Ple ordinari núm. 15/2010, de 28 d'octubre.

28/10/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 15/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 d'octubre de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 15/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 D'OCTUBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 28 d'octubre de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONTRACTACIÓ DE L'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA, D'UN VEHICLE TURISME I D'UN VEHICLE FURGÓ/MONOVOLUM AMB DESTINACIÓ A LA POLICIA LOCAL. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 7 d'octubre de 2010.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple, de data 19 d'agost de 2010, es resol declarar desert el procediment obert per a contractar l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local (Exp. 21/2010) i iniciar un procediment negociat sense publicitat per a aquesta contractació (Exp. 29/2010).

II. Mitjançant la provisió d'inici d'expedient, de 25/08/2010, s'inicia l'expedient de contractació per a procedir a la licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i de un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local de Benicarló.

III. Mitjançant els escrits amb registre d'entrada números 16.429, 16.430 i 16.431, de 26/08/2010, es remet un escrit d'invitació a les empreses proposades a aquest procediment negociat.

IV. El 13 de setembre de 2010, es reuneix la Mesa de Contractació per procedir a la qualificació dels documents (Sobre 1) presentats pels tres licitadors, pel següent ordre d'entrada en el Registre de Proposicions:

1r. Caixarenting

Aporta la documentació administrativa exigida en el plec de clàusules administratives.

2n. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

El licitador indica expressament que la documentació administrativa sol·licitada al plec de clàusules administratives que ha de regir aquesta contractació ja està en poder de l'Ajuntament de Benicarló, en l'expedient de contractació administrativa 21/2010.

Comprovada la documentació administrativa, queda acreditat que el licitador aporta la documentació administrativa exigida en el plec de clàusules administratives.

3r. Esteller Import

La documentació administrativa té els següents defectes documentals:

--Manca dels documents que acrediten la personalitat de l'empresa i la representació, si escau, del signant de la proposició.

--Manca de la declaració responsable del licitador en què afirme no incórrer en cap de les prohibicions per contractar conforme a l'article 49 de la Llei de Contractes del Sector Públic; aquesta declaració ha de contindre expressament la circumstància d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

--Manca de l'aportació de documents acreditatius de la solvència econòmica i financera.

--Manca de l'aportació de documents acreditatius de la solvència tècnica o professional.

Posteriorment, es procedeix a l'obertura del sobre C «Documentació tècnica» i sobre A «Proposició econòmica», de tots els licitadors.

La proposició econòmica dels licitadors és la següent:

1r. Caixarenting

--Lot 1:

Honda CRV 2.2 I-DTEC Elegance 5P 150 CV. Arrendament mensual: 909,50 euros, IVA no inclòs. IVA (18%): 163,71 euros. Arrendament mensual, IVA inclòs: 1.073,21 euros. Així mateix, es compromet al lliurament del vehicle en el termini de 60 dies comptadors de la formalització en document administratiu.

2n. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

--Lot 1:

Vehicle turisme: 866,67 euros/mensuals, IVA (16%) exclòs.

Citroen C4 Diesel 5P 2.0 HDI Exclusive 140 CV FAP.

--Lot 2:

Furgó/monovolum: 922,11 euros/mensuals, IVA (16%) exclòs.

Citroen C4 Picasso Diesel 5P 1.6 HDI Cool 110 CV FAP.

3r. Esteller Import

--Lot 1:

Mitsubishi ASX Diesel 5P, 1.8 D 4WD Motion 150 CV. Lloguer + Serveis + Bestretes: 1.284,24 euros.

Mitsubishi ASX Diesel 5P, 1.8 D 4WD Motion 150 CV. Lloguer + Serveis + Bestretes: 1.254,74 euros.

--Lot 2:

Volkswagen Transporter Diesel Mixto 4P, 2.0 TDI 3400 TM 102 CV. Lloguer + Serveis + Bestretes: 1.733,24 euros.

Volkswagen Transporter Diesel Mixto 4P, 2.0 TDI 3400 TM 102 CV. Lloguer + Serveis + Bestretes: 1.688,99 euros.

Conseqüentment i, per unanimitat dels membres assistents, s'acorda:

1. Rebutjar el licitador Esteller Import, per no haver aportat la documentació administrativa relacionada anteriorment i per haver excedit el pressupost màxim de licitació establert en el plec de clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació.

2. Admetre els següents licitadors: Caixarenting i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

3. Remetre la documentació dels licitadors admesos a l'intendent cap de la Policia Local per tal que emeta l'informe de valoració corresponent.

V. -La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el 5 d'octubre de 2010, per unanimitat dels seus membres assistents, acorda, elevar a l'òrgan de contractació la següent proposta d'adjudicació:

1. No admetre la mercantil BBVA Finanza per a la contractació de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local, per no ajustar l'oferta presentada al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta licitació.

2. Declarar vàlida la licitació, assumir en la seua integritat l'informe emès per l'intendent cap de la Policia Local, de data 30 de setembre de 2010 i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil CAIXARENTING, el lot número 1 (vehicle turisme) de la licitació relativa a l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local (Exp. 29/2010), per import de 909,50 euros/mes, IVA exclòs, resultat que s'ha de publicar en el perfil del contractant.

3. Declarar desert el lot número 2 (vehicle furgó/monovolum) de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local de Benicarló (Exp. 29/2010).

Fonaments de dret

Atés que competeix al Ple de la corporació, com a òrgan de contractació, fent ús de les atribucions conferides per la disposició addicional segona punt 2 de la LCSP, l'aprovació de l'expedient de contractació i dels plecs de clàusules administratives particulars en excedir el seu import el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost de 2009.

Atès que la normativa comuna aplicable als diferents contractes de les administracions públiques es conté en els articles 43 a 104, 122-140, 192-211, 291-308 i disposicions addicionals i transitòries de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant LCSP) i en el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret 1098/2001, de 12 d'octubre (en endavant RGLCAP), en el que no s'opose als termes de la LCSP.

Atès el que disposa l'article 135 i concordants de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. No admetre la mercantil BBVA Finanza per a la contractació de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local, per no ajustar l'oferta presentada al plec de clàusules administratives particulars que ha de regir aquesta licitació.

Segon. Declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil CAIXARENTING, el lot número 1 (vehicle turisme) de la licitació relativa a l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local (Exp. 29/2010), per import de 909,50 euros/mes, IVA exclòs, resultat que s'ha de publicar en el perfil del contractant.

Tercer. Declarar desert el lot número 2 (vehicle furgó/monovolum) de l'arrendament, amb opció de compra, d'un vehicle turisme i d'un vehicle furgó/monovolum amb destinació a la Policia Local de Benicarló (Exp. 29/2010).

Quart. L'adjudicatari provisional ha de presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació de la present adjudicació provisional en el perfil del contractant, els documents acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social i la resta de documentació exigida en l'article 13 del plec de clàusules administratives.

Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar originals o còpies autèntiques dels següents documents:

--Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, amb la forma i amb els efectes previstos en els articles 13,14,15 i 16 del RGCLAP, acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

--Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

Si en el termini anteriorment assenyalat no es rep aquesta documentació o el licitador no justifica que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la Mesa de Contractació proposarà com a adjudicatari provisional el licitador o licitadors següents per ordre de les seues ofertes.

Cinqué. Publicar el present acord en el perfil del contractant, notificar-lo a la mercantil adjudicatària i a la resta de licitadors, i traslladar-lo a la Policia Local, a Intervenció i Tresoreria perquè tinga els efectes oportuns.

Sisé. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per al compliment i efectivitat d'aquest acord.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS I PLUVIALS QUE INTEGREN LA XARXA DE SANEJAMENT DE BENICARLÓ. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 19 d'octubre de 2010.

Relació de fets

I. Per acord de l'Ajuntament Ple de data 29 de juliol de 2010 s'aprova l'expedient de contractació núm. 17/2010, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la contractació en procediment obert i tràmit ordinari de la gestió del servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló. En aquest acord s'autoritza la despesa corresponent amb càrrec a la partida 162.22721 del pressupost municipal en vigor, on el Negociat d'Intervenció deixa retingut el crèdit corresponent a la despesa previst per a l'any 2010, és a dir, 96.190,94 euros.

II. El 24 d'agost de 2010 es publica l'anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 101, i així mateix es publica en el perfil de contractant.

III. El 21 de setembre de 2010, es reuneix la Mesa de Contractació per tal de procedir a la qualificació dels documents (sobre 1) presentats pels dos licitadors, pel següent ordre d'entrada en el Registre de Proposicions:

1r. SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA)

En la documentació administrativa presentada s'observa el següent defecte documental:

Declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

2n. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA

Aporta la documentació administrativa exigida en el plec de clàusules administratives.

Posteriorment, s'acorda requerir a la mercantil la documentació presentada de la qual presenta algun defecte documental per tal que n'esmene els defectes.

IV. La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el 28 de setembre de 2010, procedeix a donar compte de l'esmena dels referits defectes documentals:

SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA):

Aporta la declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l'Impost d'Activitats Econòmiques.

Tot seguit es procedeix a obrir el sobre número 2 (documentació tècnica) corresponent als licitadors admesos i s'acorda remetre la documentació presentada als Serveis Tècnics Municipals per tal que emeten el corresponent informe de conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars.

V. La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el 14 d'octubre de 2010, procedeix a donar compte de l'informe del tècnic de Medi Ambient, de data 8 d'octubre de 2010. Així mateix, la Mesa de Contractació acorda que tinga lloc una nova sessió el proper dia 15 d'octubre de 2010 a les 13.30 hores, per tal de procedir a obrir el sobre A (proposició econòmica).

VI. La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el 15 d'octubre de 2010, procedeix a obrir el sobre número 3 (oferta econòmica) corresponent als licitadors admesos, i s'obté el següent resultat:

1r. SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA)

266.129 '29 euros, IVA (8%) exclòs, fet que suposa una baixa de 0,4% respecte del tipus.

Estudi econòmic.

Ofertes econòmiques unitàries:

--Oferta econòmica d'instal·lació de nous embornals o substitució dels existents:

Substitució d'embornal: 390 EUR/unitat.

Instal·lació de nou embornal: 935 EUR/unitat.

--Oferta de preus unitaris per pas de càmera de TV en circuit tancat pels col·lectors del sistema de sanejament:

Metre lineal inspeccionat amb càmera de CCTV: 2,25 EUR/ml.

-- Oferta econòmica unitària per a la renovació per substitució de trams de col·lectors:

  Diàmetre nominal

Oferta licitant EUR/ml

250

100

315

100

400

125

500

140,14

630

166,00

800

205,03

1000

299,12

1200

341,73

--Oferta econòmica per ampliació del servici de neteja i desobturació:

  Diàmetre nominal

Preu ofertat licitant EUR/ml

200

0,8

300

0,8

400

0,8

500

0,8

600

0,8

700

0,8

800

0,8

900

0,8

900

0,9

1000

0,9

1100

0,9

1200

0,9

 • Oferta econòmica per incremento d'ebar de gestió municipal:

  Preu unitari per KW: 70 EUR/kw.

 • Oferta econòmica d'un percentatge de baixa sobre base de preus oficial per a l'execució d'obres de renovació segons l'art. 31 del PPT:

  Percentatge de baixa econòmica respecte la base de preus IVE: 30%

 • Oferta econòmica unitària per a la realització de determinacions analítiques d'aigües residuals:

  Paràmetre

  Oferta licitant EUR

  PH

  5,2857

  Temperatura

  5,2857

  Conductivitat

  5,2857

  Sòlids suspensió

  15,9857

  DBO5

  33,5143

  DQO

  26,9143

  N Amoniacal

  12,5000

  N Nítric

  13,1143

  N Orgànic

  47,4857

  NTK

  34,9714

  P Total

  14,5714

  Toxicitat

  40,0000

  Color

  10,9571

  Oxigeno dissolt

  12,4143

  Clorurs

  13,1143

  Sulfurs

  18,5143

  Sulfats

  23,3143

  Fosfats

  18,2286

  Cianurs

  46,8286

  Detergents

  27,2143

  Temperatura

  5,2857

  Olis i greixos

  63,7000

  Fenols

  26,4571

  Bor

  14,5714

  Crom III

  49,5714

  Crom VI

  20,4143

  Crom total

  29,1571

  Níquel

  29,1571

  Zinc

  20,4143

  Cadmi

  29,1571

  Plom

  29,1571

  Mercuri

  43,7286

  Alumini

  29,1571

  Coure

  20,4143

  Arsènic

  43,7286

  Bari

  29,1571

  Ferro

  20,4143

  Manganés

  20,4143

  Seleni

  43,7286

  Estany

  40,1000

  Sulfits

  37,5143

  Fluorurs

  23,3143

  Aldehids

  34,9714

  Pesticides

  50,0000

  COV

  100,0000

2n.- SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA, SA)

262.521 '09 euros, IVA (8%) exclòs, fet que suposa una baixa d'1,75 % respecte del tipus.

Estudi econòmic.

Ofertes econòmiques unitàries:

--Oferta econòmica d'instal·lació de nous embornals o substitució dels existents:

Substitució d'embornal: 463 EUR/unitat.

Instal·lació de nou embornal: 508 EUR/unitat.

--Oferta de preus unitaris per pas de càmera de TV en circuit tancat pels col·lectors del sistema de sanejament:

Metre lineal de col·lector inspeccionat: 2,21 EUR/ml.

--Oferta econòmica unitària per a la renovació per substitució de trams de col·lectors:

  Diàmetre nominal

Oferta licitant EUR/ml

250

250

315

280

400

290

500

310

630

400

800

600

1000

800

1200

1050

 • Oferta econòmica per ampliació del servici de neteja i desobturació:

  Diàmetre nominal

Preu ofertat licitant EUR/ml

200

0,25

300

0,25

400

0,25

500

0,75

600

0,75

700

0,75

800

0,55

900

0,75

1000

0,95

1100

1,25

1200

1,35

 • Oferta econòmica per increment d'EBAR de gestió municipal:

 • KW de potència nominal instal·lada: 197 EUR.

 • Oferta econòmica d'un percentatge de baixa sobre base de preus oficial per a l'execució d'obres de renovació segons article 31 del PPT:

 • Baixa econòmica sobre la base de preus de l'IVE: 40%.

 • Oferta econòmica unitària per a la realització de determinacions analítiques d'aigües residuals urbanes:

  Paràmetre

  Oferta licitant EUR

  PH

  4,69

  Temperatura

  4,10

  Conductivitat

  4,69

  Sòlids suspensió

  7,62

  DBO5

  11,01

  DQO

  10,55

  N Amoniacal

  12,65

  N Nítric

  10,55

  N Orgànic

  26,94

  NTK

  14,29

  P Total

  10,55

  Toxicitat

  87,85

  Color

  8,78

  Oxigen dissolt

  8,74

  Clorurs

  8,78

  Sulfurs

  18,74

  Sulfats

  10,55

  Fosfats

  10,55

  Cianurs

  12,65

  Detergents

  16,97

  Olis i greixos

  23,19

  Fenols

  19,91

  Bor

  210,89

  Crom III

  10,05

  Crom VI

  10,05

  Crom Total

  10,89

  Níquel

  10,89

  Zinc

  10,89

  Cadmi

  10,89

  Plom

  10,89

  Mercuri

  19,91

  Alumini

  10,89

  Coure

  10,89

  Arsènic

  10,89

  Bari

  10,89

  Ferro

  10,89

  Manganés

  10,89

  Seleni

  14,05

  Estany

  10,89

  Sulfits

  12,89

  Fluorurs

  12,89

  Aldehids

  12,31

  Pesticides

  123,40

  COVs

  95,02

A la vista d'això, la Mesa, per unanimitat dels membres assistents, acorda remetre la documentació presentada als Serveis Tècnics Municipals per tal que emeten el corresponent informe de conformitat amb el plec de clàusules administratives.

VII. La Mesa de Contractació, en la sessió que té lloc el 18 d'octubre de 2010, procedeix a donar compte de l'informe del tècnic de Medi Ambient, de data 18 d'octubre de 2010.

La Mesa de Contractació acorda, per unanimitat dels membres assistents, assumir íntegrament la proposta del tècnic de Medi Ambient, de data 18 d'octubre de 2010, amb el següent resultat:

«1. Valoració del pla de millores ofertes pel licitador d'acord a les establertes en l'esmentat article del plec de clàusules administratives.

La relació de millores incloses en aquest apartat són les següents:

CRITERIS DE VALORACIÓ

PUNTUACIÓ (100)

Aportació com a millora d'un sistema de gestió de xarxes de sanejament i drenatge basat en una aplicació per a l'ajuda a la decisió en rehabilitació de xarxes de clavegueram

16

Sistema de gestió integral i en temps real del mitjà hídric per a la protecció de la qualitat de les aigües de bany del litoral marí (SGIPCAB)

11

Increment de realització de mostratges en el Pla de Control de Abocaments

-

Increment de mostratges individuals a empreses

3,5

Increment del nombre d'estacions de mostratge

0,5

Substitució d'embornals

4

Instal·lació de nous embornals

6

Implantació i adhesió d'un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

1

Sistema de gestió de predicció meteorològica

1

Sistema de gestió i predicció d'inundació a zones urbanes i situacions d'emergència i alarma (SGIZU)

3

Incremento de pas de càmera de TV en circuit tancat pels col·lectores del sistema de sanejament

4

La valoració obtinguda es mostra en la taula annex 1 d'aquest informe.

Observacions a la valoració:

1.1. Aportació com a millora d'un sistema de gestió de xarxes de sanejament i drenatge basat en una aplicació per a l'ajuda a la decisió en rehabilitació de xarxes de clavegueram.

En aquest cas Facsa proposa la implantació del sistema de gestió de la xarxa municipal basat en el desenvolupament d'una aplicació informàtica no existent en l'actualitat, però amb previsió d'implementació a curt termini que contindrà les especificacions establertes en el plec.

A més, es proposen també la resta de recursos directes i indirectes que preveuen els requisits de la millora.

No obstant això, pel que fa a la caracterització dels elements de la xarxa, el plec estableix que:

"En aquest cas, els objectius d'obtenció d'informació, mitjançant el pas de càmera són els següents, referenciats des de la signatura de contracte:

Any 3, s'ha d'haver caracteritzat estructuralment el 30% del total de la xarxa.

Any 5, s'ha d'haver caracteritzat estructuralment el 40% del total de la xarxa.

Any 6, s'ha d'haver caracteritzat estructuralment el 60% del total de la xarxa.

Any 8, s'ha d'haver caracteritzat estructuralment el 85 % del total de la xarxa.

La programació establerta per a l'obtenció de la informació mitjançant el pas de TVCC pot ser compatible amb el que estableix l'article 37 del plec de prescripcions tècniques.

Facsa, en l'apartat corresponent de la seua oferta al respecte d'aquesta millora concreta que:

"El pas de càmera de TVCC és el que estableix la metodologia de treball i en la millora 1.9, sense incloure cap metre afegit per aquesta millora."

Per tant, tenint en compte que el plec estableix 2,8 km anuals de pas de CCTV, més els addicionals 1,0 km que aporta Facsa com a millora, es pot aconseguir un màxim de 3,8 km anuals de caracterització d'elements de xarxa.

Ateses les dimensions de la xarxa, segons el que preveu l'article 3 del plec de prescripcions tècniques, en la durada del contracte es podrà aconseguir un màxim de caracterització de 38 km, el que suposa un 38,77% dels elements de xarxa.

La valoració corresponent a l'oferta de Facsa ha de ser minorada a la capacitat de caracterització de la xarxa, com a criteri objectiu, i s'obté per tant el 38,77% del total de la valoració en aquest apartat.

Sorea, en canvi, aporta un model de sistema de gestió que s'adequa als mínims exigits en el plec de clàusules administratives, i es compromet al compliment dels requisits de caracterització, destinant a més els metres de pas de CCTV aportats com a millora en el seu corresponent apartat, per tal de reduir, a més els terminis de caracterització.

TAULA 1 Puntuació de les millores proposades pel licitador valorables matemàticament.

CRITERIS DE VALORACIÓ

PUNTUACIÓ

OBTENCIÓ VALORACIÓ

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

MAX/MIN

50

FACSA

SOREA

Oferta

Puntuació

Oferta

Puntuació

Aportació com a millora d'un sistema de gestió de xarxes de sanejament i drenatge basat en una aplicació per a l'ajuda a la decisió en rehabilitació de xarxes de clavegueram.

16

PROP

0,39

6,20

1

16,00

1

Sistema de gestió integral i en temps real del mitjà hídric per a la protecció de la qualitat de les aigües de bany del litoral marí (SGIPCAB)

11

SI/NO

0

0,00

1

11,00

1

Increment de mostratges individuals a empreses

3,5

PROP

13

2,28

20

3,50

20

Increment del nombre d'estacions de mostratge

0,5

PROP

3

0,50

0

0,00

3

Substitució d'embornals

4

PROP

21

2,10

40

4,00

40

Instal·lació de nous embornals

6

PROP

21

3,15

40

6,00

40

Implantació i adhesió d'un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS)

1

SI/NO

1

1,00

1

1,00

1

Sistema de gestió de predicció meteorològica

1

SI/NO

1

1,00

1

1,00

1

Sistema de gestió i predicció d'inundació en zones urbanes i situacions d'emergència i alarma (SGIZU).

3

SI/NO

1

3,00

0

0,00

1

Increment de pas de càmera de TV en circuit tancat pels col·lectors del sistema de sanejament

4

PROP.

10000

4,00

10000

4,00

10000

SUBTOTAL MILLORES VALORABLES MATEMÀTICAMENT

50

23,23

46,50

1.2. Sistema de gestió integral i en temps real del medi hídric per a la protecció de la qualitat de les aigües de bany del litoral marí (SGIPCAB).

Facsa no aporta aquesta proposta del plec com a millora per la qual cosa no obté valoració.

1.3. Sistema de gestió i predicció d'inundació en zones urbanes i situacions d'emergència i alarma (SGIZU).

Sorea no aporta aquesta proposta del plec com a millora pel que no obté valoració.

2. Valoració del projecte d'explotació.

La valoració del projecte d'explotació es realitza en base al que estableix l'apartat 5 del plec de clàusules administratives.

En la següent taula es determinen les valoracions obtingudes per apartat:

TAULA 2 Projecte d'explotació.

Apartat

Val.

Tipus val.

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

16

FACSA

SOREA

Oferta

Punts

Oferta

Punts

Mitjans humans directes i indirectes per a tots els servicis inclosos en aquest plec. Personal qualificat. Proposició qualitativa i quantitativa del personal per a tots els servicis inclosos en aquest plec. Dimensionat i descripcions de mitjans i equips.

1

PROP

0,87

0,87

1

1

Mitjans materials (vehicles, maquinària, equips auxiliars i qualsevol altre element) per a tots els servicis inclosos en aquest plec. Característiques tècniques. Justificació de la idoneïtat per al servici que es licita

1

PROP

1

1

1

1

Pla i programa anual ordinari de treball del servici de neteja i desobturació. D'embornals i claveguerons. Sectorització de la xarxa i freqüències. Procediments d'actuació i identificació de punts crítics i en passos inferiors. Pla d'elaboració, manteniment i actualització del GIS integrat del servici.

2

PROP

1

2

1

2

Pla i programa anual de neteja, gestió i manteniment de les EBAR de titularitat municipal.

0,5

PROP

1

0,5

1

0,5

Pla de gestió d'elements de xarxa amb característiques especials. Arquetes de recepció, sobreixidors i sortides d'abocaments al medi receptor. Mecanismes de control d'episodis d'abocaments en temps sec.

0,5

PROP

0,67

0,33

1

0,5

Pla de mitjans per a les actuacions en xarxes interiors d'edificis de titularitat municipal.

0,5

PROP

1

0,5

1

0,5

Pla de treball del servici de vigilància i treballs preventius de manteniment preventiu dels elements de la xarxa.

2

PROP

1

2

1

2

Pla de treball del servici d'actuacions preventives i d'actuació davant d'episodis de pluges intenses. Proposta de procediment d'actuació. Infraestructura de control pluviomètric, avisos i d'alarmes. Proposta de mitjans.

0,5

PROP

1

0,5

1

0,5

Identificació de gestor autoritzat i EDAR d'entrega de residus succionats. Document d'acceptació o autorització emés per EPSAR o gestor autoritzat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

0,5

PROP

1

0,5

0,5

0,25

Plan de mitjans per a la realització de treballs de conservació dels elements de la xarxa. Pla de mitjans de vigilància i control de la xarxa municipal. Pla de vigilància i reposició d'elements de xarxa. Assegurança de responsabilitat civil. Pla de control i vigilància d'obres pròpies o de tercers.

1,5

PROP

1

1,5

1

1,5

Pla d'inspecció de trams de col·lector mitjançant càmera de TV. Programació de passos i trams a inspeccionar.

1

PROP

1

1

1

1

Pla de control d'abocaments. Desenvolupament del pla. Relació i identificació de les estacions de mostratge. Freqüències. Procediments de mostratge i identificació de focus d'emissió. Identificació de laboratori acreditat per inscripció com a ECMCA en registre autonòmic segons el Decret 229/2004. Control individualitzat a empreses. Pla d'elaboració, contingut, registre i accessibilitat del GIS. Planificació d'actuacions d'identificació d'actuacions il·legals i mitjans d'aplicació i control.

1,5

PROP

1

1,5

1

1,5

Desenvolupament del pla de treball de revisió, actualització i manteniment del pla director de sanejament en els termes establits en el plec de prescripcions tècniques. Identificació dels tècnics que participaran en la revisió. Currículum vitae. Elaboració del GIS. Registre de dades.

1

PROP

1

1

1

1

Plan, programa, mitjans i infraestructura per a la gestió hidràulica de la xarxa.

2

PROP

1

2

1

2

Pla de detecció de connexions d'abocaments de buidatge d'aigües freàtiques, connexions il·legals i procedents d'abastiments propis. Aportació d'elements de mesurament de cabdal.

0,5

PROP

1

0,5

1

0,5

SUBTOTAL APARTAT

16,0

15,70

15,75

Observacions sobre la valoració del projecte d'explotació.

Les ofertes presentades s'ajusten a l'exigible en el plec i, per tant, obtenen el màxim en valoració per apartat, excepte amb les següents consideracions:

2.1. Mitjans humans directes i indirectes per a tots els serveis inclosos en aquest plec. Personal qualificat. Proposició qualitativa i quantitativa del personal per a tots els serveis inclosos en aquest plec. Dimensionat i descripcions de mitjans i equips.

En el projecte d'explotació es proposen com a dotacions directes de recursos humans els següents:

MITJANS DIRECTES SERVICI

PT

Facsa

Sorea

Tècnic titulat

70%

100%

Oficial neteja

200%

100%

Oficial neteja

15%

O. equip SI

30%

200%

PTE

330%

400%

La valoració queda assignada proporcionalment en funció dels PTE proposats.

2.2. Pla de gestió d'elements de xarxa amb característiques especials. Arquetes de recepció, sobreeixidors i sortides d'abocament al medi receptor. Mecanismes de control d'episodis d'abocament en temps sec.

Facsa presenta un pla de treball per a 4 punts de gestió sobre elements especials de xarxa:

1. Sobreeixidor del Parador.

2. Sobreeixidor/pluvials N-340.

3. Sortida pluvials de la part. Collet.

4. Sortida pluvials del Papa Luna 2.

Sorea presenta una proposta de pla d'actuació sobre 6 punts:

1. Sobreeixidor del Parador.

2. Sobreeixidor/pluvials N-340.

3. Sortida pluvials del Papa Luna 1.

4. Sortida pluvials del Papa Luna 2.

5. Sobreeixidor previ lliurament EPAR del llit del riu.

6. Sobreeixidor previ lliurament EPAR de l'av. del Marquès Benicarló.

La valoració queda assignada proporcionalment en funció dels punts inclosos en el pla proposat.

2.3. Identificació de gestor autoritzat i EDAR de lliurament de residus succionats. Document d'acceptació o autorització emès per EPSAR o gestor autoritzat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Sorea no identifica el gestor autoritzat per al lliurament dels residus sòlids, de manera que se li dedueix el 50% de la valoració de l'apartat.

PART 2 VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES A SERVEI. OFERTA DE BAIXA ECONÒMICA SOBRE EL TIPUS DE LICITACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DEL SERVEI, ESTUDI ECONÒMIC I OFERTES ECONÒMIQUES UNITÀRIES.

Després de valorar els apartats corresponents a millores aportades i projecte d'explotació, es procedeix a valorar els aspectes econòmics de l'oferta.

En aquest cas es procedeix aplicant el procediment establert en l'article VII.1.6.-Criteris d'adjudicació del plec de clàusules administratives.

Valoració de les ofertes unitàries.

Observacions sobre la valoració de les ofertes unitàries:

1. En els criteris de valoració no queda establert un sòl per a les ofertes, de manera que la valoració d'aquestes es realitza per proporcionalitat inversa, amb projecció en base 100.

2. D'acord a això, si una oferta en el seu corresponent apartat supera la mínima presentada pel doble del seu import, obté una valoració de 0 punts.

3. Les valoracions són ajustades pel corresponent ponderador establert en l'apartat de criteris de valoració del PCA.

D'acord a l'anterior, el quadre de valoració obtingut per a les ofertes econòmiques unitàries és el següent:

2.1. --Oferta econòmica unitària per a la renovació per substitució de trams de col·lectors:

Diàmetre nominal

Ponderador

Obtenció valoració

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

Min

FACSA

SOREA

Oferta

Puntuació

Oferta

Puntuació

250

0,016989320

PROP. INV.

250

0,00000

100

0,016989

100

315

0,062303860

PROP. INV.

280

0,00000

100

0,062304

100

400

0,104672700

PROP. INV.

290

0,00000

125

0,104673

125

500

0,118474030

PROP. INV.

310

0,00000

140,14

0,118474

140,14

630

0,135664030

PROP. INV.

400

0,00000

166

0,135664

166

800

0,162349140

PROP. INV.

600

0,00000

205,03

0,162349

205,03

1000

0,355126490

PROP. INV.

800

0,00000

299,12

0,355126

299,12

1200

0,236594650

PROP. INV.

1050

0,00000

341,73

0,236595

341,73

TOTAL PONDERADO

0,00

6,00

2.2. Oferta econòmica per ampliació del servici de neteja i desobturació

Diàmetre nominal

Ponderació

Obtenció valoració

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

MIN

FACSA

SOREA

Oferta

Puntuació

Oferta

Puntuació

200

0,02117447

PROP. INV

0,25 EUR

0,02117

0,80 EUR

0,00000

0,25 EUR

300

0,07673551

PROP. INV

0,25 EUR

0,07674

0,80 EUR

0,00000

0,25 EUR

400

0,14574544

PROP. INV

0,25 EUR

0,14575

0,80 EUR

0,00000

0,25 EUR

500

0,17585976

PROP. INV

0,75 EUR

0,17586

0,80 EUR

0,16414

0,75 EUR

600

0,19362774

PROP. INV

0,75 EUR

0,19363

0,80 EUR

0,18072

0,75 EUR

700

0,02880118

PROP. INV

0,75 EUR

0,02880

0,80 EUR

0,02688

0,75 EUR

800

0,11210146

PROP. INV

0,55 EUR

0,11210

0,80 EUR

0,06115

0,55 EUR

900

0,01481232

PROP. INV

0,75 EUR

0,01481

0,90 EUR

0,01185

0,75 EUR

1000

0,06137914

PROP. INV

0,95 EUR

0,05797

0,90 EUR

0,06138

0,90 EUR

1100

0,07751441

PROP. INV

1,25 EUR

0,04737

0,90 EUR

0,07751

0,90 EUR

1200

0,09224856

PROP. INV

1,35 EUR

0,04612

0,90 EUR

0,09225

0,90 EUR

TOTAL

0,92

0,68

2.3. Oferta econòmica unitària per a la realització de determinacions analítiques d'aigües residuals urbanes.

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

FACSA

SOREA

Oferta

Puntuació

Oferta

Puntuació

pH

0,004480

PROP.INV.

4,69 EUR

0,00448

5,2857 EUR

0,003911

4,69 EUR

Temperatura

0,004480

PROP.INV.

4,10 EUR

0,00448

5,2857 EUR

0,003184

4,10 EUR

Conductivitat

0,004480

PROP.INV.

4,69 EUR

0,00448

5,2857 EUR

0,003911

4,69 EUR

Sòlids suspensió

0,012890

PROP.INV.

7,62 EUR

0,01289

15,9857 EUR

0,000000

7,62 EUR

DBO5

0,031930

PROP.INV.

11,01 EUR

0,03193

33,5143 EUR

0,000000

11,01 EUR

DQO

0,024810

PROP.INV.

10,55 EUR

0,02481

26,9143 EUR

0,000000

10,55 EUR

N amoniacal

0,015350

PROP.INV.

12,65 EUR

0,01517

12,5000 EUR

0,015350

12,50 EUR

N nítric

0,014540

PROP.INV.

10,55 EUR

0,01454

13,1143 EUR

0,011006

10,55 EUR

N orgànic

0,026950

PROP.INV.

26,94 EUR

0,02695

47,4857 EUR

0,006397

26,94 EUR

NTK

0,025560

PROP.INV.

14,29 EUR

0,02556

34,9714 EUR

0,000000

14,29 EUR

P total

0,016900

PROP.INV.

10,55 EUR

0,01690

14,5714 EUR

0,010458

10,55 EUR

Toxicitat

0,132970

PROP.INV.

87,85 EUR

0,00000

40,0000 EUR

0,132970

40,00 EUR

Color

0,006360

PROP.INV.

8,78 EUR

0,00636

10,9571 EUR

0,004783

8,78 EUR

Oxigen dis.

0,010990

PROP.INV.

8,74 EUR

0,01099

12,4143 EUR

0,006370

8,74 EUR

Clorurs

0,009810

PROP.INV.

8,78 EUR

0,00981

13,1143 EUR

0,004967

8,78 EUR

Sulfurs

0,017470

PROP.INV.

18,74 EUR

0,01726

18,5143 EUR

0,017470

18,51 EUR

Sulfats

0,017280

PROP.INV.

10,55 EUR

0,01728

23,3143 EUR

0,000000

10,55 EUR

Fosfats

0,016290

PROP.INV.

10,55 EUR

0,01629

18,2286 EUR

0,004434

10,55 EUR

Cianurs

0,021440

PROP.INV.

12,65 EUR

0,02144

46,8286 EUR

0,000000

12,65 EUR

Detergents

0,022260

PROP.INV.

16,97 EUR

0,02226

27,2143 EUR

0,008822

16,97 EUR

Temperatura

0,004140

PROP.INV.

4,10 EUR

0,00414

5,2857 EUR

0,002943

4,10 EUR

Olis i greixos

0,028600

PROP.INV.

23,19 EUR

0,02860

63,7000 EUR

0,000000

23,19 EUR

Fenols

0,024720

PROP.INV.

19,91 EUR

0,02472

26,4571 EUR

0,016591

19,91 EUR

Bor

0,022720

PROP.INV.

210,89 EUR

0,00000

14,5714 EUR

0,022720

14,57 EUR

Crom III

0,026530

PROP.INV.

10,05 EUR

0,02653

49,5714 EUR

0,000000

10,05 EUR

Crom VI

0,023130

PROP.INV.

10,05 EUR

0,02313

20,4143 EUR

0,000000

10,05 EUR

Crom total

0,025710

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02571

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Níquel

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Zinc

0,024530

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02453

20,4143 EUR

0,003076

10,89 EUR

Cadmi

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Plom

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Mercuri

0,029450

PROP.INV.

19,91 EUR

0,02945

43,7286 EUR

0,000000

19,91 EUR

Alumini

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Coure

0,024530

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02453

20,4143 EUR

0,003076

10,89 EUR

Arsènic

0,025710

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02571

43,7286 EUR

0,000000

10,89 EUR

Bari

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

29,1571 EUR

0,000000

10,89 EUR

Ferro

0,024530

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02453

20,4143 EUR

0,003076

10,89 EUR

Manganés

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

20,4143 EUR

0,003195

10,89 EUR

Seleni

0,025480

PROP.INV.

14,05 EUR

0,02548

43,7286 EUR

0,000000

14,05 EUR

Estany

0,025480

PROP.INV.

10,89 EUR

0,02548

40,1000 EUR

0,000000

10,89 EUR

Sulfits

0,017280

PROP.INV.

12,89 EUR

0,01728

37,5143 EUR

0,000000

12,89 EUR

Fluorurs

0,027280

PROP.INV.

12,89 EUR

0,02728

23,3143 EUR

0,005218

12,89 EUR

Aldehids

0,028660

PROP.INV.

12,31 EUR

0,02866

34,9714 EUR

0,000000

12,31 EUR

Pesticides

0,434650

PROP.INV.

123,40 EUR

0,00000

50,0000 EUR

0,434650

50,00 EUR

COV (semiquantitatiu annex III)

0,566720

PROP.INV.

95,02 EUR

0,56672

100,0000 EUR

0,537018

95,02 EUR

TOTAL VALORACIÓ

1,41

1,27

2.4. Estudio econòmic

ESTUDI ECONÒMIC

OBTENCIÓ VALORACIÓ

PUNTUACIÓ OFERTES LICITANTS

FACSA

SOREA

Apartat

Val

OFERTA

PUNT

OFERTA

PUNT

Preus unitaris de personal. S'ha de desenvolupar el càlcul de cost de la mà d'obra segons l'aplicació dels conceptes de remuneració del conveni sectorial (base, antiguitat, plusos, pagues extraordinàries i verda, seguretat social, suplències, seguretat i salut, etc.) per a cada una de las categories profesionals que s'exigeixen en el plec.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Preus unitaris els mitjans materials i mecànics. Quadre d'amortitzacions i altres costos fixos i variables.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

S'aportarà un desglossament dels conceptes imputables als costos de servici de cada un dels mitjans materials i mecànics que el licitant aporta al servici. S'ha de considerar el cost d'adquisició, finançament, amortització, reparacions, combustibles, lubricants, neteja, assegurances obligatòries, etc...

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Desenvolupament de l'estudi econòmic en què es recollirà separat per partides o unitats de servici tots els conceptes que es desenvolupen en el plec de prescripcions tècniques en el que es reflectisquen els llocs de treball adscrits, jornades anuals, costos unitaris, subtotals per concepte, despeses generals, benefici industrial i IVA.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Partides econòmiques destinades a productes, fungibles, combustibles, ferramentes manuals, reposicions.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Millores. Les millores aportades s'aportaran en tot cas acompanyades d'una memòria que desenvolupe i definisca l'abast de la proposta.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Rendiments unitaris i globals previstos per servici.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Anàlisis de viabilitat de l'oferta presentada.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

Valoració econòmica de l'oferta. Resum.

0,44

PROP

1

0,44

1

0,44

SUBTOTAL APARTAT

4,00

4,00

Taula resum del quadre valoracions


A la vista de tot això, la Mesa de Contractació acorda, per unanimitat dels membres assistents, elevar a l'òrgan de contractació la següent proposta d'adjudicació: declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SA (SOREA, SA), el servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament de Benicarló (Exp. 17/2010), per import de 266.129 '29 euros, IVA (8%) exclòs, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut.

Fonaments de dret

Atès que l'òrgan de contractació és el Ple, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona, punt 2, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, en superar els quatre anys de durada del contracte, circumstància que concorre en el contracte que ens ocupa.

Atès el que disposa l'article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Declarar vàlida la licitació i, en conseqüència, adjudicar provisionalment a la mercantil SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS (SOREA, SA) el servei públic de conservació i manteniment de les infraestructures d'evacuació d'aigües residuals i pluvials que integren la xarxa de sanejament públic de Benicarló, per import de 266.129 '29 euros, IVA exclòs, per ser l'oferta que major puntuació ha obtingut.

Segon. L'adjudicatària provisional ha de presentar en el termini de 10 dies hàbils, comptadors a partir de la publicació de la present adjudicació provisional al perfil del contractant, els documents acreditatius d'estar al corrent d'obligacions tributàries i de la Seguretat Social, d'haver constituït la garantia definitiva per import de 13.306,46 euros i la resta de documentació exigida en l'article 8 del plec de clàusules administratives.

Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social cal presentar originals o còpies autèntiques dels següents documents:

--Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, amb la forma i amb els efectes previstos en els articles 13,14,15 i 16 del RGCLAP, acreditatives de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

--Certificat expedit per l'Ajuntament de Benicarló acreditatiu del fet que no existeixen deutes de naturalesa tributària amb aquesta Administració.

Si en el termini anteriorment assenyalat no es rep aquesta documentació o el licitador no justifica que es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la Mesa de Contractació proposarà com a adjudicatari provisional el licitador o licitadors següents per ordre de les seues ofertes.

Tercer. Publicar el present acord en el perfil del contractant, notificar-lo a la mercantil adjudicatària i a la resta de licitadors, traslladar-lo a Medi Ambient i a Intervenció perquè tinga els efectes oportuns.

Quart. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca, per al compliment i efectivitat d'aquest acord.

PUNT 3r.-DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'APROFITAMENT ESPECIAL DE BÉNS DE DOMINI PÚBLIC PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES.- En aquest punt, l'alcalde proposa a la corporació municipal alterar l'ordre dels temes, per tal de tractar, amb caràcter previ, el punt 12é de l'ordre del dia, referent a l'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament especial de béns de domini públic per a l'entrada i sortida de vehicles, abans d'aprovar la corresponent ordenança fiscal per aquest concepte, proposta aprovada unànimement.

L'objecte d'aquesta Ordenança és establir i regular els requisits necessaris que han de complir els ciutadans que realitzen un aprofitament especial dels béns de domini públic per a l'entrada i sortida de vehicles a immobles, parcel·les privades o de domini particular pels que és necessari travessar aquest tipus de béns: voreres, vials públics, places, zones per als vianants, etc. Amb això es pretén evitar interpretacions respecte la possibilitat d'haver o no de sol·licitar la llicència per a l'aprofitament especial en determinades zones de la població, la qual cosa dóna lloc a discriminació entre les persones que s'avenen a sol·licitar la llicència i les que, sota cap concepte, estan disposades a entendre que han de sol·licitar-la.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que el seu grup en la Comissió de Governació va fer una proposta per tal que s'estudiaren altres modalitats, com el gual horari a temps parcial. Atés que no s'ha estudiat aquesta proposta abans de portar-la ací al Plenari i l'escàs aparcament existent a aquest poble, el seu grup s'abstindrà.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a manifestar que el seu grup va fer una proposta de guals a temps parcial on els veïns dels carrers podrien beneficiar-se de la taxa i tindrien més espai d'aparcament. Atés que aquesta proposta no s'ha estudiat abans de portar-la al Ple i entenent que l'aprovació inicial suposa un període d'informació pública, on es poden presentar reclamacions i suggeriments, el seu grup s'abstindrà en aquest punt.

Tot seguit, el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, indica que aquesta Ordenança és completament tècnica i l'han preparada conjuntament tres departaments: Governació, Policia i Tresoreria. Continua dient que el que s'ha pretés amb aquesta nova Ordenança ha sigut acabar amb problemes que tenia la gent en el pla fiscal, ja que pagava amb el redondeig a l'alça, és a dir, que pagava igual aquella persona que tenia una porta de 2,05 m. com aquella que en tenia 2,95 m., perquè es feia un arrodoniment als 3 m de longitud. Per altra banda, hi ha propietaris que tenen placa de gual, però que fa dos o tres anys que no paguen i hi ha gent que té placa de gual comprada a algun establiment i no és l'oficial. El que s'ha fet ha sigut modificar la definició de gual que es trobava a l'Ordenança de convivència i ampliar les seues accepcions, ja que únicament pagava el que entrava i sortia dels immobles i ara, també pagaran els que ocupen domini públic. El Sr. Marzal informa a la corporació que el dia 13 d'octubre es va passar una proposta al cap de la Policia Local perquè l'estudiara en profunditat, però que a data d'avui no es pot aprovar perquè s'està estudiant. Com a conclusió, ressalta que si tècnicament és factible, es farà la modificació corresponent a l'ordenança que es pretén aprovar avui.

De nou, pren la paraula el Sr. Escuder, per a dir que el seu grup està d'acord amb el plantejament, però la pregunta era si s'estudiaria la proposta de guals per franja horària. Per aquest motiu, manifesta que el dia que incorporen una proposta per a estudi en aquesta línia, l'aprovaran i que fins a eixe moment, s'abstindran.

En un segon torn, el Sr. Guzmán manifesta que són sabedors i estan d'acord amb el contingut, però pensaven que aquest era el moment de fer innovacions, ja que des del dia 7 d'octubre que van fer la proposta fins al dia d'avui, si l'equip de govern hagués tingut interés, ho hagués pogut estudiar i fer una proposta com cal al Ple i no haver, en un altre moment, de fer una altra modificació a l'ordenança. Per aquest motiu, s'abstindran.

Finalment, conclou el debat el Sr. Marzal, dient que si el partit socialista estigués d'acord, tal com diu, votarien a favor i torna a incidir que en aquesta ordenança han treballat tres departaments i era necessari aprovar aquesta ordenança, per tal que tingués vigor l'ordenança fiscal a primers d'any.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, per dotze vots a favor i nou abstencions --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar amb caràcter inicial l' Ordenança reguladora de l'aprofitament especial de béns de domini públic per a l'entrada i sortida de vehicles en la forma que s'assenyala.

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats durant el termini de 30 dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de presentació de reclamacions i/o suggeriments.

Tercer. L'acord provisional s'ha d'entendre definitivament adoptat, sense que escaiga un nou acord, si no es presenta cap reclamació o al·legació. En cas contrari, el mateix òrgan plenari haurà de manifestar-se sobre les reclamacions presentades i adoptar els acords definitius.

Quart. L'acord definitiu, inclòs el provisional elevat a definitiu i el text de l'Ordenança, ha de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província, tot i que no entrarà en vigor fins que es porte a terme aquesta publicació i haja transcorregut el termini previst en l'art. 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

PUNT 4t.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2010. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 19 d'octubre de 2010.

Vist l'informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit i un crèdit extraordinari per un import total de 166.985,68 euros, finançat amb les baixes dels projectes que es relacionen.

Vista, igualment, la proposta de la cap d'ingressos de data 19/10/10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 9/2010, amb el següent detall:

 • Donar de baixa els següents projectes:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

920

62200

3106

Edifici Administratiu

15.776,41

920

62200

0108

Oficines Municip. Dr. Pera

151.209,27

Total

166.985,68

 • Modificar el pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 7.254,50 euros i un crèdit extraordinari per import de 159.731,18 euros, finançats amb les citades baixes i per a finançar els següents projectes:

Suplement de crèdit:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

920

62600

3210

Equips processos informac.

7.254,50

Total

7.254,50

Crèdit extraordinari:

Progr.

Econòm.

Proj.

Denominació

Import

151

61000

5510

Asfaltat de carrers

108.859,23

151

61000

5610

Urbanitz. entorn Edif. Dr. Pera

50.871,95

Total

159.731,18

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 5é.- DICTAMEN A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2010. Se sotmet a consideració de la corporació proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 20 d'octubre de 2010.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a manifestar que la primera intenció del seu grup era votar a favor d'aquesta proposta, però que havent estudiat el contingut de l'expedient han vist uns documents que els han produït sorpresa i estranyesa, com ara un document remés pel regidor de Contractació al Departament d'Intervenció, en què se suposa que, al regidor d'Economia i Hisenda, li comunica la indemnització de 130.423,84 EUR a favor de L3M Construcción, Urbanismo y Servicios, S.A. per danys i trencament patrimonial per no haver-se adjudicat el PAI Sector Industrial Batra. Indica que el grup municipal del Bloc al Ple del mes de febrer de 2009 ho van preguntar i el regidor d'Urbanisme va contestar que aquesta empresa va fer una sol·licitud i els tècnics no l'havien acceptada, però que ara sembla que el Bloc no anava massa desencaminat i, certament, s'ha de pagar una quantitat. Recorda, davant d'aquesta quantitat, que el regidor d'Urbanisme ja va dir en aquell moment que això era un risc que havia pres l'equip de govern i que si havien d'assumir responsabilitats, doncs, les assumirien. Entén que aquests 130.000 EUR han estat malbaratats per la seua decisió i que si diuen que tot ho fan tan bé, potser sempre n'hi coses que fan malament. Finalment, conclou dient que no s'entén que facen aquesta proposta d'inclusió dels 130.000 EUR i que no estiguen reflectits en la relació de modificació.

L'alcalde indica que aquesta quantitat està en tres anualitats i que el PAI Batra va ser una perleta que va deixar l'equip anterior de govern, perquè aquell equip va aprovar les bases i ells van votar en contra. Continua dient que l'únic que s'ha fet ha sigut ser conseqüents en el que es va fe i que ara es parla de 130.000EUR, però el més segur és que siguen uns 105.000 EUR i que, a més a més, el pagament es farà en tres anualitats, d'acord amb les conversacions que ha tingut l'Alcaldia amb l'empresa. Per altra banda, hi ha un acord firmat amb les empreses del sector, en virtut del qual una vegada anul·lat el PAI Batra, tant les despeses que es facen pel trasllat de les empreses, com pels diners que puga costar l'anul·lació d'eixe PAI es carregaria al futur PAI que se fera allí mateix, simplement com a residencial, i això està firmat per totes les empreses i està en l'expedient. Finalment, diu que ells van votar en contra de les bases, perquè era el que volien les empreses i els veïns.

En un segon torn, el Sr. Guzmán manifesta que és cert que el Partit Popular va votar en contra, però que si eren tan conseqüents amb el que diuen, no entenen per què el regidor d'Urbanisme va dir a l'empresa que tirara endavant i després que parara. Per altra banda, no tenen clar si aquests diners es poden fraccionar.

A aquest efecte, el viceinterventor indica que, si l'empresa manifesta la seua voluntat de rebre el cobrament en tres anualitats, no hi ha cap problema.

L'alcalde, a aquest respecte, manifesta que ell directament ha portat les negociacions amb l'empresa i amb la Viceintervenció per fer front a aquest pagament.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal del Bloc, per a dir que ell ha renunciat al primer torn de la paraula, però que davant la qualificació de perleta que els van deixar a l'equip de govern, no està d'acord amb aquesta qualificació, ja que les bases aprovades en el seu dia s'ajustaven al que preveia el Pla General d'Ordenació Urbana vigent en aquell moment. Per altra banda, entenen que si s'hagués tirat per avant aquest PAI, el creixement de Benicarló hagués millorat substancialment i, al mateix temps, hauran de vaticinar que eixe PAI en vint anys no es farà.

En aquest punt, l'alcalde indica que són dos posicionaments diferents i el Partit Popular únicament ha sigut conseqüent amb el que demanaven els veïns, les indústries i en el que creia el Partit Popular en aquell moment.

El Sr. Martínez Sánchez, representant del grup municipal socialista, demana informació al viceinterventor sobre la legalitat d'aquesta modificació, en relació amb el pagament a l'empresa L3M. El viceinterventor informa que, quan es fa una modificació pressupostària, s'habilita crèdit en el pressupost municipal 2010 per si s'ha de fer front a la indemnització del PAI Batra.

Vist l'informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un suplement de crèdit per un import de 280.487,02 euros, finançat amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009.

Vist, igualment, la proposta de la cap d'ingressos de data 20.10.10, relativa al procediment de la tramitació de l'expedient.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 10/2010, amb el següent detall:

 • Modificar el Pressupost de despeses amb un suplement de crèdit per import de 280.487,02 euros a les següents partides:

Suplement de crèdit

Capítol II. Despeses corrents en béns i serveis 274.297,02

Capítol IV. Transferències corrents 6.190,00

TOTAL 280.487,02

El finançament d'aquesta modificació es realitzarà amb romanent líquid de Tresoreria de l'exercici 2009.

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, perquè les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada modificació pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-1 TAXA PER LA TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS I EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINSITRATIUS.- Se sotmet a consideració de la corporació, el contingut de la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 23.09.10; la qual consisteix: en modificar l'article 2.3. i l'epígraf 4 de l'article 7è.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 23.09.10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal, el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 23 de setembre de 2010. El text de l'Ordenança modificada queda de la següent manera:

  Art. 2.3.

«No està subjecta a aquesta taxa la tramitació de documents i expedients necessaris per al compliment d'obligacions fiscals a excepció de la tramitació de les consultes tributàries, els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recursos administratius contra resolucions municipals de qualsevol índole i els relatius a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal i a la utilització privativa o l'aprofitament especial de béns del domini públic municipal, que estiguen gravats per una altra taxa municipal o pels que aquest Ajuntament exigisca un preu públic.»

Epígraf 4 de l'article 7è.

Epígraf quart: ALTRES EXPEDIENTS O DOCUMENTS

1.

Per prendre part en oposicions:

Drets d'examen per a places en propietat:

Grup A

38EUR

Grup B

29EUR

Grup C

22EUR

Grup D

18EUR

Grup E

16EUR

Drets d'examen per a places en contractació temporal o interina:

Grup A

27EUR

Grup B

22EUR

Grup C

20EUR

Grup D

9EUR

Grup E

8EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn lliure)

100 EUR

Drets d'examen per a places de la Policia Local (torn de mobilitat)

20 EUR

2

Per qualsevol altres expedient o document no expressament tarifat

2EUR

3

Sol·licitud d'informes de Policia per expedient i sol·licitud

6EUR

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-2 TAXA PER CEMENTERI MUNICIPAL. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, en data 19.10.10, la qual consisteix en modificar l'article 6è.

Vist l'informe emès per la tresorera i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta que efectua el tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 19 d'octubre de 2010. El text de l'Ordenança modificada és el següent:

«ARTICLE 6é.- QUOTA TRIBUTÀRIA

La quota tributària es determinarà mitjançant l'aplicació de la següent tarifa:

N. = Nínxols

C. = Columbaris

CONCEPTE

N.

C.

1.

Per cada m2 de terreny per construir panteons/sepultures

946EUR

2.

Por la concessió de nínxols o columbaris municipals:

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 1ª

364EUR

69EUR

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 2ª

1133EUR

225EUR

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 3ª

556EUR

236EUR

Per cada nínxol o columbari situat en la fila 4ª

86EUR

46EUR

3.

Per inhumacions - exhumacions:

En nínxol o columbari situats en la fila 1ª

57EUR

9EUR

En nínxol o columbari situats en la fila 2ª

159EUR

29EUR

En nínxol o columbari situats en la fila 3ª

78EUR

31EUR

En nínxol o columbari situats en la fila 4ª

12EUR

6EUR

4.

Exhumacions per al trasllat a altres cementeris

139EUR

35EUR

5.

Per col·locació de material i personal encarregat de tapiar

16EUR

16EUR

6.

Expedició de títols de drets funeraris

5EUR

5EUR

7.

Expedició de títols per pèrdua, duplicat

9EUR

9EUR

8.

Transmissió de drets funeraris

14EUR

14EUR

9.

Permisos col·locació làpides o altres elements decoratius

1EUR

1EUR

10.

Estància en el depòsit de cadàvers/dia

14EUR

11.

Autorització transmissió títols de propietat:

19EUR

19EUR

12.

Utilització de la sala d'autòpsies

92EUR

13.

Col·locació d'una làpida retirada per enterrament

40 EUR

40 EUR

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-6 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta per a l'aprovació del text íntegre de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 13.10.10.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 13.10.10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per dinou vots a favor i dues abstencions --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

 • Aprovar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 13 d'octubre de 2010. El text de l'Ordenança és el següent:

«T.6. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA

DE LA TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PÚBLICA PER A APARCAMENT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL CLASSE

Article 1r. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el que preveu l'article 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials per entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, especificat en les tarifes contingudes en l'apartat 2 de l'article 6, d'aquesta ordenança.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa les utilitzacions privatives o aprofitaments especials a què es refereix l'article anterior.

Article 3r. Subjecte passiu

Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança les persones físiques i jurídiques propietàries de les finques i locals a què donen accés les entrades de vehicles, els quals podran repercutir, si s'escau, les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4t. Responsables

1. Han de respondre solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones o entitats a què es refereix l'article 42 de la Llei General Tributària.

2. Són responsables subsidiàries les persones o entitats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5é. Categoria dels carrers

1. Per a l'aplicació de la tarifa de la taxa, les vies públiques d'aquest municipi es classifiquen en dos zones: 1ª categoria i 2ª categoria.

2. Annex a aquesta ordenança figura un índex alfabètic de les vies públiques d'aquest municipi amb expressió de la categoria que correspon a cada una.

3. Les vies públiques que no apareguen assenyalades en l'índex alfabètic es consideren de 2a categoria i es qualificaran així fins a l'1 de gener de l'any següent a aquell en què s'aprove pel Ple d'aquesta corporació la categoria corresponent i la seua inclusió en l'índex alfabètic de les vies públiques.

4. Quan l'espai afectat per l'aprofitament estiga situat en la confluència de dos o més vies públiques classificades en distinta categoria, s'ha d'aplicar la tarifa que corresponga a la via de categoria superior.

5. Els parcs i jardins municipals es consideren vies públiques de 1ª categoria.

6. Els aprofitaments realitzats en terrenys de propietat municipal tributen com efectuats en la via de major categoria amb la qual fiten.

Article 6é. Base imposable i quota tributària

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és la fixada en les tarifes contingudes en l'apartat següent.

2. Les tarifes de la taxa tenen caràcter anual i són prorratejables per centímetre lineal atorgat en la llicència:

CARRERS 1a CATEGORIA

EUR/m lineal de llicència

(AFECTADES PER MERCAT A L'AIRE LLIURE)

EUR/m lineal de llicència

(RESTA)

Entrades a locals fins a 100 m2

66,00 EUR

70,00 EUR

Entrades a locals de més de 100 m2 a 1000 m2

99,00 EUR

105,00 EUR

Entrades a locals de més de 1000 m2

133,00 EUR

140,00 EUR

CARRERS 2a CATEGORIA

EUR/m lineal de llicència

(AFECTADES PER MERCAT A L'AIRE LLIURE)

EUR/m lineal de llicència

(RESTA)

Entrades a locals fins a 100 m2

62,00 EUR

65,00 EUR

Entrades a locals de més de 100 m2 a 1000 m2

80,00 EUR

85,00 EUR

Entrades a locals de més de 1000 m2

99,00 EUR

105,00 EUR

Para las reserves d'aparcament exclusiu i càrrega i descàrrega de mercaderies les tarifes són les següents:

EUR/m lineal de llicència

(AFECTADES POR MERCAT A L'AIRE LLIURE)

EUR/m lineal de llicència

(RESTA)

1ª CATEGORIA

66,00 EUR

70,00 EUR

2ª CATEGORIA

62,00 EUR

65,00 EUR

Article 7é. Exempcions i bonificacions

Estan exempts de la taxa tots els aprofitaments afectes a usos que immediatament interessen a la seguretat ciutadana o la defensa nacional. Així mateix, l'Estat, les comunitats autònomes i les entitats locals no estan obligades al pagament d'aquesta taxa sempre que l'aprofitament siga necessari per a la correcta prestació d'un servei públic.

Article 8é. Meritació, declaració, liquidació i ingrés

La meritació de la taxa regulada en aquesta ordenança es produeix l'1 de gener de cada any i el període impositiu comprèn l'any natural, excepte en els suposats inici o cessament d'aprofitament especial per entrada de vehicles a través de les voreres, en aquest cas el període impositiu es prorratejarà per semestres naturals.

Article 9é. Normes de gestió

1. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquiden per cada aprofitament sol·licitat o realitzat i són irreductibles pels períodes naturals de temps, assenyalats en l'article anterior.

2. Les persones o entitats interessades en la concessió d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança han de sol·licitar prèviament la corresponent autorització.

3. En cas de denegar-se les autoritzacions, les persones interessades poden sol·licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import ingressat.

Article 10é. Infraccions i sancions

En tot el relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que els corresponga en cada cas s'aplicarà el que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.»

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-8 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I CLAVEGUERAM. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 23.09.10, la qual consisteix a modificar l'article 4è, incloent un nou apartat.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 05.10.10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 23 de setembre de 2010. El text de l'Ordenança modificada queda de ls següent manera:

Article 4. Nou apartat.

FACTURACIÓ SUPÒSITS DE FUITES EN LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L'HABITATGE.

En els supòsits en els quals es produïsca una fuita per un fet fortuït, de difícil detecció, no atribuïble a la negligència del client, i sempre que el client acredite que ha resolt la incidència presentant a l'entitat subministradora la documentació, expedida per instal·lador homologat, justificativa de la reparació de la fuita, l'entitat subministradora ha d'aplicar en la factura corresponent les mesures reductores autoritzades per l'Ajuntament, consistents a facturar amb la tarifa del tram màxim del consum habitual els m³ corresponents a la fuita. Es considera consum habitual la mitjana del consum dels dos últims anys. Aquesta mesura reductora de caràcter excepcional no es pot aplicar a un mateix client més d'una vegada, en un període de dos anys.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-9 TAXA PEL SERVEI MUNICIPAL DE MERCAT AL DETALL. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 08.10.10, la qual consisteix a modificar l'article 3r.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 08.10.10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la disposició final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 8 d'octubre de 2010. El text de l'Ordenança modificada queda de la següent manera:

«ARTICLE 3r. QUANTIA

CASETA/PARADA/LOCAL

euros/mes

(*)euros/any

Casetes números 12 al 19

66

262

Casetes números 5,6,25 y 26

62

243

Casetes número 2,3,4,27,28,29 i 30 i les compreses entre els números 7 i el 24 inclosos.

57

225

Parades: 31,36,37,42,43,48,49,54,55,61,62,68,69,74,75,80,81,86,87,92,93,99,100,106,107,113,114,120,121,127,128,134,135,141,142,148,149,155,156,162

23

93

La resta de parades

20

66

Cafeteria i altres servicis

314

1234

Parades de soterrani 1 al 20

8EUR/m2

0

(*) les quantitats fixades en esta columna corresponen a la part proporcional de cada parada en el consum elèctric d'aire condicionat des de setembre de 2009 a agost de 2010 (19.653,16 EUR) i són en percentatge el 10,67; 4,94; 19,42; 18,93; 39,76 i 6,28, respectivament.»

PUNT 11é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA T-14 TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta de modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 05.10.10, la qual consisteix a modificar els articles 1r, 4t punt 5 i 7é, punt 4.

Vist l'informe emès per la tresorera en data 05.10.10 i fiscalitzat de conformitat pel viceinterventor municipal el 19.10.10.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

 • Modificar la següent Ordenança fiscal per a l'exercici 2011, i modificar, per tant, la Disposició Final, d'acord amb la proposta efectuada pel tt. d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda en data 05 d'octubre de 2010. El text de l'Ordenança modificada queda de la següent manera:

Article 1r. Concepte

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, i amb l'article 20.3.m), e), j), k), l), n ), h), g) de l'esmentat TRLHL, aquest Ajuntament acorda modificar la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local pel següents supòsits:

a) Instal·lació de quioscos (art.20.3.m).

b) Ocupació del subsòl, sòl i vol (art.20.3.e, j, k).

c) Cabines fotogràfiques, màquines de xerocòpies o altres màquines d'expedició automàtica.

d) Expositors de comerç, aparells rostidors de carn, aus i anàlegs.

e) Para-sols, hamaques, matalassos i anàlegs.

f) Patins, taules de surf, embarcacions i anàlegs.

g) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb taules, cadires, tribunes, entaulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa (art.20.3.l).

h) Instal·lació de llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (art. 20.3.n)

i) Ocupació de terrenys d'ús públic local amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues (art 20.3.g).

j) Tall de carrers al trànsit per als quals s'exigisca la corresponent llicència o autorització, s'hagi obtingut o no aquesta.

Article 4t.

«5. Condicions de les diverses ocupacions:

a) Quioscos. L'ocupació serà anual, de temporada o de mitja temporada. A les tarifes se'ls aplica un coeficient d'1.4.

b) Ocupació de subsòl, sòl i vol. L'ocupació permesa és anual, de temporada, mitja temporada. A les tarifes se'ls aplica un coeficient d'1.5, quan l'ocupació és superior o igual a 10 m2 i quan és inferior el coeficient és 1. En l'ocupació martimoterrestre el coeficient sempre és 1.

c) Ocupació de terrenys amb taules i/o cadires, amb finalitat lucrativa, entenent per lucrativa aquella ocupació realitzada pels subjectes passius que hagen d'estar d'alta a la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. L'ocupació permesa és anual, de temporada, mitja temporada i mensual. A les tarifes se'ls aplica un coeficient d'1.4.

d) Ocupació de terrenys amb entaulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa, entenent per lucrativa aquella ocupació realitzada pels subjectes passius que hagen d'estar d'alta a la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques. L'ocupació permesa és anual, de temporada, mitja temporada, mensual i setmanal. A les tarifes se'ls aplica un coeficient d'1.4.

e) Ocupació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, situats en terrenys d'ús públic local així com indústries de carrer i ambulants. L'ocupació permesa és anual, de temporada, mitja temporada, mensual, setmanal i diària. A les tarifes se'ls aplica un coeficient d'1.2, excepte a les següents ocupacions que per les seues característiques peculiars s'han de regir per l'exposat a continuació:

*Mercat ambulant dels dimecres. Segons el capítol III de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi de Benicarló, l'estructura del mercat dels dimecres de productes no alimentaris, està formada per parades amb unes dimensions generals de 8 metres lineals, llevat d'una parada de 12 metres lineals i de 4 metres lineals per a determinades parades de productes alimentaris de l'entorn del mercat central.

L'import s'estableix en 333,00 euros semestrals per als llocs de 8 m lineals, de 499,00 euros per al lloc de 12 m lineals i de 166,00 euros per als de 4 m lineals.

* Festivitat de Sant Gregori. L'ocupació és el dia de la festivitat i la taxa s'estableix en 10,00 euros per cada parada d'1 m lineal i s'exigeix ocupar almenys 2 m lineals. No estan permeses les parades superiors a 4 m lineals.

f) Ocupació de terrenys amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, anelles, bastides, grues i altres instal·lacions anàlogues. Es permet l'ocupació mensual, setmanal i diària. Els coeficients a aplicar sobre l'ocupació diària i setmanal són de l'1.8. El coeficient a aplicar sobre l'ocupació mensual és:

El primer mes de l'1.8. El segon mes del 2, el tercer mes del 2.2, el quart mes del 2.4, el cinquè mes del 2.6, el sisè mes del 2.8, el setè mes del 3, el vuitè mes del 3.2, el novè mes del 3.4, el desè mes del 3.6, l'onzè mes del 3.8 i el dotzè mes del 4.

g) Tall de carrers. La tarifa a aplicar és:

TALL DE CARRERS TARIFA

Fins a 2 hores 21,00 euros

Fins a 6 hores 42,00 euros

Fins a 12 hores 73,00 euros

Fins a 24 h 141,00 euros.

En el cas de superar el temps demanat s'establirà un recàrrec del 100 per 100.»

Article 7é.

«4. Per a l'ocupació esmentada en l'article 4.5.c) s'entén que cada taula i cadira sol·licitada ocupa la superfície establerta en l'Ordenança municipal reguladora dels espais de vianants públics en vigor, sempre que no es limite una superfície determinada, ja que, en aquest cas, regirà aquesta última.»

PUNT 12é.- DICTAMEN A LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA G-1 GENERAL DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DELS TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS. Es dóna compte dels antecedents d'aquest expedient, relatiu a la proposta per a la modificació de la citada Ordenança per a l'exercici 2011, efectuada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 20.10.10, amb la finalitat d'adaptar-la a la normativa en vigor i d'incloure-hi els fraccionaments de declaracions d'interès comunitari i quotes d'urbanització.

«NÚMERO G-1

Ordenança general de gestió, recaptació i inspecció dels tributs i altres ingressos de dret públic local.

ORDENANÇA GENERAL

SECCIÓ I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte

1. La present Ordenança general, dictada a l'empara del que preveu l'article 106é 2 de la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideren part integrant de les ordenances fiscals i dels reglaments interiors que es puguen dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

2. Es dicta aquesta Ordenança per a:

a) Recopilar en únic text les normes municipals complementàries, el coneixement de les qual puga resultar d'interès general.

b) Regular les matèries que necessiten concreció o desenvolupament per part de l'Ajuntament.

c) Regular aquells aspectes comuns a diverses ordenances fiscals i evitar així la reiteració d'aquests.

Article 2n. Àmbit d'aplicació

1. La present Ordenança s'aplica en la gestió dels ingressos de dret públic la titularitat dels quals correspon a l'Ajuntament o als seus organismes autònoms.

2. Aquesta Ordenança, així com les ordenances fiscals, obliguen al TERME MUNICIPAL DE BENICARLÓ i s'apliquen d'acord amb els principis de residència efectiva i territorialitat, segons la naturalesa del dret.

3. Per Decret de l'Alcaldia es poden emanar disposicions interpretatives i aclaridores d'aquesta Ordenança i de les ordenances reguladores de cada exacció.

SECCIÓ II. PROCEDIMENT

Article 3r. Aspectes generals

1. La tramitació dels expedients ha d'estar guiada pels criteris de racionalitat i eficàcia i procur així mateix simplificar els tràmits que ha de realitzar la ciutadania i facilitar l'accés d'aquesta a la informació administrativa.

2. L'alcalde pot delegar l'exercici de competències i la signatura de resolucions administratives.

3. Les resolucions administratives que s'adopten per delegació entre òrgans d'aquesta Administració indicaran expressament aquesta circumstància i s'han de considerar dictades per l'òrgan delegant.

4. Els acords del Ple, Junta de Govern Local i Alcaldia, han de ser notificats per la Secretaria General de l'Ajuntament.

5. El personal competent per a expedir còpies autenticades de documents que consten en les dependències municipals és el següent:

a) Secretari/ària general.

b) Funcionari/ària designat/da per la Secretaria General.

Article 4t. Accés a arxius

1. La ciutadania té dret a accedir als registres i documents que formen part d'expedients, en els termes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. Perquè s'autoritze la consulta cal que es formule una petició individualitzada on s'especifiquen els documents que es desitja consultar i que la Secretaria General valore que aquests documents no contenen dades referents a la intimitat de persones diferents de la persona consultant.

3. L'obtenció de còpies requereix el previ pagament d'una quantitat equivalent al cost que per a l'Ajuntament suposa aquesta activitat de reproducció de còpies regulat en l'Ordenança reguladora de la Taxa per Expedició de Documents.

Article 5é. Registres

1. Hi ha un únic Registre General i el sistema informàtic ha de garantir la integració de les anotacions efectuades en els diversos registres auxiliars, si aquests existiren.

2. Les persones interessades poden presentar escrits dirigits a l'Ajuntament en qualsevol registre de les administracions estatal o autonòmica, així com de la local si, en aquest cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

3. A efectes del còmput de terminis per a dictar resolució, s'entén com a data de presentació del corresponent escrit la data de recepció en el registre d'entrada d'aquesta Administració.

Una vegada s'ha registrat un document, s'hi ha d'estampar una nota expressiva de la data en què s'inscriu i el número d'ordre que li correspon.

La persona encarregada del Registre, una vegada efectuada la inscripció, ha de procedir a distribuir els documents entre els serveis competents, per a la seua oportuna tramitació.

Amb referència als assentaments en els llibres del registre, poden expedir-se certificacions autoritzades per la Secretaria General.

Article 6é. Còmput de terminis

1. Sempre que no s'expresse una altra cosa, quan els terminis s'assenyalen per dies, s'entén que són hàbils, excloent del còmput els diumenges i els declarats festius.

2. Si el termini es fixa en mesos o anys, aquests s'han de computar de data a data.

3. Els terminis expressats en dies s'han de comptar a partir de l'endemà que tinga lloc la notificació o publicació de l'acte. Els terminis expressats en mesos o anys s'han de comptar des del dia de la notificació o publicació de l'acte.

4. Excepcionalment, d'ofici o a petició de les persones interessades, es pot concedir una ampliació de terminis que no excedisca de la meitat d'aquests.

Article 7é. Tramitació d'expedient

1. Dels escrits que es presenten a les oficines municipals, les persones interessades poden exigir-ne el corresponent rebut i admetre com a tal una còpia en què figure la data de presentació.

2. Si les sol·licituds no reuneixen tots els requisits exigits per la normativa vigent, s'ha de requerir a la persona interessada que en un termini de deu dies esmene les anomalies, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la petició i s'arxivarà sense més tràmit l'expedient.

3. S'ha d'ordenar l'acumulació de procediments que entre si guarden identitat substancial o íntima connexió. Contra aquesta acumulació no escau cap recurs.

4. En la resolució d'expedients de naturalesa homogènia, s'ha d'observar l'ordre rigorós d'incoació.

5. En els procediments iniciats a sol·licitud de la persona interessada, quan se li demane l'aportació de documentació necessària per a la continuïtat del procediment i hagen transcorregut més de tres mesos sense que es complisca el requeriment, es produirà la caducitat del procediment, de l'efecte del qual s'ha d'advertir a la persona interessada.

Article 8é. Obligació de resoldre

1. Les sol·licituds que les persones interessades dirigisquen a l'Ajuntament s'han de resoldre en el termini de tres mesos, llevat dels supòsits a què es refereixen els punts següents.

2. S'ha de resoldre en el termini d'un mes el recurs de reposició previ al contenciós administratiu en matèria de tributs locals i altres ingressos de dret públic.

3. S'ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos el procediment de concessió d'ajornaments i fraccionaments.

Article 9é. Actes presumptes

1. Si no s'han resolt les sol licituds formulades per les persones interessades en el termini establert legalment, es pot fer valer l'eficàcia dels actes administratius presumptes, d'acord amb el que disposa l'art. 43 Llei 30/92.

2. Quan la resolució haja de dictar-se per un òrgan col·legiat, aquest certificat ha de ser expedit per la Secretaria General i, quan corresponga dictar la resolució a un òrgan unipersonal, la certificació ha de ser emesa per ordre d'aquest mateix òrgan.

3. La certificació d'actes presumptes s'ha d'emetre en el termini de 15 dies des que va ser sol·licitada, llevat que en el termini s'haja dictat una resolució expressa.

4. Quan no hi haja recaigut cap resolució en termini, s'ha d'entendre desestimada la en els següents supòsits:

a) Resolució del recurs de reposició previ al contenciós administratiu davant els actes de l'Ajuntament dictats en matèria de tributs locals o restants ingressos de dret públic.

b) Procediments per a la concessió de beneficis fiscals.

c) Resolució d'altres recursos administratius diferents de l'establert en l'apartat a) d'aquest punt, que puguen interposar-se.

d) Altres supòsits previstos legalment.

e) També s'ha d'entendre desestimada la devolució d'ingressos indeguts en el termini de tres mesos sempre que, amb anterioritat, no haja estat anul·lada la liquidació que va motivar l'ingrés.

f) S'han d'entendre estimades les sol·licituds formulades per les persones interessades per silenci administratiu en tots els casos, llevat que una norma amb rang de llei o norma de dret comunitari europeu establisca el contrari. Queden exceptuades d'aquesta previsió els procediments d'exercici del dret de petició, a què es refereix l'article 29 de la Constitució, aquells l'estimació dels quals tinga com a conseqüència que es transferisquen a la persona sol·licitant o a terceres persones facultats relatives al domini públic, així com els procediments d'impugnació d'actes i disposicions, en els quals el silenci tindrà efecte desestimatori. No obstant això, quan el recurs d'alçada s'haja interposat contra la desestimació per silenci administratiu d'una sol licitud pel transcurs del termini, s'ha d'entendre estimat si, arribat el termini de resolució, l'òrgan administratiu competent no dicta resolució expressa sobre aquest.

g) L'estimació per silenci administratiu té amb caràcter general la consideració d'acte administratiu finalitzat del procediment.

h) La desestimació per silenci administratiu té els únics efectes de permetre a les persones interessades la interposició del recurs administratiu o contenciós administratiu que resulte procedent.

SECCIÓ III. NORMES SOBRE GESTIÓ

SUBSECCIÓ I. DE CRÈDITS TRIBUTARIS

CAPÍTOL I. DE VENCIMENT PERIÒDIC

Article 10é. Impost sobre béns immobles

1. El padró fiscal de l'impost sobre béns immobles s'elabora en base al padró cadastral format per la Gerència Territorial del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària al qual s'incorporaran les alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament i en els termes convinguts amb el CGCCT.

2. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic que es produïsquen en els béns gravats tenen efectivitat des del dia primer de l'any següent i poden incorporar-se en el padró corresponent a aquest període aquestes variacions si d'aquestes no s'ha derivat cap modificació de la base imposable.

3. El notari ha de demanar a l'Ajuntament una certificació de deutes pendents per l'Impost sobre Béns Immobles, als efectes de fer constar aquest punt en l'escriptura, per informar sobre l'abast de la responsabilitat que prové del que preveu l'article 64 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL.

4. A efectes de determinar les quotes tributàries que han de figurar en el padró, s'han d'aplicar els tipus impositius aprovats per l'Ajuntament i, si escau, el coeficient d'actualització de valors cadastrals aprovat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o per la Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social o per la que la substituïsca, no cal procedir a la notificació individualitzada d'aquestes modificacions ja que aquestes procedeixen de l'Ordenança Fiscal reglamentàriament tramitada i de l'ordenament jurídic

Article 11é. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

1. El padró fiscal de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica es forma sobre la base del padró de l'any anterior, incorporant les altes i els efectes d'altres modificacions (transferències, canvis de domicili i baixes) formalitzades en l'exercici immediatament anterior.

2. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària, a nom de les quals conste el vehicle en el permís de circulació.

3. A efectes de determinar les tarifes a què es refereix l'article 95 del RDLEG 2 / 2004, s'ha de considerar potència del vehicle la resultant d'aplicar la fórmula establerta per l'article 260é del Codi de la Circulació. Reial Decret 2822/1998, de 23 desembre (RCL 1999\204).

4. Per obtenir el deute tributari que ha de constar en el padró, sobre les tarifes esmentades en el punt anterior, s'ha d'aplicar el coeficient d'increment aprovat en l'Ordenança Fiscal, si n'hi ha.

5. No cal procedir a la notificació individualitzada de les modificacions originades per variació del coeficient d'increment, o del quadre de tarifes, ja que aquestes procedeixen de l'Ordenança Fiscal reglamentàriament tramitada i d'una Llei estatal de general i obligatòria aplicació.

Article 12é. Impost sobre Activitats Econòmiques

1. El padró fiscal de l'Impost sobre Activitats Econòmiques s'elabora d'acord amb la matrícula de contribuents formada per l'Administració Estatal, incorporant les alteracions conseqüència de fets o actes coneguts per l'Ajuntament i en els termes convinguts amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

2. Sobre les quotes mínimes, fixades per l'Administració estatal, s'han d'aplicar, si n'hi ha, el coeficient d'increment i índexs de situació, aprovats per l'Ajuntament a l'empara del que autoritzen els articles 86 i 87 del RDLEG 2/2004.

3. Les variacions en la quota tributària originades per modificació dels coeficients referits en el punt anterior, o per variació de les tarifes de l'impost aprovades per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o Llei de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social o per la que la substituïsca, no necessiten notificació individualitzada, ja que aquestes procedeixen de l'Ordenança Fiscal reglamentàriament tramitada i d'una Llei estatal de general i obligatòria aplicació

Article 13é. Taxes

1. Els padrons s'elaboraren sobre la base del padró de l'exercici anterior, incorporant les modificacions derivades de la variació de tarifes aprovades en l'ordenança fiscal corresponent, així com altres incidències que no constituïsquen cap alteració dels elements essencials determinants del deute tributari i que foren conegudes per l'Ajuntament.

2. Les variacions en la quota tributària originades per modificació de les tarifes contingudes en l'Ordenança fiscal no necessiten cap notificació individualitzada, quan aquesta Ordenança ha estat exposada al públic i tramitada reglamentàriament.

Article 14é. Aprovació de padrons

1. El Servei de Gestió Tributària elabora els padrons i la Intervenció els ha de fiscalitzar i prendre'n raó, a més de tramitar els expedients oportuns per a la seua aprovació.

2. L'aprovació dels padrons és competència de l'Alcaldia o Regidoria en què delegue, de conformitat amb la revocació de la delegació conferida a la Junta de Govern Local, aprovada per Decret d'Alcaldia de data 18 d'octubre de 2000. (Base 57a de les Bases d'Execució del Pressupost General per a 2006).

3. La comptabilització del reconeixement de drets ha de tindre lloc una vegada haja recaigut l'acord referit en l'apartat anterior.

Article 15é. Calendari fiscal

Amb caràcter general, s'estableix que els períodes per pagar els tributs de caràcter periòdic són els següents:

1. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES preferiblement entre els mesos de juny i setembre, si bé els períodes de cobrament han de ser notificats de conformitat amb el que disposa l'art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació.

2. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES preferiblement entre els mesos de juny i setembre, si bé els períodes de cobrament han de ser notificats de conformitat amb el que disposa l'art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de Recaptació.

3. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

El Padró s'aprova durant el mes de març.

La informació pública es realitza, a través de la publicació d'anuncis al BOP, al tauler d'edictes municipal i en els mitjans de difusió que l'Ajuntament crega convenients, des de la publicació i durant el mes d'abril.

El període de cobrament és de l'1 maig al 30 juny.

4. TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

5. TAXA PER ESCOMBRARIES.

6. TAXA PER APARCAMENT EXCLUSIU.

Els padrons corresponents a les taxes de les lletres d), e) i f) s'han de tramitar de la manera següent:

S'aproven durant el mes de gener.

La informació pública es realitza, a través de la publicació d'anuncis al BOP, al tauler d'edictes municipal i en els mitjans de difusió que l'Ajuntament crega convenients, des de la publicació i durant el mes de febrer.

El període de cobrament és de l'1 març al 30 abril.

7. TAXA PER MERCAT.

El padró d'aquest tribut es tramita de la manera següent:

S'aprova durant el mes de febrer.

S'exposa al públic des de la seua aprovació i durant el mes de març. Aquesta exposició, atesa la seua peculiaritat, es realitza únicament a través d'edictes que es col·loquen en llocs visibles dins del Mercat, i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

El període de cobrament és:

Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

8. TAXA PER VENDA AMBULANT.

El padró d'aquest tribut es tramita de la manera següent:

S'aprova durant el mes de febrer.

Aquesta aprovació, atesa la peculiaritat del Padró, s'anuncia únicament a través d'edictes que es col·locaran en llocs visibles dins del Mercat i al tauler d'edictes de l'Ajuntament.

El període de cobrament és:

Per al primer semestre de l'1 al 30 d'abril.

Per al segon semestre de l'1 al 31 d'agost.

Article 16é. Exposició pública

1. Una vegada conegut el calendari fiscal, l'Alcaldia o la Regidoria en qui delegue, n'ordenarà la publicació, mitjançant anuncis al tauler d'edictes de l'Ajuntament i en els mitjans que s'estimen més convenients.

2. Els padrons fiscals, que contenen les quotes a pagar i els elements tributaris determinants d'aquestes, han d'exposar-se al públic a les oficines municipals un mes abans d'iniciar els respectius períodes de cobrament i durant el termini d'un mes, com a mínim.

3. Les quotes i altres elements tributaris quan no constitueixen altes en els respectius registres, sinó que fan referència a un fet imposable ja notificat individualment al subjecte passiu, han de ser notificades col·lectivament, a l'empara del que preveu l'article 102.3 de la Llei 58/2003 general tributària.

4. Contra l'exposició pública dels padrons i de les liquidacions en aquests incorporades, es pot interposar un recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes, comptador des de la data de publicació i la del començament del període voluntari de cobrament, respectivament.

Article 17é. Anuncis de cobrança

L'anunci del calendari fiscal regulat en l'article anterior pot complir, a més de la funció de donar a conèixer l'exposició pública de padrons, la de publicar l'anunci de cobrament a què es refereix l'article 88é del Reglament General de Recaptació.

Perquè es complisca aquesta finalitat han de constar-hi també els punts següents:

--Llocs de pagament: A les entitats col·laboradores que figuren en el document de pagament o a les oficines municipals.

--Advertència del fet que: Transcorreguts els terminis assenyalat com a períodes de pagament voluntaris, els deutes s'exigiran pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, si s'escau, les costes que es produïsquen.

Article 18é. Liquidacions per altes

1. En relació als tributs de cobrament periòdic es practica la liquidació d'ingrés directe o bé l'autoliquidació en aquests casos:

a) Quan per primera vegada han ocorregut els fets o actes que poden originar l'obligació de contribuir.

b) Quan l'Ajuntament coneix per primera vegada de l'existència del fet imposable, malgrat que s'ha meritat amb anterioritat el tribut i sense perjudici de les sancions que puguen correspondre.

c) Quan s'han produït modificacions en els elements essencials del tribut diferents de les aprovades amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o Llei de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social o llei que la substituïsca i de la variació de tipus impositius recollida a les Ordenances Fiscals.

2. Pel que fa a l'aprovació i notificació de les liquidacions a què es refereix aquest article, és aplicable el règim general regulat en el capítol següent.

3. Una vegada notificada l'alta en el corresponent padró, es notifiquen col·lectivament les successives liquidacions mitjançant edictes.

CAPÍTOL II. DE VENCIMENT NO PERIÒDIC

Article 19é. Pràctica de liquidacions

1. En els termes regulats en les ordenances fiscals, i mitjançant l'aplicació dels respectius tipus impositius, es practicaran les liquidacions d'ingrés directe quan l'Ajuntament conega de l'existència de fet imposable dels tributs següents:

a) Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

b) Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

c) Contribucions especials.

d) Taxes.

e) Preus públics.

2. El Servei de Gestió Tributària practica les liquidacions a què es refereix el punt anterior i la Intervenció les fiscalitza.

3. L'aprovació de les liquidacions competeix a l'Alcaldia o a la Regidoria en qui delegue, a aquest efecte s'ha d'elaborar una relació resum dels elements tributaris, en la qual ha de constar la presa de raó de la Intervenció.

4. La comptabilització del reconeixement de drets ha de tindre lloc una vegada haja recaigut l'acord referit en el punt anterior.

Article 20é. Presentació de declaracions

1. El Servei de Gestió Tributària de Rendes i Exaccions ha d'establir els mecanismes per conèixer l'existència de fets imposables que originen la meritació dels tributs referits en l'article anterior.

Amb aquesta finalitat, es demanarà informació a notaries, registres de la propietat, oficines liquidadores de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com a altres dependències municipals, tot això per conèixer les transmissions de domini i la realització d'obres.

2. Sense perjudici del que preveu el punt anterior, els subjectes passius estan obligats a presentar les declaracions establertes legalment. L'incompliment d'aquesta obligació constitueix una infracció tributària simple.

3. En concret pel que fa a l'impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana estan obligades a declarar les persones i en els terminis que a continuació s'indiquen:

a) En les transmissions inter vivos la part transmissora i la part adquirent, en el termini de trenta dies hàbils comptadors des de la transmissió.

b) En les transmissions per causa de mort, la part adquirent en el termini de sis mesos. Dins d'aquest termini, la persona obligada pot demanar la pròrroga del període fins a un any comptador des de la mort de la part transmissora.

Els Serveis Municipals han de verificar el compliment de les obligacions relacionades en el punt anterior i es podrà imposar una sanció de 300,51 euros, d'acord amb el que preveu la subsecció II de la Secció V d'aquesta Ordenança.

Article 21é. Notificació de les liquidacions

1. Per notificar les liquidacions tributàries a què es refereix l'article anterior, s'ha d'expedir un document de notificació en què han de constar:

a) Elements essencials de la liquidació.

b) Mitjans d'impugnació, terminis d'interposició de recursos, llocs on poden ser presentats i òrgan davant el qual poden interposar.

c) Lloc, termini i forma en què ha de ser satisfet el deute tributari.

2. Com a conseqüència del primer intent de notificació pot succeir:

a) Que la notificació es lliure a la persona interessada, en aquest cas la persona notificadora ha de retornar a l'Ajuntament el justificant de recepció on ha de consta la identificació i signatura de la persona receptora i la data en què té lloc la recepció.

b) Que la notificació es lliure a una persona diferent de la persona interessada, en aquest cas han de constar, a més, en el justificant de recepció la signatura i identitat de la persona que es fa càrrec de la notificació.

c) Que la persona interessada o la persona representant rebutge la notificació, en aquest cas s'han d'especificar les circumstàncies de l'intent de notificació i es tindrà per efectuada.

d) Que no siga possible lliurar la notificació, en aquest cas, la persona notificadora ha de registrar en la targeta de justificant de recepció el motiu que ha impossibilitat el lliurament, així com el dia i hora en què ha tingut lloc l'intent de notificació.

3. En el supòsit de l'apartat d) del punt anterior, relatiu a l'intent de notificació personal amb resultat infructuós, per absència de la persona interessada, s'ha de procedir a la realització d'una segona visita, en dia i hora diferents a aquells en què va tenir lloc la primera. El resultat d'aquesta segona actuació pot ser igual a l'assenyalat en els apartats a), b), c), d) del punt 3 i ha de quedar-ne la deguda constància en la targeta de justificant de recepció que s'ha de retornar a l'Ajuntament.

4. En tot cas, a la vista del justificant de recepció retornat, ha de ser possible conèixer la identitat del notificador.

5. El lliurament material del document notificació pot fer-lo el Servei de Correus, el notificador/a municipal o mitjançant personal pertanyent a una empresa amb la qual l'Ajuntament haja contractat el servei de distribució de notificacions.

Article 22é. Publicació en el BOP

1. Si resulta també sense efecte el segon intent de notificació, a què es refereix l'article anterior en el punt 4, es deixarà avís a la bústia de l'immoble assenyalat com a domicili, en el qual es donarà coneixement a la persona interessada de l'acte corresponent i de la subsegüent publicació mitjançant edictes en el BOP i altres llocs reglamentaris i amb aquests requisits la notificació s'ha de considerar vàlidament practicada. L'avís ha de contenir, així mateix, la indicació a la persona interessat de la possibilitat de compareixença, per si o mitjançant una persona representant, per a ser notificat a la seu de l'òrgan gestor, en el termini 15 dies, comptadors a partir de la data de publicació en el BOP.

2. De les actuacions realitzades segons el que s'ha assenyalat, ha de quedar constància en l'expedient, així com qualsevol circumstància que haja impedit el lliurament al domicili designat per a la notificació.

3. En els supòsits de publicacions d'actes que continguen elements comuns, s'han de publicar de forma conjunta els aspectes coincidents, especificant només els aspectes individuals de cada acte.

4. Si s'apreciara que la notificació de determinats fets o actes administratius per mitjà d'anuncis en el BOP pot lesionar drets o interessos legítims, l'Alcaldia ha d'ordenar que es publique una succinta indicació del contingut i assenyalar el lloc de l'Ajuntament on les persones interessats poden comparèixer per conèixer el text íntegre de l'expedient.

CAPÍTOL III, CONCESSIÓ DE BENEFICIS FISCALS

Article 23é. Sol·licitud

1. La concessió o denegació d'exempcions, reduccions o bonificacions s'ha d'ajustar a la normativa específica de cada tribut, sense que en cap cas puga admetre l'analogia per estendre més enllà dels seus termes estrictes l'àmbit de les exempcions o bonificacions.

2. Excepte previsió legal expressa en contra, la concessió de beneficis fiscals s'ha de sol·licitar, per tant, aquests han de ser sol·licitats, mitjançant una instància dirigida a l'Alcaldia, que ha de comptar amb la fonamentació que la part sol·licitant considere suficient.

3. Amb caràcter general, la concessió de beneficis fiscals no té caràcter retroactiu, per tant, els seus efectes comencen a operar des del moment en què per primera vegada tinga lloc la meritació del tribut amb posterioritat a l'adopció de l'acord de concessió del benefici fiscal.

4. El Servei de Gestió Tributària ha de tramitar l'expedient, elaborant una proposta de resolució que, una vegada informada per la Intervenció, s'ha d'elevar a la Junta de Govern Local, a qui competeix adoptar l'acord de concessió o denegació del benefici fiscal.

5. La Intervenció ha d'establir el procediment per verificar que es compleix la caducitat de beneficis fiscals, quan ha arribat el seu terme de gaudi.

CAPÍTOL IV. RECURSOS

ARTICLE 24é. Normes generals

1. La revisió i declaració de nul·litat dels actes dictats en matèria de gestió tributària i recaptadora s'ha de dur a terme de conformitat amb el que disposa la normativa vigent.

2. No són en cap cas revisables els actes administratius confirmats per sentència judicial ferma.

3. La rectificació d'errors materials i de fet i les devolucions d'ingressos indeguts s'ha de dur a terme de conformitat amb el que estableixen els articles 220 i 221 de la Llei 58/2003 General Tributària.

Article 25é. Interposició de recursos (RECURS DE REPOSICIÓ)

1. En la gestió de tributs locals, contra els actes administratius d'aprovació dels padrons, aprovació de les liquidacions i concessió o denegació de beneficis fiscals, les persones interessades poden interposar davant el mateix òrgan que els va dictar, un recurs de reposició en el termini d'un mes, comptador des de la notificació expressa o l'exposició pública dels corresponents padrons. El recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, té caràcter obligatori.

2. El recurs de reposició s'interposa mitjançant un escrit en què s'han de fer constar els punts següents:

a) Les circumstàncies personals de la part recurrent i, si escau, de la persona representant, amb indicació del NIF o CIF.

b) El domicili que assenyale la part recurrent a efectes de notificació.

c) L'acte administratiu que es recorre, la data en què es dicta, el número de l'expedien i, a més, totes les dades relatives a l'acte que es consideren convenient.

d) El lloc i la data d'interposició del recurs.

e) L'òrgan davant de qui es formula el recurs, el lloc i la data d'interposició del recurs.

3. En el recurs de reposició s'han de formularan les al·legacions tant sobre qüestions de fet com de dret. Amb aquest escrit s'han de presentar els documents que servisquen de base a la pretensió que s'exercita.

Si l'escrit del recurs no reuneix els requisits exigits per la legislació aplicable, s'ha de requerir a la persona interessada que, en un termini de deu dies, esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la petició, prèvia resolució.

4. L'error en la qualificació del recurs per part de la part recurrent no és un obstacle per a la seua tramitació, sempre que se'n deduïsca el caràcter veritable.

5. La resolució dictada ha de ser congruent amb les peticions que formula la persona interessada, sense que en cap cas es puga agreujar la seua situació inicial, però pot entrar a resoldre qüestions de l'expedient no plantejades en el recurs.

6. Contra la denegació del recurs de reposició, es pot interposar un recurs contenciós administratiu en els terminis següents:ç

1. Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de la disposició impugnada o al de la notificació o publicació de l'acte que pose fi a la via administrativa.

2. Si no hi haguera resolució expressa, en el termini d'un any comptador des de l'endemà que, d'acord amb la seva normativa especifica, es produïsca l'acte presumpte.

3. La interposició del recurs regulat en el punt 1 no requereix el previ pagament de la quantitat exigida, no obstant, la interposició del recurs no atura en cap cas l'acció administrativa per al cobrament, llevat que la persona interessada demane la suspensió del procediment. En aquest supòsit és indispensable aportar la garantia que cobrisca el total del deute.

4. Contra actes de gestió de preus públics escau el mateix recurs previst en el punt 1.

Article 26é. Revisió d'actes

1. El Ple de l'Ajuntament, previ dictamen favorable del Consell d'Estat, o l'òrgan consultiu de la comunitat autònoma si n'hi ha, pot declarar la nul·litat dels actes nuls de ple dret a què es refereix l'article 62 de la Llei 30/1992.

2. També poden ser anul·lats els actes declaratius de drets quan concórreguen les circumstàncies següents:

a) Que aquests actes infringisquen l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.

b) Que el procediment de revisió s'inicie abans de transcorreguts quatre anys des que es van dictar.

En els altres casos, l'anul·lació dels actes declaratius de drets requereix la prèvia declaració de lesivitat i l'ulterior recurs contenciós administratiu, acte que correspon al Ple de l'Ajuntament i que no es pot adoptar quan hagen transcorregut quatre anys des que es va dictar l'acte.

3. El procediment de nul·litat a què es refereix aquest article pot iniciar-se per acord de l'òrgan que va dictar l'acte, o a instància de la persona interessada. En el procediment s'ha d'escoltar aquells a favor dels quals l'acte que es pretén anular reconeix drets.

Article 27é. Revocació d'actes

1. L'Ajuntament pot revocar en qualsevol moment els seus actes de gravamen o desfavorable, sempre que aquesta revocació no constituïsca dispensa o exempció no permesa per les lleis o siga contrari al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic.

L'Ajuntament pot, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics en els seus actes.

2. Les persones interessades en procediments que versen sobre matèries no tributàries regulades en aquesta Ordenança que consideren la revocació dels actes administratius necessària per a l'exercici dels seus drets poden demanar aquesta revisió aportant les proves pertinents.

3. Tramitat l'expedient en què es justifique la necessitat de procedir a la rectificació, el servei competent ha de formular la proposta d'acord rectificador, que informada per la Intervenció, ha de ser aprovada pel mateix òrgan que va dictar l'acte objecte de rectificació.

Article 28é. Suspensió del procediment per interposició de recursos

1. Quan, dins el termini per interposar els recursos administratius a què es refereix l'article 25 d'aquesta Ordenança, la persona interessada demane la suspensió del procediment, aquesta s'ha de concedir, sempre que s'adjunte una garantia que cobrisca el total del deute.

2. La garantia pot constituir-se per qualsevol dels següents mitjans:

a) Dipòsit en diners efectius.

b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc, caixa d'estalvis, cooperativa de crèdit o societat de garantia recíproca. Hi ha models d'avals aprovats, a disposició dels ciutadans en el web municipal.

3. Excepcionalment, l'òrgan competent per resoldre el recurs pot suspendre, sense garantia a petició de la part recurrent, l'execució de l'acte recorregut, quan concórrega alguna de les següents circumstàncies:

a) Que l'execució puga causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.

b) Quan l'òrgan aprecie que, en dictar l'acte impugnat, s'ha pogut incórrer en un error aritmètic, material o de fet.

4. Els actes d'imposició de sancions tributàries queden automàticament suspesos conforme al que preveu la Llei General Tributària i la Llei de Drets i Garanties del Contribuent.

5. Quan de la resolució del recurs es derive l'obligació de modificar la liquidació, el deute resultant pot ser abonat en els mateixos terminis establerts en la Llei General Tributària.

6. Quan l'Ajuntament conega la desestimació d'un recurs contenciós administratiu, ha de notificar el deute resultant i concedir un període per efectuar el pagament sense recàrrec, determinat segons el que preveu la Llei General Tributària.

7. Quan l'execució de l'acte haja estat suspesa, un cop conclosa la via administrativa, els òrgans de recaptació no iniciaran o, si s'escau, reprendran les actuacions del procediment de constrenyiment mentre no concloga el termini per interposar el recurs contenciós administratiu, sempre que la vigència i eficàcia de la caució aportada es mantinga fins llavors.

8. Quan s'interpose un recurs contenciós administratiu contra la resolució del recurs de reposició, la suspensió acordada en via administrativa es mantindrà, sempre que hi haja garantia suficient, fins que l'òrgan judicial competent adopte la decisió que corresponga en relació amb aquesta suspensió.

9. La garantia ha d'arribar a cobrir l'import del deute tributari recorregut i l'interès de demora que origine la suspensió i els recàrrecs que puguen procedir en el moment de demanar la suspensió. La suspensió s'ha de comunicar a la Intervenció i ha de durar mentre no es resolga el recurs de manera expressa. Si la pretensió no prosperara, el termini d'ingrés del deute tributari objecte de recurs ha de ser igual al que, en la data d'interposar el recurs, falte per transcórrer el període voluntari. La garantia ha de tindre durada indefinida.

10. Es pot requerir a la persona interessada que aclarisca, acredite o complemente, qualsevol dels fets indicats en la seua sol licitud o documents adjuntats, en un termini de 10 dies. S'ha d'advertir-hi que en cas d'inactivitat es tindrà per rebutjada la seua sol·licitud.

Article 29é. Altres suspensions de procediment

1. Les sol·licituds de suspensió de procediment, formulades en terminis diferents dels establerts en l'article 28é 1 d'aquesta Ordenança, són examinades aplicant el principi d'aparença de bon dret i només s'atendran si el Servei de Gestió Tributària estima que, de la continuïtat del procediment, poden derivar danys greus per a la persona sol·licitant, o per a altres persones afectades.

2. Sense necessitat de cap garantia, es paralitzaran les actuacions del procediment quan la persona interessada ho demane, si demostra l'existència d'alguna de les circumstàncies següents:

a) Que ha existit un error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute.

b) Que el deute ha estat ingressat, condonat, compensat.

Article 30é. Concurrència de procediments

1. En els casos de concurrència de procediments administratius de constrenyiment i procediments d'execució o concursals universals, judicials i no judicials, la Tresoreria ha de demanar als òrgans judicials informació sobre els procediments que puguen afectar els drets de l'Ajuntament de Benicarló i pot procedir a l'embargament preventiu de béns, amb anterioritat a la suspensió del procediment.

2. Un cop obtinguda la informació sol·licitada segons el paràgraf anterior, s'ha de donar compte als Serveis Jurídics acompanyant tota la documentació que siga necessària i, en concret, la certificació dels deutes, a l'efecte els Serveis Jurídics assumisquen la defensa dels drets de l'Ajuntament de Benicarló.

3. La competència per a subscripció d'acords o convenis que resulten de la tramitació del procediment anterior, correspon a l'Alcaldia o Regidoria en qui delegue.

CAPÍTOL V. DEVOLUCIÓ D'INGRESSOS INDEGUTS

Article 31é. Iniciació

1. Amb caràcter general, el procediment s'inicia a instància de la persona interessada, qui ha de fonamentar el seu dret i acompanyar el comprovant d'haver satisfet el deute.

La persona obligada al pagament ha de formular per escrit la sol·licitud a les oficines de Recaptació.

2. No obstant el que disposa el punt anterior, es pot acordar d'ofici la devolució en els supòsits següents:

a) Quan després d'haver-se satisfet una liquidació tributària, aquesta s'anul·le per qualsevol dels motius i procediments regulats en el capítol anterior.

b) Quan s'haja produït indubtable duplicitat de pagament. En el cas d'ingressos duplicats dels tributs gestionats a través de padró que estiguen domiciliats, s'ha de procedir d'ofici a la devolució de l'import duplicat en el compte en què estiga domiciliat.

c) En el cas d'embargaments, en què l'entitat col·laboradora haja obviat l'ordre d'aixecament d'embargament, s'ha de realitzar la devolució en el mateix compte on s'ha produït l'embargament.

3. Amb caràcter general, totes les devolucions es fan a través de transferències bancàries, per a això la persona interessada ha d'aportar, juntament amb la instància, una sol·licitud de manteniment de tercers degudament emplenada per la seua entitat bancària.

Article 32é. Tramitació de l'expedient

1. Quan el dret a la devolució naix com a conseqüència de la resolució d'un recurs, o de l'anul·lació o revisió d'actes dictats en via de gestió tributària, el reconeixement d'aquell dret correspon al mateix òrgan que ha aprovat l'acte administratiu que l'origina.

2. El reconeixement del dret a la devolució origina el naixement d'una obligació reconeguda, que com a tal ha de comptabilitzar-se i quedar subjecta al procediment d'ordenació de pagament i pagament material.

3. El dret a la devolució d'ingressos indeguts prescriu als quatre anys. Aquest termini s'interromp per qualsevol acte fefaent del subjecte passiu que pretenga la devolució de l'ingrés indegut o per qualsevol acte de l'Administració en què es reconega la seua existència.

Article 33é. Col·laboració d'una altra administració

Si la resolució de l'expedient exigeix la prèvia resolució de reclamació interposada contra una liquidació resultant d'elements tributaris fixats per una altra administració, el Servei de Gestió Tributària ha d'efectuar la remissió de documentació que considere suficient a l'òrgan competent, de la qual cosa ha donar coneixement a la persona interessada.

SUBSECCIÓ II. DE CRÈDITS NO TRIBUTARIS

Article 34é. Reintegraments

1. Si l'Ajuntament concedeix una subvenció finalista, l'aplicació de la qual no ha estat correctament justificada, s'ha d'exigir que s'acredite la seua destinació.

2. Verificada la indeguda aplicació, total o parcial, s'ha de requerir el reintegrament de la suma no destinada a la finalitat perquè es va concedir. Si aquest reintegrament no té lloc en el termini que s'assenyale, pot ser exigit en via de constrenyiment.

3. En el cas de realització d'un pagament indegut, tan aviat com la Intervenció conega aquesta situació, s'ha de requerir a la part perceptora que reintegre el seu import en el termini que s'assenyala. Si s'incompleix aquesta obligació, el reintegrament s'ha d'exigir en via de constrenyiment.

Article 35é. Multes

Les multes que s'imposen per infracció del que disposa la legislació urbanística o en una altra normativa en vigor s'exaccionen pel procediment recaptatori general.

SECCIÓ IV. RECAPTACIÓ

SUBSECCIÓ I. ORGANITZACIÓ

Article 36é. Funcions de l'Alcaldia

Correspon a l'Alcaldia exercir les funcions atribuïdes a la Delegació d'Hisenda en el Reglament General de Recaptació, amb especial referència als següents supòsits:

1. Concessió d'ajornament i fraccionament de deutes, a proposta de la Tresoreria, en els termes fixats en aquesta Ordenança.

2. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 2/1.987, de 18 de maig, de Conflictes Jurisdiccionals, ha de promoure la qüestió de competències davant dels jutjats i tribunals quan coneguen dels procediments de constrenyiment sense haver esgotat la via administrativa.

3. Sol·licitud del jutge de primera instància corresponent de l'autorització judicial per a l'entrada al domicili de la persona deutora, en els supòsits de dilació en les contestacions.

4. Exercici d'accions en els supòsits que les registradores de la propietat incomplisquen els termes establerts per la Llei en la pràctica d'assentaments i expedició de certificacions que interessen al procediment executiu.

5. Autorització d'alienació per concurs de béns.

6. Sol·licitud a les autoritats competents de la protecció i auxili necessari per a l'exercici de la funció recaptadora, excepte en els casos de perill per a les persones, els valors o fons; en aquest cas aquesta la persona en cap de la Unitat pot realitzar la sol·licitud.

7. Acordar l'adjudicació de béns a l'Ajuntament després de consultar els Serveis Tècnics sobre la seua utilitat.

8. Resolució de terceries que degudament formalitzades es presenten a la Unitat de Recaptació.

9. Dictar acords de derivació de responsabilitat.

10. Autorització, si escau, de subscripció d'acords o convenis a què s'arribe en els processos concursals.

11. Autoritzar el procediment d'adjudicació directa dels béns embargats, si hi ha raons d'urgència o en aquells en què no siga possible o no convinga promoure la concurrència.

Article 37é. Funcions de la Intervenció

Correspon a la Intervenció:

1. Expedir les certificacions de descobert.

2. Fiscalitzar i prendre nota dels fets o actes que suposen una modificació en els drets reconeguts i en els ingressos recaptats municipals.

3. Dirigir la comptabilitat municipal i organitzar-la de manera que, entre altres finalitats que preveu el TRLRHL, complisca el d'aportar informació sobre l'estat de la recaptació i la situació individualitzada dels drets i les persones deutores.

4. Totes aquelles funcions que, segons el Reglament General de Recaptació, corresponen a la Intervenció de la Delegació d'Hisenda.

Article 38é. Funcions de la Tresoreria

Correspon a la Tresoreria:

1. Dictar la provisió de constrenyiment i la provisió d'embargament.

2. Dirigir el procediment recaptador en les seves dos fases de període voluntari i executiu.

3. Instar els serveis interns municipals a la col·laboració necessària per al correcte desenvolupament de la gestió recaptadora i en concret la següent relació:

a) Sol·licitud d'informació sobre béns de la persona deutora per l'embargament.

b) Sol·licitud de captura, dipòsit i precinte de vehicles a les autoritats que tinguen al seu càrrec la vigilància de la circulació.

c) Sol·licitud de locals per a la custòdia i dipòsit de béns embargats.

4. Designació de personal funcionari tècnic per a la valoració dels béns embargats.

5. Informe sobre la utilitat de l'adjudicació a favor de l'Ajuntament de béns no alienats en subhasta.

6. En els supòsits en què es desconega el parador de la persona deutora s'ha de demanar a l'ajuntament del territori en què es presumeix la seua residència, la certificació i informes corresponents.

7. Sol·licitud de designació de personal tècnic en els supòsits que siga necessari procedir a la delimitació dels béns immobles embargats.

Article 39é. Funcions de l'Assessoria Jurídica

A l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament li corresponen les funcions atribuïdes al Servei Jurídic de l'Estat, amb especial referència als següents supòsits:

1. Informe previ per a l'acord de derivació i declaració de responsabilitat.

2. Emetre informes previs sobre conflictes jurisdiccionals.

3. Representació de l'Ajuntament davant els òrgans judicials en procediments concursals i altres d'execució.

4. Emetre l'informe preceptiu, en el termini de cinc dies, als efectes del que disposa l'article 26é del Reglament Hipotecari.

5. Informe previ, en el termini de 15 dies, a la resolució de terceries per part de l'Alcaldia.

Article 40é. Altres funcions

1. Qualsevol altra funció atribuïda a òrgans del Ministeri d'Hisenda diferents dels esmentats anteriorment, correspon a l'Ajuntament dins de l'esfera de competències deduïda de la seua organització interna.

2. En supòsits de dubtosa atribució funcional, ha de resoldre l'Alcalde a proposta de la Tresoreria.

Article 41é. Sistema de recaptació

1. La recaptació de tributs i d'altres ingressos de dret públic municipals es realitza en període voluntari a través de les entitats col·laboradores que es ressenyen en el document notificació remès al domicili del subjecte passiu, document que ha de ser apte i suficient per a permetre l'ingrés en les entitats col·laboradores.

2. En el cas de tributs i preus públics periòdics, la notificació, que podrà ser utilitzada com a document de pagament, es remet per correu ordinari, sense justificant de recepció, atès que no és preceptiu poder acreditar la recepció pel subjecte passiu.

Si no es reben aquests documents, la persona contribuent pot acudir a l'oficina de Recaptació, on s'ha d'expedir el corresponent duplicat.

2. En els supòsits de tributs de venciment periòdic, una vegada notificada l'alta en el corresponent registre, les quotes successives han de ser satisfetes en els terminis fixats en el calendari de cobrament, sense que siga oposable a l'inici de la via de constrenyiment la no recepció del document de pagament.

3. El pagament dels deutes en període executiu pot realitzar-se en entitat gestora en les condicions i terminis determinats en el document que es remet al domicili de la persona deutora.

Article 42é. Domiciliació bancària

1. S'ha de potenciar la domiciliació bancària, impulsant la campanya que divulgue els seus avantatges.

2. En els supòsits de rebuts domiciliats, no es remet al domicili de la persona contribuent el document de pagament; alternativament, les dades del deute s'incorporen en el suport magnètic que origine el corresponent càrrec bancari i l'entitat financera expedeix i remet el comprovant de càrrec en compte.

3. S'ordena el càrrec en el compte de les persones obligades al pagament a meitat del període voluntari.

4. La comunicació a l'òrgan recaptador de la domiciliació ha de presentar-se almenys amb un mes d'antelació a la confecció del padró. En cas contrari, té efecte a partir del període següent.

5. Si verificat el càrrec en el compte de la persona contribuent, aquest el considera improcedent, pot ordenar la seua devolució dins dels vint dies següents a la data de càrrec.

6. Les domiciliacions tenen validesa per temps indefinit mentre no siguen anul·lades. No obstant això, s'han d'anul·lar automàticament aquelles domiciliacions que siguen retornades per l'entitat bancària i que el motiu de la devolució siga per:

--NIF, CIF o NIE no coincident amb la persona titular del compte comunicat.

--Compte inexistent o cancel·lat.

7. La domiciliació bancària s'ha de dur a terme segons el model disponible en el web municipal.

Article 43é. Entitats col·laboradores

1. Són col·laboradores en la recaptació, les entitats de dipòsit autoritzades per exercir aquesta col·laboració. En cap cas tenen el caràcter d'òrgans de la recaptació municipal.

2. L'autorització de noves entitats col·laboradores ha d'aprovar-se per la Junta de Govern i pot recaure aquesta autorització en una entitat de dipòsit i, en supòsits singulars, en un altre tipus d'entitat, o en agrupacions de contribuents.

3. Les funcions a realitzar per les entitats de dipòsit col·laboradores de la recaptació són les següents:

a) Recepció i custòdia de fons, lliurats per part de qualsevol persona, com a mitjà de pagament dels crèdits municipals, sempre que s'aporte el document expedit per l'Ajuntament i el pagament tinga lloc en les dates reglamentades.

b) Les entitats bancàries han de situar en comptes restringits, que en siga titular l'Ajuntament, els fons procedents de la recaptació.

c) Gravació puntual de les dades que permeten identificar el crèdit tributari satisfet i la data de pagament, elaborant el corresponent suport informàtic que, quinzenalment, ha de lliurar-se a la Unitat de Comptabilitat, juntament amb el comprovant acreditatiu que ha estat ordenada la transferència de fons al compte designat per la Tresoreria.

4. Les entitats col·laboradores de la recaptació han d'ajustar estrictament les seues actuacions a les directrius contingudes en l'acord d'autorització, en el qual necessàriament ha de recollir-se l'exigència de responsabilitat per al supòsit d'incompliment d'aquestes normes.

SUBSECCIÓ II. GESTIÓ RECAPTATÒRIA

CAPÍTOL I. NORMES COMUNES

Article 44é. Àmbit d'aplicació

1. L'Administració Municipal, per a la realització dels ingressos de dret públic que haja de percebre, ostenta les prerrogatives establertes en les lleis generals pressupostària, tributària i normativa concordant, a l'empara del que preveuen els articles 31é i següents de la Llei General Pressupostària.

2. Per tant, les facultats i actuacions de l'Ajuntament assoleixen i s'estenen a la gestió de tributs i d'altres recursos de dret públic i poden entendre's aplicables a tots aquests les referències reglamentàries a la categoria de tributs.

Article 45é. Persones obligades al pagament

1. En primer lloc, estan obligades al pagament com a persones deutores principals:

a) Els subjectes passius dels tributs, siguen contribuents o substituts.

b) Els retenidors i els que hagen d'efectuar ingressos a compte de qualsevol tribut.

c) Les persones infractores, per les sancions pecuniàries que els siguen imposades, tant si són compresos com no en el que s'ha escrit anteriorment.

2. Si les persones deutores principals, referides al punt anterior, no compleixen la seua obligació, estaran obligades al pagament:

a) Les persones responsables solidariàries.

b) Les persones responsables subsidiàries, prèvia declaració de partida fallida, de les persones deutores principals.

c) Les persones adquirents d'explotacions i activitats econòmiques.

3. Segons l'article 34 de la Llei General Tributària la concurrència de dos o més persones titulars en el fet imposable determina que queden solidàriament obligades davant la Hisenda Pública, llevat que la llei pròpia de cada tribut dispose el contrari.

4. Les persones successores mortis causa de les persones obligades al pagament dels deutes enumerats en els punts anteriors, es subrogaran en la posició de la persona obligada a qui succeeixin, responent de les obligacions pendents de la part causant amb les limitacions que resulten de la legislació civil per a l'adquisició de la seua herència. No obstant això, a la mort de la persona infractora no es transmeten les sancions pecuniàries imposades a aquesta.

5. En el cas de societats o entitats dissoltes, liquidades, les seues obligacions tributàries pendents es transmeten als socis o partícips en el capital, que han de respondre'n solidàriament, fins al límit del valor de la quota de liquidació que se'ls haja adjudicat.

Article 46é. Obligació d'ingrés

El deute tributari s'ha de satisfer en primer lloc per la persona contribuent, la persona substituta, la que ha d'ingressar a compte o la persona retenidora a qui s'haja notificat reglamentàriament la corresponent liquidació, o que per precepte legal haja d'autoliquidar-la i ingressar els seus import en el Tresor Públic.

Així mateix les sancions pecuniàries imposades com a conseqüència d'infraccions tributàries han de ser satisfetes en primer lloc pels subjectes infractors.

Article 47é. Procediment per a exigir la responsabilitat solidària

1. La responsabilitat s'ha d'exigir en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tributària.

2. Quan la responsabilitat haja estat declarada i notificada a la persona responsable en qualsevol moment anterior al venciment del període voluntari de pagament del deute que es deriva, hi ha prou amb requerir el pagament una vegada transcorregut aquest període.

En els altres casos, transcorregut el període voluntari de pagament, la Tresoreria ha de proposar a l'Alcaldia que dicte l'acte de derivació de responsabilitat solidària.

3. Des de la Unitat de Recaptació s'ha de requerir a la persona responsable, o a qualsevol d'elles, si en són diverses, perquè efectue el pagament, alhora que donar audiència, amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, durant termini de quinze dies, en el qual les persones interessades podran al·legar i presentar els documents que estimen pertinents.

Vistes les al·legacions, si és el cas, presentades i, si no ha estat satisfet el deute, s'ha de dictar un acte de derivació de responsabilitat que expresse:

a) Text íntegre de l'acord de declaració de responsabilitat, amb indicació del pressupost de fet habilitant i les liquidacions a què arriba aquest pressupost.

b) Mitjans d'impugnació que poden ser exercits contra l'acte, òrgan davant el qual s'han de presentar i termini per interposar-los.

c) Lloc, termini i forma en què haja de ser satisfet l'import exigit a la persona responsable.

4. Com a conseqüència dels recursos o reclamacions que es formulen d'acord amb el que preveu l'apartat anterior no s'han de revisar les liquidacions fermes, només es pot revisar l'import de l'obligació de la persona responsable.

5. La persona responsable ha de pagar en els terminis previstos per al pagament en període voluntari amb caràcter general en l'article 62.2 de la LGT. Si no es realitza el pagament en aquest període, el deute s'exigeix en via de constrenyiment, juntament amb els recàrrecs executius.

6. Les accions dirigides contra una persona deutora principal o una persona responsable solidària no impedeixen altres accions posteriors contra les altres persones obligades al pagament, mentre no es cobre el deute per complet.

Article 48é. Persones responsables subsidiàries

1. Les persones responsables subsidiàries estan obligades al pagament quan les persones deutores principals i responsables solidàries hagen estat declarades incobrades i s'haja dictat un acte administratiu de derivació de responsabilitat, sense perjudici de les mesures cautelars que abans d'aquesta declaració puguen adoptar-se.

2. Amb caràcter previ a la derivació de responsabilitat, s'ha de donar audiència a la persona interessada en la forma regulada en el punt 2 de l'article anterior.

Pot adjuntar-se a la comunicació d'inici del període d'audiència un abonaré apte per a satisfer la quota tributària inicial, amb la finalitat que si la persona interessada ho desitja puga fer el pagament de manera senzilla.

3. L'acte administratiu de derivació ha de dictar-lo l'Alcaldia i notificar-se tal com estableix l'article anterior.

4. La responsabilitat amb caràcter general és subsidiària, excepte quan una llei estableixi la solidaritat.

Article 49é. Persones successores en els deutes tributaris

1. A la mort de les persones obligades tributàries, les obligacions tributàries pendents es transmetran a les persones hereves i legatàries, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència.

Poden transmetre's els deutes acreditats en la data de la mort de la part causant, encara que no estiguen liquidats.

No es transmeten les sancions.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmeten als socis, copartícips o cotitulars, que queden obligats solidàriament fins els límits següents:

a) Quan no existisca cap limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.

b) Quan legalment s'haja limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els corresponga.

Poden transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguen liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmeten a les persones o entitats que succeïsquen, o siguen beneficiàries de l'operació. Aquesta previsió també és aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l'actiu i passiu d'una societat mercantil.

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions, o entitats a què es refereix l'article 36.4 de la Llei General Tributària, en cas de dissolució d'aquestes, es transmeten a les persones destinatàries dels béns i drets de les fundacions, o els partícips o cotitulars de dites entitats.

5. Les sancions que procedisquen per les infraccions comeses per les societats i entitats a què es refereixen els apartats 2, 3 i 4 d'aquest article s'exigeixen a les persones successores fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspon.

Article 50é. Procediment de recaptació davant de les persones successores

1. Morta qualsevol persona obligada al pagament del deute tributari, el procediment de recaptació continua amb les persones hereves i, si s'escau, legataris, sense més requisits que la constància de la mort d'aquell i la notificació als successors, amb requeriment del pagament del dubte tributària i costes pendents del causant. Quan la persona hereva al·legue haver fet ús del dret a deliberar, se suspèn el procediment de recaptació fins que transcórrega el termini concedit per a això, durant el qual pot demanar l'Ajuntament la relació dels deutes tributaris pendents de la part causant. Mentre l'herència es trobe jacent, el procediment de recaptació dels deutes tributaris pendents pot continuar dirigint contra els seus béns i drets i a aquest efecte s'han d'entendre les actuacions amb qui tinga la seua administració o representació.

2. Tenen plena eficàcia les notificacions i actuacions recaptatòries portades a terme per l'Ajuntament, contra una persona deutora morta, quan l'òrgan de recaptació en desconega absolutament la mort i les persones hereves, o persones relacionades amb la persona deutora, reben les notificacions, ocultant la mort de la persona deutora.

3. Dissolta i liquidada una societat o entitat, el procediment de recaptació continua amb els seus socis, partícips o cotitulars, un cop constatada l'extinció de la personalitat jurídica.

Dissolta i liquidada una fundació, el procediment de recaptació continua amb les persones destinatàries dels seus béns i drets. La Recaptació Municipal pot dirigir-se contra qualsevol dels socis, partícips, cotitulars o destinataris, o contra tots ells simultàniament o successivament, per requerir el pagament del deute tributari i costes pendents.

Article 51é. Legitimació per efectuar i rebre el pagament

1. El pagament pot realitzar-se per qualsevol de les persones obligades i també per terceres persones amb plens efectes extintius del deute.

2. La tercera persona que ha pagat el deute no pot demanar de l'Administració la devolució de l'ingrés i tampoc exercir altres drets de la persona obligada, sense perjudici de les accions que en via civil puguen correspondre-li.

3. El pagament del deute s'ha de realitzar en les entitats designades com col·laboradores, la relació de les quals consta als document notificació remesos a la persona contribuent.

Article 52é. Deure de col·laboració amb l'administració

1. Tota persona natural o jurídica, pública o privada, està obligada a proporcionar a l'Administració Tributària les dades i antecedents necessaris per a la cobrança de les quantitats que com a ingressos de dret públic aquella haja de percebre.

2. En particular les persones o entitats dipositàries de diners en efectiu o en comptes, valors i altres béns de persones deutores a l'Administració Municipal en període executiu, estan obligades a informar els òrgans de recaptació i a complir els requeriments que, en exercici de les funcions legals, s'efectuen.

3. L'incompliment de les obligacions de prestar col·laboració, a què es refereix aquest article, pot originar la imposició de sancions, segons el que estableix la subsecció II de la Secció V d'aquesta Ordenança.

Article 53é. Garanties del pagament

1. L'Ajuntament de Benicarló gaudeix de prelació per al cobrament dels crèdits de dret públic vençuts i no satisfets quan concórrega amb persones creditores que no ho siguen de domini, penyora, hipoteca, o qualsevol altre dret real degudament inscrit en el corresponent registre amb anterioritat a la data en què es faça constar el dret de l'Ajuntament de Benicarló.

2. En els recursos de dret públic que graven periòdicament els béns o drets inscriptibles en un registre públic, l'Ajuntament de Benicarló té preferència sobre qualsevol altra persona creditora o adquirent, encara que aquestes hagen inscrit els seus drets, per al cobrament dels deutes no satisfets corresponents a l'any natural en què s'exercite l'acció administrativa de cobrament i l'immediat anterior.

A aquests efectes, s'entén que l'acció administrativa de cobrament s'exerceix quan s'inicia el procediment de recaptació voluntari.

3. Per tenir igual preferència que la indicada en l'article precedent, per dèbits anteriors als expressats en aquest, o per major quantitat, pot constituir-se una hipoteca especial a favor de l'Ajuntament de Benicarló que tindrà efecte des de la data en què quede inscrita.

Article 54é. Afecció de béns

1. En els supòsits en què es transmeta la propietat, o la titularitat d'un dret real d'usdefruit, o de superfície, o d'una concessió administrativa, els béns immobles objecte d'aquests drets queden afectes al pagament de la totalitat dels deutes per Impost sobre Béns Immobles i recàrrecs pendents.

Si procedís dictar un acte de derivació de responsabilitat, s'ha de donar audiència prèvia a les persones interessades, durant un termini de quinze dies.

2. La derivació de l'acció tributària contra els béns afectes exigeix un acte administratiu i l'ha d'aprovar l'Alcaldia.

3. L'acte a què es refereix el punt anterior ha de ser notificat a la part adquirent per comunicar-li els terminis per efectuar el pagament i la possibilitat de reclamar contra la liquidació, o contra la procedència de la derivació de responsabilitat.

CAPÍTOL II. PARTICULARITATS DE LA RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA

Article 55é. Períodes de recaptació

1. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, tant per tributs com per preus públics, és el determinat per l'Ajuntament, en el calendari de cobrament, que es publica en el BOP i s'exposa al tauler d'anuncis municipal. En cap cas el termini per pagar aquests crèdits ha de ser inferior a dos mesos naturals.

2. El termini d'ingrés en període voluntari dels deutes per liquidacions d'ingrés directe és el que consta en el document notificació dirigit al subjecte passiu, sense que puga ser inferior al període que estableix l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 18 de desembre, General Tributària.

a) Per als deutes notificats entre els dies 1 i 15 del mes, des de la data de la notificació fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

b) Per als deutes notificats entre els dies 16 i últim del mes, des de la data de notificació fins al dia 5 del segon mes següent, o l'immediat hàbil posterior.

3. Els deutes per conceptes diferents als regulats en els punts anteriors, han de pagar-se en els terminis que determinen les normes d'acord amb les quals aquests deutes s'exigisquen. En cas de no determinació de terminis, s'ha d'aplicar el que disposa aquest article.

4. Els deutes no satisfets en els períodes esmentats s'exigeixen en via de constrenyiment, computant, si escau, com a pagaments a compte les quantitats satisfetes fora de termini.

5. Perquè el deute en període voluntari quede extingit, ha de ser pagat en la seua totalitat.

Article 56é. Desenvolupament del cobrament en període voluntari

1. Amb caràcter general, el pagament s'ha d'efectuar en entitats col·laboradores. També poden satisfer-se els deutes a l'Oficina de Recaptació.

2. Els mitjans de pagament admissibles són els diners legal i el xec bancari que ha de ser nominatiu a favor de l'Ajuntament de Benicarló.

3. La persona deutora de diversos deutes pot, en realitzar el pagament en període voluntari, imputar les que lliurement determine.

4. En tot cas a qui ha pagat un deute se li ha de lliurar un justificant del pagament realitzat que ha d'estar autenticat mecànicament.

Article 57é. Conclusió del període voluntari

1. Conclòs el període voluntari de cobrament, després de la recepció i tractament de cintes informàtiques que continguen dades de la recaptació d'aquells conceptes la cobrança de les quals ha finalitzat, el Departament d'Informàtica ha d'expedir les relacions de rebuts i liquidacions que no han estat satisfets en període voluntari.

2. En la mateixa relació s'han de fer constar les incidències de suspensió, ajornament, fraccionament de pagament, o anul·lació.

3. La relació de deutes no satisfets i que no estiguen afectats per alguna de les situacions del punt 2 ha de servir de fonament per a l'expedició de la certificació de descobert col·lectiva.

CAPÍTOL III. PARTICULARITATS DE LA RECAPTACIÓ EXECUTIVA

Article 58é. Inici del procediment de constrenyiment

1. El període executiu s'inicia:

a) Per als deutes liquidats per l'Administració tributària, l'endemà del venciment del termini reglamentàriament establert per al seu ingrés.

b) En el cas de deutes a ingressar mitjançant declaració liquidació o autoliquidació presentada sense realitzar l'ingrés, quan finalitze el termini reglamentàriament determinat per a aquest ingrés o, si aquest ja ha conclòs, l'endemà de presentar-la.

2. L'inici del període executiu determina l'exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003, General Tributària i, si s'escau, de les costes del procediment de constrenyiment.

3. El procediment de constrenyiment s'inicia mitjançant la provisió notificada a la persona obligada tributàriament en què s'identifica el deute pendent, es liquiden els recàrrecs a què es refereix l'article 28 de la Llei 58/2003, General Tributària i se li requereix que efectue el pagament .

4. La provisió anterior, expedida per l'òrgan competent, és el títol suficient que inicia el procediment de constrenyiment i té la mateixa força executiva que la sentència judicial per procedir contra els béns i drets de les persones obligades tributàriament.

Article 59é. Terminis d'ingrés

1. Els deutes constrets es paguen en els següents terminis:

a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 d'aquest mes o l'immediat hàbil posterior.

b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

2. Una vegada transcorreguts els terminis del punt 1, la Tresoreria ha de dictar la provisió d'embargament. Si hi ha diversos deutes d'un mateix deutor, aquests s'acumulen i, en el supòsit de realitzar-se un pagament que no en cobrisca la totalitat, s'ha d'aplicar als deutes més antics, determinant l'antiguitat en funció de la data de venciment del període voluntari.

Article 60é. Providència d'embargament

1. La provisió de constrenyiment, dictada per la Tresoreria Municipal, és l'acte de l'Administració que despatxa l'execució contra el patrimoni de la persona deutora, en virtut de les certificacions de descobert expedides per la Intervenció, a proposta dels òrgans de recaptació, com a títols acreditatius del crèdit.

2. El procediment de constrenyiment pot ser impugnat pels següents motius:

a) Prescripció.

b) Anul·lació, suspensió o falta de notificació reglamentària de la liquidació.

c) Pagament o ajornament en període voluntari.

d) Defecte formal en el títol expedit per a l'execució. S'entén per defecte formal l'omissió o error en les dades del títol que impedisquen la identificació de la persona deutora o del deute constret, la manca o error substancial de la liquidació del recàrrec de constrenyiment i la falta d'indicació d'haver finalitzat el període voluntari.

Article 61é. Mesa de Subhasta

1. La mesa de subhasta de béns està integrada per la Tresoreria, que n'ostenta la presidència, la Intervenció, un/a tècnic/a designat/da per l'empresa col·laboradora en la gestió recaptadora en via executiva i per la persona en cap de l'Assessoria Jurídica, que llevat que hi haja personal tècnic que assistisca a la Secretaria de la corporació, serà qui ostentarà la secretaria de la mesa.

2. Els anuncis de subhasta de béns s'han de publicar en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i, optativament, quan la naturalesa i valoració del bé ho aconsellen, s'han d'inserir en mitjans de comunicació de gran difusió i en publicacions especialitzades, quan a judici de la Tresoreria, resulte convenient i el cost de la publicació siga proporcionat amb el valor dels béns.

3. Els anuncis de subhasta de béns s'han de publicar en el BOE, quan el tipus de subhasta excedisca la xifra d'1.000.000 euros.

Article 62é. Licitadors

1. Amb excepció del personal adscrit a l'òrgan de recaptació competent, del personal taxadors, del personal dipositaris dels béns i del personal funcionari, directament implicats en el procediment de constrenyiment, pot prendre part en la subhasta, concurs o adjudicació directa, per si o mitjançant un representant, qualsevol persona que tinga capacitat d'obrar d'acord a dret i que no tinga per impediment o restricció legal, sempre que s'identifique adequadament i amb document que ho justifique, si s'escau, la representació que tinga.

2. Totes les persones licitadores han de constituir el dipòsit de garantia preceptiu, els quals s'ingressen en el compte que designe la Tresoreria.

Els dipòsits poden realitzar-se mitjançant un ingrés en el compte de l'Ajuntament de xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Ajuntament:

Des de l'anunci de la subhasta i fins al dia anterior a la data indicada perquè tinga lloc la subhasta, davant la Tresoreria.

El mateix dia de la subhasta, un cop constituïda la mesa de subhasta i fins a un quart d'hora abans de l'hora indicada per la seua celebració en l'anunci de subhasta, davant de la mesa de subhasta.

Es poden constituir dipòsits per a la segona licitació davant de la mesa de subhasta, mitjançant xec bancari o taló conformat nominatiu a favor de l'Ajuntament, per a això s'ha d'obrir un termini de mitja hora un cop acabada la primera licitació de tots els lots que surten a subhasta, ampliable en el límit de temps necessari per poder materialitzar la constitució de dipòsits pels que vulguen prendre part com a part licitadora en segona convocatòria.

3. Les persones licitadores poden enviar o presentar les seues ofertes en sobre tancat, des de l'anunci de la subhasta fins a una hora abans del començament d'aquesta. Aquestes ofertes, que tenen el caràcter de màximes, es registren en un llibre, que a aquest efecte, ha de portar l'Oficina Recaptadora Municipal. Aquestes ofertes han d'anar acompanyades d'un xec conformat estès a favor de l'Ajuntament per l'import del dipòsit, que ha de ser del 20% del tipus de licitació.

4. Els xecs s'han d'ingressar en el compte que designe la Tresoreria i s'ha de procedir a la devolució dels imports dipositats a les persones licitadores no adjudicatàries una vegada conclosa la subhasta. La materialització d'aquesta devolució s'efectua mitjançant un xec estès per la Tresoreria, o mitjançant una transferència bancària al número de compte designat per la persona interessada.

5. En el supòsit que abans que tinga lloc la subhasta, alguna persona licitadora que hagués presentat la seua oferta en sobre tancat, manifeste per escrit la voluntat de no concórrer a la licitació, s'ha de procedir a la devolució del dipòsit en les condicions establertes en el punt anterior.

6. Quan la participació en la subhasta es porte a terme mitjançant acords amb institucions o organitzacions representatives del sector de mediació en el mercat immobiliari, la part licitadora, en el moment de la seua acreditació, pot manifestar que, en el cas de resultar adjudicatari, es reserva el dret a cedir aquesta execució a una tercera persona perquè el document públic de venda puga atorgar-se directament a favor de la part cessionària.

Article 63é. Desenvolupament de la subhasta

1. La subhasta s'ha de realitzar amb subjecció als criteris següents:

En primera licitació, el tipus aplicable ha de ser el resultat d'aplicar la valoració assignada als immobles a alienar. En cas d'existir càrregues que hagen accedit al Registre amb anterioritat, ha de servir de tipus per a la subhasta la diferència entre el valor assignat i l'import d'aquestes càrregues, que han de quedar subsistents sense aplicar a la seua extinció el preu de l'execució. En cas que les càrregues preferents absorbisquen o excedisquen el valor assignat als immobles, el tipus ha de ser el corresponent a l'import dels dèbits i costes, llevat que aquests siguen superiors al valor del bé, ja que, en aquest cas, el tipus de la subhasta ha de ser aquest valor.

En segona licitació, el tipus aplicable ha de ser el 75% de l'anterior.

En el cas que les subhastes en primera i en segona licitació hagen resultat desertes, o amb els béns adjudicats no es cobrarà el deute i queden béns per alienar, s'ha de continuar el procediment amb l'anunci de venda directa d'aquests béns, a gestionar durant el termini de sis mesos comptadors des de la data que tinga lloc la subhasta. No obstant, la mesa de subhasta pot acordar l'adjudicació dels béns, en el termini de tres mesos, prorrogables mes a mes fins al límit de sis mesos, comptadors des de la data en què tinga lloc la subhasta, quan per les característiques dels béns considere que podien perdre valor de mercat pel transcurs del temps i que alguna de les ofertes presentades és avantatjosa econòmicament.

5. Quan els béns hagen estat objecte de subhasta amb una sola limitació, el preu mínim d'adjudicació directa ha de ser el tipus de subhasta en aquesta licitació.

Quan hagen tingut lloc dos licitacions en subhasta, no ha d'existir un preu mínim d'adjudicació directa. No obstant això, si la mesa de subhasta estima desproporcionada la diferència entre el valor assignat als béns per cassació i el preu ofert per qualsevol persona interessada, a fi de no afavorir l'enriquiment injust de la persona compradora en detriment de la persona propietària dels béns, pot declarar inadmissible l'oferta no acudint a la formalització de la venda.

6. Indicativament, es fixa el 35% del tipus de la primera licitació com a oferta admissible en les vendes per gestió directa quan hagen resultat desertes les subhastes en primera i segona licitació.

Article 64é. Actuacions posteriors a la subhasta

1. Acabada la subhasta la secretaria de mesa ha d'alçar acta. Posteriorment, s'ha de procedirà a desenvolupar les següents actuacions:

a) Tornar els dipòsits que s'hagen constituït, llevat dels pertanyents a les persones adjudicatàries, que s'han d'aplicar al pagament del preu d'execució.

b) Instar les persones adjudicatàries perquè efectuen el pagament, amb l'advertiment que, si no ho completen en els 30 dies següents a la data d'adjudicació, perdran l'import del dipòsit i quedaran obligades a rescabalar l'Administració dels perjudicis que origine aquesta falta de pagament.

c) Instar els més-dient que hagen manifestat la seua voluntat de cedir l'execució a una tercera persona que, en el termini de 15 dies, comuniquen la identitat de la part cessionària a nom de la qual s'ha d'atorgar el document públic de venda, amb l'advertiment que aquesta comunicació no altera el termini de pagament previst en el paràgraf b.

d) Lliurar a les persones adjudicatàries, excepte en els supòsits en què hagen optat per l'atorgament d'escriptura pública de venda, una certificació de l'acta d'adjudicació dels béns.

Aquesta certificació constitueix un document públic de venda amb caràcter general i en aquesta s'ha de fer constar que queda extingida l'anotació preventiva feta en el registre públic corresponent a nom de la Hisenda Pública. Així mateix, s'ha d'expedir un manament de cancel·lació de les càrregues posteriors.

e) Practicar la corresponent liquidació, entregant el sobrant, si n'hi ha, a la persona obligada al pagament. Si aquesta no ho rep, s'ha de consignar a la seua disposició a la caixa de la Tresoreria Municipal. En tot cas s'han d'adoptar les mesures oportunes per poder lliurar immediatament a les persones que acrediten el seu dret la quantia dipositada. El manteniment del dipòsit ha de respectar el que establisca la normativa estatal i autonòmica sobre comunicació a la Direcció General de Patrimoni, quan hi haja béns vacants.

2. Quan es tracte de subhastes el tipus de la primera licitació de les quals excedisca de 250.000 euros, en l'acord d'alienació ha de constar si aquelles persones adjudicatàries que demanen l'atorgament d'escriptura pública de venda de l'immoble, poden fer el pagament en el moment de l'escriptura.

3. Els fons constitutius dels sobrants no rebuts poden ser aplicats al pagament de les obligacions municipals, en virtut del principi de caixa única. En tot cas, s'han d'adoptar les cauteles i mesures necessàries perquè, arribat el moment de la devolució efectiva del sobrant, puga complir-se aquest deure.

Article 65é. Exigibilitat d'interessos en el procediment de constrenyiment

1. Les quantitats exigibles en el procediment de constrenyiment per ingressos de dret públic produeixen interessos de demora des de l'endemà del venciment del deute en període voluntari fins a la data del seu ingrés.

2. La base sobre la qual s'aplica el tipus d'interès no inclou el recàrrec de constrenyiment.

3. El tipus d'interès es fixa d'acord amb el que estableixen els articles 10 de la Llei d'Hisendes Locals i 26.6 de la Llei General Tributària. Quan al llarg del període de demora es modifiquen els tipus d'interès, s'ha de determinar el deute a satisfer per interessos sumant les quanties que corresponga a cada període.

4. Amb caràcter general, els interessos de demora es cobraren juntament amb el principal. Si la persona deutora es nega a satisfer els interessos de demora en el moment de pagar el principal, s'ha de practicar la liquidació que ha de ser notificada i ha d'indicar-hi els terminis de pagament.

5. Si s'embarguen diners en efectiu o en comptes, poden calcular-se i retenir-se els interessos en el moment de l'embargament, si els diners disponibles són superiors al deute perseguit. Si el líquid obtingut és inferior, s'ha de practicar posteriorment la liquidació dels interessos meritats.

6. No s'han de practicar les liquidacions resultants dels punts 4 i 5 quan el seu import siga inferior a 6 euros.

7. Entre altres supòsits, no s'han d'exigir interessos de demora a partir del moment en què s'incomplisquen els terminis màxims per notificar la resolució de les sol licituds de compensació, l'acte de liquidació o la resolució dels recursos administratius, sempre que, en aquest últim cas, s'haja acordat la suspensió de l'acte recorregut.

En particular, a aquest efecte, respecte als recursos administratius, el termini màxim per resoldre'ls s'estableix en un any.

Article 66é. Costes del procediment

1. Tenen la consideració de costes del procediment de constrenyiment aquelles despeses que s'originen durant el seu desenvolupament. Les costes són a càrrec de la persona deutora a qui li seran exigides.

2. Com a costes del procediment estan compreses, entre altres, les següents:

a) Les despeses originades per les notificacions que imprescindiblement hagen de realitzar-se en el procediment administratiu de constrenyiment.

b) Els honoraris d'empreses i professionals, aliens a l'Administració, que intervinguen en la valoració dels béns travats.

c) Els honoraris de les registradores i altres despeses que hagen d'abonar per les actuacions en els registres públics.

d) Les despeses motivades pel dipòsit i administració de béns embargats.

e) Les altres despeses que exigeix la pròpia execució.

CAPÍTOL IV

AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

TÍTOL I. AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS

Article 67é. Sol·licitud

1. Les sol·licituds d'ajornament s'han de realitzar en els terminis següents:

a) Deutes que es troben en període voluntari de recaptació o de presentació de les corresponents autoliquidacions o declaracions liquidacions en el termini fixat per a l'ingrés en voluntària, art. 62.1, 62.2 i 62.3 de la Llei 58/2003, General Tributària.

b) Deutes en via executiva: en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns embargats.

2. La sol·licitud d'ajornament i fraccionament es realitza d'acord amb el model disponible al web municipal al qual ha d'adjuntar-se la següent documentació:

2.1. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la persona deutora és persona física:

--Nòmina, pensió d'invalidesa, jubilació o atur.

--Si no percep cap pensió, certificat acreditatiu d'aquest fet.

--L'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

--Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat.

2.2. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la part deutora és una persona jurídica:

--L'últim balanç de l'empresa o entitat.

--L'última declaració de l'impost sobre societats.

--Últim resum anual de l'IVA.

--Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat.

2.3. En el cas de deutes d'import inferior a 18.000 euros, si la part deutora és una societat civil:

--L'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques de tots els socis partícips.

--Últim resum anual de l'IVA.

--Ordre de domiciliació del deute fraccionat/ajornat.

2.4. En el cas de deutes d'import igual o superior a 18.000 euros: aval bancari d'acord amb el model disponible al web municipal.

3. Si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits, l'òrgan competent per a la seua resolució ha de requerir a la persona interessada que, en un termini de deu dies, esmene les faltes o aporte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit de la sol·licitud, que s'arxivarà sense més tràmit.

L'arxiu d'actuacions i la pèrdua del dret al tràmit es declararà mitjançant una provisió que dictarà l'òrgan que haja disposat el tràmit.

4. Els criteris generals de concessió d'ajornament són:

1. Els deutes d'import inferior a 1.500 euros poden ajornar-se per un període màxim de tres mesos.

2. El pagament dels deutes d'import comprès entre 1.500 i 6.000 euros pot ser ajornat o fraccionat fins a un any.

3. Si l'import excedeix de 6.000 euros, els terminis concedits poden estendre's fins a 18 mesos.

4. Només excepcionalment es concedirà ajornament dels deutes l'import dels quals siga inferior a 150 euros, o per períodes més llargs que els enumerats en el punt anterior. En aquests supòsits l'òrgan encarregat de la seua resolució és la Junta de Govern Local, que ha de donar-ne compte posteriorment a la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda.

5. Els terminis s'han de meritar en les dates que consten en el decret de concessió i s'han d'ingressar en el número de compte previst en aquest decret. El termini màxim de resolució és de 6 mesos, transcorreguts els quals s'ha d'entendre desestimat quan no recaiga resolució, per silenci administratiu negatiu.

6. El fraccionament de pagament es regeix per les normes aplicables a l'ajornament en tot allò no regulat especialment.

7. En el cas de tributs de caràcter periòdic, la durada del fraccionament o ajornament no pot anar més enllà del període impositiu.

8. En la resta d'ingressos de dret públic, vinculats a un contracte administratiu, la durada del fraccionament o ajornament no pot anar més enllà de la vigència del contracte.

9. No es concedeixen ajornaments o fraccionaments de la taxa per mercat del dimecres, ni de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires, llevat que es tracte d'ocupacions anuals.

Article 68é. Interessos de demora

1. Les quantitats el pagament de les quals s'ajorne, exclòs, si s'escau, el recàrrec de constrenyiment, produeixen interessos de demora pel temps que dure l'ajornament i al tipus d'interès de demora o tipus d'interès legal fixats en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat i segons es tracte de deutes tributaris o no tributaris.

2. En l'aplicació del número 1, s'han de tindre en compte aquestes regles:

a) El temps d'ajornament es computa des del venciment del període voluntari i fins al terme del termini concedit.

Article 69é. Efectes de la manca de pagament

1. En els ajornaments la falta de pagament al venciment de les quantitats ajornades determina:

a) Si la sol licitud va ser presentada en període voluntari, s'inicia el període executiu l'endemà del venciment del termini incomplit i s'ha d'iniciar el procediment de constrenyiment. S'exigeix l'ingrés del principal del deute, els interessos de demora meritats a partir de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma dels dos conceptes . Si no s'efectua el pagament en els terminis fixats en l'article 108é del RGR, s'ha de procedir a executar la garantia. En cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta, s'ha de seguir el procediment de constrenyiment per a la realització del deute pendent.

b) Si l'ajornament va ser demanat en període executiu, s'ha de procedir a executar la garantia i, en cas d'inexistència o insuficiència d'aquesta, s'ha de prosseguir el procediment de constrenyiment.

2. En els fraccionaments la manca de pagament d'un termini determina:

a) Si la fracció incomplida inclou deutes en període voluntari en el moment de presentar la sol·licitud, s'ha de procedir respecte d'aquesta fracció incomplida a iniciar el procediment de constrenyiment. S'exigeix l'ingrés del principal d'aquesta fracció, els interessos de demora meritats a partir de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment del termini concedit i el recàrrec del període executiu sobre la suma dels dos conceptes .

Si no es produeix l'ingrés de les quantitats exigides conforme al paràgraf anterior, s'han de considerar vençudes la resta de les fraccions pendents i s'ha d'iniciar el procediment de constrenyiment respecte de tots els deutes.

S'exigeixen els interessos de demora meritats a partir de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment de pagament de la fracció incomplida.

b) Si el deute es trobava en període executiu, continua el procediment de constrenyiment per l'exacció de la totalitat del deute fraccionat pendent de pagament. Si hi ha garantia es procedeix en primer lloc a la seua execució.

3. En els fraccionaments de pagament en què s'hagen constituït garanties parcials i independents per cada un dels terminis, s'ha de procedir així:

a) Si la fracció incomplida inclou deutes en període voluntari d'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud, l'incompliment del pagament d'una fracció determina l'exigència per la via de constrenyiment exclusivament d'aquesta fracció i els seus interessos de demora, amb el corresponent recàrrec del període executiu sobre la suma dels dos conceptes. S'han d'exigir els interessos de demora meritats a partir de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins a la data del venciment de pagament de la fracció incomplida.

b) Si la fracció incomplida inclou deutes en període executiu d'ingrés en el moment de presentar la sol·licitud, es produeix el venciment de la totalitat de les fraccions a les que estenga els seus efectes la garantia parcial i independent i s'ha de continuar el procediment de constrenyiment.

L'acord de fraccionament roman vigent respecte de les fraccions a les quals no arribe la garantia parcial i independent.

4. En els supòsits recollits en els paràgrafs 1, 2 i 3, transcorreguts els terminis que preveu l'article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, sense que l'ingrés de les quantitats exigides s'haja efectuat, s'ha de procedir segons disposa l'article 168.

Article 70é. Garanties

1. La garantia ha de cobrir l'import del principal i dels interessos de demora que genere l'ajornament, més un 25 per 100 de la suma d'ambdues partides.

2. S'accepta com a garantia l'aval solidari d'entitats de dipòsit que cobrisca l'import del deute i dels interessos de demora calculats. L'aval bancari ha de ser d'acord amb el model disponible en el web municipal.

3. No s'exigeix cap garantia quan l'import del deute per tots els conceptes l'ajornament dels quals es demana siga inferior a 18.000 euros. La garantia ha d'aportar-se en el moment de demanar l'ajornament, ja que no es demana cap altra documentació al respecte.

4. Es pot dispensar d'aportar la garantia, que s'ha d'acordar per l'òrgan que concedeix l'ajornament, en el cas que la part deutora no tinga mitjans suficients per garantir el deute i l'execució del seu patrimoni puga afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ocupació de l'activitat econòmica respectiva o bé produir greus pèrdues per als interessos de la Hisenda Pública.

5. Quan s'haja realitzat una anotació preventiva d'embargament en un registre públic de béns de valor suficient, a judici de la Tresoreria, es considerarà garantit el deute i no serà necessari aportar una nova garantia.

6. L'execució de les garanties a què es refereix aquest article es realitza pel procediment regulat en l'article 59.

L'import líquid obtingut s'aplica al pagament del deute pendent, incloses les costes, els recàrrecs i els interessos de demora.

La part sobrant es posa a disposició del garant o de qui corresponga.

Article 71é. Òrgans competents per a la seua concessió

1. La concessió i denegació d'ajornaments i fraccionaments de pagament és competència de l'Alcaldia o en qui delegue.

2. En els casos excepcionals de l'article 67.4 és la Junta de Govern Local, previ informe de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, la que resol.

3. Contra la resolució denegatòria de l'ajornament o fraccionament de pagament, pot interposar-se un recurs de reposició davant l'Alcaldia, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

TÍTOL II. FRACCIONAMENTS DE LES QUOTES D'URBANITZACIÓ

Article 72é. Fraccionaments de les quotes d'urbanització

D'acord amb el que disposa l'article 429 del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, en cas d'insuficiència financera i patrimonial del propietari, es pot demanar el fraccionament de quotes d'urbanització en tres mensualitats que s'han de meritar en les dates indicades en la resolució de concessió del fraccionament.

En cap cas procedeix la repercussió d'interessos financers pel fraccionament del pagament de les quotes.

Per acreditar la insuficiència financera la persona sol·licitant ha d'aportar la següent documentació:

1. Si es tracta d'una persona física:

--Una còpia de la darrera declaració de la renda de les persones físiques de tots els propietaris de la finca afectada, en què s'evidencie una renda bruta anual igual o inferior a tres vegades el salari mínim interprofessional.

--Ordre de domiciliació del deute fraccionat.

--Autorització de tots els propietaris de la finca a l'Ajuntament de Benicarló que, en cas d'impagament, es procedisca a l'ordre d'embargament previst a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, prescindint de l'ordre prevista a la Llei Urbanística Valenciana.

En defecte d'aquesta autorització, un aval bancari que garantisca el pagament de les quotes d'urbanització, que cobrisca l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25% de la suma de tots dos.

2. Si es tracta d'una persona jurídica:

--L'últim balanç de l'empresa o entitat.

--L'última declaració de l'impost sobre societats.

--Ordre de domiciliació del deute fraccionat.

--Autorització de tots els propietaris de la finca a l'Ajuntament de Benicarló que, en cas d'impagament, es procedisca a l'ordre d'embargament previst a la Llei General Tributària i el Reglament General de Recaptació, prescindint de l'ordre prevista a la Llei Urbanística Valenciana.

En el cas de quotes d'urbanització d'import inferior a 18.000 euros, aquesta autorització, pot substituir-se per:

--Un aval bancari que garantisca el pagament de les quotes d'urbanització, que ha de cobrir l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25% de la suma de tots dos.

En el cas de quotes d'urbanització d'import superior a 18.000 euros, és preceptiu:

--Un aval bancari que garantisca el pagament de les quotes d'urbanització, que ha de cobrir l'import del principal i dels interessos de demora, més un 25% d'aquest.

La concessió i denegació de fraccionaments de quotes d'urbanització és competència de l'Alcaldia.

En tot allò no regulat expressament en aquest títol, s'ha de fer el que disposa la normativa general per fraccionaments.

TÍTOL III. FRACCIONAMENTS DE DECLARACIONS D'INTERÈS URBANÍSTIC

Article 73é. Fraccionaments de declaracions d'interès urbanístic

Els cànons corresponents a declaracions d'interés comunitari, es poden fer efectius de les següents maneres:

--Íntegrament, a la concessió de la llicència d'activitat.

--A sol·licitud de la persona interessada, fraccionat com a màxim en deu anualitats, reportant els interessos legals corresponents.

Els fraccionaments dels esmentats cànons estan exempts de presentació de garantia en tot cas.

En tot allò no regulat expressament en aquest títol, s'ha de fer el que disposa la normativa general per fraccionaments.

CAPÍTOL V. PRESCRIPCIÓ I COMPENSACIÓ

Article 74é. Prescripció

1. El termini per exigir el pagament dels deutes tributaris prescriu als quatre anys, comptadors des de la data de finalització del termini de pagament voluntari.

2. El termini per determinar els deutes tributaris prescriu als quatre anys, comptadors des de la finalització del període per presentar la declaració exigida legalment.

3. El termini de prescripció dels deutes no tributaris es determina d'acord amb la normativa particular que regule la gestió d'aquestes.

4. El termini de prescripció s'interromp:

a) Per qualsevol acció administrativa, realitzada amb coneixement formal del subjecte passiu, conduent al reconeixement, regulació, inspecció, assegurament, comprovació, liquidació i recaptació de l'impost meritat per cada fet imposable. A aquests efectes s'entenen com a realitzades directament amb el subjecte passiu les actuacions de juntes, comissions, en el procediment d'estimació global, per als que estiguen degudament representats.

b) Per la interposició de reclamacions o recursos de qualsevol classe.

c) Per qualsevol actuació del subjecte passiu conduent al pagament o liquidació del deute.

d) Produïda la interrupció, s'inicia de nou el còmput del termini de prescripció a partir de la data de l'última actuació de l'obligat al pagament o de l'Administració.

e) Interromput el termini de prescripció, la interrupció afecta totes les persones obligades al pagament.

f) La prescripció s'aplica d'ofici i s'ha de declarar per la Tresoreria, que anualment ha d'instruir un expedient col·lectiu referit a tots aquells deutes prescrits en l'any. Aquest expedient, fiscalitzat per la Intervenció, s'ha de sotmetre a aprovació de la Junta de Govern Local.

Article 75é. Compensació

1. Poden compensar-se els deutes a favor de l'Ajuntament que es troben en fase de gestió recaptadora, tant voluntària com executiva, amb les obligacions reconegudes per part d'aquell i a favor de la persona deutora.

2. Quan la compensació afecte deutes en període voluntari, és necessari que la demane la part deutora.

3. Quan els deutes es troben en període executiu, l'Alcaldia, òrgan competent per a la seua aprovació, pot ordenar la compensació, que s'ha de practicar d'ofici i s'ha de notificar a la persona deutora.

4. Quan la sol licitud de compensació es presente en període voluntari, si en acabar aquest termini, estigués pendent de resolució no s'expedirà la certificació de descobert.

Quan es presente en període executiu, sense perjudici de la no suspensió del procediment, poden paralitzar-se les actuacions d'alienació dels béns embargats fins a la resolució de la sol·licitud.

La resolució en aquest procediment s'ha d'adoptar en el termini de sis mesos comptadors a partir del dia en què la sol·licitud entre en els registres de l'òrgan administratiu competent per a la seua resolució. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució es pot entendre desestimada.

Article 76é. Compensació d'ofici de deutes d'entitats públiques

1. Els deutes a favor de l'Ajuntament, quan la persona deutora siga un ens territorial, organisme autònom, Seguretat Social o entitat de dret públic, l'activitat del qual no es regisca per l'ordenament privat, són compensables d'ofici, una vegada transcorregut el termini d'ingrés en període voluntari.

2. El procediment a seguir per aplicar la compensació és el següent:

a) Comprovada per la Unitat de Recaptació l'existència d'un deute amb l'Ajuntament de les entitats esmentades en el punt 1, aquesta ho ha de posar en coneixement de la Tresoreria.

b) Si la Tresoreria coneix l'existència de crèdits a favor de les entitats deutores, ha de traslladar les seues actuacions a l'Assessoria Jurídica, per tal que puga redactar-se la proposta de compensació.

c) Adoptat l'acord que autoritze la compensació, per part de l'Alcaldia o de la Junta de Govern Local, si aquesta la té delegada, s'ha de comunicar a l'entitat deutora i procedir a la formalització d'aquella quan hagen transcorregut quinze dies sense reclamació de la persona deutora.

Article 77é. Cobrament de deutes d'entitats públiques

1. Quan no siga possible aplicar la compensació com a mitjà d'extinció dels deutes de les entitats públiques ressenyades en l'article anterior, per no tenir aquestes cap crèdit contra l'Ajuntament, la Tresoreria ha de demanar a la Intervenció de l'ens deutor un certificat acreditatiu del reconeixement de la obligació de pagar a l'Ajuntament.

2. La Tresoreria ha de traslladar a l'Assessoria Jurídica la documentació resultant de les seues actuacions investigadores. Després d'examinar la naturalesa del deute, de la persona deutora i el desenvolupament de la tramitació de l'expedient, l'Assessoria ha d'elaborar una proposta d'actuació, que pot ser una de les següents:

a) Demanar a l'Administració de l'Estat o a l'Administració Autonòmica que, amb càrrec a les transferències que puguen ordenar-se a favor de l'ens deutor, s'aplique la retenció de quantitat equivalent a l'import del deute i siga posat a disposició de l'Ajuntament.

b) Demanar el suport de l'Agència Estatal Tributària.

3. Quan de les actuacions referides en el punt anterior no resulta la realització del crèdit, s'ha d'investigar l'existència de béns patrimonials a efectes d'ordenar l'embargament d'aquests, si això és necessari.

4. Les actuacions que, si s'escau, hagen de dur a terme han de ser aprovades per l'Alcaldia i de la seua resolució s'ha d'efectuar una notificació formal a l'entitat deutora.

CAPÍTOL VI. CRÈDITS INCOBRABLES

Article 78é. Situació d'insolvència

1. Són crèdits incobrables aquells que no poden fer-se efectius en el procediment de gestió recaptatòria per resultar fallides les persones obligades al pagament o per haver-se realitzat amb resultat infructuós les actuacions previstes en el punt 1 de l'article anterior.

2. Quan s'hagen declarat fallides les persones obligades al pagament i responsables, s'han de declarar provisionalment extingits els deutes, mentre no es rehabiliten en el termini de prescripció. El deute queda definitivament extingit si no s'hagués rehabilitat en aquell termini.

3. Una vegada es declara fallida una persona deutora, els crèdits contra aquesta de venciment posterior han de ser donats de baixa per referència a aquesta declaració, si no existeixen altres persones obligades o responsables.

4. En base als criteris d'economia i eficàcia en la gestió recaptadora i a efectes de declaració de crèdits incobrables, el cap d'Unitat de Recaptació ha de documentar degudament els expedients i formular una proposta que, amb la conformitat de la Tresoreria, s'ha de sotmetre a fiscalització de la Intervenció i aprovació de la Junta de Govern Local. En base als criteris d'economia i eficàcia en la gestió recaptadora, es detalla a continuació la documentació a incorporar en els expedients per a la declaració de crèdit incobrable, en funció de la seua quantia.

5. En tot cas la Tresoreria ha de valorar l'oportunitat de tramitar la qualificació de crèdits incobrables als proposats per la Recaptació Municipal, atenent principalment la seua antiguitat, així com ponderar la conveniència que es realitzen gestions complementàries pels serveis municipals no previstes en els següents apartats per tal de facilitar el possible cobrament dels crèdits.

Article 79é. Criteris a aplicar en la formulació de propostes de declaració de crèdits incobrables amb antiguitat superior a dos anys

1. Deutes d'import inferior a 60'10 euros en període executiu com a mínim des del antepenúltim 31 de desembre sempre que es donen algun dels següents requisits:

a) Haver intentat la notificació en el domicili fiscal i tributari que figure en el valor, i en el domicili que conste en el Padró d'Habitants amb resultat de DESCONEGUT O ABSENT (amb almenys 2 notificacions que ho justifiquen en aquest últim cas), sempre que no conste la persona deutora com a contribuent en un altre Padró Fiscal de l'últim exercici o en el Padró d'Habitants.

b) Que falte alguna de les següents dades essencials o que aquestes es troben incompletes:

--Domicili fiscal o tributari.

--NIF o CIF.

--Falta d'un cognom o incorrecció en alguna de les dades del subjecte passiu del tribut.

c) En el cas d'haver-se practicat notificació trobar-se el crèdit en una altra circumstància no prevista en els apartats anteriors, s'ha d'haver intentat l'embargament de fons en diferents entitats bancàries de la plaça amb resultat NEGATIU.

2. Deutes d'import superior a 60'10 euros i inferior a 600 euros en període executiu com a mínim des de l'antepenúltim 31 de desembre, sempre que es donen algun dels següents requisits:

a) Si s'intenta la notificació en els domicilis expressats en l'apartat 1.a) amb resultat de DESCONEGUT o ABSENT i no consta com a contribuent en un altre padró fiscal de l'últim exercici, s'ha d'haver publicat en el Butlletí Oficial de la Província i haver-se intentat amb resultat NEGATIU:

--Embargament de comptes corrents/fons bancaris.

--Embargament de vehicles, sempre que la seua antiguitat així ho aconselle.

b) Concórrer simultàniament els supòsits establerts en els apartats a) i b) del punt 1r.

c) En el cas d'haver-se procedit a la notificació o una altra circumstància no prevista en els apartats anteriors és exigible haver-se intentat amb resultat NEGATIU:

--Embargament de fons bancari/comptes corrents.

--Embargament de vehicles i d'immobles (prèvia ponderació de la seua oportunitat per la Tresoreria) si no es disposa de les dades.

3. Deutes d'import superior a 600 euros en període executiu com a mínim des de l'antepenúltim 31 de desembre, sempre que es donen alguns dels següents requisits:

a) Quan, intentada la notificació en els diferents domicilis expressats en l'apartat 2.a) amb el resultat de DESCONEGUT o ABSENT, no conste com a contribuent en cap padró fiscal de l'últim exercici, i es procedisca a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i amb resultat NEGATIU:

--Embargament de comptes corrents.

--Embargament de vehicles o immobles (si així ho considera oportú la Tresoreria) si no es disposa de les dades.

b) Quan donant-se els requisits a) i b) del punt 1r s'haja procedit a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i l'embargament amb resultat NEGATIU de comptes corrents/fons bancaris.

c) Quan havent-se realitzat la notificació o donant-se una altra circumstància no prevista en apartats anteriors, s'haja intentat amb resultat NEGATIU embargaments sobre béns, drets possible.

d) Les acumulacions de rebuts per part de la mateixa persona deutora serveix per situar el supòsit en un tram o un altre dels previstos en l'article anterior i és aplicable per a aquell o aquells dels rebuts/liquidacions que es troben en algun/s dels supòsits previstos anteriorment.

4. En tot cas, el Servei de Recaptació ha de documentar el resultat negatiu de les accions executives realitzades per al cobrament dels crèdits per als quals es proposa la declaració d'incobrables.

SECCIÓ V. INSPECCIÓ

SUBSECCIÓ I. PROCEDIMENT

Article 80é. La inspecció dels tributs

1. El Servei d'Inspecció té encomanada la funció de comprovar la situació tributària dels diferents subjectes passius o altres obligats tributaris amb la finalitat de verificar l'exacte compliment de les seues obligacions i deures envers la Hisenda Municipal, i procedir, si s'escau, a la regularització corresponent.

2. En exercici d'aquesta comanda, li correspon realitzar les següents funcions:

1. La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguen ignorats per l'Administració i la seua consegüent atribució al subjecte passiu o la persona obligada tributàriament.

2. Comprovació de les declaracions per determinar la seua veracitat i la correcta aplicació de les normes.

3. Practicar, si s'escau, les liquidacions tributàries resultants de les seues actuacions de comprovació i investigació.

4. En relació a la inspecció de l'Impost sobre Béns Immobles, realitzar totes les actuacions que resulten del règim de col·laboració establert en el Conveni subscrit amb el Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària (CGCCT).

Mentre no es formalitze aquest Conveni, des de la Inspecció s'ha de coordinar la recepció d'informació relativa a omissions de tributació i el seu posterior trasllat al CGCCT, així com la corresponent regularització en el padró de l'impost.

5. En relació a la inspecció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, s'han de dur a terme totes les actuacions dimanants dels règims de delegació o col·laboració autoritzats per l'Administració Estatal, procurant amb especial interès la correcta inclusió en la matrícula d'aquells subjectes passius que, havent de figurar-hi, no hi consten.

6. Qualssevol altres funcions que se li encomanen pels òrgans competents de la corporació.

Article 81é. Personal inspector

1. Les actuacions inspectores les realitzaran el personal funcionari adscrit al Servei d'Inspecció, sota la immediata supervisió de qui en tinga la direcció, que ha de dirigir, impulsar i coordinar el seu funcionament, amb la preceptiva autorització de l'Alcaldia.

2. No obstant això, les actuacions merament preparatòries o de comprovació o prova de fets o circumstàncies amb transcendència tributària, poden encomanar-se a altres empleats públics que no tinguen la condició de funcionari.

3. El personal funcionari del Servei d'Inspecció, en l'exercici de les funcions inspectores, ha de ser considerat agent de l'autoritat, als efectes de la responsabilitat administrativa i penal dels qui oferisquen resistència o cometen atemptat o desacatament en contra, de fet o de paraula, en actes de servei o amb motiu d'aquest.

4. Les autoritats, siga quina siga la seua naturalesa, i aquelles que en general exercisquen funcions públiques, han de prestar al personal funcionari i altre personal de la Inspecció Tributària Municipal, a la seua petició, el suport, concurs, auxili i protecció que els siga necessari.

5. L'Alcaldia Presidència ha de proveir el personal inspector d'un carnet o una altra identificació que els acredite per a l'exercici del seu lloc de treball.

Article 82é. Classes d'actuacions

1. Les actuacions inspectores poden ser:

a) De comprovació i investigació.

b) D'obtenció d'informació amb transcendència tributària.

c) De valoració.

d) D'informe i assessorament.

2. L'abast i contingut d'aquestes actuacions és el definit per a aquestes en la Llei General Tributària, el Reial Decret 939/1986, de 25 d'abril, el Reial Decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Inspecció dels Tributs i altres disposicions que siguen d'aplicació, tot això referit, exclusivament, als tributs municipals.

3. L'exercici de les funcions pròpies de la Inspecció Tributària s'ha d'adequar als corresponents plans d'actuacions inspectores, aprovats per l'Alcaldia a proposta del Servei, sense perjudici de la iniciativa dels actuaris d'acord amb els criteris d'eficàcia i oportunitat.

4. En els supòsits d'actuacions de col·laboració amb altres administracions tributàries, el Servei d'Inspecció ha de coordinar amb aquestes els seus plans i programes d'actuació i les seues actuacions tenen l'abast previst en la reglamentació del règim de col·laboració de què es tracte.

5. El Servei d'Inspecció pot dur a terme actuacions de valoració a instància d'altres òrgans responsables de la gestió tributària o recaptadora.

Article 83é. Lloc i temps de les actuacions

1. Les actuacions de comprovació i investigació poden desenvolupar-se indistintament:

a) En el lloc on el subjecte passiu tinga el seu domicili tributari o en el de la persona representant que a aquest efecte haja designat.

b) On es realitzen totalment o parcialment les activitats gravades.

c) On hi haja alguna prova, almenys parcial, del fet imposable.

d) A les oficines de l'Ajuntament.

2. La Inspecció ha de determinar en cada cas el lloc on hagen de desenvolupar-se les seues actuacions, fent-ho constar en la corresponent comunicació.

2. El temps de les actuacions es determina pel que disposa el Reglament General de la Inspecció dels Tributs.

3. Les persones obligades tributàriament poden actuar per mitjà d'una persona representant, que ha d'acreditar aquesta condició, entenent-se en aquest cas realitzades les actuacions corresponents amb el subjecte passiu o la persona obligada tributàriament.

Article 84é. Iniciació i desenvolupament de les actuacions inspectores

1. Les actuacions de la Inspecció poden iniciar-se:

a) Per pròpia iniciativa d'aquesta, atenent el pla previst a aquest efecte.

b) En virtut de denúncia pública.

c) A petició de la persona obligada tributàriament.

d) Per ordre superior escrita i motivada.

e) En els casos previstos en les lletres b) i c) anteriors la persona en cap del Servei d'Inspecció ha de ponderar i valorar la conveniència de la realització d'aquesta.

2. Les actuacions de la Inspecció es poden iniciar mitjançant una comunicació notificada o personant-se sense prèvia notificació, i s'han de desenvolupar amb l'abast, facultats i efectes que estableix el Reglament General de la Inspecció dels Tributs.

3. El personal inspector pot entrar a les finques, locals de negoci i altres llocs en què es desenvolupen activitats, sotmeses a gravamen, hi haja béns subjectes a tributació o es produïsquen fets imposables, quan es considere necessari a fi de la pràctica de l'actuació inspectora.

4. Les actuacions inspectores han de prosseguir fins al seu acabament, tot i que poden interrompre's per moció raonada de les persones actuàries, que s'han de comunicar a la persona obligada tributàriament per al seu coneixement.

5. Les actuacions s'han de documentar en diligències, comunicacions, informes i actes prèvies o definitives. Aquests documents tenen les funcions, finalitats i efectes que per a aquests estableix el Reglament General de la Inspecció dels Tributs, entenent, a aquests efectes, que les referències que figuren a la persona inspectora en cap ho són en aquest cas a la persona en cap del Servei d'Inspecció.

SUBSECCIÓ II. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 85é. Infraccions simples

1. En el procediment d'inspecció tributària, els casos tipificats en la normativa vigent com a infraccions tributàries simples s'han de sancionar per cada un dels fets o omissions amb les quanties que a continuació es detallen:

a) La falta de presentació o la presentació incorrecta de les declaracions tributàries imprescindibles perquè l'Administració local puga conèixer la realització dels fets imposables dels seus tributs i practicar, si s'escau, la corresponent liquidació, es sancionarà amb una multa de 300,51 euros, per cada sanció simple comesa.

L'import del paràgraf anterior es redueix a 150,25 euros quan el deute tributari descobert pel Servei d'Inspecció estiga comprés entre 150,25 i 300,51 euros; no s'ha de sancionar quan siga inferior, tot això en el cas que la conducta de la persona obligada tributàriament no es puga qualificar com a infracció greu.

b) La desatenció, en qualsevol dels seus extrems, dels requeriments efectuats pel Servei d'Inspecció se sanciona amb una multa de 150,25 euros.

2. S'entén que hi ha resistència, negativa o obstrucció a l'actuació inspectora quan no s'atenguen tres requeriments consecutius practicats per a l'inici de les actuacions que li són pròpies, i també quan, en el transcurs d'aquestes, no s'aporten els documents, justificants o antecedents requerits per dos vegades per a la pràctica de la comprovació. Aleshores la sanció és de 300,51 euros.

3. Les infraccions simples no previstes en els apartats anteriors se sancionen, amb caràcter general, en 150'25 euros.

4. Les sancions per infracció simple requereixen un expedient diferent i independent de l'instruït, si escau, per regularitzar la situació fiscal de l'obligat tributari, el qual s'inicia mitjançant una moció o proposta motivada del personal funcionari competent o de la persona titular de la unitat administrativa en què es tramite l'expedient de què es derive el de sanció, de la qual n'acorda la imposició l'alcalde.

Article 86é. Infraccions greus

Les infraccions tipificades com a greus han de ser sancionades d'acord amb el que preveu la Llei General Tributària, RD 939/86, RD 1930/98 i normativa de desenvolupament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

A partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança General queden derogats els articles de les ordenances reguladores de cada tribut o preu públic que s'oposen, contradiguen o resulten incompatibles amb els preceptes de la present Ordenança.

DISPOSICIÓ FINAL

1. S'autoritza l'Alcaldia Presidència per a dictar totes les instruccions que siguen necessàries per a l'aplicació d'aquesta Ordenança.

2. La modificació de la present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment per l'Ajuntament en Ple el dia ____________________, atès que no s'hi han presentat reclamacions en el període d'exposició al públic, ha d'entrar en vigor el dia 1 de gener de 2011, després de ser publicada l'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número _________________________ i continua _________________»

La tramitació dels expedients de modificació de les anteriors ordenances s'ha de realitzar de conformitat amb l'establert per la Legislació vigent, d'acord amb el següent procediment:

1. En compliment del disposat en l'article 16é del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'acorda, amb caràcter provisional, la modificació de les ordenances indicades anteriorment.

2. De conformitat amb el disposat en l'article 17é del mateix RDL, el present acord provisional, així com el text de les ordenances modificades que figura en cada expedient, s'ha d'exposar al públic al tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant un termini de trenta dies hàbils, con a mínim, per tal que les persones interessades puguen examinar els expedients i presentar les reclamacions que estimen oportunes.

3. Aquesta exposició al públic s'ha d'anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en un diari dels de major difusió de la província.

4. En el cas que no es presenten reclamacions, l'acord de modificació provisional de l'ordenança s'ha d'entendre definitivament adoptat. En cas contrari, el Ple ha de resoldre totes les reclamacions i suggeriments i adoptar l'acord definitiu. A continuació, s'ha de publicar l'acord definitiu o el provisional elevat a definitiu, en el Butlletí Oficial de la Província, que no entrarà en vigor fins que s'haja portat a terme aquesta publicació.

PUNT 13é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE 7 DE GENER DE 2009, D'APROVACIÓ DEL COMPTE DETALLAT DE QUOTES D'URBANITZACIÓ PROVISIONALS DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ INTEGRADA DE LA UA 19, EN RELACIÓ AMB LA TITULARITAT D'UNA DE LES FINQUES AFECTADES. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta de la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 d'octubre de 2010.

Relació de fets

I. Vist que, en data 28 de juliol de 2005, el Ple de l'Ajuntament aprova el Projecte de Reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada per al Desenvolupament de la Unitat d'Actuació núm. 19 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló (modificació núm. 6), presentat per l'agent urbanitzador, la mercantil FERRER, OBRAS Y SERVICIOS, SL, en data 1 de juliol de 2005.

II. En data 23 de setembre de 2008 (registre d'entrada número 17220), l'agent urbanitzador del programa esmentat, presenta la memòria i el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals (quotes 1, 2, 3 i 4), per a la seua tramitació i aprovació, que va ser sotmesa a audiència de les persones afectades, mitjançant la Resolució del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 7 d'octubre de 2008.

III. En data 29 d'octubre de 2008 (registre d'entrada número 19486), la Sra. Elena Piñana Masip, amb DNI 73.384.017-X, va presenta al·legacions en relació amb les finques incloses en l'àmbit d'actuació del Programa d'Actuació Integrada per al Desenvolupament de la Unitat d'Actuació núm. 19 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, inscrites en el Registre de la Propietat amb els números 7.023 i 7.070 (ambdues parcel·les configuren actualment la parcel·la resultant de la reparcel·lació identificada amb la lletra C, i inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2.216, llibre 627 de Benicarló, foli 25, finca núm 38.997).

La interessada al·lega que va adquirir la primera de les referides finques en virtut d'herència, formalitzada en escriptura pública en data 15 de gener de 2008, i l'altra en virtut de donació, formalitzada en data 7 de juliol de 2008, ambdues davant la notària de Benicarló, la Sra. Maria del Mar Gianni Masià (números de protocol 1.030 i 75, respectivament), les còpies de les quals aporta junt al seu escrit, de manera que havia de modificar-se el compte detallat sotmés a audiència, en relació amb la titularitat de les referides finques, que figuraven encara com a propietat del Sr. Francisco Piñana Coscollano i la Sra. María Masip Foix, respectivament.

IV. Vist que les anteriors al·legacions no es van tindre en compte per aquest Ajuntament, en l'acord del Ple de la corporació, d'aprovació de la memòria i el compte detallat de quotes d'urbanització provisionals (quotes 1, 2, 3 i 4), de data 7 gener 2009, ja que no van ser objecte d'informe per part dels Serveis Tècnics Municipals.

Fonaments de dret

I. D'acord amb el que preveu l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els actes.

II. L'aprovació de la memòria i del compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Actuació núm. 19 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, es realitza pel Ple de la corporació.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Rectificar el compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Actuació núm. 19 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, aprovada pel Ple de la corporació en data 7 de gener de 2009, pel que fa a la titularitat de la finca resultant de la reparcel·lació, inscrita al Registre de la Propietat al tom 2.216, llibre 627 de Benicarló, foli 25, finca número 38.997, i substituir el Sr. Francisco Piñana Coscollano i la Sra. María Masip Foix, per la Sra. Elena Piñana Masip, amb DNI 73.384.017-X, i domicili al c. d'Alcalà de Xivert, núm. 112-4t 2n de Benicarló.

Segon. Notificar aquest acord a la persona interessada i a l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Actuació núm.19 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, indicant-los que contra el dispositiu primer, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. O bé, directament, un recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 14é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA DE BENICARLÓ-PENÍSCOLA, SUBSCRIT AMB DIVERSOS PROPIETARIS. Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 15 de setembre de 2010.

Antecedents

I. La corporació municipal, en la sessió plenària que té lloc el dia 26 de febrer de 2009, acorda aprovar el model de conveni urbanístic, relatiu a la cessió gratuïta de les finques ubicades en sòl no urbanitzable, i urbà i/o urbanitzable, afectades parcialment pel projecte de condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, promogut per la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana.

II. L'anterior acord es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 16 de maig de 2009, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, del 4 de maig al 4 de juny de 2009.

III. Vist que, en data 25 de juny de 2010, se subscriu el conveni amb la Sra. Josefa , el Sr. Santiago Albiol Esteller, la Sra. Ana Albiol Esteller i la Sra. María José Albiol Esteller, per a l'obtenció de terrenys en sòl urbà del PGOU de Benicarló, afectats pel Projecte de Condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, amb el vot favorable de catorze dels membres assistents i set abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni urbanístic subscrit en data 25 juny 2010 amb la Sra. Josefa , el Sr. Santiago Albiol Esteller, la Sra. Ana Albiol Esteller i la Sra. María José Albiol Esteller, per a l'obtenció de terrenys en sòl urbà del PGOU de Benicarló, afectats pel Projecte de Condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 25 de juny de 2010

ES REUNEIXEN:

D'una part:

La Sra. JOSEFA , major d'edat, veïna de Peníscola, amb domicili al c. dels Sants Màrtirs, 7 i DNI/NIF 73.358.164 D.

El Sr. SANTIAGO ALBIOL ESTELLER, major d'edat, veí de València, amb domicili al c. de la Guàrdia Civil, 20, escala 3, porta 37, i DNI/NIF 18.996.844-V.

La Sra. ANA ALBIOL ESTELLER, major d'edat, veïna de Toledo, amb domicili al c. de Miguel de Cervantes, núm. 8-2n A, i DNI/NIF 19.005.660 R.

La Sra. ELENA ALBIOL ESTELLER, major d'edat, veïna de Benicarló, amb domicili a la plaça del Mercat, núm. 2-3r, i DNI/NIF 20.243.259 Q.

La Sra. MARIA JOSÉ ALBIOL ESTELLER, major d'edat, veïna de Peníscola, amb domicili al c. dels Sants Màrtirs, 7, i DNI/NIF 20.243.260 V.

D'una altra part:

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, amb NIF P 1202700 I, i domicili al passeig de Ferreres Bretó, núm. 10 de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a efectes de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que el Sr. Vicente Albiol Serrat i la Sra. Josefa són propietaris, en règim de guanys, de la finca:

"Solar per edificar, situat a la partida de les Solades, del terme de Benicarló, de dos-cents disset metres onze decímetres quadrats d'extensió superficial, que fita al nord, en línia de tretze metres, noranta centímetres, amb Bautista Marzá, est, en línia de quinze metres, seixanta-dos centímetres amb Manuel Albiol Ayza, oest, en igual longitud amb la carretera vella de Benicarló a Peníscola, i sud, en línia de tretze metres noranta centímetres, amb un camí particular."

Referencia cadastral: 1468315BE8716N0001UT.

Els pertany segons l'escriptura pública de compravenda i agrupació, atorgada en data 30 d'agost de 1975, davant el notari de Benicarló, el Sr. José Javier del Río Chávarri, protocol núm. 699.

El Sr. Vicente Albiol Serrat, amb DNI 18.872.322 V, va morir a Peníscola, d'on era veí, en data 19 de gener de 2007, en estat de casat en primeres i úniques núpcies amb la Sra. Josefa , i va deixar únicament quatre fills, el Sr. Santiago, la Sra. Ana, la Sra. Elena i la Sra. María José Albiol Esteller, nascuts d'aquest únic matrimoni. L'òbit del causant va esdevenir sota el que disposa el seu únic testament, autoritzat l'11 de maig de 1992, pel notari el Sr. José-María Giner Ribera, en el qual es va limitar a llegar a la seua dona l'usdefruit universal i vitalici de la seua herència i instituir i nomenar els seus quatre fills com a únics i universals hereus, per iguals parts entre ells.

En data 12 de juliol de 2007, vídua i fills van atorgar una escriptura pública de manifestació d'herència per al pagament de l'impost general de successions, davant la notària de Benicarló, la Sra. María del Mar Gianni Masià (núm. de protocol 1.012).

Segon. Que l'esmentada finca està situada en sòl urbà del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada parcialment pel Projecte d'execució de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, en una superfície de 31,05 m2, qualificada en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló com a vial públic, d'acord amb l'homologació de la partida de les Solades aprovada pel Ple de la corporació en data 26 de març de 1998.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer. La Sra. JOSEFA i el Sr. Santiago, la Sra. Ana, la Sra. Elena i la Sra. MARIA-JOSÉ ALBIOL ESTELLER, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 31,05 m2 de la finca de la seua propietat (en tot cas, la superfície necessària per a l'execució d'aquesta via amb una amplada de 14 metres), situada a la partida de les Solades de Benicarló, referència cadastral 1468315BE8716N0001UT, que està afectada pel Projecte d'execució de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. La Sra. JOSEFA i el Sr. Santiago, la Sra. Ana, la Sra. Elena i la Sra. MARIA-JOSÉ ALBIOL ESTELLER es reserven sobre la parcel·la edificable de la seua propietat, el total aprofitament de l'àrea de repartiment uniparcel·lària en sòl urbà, definida en l'art. 55.2 c) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Tercer. Si finalment s'obté la porció de terreny d'aquesta parcel·la destinada a l'execució de la carretera Benicarló-Peníscola per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament s'ha de reservar a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció i s'ha de procedir a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat, fent efectiu aquest aprofitament en el moment que es demane la llicència sobre la parcel·la en què s'ha de materialitzar aquest aprofitament.

Quart. L'Ajuntament de Benicarló ha de restituir, a càrrec del Projecte d'execució de la carretera, totes les edificacions i plantacions que puguen estar afectades en el desenvolupament del projecte, en les condicions en què es troben en aquest moment, per ubicar sobre el sòl cedit. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió, ja siguen notarial o de qualsevol índole, són a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Segon. Comunicar aquest acord als departaments de Patrimoni i Intervenció municipals, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 15é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER AL CONDICIONAMENT MITJANÇANT L'ASFALTAT DE LA PLAÇA DEL MESTRE SERRANO, PASEIG MARÍTIM I AV. DEL MARQUÉS DE BENICARLÓ (ZONA FRONT AL MORRONGO), AV. DEL PAPA LUNA (FRONT AL PARADOR) I CARRER DEL COMERÇ. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 18 d'octubre de 2010.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a manifestar que és evident que en aquests 92.253,58EUR per enquitranar tots estos carrers no n'hi ha prou. Considera que que s'estan posant pedaços més o menys amples d'algunes zones. És per això, que el grup municipal del Bloc, suposant que l'equip de govern està treballant en els pressupostos de l'any 2011, agrairien que es recollira una quantitat prou ampla per enquitranar els molts carrers de Benicarló que tenen molta falta i necessitat. Pensa que així no tornarà a passar que només s'enquitrane un troç i es podran fer carrers complets. Per tant, torna a insistir que agrairíem que ho tingueren en compte de cara a l'elaboració dels pressupostos del 2011. Per altra banda, matisa que la plaça del Mestre Serrano no existeix.

Seguidament, pren la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal del Partit Popular, per tal d'indicar que, evidentment, ha estat un error. Per altra banda, diu que està clar que hi ha molts de carrers per arreglar i s'estan prenent les mesures adients per tal de arreglar-los adequadament. Pel que fa a la resta, està totalment d'acord.

En un segon torn, el senyor Guzmán indica que la plaça a la qual es refereix és la del Doctor Pera. Per altra banda, el que volia saber era si és tot el carrer Mestre Serrano o només un tros. Explica, a més, que com ja li han dit que és tot el carrer Mestre Serrano, doncs ja està clar. A més, diu que entén que és evident que és un error d'algú.

Finalment, l'alcalde manifesta que el carrer Mestre Serrano es fa tot i és evident el deteriorament d'aquest carrer. Per altra banda, indica que, en referència al Morrongo i Parador, va des de la baixada del Port fins a la rotonda de l'avinguda del Papa Luna.

Examinat el projecte Memòria valorada per al condicionament mitjançant l'asfaltat de la plaça del Mestre Serrano, passeig Marítim i avinguda del Marquès de Benicarló (zona enfront del Morrongo), avinguda del Papa Luna (enfront del Parador) i carrer del Comerç en la població de Benicarló, redactat per l'enginyera tècnica d'Obres Públiques Municipal, Beatriz González Porcar, el juliol de 2010, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat total de 92.253,58 euros, IVA inclòs (78.181 euros sense IVA).

Vist l'informe del viceinterventor d'aquest Ajuntament, de data 18 d'octubre de 2010.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar el projecte de Memòria valorada per al condicionament mitjançant l'asfaltat de la plaça del Mestre Serrano, passeig Marítim i avinguda del Marquès de Benicarló (zona enfront del Morrongo), avinguda del Papa Luna (enfront del Parador) i carrer del Comerç en la població de Benicarló, redactat per l'enginyera tècnica d'Obres Públiques Municipal, Beatriz González Porcar, el juliol de 2010, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat total de 92.253,58 euros, IVA inclòs (78.181 euros sense IVA).

Segon. Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer. Contra aquest acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu un recurs de reposició davant el Ple d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que regula l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.

PUNT 16é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 18 D'AGOST DE 2020, D'APROVACIÓ DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER DELS TERRERS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data, relativa a la proposta de ratificació del Decret d'Alcaldia de data 18 d'agost de 2010, amb la part dispositiva que diu literalment:

«Primer. Avocar les facultats delegades al tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el Sr. Cuenca Caballero, per Decret d'Alcaldia de data 19 de juny de 2007, per raons d'índole social, donada l'absència del titular per vacances, per a la resolució del present expedient.

Segon. Aprovar el Projecte d'urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a 169.545,43 euros (200.063,61 euros IVA inclòs).

Tercer. Sol·licitar a la Diputació Provincial de Castelló la inclusió de les obres contingudes en el Projecte d'Urbanització d'un tram del carrer dels Terrers de Benicarló al Pla Provincial de Cooperació a les Obres i Serveis de competència municipal per a l'any 2011.

Quart. Comprometre's a realitzar una aportació econòmica en la quantia que resulte de l'aprovació del Pla, que en cap cas ha de ser inferior al 60% de l'import del projecte.

Cinqué. Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme o qui legalment el substituïsca, per a firmar tots els documents que siguen necessaris per executar el present acord.

Sisé. Proposar al Ple la ratificació de la present Resolució en la primera sessió que tinga lloc.

Seté. Ordenar la publicació de l'acord d'aprovació del projecte tècnic en el Butlletí Oficial de la Província.

Vuité. Contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació. Així mateix, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que regula l'art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que es puga exercir qualsevol altre recurs que s'estime oportú.»

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que el seu grup està totalment d'acord amb la proposta, perquè puga entrar en els pans provincials i que, com que saben que, de moment, l'Ajuntament no disposa dels terrenys necessaris per a poder urbanitzar-los, els agradaria que feren la modificació corresponent d'aquests terrenys, perquè el que avui en dia és terreny no urbanitzat, pogués passar a urbà i, a partir d'ací, aquests terrenys foren solars com cal, dotats d'aigua, llum i clavegueram, la qual cosa significaria que els diners que ens gastarem allí, no foren diners tirats, sinó que serien aprofitats, perquè seria una cosa per a sempre. Considera que si no ho fan això, seria una manera provisional i tornarem a estar en una cosa pareguda a Corts Valencianes III. Pensa que gastar-se uns diners per a urbanitzar provisionalment aquell tros i, dins d'uns anys, trencar tot allò per a tornar-ho a fer és perdre o malbaratat uns diners que són de tot Benicarló.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per a contestar al Sr. Guzmán, dient-li que ell sap que eixe carrer dels Terrers estava dins del Pla Especial, on s'ubica el Centre Integrat que s'està acabant en aquests moments. En el seu moment, es va llevar l'eixida d'eixe carrer. Explica, però, que ara han de donar-li una solució. Considera que no poden estar esperant que s'urbanitze tot el sector de la partida de Sanadorlí, perquè aleshores s'originaria un problema gran consistent en el fet que es posaria en marxa eixe Centre Integrat i la gent entraria per un vial i no tindria sortida. Per tant, defensa que cal preveure la sortida a través del carrer de Peníscola. Per altra banda, indica que la partida de Sanadorlí serà un sector conflictiu d'urbanitzar perquè és una zona on s'ha construït al llarg de molt de temps i tots els promotors que han vingut i se'ls ha proposat, no estan per la labor. Per la qual cosa, haurà de ser l'Ajuntament el que ho faça.

En un segon torn, el Sr. Guzmán manifesta que ja entén que tot el sector Sanadorlí és molt complicat d'urbanitzar ara, però potser es podria fer alguna modificació. Per altra banda, li demana al Sr. Cuenca que no pose en la seua boca coses que ell mateix no ha dit ni ha volgut dir.

Finalment, el Sr. Cuenca, conclou el debat, dient que, efectivament, el que el Sr. Guzmán ha dit és que eixe cost que tindrà l'Ajuntament es podria carregar al sector quan es desenvolupe i, al mateix temps, el Sr. Guzmán sap que eixe sector no es desenvoluparà en molts d'anys, per la qual cosa per part de l'equip de govern s'intenta resoldre el problema que es té actualment i això és el que s'està fent.

Finalitzat el debat, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda ratificar el contingut de l'esmentat Decret en els termes en què ha estat redactat.

PUNT 17é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EMISSIÓ DE L'INFORME MUNICIPAL A LA SOL·LICITUD DE DIC, FORMULADA PER LA COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO, S.S. COOP. V. PER A LA INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI A LA PARTIDA DELS CLOTALS. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 15 d'octubre de 2010.

Relació de fets

I. Vist l'escrit de data 20 de setembre de 2010, amb registre d'entrada en aquest Ajuntament número 15066, de 22 de setembre de 2010, remès pel Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge , mitjançant el qual es comunica la sol·licitud realitzada per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, S. COOP. V. de declaració d'interès comunitari per a la instal·lació d'una estació de servei, a la partida dels Clotals, polígon 22, parcel 77, sòl no urbanitzable del terme municipal de Benicarló, i es demana la emissió del corresponent informe municipal.

II. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de 27 de setembre de 2010, que diu literalment:

«Que el Servei Territorial d'Urbanisme ha demanat l'emissió d'un informe municipal referit als aspectes de l'art. 33.1 I 38.1 de la LSNU, 10/2004, de la Generalitat Valenciana, sobre sòl no urbanitzable, i que s'ha procedit a estudiar l'expedient i s'ha arribat a les següents conclusions:

Es tracta de la sol licitud de Declaració d'Interès Comunitari per a la implantació d'una activitat de caràcter terciari en sòl no urbanitzable, nivell 3. Concretament, es tracta d'instal·lar una estació de servei per a subministrament i carburant al públic en general. A l'activitat principal se li annexa la de rentat de vehicles en règim d'autoservei.

A. PONDERACIÓ DE REQUISITS ARTICLE 33.1 I 38.1 LSNU

POSITIVA VALORACIÓ DE L'ACTIVITAT SOL·LICITADA.

L'activitat que es pretén implantar està regulada en el PGOU de Benicarló mitjançant la modificació d'aquest, núm. 19 "Regulació Urbanística per a la implantació de subministraments de carburants". En aquesta normativa es regula la possibilitat d'implantació de les estacions de subministrament de carburant per referència als articles 8 i 14 de la Llei del Sòl no Urbanitzable 4/1992, de 5 de juny, de la Generalitat Valenciana. Aquesta regulació, en haver estat substituïda aquesta legislació per la Llei 10/2004, ha d'entendre's referida a la regulació d'aquests usos establerta en aquesta segona Llei.

Per tant, la compatibilitat de la implantació d'aquest ús en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló està condicionada per la possibilitat que aquesta legislació establisca per a la seua implantació.

D'altra banda, la modificació de diversos articles del Pla General per la qual s'adapta aquest a la legislació urbanística autonòmica, estableix a l'article 202 que són incompatibles en el sòl no urbanitzable aquells usos no previstos en la legislació sobre sòl no urbanitzable valenciana .

Ja que la legislació esmentada inclou entre els usos terciaris autoritzables mitjançant la Declaració d'Interés Comunitari, en l'article 27, les estacions de subministrament de carburants i àrees de servei de les carreteres quan no estiguen expressament delimitades pel planejament o l'ordenació de la via, es podria entendre que, llevat que es considere que aquesta definició implica la necessària ubicació en una carretera, la implantació d'aquesta estació sí resultaria compatible en el sòl no urbanitzable a la vista de la confrontació amb un polígon industrial de fàcil accés des de la CV-135.

L'activitat sol·licitada, d'altra banda, té com a objectiu, entre d'altres, el de donar servei complementari als socis de la cooperativa, de les instal·lacions de la qual es troba pròxima, considerant que aquesta activitat pot, en poder-se considerar activitat complementària de les instal·lacions de la societat agrícola promotora, ser valorada positivament en facilitar el funcionament d'aquesta i evitar així el trànsit de vehicles agrícoles per vies de caràcter urbà o interurbà.

NECESSITAT D'EMPLAÇAMENT EN SÒL NO URBANITZABLE.

La implantació en sòl no urbanitzable es justifica sobre la base de la inexistència de solars vacants en el sòl urbà, a la zona del polígon industrial en el qual es troba la cooperativa agrícola a la qual es pretén donar servei, a distàncies superiors a les establertes en la normativa municipal (500 m entre estacions).

INCIDÈNCIA DE L'ACTIVITAT EN EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE ECONÒMIC I SOCIAL, EN EL MEDI NATURAL I EN LES XARXES DE INFRAESTRUCTURES O SERVEIS PÚBLICS EXISTENTS.

No hi ha una incidència, segons l'opinió d'aquest tècnic municipal, sobre la sostenibilitat del desenvolupament econòmic. La implantació de l'activitat no modifica la situació actual. No obstant això, el caràcter de servei complementari de les instal·lacions de la cooperativa permetria una millora en el seu funcionament, la qual cosa, en ser un punt de gran importància econòmica en l'àmbit agrícola benicarlando, redundaria així en un millor desenvolupament econòmic del camp del municipi.

El medi natural no es troba afectat en tractar-se d'una implantació en sòl no urbanitzable no protegit, per tant, es troba, en l'actualitat, improductiu.

La implantació de l'activitat, per la seua ubicació confrontant amb el polígon industrial, no té incidència sobre les infraestructures i serveis existents en el territori, ja que utilitza les mateixes ja existents en el polígon esmentat. L'accés es realitza per un camí rural asfaltat amb capacitat suficient per absorbir el trànsit dels vehicles.

RACIONAL UTILITZACIÓ DEL TERRITORI.

El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló estableix entre els usos compatibles en sòl no urbanitzable els previstos per les pròpia legislació autonòmica sobre la matèria. Això és així en base a una modificació puntual del pla que harmonitzava la normativa urbanística a la legislació vigent.

Es considera, per això, que la implantació no altera l'ús racional del territori, analitzat des de l'òptica del planejament vigent.

D'altra banda, l'esborrany de concert previ per a la revisió del PGOU ha previst per a la zona on es pretén implantar aquesta nova activitat un àmbit de desenvolupament industrial, ampliació de l'actual polígon, de manera que la implantació de l'activitat podria quedar integrada en el futur desenvolupament.

D'acord amb això, no es considera que la implantació de l'activitat sol·licitada, en el punt concret d'implantació previst, siga inoportuna des del punt de vista de la correcta vertebració del territori.

B. ESTIMACIÓ DEL CANON D'APROFITAMENT.

Per al càlcul de l'aprofitament, l'article 34 LSNU estableix que aquest s'estima per quantia corresponent al cost econòmic que es derivaria de la transformació d'un sòl urbanitzable per a l'obtenció d'una parcel·la de superfície, ús i aprofitament equivalent a la vinculada per la declaració.

D'acord amb el que estableix el Decret Llei 2 / 2010, de 28 de maig, del Consell de mesures urgents per agilitzar el desenvolupament d'activitats productives i la creació d'ocupació, s'ha produït la derogació de l'Ordre de 3 de novembre de 2008 reguladora del càlcul del cànon per declaracions d'interès comunitari, remetent, en aquests casos, al propi Ajuntament per fer propostes motivades per la determinació de la quantia d'aquest cànon, a cada expedient de tràmit de DIC.

En data 28 de juny de 2010, es redacta un informe amb una proposta d'aplicació de mòduls per a l'estimació del cànon de les diferents activitats que puguen obtenir una DIC. Sobre la base d'aquest, el cànon estimat per a l'activitat que es demana, és:

 • Edificació

 • Repostatge

 • Rentat

  60m2

  144m2

  123m2

  30EUR/m2

  9.810EUR

 • Dipòsit enterrat

  179m2

  17EUR/m2

  3.043EUR

 • Vialitat i aparcament

  1.516m2

  17EUR/m2

  25.772EUR

  Total

  38.625EUR

La persona interessada demana la reducció el cànon d'aprofitament al 50% per tractar-se d'una activitat que, segons la persona interessada, generarà ocupació, d'acord amb el Decret Llei 2/2010 esmentat.

C. TERMINI DE VIGÈNCIA.

La sol·licitud s'estima un termini de 30 anys. No s'aporta justificació.

Aquest termini és el màxim possible segons la legislació urbanística.

Per tot això, s'informa FAVORABLEMENT la sol·licitud presentada, perquè es tracta d'una activitat que complementa les instal·lacions que la Cooperativa Agrícola Sant Isidre, que no produeix impacte sobre el medi natural sobre el qual se situa i no afecta negativament el desenvolupament racional del territori:

Cànon d'urbanització: 38.625 EUR Es demana reducció del cànon al 50% per tractar-se d'una activitat susceptible, segons la persona interessada, de crear ocupació.

Termini de vigència: 30 anys. »

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Emetre un dictamen municipal favorable a la sol licitud de Cooperativa Agrícola Sant Isidre, S. COOP. V. de declaració d'interès comunitari per a la instal·lació d'una estació de servei, a la partida dels Clotals, polígon 22, parcel·la 77, sòl no urbanitzable del terme municipal de Benicarló, per tractar-se d'una activitat que complementa les instal·lacions de la referida cooperativa, no produir impacte sobre el medi natural sobre el qual se situa i no afectar negativament el desenvolupament racional del territori. Es fixa un cànon d'urbanització de 38.625 euros, i un termini de vigència de 30 anys. Tot això, de conformitat amb el que ha informat arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en data 27 setembre 2010.

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, als efectes previstos en els articles 33.1 i 38.1 de la Llei 10/2004, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, del sòl no urbanitzable.

PUNT 18é. DICTAMEN A LA PROPOSTA DE COFINANÇAMENT DEL PROJECTE "HADA, PER LA DIGNITAT DE LES PERSONES II", A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE DATA 16 DE SETEMBRE DE 2010, DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'IMMIGRACIÓ DEL MTIN. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada pel regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social de data 19 d'octubre de 2010, en relació al Projecte "HADA, per la dignitat de las persones II", pel qual s'ha sol·licitat una subvenció al Ministeri de Treball i Immigració.

En relació a la Resolució publicada al BOE, de 18 de setembre, relativa a la convocatòria de subvencions a municipis, mancomunitats de municipis i comarques per al desenvolupament de programes innovadors en favor de la integració d'immigrants, cofinançada pel Fons Europeu per a la integració de nacionals de tercers països, s'ha aprovat per Decret d'aquesta regidoria de data 6 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de subvenció per al Projecte "HADA, per la dignitat de les persones II", com a programa d'atenció a necessitats específiques de les dones i joves immigrants per contribuir a millorar les seues capacitats afavorint les seues condicions sociolaborals.

Per complir l'article 3.1.b de la Resolució per la qual es convoquen aquestes subvencions, cal acreditar la aportació de l'Ajuntament de Benicarló d'almenys el 25% del cost total del programa.

En l'Informe de la coordinadora de Serveis Socials emès en data 6 d'octubre es detallen els conceptes generals del projecte i els detalls de finançament.

En data 14 d'octubre el viceinterventor municipal emet un informe sobre el cofinançament de l'esmentat Projecte amb el resultat de fiscalització favorable, amb la condició que aquesta s'aprove pel Ple i que es consigne obligatòriament la quantitat a aportar en el pressupost de 2011.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Benestar Social, el dictamen de la Comissió Informativa de Benestar Social i per unanimitat dels membres assistents, acorda aprovar el compromís d'habilitar crèdit suficient en el pressupost d'aquesta Entitat Local per a l'exercici 2011, per la quantitat de 19.097,00 EUR, per al desenvolupament del Projecte "HADA, per la dignitat de les persones II", per al qual s'ha demanat la subvenció.

PUNT 19é.- Moció del grup municipal BLOC- Se sotmet a consideració del Ple de la corporació, la justificació de la urgència corresponent a la moció presentada pel Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, referida a la tramitació de la iniciativa legislativa popular que ha de garantir les emissions de TV3 al País Valencià.

En primer lloc, l'alcalde indica que el Sr. Guzmán té tot el dret del món de presentar en el Ple qualsevol moció, però els hagués agradat que l'hagueren presentat en Junta de Portaveus. Per altra banda, des de que ell és alcalde no recorda que s'haja actuat així com es fa ara.

En segon lloc, el Sr. Guzmán indica que qualsevol grup té el dret i la possibilitat en el moment en què comence el Ple a presentar una moció. Aquesta no està registrada com altres que s'han fet i això ha sigut motiu de polèmica en altres ocasions, ja que quan tractaren temes de repercussió local, s'haurien de presentar a la Junta de Portaveus i, per altra banda, quan no foren sobre temes locals i superaren aquest àmbit local, es podrien presentar en el moment que es considerara convenient. En aquest punt, pregunta al Sr. Sànchez Martí, representant del grup municipal socialista, si el que està dient és o no és cert.

Continua dient que aquesta moció l'han presentada perquè es tracta d'una iniciativa legislativa popular, la qual segons la Llei requereix cinc-centes mil firmes i aquesta supera les sis-centes cinquanta mil firmes. La moció és del següent tenor literal:

«El Govern Espanyol recentment ha refusat la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Televisió Sense Fronteres que havia de garantir les emissions de TV3 al País Valencià. El govern espanyol al·lega que "no presta conformitat a la seua tramitació" perquè l'aprovació de la ILP "tindria com a conseqüència un augment dels crèdits pressupostaris". Acció Cultural del País Valencià (ACPV) havia presentat al Congrés espanyol 650.000 signatures favorables a la ILP, que necessitava un mínim de 500.000 firmes vàlides per tirar endavant. És la primera vegada a la història que el govern espanyol impedeix que una ILP amb les signatures requerides arribe al congrés.

Segons fonts de la Moncloa el veto no era a les emissions de TV3 al País Valencià, perquè es podrien fer realitat si el govern de Francisco Camps s'avingués a signar un conveni amb la Generalitat. Per contra, apunten, si s'arribés a aprovar la ILP obligaria l'Estat a crear un nou múltiplex perquè la ILP, afirmen, pretenia utilitzar un espai de banda ampla que l'executiu preveu destinar la televisió per a mòbils, l'anomenat divident digital.

Arran del comunicat que s'ha fet arribar a Acció Cultural del País Valencià, la Mesa del Congrés ha demanat explicacions al govern espanyol per haver denegat la tramitació de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Televisió Sense Fronteres que havia de garantir les emissions de TV3 al País Valencià.

Moltes d'aquestes signatures són de gent de la nostra comarca i més en concret de la nostra ciutat, atés que la campanya per recollir signatures va tenir molta repercussió al nostre territori.

Pels motius adés exposats, el grup municipal del BLOC proposa al Ple de l'Ajuntament de Benicarló per a la seua consideració, discussió i aprovació, si s'escau, el següent

ACORD

Primer. Que l'Ajuntament de Benicarló inste el govern espanyol a tramitar la Iniciativa Legislativa Popular que ha de garantir les emissions de TV3 al País Valencià.»

Seguidament, el Sr. Sànchez Martí, per al·lusions, indica que sent alcalde el Sr. Mundo, es va arribar a un pacte per part dels portaveus, el qual consistia en què si la moció tenia que vore en l'àmbit local es portaria a la Junta de Portaveus i si superava aquest àmbit, es presentaria quan es considerara oportú.

A continuació, l'alcalde diu que no vol entrar en polèmica i que avui el Sr. Mundo no és alcalde, és regidor.

El Sr. Sànchez recorda al senyor alcalde que aquest pacte es va fer sent el Sr. Mundo alcalde i el que no pretén, en cap moment, és que assumisca coses anteriors.

Finalment, l'alcalde diu que en esta legislatura es va dir que les mocions es portarien a la Junta de Portaveus. No obstant això, indica que el grup municipal popular donarà suport a la moció presentada i ressalta la possibilitat que l'hagueren pogut firmar tots els grups municipals, perquè quan hi ha una ILP que supera les firmes, cal enviar-la on toque, perquè així ho marca la Llei.

En conseqüència, la corporació, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la urgència de la moció presentada pel portaveu del grup municipal del Bloc.

Seguidament, el Sr. Guzmán agraeix el suport i manifesta que per part del seu grup no hi ha cap inconvenient de modificar-la i enviar-la firmada pels tres grups municipals, si el partit socialista així ho considera.

El Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, indica que no han tingut temps d'estudiar la moció en profunditat, però que creu que esta proposta es basa en la competència que té cada comunitat a l'hora de difondre les seues pròpies televisions autonòmiques i, per tant, no entén que l'obligació de fer arribar més enllà de l'àmbit autonòmic siga de l'Estat. Respecta que siga una ILP i defensa el dret de tothom a la informació i a la difusió d'eixa informació, però que vaja més enllà de les seues competències, no ho entén. Indica que aquí no hi ha la voluntat del govern valencià de deixar que TV3 entre dins del territori valencià. Per tant, el grup socialista donarà suport a la moció, fent aquesta matisació.

A continuació, l'alcalde diu que el que s'està tractant és una moció per tal que se tire endavant una ILP, ja que el govern central no ho ha fet.

De nou, fa ús de la paraula el Sr. Escuder per a dir que està parlant de la moció i que és un tema de competències, que un no vol assumir i es vol que les assumisca un altre. Per tant, les coses s'han de situar en els seus justos termes.

Finalment, l'alcalde conclou el debat indicant que les iniciatives legislatives populars són competència del Govern d'Espanya.

Sotmesa la moció a votació, la corporació, per unanimitat dels membres assistents, s'acorda aprovar el contingut de la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 20é.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE SETEMBRE DE 2010 AL 15 D'OCTUBRE DE 2010. Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de setembre al 15 d'octubre de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 21é.- DACIÓ DE COMTPE DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 20 D'OCTUBRE DE 2010, RELATIU A LA REVOCACIÓ I DELEGACIÓ D'ATRIBUCIONS EN MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL. La corporació queda assabentada del contingut del Decret d'Alcaldia de data 20 d'octubre de 2010, en virtut del qual es revoca la delegació atorgada en matèria de Benestar Social atorgada al regidor Pedro Joaquín García Bautista i es delega l'esmentada delegació a favor de la regidora Shara Vallés Burriel.

PUNT 22é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES DE DIVERSOS ORDRES JURISDICCIONALS. La corporació queda assabentada del contingut de la Sentència núm. 466, de data 9 de juliol de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en virtut de la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat pels senyors Agustín Moya Aicart i Maria Concepción Gaya Vicente, contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló de data 29 de maig de 2008, per tindre per objecte un acte de tràmit no susceptible d'impugnació en estar tramitant-se davant el Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa de Castelló l'expedient d'expropiació forçosa, Taxació Conjunta, dels béns afectats per l'execució del Projecte del passeig Marítim Sud de Benicarló, sense que procedisca fer expressa la imposició de les costes processals causades.

PUNT 23é.- PRECS I PREGUNTES.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per a manifestar que per tal de ser repetidor i repetitiu, ja que les coses no els han arribat, indica que fa almenys sis mesos van demanar en aquest Ple que se'ls passara l'inventari del patrimoni local del sòl, cosa que aquest Ajuntament ha de tenir per obligació legal i que el grup socialista vol veure, ja que té uns usos i una destinació marcada per norma.

En segon lloc, la Sra. Romero Gadea, representant del grup municipal socialista demana saber qui fa i revisa les senyalitzacions turístiques que s'acaben d'instal·lar al municipi. I si és que ningú, abans de col·locar-les, doncs considera que molestar-se a mirar-les.

A continuació, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, formula dues preguntes:

Primera: Com és que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demana a este Ajuntament un informe sobre els vessaments d'aigües residuals a la rambla d'Alcalà, provinents d'un centre geriàtric, quan, segons vostés, tot estava en ordre i les analítiques no presentaven cap irregularitat?

En aquest punt, el senyor alcalde informa a la corporació que avui mateix li ha arribat per correu l'autorització de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer al vessament d'aigües depurades del Centre Savia a la rambla d'Alcalà.

Segona: En la línia que comentava la companya Ángeles, recentment s'han instal·lat uns cartells d'informació general i uns altres d'informació patrimonial de la nostra ciutat, cartells que pel seu disseny, pel seu contingut, per les seues errades ortogràfiques i per la seua ubicació no són dignes per a una ciutat com Benicarló. Per això els preguntem si pensen depurar responsabilitats per cadascun dels aspectes que les he indicat i si pensen demanar a la Generalitat, si és que és ella la responsable, que els retiren i ens presenten uns cartells més acords als nostres dies, sense errades i posteriorment més ben ubicats per part de la regidoria corresponent.

L'alcalde informa que les errades no són tals, perquè això hi ha que aclarir-ho ben clar. Si miren, només ha passat en un panell i està l'espai on no ha aparegut la lletra. És a dir, que ha sigut un problema de la planxa al gravar. Per això, demana al Sr. Guzmán que no diga que és un problema ortogràfic, perquè no ho és. Explica que ha sigut una errada d'impressió de la planxa i l'empresa ho va veure i ho va retirar i només ha passat en un panell.

Seguidament, la Sra. Iruretagoyena informa que dimecres per la tarde es van donar compte i dijous pel matí es va comunicar a l'empresa perquè ho arreglaren. Diu, a més, que, si volen, poden passar-se pel Departament de Turisme i ho veuran. En aquest sentit indica que l'empresa té un problema i ells s'han fet càrrec de les faltes d'ortografia i de la resta. Afegeix que és culpa d'ells i que han assumit la responsabilitat i ho han canviat. De fet, explica que ara ja està canviat. Pel que respecta a la ubicació, això s'ha tractat tant amb el Departament de Medi Ambient, com amb el de Policia i Turisme.

L'alcalde matisa que de falta d'ortografia no n'hi havia cap, que ha sigut un error de la planxa d'impressió a l'hora de la gravació. Concretament s'havia deixat d'imprimir una lletra i ara ja està arreglat.

Arribat aquest punt, el Sr. Guzmán manifesta que són errades per una falta de revisió abans de posar una cosa al públic, una cosa tan important com uns cartells, però pel que es refereix al disseny, al contingut dels cartells i a la ubicació, per més que li diga que s'ha parlat en Medi Ambient amb eixes tres àrees que s'ha comentat, ell considera diré que el disseny té tela marinera. Per al grup municipal del Bloc ha estat horrorosa, com l'equip de govern els va dir de la palmera en el seu dia. Considera que si eixe contingut s'ha de veure des de dalt d'un cotxe, ja l'han vist, i si eixe contingut l'han de veure caminant, el cul de les persones pot anar de cul també, perquè els cotxes se'ls enduran perquè estan a la voreta i cal baixar a l'asfalt on estan els cotxes circulant. Per tant, no sap quina ubicació s'ha triat. Si s'ha parlat amb les tres regidories que s'ho facen mirar els tres regidors. Per altra banda, pensa que la ubicació deixa molt que desitjar i per això deien si pensaven demanar a algú responsabilitat i si tot això es modificarà i es millorarà.

La Sra. Iruretagoyena aclareix que la veritat és que encara no s'ha acabat. S'està acabant de concretar tot, així com la ubicació. Manifesta també que el disseny és el que han estat treballant els tècnics i no els polítics dels tres departaments abans esmentats i, a més, matisa que si hagueren volgut, podien haver vist tota la informació existent de tot el que anava a fer-se, tant a nivell informatiu com el que anaven a ser senyalitzacions i la resta. Considera, a més, que cadascú té el seu gust i que ara s'està acabant de concretar i si hi ha alguna cosa que ells creuen millorable, serà benvinguda per a poder millorar-ho tot.

Finalment, l'alcalde informa que els panells els ha fet una empresa de Benicarló.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.20 hores. En dono fe.

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 29 d'octubre de 2010