Ple extraordinari núm. 16/2010, de 19 de novembre.

18/11/2010

LOURDES MARTÍ SAFÓN, LLICENCIADA EN DRET, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 16/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter extraordinari, el dia 19 de novembre de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA NÚM. 16/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 19 DE NOVEMBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 13.00 hores del dia 19 de novembre de 2010 es reuneixen, amb caràcter extraordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell (S'incorpora al punt 2n)

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretària accidental: Sra. Lourdes Martí Safón

Excusa la seua absència, el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r. PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 11/2010. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 11.11.10.

Vist l'informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb una transferència de crèdit per import de 10.000,00 euros, la qual afecta diferents partides econòmiques dins del capítol 6 d'inversions reals.

Vist, igualment, la proposta sobre el procediment de tràmit de l'expedient de la cap d'Ingressos.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 11/2010, amb el següent detall:

CRÈDITS EN DISMINUCIÓ

Progr.

Econòmica

Proj.

Descripció

Import

232

62500

1210

Mobiliari S. Socials

10.000,00

Total

10.000,00

CRÈDITS EN AUGMENT

Progr.

Econòmica

Proj.

Descripció

Import

232

62200

1110

Accesibilidad Edif. S. Sociales

10.000,00

Total

10.000,00

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 2n.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 12/2010. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 11.11.10.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal d'indicar que no entenen el perquè de la urgència de convocar un Ple extraordinari per portar aquestes dues modificacions pressupostàries, si no és per la política d'anar "a salto de mata". Per altra banda, no entenen per què es porta aquest punt a final de l'any i de la legislatura quan era un tema que ja figurava al programa electoral del partit popular. Considera correcte que quanta més dotació tinga la Policia, millor, especialment, en el tema dels estupefaents i drogues, però el seu grup no entén el motiu d'aquesta modificació si no és per de poder dir que ja han complit en la creació de la unitat canina que ja venia en el seu programa electoral, o bé en tindre una equiparació amb altres pobles que sí que tenen creada aquesta unitat canina o per algun capritx d'alguna persona. A més a més, aprofita per ressaltar les despeses d'alimentació i vacunació, entre d'altres, que seran necessàries, a banda de l'adquisició del gos. El Sr. Guzmán entén que potser hagués sigut millor invertir en altres necessitats, que no en l'adquisició del gos, com ara, en la reparació dels vehicles Panda 1 i Panda 2. Finalment, manifesta que el seu grup no està en contra de la creació de la unitat canina, però sí en la manera i en el temps que això es porta.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per dir que està d'acord en el Sr. Guzmán, en el sentit que aquest punt s'hagués pogut portar en un altre Ple, però que, atès que es portava un altre punt, doncs s'ha aprofitat per portar aquest punt. A més a més, indica que la Policia ha provat dos gossos, els quals no han sigut idonis per a la finalitat perseguida. El Sr. Marzal indica que l'equip de govern el que pretén és tindre una previsió econòmica per tal de fer front a la despesa que suposa l'adquisició del gos, que servirà, entre d'altres coses, per a detectar drogues, estupefaents i altres substàncies a les portes dels col·legis i controls rutinaris. Explica que el preu és l'adequat, d'acord amb el preu del mercat i que la modificació l'han feta de la mateixa partida de la Policia. Conclou dient que, inicialment, havien previst 80.o00EUR per a l'adquisició de les càmeres de vigilància i l'adquisició d'aquestes suposarà un cost aproximat de 60.000EUR.

En aquest punt, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per a indicar que el seu grup votarà a favor de la proposta. L'única cosa que demana és que, ja que els dos gossos anteriors no han sigut idonis, que el gos que s'adquirisca ara siga útil i que no siga no sord ni coix.

En un segon torn, pren la paraula el Sr. Guzmán per a dir al Sr. Marzal que abans havia comentat que la Policia estava treballant amb dos gossos, la qual cosa no els havien comunicat al grup municipal del Bloc. Per altra banda, manifesta que si el gos costarà com a màxim 3.540EUR, més Iva, això deu voler dir que o no el vacunarem o no l'alimentarem o que d'això es farà càrrec algú, perquè la partida que tenen a l'Ajuntament de Peníscola per als tres gossos puja molt més. En relació al fet que aquest és el moment idoni per a adquirir el gos, el grup municipal del Bloc entén que és el moment per complir el programa electoral del Partit Popular. També deien que hi hauria 80 policies i que crearien la unitat antidisturbis, d'avalots, cosa que encara no l'han creada. Per altra banda, quan es referia sobre altres necessitats o prioritats era en relació als vehicles de la Policia Local Panda 1 i Panda 2, per exemple. Finalment, sí que agrairia que el Sr. Marzal li aclarira qui assumirà els costos del veterinari i alimentació, entre d'altres.

Finalment, el Sr. Marzal informa al Sr. Guzmán que les despeses dels cotxes a què fa referència, no són despeses d'inversió, sinó de despeses corrents. En l'actualitat no es compren cotxes per a la Policia, sinó que es fa renting. En relació a les despeses del veterinari, aquestes seran assumides per l'Ajuntament, dins de la partida d'adquisició que és d'inversió. En relació a la manifestació del Sr. Sánchez, li indica que abans d'adquirir el gos, li l'ensenyaran i que, en cap cas, serà sord ni coix. Respecte de les necessitats a què es referia el Sr. Guzmán, li indica que les necessitats les marca la Prefectura de Policia, la qual les prioritza. Explica que, en aquest moment, és prioritat l'adquisició d'un gos per a complir les expectatives en les especialitats que es volen aconseguir mitjançant la creació de la Unitat Canina de la Policia Local. Diu, a més, que és un moment en el qual cal fer una previsió de diners per a fer front a l'adquisició del gos, perquè si no tenim els diners, i un altre Ajuntament els té i vol adquirir algun gos, quan hi haja algun gos a la venda, doncs el compraran els altres i nosaltres ens quedarem fora d'eixa compravenda. Per altra banda, recorda que l'Ajuntament té un conveni amb una empresa de Benicarló que està ubicada al terme de Peníscola per a la recollida de gossos, la qual podria tindre contacte amb eixe gos. Finalment, posa en coneixement del Sr. Guzmán que els gossos de l'Ajuntament de Peníscola van costar 18.000EUR i que cada Ajuntament té unes necessitats i en virtut de les quals cada Ajuntament ha d'actuar en conseqüència. Diu que és per això que el que es pretén amb aquesta modificació pressupostària és tindre previsió per a poder comprar el gos idoni.

Vist l'informe del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposada, la qual consisteix en la baixa parcial del Projecte 0110 i un crèdit extraordinari finançat amb dita baixa.

Vist, igualment, la proposta sobre el procediment de tràmit de l'expedient de la cap d'ingressos.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 12/2010, amb el següent detall:

  • Donar de baixa parcial el següent Projecte:

Progr.

Econòmica

Proj.

Descripció

Import

132

62300

0110

Maquinària, instal·lac. Policia

3.540,00

Total

3.540,00

  • Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import de 3.540,00 euros, finançat amb la baixa parcial del Projecte 0110, per a finançar el següent:

Crèdit extraordinari:

Progr.

Econòmica

Proj.

Descripció

Import

132

62900

5710

Gos Policia Local

3.540,00

Total

3.540,00

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 13.15 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 19 de novembre de 2010