Ple ordinari núm. 14/2010, de 30 de setembre.

30/09/2010

JESÚS HERNÁNDEZ LAHERA, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària núm. 14/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 30 de setembre de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 14/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 30 DE SETEMBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 30 de setembre de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. Jaime Mundo Alberto

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. María Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari accidental: Sr. Jesús Hernández Lahera

Viceinterventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA NÚM. 13/2010, DE 19 D'AGOST. Per unanimitat dels assistents s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària núm. 13/2010, de 19 d'agost.

PUNT 2n.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DE FALLERA MAJOR I FALLERA MAJOR INFANTIL ANY 2011.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'escrit presentat per la Junta Local Fallera de data 9 de juliol de 2010, on proposen que la corporació municipal duga a terme els nomenaments de la fallera major, fallera major infantil i les seues respectives corts d'honor, les quals presenten les Falles de la nostra ciutat durant les Festes de Sant Josep, per a l'any 2011.

La corporació, de conformitat amb l'escrit de la Junta Local Fallera i el dictamen de la Comissió informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels assistens, acorda:

Nomenar com a:

Fallera Major Infantil de Benicarló 2011,

Laura Ancosta Vallés

Cort d'Honor Infantil 2011

Nayara Palazón Yebra

Mari Pau Marzal Masip

Mara López Esteller

Cassandra Gil Molpeceres

Alba Garriga Cornelles

Ariadna Mercader García

Mireria Caulas Trenzano

Paula Martinez Montaña

Laura Ferrer Cruz

Fallera Major de Benicarló 2011

Jessica Chaveli Sánchez

Cort d'Honor de la Fallera Major de Benicarló 2011

Elia Moya Cervera

Vicentica Camós Mengual

Sheila Hernandez Bayarri

Marta Muñoz Saura

Ana Bueno Robles

Celia Ruiz Arnau

Lucía Llorach Galindo

Paula Llorach Arrufat

Georgina Igual Alsina

Ana García Pastor

En primer lloc, pren la paraula l'alcalde per indicar que fa pocs dies que s'han acabat les festes patronals i ja encetem les festes falleres. Unes festes on participa la gent de Benicarló, que és la que fa el sacrifici. És per això que, en nom de la corporació, desitja a la Fallera Major Infantil, a la Cort d'Honor Infantil , a la Fallera Major i a la Cort d'Honor de la fallera major per a l'any 2011 un any ple de joia i de felicitat. Al mateix temps, desitja a Pedro, com a president de la Junta Local Fallera, el millor. Finalment, acaba dient a totes les falleres que disfruten arreu on vagen a representar a Benicarló durant tot l'any que ve.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DISTINCIÓ A MOSSÈN TOMÀS LLORACH.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de l'Alcaldia en funcions de data 10 de setembre de 2010 relativa a la trajectòria i a la implicació emocional que ha tingut durant tota la seva vida el Sr. Mossèn Tomàs Llorach.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per indicar que la posició del seu grup serà l'abstenció. A més, recorda que el dia 24 d'agost, dia de Sant Bertomeu, a la Missa Major es va assistir a un acte insòlit on va pujar el senyor alcalde a l'altar major per tal de fer un anunci populista, aprofitant-se dels sentiments de la gent. Per altra banda, el seu grup entén que el senyor alcalde no ha actuat amb honestedat, perquè el millor homenatge que se li podia fer a mossèn Tomàs era des de la unanimitat de tots els grups polítics. Per tant, volen mostrar la seua protesta i el més enèrgic rebuig a la seua forma d'actuar.

En segon lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que el seu grup no està d'acord amb aquest plantejament. No accepten ni compartixen la seua forma totalitària de manar a la ciutat, perquè el grup municipal popular no governa, sinó que mana. Recorda que el senyor alcalde ha dit en diverses ocasions que estes situacions s'haurien de fer i que haurien de ser consensuades amb els grups, igual que pensa el grup municipal del Bloc. No sabien si era per buscar l'aplaudiment popular, si perquè vénen les eleccions municipals, o per a contrarestar una mica la polèmica que s'havia creat respecte de la festivitat local el dia de Sant Bertomeu. Tampoc entenen com s'ha pogut portar això al Ple, quan en Comissió de Cultura només hi havia una full, mentre que en una altra Comissió de Cultura, quan els companys del grup socialista van portar una proposta de fer Fill Predilecte Joan Brusca, allí es va dir que calia fer un currículum i no sé quantes coses més, i passar-ho per Junta de Portaveus. Ara, en este cas, ni Junta de Portaveus ni res que ho puga avalar. Per altra banda, vol manifestar que el dia 27 de novembre de 2008, el grup municipal del Bloc va demanar la revisió del Reglament d'Honors i distincions d'este Ajuntament, proposta que tant l'alcalde com l'antiga regidora de Cultura van acceptar per a treballar-ho i arribar a un consens entre tots els grups. En aquest Reglament, en el cas de denominació de carrers i places, no figura res. Al mes de juny ens van presentar dues propostes més, que van ser aprovades, amb la qual cosa l'embolic es fa més gros. Amb aquesta situació hi ha persones que tenen un reconeixement i altres que tenen dos reconeixements per part d'este Ajuntament. Per això demanàvem i demanem la revisió d'aqueix reglament. Han passat dos anys i no han fet res per adaptar-lo a la situació actual. Amb la qual cosa resulta que hi ha ciutadans de primera i ciutadans de segona. Hi ha persones com mossèn Lajunta, Juan Manuel Marzal, Joan Brusca, José Palanques, Joaquín Olmos, Miguel Ochoa, Aurelio Camarero i el ministre Marcelino Domingo que tenen un reconeixement (carrer o una plaça) i, per altra banda, mossèn Lores, Fill Predilecte té un reconeixement, Fernando Peiró, Fill Adoptiu, un reconeixement, Luis Burgos, Medalla de la Ciutat, un reconeixement, Manel García Grau, nom de la Biblioteca, un reconeixement, el Dr. Coll, el marqués de Benicarló, Vicente Meseguer i el caporal Martín, fills adoptius i tenen un carrer o tindran un carrer, en total, dues distincions. El motiu és que no hi ha res al Reglament i, per tant, segons tenen més o menys amics, doncs un o dos reconeixements.

Continua la seua intervenció dient que no entenen a què ve tanta pressa. Temps abans, quan des d'Urbanisme o Governació hi havia necessitat d'assignar números als carrers, en la Comissió de Cultura es demanava que es fera una proposta. Ara com els anem aprovant per sistema, tenim persones pendents que algun dia se'ls obra un carrer. Per tant, mentre l'equip de govern mana, que no governa, i mentre el Reglament no es revise, el Bloc votarà en contra.

Seguidament, intervé l'alcalde per dir que quan se l'invita a parlar, ell parla. El senyor alcalde el dia de Sant Bertomeu va dir que en el pròxim Ple ho proposaria (no va ho proposar allí i diu que per comprovar-ho agafen la gravació), perquè hi havia peticions populars, ja que mossèn Tomàs va tindre una relació molt estreta amb entitats culturals, esportives i socials. Per altra banda, indica que s'estan mesclant carrers amb distincions (que si són de primera o de segona) i el que ací s'està parlant és de donar-li un nom a un carrer. Recorda que aquest Ple ha donat nom a carrers que no se sap quina relació tenen amb Benicarló, com ara la plaça d'Isabel de Villena, Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Pius XII. A Benicarló hi ha carrers que encara no tenen nom, per exemple a la partida de les Solades. Diu, per tant, que el que ells volen és que, a partir d'ara, comencem a reconéixer gent que ha sigut destacada ací a Benicarló, com per exemple mossèn Tomás, i no passa absolutament res. Conclou dient que han parlat del ministre Marcelino Domingo, ministre de la República i no passa res. Diu que s'estaven arreplegant firmes i ell va dir que ho proposaria al Ple, que és sobirà.

En un nou torn, pren la paraula el Sr. Sànchez Martí, representant del grup municipal socialista, per dir al senyor alcalde que no li ha respost al que li ha preguntat. Pensa que això és alçar polèmica. La polèmica no l'alça qui critica si no qui fa les coses mal fetes i, en este cas, qui fa les coses mal fetes és l'alcalde. Al Sr. Sánchez, li sembla bé que si el senyor rector el convida a parlar, que parle, però no creu que haja d'utilitzar l'altar per fer política. De fet, diu que l'alcalde va dir: «Mossèn Tomàs tindrà un carrer a Benicarló», davant mil feligresos i vint capellans, per buscar l'aplaudiment de tot el món, davant d'eixes declaracions. A més, afig que els escrits dels quals parla, no li'ls ha ensenyat, en canvi, els de Vicent Meseguer, sí que els he vist. Assegura que a ell li sembla bé que es reconeguen distincions a benicarlandos, que han passat per Junta de Portaveus, perquè el millor homenatge que se'ls pot fer és amb la unanimitat de tots els grups municipals, que són els polítics de Benicarló i que representen tota la ciutat de Benicarló.

En aquest punt, intervé el Sr. Guzmán per a dir que si el senyor alcalde haguera actuat correctament, potser, ni se n'haguera parlat. Diu que s'està parlant del funcionament, no és si és a una persona o a una altra i que l'alcalde afirmara que esta persona tindria un carrer a Benicarló i no és la forma d'actuar. Sembla que en el tema dels nomenaments i dels reconeixements el que estan fent és destacar-ne uns de primera i uns altres de segona. A més, el Reglament d'Honors i Distincions no s'ha revisat i hi ha associacions que des de l'any 2002 esperen per tindre més honors, com ara l'Associació dels Antics Alumnes de La Salle, la Confraria de la Buena Muerte, la Adoración Nocturna, la Penya València. Per tot això, el vot del seu grup serà en contra.

Finalment, conclou el debat el senyor alcalde dient que se va a seguir endavant amb la proposta, atès que té el suport de molta gent i no només de l'equip de govern. Per altra banda, indica que sempre que s'invita a parlar al senyor alcalde en algun lloc, ell ho farà i el dia de Sant Bertomeu es va dir que es proposaria al Ple de l'Ajuntament donar-li un carrer a mossèn Tomás i així s'està fent. Respecte al Reglament d'Honors i Distincions, està de tota la vida, per tant, quan estaven governant ells també l'hagueren pogut canviar i no ho van fer. Per acabar, vol manifestar que l'equip de govern intenta distingir les persones de Benicarló, els agrade o no, sempre que hi haja un suport de la gent, per tant, es porta a la Comissió Informativa per a dictamen i finalment al Ple per adoptar el corresponent acord. Per altra banda, explica que, de pressa, no n'hi ha cap.

Ateses les seues funcions de consiliari, conseller, assessor religiós i espiritual durant quasi 40 anys a la nostra ciutat a l'església de Sant Bartomeu.

La corporació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia en funcions i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, amb el vot favorable de 12 dels membres assistents, 7 abstencions -- representants del grup municipal socialista-- i 2 en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda denominar un carrer o una plaça amb el nom de Mossèn Tomàs Llorach.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DENOMINACIÓ DE CARRERS DE LA CIUTAT.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura de data 12 d'agost de 2010.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per dir que les propostes referides a Joan Brusca i Juan Manuel Marzal es van passar per Junta de Portaveus, abans d'anar a Ple. Considera que així és com es fan les coses, per unanimitat.

A continuació l'alcalde recorda al Sr. Sánchez que també van portar la proposta del Sr. José Palanques i el grup socialista, tot ser una petició popular, va votar en contra.

Seguidament, el Sr. Sánchez indica que ell li recorda l'obligació que té, és a dir, sotmetre-ho a Comissió Informativa i després a Ple. La llibertat que té el senyor Sánchez de vot, no té res a veure.

L'alcalde li manifesta que la segona intervenció no tenia res a veure amb la primera.

Finalment, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, incideix que s'està parlant del funcionament i, en este cas, el funcionament va ser el correcte, per la qual cosa tornen a demanar la revisió del Reglament d'Honors i Distincions perquè tant el senyor alcalde com l'anterior regidora de Cultura es van comprometre en aquesta Sala a fer això, per tant, no valen les excuses sobre que ja es podria haver fet abans. Així doncs, en aquest punt no tenen cap problema per votar a favor.

Ateses les noves construccions projectades al Projecte de Reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada Sector 7, de sòl urbanitzable, del PGOU de Benicarló, es fa necessari la denominació dels vials corresponents.

Atès que els carrers ja existents que es prolonguen en la seua trajectòria.

Atès que l'Ajuntament Ple en data 27 de novembre de 2008 i 25 de juny de 2009, acorda la denominació de carrers de nova obertura.

Atès que la zona descrita està vinculada a l'agricultura i que el Sr. Juan Manuel Marzal Caldés tingué el seu domicili en la zona descrita.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Denominar carrer de Madrid a la seua prolongació projectada.

Segon. Denominar carrer de Toledo a la seua prolongació projectada.

Tercer. Denominar av. del Maestrat a la seua prolongació projectada.

Quart. Denominar carrer d'Astúries a la seua prolongació projectada.

Cinquè.- Denominar carrer de Joan Brusca Beltrán al vial que rodeja la zona ED (Educativo-Cultural), des del carrer Astúries fins l'av. Maestrat.

Sisè. Denominar carrer de Juan Manuel Marzal Caldés al vial comprés entre la prolongació del carrer d'Astúries i el de nova denominació carrer de Joan Brusca Beltrán.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DE FUNCIONAMENT DEL CASAL MUNICIPAL.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura de data 12 d'agost de 2010.

Atès que la corporació municipal en sessió plenària de data 31 de gener de 1991 aprovà el Reglament Intern de Funcionament del Casal Municipal.

Atès que la remodelació del Casal Municipal ha comportat variacions respecte al nombre d'aules i el seu ús.

Per tal d'adequar el Reglament a les característiques actuals i donar cobertura a les diferents sol·licituds que es realitzen per part de la població, s'ha estudiat i elaborat un nou reglament adequat a les necessitats i serveis existents.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Intern de funcionament del Casal Municipal, amb el contingut següent:

CAPÍTOL I

OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ

ARTICLE I

L'objecte d'aquest Reglament és regular les normes i condicions d'organització, funcionament i ús del Casal de l'Ajuntament de Benicarló, situat al carrer de Sant Francesc, referit tant als espais polivalents com a les sales de reunions comunes i estances privades, utilitzades les diferents associacions i entitats culturals, esportives i recreatives d'aquest municipi.

ARTICLE II

El Casal Municipal, per a l'exercici de les seues activitats, compta amb els següents espais:

 • 3 sales de reunions comunes.

 • 1 sala per impartir cursos.

 • 8 sales per a ús privat associacions.

ARTICLE III

Cada associació/entitat podrà utilitzar algunes d'aquestes sales, si hi ha disponibilitat, quan ho necessite, prèvia sol·licitud al Departament de Cultura de l'Ajuntament, a efectes de poder coordinar i garantir la seua disponibilitat, sempre que l'Ajuntament no les necessite per a les seues pròpies activitats.

En cas de concurrència de dos o més sol·licituds té preferència la sol licitud que primer es presente en el Registre General de l'Ajuntament.

CAPÍTOL II

DE LES SALES DE REUNIONS COMUNES

ARTICLE IV

El Casal compta amb tres sales de reunions comuns (números 1, 4 i 12) que l'Ajuntament posa a disposició de les associacions/entitats, degudament registrades en el seu àmbit, que ho sol·liciten, un dia o diversos dies a la setmana, segons la disponibilitat, per a l'exercici de les seues activitats, mitjançant un torn que s'estableix cada any.

No poden realitzar-se reunions que comporten ànim de lucre, directament o indirectament.

ARTICLE V

1. Cada entitat/associació que ho demane ha de tindre una bústia de correspondència i un armari, en funció de les disponibilitats.

Cada associació/entitat ha de tindre les claus dels armaris i les bústies i les han d'entregar al Departament de Cultura quan deixen d'utilitzar-les, perquè altres associacions puguen disposar del material.

ARTICLE VI

Les claus de les sales han de dipositar-se al bar del casal, de manera que han de demanar-se i retornar-se a l'encarregat del casal, cada vegada que s'utilitzen les sales.

ARTICLE VII

Les sales quan no s'utilitzen han d'estar tancades i s'han de mantenir en perfectes condicions d'ordre i neteja.

ARTICLE VIII

1. Les entitats o associacions poden utilitzar les sales de reunió, segons el seu torn, durant l'horari comprés entre les 9.00 h i les 24.00 h.

2. L'Ajuntament té prioritat en l'ús i disponibilitat de les sales per a les seues activitats.

CAPÍTOL III

DE LES SALES PRIVADES

ARTICLE IX

1. El Casal Municipal disposa de 8 sales que l'Ajuntament pot posar a disposició temporal per a la utilització exclusiva de les associacions o entitats registrades que ho demanen i no disposen de seu, segons la disponibilitat.

2. En aquests casos, cada entitat o associació ha de disposar d'una clau de la sala.

L'encarregat del Casal ha de tindre una còpia de la clau per efectuar les tasques de neteja.

3. L'associació o entitat que utilitze en exclusiva una de les sales no pot cedir-la a cap altra associació/entitat per realitzar un acte, sense el consentiment previ del Departament de Cultura de l'Ajuntament.

CAPÍTOL IV

ARTICLE X

1. El Casal Municipal disposa d'una sala amb taules i cadires per impartir diferents cursos.

2. Preferentment s'ha d'utilitzar per impartir cursos de la Universitat Popular o de l'Ajuntament.

3. Les associacions poden utilitzar aquesta sala per impartir cursos, sempre que no la utilitze l'Ajuntament que en té prioritat i plena disponibilitat.

4. Així mateix, altres entitats privades hi poden impartir cursos formatius, previ informe del personal tècnic de Cultura, on s'hi ha d'estudiar i valorar aspectes com la demanda del curs, la repercussió mediàtica, el nombre de persones i col·lectius a qui va dirigit, etc.

5. No poden realitzar-s'hi cursos que comporten ànim de lucre directament o indirectament.

CAPÍTOL V

DISPOSICIONS COMUNES

ARTICLE XI

Les autoritzacions de les sales a les entitats/associacions són temporals i revocables en qualsevol moment.

ARTICLE XII

En cas de negligència o mal ús de les sales, l'Ajuntament revocarà automàticament l'autorització concedida.

ARTICLE XIII

Les entitats/associacions usuàries es corresponsabilitzen de l'ús i bon funcionament del mobiliari i instal·lacions.

No es pot col·locar o modificar cap element o instal·lació sense autorització prèvia del Departament de Cultura.

ARTICLE XIV

L'Ajuntament declina qualsevol tipus de responsabilitat per robatori, deteriorament o pèrdua del material que tinga cada entitat a les sales, als armaris o a les bústies.

ARTICLE XV

Com a mínim un cop l'any es convocarà una assemblea conjunta entre l'Ajuntament i les entitats usuàries beneficiàries, per revisar el funcionament de les instal·lacions del Casal i fer propostes de millora.

ARTICLE XVI

En cas que alguna entitat/associació decidisca deixar d'utilitzar les dependències del Casal Municipal com a seu social, ho comunicarà al Departament de Cultura de l'Ajuntament perquè es puga oferir el lloc vacant a altres entitats que ho demanen, a les quals se'ls atorgarà en funció de la disponibilitat que hi haja en el moment.

ARTICLE XVII

No es poden utilitzar les sales del Casal Municipal per a activitats amb ànim de lucre.

ARTICLE XVIII

L'Ajuntament es reserva el dret d'inspecció i supervisió de totes les instal·lacions, a través del regidor/a delegat/da competent o un funcionari/ària municipal, i a introduir a iniciativa pròpia les modificacions o variacions que per raons d'interès general considere oportunes per a l'òptim funcionament del Casal Municipal.

ARTICLE XIX

Tenen prioritat en l'ús del Casal Municipal totes les entitats que no tinguen seu pròpia.»

Segon. Sotmetre la modificació del Reglament del Casal Municipal a informació pública i audiència durant el termini de trenta dies, mitjançant anuncis al BOP i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes presentació de reclamacions i suggeriments.

Tercer. Publicar en el BOP, una vegada aprovat definitivament, el text íntegre del Reglament sense que entre en vigor fins que s'haja dut a terme aquesta publicació i hagen transcorregut el termini de quinze dies.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 6é.-PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2011 I DE LES FESTES ESCOLARS DEL CURS 2010/2011.-Es sotmet a consideració de la corporació la proposta d'Alcaldia de 24/09/2010, sobre modificació de les festes locals per a l'any 2011 i de les festes escolars del curs 2010/2011.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per manifestar que sembla que el senyor alcalde ha actuat d'una manera individual en aquest tema, a l'igual que en el tema del carrer de Mossèn Tomàs. El Sr. Escuder diu que l'equip de govern, amb l'excusa de conciliar la vida laboral i familiar, ja que en el mes d'agost la majoria d'empreses no treballen, i el fet que a molta gent els pareixia bé, volia de declarar no festiu el dia de Sant Bartomeu. A continuació, al pocs dies d'acordar-se en Ple aquesta decisió, la Unió de Comerços va recollir firmes per tal de no traure la festa local a Sant Bartomeu. És per això, que el grup socialista no entén les raons que han portat al senyor alcalde a canviar de decisió, si no és per pur electoralisme. A més, amb tot el respecte, li indica que no poden fer-se eixes propostes sense raonaments objectius, perquè s'estan prenent decisions que afecten els veïns del poble i determinats col·lectius, que sí que tenen molt present el tema de la conciliació de la vida laboral i familiar. Per altra banda, recorda que Benicarló es mereix més serietat i rigor en la presa de decisions polítiques.

En segon lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per dir que l'argumentació sobre aquest punt ja la va fer al Ple passat. En aquest moment, el seu grup està d'acord i únicament volen agrair al poble el suport del sentiment del poble, que per la seua idiosincràsia, posa en el tema de les festes, tot i que els agradaria que el també el donaren a altres temes que també són importants per al poble.

Seguidament, fa ús de la paraula l'alcalde per dir que, efectivament, coincideix amb el Sr. Guzmán en el sentit que també agrairia que la gent posés tant d'entusiasme en altres temes que són importants, a part de la declaració dels dies festius. No obstant això, indica que el seu parer és que el dia de Sant Bertomeu hauria de ser no festiu, però com que l'oposició considera que són dictadors i que manen i no governem, vol deixar constància que aquest és un exemple en el qual la voluntat de la gent aconsella que siga festiu i per això ho porten an aquest Ple per a declarar-lo festiu. Per altra banda, l'alcalde indica que curiosament en la Comissió de Governació el grup municipal socialista va votar a favor de declarar-lo no festiu.

De nou, torna a intervindre el Sr. Escuder per dir que la Comissió és informativa i que el seu grup voldria saber qui ha variat el criteri de l'alcalde en este sentit, si no és per pur electoralisme, perquè de raonament no n'hi ha cap.

En aquest punt, pren la paraula el Sr. Guzmán per ressaltar que no era la Comissió de Governació, sinó la de Cultura.

L'alcalde, efectivament reconeix el seu error i diu que de lapsus tots en tenim i que ara que se porta este tema a Comissió, segons el grup socialista és informativa. Finalment, es ratifica en el contingut de la seua intervenció anterior. A més, recorda que en el Consell Escolar es va parlar d'este tema i majoritàriament els pareixia bé la postura de declarar el dia de Sant Bartomeu no festiu i recorda al Sr. Escuder que no li parle d'alcaldades, perquè en els temps que e Sr. Escuder va ser alcalde, llevar un arbre i posar una falla a una plaça, possiblement va ser el mateix.

Per complir el que disposa l'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de juliol, (declarat vigent per la disposició derogatòria única del RD 1561/1995, de 21 de setembre) es proposà com a festes locals per a l'any 2011 els dies 17 de gener, festivitat de Sant Antoni i el 9 de maig, festivitat de Sant Gregori.

No obstant això, atesa la demanda de la ciutadania per continuar amb la celebració de Sant Bertomeu com a festa local de Benicarló, es proposa modificar l'acord Plenari de data 29 de juliol de 2010 i canviar el dia 17 de gener, festivitat de Sant Antoni, que es va acordar, pel dia 24 d'agost festivitat de Sant Bartomeu.

Així mateix, atès l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de data 22 de juny, on s'acordà la festa de Sant Antoni com a Festa Escolar sempre que no siga Festa Local acordada per l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Modificar l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en data 29 de juliol de 2010 i designar com a Festes Locals de l'any 2011 els dies 9 de maig, festivitat de Sant Gregori i 24 d'agost, festivitat de Sant Bartomeu.

Segon. Modificar l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple en data 29 de juliol de 2010 i designar com a festes escolars del curs 2010/2011, els dies 11 d'octubre de 2010, 17 de gener de 2011, festivitat de Sant Antoni i 18 de març de 2011, festes falleres.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ACORD SOBRE LA CESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UN PARC COMARCAL DE BOMBERS.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta de modificació del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 20 de setembre de 2010, en relació amb l'expedient PAT 2/2010 per a la cessió d'uns terrenys situats al Polígon Industrial el Collet, unitat d'execució número 3, solar que dóna i fita amb la carretera de Benicarló-Càlig, per tal de construir les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat.

Relació de fets

I. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 7.768, de data 10/05/10, pel qual el Consorci Provincial de Bombers (Diputació Provincial de Castelló) demana a aquest Ajuntament la cessió d'uns terrenys situats al Polígon Industrial el Collet, unitat d'execució núm. 3, solar que dóna i limita amb la carretera Benicarló-Càlig, per tal de construir les noves instal·lacions per al Parc de Bombers del Baix Maestrat.

II. Vista la provisió d'inici d'expedient del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 12/05/10.

III. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 9.430, de data 13/05/10, on aquest Ajuntament demana al Registre de la Propietat de Benicarló que expedisca una nota literal de la finca registral núm. 39312 i un certificat acreditatiu que aquest bé està degudament inscrit en concepte de patrimonial d'aquest Ajuntament.

IV. Vista la nota simple informativa de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 13 de maig de 2010, finca amb titularitat a favor de la mercantil Caigor, SL.

V. Vista la certificació acreditativa de la titularitat registral i càrregues de la finca registral núm. 39.312, expedida per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 14 de maig de 2010.

VI. Vist l'informe urbanístic, subscrit per l 'arquitecte municipal, de data 20/05/10, en què indica que els terrenys afectats no estan compresos en cap pla d'ordenació, reforma o adaptació, no són necessaris per a l'entitat local ni és previsible que ho siguen.

VII. Vista la certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca registral, de data 25/05/10.

VIII. Vista la còpia simple de l'escriptura d'acceptació de cessió unilateral gratuïta de terrenys, atorgada davant el Sr. Jesús María Gallardo Aragón, notari del Col·legi de València, el dia 25 de maig de 2010, amb número 676 de protocol, en la qual s'accepta la cessió de terrenys que ha efectuat la mercantil Caigor, SL a favor de l'Ajuntament de Benicarló de les finques registrals números 39.312, 39.313 i 39.314 de Benicarló.

IX. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni, de data 25/05/10.

X. Vist el Dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, de data 26 de maig de 2010.

XI. Vist l'acord adoptat per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10.

XII. Vist l'informe, subscrit pel viceinterventor, de data 16 de juny de 2010.

XIII. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 11.024, de 02/06/10, en el qual es remet a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) certificacions administratives dels acords adoptats per l'Ajuntament Ple, de data 27/05/10.

XIV. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 13.878, de 12/07/10, en el qual s'adverteix a la Diputació de Castelló (Secció de Patrimoni) l'existència d'un error en els esmentats certificats administratius.

XV. Vistes les notes simples informatives de les finques registrals número 39.312, 39.313 i 39.314, expedides per la registradora de la Propietat de Benicarló, la Sra. Maria Lorena Santamaria Ara, de data 30 de juliol de 2010, finques amb la titularitat a favor de l'Ajuntament de Benicarló.

XVI. Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 13.308, d'11/08/2010, pel qual el Consorci Provincial de Bombers de Castelló reitera la sol·licitud de cessió dels esmentats terrenys a favor del Consorci per a dur a terme la construcció de les noves instal·lacions del Parc de Bombers del Baix Maestrat.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i Patrimoni i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Procedir a la modificació de la cessió dels terrenys de titularitat municipal situats al Polígon Industrial del Collet de Benicarló a favor del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, per a la construcció d'un Parc Comarcal de Bombers a Benicarló.

Segon. Notificar la present resolució al Consorci Provincial de Bombers de Castelló i a la Diputació Provincial de Castelló (Secció de Patrimoni).

PUNT 8é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INICI DE NOU EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES.-Se sotmet a consideració de la Corporació el contingut de la proposta de la Regidoria delegada de l'Àrea de Contractació i Patrimoni de data 17 de setembre de 2010, en relació amb l'expedient 54/2009 per a la contractació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme municipal de Benicarló.

Relació de fets

Vista la proposta raonada de contractació que subscriu el tinent d'alcalde delegat d'Urbanisme i Medi Ambient, per a la contractació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme municipal de Benicarló, de data 8 d'octubre de 2009.

Vista la provisió d'inici d'expedient de contractació número 54/2009, que subscriu el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, de data 16 de novembre de 2009.

Vist el plec de clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i l'informe d'acompanyament que ha de regir aquesta contractació.

Vist l'informe de Secretaria de data 3 de desembre de 2009.

Vist l'informe del viceinterventor de data 15 de desembre de 2009.

Vist l'acord que adopta l'Ajuntament Ple, de 28/01/2010, pel qual s'aprova l'expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir en aquesta contractació.

Vist que el corresponent anunci de licitació s'envia a publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, l'11 de juny de 2010 i es publica el 15 de juny de 2010; es publica, així mateix, en el Butlletí Oficial d'Estat, el 30 de juny de 2010, i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, el 17 de juny de 2010.

Vist l'escrit amb registre d'entrada núm. 11.443, de 7 de juliol de 2010 i l'escrit amb registre d'entrada núm. 12.026, de 19 de juliol de 2010, pel qual el Sr. Gerardo Lázaro Clemente, en nom i representació de la mercantil JARDINES LÁZARO, SL, presenta al·legacions al plec de clàusules administratives que ha de regir aquesta contractació.

Vist el Decret de l'alcalde en funcions, de 19/07/2010, en el qual s'acorda suspendre el procediment de licitació relatiu a aquesta contractació.

Vist l'acord plenari, de 29/07/2010, en el qual s'acorda suspendre el procediment de licitació relatiu a aquesta contractació i anunciar aquesta suspensió en el Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el perfil del contractant.

Vist l'acord plenari, 29/07/2010, en el qual s'acorda estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Gerardo Lázaro Climent, en nom i representació de la mercantil JARDINES LÁZARO, SL, modificar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir aquesta contractació i publicar l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l'Estat, Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en el perfil del contractant.

Vist que el corresponent anunci de licitació s'envia a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el 5 d'agost de 2010, i que, així mateix, es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat, el 19 d'agost de 2010, i en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, el 10 d'agost de 2010.

Vist el Decret d'Alcaldia, 19/08/2010, pel qual es resol suspendre el procediment de licitació d'aquesta contractació per tal d'esmenar els defectes que pateix la publicació del plec de clàusules administratives particulars en el perfil del contractant i anunciar la suspensió en els butlletins oficials esmentats anteriorment.

Fonaments de dret

Atès que correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació d'aquest contracte, a l'empara del que preveu la disposició addicional segona, epígraf 2, LCSP, en excedir dels quatre anys el termini de durada, incloses les pròrrogues.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per dir que tenen un dubte, ja que a la proposta que se sotmet al Ple posa, a l'apartat cinquè, l'aprovació dels plecs i, de plecs, no n'han vist cap a l'expedient.

Seguidament, pren la paraula el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per indicar que el dia 7 de setembre de 2010 va entrar en vigor la modificació de la Llei de Contractes i s'han hagut d'adaptar els plecs a la nova normativa i atès que hi havia al·legacions, s'ha optat per iniciar un nou expedient i portar-lo al Ple, perquè aquest és sobirà en la seua aprovació.

En aquest punt, el Sr. Guzmán sol·licita que es retire o, en cas contrari, votaran en contra perquè l'expedient està incomplet.

A continuació, el Sr. Marzal manifesta que possiblement, en fer la proposta, s'haurà inclòs erròniament.

Finalment, l'alcalde indica que es pot aprovar la proposta, llevat de l'apartat cinquè, d'aprovació dels plecs, ja que es portaran en un altre Ple.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació, el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Desistir de la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló (Exp. 54/200), per no ajustar el plec de clàusules administratives particulars a la legislació vigent en matèria de contractació administrativa.

Segon. Arxivar l'expedient de contractació administrativa núm. 54/2009.

Tercer. Iniciar un nou expedient de contractació administrativa, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló (Exp. 33/2010).

Quart. Aprovar l'expedient de contractació núm. 33/2010 que ha de regir, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló.

PUNT 9é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'INFORME PER A L'AMPLIACIÓ D'UN CAMPAMENT DE TURISME A LA PARTIDA DEL RIU, COSTA NORD. Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 10 de setembre de 2010.

Relació de fets

I. Vist l'escrit, de data 19 d'agost de 2010, amb entrada en aquest Ajuntament número 13766, de data 23 d'agost de 2010, remès pel Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, per mitjà del qual es requereix a aquest Ajuntament que remeta en el termini d'un mes l'informe municipal que preveu l'article 37.1 de la Llei del Sòl no Urbanitzable, en relació amb la sol·licitud de declaració d'interès comunitari formulada per Alegría del Mar, CB per a l'ampliació d'un campament de turisme a la partida del Riu, polígon 8, parcel·la 90 de Benicarló.

II. Vist l'informe de l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, de data 7 de setembre de 2010, que diu literalment el següent:

«S'ha rebut en aquest Ajuntament un escrit de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, Servei Territorial d'Urbanisme, sobre una sol·licitud de declaració d'interès comunitari per a l'ampliació d'un càmping en el sòl no urbanitzable del terme de Benicarló .

Concretament, el càmping anomenat Alegría del Mar situat a la partida del Riu, costa nord, d'aquest municipi.

L'escrit demana l'informe municipal previ que preveu l'article 37.1 de la LSNU, en relació amb si la proposta s'ajusta als pressupostos de la Llei i del planejament aplicable.

En aquest sentit, l'escrit del Servei Territorial fa una anàlisi del contingut de la proposta.

En aquest s'aprecien tres qüestions que considera no adequades a la Llei o al planejament aplicable:

 • Es manifesta que s'està ocupant un camí públic, la qual cosa no podria ser admissible en cap cas. El caràcter públic del camí es dedueix de la cartografia cadastral.

  En relació amb aquesta qüestió, cal indicar que aquest camí discorre des del camí públic que comunica els nuclis urbans de Benicarló i Vinaròs, fins a una edificació situada a la parcel·la en què es troba ubicat l'actual càmping, i no consta en els inventaris municipals el caràcter públic d'aquest. D'altra banda, no hi ha tradició, ni costum en el seu ús que indique que aquest camí siga de titularitat pública, ni consta cap reclamació municipal per a ús privat.

  El camí en qüestió no dóna accés a vials públics, ni els comunica entre si, per tant, sembla, simplement, un vial d'accés privat.

 • S'afirma que les edificacions existents no compleixen amb la distància a límits i/o camins actualment vigent en la legislació i normativa municipal.

  En opinió d'aquest tècnic municipal, tot i que això pot ser cert, no ens trobaríem, segons el que estableix l'article 111 LUV, en una situació de "fora d'ordenació", sinó en una situació d'edificacions no plenament compatibles amb les determinacions del planejament, en què tant la legislació urbanística valenciana, com el planejament municipal en la disposició transitòria 1 ª, sí admeten obres de reforma i consolidació, sempre que això no implique un augment del volum per superfície construïda.

 • Finalment, es manifesta que es pretenen ocupacions parcials de finques, estant aquestes, a més, ja edificades, i, per tant, això pot ser considerat una segregació fàctica inadmissible per afectar, d'una banda, parcel·les que ja s'han de considerar vinculades a altres usos i, per una altre, segregacions en contra de la legislació urbanística i agrària.

  Vist que del pla que s'ha aportat es dedueix que, efectivament, sí que es produeixen dos segregacions fàctiques que no poden emparar-se en la legalitat vigent en les parcel·les 98 i 282, caldria oposar-se a la pretensió d'ampliació del càmping en aquestes condicions.

Per tant, S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió d'admissió a tràmit de la declaració d'ampliació del càmping Alegría del Mar per-se dur a terme aquesta sobre una parcel·la amb segregacions fàctiques de parcel·les amb edificacions ja existents i usos aparentment residencials i amb superfície insuficient per poder autoritzar la segregació legal, ja que cap d'aquestes, prèviament a la segregació, segons es dedueix de la documentació presentada, arriba a la superfície necessària per edificar un habitatge familiar, ni la unitat mínima de conreu en regadiu.»

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents acorda:

Primer. Informar desfavorablement l'admissió a tràmit de la sol licitud de Declaració d'Interès Comunitari formulada per Alegría del Mar, CB per a l'ampliació d'un campament de turisme situat a la partida del Riu, polígon 8, parcel·la 80 de Benicarló, per dur-se a terme aquesta sobre una parcel·la amb segregacions fàctiques de parcel·les amb edificacions ja existents i usos aparentment residencials i amb superfície insuficient per poder autoritzar la segregació legal, ja que cap d'aquestes, prèviament a la segregació, segons es dedueix de la documentació presentada, arriba a la superfície necessària per edificar un habitatge familiar, ni la unitat mínima de conreu en regadiu.

Segon. Comunicar aquest acord al Servei Territorial d'Urbanisme de Castelló, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, als efectes previstos en l'art. 37.1 de la LSNU.

PUNT 10è.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DEL PLE DE 29 DE JULIOL DE 2010, SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL COMPTE DETALLAT DE QUOTES D'URBANITZACIÓ PROVISIONALS DEL PAI CORTS VALENCIANES, QUANT A LA TITULARITAT DE LA FINCA SITUADA AL CARRER DEL DOCTOR FLÉMING, 18-1-D.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de l'informe proposta de la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme, de data 10 de setembre de 2010.

Exposició de fets

I. Per acord del Ple de la corporació de 30 de juny de 2006 es concedeix audiència a les persones afectades per la memòria i compte detallat de les quotes d'urbanització del PAI Corts Valencianes II, redactada pels Serveis Tècnics Municipals. A aquest efecte, es publica un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 117, de 29 de setembre de 2005. En aquest compte detallat figurava la Sra. Mireya Gómez Pubill, amb DNI 73.389.428-Q, com a titular de la finca situada al c. del Dr. Fléming, núm. 18-1r D (referència cadastral 1669611BE8716N0035BU), per un import total provisional de 454,86 euros.

II. Per acord del Ple de la corporació de 13 de febrer de 2006, es resolen les al·legacions presentades durant el termini establert a aquest efecte i s'aproven la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II. Aquest acord es notifica a la Sra. Mireya Gómez Pubill en data 20 de maig de 2006.

III. Així mateix, mitjançant un acord del Ple de la corporació de data 26 d'abril de 2006, s'estableixen quatre terminis per al cobrament de les dites quotes d'urbanització, prèvia aprovació de cadascuna de les certificacions d'obra realitzada. El primer pagament corresponia a l'obra realitzada durant el primer mes, els dos pagaments següents a les obres realitzades en el període successiu de dos mesos i el quart pagament, en acabar l'obra, determinat per la resta de certificacions d'obra, la liquidació d'obra i l'aplicació de les despeses de gestió no recollides en les certificacions d'obra. Aquest acord es notifica al domicili de la interessada en data 20 de juny de 2006 i rep la notificació la Sra. Purificación Publill, amb DNI 40.824.285-K, en qualitat de familiar.

IV. El Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Benicarló emet les liquidacions corresponents als tres primers terminis d'aquestes quotes d'urbanització, en data 22 d'abril de 2010 (registre d'entrada núm. 6.542), la Sra. Mireya Gómez Pubill presenta un escrit mitjançant el qual manifesta que no és la titular d'aquesta finca, des del 24 de novembre de 2004, data en què la va vendre al Sr. Pascual Orus Saba, amb DNI 78.053.486-L, mitjançant l'escriptura pública de compravenda atorgada davant el notari de Benicarló, Luis-Alberto Terrón Manrique, (núm. de protocol 2114), la còpia del qual adjunta a aquest escrit.

V. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 29 de juliol de 2010, es rectifica el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, aprovada pel Ple de la corporació el 13 febrer 2006 , pel que fa a la titularitat de la finca situada al c. del Dr Fléming, núm. 18-1rD (referència cadastral 1669611BE8716N0035BU), i substituir la Sra. Mireya Gómez Pubill, amb DNI 73.389.428-Q, com a titular d'aquesta finca, pel Sr. Pascual Orus Saba, amb DNI 78.053.486-L. Així mateix, s'acorda concedir audiència al Sr. Pascual Orus Saba, perquè, durant el termini de 20 dies hàbils, tingués oportunitat d'examinar el document de la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, i formular les al·legacions que considerés oportunes.

VI. Notificat l'anterior acord a les persones interessades, en data 1 de setembre de 2010 (registre d'entrada número 14051), el Sr. Pasqual Orus Saba presenta un recurs de reposició contra el referit acord de rectificació de la titularitat de la finca situada al c. del Dr Fléming, núm. 18/01r-D (referència cadastral 1669611BE8716N0035BU), en el compte detallat de quotes d'urbanització del PAI Corts Valencianes II, on manifesta que la finca va ser venuda en data 28 d'octubre de 2005 a les següents persones:

a) La Sra. Antonia Lucia Sanz, amb DNI 17.657.386-X, i domicili al carrer del Monasterio de Siresa, núm. 20, de Saragossa, pel que fa a l'usdefruit vitalici.

b) Els cònjuges, la Sra. Maria del Mar Soriano Lucia, amb DNI 17.152.103-Z, i el Sr. Rafael Nicolás Lucas, amb DNI 17.152.104-S, tots dos amb domicili al carrer de Julián Sanz Ibáñez, núm. 5 de Saragossa, pel que fa a una tercera part indivisa de la nua propietat.

c) Els cònjuges, la Sra. Amelia Pilar Soriano Lucia, amb DNI 17.201.997-K, casada amb el Sr. José María Cortés Fernández, tots dos amb domicili al carrer del Monasterio de Siresa, núm. 20 de Saragossa, pel que fa a una tercera part indivisa de la nua propietat.

d) Els cònjuges, la Sra. María Isabel Soriano Lucia, amb DNI 17.709.691-J, i el Sr. Roberto Lazaro Lazaro, amb DNI 17.717.191-S, tots dos amb domicili al carrer de Zaragoza la Vieja, 31 de Saragossa, pel que fa a una tercera part indivisa de la nua propietat. Aporta per a acreditar-ho una còpia de la corresponent escriptura pública de compravenda, atorgada davant del notari de Benicarló, el Sr. Luis-Alberto Terrón Manrique (núm. de protocolo 2.007).

Fonaments de dret

I. L'aprovació de la memòria i del compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II es realitza d'acord amb allò previst a la Llei 6 / 1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística, llavors vigent. D'acord amb l'art. 72.1.a) d'aquesta llei, l'Administració havia d'aprovar les quotes d'urbanització i la seua imposició, d'acord amb una memòria i un compte detallat i justificat, que s'havia de sotmetre a prèvia audiència dels afectats.

II. L'acte d'aprovació de les quotes provisionals és ferm en via administrativa, d'acord amb el que preveu l'art. 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJ-PAC). D'altra banda, d'acord amb l'art. 57.1 d'aquest text legal, els actes de les administracions públiques subjectes al dret administratiu es presumeixen vàlids i produeixen efectes des de la data en què es dicten, llevat que s'hi dispose una altra cosa.

III. No obstant això, l'Ajuntament de Benicarló hagués pogut comprovar d'ofici aquesta titularitat, amb la sol·licitud de la informació corresponent al Registre de la Propietat, i no basant-se merament en dades cadastrals no actualitzades, per la qual cosa l'error es podria haver evitat.

IV. Per tant, i atès que la compravenda de les finques referides es va realitzar el 28 d'octubre de 2005, abans de l'aprovació de la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització provisionals del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, que va tenir lloc en data de 13 de febrer de 2006, resulta que en el moment en el qual es produeix la meritació d'aquestes quotes provisionals , el titular de la finca són les persones a qui les va vendre el Sr. Pasqual Orus Saba.

V. D'acord amb allò previst en l'art. 105.2 de la LRJ-PAC, les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

VI. L'aprovació de la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II es va realitzar pel Ple de la corporació, per la qual cosa, es proposa al mateix òrgan, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, l'adopció del següent acord.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposta de la tècnica de gestió d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Estimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Pascual Orus Saba, en data 1 de setembre de 2010 (registre d'entrada número 14051), i rectificar el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, aprovat pel Ple de la corporació el 13 de febrer de 2006, i rectificat mitjançant acord del Ple de 29 de juliol de 2010, pel que fa a la titularitat de la finca situada al c. del Dr. Fléming, núm. 18-1rD (referència cadastral 1669611BE8716N0035BU), i substituir el Sr. Pascual Orus Saba, com a titular de la finca, per les següents persones:

e) Els cònjuges, la Sra. Maria del Mar Soriano Lucia, amb DNI 17.152.103-Z, i el Sr. Rafael Nicolás Lucas, amb DNI 17.152.104-S, tots dos amb domicili al carrer de Julián Sanz Ibáñez, núm. 5 de Saragossa (1/3).

f) Els cònjuges, la Sra. Amelia Pilar Soriano Lucia, amb DNI 17.201.997-K, casada amb el Sr. José María Cortés Fernández, tots dos amb domicili al carrer del Monaterio de Siresa, núm. 20 de Saragossa (1/3).

g) Els cònjuges, la Sra. María Isabel Soriano Lucia, amb DNI 17.709.691-J, i el Sr. Roberto Lazaro Lazaro, amb DNI 17.717.191-S, tots dos amb domicili al carrer de Zaragoza la Vieja, 31 de Saragossa (1/3).

Segon. Concedir audiència a les persones interessades, perquè, durant el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la notificació del present acord, puguen examinar el document de la memòria i el compte detallat de les quotes d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada Corts Valencianes II, en l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (c. del Dr Pera, núm. 4), de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, així com formular les al·legacions que estimen convenients. En cas de no presentar al·legacions durant el termini concedit, procedirà emetre les liquidacions corresponents als actuals titulars, d'acord amb el compte detallat que va aprovar el Ple de 13 de febrer de 2006.

Tercer. Comunicar aquest acord a la Gestió Tributària, perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.

Quart. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra el dispositiu primer, que posa fi a la via administrativa, poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú. O bé, directament, un recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció, de conformitat amb el que preveuen els articles 8 i 46 de la Llei 29 / 1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 11é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA BENICARLÓ-PENÍSCOLA, SUBSCRIT AMB EL PROPIETARI DE LA PARCEL·LA 505 DEL POLÍGON 11 DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient de data 6 de juliol de 2010.

Relació de fets

I. La corporació municipal, en la sessió plenària que té lloc el dia 26 de febrer de 2009, acorda aprovar el model de conveni urbanístic, relatiu a la cessió gratuïta de les finques ubicades en sòl no urbanitzable, i urbà i/o urbanitzable, afectades parcialment pel projecte de condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, promogut per la Conselleria d'Infraestructures i Transport de la Generalitat Valenciana.

II. L'anterior acord es publica en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló de data 16 de maig de 2009, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, del 4 de maig al 4 de juny de 2009.

III. Vist que, en data 30 de juny de 2010, s'ha subscrit el conveni amb el Sr. Fernando Mundo Pedra, propietari de la parcel·la 505 del polígon 11, sòl no urbanitzable del PGOU de Benicarló, afectat pel Projecte de condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per 14 vots a favor dels membres assistents i 7 vots en contra, representants del grup municipal socialista, acorda:

Primer. Ratificar el següent conveni urbanístic subscrit en data 30 juny 2010 amb el Sr. Fernando Mundo Pedra per a l'obtenció de terrenys en sòl no urbanitzable del PGOU de Benicarló, afectats pel projecte de condicionament de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 30 de juny de 2010

ES REUNEIXEN:

El Sr. FERNANDO MUNDO PEDRA, major d'edat, amb NIF núm. 18844803-I i domicili al carrer del Doctor Fléming número 1 de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que el Sr. FERNANDO MUNDO PEDRA, és propietari de la finca:

"RÚSTICA . Heretat situada al terme de Benicarló, partida de Sanadorlí, cereals i oliveres, que comprèn una hectàrea, quaranta-nou àrees i quaranta-una centiàrees, i que fita: nord, camí veïnal; sud, Custodio Bielsa Calvo, est, camí Vell de Peníscola i oest, Carmen Ballester i Patricio Marzal. Té l'entrada a la part nord est.

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 54, llibre 18, foli 172, finca núm. 2152.

Referència cadastral 12027A011005050000YQ

Li pertany segons l'escriptura pública de donació formalitzada a Ulldecona, el dia 16 de març de 1.979, davant del notari Joaquín Casanova Ramis."

Segon. Que l'esmentada finca està situada en sòl no urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada parcialment pel Projecte d'execució de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, en una superfície de 541,08 m2, qualificada en el Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló com a vial públic.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN

Primer. El Sr. FERNANDO MUNDO MARTINEZ cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 541,08 m2 de la finca de la seua propietat (en tot cas, la superfície necessària per a l'execució d'aquesta via amb una amplada de 14 metres) situada al polígon 11, parcel·la 505, la superfície total és de 14.941 m2 , segons el Registre de la Propietat (tom 54, llibre 18, foli 172, finca número 2152), que està afectada pel Projecte d'execució de la carretera entre Benicarló i Peníscola, en el tram inclòs en el terme municipal de Benicarló, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. L'Ajuntament de Benicarló reconeix el dret del propietari de la finca matriu, o els seus futurs adquirents, de la qual ha de segregar la porció afectada, a l'obtenció dels possibles aprofitaments que, si s'escau, es deriven del desenvolupament del planejament urbanístic que puguen estar previstos en la revisió, en els termes establerts d'acord amb la legislació urbanística.

Tercer. L'Ajuntament de Benicarló ha d'indemnitzar (o restituir a càrrec del projecte d'execució de la carretera) totes les edificacions i plantacions que puguen estar afectades en el desenvolupament del projecte, en les condicions en què es troben en aquest moment, d'acord amb la Llei 8 / 2007, de 28 de maig, del Sòl, per al manteniment del funcionament de la finca en l'estat actual. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió (segregació, atorgament d'escriptures públiques, etc.) són càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Comunicar aquest acord als departaments de Patrimoni i Intervenció municipals, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 12é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D'EXPROPIACI FORÇOSA PER A L'ADQUISICIÓ DE PARCEL·LES DOTACIONALS AFECTADES PER L'OBERTURA DE L'AV. DE LES CORTS VALENCIANES.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 10 de setembre de 2010.

Relació de fets

I. El PGOU de Benicarló va ser aprovat definitivament el 29 de juliol de 1986. A dia d'avui, els sectors 4 i 6 de sòl urbanitzable no programat no han estat desenvolupats. Compresa en el seu àmbit, se situa l'avinguda de les Corts Valencianes, en el tram superior. Com que no s'han desenvolupat els anteriors àmbits, aquesta via roman sense executar. L'obertura d'aquest vial es considera indispensable per millorar el trànsit rodat de la ciutat.

II. Els Serveis Tècnics municipals redacten l'abril de 2009, el Projecte d'Urbanització de la prolongació del vial Corts Valencianes, que aprova el Ple de la corporació, és sessió de data 22 d'abril de 2009. Aquest projecte es finança a càrrec del Pla de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat Valenciana (Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell), i l'inici de les obres està supeditat a l'obtenció dels terrenys afectats per aquest projecte.

III. Mitjançant l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, que té lloc en data 29 d'octubre de 2009, s'aprova, amb caràcter provisional, el Pla Especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i de millora d'accessos a l'IES Ramon Cid i zona esportiva annexa, de Benicarló, redactat pels Serveis Tècnics Municipals, que va ser aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana, en data 26 de juliol de 2010.

IV. Al novembre de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, redacta el Projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les dotacionals afectades pel Projecte d'Execució de l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, per a la tramitació pel procediment de taxació conjunta.

V. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 28 de gener de 2010, s'aprova, amb caràcter inicial, la relació de béns i drets afectats, i s'obri un tràmit d'exposició pública de quinze dies, perquè qualsevol persona interessada rectifique possibles errors o bé formule oposició a la necessitat d'ocupació. A aquest efecte, es publica el corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm. 23, de 23 de febrer de 2010, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 6212, de 23 de febrer de 2010, en el periòdic Levante de Castelló de data 12 de febrer de 2010, i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló, del 8 de febrer al 8 de març de 2010.

En relació amb la descripció de béns i drets afectats per l'expropiació, es presenten les següents al·legacions:

Data

Núm. registre

Persona interessada

NIF

05/03/2010

3.780

Facundo Miralles Barreda

18.833.592-L

12/03/2010

4.274

Carmen Segura Guerola

18.698.414-N

24/03/2010

4.760

Francisco German Llorach Garrido

18.965.093-Y

24/03/2010

4.742

Sonia Llorach Garrido

18.994.986-E

28/04/2010

6.916

Sonia Llorach Garrido

18.994.986-E

30/04/2010

7.176

Francisco German Llorach Garrido

18.965.093-Y

VI. Així mateix, l'anterior acord es notifica individualment als titulars de béns i drets afectats, juntament amb el respectiu full d'apreuament municipal, perquè en el termini d'un mes des de la notificació, accepten o rebutgen la valoració municipal dels drets afectats, i que formulen, en l'últim cas, la seua pròpia. No consta que cap dels afectats haja rebutjat expressament la valoració municipal, en el termini concedit a aquest efecte.

VII. En data 17 de juny de 2010, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, emet el següent informe, en relació amb les al·legacions formulades:

«Que havent finalitzat el termini d'exposició al públic del Projecte d'Expropiació per taxació conjunta de parcel·les dotacionals per a l'obertura de l'avinguda de les Corts Valencianes III, han estat presentades davant aquest Ajuntament un total de sis al·legacions, que es relacionen a continuació:

FACUNDO MIRALLES BARREDA (3780)

CARMEN SEGURA GUEROLA (4274)

FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (4760)

SONIA LLORACH GARRIDO (4742)

SONIA LLORACH GARRIDO (6916)

GERMAN LLORACH GARRIDO (7176)

Analitzades les al·legacions anteriors, s'arriba a les següents conclusions:

FACUNDO MIRALLES BARREDA (3780)

L'al·legació planteja la qüestió que la parcel·la afectada en el projecte d'expropiació, tot i que sí es recull en el Pla Especial, no es troba en l'àmbit del vial a executar i demana l'exclusió el projecte expropiatori.

Comprovada la situació de la parcel·la, aquesta disposa d'una edificació en ús, la qual, de la mateixa manera que la parcel·la es troben afectades parcialment pel Pla Especial. No obstant això, tal com manifesta l'interessat, ni la parcel·la, ni l'edificació estan en l'àmbit definit per a l'execució del vial que actualment s'ha projectat com a obra prèvia provisional a la total urbanització de l'avinguda. L'àmbit a expropiar s'ha definit en funció del traçat d'aquest vial i l'àmbit de la parcel·la que en relació amb aquest, està afectada pel Pla especial en una amplada de 31 m. La parcel·la actual, com que confronta amb aquest àmbit excedeix d'aquests 31 m, per la qual cosa quedarà afecta a l'execució de la futura avinguda, però no a l'actual pretensió d'execució d'obra municipal.

S'INFORMA FAVORABLEMENT la pretensió de l'al·legant i es proposa l'exclusió de la parcel·la per no estar afectada per l'àmbit d'execució del vial actualment projectat, ni les seues àrees de protecció laterals fins a una amplada de 31 m.

CARMEN SEGURA GUEROLA (4274)

L'al·legació pretén que se l'excloga del procés expropiatori per estar disposada a subscriure un conveni de cessió amb reserva d'aprofitament. D'altra banda, planteja la dificultat per a formalitzar aquest document, ja que encara s'està pendent d'una manifestació i acceptació d'herència.

Es tracta d'una qüestió jurídica que s'ha de resoldre en el seu corresponent informe. No obstant això, a fi de poder redactar l'acta de replantejament per a poder executar l'obra, en el cas d'acceptar-se la subscripció del conveni, per raó d'obstacles administratius per poder dur a terme, almenys ha de demostrar el dret i subscriure un previ compromís de cessió.

FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (4760)

El l'al·legació es manifesta que, a més de no haver-se individualitzat la compensació per expropiació corresponent a cada propietari, apareixen buits els quadres corresponents al preu just i resulten incomprensibles per al propietari els números i conceptes abreujats que hi apareixen.

En relació amb la notificació individualitzada de la valoració, cal indicar que en el projecte d'expropiació es duu a terme la valoració del bé afectat i s'hi estableixen els percentatges de propietat de cada copropietari, de manera que el valor que correspon a cada propietari és perfectament conegut. No obstant, en tractar-se d'una qüestió de procediment, ha de contestar-se en el corresponent informe jurídic.

En relació amb la manca de concreció de la valoració, vist el projecte d'expropiació i la notificació realitzada, s'ha pogut comprovar que la valoració SÍ figura clarament especificada en el full d'apreuament i s'hi indica la superfície afectada, el valor unitari de cada metre quadrat, el total resultant i el 5% del premi d'afecció que imposa la llei.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT per quedar perfectament justificada la valoració estimada per a la finca a expropiar i constar aquesta clarament especificada, sense possibilitat d'equívoc.

SONIA LLORACH GARRIDO (4742)

En l'al·legació es manifesta que, a més de no haver-se individualitzat la compensació per expropiació corresponent a cada propietari, apareixen buits els quadres corresponents al preu just i, per tant, resulten incomprensibles per a la propietària els números i conceptes abreujats que hi apareixen.

En relació amb la notificació individualitzada de la valoració, cal indicar que en el projecte d'expropiació es duu a terme la valoració del bé afectat i s'hi estableixen els percentatges de propietat de cada copropietari, de manera que el valor que correspon a cada propietari és perfectament conegut. No obstant, en tractar-se d'una qüestió de procediment, ha de contestar-se en el corresponent informe jurídic.

En relació amb la manca de concreció de la valoració, vist el projecte d'expropiació i la notificació realitzada, s'ha pogut comprovar que la valoració SÍ figura clarament especificada en el full d'apreuament i s'hi indica la superfície afectada, el valor unitari de cada metre quadrat, el total resultant i el 5% del premi d'afecció que imposa la llei.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT per quedar perfectament justificada la valoració estimada per a la finca a expropiar i constar aquesta clarament especificada, sense possibilitat d'equívoc.

SONIA LLORACH GARRIDO (6916)

L'al·legació constitueix una complementària de l'anterior, per la qual es demana a l'Ajuntament que definisca quin serà l'ús de la part de parcel·la expropiada en la qual no s'executarà el projecte actualment redactat com a vial provisional previ i demana que s'ajuste l'expropiació a l'àmbit del vial provisional.

D'altra banda, es demana un informe municipal sobre si s'ha arribat a algun tipus d'alienació amb algun dels copropietaris de la parcel·la de la qual la interessada és cotitular.

En relació amb la part de parcel·la que no estarà ocupada pel vial que actualment l'Ajuntament té intenció d'executar, cal indicar que l'expropiació es duu a terme, en cada parcel·la, sobre l'amplada total prevista en el document de planejament, Pla Especial, que s'ha previst amb l'objecte d'executar la futura total avinguda, al llarg de la via projectada provisionalment. Aquesta amplada permet traçar adequadament la nova via, ajustant el seu traçat a l'orografia que encara no es modificarà, i protegir-la i separar-la de les parcel·les privades properes.

En l'actualitat, el projecte a executar previst està constituït per un vial provisional de comunicació del carrer de Peníscola amb la CN-340, i queden els marges d'aquest, fins a l'amplada total prevista en el Pla Especial, en 31,00 m, futura avinguda, com a zones de protecció d'aquesta via en la qual no s'ha definit un ús específic, però en la qual es podran implantar, per les seues característiques, usos provisionals públics complementaris de la via a executar, per la qual es podran tenir accés (aparcaments, usos temporals de difícil ubicació en nucli urbà, etc.) fins a la completa execució del Pla.

En relació, amb la informació demanada sobre acords de venda de la resta de la copropietat de la parcel·la, la informació, si és el cas, ha de ser aportada pels serveis administratius de l'Àrea.

Com que l'expropiació té la seua base en l'afecció del tram del pla especial afectat per la via a executar provisionalment i porta causa en aquest document de planejament, i del projecte de vial, l'afecció de les parcel·les incloses en el projecte d'expropiació és la que resulta de les aplicació d'aquest pla especial en l'àmbit del traçat d'aquest vial, que és el que ha servit de base habilitadora per procedir a l'expropiació, de manera que S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió d'ajustar-se a l'àmbit pur del vial provisional, llevat que la corporació arribe a determinats acords amb la propietat.

GERMAN LLORACH GARRIDO (7176)

L'al·legació constitueix una complementària de l'anterior, per la qual es demana a l'Ajuntament que definisca quin serà l'ús de la part de parcel·la expropiada en la qual no s'executarà el projecte actualment redactat com a vial provisional previ i demana que s'ajuste l'expropiació a l'àmbit del vial provisional.

D'altra banda, es demana un informe municipal sobre si s'ha arribat a algun tipus d'alienació amb algun dels copropietaris de la parcel·la de la qual l'interessat és cotitular.

En relació amb la part de parcel·la que no estarà ocupada pel vial que actualment l'Ajuntament té intenció d'executar, cal indicar que l'expropiació es duu a terme, en cada parcel·la, sobre l'amplada total prevista en el document de planejament, Pla Especial, que s'ha previst amb l'objecte d'executar la futura total avinguda, al llarg de la via projectada provisionalment. Aquesta amplada permet traçar adequadament la nova via, ajustant el seu traçat a l'orografia que encara no es modificarà, i protegir-la i separar-la de les parcel·les privades properes.

En l'actualitat, el projecte a executar previst està constituït per un vial provisional de comunicació del carrer de Peníscola amb la CN-340, i queden els marges d'aquest, fins a l'amplada total prevista en el Pla Especial, en 31,00 m, futura avinguda, com a zones de protecció d'aquesta via en la qual no s'ha definit un ús específic, però en la qual es podran implantar, per les seues característiques, usos provisionals públics complementaris de la via a executar, per la qual es podran tenir accés (aparcaments, usos temporals de difícil ubicació en nucli urbà, etc.) fins a la completa execució del Pla.

En relació, amb la informació demanada sobre acords de venda de la resta de la copropietat de la parcel·la, la informació, si és el cas, ha de ser aportada pels serveis administratius de l'Àrea.

Com que l'expropiació té la seua base en l'afecció del tram del pla especial afectat per la via a executar provisionalment i porta causa en aquest document de planejament, i del projecte de vial, l'afecció de les parcel·les incloses en el projecte d'expropiació és la que resulta de les aplicació d'aquest pla especial en l'àmbit del traçat d'aquest vial, que és el que ha servit de base habilitadora per procedir a l'expropiació, de manera que S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió d'ajustar-se a l'àmbit pur del vial provisional, llevat que la corporació arribe a determinats acords amb la propietat.»

VIII. En data 25 de juny de 2010, el TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, emet el següent informe:

«(...) Fonaments de dret

Primer. Des del punt de vista jurídic, cal manifestar que concorren en alguns dels escrits presentats (no en tots, el que es veurà en el fonament de dret segon), els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de personalitat suficient i legitimació en la causa de les parts al·legants, per presentar al·legacions en temps i forma.

Segon. L'article 434 del Decret 67/2006, de 12 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU), estableix el procediment de taxació conjunta. Així mateix, tal com indica la tècnica de Gestió, la Sra. Benítez Beltrán, en el seu informe de data 15/01/10, és d'aplicació, com a normativa supletòria, la prevista en els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3.288/1978, de 25 d'agost, així com, la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'Expropiació Forçosa.

De conformitat amb tot això, el Ple de la corporació aprova inicialment en data 28/01/10, el Projecte d'expropiació forçosa, amb inclusió de la relació de béns i drets l'expropiació dels quals es considera necessària per a l'execució del planejament vigent.

Així mateix, es demana al Registre de la Propietat, en data 01/03/10 (registre de sortida número 3963) l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades per l'expropiació, d'acord amb el que preveu l'article 22 del Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

Es publicar l'anterior acord plenari, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, número 6.212 de 23/02/10, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, número 23 de 23/02/10, i en el diari Levante (El Mercantil Valenciano) del dia 12/02/10, perquè, durant el període de quinze dies, comptadors des de l'endemà de l'última de les publicacions, és a dir, des del dia 24/02/10, qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que, per part dels titulars de drets afectats, es presenten al·legacions oposant-se, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació.

Per tant el termini per a:

--Rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació.

--Presentar al·legacions per raons de forma o de fons a la necessitat d'ocupació.

Acaba per a tots els al·legants en data 12 de març de 2010.

Per això només podem admetre a tràmit i resoldre les al·legacions presentades pel Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA (que presenta al·legacions en data 05/03/10) i per la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA (que presenta al·legacions en data 12/03/10).

La resta d'al·legacions, presentades pel Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 30/04/10) i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO (al·legacions presentades en dates 24/03/10 i 28/04/10) no poden ser admeses a tràmit, ja que han estat presentades fora de termini, en dates posteriors al citat 12 març 2010.

D'altra banda, es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascun dels titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, que va disposar d'un mes, comptador des l'endemà de la notificació de l'acord, per acceptar la valoració municipal, o bé, rebutjar i formular la seua pròpia.

Per tant el termini per acceptar la valoració municipal, o bé rebutjar i formular la seua pròpia, va acabar per als al·legants en les següents dates:

--Per al Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA, a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010, el termini va acabar en data 4 d'abril de 2010.

--Per a la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA, a qui es va notificar l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010, el termini acaba en data 4 d'abril de 2010.

--Per al Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO, a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 10 de març de 2010, el termini acaba en data 11 d'abril de 2010.

--Per a la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO, a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 5 de març de 2010, el termini acaba en data 6 d'abril de 2010.

Cap d'ells ha rebutjat el full d'apreuament i cap ha formulat el seu propi, dins el termini habilitat legalment per a això.

Tercer. En relació amb l'al·legació que presenta en data 5 de març de 2010 (registre d'entrada número 3780), el Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA, NIF 18.833.592 L, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Doctor Severo Ochoa núm. 15-1r de Benicarló, (a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010) hem d'indicar que l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 17 de juny de 2010, informa al respecte que, comprovada la situació de la parcel·la 59/60, polígon 11, finca registral número 3.847, aquesta disposa d'una edificació en ús, la qual, de la mateixa manera que la parcel·la està afectada parcialment pel Pla Especial. No obstant això, tal com manifesta l'interessat, ni la parcel·la, ni l'edificació estan en l'àmbit definit per a l'execució del vial que actualment s'ha projectat com a obra prèvia provisional a la total urbanització de l'avinguda. L'àmbit a expropiar s'ha definit en funció del traçat d'aquest vial i l'àmbit de la parcel·la que en relació amb aquest, està afectada pel Pla especial en una amplada de 31 m. La parcel·la actual, com que confronta amb aquest àmbit excedeix d'aquests 31 m, per la qual cosa quedarà afecta a l'execució de la futura avinguda, però no a l'actual pretensió d'execució d'obra municipal. Per això emet un informe favorable sobre la pretensió de l'al·legant i proposa l'exclusió de la parcel·la per no estar afectada per l'àmbit d'execució del vial actualment projectat, ni les seues àrees de protecció laterals fins a una amplada de 31 m.

Quart. En relació amb l'al·legació que presentada, en data 12 de març de 2010 (registre d'entrada número 4274), la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA, NIF 18.698.414-N, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Santa Càndida número 1 de Benicarló, (a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l' Ajuntament, en data 3 de març de 2010) hem d'indicar que l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 17 de juny de 2010, disposa que l'al·legant, pretén que se l'excloga del procés expropiatori, per estar disposada a subscriure un conveni de cessió amb reserva d'aprofitament. D'altra banda, planteja la dificultat per a formalitzar aquest document, ja que encara s'està pendent d'una manifestació i acceptació d'herència. En tractar-se d'una qüestió jurídica que s'ha de resoldre en el seu corresponent informe, indica que a fi de poder redactar l'acta de replantejament per a poder executar l'obra, en el cas d'acceptar-se la subscripció del conveni, per raó d'obstacles administratius per poder dur a terme, almenys ha de demostrar el dret i subscriure un previ compromís de cessió.

Estem en presència d'un tema d'exclusió de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació.

La delimitació del polígon o unitat d'actuació en què s'actuarà ha d'anar acompanyada (en qualitat de requisit indispensable per a la seua validesa) d'una relació dels propietaris existents en l'àmbit corresponent, amb descripció dels béns i drets afectats, formulada acord amb el que disposen els articles 17 i següents de la LEF.

La determinació dels propietaris de béns o titulars de drets en el polígon o unitat d'actuació a incloure inicialment en aquesta s'ha de fer amb base exclusivament a les dades resultants del Registre de la Propietat.

No obstant, la relació inicial ha de ser rectificada o, si s'escau, completada per incorporació a aquesta de les persones que acrediten en forma legal les titularitats que invoquen, des del moment en què aquesta acreditació tinga lloc.

Les actuacions de l'expedient expropiatori s'entendran, en primer lloc, amb el propietari de la cosa o titular del dret objecte de l'expropiació. Excepte prova en contra, l'Ajuntament considerarà propietari o titular a qui amb aquest caràcter conste en registres públics que produïsquen presumpció de titularitat, que només pot ser destruïda judicialment.

L'al·legant demana que se l'excloga del procés expropiatori, per estar disposada a subscriure un conveni de cessió amb reserva d'aprofitament, tot i plantejar la dificultat per a formalitzar aquest document, ja que encara s'està pendent d'una manifestació i acceptació d'herència, atès que la titularitat de la finca la tenen els hereus de Francisco Segura Segarra.

Es planteja aquí per tant un problema d'herència jacent.

Sota l'expressió d'herència jacent es comprèn aquella multiplicitat de situacions, en què, havent estat oberta la successió, no s'ha produït encara l'acceptació de l'hereu a qui haja d'imputar-se la condició de successor del causant. O, dit en llenguatge més senzill, és la situació en què roman el patrimoni d'una persona morta, des del moment de la seua mort i, per tant, des de l'obertura de la seua successió fins a l'acceptació per part d'aquells cridats a l'herència, tractant-se d'una situació essencialment provisional o transitòria.

A efectes merament pragmàtics, el veritable problema que es planteja sobre l'herència jacent ha de ser analitzat des d'una doble perspectiva. La primera es refereix al fet de determinar si els tercers creditors han de suportar la situació d'interinitat, de patrimoni sense titular, que representa l'herència jacent, o per contra, és possible admetre la legitimació passiva de la pròpia herència jacent, sense necessitat de personificar-la.

En relació amb aquest tema que estem plantejant, la jurisprudència del Tribunal Suprem, amb molt encert, admet de forma indiscutible que el patrimoni hereditari en situació de jacència pot ser demandat i que, alhora, ja que la interinitat en la seua titularitat imposa la necessitat que bé per mitjà de marmessors o administradors testamentaris o judicials, hi haja persones encarregades de la seua administració, gaudeix igualment de facultats per actuar, reclamant o excepcionant, en els diversos processos judicials (per totes, STS 12/03/1987).

En segon lloc, encara que el nostre Codi Civil no regule de forma sistemàtica els diferents supòsits d'herència jacent, pot extreure del conjunt dels seus preceptes la idea que, com a regla, la situació de jacència hereditària reclama de forma necessària l'existència de l'administració de l'herència, fins i tot en el cas que el testador no l'haja prevista en les disposicions testamentàries. En particular, l'administració de l'herència és reclamada expressament per les disposicions legals en tots aquells supòsits que poden identificar-se com a herència jacent i en concret els següents:

 • Article 801 del CC. Hereu instituït sota condició suspensiva.

 • Article 965 del CC. Institució d'hereu a favor d'un nasciturus.

 • Article 1020 del CC. Formació de l'inventari dels béns de l'herència, siga perquè el cridat ha demanat el dret de deliberar o el benefici d'inventari.

En resum, que la jacència de l'herència no impedeix que aquesta puga ser titular de drets i obligacions i que durant aquest període de temps en què l'herència encara no ha estat acceptada gaudeix de gran importància l'administració i custòdia d'aquests béns i drets, administració que ha de tenir la finalitat de conservar-los per al moment en què siguen acceptats i adquirits per l'hereu. Per conèixer qui s'ha de fer càrrec d'aquesta administració, cal anar a la voluntat del testador expressada per mitjà del seu testament, ja que és habitual que, efectivament, siga el propi testador el que nomene un marmessor que administre l'herència jacent, del contrari, aquesta funció ha de ser realitzada pel cridat a heretar o per una persona designada pel jutge en el cas.

Si no hi ha cap persona que puga fer-se càrrec del cabal hereditari, quan els òrgans judicials tinguen coneixement de la mort d'una persona i no els conste l'existència de testament, ascendents, descendents, ni col·laterals fins a quart grau o quan existint, estiguen absents o siguen menors o incapacitats, el jutge prendrà les decisions necessàries per a l'enterrament del difunt i la seguretat dels seus béns.

Posteriorment serà aquest mateix jutge qui haja de continuar amb els passos de qualsevol successió (entre aquests, esbrinar si el difunt va atorgar algun testament, realitzar inventari dels béns, etc.). Si apareixen hereus legítims cessarà la intervenció judicial, però si no n'apareix cap , serà necessari que continue el procediment fins que es declare judicialment qui són els hereus (fins i tot, pot ser l'Estat, si finalment no apareix cap altre possible hereu).

En el present cas, no sembla que admeta cap dubte l'aplicació de l'article 999.3 del CC que implica que el cridat o els cridats a l'herència poden, com a regla general, gestionar els béns hereditaris: "Els actes de mera conservació o administració provisional no impliquen l'acceptació de l'herència, si amb ells no s'ha pres el títol o la qualitat d'hereu".

En aquest sentit el Tribunal Suprem en la Sentència de 15 febrer 1990 [RJ \\ 1990 \\ 864] manté que és doctrina reiterada de la Sala 1 ª Civil d'aquest Tribunal Suprem que quan no s'haja practicat la partició d'herència, qualsevol dels hereus pot accionar en nom propi i en benefici de la comunitat de la qual forma part.

El TSJ de la Comunitat Valenciana (Sala Contenciosa Administrativa, secció primera) en la Sentència número 1609, de 13 de novembre de 2009, en el seu fonament de dret tercer, ha reconegut el dret d'opció a la compensació en metàl·lic que tenen els cohereus, quan hi ha béns pertanyents a una herència jacent:

"Partint dels anteriors fets, cal analitzar si la recurrent havia de ser notificada fefaentment per ser titular de les esmentades registrals 756 i 738.

Sobre això, cal indicar que en el nostre ordenament la transmissió de la propietat es produeix per la concurrència de títol i tradició de la cosa. En aquest cas, si bé s'havia convingut una compravenda en data 28 de desembre de 2001, el cert és que el venedor no era el titular de les finques ja que existia una situació d'herència jacent, després de la mort dels seus causants, de manera que els béns que componien l'herència pertanyien a l'haver hereditari dels cohereus, que els adquireixen quan es produeix la partició o adjudicació del seu haver hereditari. Per tant, no pot apreciar-se la infracció dels articles 989 i 1000 del Codi Civil, en tant que no es tracta de discutir si es va acceptar o no l'herència per l'hereu, ni els efectes retroactius d'aquesta acceptació, sinó que el que és rellevant en aquest cas és si en la data en què es va notificar el Projecte a l'actora podia considerar-se propietària de les finques, qüestió que ha de ser resolta negativament en el sentit que no hi va haver transmissió de la propietat ja que existia una situació d'herència jacent, sense que l'hereu haguera adquirit la titularitat dels béns, sense perjudici de la validesa del contingut obligacional del contracte.

Partint d'això, tampoc hi ha infracció dels altres preceptes invocats per la part apel·lant, ja que una cosa és la perfecció de la venda i una altra la transmissió de la propietat, i aquesta no es produeix fins que s'atorga l'escriptura pública en data 1 d'abril de 2004, quan ja s'ha acceptat l'herència i adjudicat els béns, moment en el qual concorren es produeix la tradició instrumental per mitjà de l'escriptura pública.

Des d'aquesta perspectiva, és d'aplicació l'art. 1227 del Codi Civil, ja que als efectes del contracte privat davant de tercers, havent d'afegir-se que, d'una banda, en el moment de notificar el Projecte els béns pertanyien a l'herència jacent, de manera que eren els cohereus que ostentaven el dret de opció, per altra banda, l'actora tenia dos finques en l'àmbit del Projecte, per la qual cosa va tenir coneixement que s'estava notificant l'exercici de l'opció de retribució en metàl·lic, sense que intentés fer valer la seua condició de propietària d'aquestes finques en aquest moment, i, finalment, que no són d'aplicació els preceptes del Reglament de Gestió Urbanística i Llei d'Expropiació Forçosa Invocats, mentre que la controvèrsia queda ja resolta amb l'aplicació de les normes abans exposades.

Per tant, cal entendre que es van complir les prescripcions de l'art. 71.3 de la LRAU, notificant en aquest cas el projecte d'urbanització als que apareixien com a propietaris de les finques, concedint el termini corresponent per al dret d'opció a la compensació en metàl·lic."

Per tot això, és possible acceptar la proposta que formula la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA, de signar un conveni de cessió voluntària amb reserva d'aprofitament. No obstant això i tal com aprecia en el seu informe l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, a fi de poder redactar l'acta de replantejament per a poder executar l'obra, ha de demostrar l'al·legant el seu dret i subscriure un previ compromís de cessió (...)»

IV. Vist que durant la tramitació del present procediment d'expropiació, s'han subscrit els següents convenis de cessió gratuïta, amb la reserva d'aprofitament urbanístic corresponent, de parcel·les o porcions de parcel·les, incloses en el projecte d'expropiació com a béns afectats:

Polígon

Parcel·la

Titulars

Data firma Conveni

11

61

Josefina i Maria del Carmen Forés Escura

novembre de 2009

11

65

LARYPLAYAS, S.L.

02/02/2010

11

128

José Manuel i Rosa Brau Gómez

09/02/2010

11

134

Juana Llorach Casals (50%)

03/02/2010

11

137

Joaquin i Ana Foix Artola

25/01/2010

11

288

Ildefonso Araque Cubillo

16/03/2010

IX. Vist l'informe del viceinterventor municipal, el Sr. Fernando Ferrer Galindo, emès en data 10 de setembre de 2010, en què indica que SÍ hi ha crèdit adequat i suficient en el pressupost general, per fer front al cost total de les indemnitzacions previstes, i en el qual es fiscalitza de confomitat l'expedient tramitat.

Fonaments de dret

I. De conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Sòl, així com, la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, desenvolupada pel Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, que aprova el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

II. D'acord amb el que preveu la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954, i el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Decret de 26 d'abril de 1957.

III. De conformitat amb els articles 202 i següents del Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d'agost, d'aplicació supletòria.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, i amb el vot favorable de 14 dels membres presents --representants del partit popular i del Bloc-- i 7 en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer. Estimar l'al·legació que presenta en data 5 de març de 2010 (registre d'entrada número 3780), el Sr. FACUNDO MIRALLES BARREDA, NIF 18.833.592 L, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Doctor Severo Ochoa núm. 15-1r de Benicarló, (a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l'Ajuntament, en data 3 de març de 2010) d'acord amb l'informe que emet l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en de data 17 de juny de 2010, on indica que, comprovada la situació de la parcel·la 59/60, polígon 11, finca registral número 3.847, aquesta disposa d'una edificació en ús, la qual, de la mateixa manera que la parcel·la està afectada parcialment pel Pla Especial. No obstant això, tal com manifesta l'interessat, ni la parcel·la, ni l'edificació estan en l'àmbit definit per a l'execució del vial que actualment s'ha projectat com a obra prèvia provisional a la total urbanització de l'avinguda. L'àmbit a expropiar s'ha definit en funció del traçat d'aquest vial i l'àmbit de la parcel·la que en relació amb aquest, està afectada pel Pla especial en una amplada de 31 m. La parcel·la actual, com que confronta amb aquest àmbit excedeix d'aquests 31 m, per la qual cosa quedarà afecta a l'execució de la futura avinguda, però no a l'actual pretensió d'execució d'obra municipal. Per això s'estima la pretensió de l'al·legant i s'exclou l'esmentada parcel·la per no estar afectada per l'àmbit d'execució del vial actualment projectat, ni les seues àrees de protecció laterals fins a una amplada de 31 m.

Segon. Estimar l'al·legació que presenta en data 12 de març de 2010 (registre d'entrada número 4274) la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA, NIF 18.698.414-N, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Santa Càndida número 1 de Benicarló, (a qui es notifica l'acord plenari de 28/01/10, juntament amb el full d'apreuament de l' Ajuntament, en data 3 de març de 2010) d'acord amb els informes que emet l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, de data 17 de juny de 2010, i el TAG d'Urbanisme, el Sr. Hernández Lahera, de data 25 de juny de 2010, en relació amb la pretensió de l'al·legant que sol·licita l'exclusió del procés expropiatori, per estar disposada a subscriure un conveni de cessió amb reserva d'aprofitament, tot i plantejar la dificultat per a formalitzar aquest document, ja que encara s'està pendent de una manifestació i acceptació d'herència.. En el present cas, no sembla que admeta cap dubte l'aplicació de l'article 999.3 del CC que implica que el cridat o els cridats a l'herència poden, com a regla general, gestionar els béns hereditaris: "Els actes de mera conservació o administració provisional no impliquen l'acceptació de l'herència, si amb ells no s'ha pres el títol o la qualitat d'hereu" i en aquest sentit el Tribunal Suprem en la Sentència de 15 febrer 1990 [RJ \\ 1990 \\ 864] manté que és doctrina reiterada de la Sala 1 ª Civil d'aquest Tribunal Suprem que quan no s'haja practicat la partició d'herència, qualsevol dels hereus pot accionar en nom propi i en benefici de la comunitat de la qual forma part.

Per tot això, és possible acceptar la proposta que formula la Sra. CARMEN SEGURA GUEROLA, de signar un conveni de cessió voluntària amb reserva d'aprofitament. No obstant això i tal com aprecia en el seu informe l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, a fi de poder redactar l'acta de replantejament per a poder executar l'obra, ha de demostrar l'al·legant el seu dret i subscriure un previ compromís de cessió.

Tercer. No admetre a tràmit per extemporànies, les al·legacions, que presenta el Sr. FRANCISCO GERMAN LLORACH GARRIDO, NIF: 18.965.093-I, amb domicili a efectes de notificacions al carrer de Castelló número 6 de les Coves de Vinromà, (12185) Castelló, dates 24 de març i 30 de abril de 2010 (registres de entrada números 4.760 i 7.176) i la Sra. SONIA LLORACH GARRIDO, NIF: 18.994.986-E, amb domicili a efectes de notificacions al carrer del Baró de Sant Petrillo número 6-1r-2 ª porta de València (46.020), en dates 24 de març i 28 de abril de 2010 (registres d'entrada números 4.742 i 6.916) contra l'acord plenari de data 28/01/10, pel qual s'aprova inicialment i se sotmet a informació pública el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta de parcel·les dotacionals per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340, ja que aquestes al·legacions han estat presentades fora de termini, en dates posteriors al dia 12 de març de 2010, data límit per presentar al·legacions a l'esmentat acord plenari.

Quart. Aprovar definitivament el projecte d'expropiació forçosa Projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les dotacionals afectades pel projecte d'execució de l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, el novembre de 2009, amb les modificacions introduïdes en aquest com a resultat de l'estimació de les al·legacions formulades per les persones interessades, segons l'informe de l'esmentat arquitecte municipal de data 17 de juny de 2010, i del TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, de data 25 de juny de 2010, i amb exclusió de les parcel·les afectades els titulars de les quals hagen subscrit o subscriguen, abans de procedir al pagament o consignació del preu just corresponent, un conveni de cessió gratuïta amb reserva d'aprofitament urbanístic.

Cinqué. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en un dels diaris de major circulació de la província de Castelló, així com al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló.

Sisé. Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que posa fi a la via administrativa, i que contra aquest poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant l'òrgan que el dicta, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà la notificació o publicació d'aquest acord, segons el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. O bé, directament, poden interposar un recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquest acord, d'acord amb el que preveuen els articles 8.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això, sense perjudici que en puguen interposar qualsevol altre que estimen oportú.

PUNT 13é.-DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS, AMB RESERVA D'APROFITAMENT, AFECTATS PEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER VALÈNCIA, SUBSCRIT AMB AMFASA, SL.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i Medi Ambient, de data 15 de setembre de 2010.

Relació de fets

Vist que, en data 9 de setembre de 2010, s'ha subscrit el conveni amb el Sr. Juan Carlos García Sancho en nom i representació de la societat mercantil Promociones Urbanísticas AMFASA, SL, propietària de la finca situada al carrer de València núm. 22, de referència cadastral 1770230BE8717S0001OU, en sòl urbà del PGOU de Benicarló, dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la Unitat d'Actuació número 13, i que constitueix la porció de la finca afectada pel tram del carrer de València, entre el passeig Marítim i el carrer del Dr Fléming.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el següent conveni urbanístic subscrit en data 9 setembre 2010 amb el Sr. Juan Carlos García Sancho, en nom i representació de la societat mercantil Promociones Urbanísticas AMFASA, SL, de cessió de terreny en sòl urbà del PGOU de Benicarló, afectats pel tram del carrer València, entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, i ubicats dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la Unitat d'Actuació número 13, amb la corresponent reserva d'aprofitament urbanístic:

«CONVENI

A la Casa Consistorial de Benicarló, el 9 de setembre de 2010

ES REUNEIXEN:

D'una part:

El Sr. JUAN CARLOS GARCÍA SANCHO, major d'edat, amb DNI 40.922.363-G, veí de Vinaròs, amb domicili a l'avinguda de Jaume, núm. 21, 1r A, que intervé en nom i representació de la societat mercantil PROMOCIONES URBANÍSTICAS AMFASA, SL, amb CIF B-42179747, i domicili social a Reus (Tarragona), carrer de Víctor Català, núm. 1, i està legitimat per a aquest acte en virtut de poder especial de representació, atorgat davant del notari de Sant Sebastià, el Sr. Francisco Javier Oñate Cuadros, en data 6 de setembre de 2010 (número de protocol 1.731).

D'una altra part:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que té per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer. Que la mercantil PROMOCIONES URBANÍSTICAS AMFASA, SL, és propietària del ple domini de la finca, inscrita al Registre de la Propietat al Tom 1.705, Llibre 472 de Benicarló, foli 192, finca núm.181, inscripció 8ª, amb la següent descripció:

"URBANA. Heretat de sis-cents un metres i setanta-cinc decímetres quadrats, que ha quedat reduïda després de diverses segregacions, a la partida de les Solades, del terme de Benicarló, avui afectada per la Unitat d'Actuació número 13 del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.

Limita: nord, amb porció segregada i cases del passeig Marítim; sud, José Febrer; est, Manuel Añó i oest, Miguel Esteller."

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Vinaròs, el dia 17 d'octubre de 2006, davant del notari, el Sr. Francisco-José Mondaray Pérez (núm. de protocol 1.006).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: 1770230BE8717S0001OU.

Segon. Que la finca es troba situada en sòl urbà del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la Unitat d'Actuació número 13, i està afectada per un tram de sòl dotacional públic, destinat a vial denominat carrer de València", situat entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, de superfície 83,90 m2.

Tercer. Atès que la qualificació d'un terreny com a sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el que preveu l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la posterior transferència, d'acord amb el que preveu l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart. En virtut del que preveu l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer. La mercantil PROMOCIONES URBANÍSTICAS AMFASA, SL cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i amb la segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 83,90 m2 de la finca de la seua propietat situada al carrer de València , núm. 22, de referència cadastral 1770230BE8717S0001OU (finca registral número 181), que està situada en sòl urbà del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, dins l'àmbit del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament i execució de la Unitat d'Actuació núm. 13, i que constitueix la porció de la finca afectada pel tram del carrer de València, entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon. La mercantil PROMOCIONES URBANÍSTICAS AMFASA, SL es reserva l'aprofitament urbanístic corresponent a aquesta superfície afectada pel tram del carrer de València, entre el passeig Marítim i el carrer del Dr. Fléming. D'acord amb el que preveuen les bases particulars de la programació de la UE 13 del PGOU, l'aprofitament tipus provisional és de 2,25 m2t (homogeneïtzat)/m2s. L'aprofitament definitiu serà el que resulte de la reparcel·lació.

Ho subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Segon. Comunicar aquest acord als departaments de Patrimoni i Intervenció municipals, perquè en tinguen coneixement i als efectes oportuns.

PUNT 14é. DICTAMEN A LA PROPOSTA D'AUGMENT DEL CRÈDIT INICIAL DE LES PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 15000 I 15100. Vista la proposta del tinent d'alcalde delegat del l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 16/09/10, on es proposa que el Ple autoritze un augment dels crèdits inicials de les partides pressupostàries 15000 i 15100 per import de 155.222,53 i 41.644,83 euros, respectivament.

En haver-se observat en la partida 15000 «Productivitat» una falta de consignació pressupostària, a causa de l'aplicació del l RD Llei 8 / 2010 de 20 de maig pel qual s'adoptem les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i a l'acorda de Ple de 19/08/10.

Així mateix, no existeix consignació suficient en el subconcepte 15100 «Gratificacions» per a fer front als possibles serveis que, si escau, s'efectuen fins a final d'any, realitzats fora de la jornada normal de treball.

En primer lloc, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per a manifestar que el seu grup, per a ser coherents amb el que van votar quan els pressupostos, tenint en compte que, en este cas, pel que fa a la productivitat, hi ha un informe desfavorable del viceinterventor, ara tampoc votaran a favor.

El Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, indica que el vot del seu grup serà d'abstenció, perquè l'equip de govern és qui ha decidit fer eixa reserva. Per tant, el dia que vegen on van i a qui va, ja es pronunciaran.

Vist el contingut de l'informe del viceinterventor municipal de data 16/09/10, que diu literalment:

«El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, en la seua proposta de data 16 de setembre de 2010, proposa un augment en la consignació pressupostària de les partides la classificació econòmica de les quals siga 15000 "(productivitat) i 15100( gratificacions) per un import total de 155.222,53 EUR i 41.644,83 EUR respectivament, d'acord amb el següent detall:

Productivitat

Funcional

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

132

15000

Productivitat

52.247,64

151

15000

Productivitat

26.299,02

164

15000

Productivitat

5.166,08

170

15000

Productivitat

1.014,69

232

15000

Productivitat

10.562,06

234

15000

Productivitat

746,76

321

15000

Productivitat

1.658,38

325

15000

Productivitat

26.943,73

331

15000

Productivitat

1.774,65

341

15000

Productivitat

1.709,96

412

15000

Productivitat

307,85

431

15000

Productivitat

339,62

432

15000

Productivitat

1.423,83

491

15000

Productivitat

1.731,59

920

15000

Productivitat

22.432,21

930

15000

Productivitat

864,46

155.222,53

Gratificacions

Funcional

Econòmic

Desc. Econòmic

Import

132

151000

Gratificacions

25.044,90

151

151000

Gratificacions

9.604,17

321

151000

Gratificacions

519,00

325

151000

Gratificacions

766,38

331

151000

Gratificacions

1.000,00

412

151000

Gratificacions

500,00

432

151000

Gratificacions

859,75

491

151000

Gratificacions

850,63

930

151000

Gratificacions

2.500,00

41.644,83

Fonaments de dret

Primer. De conformitat amb l'art. 214 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2 / 2004 (TRLHL), l'exercici de la funció interventora compren la intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de valors.

Segon. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de productivitat als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l'article 7.2.b) del Reial Decret 861/1986 (30 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local.

Aquest límit no es supera segons la següent taula:

Concepte- Productivitat

Import

Massa retributiva global pressupostada

6.021.361,84

Personal laboral

1.412.558,96

Massa retributiva funcionaris

4.608.802,88

Retribucions bàsiques + cd

2.809.670,85

Art.7.1) Reial Decret 861/1986

1.799.132,04

Límit legal productivitat 30% sobre massa

retributiva funcionaris

539.739,61

Concepte- Productivitat

Importe

Productivitat total Pressupost

321.609,39

Límit legal productivitat 30%

539.739,61

Disponible sobre límit legal

218.130,22

Proposta productivitat total

155.222,53

Tercer. Correspon al Ple de la corporació determinar en el pressupost la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions als funcionaris dins dels límits màxims assenyalats en l'article 7.2.b) del Reial Decret 861/1986 (10 per 100 de la massa retributiva) i l'alcalde o president de la corporació l'assignació individual, amb subjecció als criteris que, si s'escau, haja establert el Ple, sense perjudici de les delegacions que puga conferir d'acord amb el que estableix la Llei 7/1985 reguladora de Bases de Règim Local.

Aquest límit no es supera segons la següent taula:

Concepte- Gratificacions

Import

Massa retributiva global pressupostada

6.021.361,84

Personal laboral

1.412.558,96

Massa retributiva funcionaris

4.608.802,88

Retribucions bàsiques + cd

2.809.670,85

Art.7.1) Reial Decret 861/1986

1.799.132,04

Límit legal gratificacions 10% sobre massa

retributiva funcionaris

179.913,20

Concepte- Gratificacions

Import

Gratificacions total pressupost

105.900,00

Límit legal gratificacions 10%

179.913,20

Disponible sobre límit legal

74.013,20

Proposta gratificacions total

41.644,83

Quart. Tot i que la base d'execució del pressupost 9 que regula la vinculació jurídica dels crèdits, determina en l'apartat 2 a) que per al capítol I (despeses de personal) la vinculació jurídica s'estableix a nivell de grup de funció (un dígit) i capítol (un dígit), no es pot utilitzar en aquest cas el mecanisme de la vinculació jurídica perquè l'alcalde té la competència per a l'assignació individual de la productivitat i de les gratificacions, però mai podrà aprovar una assignació per aquests conceptes que excedisca de la quantitat global que ha assenyalat el Ple de la corporació, ja que es tracta d'una competència que la llei atribueix al Ple.

Cinqué. En cas que el Ple aprove aquesta autorització, s'han de tramitar les modificacions pressupostàries oportunes per a dotar, a les partides que meriten aquestes despeses, de crèdit adequat i suficient, mitjançant transferències de crèdit entre partides de capítol I, és competent per a la seua autorització l'alcalde president o el tinent d'alcalde en qui delegue, en virtut de la Base d'execució del pressupost 18.4.

Segons l'exposat i en virtut de l'art. 214 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

RESULTAT DE LA FISCALITZACIÓ: Conformitat.»

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de l'augment dels crèdits incials per excedir de la quantitat global en un principi assenyalada.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda i el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda, per 12 vots a favor dels membres assistents, 7 abstencions --repesentants del grup municipal socialista-- i 2 vots en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda autoritzar l'augment dels crèdits inicials consignats a les partides pressupostàries 15000 «Productivitat» i 15100 «Gratificacions» per import de 155.222,53 i 41.644,83 euros, respectivament. En existir a la partida 15000 «Productivitat» una falta de consignació pressupostària, deguda a l'aplicació del RD Llei 8/2010 de 20 de maig pel qual s'adopten les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic i a l'acord de Ple de 19/08/10. I en el subconcepte 15100 «Gratificacions» per a fer front als possibles serveis que, si escau, s'efectuen fins a final d'any, realitzats fora de la jornada normal de treball.

PUNT 15é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 8/2010. Es sotmet el contingut de la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda de data 22/09/10 i l'informe favorable del viceinterventor municipal de la mateixa data, en relació a la modificació pressupostària proposta, amb un crèdit extraordinari per un import de 11.877,24 euros, finançat amb la baixa del projecte que es relaciona.

Atès l'art. 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que possibilita la tramitació d'aquests expedients quan haja de realitzar-se alguna despesa que no puga demorar-se i no existisca crèdit pressupostari o siga insuficient o no ampliable el consignat.

Atès que el procediment està subjecte als mateixos tràmits i requisits establerts per als Pressupostos, incloses les normes sobre informació, reclamacions i publicitat (art. 177.2 en relació amb el 169 de l'esmentat RDL).

Atès que competeix al Ple de la corporació l'aprovació de les modificacions pressupostàries, d'acord amb allò previst en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Economia i Hisenda, el dictamen de la Comissió Informativa d'Economia i Hisenda i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar inicialment l'expedient de Modificació de Crèdits número 8/2010, amb el següent detall:

 • Donar de baixa el següent projecte:

Proj.

Denominació

Import

0810

Mobiliari

11.877,24

Total

11.877,24

 • Modificar el Pressupost de despeses amb un crèdit extraordinari per import d'11.877,24 euros finançat amb la baixa descrita per finançar el següent:

Crèdit extraordinari:

Proj.

Denominació

Import

5410

Unitat Alzheimer

11.877,24

Total

11.877,24

Segon. Que s'expose al públic durant un termini de quinze dies hàbils mitjançant un anunci en el BOP, als efectes que les persones interessades puguen examinar-lo i presentar reclamacions; es considerarà definitivament aprovada si durant l'esmentat període d'exposició no s'hi presenten reclamacions.

Tercer. Publicar la modificació, una vegada aprovada definitivament, resumida per capítols, en el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, no entrarà en vigor fins que no s'haja portat a terme aquesta publicació.

Quart. Remetre una còpia de l'aprovació de l'esmentada Modificació Pressupostària, a la Unitat de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 16é.-PROPOSICIÓ SOBRE ADOPCIÓ DE COMPROMISOS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I MEDI RURAL I MARÍ I LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DE LA SÉNIA, SUBSCRIT EL 23 D'ABRIL DE 2010.-Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta subscrita pel regidor delegat d'Agricultura de data 24 de setembre de 2010.

El dia 23 d'abril de 2010 es va signar el Conveni marc de col·laboració entre el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, per a actuacions en matèria de desenvolupament rural sostenible amb una durada de 5 anys (2011/2015) i, de comú acord amb el MARM, s'ha decidit destinar un total de 2.500.000 EUR per a continuar durant l'any 2011 les obres de millora de camins rurals municipals de l'anterior Pla de camins 2008/2010, que tan bons resultats han donat per a la gent d'este territori.

Seguint les pautes d'anys anteriors, s'han redactat els projectes de millora dels camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Terol, any 2011, amb el detall següent:

CASTELLÓ: 11 municipis Total (amb IVA) 1.360.037,87 EUR

TARRAGONA: 9 municipis Total (amb IVA) 1.061.978,12 EUR

TEROL: 3 municipis Total (amb IVA) 377.993,68 EUR

TOTAL: 23 municipis Total (amb IVA) 2.800.009,67 EUR

Aquests projectes han estat aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2010 i que segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva.

El projecte de millora dels camins dels municipis valencians de la Mancomunitat per a l'exercici 2011 conté camins d'11 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, la Jana, Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, Traiguera, Vallibona i Vinaròs), el seu pressupost és de 1.360.037,87 EUR i està signat per l'enginyer Romuald Argany Brú.

D'este projecte, els camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de gestió municipal són:

Camí de Sant Mateu-1 (3.271 m) i Camí de Sant Mateu-2 (503m) i el seu cost total és de 151.639,17 EUR.

En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 23/09/2010 es va acordar que l'aportació municipal a l'obra fora del 18% del cost total a cada municipi per tal de poder fer front a totes les despeses de les obres dels camins, dins del Conveni de Desenvolupament Rural. I, un cop s'aprove el Pressupost del 2011, s'encomanarà a l'Empresa TRAGSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració, l'execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia Mancomunitat, dels directors tècnics de les 3 CCAA i del coordinador del MARM.

Per tant, per tal d'avançar al màxim l'execució d'estes obres, tal com faran la resta de municipis, la corporació, de conformitat amb el contingut de la proposta del regidor delegat d'Agricultura i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Manifestar que este Ajuntament és el titular o s'encarrega de la gestió dels camins abans esmentats i que està d'acord en les obres a fer en execució del Projecte.

Segon. Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la seua millora.

Tercer. Adquirir el compromís d'incloure en el seu Pressupost de 2011, la quantitat de 27.295,05 EUR i que este import en metàl·lic s'aportarà a la Mancomunitat en el moment què aquesta ho reclame per a executar l'obra, d'acord amb el que preveu el Conveni signat amb Tragsa.

Quart. En acabar obres, un cop comprovat el seu bon estat, signades les certificacions per totes les parts i enviada l'acta de reconeixement i comprovació final, aquest Ajuntament es compromet automàticament a fer-se càrrec del seu manteniment futur.

Cinquè. Facultar l'alcalde per a l'execució dels presents acords.

Sisé. Enviar una còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina de Vinaròs: Pl. De Sant Antoni, s/n, 2n; 12500-Vinaròs).

PUNT 17é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint-i-un membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la proposta formulada per la regidora delegada de turisme d'aprovació de conveni de col·laboració del Pla de Competitivitat Turística.

Relació de fets

I. En la sessió plenària que va tenir lloc el dia 26 de febrer de 2009 s'adopta, entre altres, l'acord de sol·licitar a la Conselleria de Turisme i Secretaria d'Estat de Turisme la candidatura dels municipis de Benicarló i Peníscola, per a l'obtenció del Pla de competitivitat i el corresponent finançament pel seu import màxim a concedir; assumir el compromís d'incorporació i afectació en el pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló, els crèdits necessaris i suficients per a fer front a les obligacions derivades de l'execució del Pla de Competitivitat, en cas de ser aprovada la corresponent candidatura concretant-se els exercissis corresponents; aprovar el Programa d'actuacions i Pla estratègic, que es presenten, de la candidatura de Benicarló-Peníscola al Pla de competitivitat, l'execució del qual preveu desenvolupar al llarg de 3 o 4 anualitats amb pressupost global de 5.900.000 EUR i que serà finançat per quatre parts per cadascuna de les tres administracions: estatal, autonòmica, Local (Ajuntament de Benicarló i Patronat Municipal de Turisme de Peníscola), i amb la col·laboració efectiva de la iniciativa privada.

II. En data 27 de febrer de 2009 el Patronat Municipal de Turisme de Peníscola i l'Ajuntament de Benicarló signen un conveni de col·laboració on s'estableixen les clàusules de gestió del Pla de Competitivitat, en el cas que la Conselleria de Turisme de la Generalitat i la Secretaria d'Estat de Turisme aproven i ratifiquen la candidatura de Benicarló-Peníscola al Pla de Competitivitat.

III. En data 27 de març de 2009 es presenta la sol·licitud de la candidatura de l'Ajuntament de Benicarló i el Patronat Municipal de Turisme de Peníscola als Plans de Competitivitat Turística 2009.

IV. El 10 de desembre de 2009 en la Mesa de Directors Generals de Turisme s'adopten, entre altres, els acords d'aprovar la celebració de Convenis de Col·laboració per a l'aplicació dels Plans de Dinamització del Producte Turístic a iniciar en l'any 2010 entre els quals es troba el Pla de Competitivitat Turística de Benicarló-Peníscola, en la Comunitat Autonòmica de C. Valenciana, per un import de 2.300.000EUR.

V. Vist l'informe de la tècnica de Turisme de data 25 de maig de 2010.

VI. Vist l'informe del secretari de data 27 de maig de 2010.

VII. Vist l'informe del viceinterventor de data 18 de juny de 2010.

La corporació, de conformitat amb la proposta de la regidora delegada de Turisme de 28 de setembre de 2010 i per unanimitat dels membres assistents, acorda:

Primer. Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l'Institut de Turisme d'Espanya (Turespaña), la Conselleria de Turisme de la Generalitat de la Comunitat Valenciana, a través de l'Agència Valenciana del Turisme, l'Ajuntament de Benicarló, el Patronat Municipal de Turisme de Peníscola i l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de Castelló, per al desenvolupament del Pla de Competitivitat Turística de Benicarló-Peñíscola: Producte Nàutic.

Segon. Assumir el compromís d'incorporació i afectació en el pressupost general de l'Ajuntament de Benicarló, els crèdits necessaris i suficients per fer front a les obligacions derivades de l'execució del Pla de Competitivitat, per a la segona, tercera i quarta anualitat.

Tercer. Aprovar el programa d'actuacions, que es presenta com annex al Conveni de Col·laboració del Pla de Competitivitat Turística, l'execució del qual es preveu desenvolupar al llarg de 4 anualitats amb un pressupost global de 2.300.001EUR i que serà fiançat per quatre parts per cadascuna de les tres administracions: estatal, autonòmica, local (Ajuntament de Benicarló i Patronat Municipal de Turisme de Peníscola), i amb la col·laboració efectiva de la iniciativa privada.

Quart. Ratificar el Conveni Marc de Col·laboració entre el Patronat Municipal de Turisme de Peñíscola i l'Ajuntament de Benicarló.

Cinqué. Facultar l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa, per a signar i formalitzar tots aquells els documents necessaris per a la correcta culminació de l'expedient.

PUNT 18é.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DES DEL 16 DE JULIOL DE 2010 AL 15 DE SETEMBRE DE 2010.- Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia delegades dictats des del 16 de juliol al 15 de setembre de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 19é.- DACIÓ DE COMPTE DE SENTÈNCIES JUDICIALS.-La corporació queda assabentada del contingut de la Sentència núm. 2, de data 7 de gener de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, en relació amb el procediment ordinari 578/2007, en virtut de la qual es declara la inadmissibilitat del recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. Ricardo Lau Castillo, contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació denúncia presentada davant l'Ajuntament de Benicarló, en data 18 de gener de 2007, per la qual sol·licitava la instrucció d'expedient d'investigació d'un tram del camí, acordant en el seu dia la restitució del tot el seu traçat a l'ús públic.

PUNT 20é. PRECS I PREGUNTES.-

Preguntes formulades pel Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista.

Primera. Davant de les paraules del conseller, el Sr. Mario Flores, sobre el fet que no hi ha una previsió per fer les carreteres de Benicarló a Càlig i Benicarló a Peníscola, (almenys és el que se desprèn de les seues paraules), la pregunta és: després del que vosté va anunciar ara fa bastants mesos, pensa dimitir?

Segona. Comencen demà les obres de reparació de l'emissari submarí, tal com es va anunciar que començaven el dia 1 d'octubre?

Tercera. Aquesta pregunta va referida a un (podríem qualificar) espectacle una mica lamentable que s'està donant, amb el tema de la matriculació de la Universitat Popular. És a dir, hi ha hagut gent, quan nosaltres hem arribat a l'Ajuntament, que ens ha dit que portaven diverses hores fent cua, per tal de matricular-se a la Universitat Popular. La pregunta és que si este equip de govern no té altres metodologies, altres maneres de fer eixa matriculació? No sé si els recursos informàtics no donen o és personal. No sé, però la veritat és que la queixa dels usuaris ens la van traslladar.

Quarta. Referent a la planta de transferència del Pla Zonal, si vostés en les seues converses ja tenen decidit on anirà, o bé la Conselleria o els responsables que siguen, el president del Consorci, si tenen decidit a on anirà. Si anirà a Benicarló o no anirà a Benicarló.

Pregunta formulada per la Sra. Miralles Ferrando, representant del grup municipal socialista.

Hem llegit a la premsa que ahir el conseller d'Educació, el Sr. Font de Mora, es va comprometre a fer un esforç en el tema del Conservatori. Ens pot explicar en què consistix l'esforç que farà la Conselleria? Vol dir que es farà càrrec de totes les despeses del Conservatori, tal com van prometre fa anys, fins i tot, a construir-ne un de nou, com vostés van anunciar al començament d'esta legislatura?

PRECS formulats pel Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc.

Primer. És per al primer tinent d'alcalde per a dir-li que volem que entenga que, com a portaveu del Bloc, tinc dret a totes les rectificacions, matisacions o complementacions que considere oportunes a la redacció de les actes d'este Ple, que per a això apareix el punt d'aprovació de l'acta al punt de l'ordre del dia i així ho he fet i així ho seguiré fent en nom del Bloc, a excepció d'aquelles actes que la seua transcripció siga literal i, entre les quals, vosté n'hi ha una que no acceptava el que havia dit, encara que figurara literalment. Per tant, que no li sorprenga, (com en va dir en el passat Ple: "las rectificaciones a las actas generalmente son cosas del Sr. Guzmán") perquè tinc dret a fer-ho. Per tant, que no li sorprenga si rectifico, que per a això es porten a aprovació i li he de dir que, tant que llança, he esmenat, complementat, matisat, com li vulga dir, vuit actes que suposen un 22,6 del total d'actes.

Segon. És per al senyor alcalde, sobre la pregunta que jo vaig fer al mes de juliol de quan pensaven celebrar la hissada de les banderes blaves, a la qual cosa, vosté, en un to irònic de poc nivell va interrompre per a dir: "Ah! Què s'ha de celebrar alguna cosa?". Doncs li diré que sí, que s'havia de celebrar alguna cosa, perquè tal com diu el diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua, el vocable celebrar té diferents accepcions, com realitzar un acte social amb solemnitat o formalitat o acomboiar, alabar o aplaudir alguna cosa o persona, portar a terme una trobada o acte solemne o públic o participar-hi, organitzar una festa o participar-hi amb ocasió d'una data o esdeveniment o simplement alegrar-se per una cosa. Com veu, que jo usara la paraula celebrar era del tot correcte i el que li pregaria és que una altra vegada ho fera vosté amb més coneixement de causa o, almenys, amb més coneixement de vocabulari.

En aquest punt el senyor alcalde dóna resposta a les preguntes formulades en aquesta sala:

En primer lloc manifesta que ell no ha dit mai que pensava dimitir. Ell va dir que anava lligat al seu grup polític i que pensar a dimitir no ho havia dit mai.

Respecte de les matrícules de la Universitat Popular, indica que aquest fet s'ha produït tots els anys i que ara, com s'entra per darrere, es veu i abans no es veia. És per això, que quan es va vore el primer dia, el Sr. Marzal va fer que l'endemà es donaren números i hores per a no anar tothom de cop a matricular-se i evitar eixa cua.

En relació amb la reunió amb el conseller Sr. Font de Mora, va dir als portaveus que anava a reunir-se per parlar el dia 29 i, per tant, una vegada haja parlat, ja ho comunicaria en Junta de Portaveus.

Seguidament, intervé el Sr. Escuder, portaveu del grup municipal socialista, i indica que: És qüestió de memòria. El seu grup llig i ha aparegut en premsa que vosté dimitiria si les carreteres de Benicarló a Càlig i Benicarló a Peníscola no es feien. Però no es preocupe, que vosté té l'obligació de fer realitat un projecte electoral i nosaltres d'exigir-li que el complisca. Sobre el tema de la matriculació de la Universitat Popular diu que vostés, com a responsables, han de tindre una atenció absolutament directa perquè no es pot tolerar que ciutadans estiguen de les nou a la una per a matricular-se. Per altra banda, respecte de les goteres que tenen al despatx del seu grup, hauran de convocar la premsa allí, perquè resulta que si no s'arreglen, ixen humitats, el patrimoni es deteriora i, a més a més, allí hi ha centenars d'expedients amuntonats.

En aquest punt, el senyor alcalde manifesta que: Més val que lligen menys i escolten més. Quant a la matriculació de la Universitat Popular, la gent té raó, vam donar números i no ens havíem donat compte ningú fins enguany. Respecte de les goteres, una vegada estiguen les obres fetes, tindran un despatx adequat.

Respecte dels precs, l'alcalde diu que li agradaria que quan es faça un prec que no es falte el respecte.

El Sr. Guzmán manifesta que no ha faltat el respecte a cap regidor.

L'alcalde diu al Sr. Guzmán que ell en cap moment ha dit que ho haja fet el Sr. Guzmán.

Respecte a les preguntes formulades per la Sra. Bayarri, l'alcalde dóna la paraula a la Sra. Vallés Burriel, representant del grup municipal popular.

La Sra. Vallés contesta que en relació a la pregunta formulada sobre si s'han fet contractacions amb informe desfavorable, i la resposta és: Sí, igual que quan manava el seu grup, se'n van fer a l'any 2007, perquè estem parlant de contractacions temporals on sempre ha primat la prestació del servei. Respecte de la recaptació del calendari social per a Haití, indica que s'han recaptat 120 i s'han mantingut determinats punts de venda. Per tant, com finalitza al març de 2011, el que es recapte s'enviarà.

En aquest punt, la Sra. Bayarri manifesta que quan s'envie ja quasi que no farà falta, per això demana si es poden enviar les assignacions als grups, per tal de fer alguna cosa. A més, demana que de cara a l'any que ve isca al gener i s'amplien els punts de venda. Ella sap que ha eixit a concurs el tema de les fotografies i entén que avançar-ho al mes de desembre és més profitós per tal d'enviar els diners a Haití.

Seguidament, la Sra. Vallés indica que està convençuda que Haití no ha sortit del problema i no creu que en el que s'envie isca del problema. No obstant això, creu que si s'envia al desembre, paper els farà. S'intentarà recaptar el que es puga. L'any que ve no es vendrà perquè és una posició absurda i no es disposa de personal per a vendre. Respecte del tema del Tapis, el que s'ha fet és modificar el projecte, fent una nova reconversió, per tal d'optimitzar eixos 42.000 EUR. Per tant, no s'ha suprimit el programa, el que s'ha fet és fer un nou programa adreçat a joves, però amb una nova imatge, perquè hi ha joves que es tiren enrere davant del programa del Tapis. Per tant es crea un nou espai amb una nova imatge i un nou projecte.

La Sra. Bayarri entén que el Tapis és un grup de gent i a alguna cosa els ajudarà, perquè el programa nou sembla selectiu.

La Sra. Vallés ressalta que això és el que pensen alguns dels tècnics que l'han informat. Torna a incidir que el programa oferirà el mateix, però amb una nova imatge perquè era una barrera per a joves de Benicarló. Per tant, faran un espai per a treballar amb tots els joves de la ciutat, però no amb la pancarta de joves que necessiten ajuda. Ja es veurà quan s'engegue el projecte que no hem perdut tant.

L'alcalde dóna la paraula a la Sra. Iruretagoyena Fernández, representant del grup municipal popular, per donar resposta al tema del càlcul de les factures del GP Falles 2008.

La Sra. Iruretagoyena contesta al Sr. Guzmán dient-li que aquest sol·licita el dia 30/01/2009 per escrit, textualment, «un informe tècnic o polític de les despeses que suposa aquest esdeveniment». Ella creu que també el Departament de Turisme es mereix la sol·licitud del que vosté demana o desitja. Continua dient que ja el va informar que, tant el Pla General d'Ordenació Urbana com el Pla Estratègic de Turisme, indiquen que s'ha de promocionar el turisme, perquè aquest no és sostenible. A l'any 2008 a les Falles hi havia el 70% d'ocupació, al 2009 el 75% i al 2010 el 85%. L'equip de govern és transparent i recorda al Sr. Guzmán que quan es convoca un Consell de Turisme, cap membre del seu grup hi assisteix.

El Sr. Guzmán manifesta que en cap moment ha demanat a la Regidoria de Turisme que faça cap escrit. Ell la va fer a la primera Comissió d'Hisenda que va haver-hi, a la qual, per cert, el primer tinent d'alcalde s'hi va afegir i va dir: «Quan es faça, jo també vull saber qui viu a costelles de l'Ajuntament». Qui el va adreçar a l'Àrea de Turisme va ser el regidor d'Hisenda i va dir: «Jo ho traslladaré a Turisme perquè li facen un informe tècnic o polític de les despeses». El Sr. Guzmán únicament vol saber que li expliquen que es va fer aquell any i què va costar. Respecte a l'al·lusió que ha fet la Sra. Iruretagoyena sobre la no assitència a les reunions del Consell de Turisme, vol indicar que ni ell ni quasi ningú, perquè no hi ha quòrum, la qual cosa se l'hauria de mirar, perquè per alguna cosa serà. Per altra banda, ell a les quatre i mitja de la tarde està treballant.

A continuació la Sra. Iruretagoyena invita al Sr. Guzmán que presente un escrit on sol·licite què vol i què desitja i molt gustosament li ho donaran, perquè si el que vol són despeses, per a les despeses, Hisenda.

Finalment, l'alcalde dóna la paraula al Sr. Cuenca Caballero, representant del grup municipal popular, per respondre les dues preguntes formulades en el Ple:

El Sr. Cuenca, respecte al tema de les obres de reparació de l'emissari submarí indica que avui s'ha produït l'adjudicació definitiva de la reparació de l'emissari, que consistix en una pèrdua que té per una de les juntes. Explica que demà ve l'empresa a veure el lloc i començaran el dilluns dia 4.

Respecte a la planta de transferència, sobre si està decidida, explica que tenen una petició de construcció de planta de transferències a Benicarló. El que està és paralitzada perquè no s'han pagat les quotes, és a dir, la llicència d'obres que és preceptiva. Diu que tenen pendent encara una reunió amb el director gerent de Vaersa perquè diga exactament els preus de la tona. Diu que ell està esperant eixa reunió des del dia 23 que van estar a la Direcció General de València, de Medi Ambient i quan la tinga, la dirà.

Quant al prec que ha fet el Sr. Guzmán, el Sr. Cuenca explica que no hi ha cap problema, que per a això estan les actes, per a llegir-les i corregir-les en el que escaiga. I, quant a la manifestació que ha fet sobre el cost, diu que està d'acord, que tot el que es gasta l'Ajuntament s'ha de saber com es gasta i nosaltres tenim l'obligació de donar totes les explicacions pertinents sobre el particular. I això és el que s'ha de fer, tot amb transparència i per tant, no té cap objecció.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.51 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 4 d'octubre de 2010