechos que me asisten en el procedimiento expropiatorio.»

Fonaments de dret

Primer . Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC), personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrents, i interposició del recurs de reposició en temps i forma.

Segon. Atès que els dos recursos presentats tenen idèntica redacció, es procedeix al seu estudi i anàlisi conjunt en el present informe.

En la primera de les al·legacions, sostenen els recurrents, que les al·legacions presentades en data 24 de març de 2010, contra l'expedient d'expropiació forçosa per taxació conjunta, de parcel·les dotacionals, per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340 i que van ser admeses a tràmit per extemporànies, van ser presentades dins del termini , ja que consideren la data 5 de març de 2010 (data de la primera notificació realitzada als recurrents), com d'inici de l'expedient expropiatori.

Davant aquesta afirmació, hem d'informar desfavorablement les pretensions i per això reiterem les consideracions ja realitzades en el nostre anterior informe de data 25/06/10 i que són:

« L'article 434 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), estableix el procediment de taxació conjunta. Així mateix, tal com va indicar la tècnica de Gestió, la Sra. Benítez Beltrán al seu informe de data 15/01/10, és d'aplicació com a normativa supletòria, la prevista en els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3.288/1978, de 25 d'agost, així com, la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'Expropiació Forçosa.

De conformitat amb tot això, el Ple de la corporació aprova inicialment en data 28/01/10, el Projecte d'expropiació forçosa, amb inclusió de la relació de béns i drets la expropiació dels quals es considera necessària per a l'execució del planejament vigent.

Així mateix, es demana al Registre de la Propietat, en data 01/03/10 (registre de sortida número 3963) l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades per l'expropiació, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reial Decret 1.093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'Execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

Es publica l'anterior acord plenari, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, al número 6.212 de 23/02/10, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, en el número 23 de 23/02/10, i en el diari Levante (El Mercantil Valenciano) del dia 12/02/10, perquè, durant el període de quinze dies comptadors des de l'endemà de l'última de les esmentades publicacions , és a dir, des del dia 24/02/10, qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que, per part de les persones titulars de drets afectats, es presenten al·legacions oposant-se, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació .

Per tant el termini per a:

 • Rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació.

 • Presentar al·legacions per raons de forma o de fons a la necessitat d'ocupació.

Va acabar per a tots els al·legants en data 12 març de 2010 .

Per això només podem admetre a tràmit i resoldre les al·legacions que presenten el Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA (que presenta al·legacions en data 05/03/10) i la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA (que presenta al·legacions en data 12/03/10).

La resta de legacions, que presenten, el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 30/04/10) i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 28/04/10) no poden ser admeses a tràmit , atès que han estat presentades fora de termini , en dates posteriors al citat 12 març 2010.

D'altra banda, es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascuna de les persones titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, les quals van disposar d'un mes , comptador des de l'endemà de la notificació de l'acord, per acceptar la valoració municipal o bé rebutjar i formular la seua pròpia .

Per tant el termini per acceptar la valoració municipal o bé rebutjar i formular la seua pròpia , va acabar per a les persones al·legants en les següents dates:

[...]

-- Per al Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO, a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10 , juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 10 de març de 2010, el termini va acabar en data 11 d'abril de 2010.

-- Per a la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO, a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 5 de març de 2010, el termini va acabar en data 6 d'abril de 2010.

Cap d'ells ha rebutjat el full d'apreuament i cap ha formulat el seu propi , dins el termini habilitat legalment per a això.»

En la segona de les al·legacions, els recurrents sostenen que en la relació de béns i drets afectats pel projecte d'expropiació forçosa, no apareixen els propietaris de manera conjunta i indivisa del 50% restant de l'esmentada propietat afectada per l'expropiació (parcel·la 134 del polígon 11).

Hem també de rebutjar aquesta al·legació, ja que com a document número 2 de l'expedient administratiu EX/890 d'Urbanisme, hi ha el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, de parcel·les dotacionals, per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer Peníscola a la CN-340 , i dins d'aquest, figuren els fulls d'apreuament individualitzats i com a fitxa individual número 8, la corresponent a la parcel·la 134, on figuren com a propietaris, els recurrents [Sr. Francisco Germán Llorach Garrido (propietari del 25%) i la Sra. Sonia Llorach Garrido (propietària del 25%)] i la Sra. Joana Llorach Casals (propietària del 50%).

En la tercera de les al·legacions, els recurrents sostenen que l'Ajuntament no ha notificat la correcta relació de béns i drets afectats, així com la proposta de preu just que formula l'administració en aquest projecte d'expropiació i en relació a la propietat d'aquesta part.

Hem també de rebutjar aquesta al·legació , Ja que en data 17 de juny de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, informa que:

« En relació amb la manca de concreció de la valoració, vist el projecte d'expropiació i la notificació realitzada, s'ha pogut comprovar que la valoració figura clarament especificada en el full d'apreuament, i s'hi indica la superfície afectada, el valor unitari de cada metre quadrat, el total resultant i el 5% del premi d'afecció que imposa la llei.»

En efecte en el ja esmentat full d'apreuament individualitzat, dins de la fitxa individual número 8 (el corresponent a la parcel·la 134) figuren els següents valors en euros :

Superfície

VU

TOTAL

Valor sòl

817,30

7,89

6.448,50

Càrrega urbanització

Suma

6.448,50

5% premi afecció

322,42

TOTAL

6.770,92

El ja esmentat full d'apreuament individualitzat es notifica als recurrents en les següents dates:

 • El 5 de març de 2010 a la Sra. Sonia Llorach Garrido (25%)

 • El 10 de març de 2010 al Sr. Francisco Germán Llorach Garrido.

En la quarta de les al·legacions, sostenen els recurrents que s'ajuste l'expropiació a l'àmbit del vial a executar provisionalment.

Sobre aquesta ja va emetre un informe desfavorable l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en data 17/06/10, on s'indicava literalment que:

«En relació amb la part de parcel·la que no estarà ocupada pel vial que actualment l'Ajuntament té intenció d'executar, cal indicar que l'expropiació es duu a terme, en cada parcel·la, sobre l'amplada total prevista en el document de planejament, Pla Especial , que s'ha previst amb l'objecte d'executar la futura total avinguda, al llarg de la via projectada provisionalment. Aquesta amplada permet traçar adequadament la nova via, ajustant el seu traçat a l'orografia que encara no es modificarà, i protegir-la i separar-la de les parcel·les privades properes.

En l'actualitat, el projecte a executar previst està constituït per un vial provisional de comunicació del carrer de Peníscola amb la CN-340 i els marges d'aquest queden, fins a l'amplada total prevista en el Pla Especial, 31,00 m, futura avinguda, com a zones de protecció d'aquesta via en la qual no s'ha definit un ús específic, però en la qual es podran implantar, per les seues característiques, usos provisionals públics complementaris de la via a executar, per la qual es podran tenir accés (aparcaments, usos temporals de difícil ubicació en nucli urbà, etc.) fins a la completa execució del Pla.

Com que l'expropiació té la seua base en l'afecció del tram del pla especial afectat per la via a executar provisionalment i porta causa en aquest document de planejament, i del projecte de vial, l'afecció de les parcel·les incloses en el projecte d'expropiació és la que resulta de les aplicació d'aquest pla especial en l'àmbit del traçat d'aquest vial, que és el que ha servit de base habilitadora per procedir a l'expropiació, de manera que S'EMET UN INFORME DESFAVORABLE a la pretensió d'ajustar a l'àmbit pur del vial provisional, llevat que la corporació arribe a determinats acords amb la propietat.»

Tercer. En mèrit del que s'ha exposat, de conformitat amb les disposicions esmentades i altra normativa d'aplicació, és procedent elevar al Ple de l'Ajuntament, com a òrgan competent per a la resolució de l'esmentat expedient.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb l'informe proposta del TAG d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor i cinc abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer . Desestimar els recursos de reposició , interposats per la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO , NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r, porta 2, de València (46020) València, en data 1910.11.08, a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló número 17.907, de data 10/11/10), i el Sr. FRANCISCO GERMÁN LLORACH GARRIDO , NIF 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà (12.185) Castelló, en data 10/11/10, a Correus, (registre d'entrada a l'Ajuntament de Benicarló núm. 18.132, de data 12/11/10) contra l'acord de l'Ajuntament Ple, de data 30/09/10 (notificat a les persones recurrents en dates 8 i 14/10/10, respectivament), pel qual s'aprova definitivament el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta, de parcel·les dotacionals, per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340, pels motius exposats en el fonament de dret segon, de l'informe del TAG d'Urbanisme, Sr Hernández Lahera, de data 25 de novembre de 2010.

Segon . Notificar la present resolució als interessats, indicant-los que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el que disposa l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs o acció que es considere procedent.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 12:40 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 10 de desembre de 2010