Ple ordinari núm. 1/2010, de 28 de gener.

28/01/2010

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 1/2010 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 28 de gener de 2010, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 1/2010 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 28 DE GENER.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21:00 hores del dia 28 de gener de 2010 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. José Joaquín Pérez Ollo

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sr. Utiliano Martínez Sánchez

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Interventor: Sr. Fernando Ferrer Galindo (Viceinterventor)

Excusa la seua absència la Sra. Raquel Durà Bou.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r.- ESCRIT DE RENÚNCIA DE LA REGIDORA SRA. RAQUEL DURÀ BOU.- Es dóna compte de l'escrit presentat, en data 19 de gener de 2010, per la regidora Raquel Durá Bou, mitjançant el qual renuncia voluntàriament a la seua condició de regidora de l'Ajuntament de Benicarló, càrrec que exerceix en l'actualitat i del qual va prendre possessió en la sessió constitutiva de la corporació que va tindre lloc el dia 16 de juny de 2007, com a conseqüència d'haver estat proclamada electa després del procés electoral a què va concórrer amb la candidatura presentada pel Partit Popular, en la qual ocupava el lloc número quatre.

Atès el previst en els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, la modificació introduïda en l'article 182.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General per la Llei Orgànica 1/2003, de 10 de març, per a la Garantia de la Democràcia en els Ajuntaments i la Seguretat dels Regidors, així com la Instrucció de la Junta Electoral Central sobre substitució de càrrecs representatius locals, de data 10 de juliol de 2003.

En aquest punt, el senyor alcalde mostra el desig de l'equip de govern i de tota la corporació que la Sra. Raquel Durà Bou es recupere el més aviat possible de la seua operació i aprofita per donar-li les gràcies per haver estat ací amb tots els corporatius.

La corporació, per tretze vots a favor i set abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Prendre en consideració, per a la seua efectivitat, la renúncia al càrrec de regidora d'aquest Ajuntament pel Partit Popular, formulada per Raquel Durá Bou, indicant que, segons el parer d'aquesta corporació, correspon cobrir la vacant a Jaime Mundo Alberto, tretzè candidat següent de la mateixa llista.

Segon.- Remetre la certificació del present acord a la Junta Electoral Central a l'efecte que s'expedisca la corresponent credencial acreditativa de la condició d'electe.

Tercer.- Donar compte del present acord als diferents serveis, departaments i negociats d'aquest Ajuntament.

PUNT 2n.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 19/2009, DE 29 D'OCTUBRE.- Per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió que, amb caràcter ordinari, va tenir lloc el dia 29 d'octubre de 2009.

PUNT 3r.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA MESTRE FELIU.- Atès que en el DOGV de data 9 de desembre de 2009 apareix publicada l'Ordre de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que mantenen conservatoris de música de grau elemental i/0 mitjà, durant l'exercici 2010.

Atès que aquest Ajuntament reuneix la totalitat dels requisits exigits a la convocatòria.

Vista la matrícula del alumnat que per al curs 2009/2010 ha sigut de 70 alumnes en E. Elementals i 148 en E. Professionals.

Ateses les considerables despeses que suposa el funcionament del Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu per a l'Ajuntament.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor d'Educació i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Sol·licitar a la Conselleria d'Educació, una ajuda econòmica de SIS CENTS SETANTA-TRES MIL CENT SEIXANTA-TRES EUROS I QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (673.163,48 euros), per ajudar a sufragar les despeses que comporta el funcionament del Conservatori Municipal de Música Mestre Feliu i comprometre's al compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció, així com a incloure una partida pressupostària destinada al manteniment del centre de música en els pressupostos de l'ajuntament per l'actual exercici.

Segon.- Facultar la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura per a la firma de tots els documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 4t.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ PER AL FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA D'EPA A BENICARLÓ.- Atès que al DOGV número 6161 de data 9 de desembre de 2009, apareix publicada l'Ordre de 19 de novembre de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a les corporacions locals que desenvolupen l'educació de persones adultes de la Comunitat Valenciana, durant l'exercici 2010.

Atès que aquest Ajuntament reuneix els requisits exigits a la base segona de l'esmentada ordre.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat d'Educació i el dictamen de la Comissió Informativa de Cultura i Esports, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Sol·licitar a la Conselleria d' Educació, una subvenció de SEIXANTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS I NORANTA CÈNTIMS (60.424,90 euros), per ajudar a les despeses que comporten els costos del professorat i del funcionament del programa d'EPA a Benicarló, comprometent-se al compliment de les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció, en cas de resultar-ne beneficiaris.

Per a aquestes despeses estan previstes en el esborrador del pressupost de 2010, pendent d'aprovació, les següents partides en les aplicacions pressupostaries que a continuació s'indiquen:

Despeses

Aplicació pressupostària

Personal docent

1.1 Retribucions

323.13100

1.2 S. Social

211.16000

Altres despeses corrents

2.1 Personal no docent retribucions

331.12004-331.12006-331.12100-331.12101

Personal no docent s. social

211.16000

2.2 Arrendaments

323.20300

2.3 Reparacions

323.21300

2.4 Material oficina

323.22000

2.6 Subministraments

323.22100-323.22102

2.7 Comunicacions

323.22200

2.9 Altres

323.22001-323.22105-323.22199-323.22300

323.22601-323.22609-323.22706-323.23020

323.23100-323.48900

Segon.-Facultar la tinenta d'alcalde delegada de l'Àrea de Cultura, per a la firma de tots aquells documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA RELATIVA A L'ÚS DE LA PARCEL·LA CEDIDA PER MARINA BENICARLÓ, S.A. DE L'EDIFICI EXISTENT EN AQUESTA I DE 3 AMARRAMENTS EN EL PORT DE BENICARLÓ.- Se sotmet a la consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 25/09/09, relativa a l'ús d'una parcel·la cedida per la mercantil MARINA BENICARLÓ SA, de l'edifici existent en aquesta i de 3 amarraments en el Port de Benicarló, corresponent a l'expedient de Patrimoni 32/2007.

Vists els informes que consten en l'expedient de la Secretaria General de data 13/01/10 i d'Intervenció de data 1/10/09.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Reconèixer el deute d'aquest Ajuntament amb la mercantil Marina Benicarló SA, per un import de 100.000 euros, per l'edificació realitzada i sufragada per Marina Benicarló SA, sobre la parcel·la de 300 m2/sostre en la parcel·la del c. del Port de Benicarló, la qual es va cedir i va acceptar el seu ús a favor d'aquest Ajuntament, així com acceptar l'ús i gaudi de l'edifici situat en aquesta parcel·la.

Segon.- Comprometre's aquest Ajuntament a pagar a la mercantil Marina Benicarló SA la quantitat de 5.000 euros anuals durant 20 anys, a fi de cancel·lar aquest deute.

Tercer.- Elevar a escriptura pública el reconeixement de la titularitat municipal de la parcel·la de 300 m2/sostre en la parcel·la del c. del Port de Benicarló. Les despeses que es generen seran a càrrec de l'Ajuntament, així com de la cessió gratuïta de l'ús i gaudi de l'esmentat espai i de la cessió onerosa de l'ús i gaudi de l'edificació constituïda per la cedent en l'espai o porció citat.

Quart.- Procedir a la inscripció registral del present acord.

Cinquè.- Traslladar el present acord als departaments de Patrimoni i Intervenció municipals.

Sisè.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, Antonio Cuenca Caballero, o a qui legalment el substituïsca, per a firmar els documents públics o privats que siguen necessaris.

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ABASTIMENT URBÀ D'AIGUA POTABLE.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 10 de juny de 2009, sobre la modificació del contracte subscrit amb la mercantil SOREA SA per a la prestació del servei de proveïment urbà d'aigua potable.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que, després de veure el contingut dels informes de Secretaria i Viceintervenció, s'ha de fer una nova licitació i un nou plec de condicions, per tal d'adaptar-lo a les noves necessitats i circumstàncies.

Seguidament, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per deixar constància que coincideix amb els informes emesos, en virtut dels quals es recomana, una nova licitació, atès que el present contracte porta trenta-set anys en vigor. Per tant, no dóna suport a la proposta que per part de l'equip de govern es planteja.

A continuació, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per dir que és un tema que coneix amb profunditat, perquè ha dedicat molt d'anys en el seu seguiment. Fa constar que l'informe de Secretaria conclou amb una recomanació d'iniciar una nova licitació i, segons el regidor, no existeix cap il·legalitat de prorrogar el contracte si ambdues parts estan d'acord. Indica que ell ha arribat a un acord amb l'empresa i que les contraprestacions seran més que suficients, de tal forma que els interessos de Benicarló surten beneficiats.

El Sr. Escuder torna a intervindre dient que és un contracte molt vell i que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa advoca per la concurrència. Ningú ha parlat d'il·legalitat, es tracta d'un contracte que té moltes qüestions que no s'han clarificat al llarg del temps, remarcant el tema de la renovació de la xarxa al respecte.

De nou, pren la paraula el Sr. Cuenca per dir que l'equip de govern no està fent cap il·legalitat, és un contracte totalment vigent, perquè es dedicarà una part importat a la renovació de la xarxa i, en conseqüència, el rendiment que es traurà no serà del 63%, si no del 80%.

Vists els informes emesos pel tècnic de Medi Ambient de data 24.11.2009, el de Secretaria de data 8.05.09 i d'Intervenció de data 22.01.2010.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, per onze vots a favor i nou en contra --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer.- Aprovar la modificació del contracte relatiu a la prestació del servei de proveïment urbà d'aigua potable, subscrit amb la Sociedad de Abastecimientos Urbanos y Rurales, SA (actualment denominada SOREA, Sociedad de Abastecimiento de Aguas, SA) per a desenvolupar les directrius del contracte existents entre l'empresa contractista i l'Ajuntament de Benicarló de 1972 a l'efecte d'adaptació a les necessitats actuals de qualitat de servei, ús eficient dels recursos naturals i adaptació a les exigències normatives d'aplicació, relativa a:

--l'organització per a la prestació del servei.

--la plantilla.

--els mitjans materials empleats: vehicles, utillatge, equips informàtics i de comunicació, equips parar la seguretat i higiene, etc.

--els mitjans tècnics de gestió del servei de proveïment.

--la resta de mitjans tècnics de suport que l'empresa contractista posarà a la disposició del servei segons el projecte d'explotació del servei de proveïment urbà d'aigües potables de consum humà.

Segon.- Requerir a l'empresa SOREA SA que en el termini de trenta dies comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquest acord formalitze el contracte administratiu corresponent.

Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa i traslladar-lo a Medi Ambient i Intervenció.

Quart.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a complir l'acordat.

PUNT 7é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ PER A L'ÚS DE LA XARXA CORPORATIVA DE COMUNICACIONS MÒBILS D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA (RED COMDES).- Coneix la corporació de la proposta del regidor delegat de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana de data 18 de gener, sobre el Conveni a subscriure entre la Generalitat i aquest Ajuntament per a l'ús de la xarxa corporativa de comunicacions mòbils d'emergència i seguretat de la Comunitat Valenciana (XARXA COMDES), remès per la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal d'indicar que la seguretat dels ciutadans no és opcional, si no que és obligatòria per a les Administracions Públiques. Si la coordinació depén d'este conveni, hauria de partir de la Generalitat Valenciana. Este conveni el que fa és una declaració d'intencions perquè no es concreta el que l'Ajuntament ha de pagar, ja que la xarxa ja està en funcionament. Remarca que en l'esmentat text del conveni no es parla de costos, l'aspecte econòmic no està concretat i no poden participar de la indefinició.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per fer constar que és interessant, però en concordança amb els companys del grup municipal socialista, no saben el cost que suposarà a l'Ajuntament de Benicarló. En la Comissió Informativa els van donar un vot de confiança, esperant que avui se'ls diguera el cost. Si no ho saben, s'abstindran en aquest punt.

Acte seguit, pren la paraula el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular, per indicar que sembla que no han entés res del conveni. Aquest té com a objectiu acollir-se per a poder utilitzar eixa xarxa. Per part dels grups de l'oposició se li dóna massa importància al cost, però això serà una cosa que anirà en posterioritat, amb la compra de terminals i la resta de materials.

De nou, torna a intervindre el Sr. Escuder, dient que açò és un conveni i és un compromís d'ambdues parts, en el qual diu que l'Ajuntament pagarà, però que no es quantifica el cost.

Finalment, conclou el debat, el Sr. Marzal i manifesta que la Generalitat no pot explicitar quant costarà si no se sap quants terminals es posarà a disposició. A més, indica que aquest conveni, en cas de col·lapsar-se, no té cap problema de comunicació amb la xarxa digital i és una manera d'aprofitar eixa inversió que ha fet la Generalitat de seixanta-set milions d'euros.

Vist l'informe emès pel cap de la Policia, en el qual indica que considera convenient la signatura del citat conveni ja que la xarxa COMDES facilita les comunicacions digitals a les quals es té en tots els aspectes, donant una millor cobertura i major servei (cridades directes, cridades entre terminals, possibilitat de comunicació directa amb altres forces de seguretat, etc.) mitjançant la implementació dels terminals TETRA (utilitzat actualment per la Guàrdia Civil i Policia nacional), permetent l'ús de la xarxa a canvi d'una quota per equip utilitzat. Els equips són a compte de l'Ajuntament.

Vist igualment l'informe emès per l'analista de Sistemes Informàtics, en el qual s'indica que de la documentació de l'expedient no es desprèn la necessitat d'interconnectar la xarxa corporativa de comunicacions mòbils d'emergència i seguretat de la Comunitat Valenciana amb el sistema d'informació municipal.

Vist que de la proposta del Conveni no es desprèn que haja d'integrar-se cap component de la xarxa COMDES amb el sistema d'informació municipal, per la qual cosa, com que no s'ha d'integrar cap component de la xarxa corporativa de comunicacions mòbils d'emergència i seguretat de la Comunitat Valenciana amb el sistema d'informació municipal, no hi ha cap aspecte tècnic informàtic que desaconselle la signatura del Conveni.

Vist que en el projecte de pressupost per a 2010 no s'ha inclòs cap quantitat per a portar a terme el Conveni, segons l'informe de la Viceintervenció.

Vist que en l'article 6é en el seu apartat 2n, s'indica que «sense perjudici de la vigència del Conveni, les parts podran subscriure acords o conveni de desenvolupament del present per a la seua concreció i millor compliment del seu contingut.

La corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de l'Àrea de Policia, Seguretat i Participació ciutadana i el dictamen de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, per onze vots a favor i nou abstencions --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer.- Subscriure un Conveni entre la Generalitat i aquest Ajuntament per a l'ús de la xarxa corporativa de comunicacions mòbils d'emergència i seguretat de la Comunitat Valenciana (XARXA COMDES).

Segon.- Facultar l'Alcaldia per a signar tots els documents que siguen necessaris per a fer efectiu el conveni.

PUNT 8é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I REG DE LES ZONES ENJARDINADES DEL TERME MUNICIPAL DE BENICARLÓ.- En relació amb l'expedient núm. 54/2009 de Contractació, en el qual consten els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que han de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que el seu grup votarà a favor d'aquesta proposta, encara que hi haja un desfasament de 110.000 euros, i que només en aprovar els pressupostos de l'exercici 2010, s'haurà de fer una modificació pressupostària per tal de dotar la quantitat que resta, per arribar als 303.000 euros.

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per a dir que als serveis d'Intervenció hi havia una diferència en els càlculs que s'havien fet en un principi i que aquesta diferència serà finançada amb romanents de tresoreria.

A continuació, el Sr. Guzmán indica que d'acord amb l'exposició feta pel Sr. Cuenca, s'haurà de fer una modificació pressupostària per arribar als 303.000 euros.

Finalment, intervé el senyor alcalde per a concloure el debat, i manifesta que la diferència resultant es finançarà amb romanents de Tresoreria, de la mateixa manera que es fan moltíssimes altres coses.

La corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Aprovar l'expedient de contractació que ha de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, de la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques que ha de regir la prestació del servei de manteniment, neteja i reg de les zones enjardinades del terme de Benicarló.

Tercer.- Procedir a obrir el procediment d'adjudicació, amb la publicació de l'anunci corresponent en el Diari Oficial de la Unió Europea, per estar subjecte a regulació harmonitzada, atenent el previst en l'article 126.3 LCSP.

PUNT 9é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA MERCANTIL URBANITZADORA POVET, SL CONTRA L'ACORD DE PLE DE 24 DE SETEMBRE DE 2009.- Vist el recurs de reposició interposat per la mercantil URBANIZADORA POVET, SLO, CIF B-12.552.089 i domicili a l'efecte de notificacions al carrer d'Enmig núm. 74 (12001) de Castelló, contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 24/09/09, al punt 15é relatiu al Dictamen a la proposta d'aprovació de l'estudi de detall, illes m12 i m13 i projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada per al desenvolupament i execució del sector 10-a el Povet, de sòl urbanitzable del Pla General, (expedient PAI 292/1999 d'Urbanisme), en atenció als informes emesos i que consten en l'expedient, el tècnic de G. d'Urbanisme informa el següent:

Exposició de fets

I.- El Ple de l'Ajuntament de Benicarló aprova provisionalment en data 28 de maig de 1998 (complementat per l'acord del Ple de data 29 d'octubre de 1998), i la Comissió Territorial d'Urbanisme ho aprova definitivament en data 16 de desembre de 1998, el document d'homologació i el Pla Parcial del Sector 10-A, SUP Povet, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló.

II.- El Ple de la corporació, en la sessió que va tindre lloc en data 27 d'abril de 2000, acorda aprovar l'alternativa tècnica del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del Sector 10-A, SUP Povet, del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, presentada per la mercantil urbanitzadora VISTAMAR, SA, juntament amb el Projecte d'urbanització redactat per l'Ajuntament de Benicarló, excloent l'estudi de detall que ho acompanyava. Al mateix temps, s'adjudica la condició d'urbanitzador a la mercantil PROGRUP-96, SL, (BOP de Castelló núm. 58, de 15 de maig de 2001) la condició del qual va ser cedida per acord del Ple de la corporació de data 29 de setembre de 2005 a la mercantil URBANIZADORA POVET, SL, actual agent urbanitzador del PAI.

III.- En data 14 de febrer de 2001, l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador subscriuen el corresponent conveni urbanístic per al desenvolupament de l'actuació integrada Sector 10 A el Povet.

IV.- En data 16 de gener de 2002 (registre d'entrada núm. 616) i en data 25 de febrer de 2002 (registre d'entrada núm. 2.594), l'agent urbanitzador presenta els corresponents projectes de reparcel·llació i d'urbanització, respectivament. La seua exposició pública es decreta mitjançant resolució de l'Alcaldia de 14 de maig de 2002 i es publica el corresponent anunci d'exposició pública, en el DOCV núm. 4.272, de 17 de juny de 2002.

V.- En data 12 de juliol de 2002 (registre d'entrada núm. 12.810), l'agent urbanitzador presenta un estudi de detall, relatiu a la zona residencial extensiva 10 A-1, del Sector 10 A Povet. En conseqüència, mitjançant el Decret de l'Alcaldia d'11 de setembre de 2002, es resol exposar al públic el document d'estudi de detall presentat, més els projectes d'urbanització i reparcel·lació presentats anteriorment, i es publica el corresponent anunci d'exposició pública, en el DOCV núm. 4.342, de 24 de setembre de 2002.

VI.- Conclòs el tràmit d'exposició pública i informades les al·legacions presentades durant aquest termini, mitjançant l'acord de Ple de 28 de novembre de 2002, s'aprova l'estudi de detall, relatiu a la zona residencial extensiva 10 A-1, del Sector 10 A Povet, presentat per l'agent urbanitzador en data 12/07/02 (registre d'entrada núm. 12.810), així com, el projecte d'urbanització, presentat en data 25/02/02 (registre d'entrada núm. 2.594), aquest últim amb condicionaments.

VII.- En data 12 de març de 2003 (registre d'entrada núm. 3.613), l'agent urbanitzador presenta la modificació del projecte de reparcel·lació, conforme a l'estimació de les al·legacions presentades durant l'anterior període d'exposició pública i a les decisions de forma de pagament dels propietaris afectats. Mitjançant el Decret de 27 de març de 2003, es resol exposar al tràmit d'informació pública el document presentat i es publica el corresponent anunci en el DOCV núm. 4.482, de 16 d'abril de 2003.

VIII.- En data 21 de gener de 2005, l'arquitecte municipal i el TAG d'Urbanisme, emeten un informe sobre les al·legacions presentades al projecte de reparcel·lació exposat al públic, el contingut del qual es trasllada a l'Agent urbanitzador en data 25 de gener de 2005, perquè es realitzen les esmenes i comprovacions procedents.

IX.- En data 27 d'abril de 2005 (registre d'entrada núm. 7.509), l'agent urbanitzador presenta un nou projecte de reparcel·lació, conforme a l'informe tecnicojurídic de data 21/01/05. En data 22 de juny de 2005, l'arquitecte municipal, després de la revisió del document presentat, emet un informe sobre les qüestions a resoldre, amb caràcter previ a la seua tramitació.

X.- En data 12 de juliol de 2005 (registre d'entrada núm. 11.854), se sol·licita una autorització per a la cessió de la condició d'agent urbanitzador en favor de la mercantil URBANIZADORA POVET, SLU CIF B-12.552.089 i domicili a l'efecte de notificacions al carrer d'Enmig núm. 74 (12001) de Castelló. Aquesta cessió s'autoritza mitjançant un acord del Ple de la corporació de data 29 de setembre de 2005, condicionant la validesa de l'acord a la presentació per part del nou agent urbanitzador de garantia del mateix import que la dipositada en el seu moment per PROGRUP-96, SL. El corresponent dipòsit s'acredita en data 22 de febrer de 2006.

XI.- En data 4 d'octubre de 2005 (registre d'entrada núm. 16.084), l'agent urbanitzador presenta un nou Projecte de reparcel·lació, conforme a les rectificacions efectuades a instàncies dels Serveis Tècnics Municipals. Mitjançant la Resolució del tinent d'alcalde d'Urbanisme de data 7 d'octubre de 2005, es concedeix audiència als titulars registrals afectats per les modificacions introduïdes en el document presentat.

XII.- En data 15 de març de 2006, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet un informe sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d'audiència del projecte de reparcel·lació citat en l'expositiu anterior.

XIII.- En data 16 de març de 2006, la TAG d'Urbanisme, la Sra. de Alba Alonso, emet un informe sobre qüestions a resoldre en les descripcions de les finques inicials i de resultat, a l'efecte que el document reunisca els requisits que exigeix el Reial Decret 1.093/1997, de 4 de juliol, per al seu posterior accés al Registre de la Propietat.

XIV.- El contingut dels informes citats en els expositius XII i XIII, es remet a l'agent urbanitzador en data 20/03/06 (registre d'eixida núm. 4.464), perquè realitze les modificacions i/o esmenes oportunes en el document de reparcel·lació per a la seua aprovació.

XV.- En data 20 d'abril de 2007 (registre d'entrada núm. 6.813), l'agent urbanitzador presenta un nou Projecte de reparcel·lació, conforme a les rectificacions efectuades a instàncies dels Serveis Tècnics Municipals. Mitjançant la Resolució del tinent d'alcalde d'Urbanisme de data 14 de maig de 2007, es concedeix audiència als titulars registrals afectats per les modificacions introduïdes en el document presentat.

XVI.- En data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada núm. 20.169), l'agent urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presenta l'estudi de detall per al desenvolupament de la zona 10 A1 del Sector de Povet del PGOU de Benicarló (illes M12 i M13).

XVII.- Mitjançant Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 9 de gener de 2008, es va resoldre sotmetre l'anterior document a informació pública durant el termini d'un mes, comptador des de la publicació del corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, que va tenir lloc l'11 de febrer de 2008 (DOCV núm. 5.700).

XVIII.- En data 6 d'octubre de 2008, l'Ajuntament de Benicarló, requereix a l'agent urbanitzador que presente el projecte de reparcel·lació refós, que incorpore tots els aspectes pendents, conforme als successius informes tècnics municipals.

XIX.- En data 21 de novembre de 2008, l'agent urbanitzador aporta un estudi d'integració paisatgística relatiu a l'estudi de detall presentat en data 12/12/07, el qual s'incorpora a l'expedient.

XX.- En data 6 de maig de 2009 (registre d'entrada núm. 7.227) l'agent urbanitzador, presenta la documentació que forma part del projecte de reparcel·lació: compte de liquidació provisional, parcel·lari de finques resultants i fitxes indemnitzatòries.

XXI.- En data 21 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 12.280), l'agent urbanitzador presenta la documentació que substitueix a la citada en l'expositiu anterior.

XXII.- En data 24 de juliol de 2009, l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, emet un informe favorable a l'estudi de detall, presentat per l'agent urbanitzador en data 12/12/07. I també sobre el document de reparcel·lació presentat en data 20/04/07 (registre d'entrada núm. 6.813), el qual va ser sotmès a audiència dels afectats i complementat amb la documentació aportada per l'agent urbanitzador citada en l'expositiu anterior.

XXIII.- En data 24 de setembre de 2009, el Ple de l'Ajuntament acorda:

«Primer.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades pels interessats, en relació amb l'estudi de detall (illes M12 i M13) del Sector 10 A Povet, presentat per l'agent urbanitzador en data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada núm. 20.169), de conformitat amb l'informe emès pel TAG d'Urbanisme, el Sr. Jesús Hernández Lahera, en data 2 de juliol de 2008, pels arguments exposats en el mateix.

Segon.- Aprovar l'estudi de detall (illes M12 i M13) del Sector 10 A Povet, presentat per l'agent urbanitzador en data 12 de desembre de 2007 (registre d'entrada núm. 20.169).

Tercer.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades pels interessats, en relació amb els diversos projectes de reparcel·lació del programa d'actuació integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presentats per l'agent urbanitzador durant tot el procediment, de conformitat amb els informes emesos per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en data 10 de setembre de 2007, pels arguments exposats en aquests.

Quart.- Aprovar el projecte de reparcel·lació del programa d'actuació integrada del Sector 10 A Povet del PGOU de Benicarló, presentat per l'agent urbanitzador en data 20 d'abril de 2007 (registre d'entrada núm. 6.813), sotmès a audiència dels afectats i complementat amb la documentació presentada per l'agent urbanitzador en data 21 de juliol de 2009 (registre d'entrada núm. 12.280), amb les modificacions indicades per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en el seu informe de data 24 de juliol de 2009.

Cinquè.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

Sisè.- Notificar aquest acord a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació, davant l'Ajuntament Ple. Així mateix, es podrà interposar-se un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el regulat en l'art. 10 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Igualment poden interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.»

Aquest acord va ser adoptat prenent com a fonaments de dret, el següents:

«I. De conformitat amb el previst en els articles 169 i següents de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, vigent en data 20 d'abril de 2007, que es presenta el projecte de reparcel·lació que se sotmet a aprovació, i d'acord amb el previst en la disposició transitòria tercera del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística.

II. De conformitat amb el previst en els articles 79, 80 i 90 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana, en relació amb el contingut i procediment d'aprovació de l'estudi de detall.

III. Vist que, de conformitat amb el disposat en l'article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.»

XXIV.- En data 19 de novembre de 2009 (registre d'entrada núm. 18.794, en Correus en data 16/11/09) la mercantil URBANIZADORA POVET, SLU CIF: B-12.552.089 i domicili a l'efecte de notificacions al carrer d'Enmig núm. 74 (12001) de Castelló, presenta un recurs de reposició contra l'acord plenari citat en l'expositiu anterior (notificat en data 2/11/09), els fets de la qual i fonaments de dret són del següent tenor:

«PRIMERO.- En cuanto a la legislación aplicable al Procedimiento Urbanístico y al Proyecto.

Desde el punto de vista jurídico procede manifestar el la (sic) discrepancia de la recurrente con lo establecido en el "Fundamento de derecho I." del acuerdo de Pleno, en cuanto se refiere a la conformidad con lo previsto en una normativa (LUV y ROGTU), vigente para una fecha 20 de abril de 2007, aplicándola al proyecto de reparcelación que se somete a aprobación, suplantándose con ello la legislación aplicable (LRAU y RGU) al presente procedimiento urbanístico y al proyecto, tal y como se desprende:

  • Del informe de fecha 24 de julio de 2009 reproducido en el acuerdo Pleno en la "Relación de hechos XXV.", antepenúltimo párrafo in fine: "SE INFORMA FAVORABLEMENTE el Proyecto de Reparcelación de fecha marzo 2003, modificado en octubre de 2005 y abril de 2007, con los cambios derivados de las alegaciones producidas, debiendo introducir en el documento refundido las consideraciones explicadas en el presente informe".

  • Y del informe de fecha 10 de septiembre de 2007 reproducido en el acuerdo de Pleno en la "Relación de hechos XVI.", cuarto párrafo: "Con fecha marzo 2003, se incorpora nuevo Proyecto de Reparcelación, que debemos considerar el inicio del proceso de gestión por cuanto de las alegaciones presentadas, una vez estudiadas, se debe deducir que el proyecto que ya se había expuesto al público con anterioridad debe ser replanteado de nuevo y no utilizarlo como modificado del anterior".

    A mayor abundamiento, según se desprende de la disposición transitoria 1ª de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana (LUV) en su punto 1: "Los procedimientos urbanísticos, sea cual sea su denominación o naturaleza, iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley, se regirán por la legislación anterior siempre que hubiera concluido el trámite de información pública, cuando tal trámite fuera preceptivo", y en su punto 2 dispone que los programas de actuación integrada iniciados antes de la entrada en vigor de la citada Ley se regirán por la legislación anterior siempre que hubieran sido objeto de aprobación municipal. En el presente caso, sin perjuicio de haberse sucedido diversas audiencias a interesados que garantizan la defensa de los propietarios afectados, debe considerarse la conclusión del trámite de información pública con la exposición del Proyecto de Reparcelación llevada a cabo mediante el anuncio publicado en el DOCV nº 4.482, de 16 de abril de 2003, y por consiguiente, al ser aprobado el PAI por acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 27 de abril de 2000, es de aplicación la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

    A la vista de lo cual, y en evitación de interpretaciones erróneas en el transcurso del Procedimiento Urbanístico, resulta del todo necesario proceder a determinar de forma inequívoca la legislación aplicable a todo el Procedimiento Urbanístico derivado de esta programación. Refuerzan esta postura los antecedentes adoptados y defendidos por la misma Corporación, por ejemplo: Punto 15º acordado por el Pleno Ordinario 11/2008 en relación a la aprobación del reformado del PU del PAI en suelo urbano, entre la Av. Papa Luna i la C/ Peñíscola, y la correspondiente retasación de cargas.

SEGUNDO.- En cuanto a la CONEXIÓN AVENIDA CATALUNYA.

A la vista del informe de fecha 24 de julio de 2009 reproducido en el acuerdo de Pleno en la "Relación de hechos XXV.": "CONEXIÓN AVENIDA CATALUNYA.- El urbanizador, en ejecución de la obra urbanizadora, deberá arbitrar los procedimientos legales correspondientes (expropiaciones o cesión voluntaria con reserva de aprovechamiento, o desarrollo de Programa de Actuación Aislada) para la obtención del suelo necesario de conexión del vial nº 1 con la avenida Catalunya".

La referida indicación recogida en el acuerdo del Pleno, no puede ser compartida por el Agente Urbanizador, en tanto no se ajusta a lo dispuesto por la legislación, concretamente con el artículo 6 LRAU en su punto 4 "Las parcelas sujetas a una Actuación Integrada serán solar cuando, además de contar con los servicios expresados en el número 1 anterior, están ejecutadas las infraestructuras mínimas de integración y conexión de la Actuación con su entorno territorial, estipuladas al programar aquella."

El propio informe de fecha 10 de septiembre de 2007 reproducido en el acuerdo de Pleno en la "Relación de hechos XVI." al contestar a la alegación de ALFREDO FOIX FERRER (Jaime Ferrer Vizcarro y Antonia Meseguer Ramón)(1.2277906+16/F.-29) dice: "En relación con la falta de compensación en el ámbito externo al sector, los procedimientos de gestión para la obtención de este suelo son ajenos al Proyecto de Reparcelación del ámbito del PAI." y "SE INFORMA DESFAVORABLEMENTE la pretensión de obtener compensaciones económicas con cargo al sector por la vialidad externa que se ubica sobre su propiedad".

Además, entre las condiciones recogidas en el punto segundo del acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 27 de abril de 2000 de aprobación de la Alternativa Técnica y adjudicación de la condición de Urbanizador del PAI, se recoge literalmente en su página 5 la siguiente: "3.- El ámbito de aplicación de costes, deberá coincidir con el ámbito de la U.E. Prevista en el Plan Parcial." (se acompaña fotocopia bajo el nº 1 de documento). Y entre las condiciones recogidas en la estipulación segunda del Convenio Urbanístico de fecha 14 de febrero de 2001 para el desarrollo de la actuación integrada, se recoge en su página 5 literalmente: "3.- El ámbito de aplicación de costes coincidirá con el ámbito de la U.E. Prevista en el Plan Parcial." (se acompaña fotocopia bajo el nº 2 de documento)

Asimismo, entre las contestaciones a las alegaciones recogidas en el punto cuarto del acuerdo del Pleno de la corporación de fecha 28 de noviembre de 2002 de aprobación del Estudio de Detalle así como del Proyecto de Urbanización del PAI, se recoge literalmente la siguiente: "El Proyecto de Urbanización contempla todos los servicios necesarios que, según el artículo 6 de la LRAU, otorgan a cada parcela la condición de solar, no quedando ninguna parcela privada sin los correspondientes servicios." (se acompaña fotocopia bajo el nº 3 de documento).

Es por ello que solicitamos que se suprima del cuerpo del acuerdo del Pleno la referida indicación efectuada al Agente Urbanizador, y asimismo, sea el Ajuntament de Benicarló quien arbitre los procedimientos legales correspondientes a efectos de regularizar las situaciones externas al sector con incidencia sobre la vialidad en suelo urbano no contempladas como condición de desarrollo del sector o su programación.

TERCERO.- En cuanto a INDEMNIZACIONES DE ELEMENTOS POR DESTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO CONSERVABLES.

A la vista del informe de fecha 24 de julio de 2009 reproducido en el acuerdo de Pleno en la "Relación de hechos XXV.": "INDEMNIZACIONES DE ELEMENTOS POR DESTRUCCIÓN DE ELMENTOS NO CONSERVABLES.- ... indicar que la adjudicación a SEQUIOL sobre la parcela que contiene la edificación no se llevó cabo porque el propietario solicitó la concentración de parcelas. Consecuentemente, debe rechazarse el derecho a cobrar una indemnización por ella, debiendo descontarse del cuadro en el Proyecto Refundido."

La recurrente muestra su disconformidad, en la medida que tal indicación, efectuada por el acuerdo de Pleno, no se concilia con el máximo interés del Agente Urbanizador por asegurar la participación e incentivar la adhesión de los propietarios a la propuesta de Reparcelación que, a su vez, es fruto de un ímproba labor municipal encaminada a alcanzar altas cotas de satisfacción y coordinación de las múltiples sensibilidades que a lo largo de la tramitación del expediente se han puesto de manifiesto. Con este objetivo, el resultado de las adjudicaciones no es arbitrario, sino que es fruto de la mencionada conciliación, a fin de hacer posible y coherente el desarrollo de la edificación del sector, sin perjuicio de las leves disfunciones que ello provoca y que se ha pretendido no obviar en aras a un mayor equilibrio equidistributivo.

Es por ello que solicitamos que, en cualquier caso, se respete el criterio mantenido en el Proyecto de Reparcelación en relación con aquellas adjudicaciones que por los motivos arriba expresados no se han efectuado sobre las fincas de origen.

Por todo ello SOLICITAN a V.I. Que, teniendo por presentado este escrito, lo admita y tenga por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN en tiempo y forma, contra el acuerdo del Pleno de fecha 24 de septiembre de 2009, por el que se aprueba "el Estudio de detalle, islas M12 y M13, y el Proyecto de Reparcelación del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo y ejecución del Sector 10-A1, "El Povet", de Suelo Urbanizable del Plan General", y que se estimen los extremos solicitados en el cuerpo de este escrito que damos por reproducidos.»

Fonaments de dret

Primer.- Des del punt de vista jurídic, procedeix manifestar que el present informe s'emet de conformitat amb el disposat en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2.568/1986, de 28 de novembre i que concorren en el present recurs, els requisits generals de caràcter formal exigits per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, personalitat suficient i legitimació en la causa de la part recurrent i interposició del recurs dins del termini i en la forma escaient.

Segon.- En relació amb la primera de les qüestions plantejades en el recurs, la possible suplantació de la legislació aplicable, (la LRAU i el RGU) al procediment urbanístic i al projecte de reparcel·lació, hem d'indicar que la disposició transitòria tercera del Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística de la Comunitat Valenciana, aprovat per Decret 67/2006, de 12 maig (ROGTU), estableix que:

«Tercera. Procediments de programació iniciats abans de l'entrada en vigor de la Llei Urbanística Valenciana, que hagen estat objecte d'aprovació definitiva.

Els procediments de programació en els quals l'alternativa tècnica i la proposició juridicoeconòmica hagueren estat objecte d'aprovació definitiva amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei Urbanística Valenciana, es regiran en el seu compliment i execució pel previst en la Llei reguladora de l'Activitat Urbanística, per la qual es regiran les següents actuacions:

a) La tramitació i aprovació del projecte d'urbanització, quan s'haguera presentat l'avantprojecte d'urbanització juntament amb l'alternativa tècnica.

b) La prestació de garanties.

c) La signatura del conveni de programació.

d) L''execució de les obres d'urbanització.

i) El contingut, tramitació i aprovació del projecte de reparcel·lació, si eixe projecte haguera format part de l'alternativa tècnica aprovada i haguera estat objecte d'aprovació juntament amb aquesta. En un altre cas, el seu contingut, tramitació i aprovació es regirà per la Llei Urbanística Valenciana, igual que els eventuals expedients de retaxació.»

Aquesta DT 3ª del ROGTU, posa l'accent en la data d'aprovació definitiva de l'alternativa tècnica i de la proposició juridicoeconòmica, ja que quan aquesta aprovació definitiva, siga municipal o autonòmica, s'haja produït abans de l'1 de febrer de 2006, data d'entrada en vigor de la LUV, els programes es regeixen per la LRAU, és a dir, s'entén complit sota la vigència de la LRAU el tràmit de selecció i adjudicació de l'agent urbanitzador, la formalització del conveni i la prestació de garanties es tancaran d'acord amb la proposició juridicoeconòmica aprovada, la redacció, tramitació i aprovació del projecte d'urbanització s'ajustarà al règim de la LRAU, encara que es formalitzen i s'executen les obres amb posterioritat a l'entrada en vigor de la LUV.

Solament existeixen dos excepcions: si el projecte de reparcel·lació no haguera estat aprovat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LUV, ha de redactar-se, tramitar-se i aprovar-se conformement a la normativa de la LUV i del ROGTU, així com els eventuals expedients de retaxació de càrregues que també es regeixen per la LUV.

L'iter procedimental de l'expedient ha estat el següent:

--La selecció i adjudicació de la figura d'agent urbanitzador realitzada a favor de la mercantil URBANIZADORA VISTAMAR SA, va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament en data 27/04/00 (amb posterioritat en data 29/09/05 es va acordar la cessió en la condició d'agent urbanitzador a la mercantil URBANIZADORA POVET SL).

--L'aprovació de l'alternativa tècnica va ser acordada pel ple de l'Ajuntament en data 27/04/00.

--El conveni urbanístic, amb la prestació de les garanties pertinents, va ser formalitzat en data 14/02/01.

--L'aprovació del projecte d'urbanització, amb condicionaments, va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament en data 28/11/02.

--L'aprovació del projecte de reparcel·lació, presentat per l'agent urbanitzador en data 20/04/07 (registre d'entrada núm. 6.813) i complementat amb la documentació presentada en data 21/07/09 (registre d'entrada núm. 12.280), amb les modificacions indicades per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores, en el seu informe de data 24/07/09, va ser acordada pel Ple de l'Ajuntament en data 24/09/09.

--En el present expedient, hem vist que el projecte de reparcel·lació va ser aprovat per l'Ajuntament Ple en la sessió que va tindre lloc en data 24/09/09. Amb el que sembla evident que, de conformitat amb l'establit en la DT 3ª del ROGTU, aquest Projecte ha de redactar-se, tramitar-se i aprovar-se conformement a la LUV i al ROGTU, per la qual cosa procedeix la desestimació del fonament de dret primer del recurs de reposició interposat.

Tercer.- En relació amb la segona de les qüestions plantejades en el recurs, la connexió amb l'avinguda de Catalunya ha estat contestada en l'informe emès per l'Arquitecte Municipal, el Sr. Pérez Lores en data 26/11/09, en el següent sentit:

«SEGON.- En relació amb la CONNEXIÓ AMB L'AVINGUDA DE CATALUNYA.

L'acord de Ple, que reprodueix l'informe de data 24 de juliol de 2009, estableix la condició per a l'execució de l'obra urbanitzadora en la seua connexió amb l'avinguda de Catalunya que, en relació amb l'obtenció del sòl necessari per a realitzar aquesta connexió, l'urbanitzador "ha d'arbitrar els procediments legals corresponents (expropiació o cessió voluntària amb reserva d'aprofitament, o desenvolupament de programa d'actuació aïllada) per a l'obtenció del sòl necessari de connexió del vial núm. 1 amb l'avinguda de Catalunya."

Aquesta condició és ara recorreguda per l'urbanitzador, ja que manifesta que ha de ser l'Ajuntament qui arbitre els procediments legals corresponents a l'efecte de regularitzar les situacions externes al sector amb incidència sobre la vialitat en sòl urbà no contemplades com a condició de desenvolupament del sector o la seua programació.

Cal indicar sobre el tema que, en data 27 d'abril de 2000, el Ple de la corporació pren l'acord d'aprovació i adjudicació del PAI Sector 10A SUP POVET a la urbanitzadora PROGRUP-96, SL, d'acord amb la proposició juridicoeconòmica presentada a l'alternativa tècnica d'Urbanizadora VISTAMAR, SA.

L'alternativa tècnica presentada per l'aspirant a urbanitzador, VISTAMAR, SA, que és aprovada per la corporació i és l'opció tècnica que es compromet a desenvolupar l'urbanitzador adjudicatari, del qual URBANIZADORA POVET, SLU obté la seua condició actual d'urbanitzador obligat a realitzar aquella alternativa tècnica, conté entre la seua documentació l'avantprojecte d'urbanització de l'àmbit a urbanitzar.

Analitzat, per tant, el document que ha de servir de base per a l'execució de l'obra urbanitzadora en aquest figura en els següents plànols: 4.1. "esplanades, ferms i paviment"; 6.1. "proveïment d'aigua"; 7.2. "xarxa de baixa tensió" i 9.1. "xarxa de gas", serveis urbanístics a implantar en l'àmbit la gestió del qual es qüestiona i que permeten realitzar les connexions necessàries per a complir l'article 6 LRAU en relació amb les infraestructures d'integració i connexió de l'actuació amb el seu entorn territorial.

És més, una de les parcel·les edificables que forma part de l'àrea de repartiment uniparcel·lària, en la qual s'integra el vial a obtenir per a connectar amb l'avinguda de Catalunya, es troba servida en aquest avantprojecte d'energia elèctrica en baixa tensió, tal com indica el plànol 7.2. de l'avantprojecte integrant de l'alternativa tècnica aprovada.

Per tant, l'urbanitzador que al·lega contra el condicionament de connexió amb l'avinguda de Catalunya ja tenia aquesta condició assumida com pròpia en haver acceptat l'execució de l'alternativa tècnica aprovada per l'Ajuntament.

No gestionar i executar aquest tram de vial, a càrrec del que resulte beneficiat amb aquesta actuació, a més d'impedir la correcta connexió amb el sòl urbà urbanitzat d'una de les vies més importants del sector, suposa un incompliment de la condició d'integració i connexió de les infraestructures previstes en l'actuació estipulades en programar-la.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió que la gestió de l'obtenció del sòl necessari per a l'execució de les obres d'integració i connexió de les infraestructures del sector es porte a terme per l'Ajuntament. Per tant, l'urbanitzador ha de procedir a obtenir el sòl i executar les obres indicades en l'alternativa tècnica del Programa.»

Per tant, procedeix la seua desestimació.

Quart.- En relació amb la tercera de les qüestions plantejades en el recurs, la indemnització per elements no conservables en execució de la urbanització, ha estat contestada en l'informe emès per l'arquitecte municipal, el Sr. Pérez Lores en data 26/11/09, en el següent sentit:

«TERCER.- En relació a la indemnització per elements no conservables en execució de la urbanització, es recorre l'acord de no indemnitzabilitat de l'edificació que està en la parcel·la no adjudicada a l'interessat. S'argumenta que la no adjudicació al seu actual titular de la parcel·la edificada, tal com indica l'article 90 RGU (RD.3288/1978), així com l'actual ROGTU (D.67/2006 Consell de la GV) en el seu article 410, és a causa de la necessària adequació d'adjudicacions amb objecte assegurar la participació i incentivar l'adhesió dels propietaris a la proposta de reparcel·lació.

En relació amb això, al meu entendre, aquest argument no justifica de cap manera que no s'haja adjudicat una parcel·la edificada al seu antic propietari. Això obligaria a la resta de la comunitat reparcel·latòria a assumir una càrrega indemnitzatòria que, en principi, no els correspon assumir. D'acord amb les dades que es disposa, l'adjudicació a Sequiol respon al seu interès per agrupar la seua propietat. Conseqüentment, ha d'assumir-se la renúncia a cobrar la indemnització que es deriva de la destrucció de l'edificació existent, que és, al meu entendre, l'objectiu de la norma segons els articles esmentats, 90 RGU i 410 ROGTU.

S'INFORMA DESFAVORABLEMENT la pretensió de ser indemnitzat per una edificació que no s'adjudica a l'interessat per haver provocat aquest l'adjudicació en un altre lloc aliè al de la parcel·la en la qual se situa l'edificació.»

Per tant, procedeix la seua desestimació.

Cinquè.- Atès que de conformitat amb el disposat en la legislació vigent, correspon al Ple de l'Ajuntament la resolució dels recursos de reposició interposats contra els seus acords.

La corporació, de conformitat amb l'informe proposat del TAG d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per la mercantil URBANIZADORA POVET, SLU CIF B-12.552.089 i domicili a l'efecte de notificacions al carrer d'Enmig núm. 74 (12001) de Castelló, contra l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 24/09/09, al punt 15é relatiu al dictamen a la proposta d'aprovació de l'estudi de detall, illes m12 i m13 i projecte de reparcel·lació del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament i execució del sector 10-a el Povet, de sòl urbanitzable del pla general, (expedient PAI 292/1999 d'urbanisme), pels següents motius:

1r) El Projecte de reparcel·lació va ser aprovat per l'Ajuntament Ple, en la sessió que va tindre lloc en data 24/09/09 i sembla evident que, de conformitat amb l'establit en la disposició transitòria 3ª del ROGTU, aquest Projecte ha de redactar-se, tramitar-se i aprovar-se conformement a la LUV i al ROGTU. Per tant, procedeix la desestimació del fonament de dret primer del recurs de reposició interposat.

2n) L'alternativa tècnica presentada per l'aspirant a urbanitzador, la mercantil VISTAMAR, SA, que és aprovada per la corporació i és l'opció tècnica que es compromet a desenvolupar el urbanitzador adjudicatari, del qual URBANIZADORA POVET, SLU obté la seua condició actual d'urbanitzador obligat a realitzar aquella alternativa tècnica, conté entre la seua documentació l'avantprojecte d'urbanització de l'àmbit a urbanitzar.

Analitzat, per tant, el document que ha de servir de base per a l'execució de l'obra urbanitzadora, en aquest figura en els següents plànols: 4.1. "esplanades, ferms i paviment"; 6.1. "proveïment d'aigua"; 7.2. "xarxa de baixa tensió" i 9.1. "xarxa de gas", serveis urbanístics a implantar en l'àmbit la gestió del qual es qüestiona i que permeten realitzar les connexions necessàries per complir l'article 6 LRAU en relació amb les infraestructures d'integració i connexió de l'actuació amb el seu entorn territorial.

És més, una de les parcel·les edificables que forma part de l'àrea de repartiment uniparcel·lària en la qual s'integra el vial a obtenir per a connectar amb l'avinguda de Catalunya, està servida en aquest avantprojecte d'energia elèctrica en baixa tensió, tal com indica el plànol 7.2. de l'avantprojecte integrant de l'alternativa tècnica aprovada.

Per tant, l'urbanitzador que al·lega contra el condicionament de connexió amb l'avinguda de Catalunya ja tenia aquesta condició assumida com a pròpia en haver acceptat l'execució de l'alternativa tècnica aprovada per l'Ajuntament.

No gestionar i executar aquest tram de vial, a càrrec del que resulte beneficiat amb aquesta actuació, a més d'impedir la correcta connexió amb el sòl urbà urbanitzat d'una de les vies més importants del sector, suposa un incompliment de la condició d'integració i connexió de les infraestructures previstes en l'actuació estipulades en programar-la.

Per tant, es desestima la pretensió que la gestió de l'obtenció del sòl necessari per a l'execució de les obres d'integració i connexió de les infraestructures del sector es porte a terme per l'Ajuntament i l'urbanitzador ha de procedir a obtenir el sòl i executar les obres indicades en l'alternativa tècnica del Programa.

3r) Es recorre l'acord de no indemnitzabilitat de l'edificació que es troba en parcel·la no adjudicada a l'interessat. S'argumenta que la no adjudicació al seu actual titular de la parcel·la edificada, tal com indica l'article 90 RGU (RD.3288/1978), així com l'actual ROGTU en el seu article 410, és a causa de la necessària adequació d'adjudicacions amb objecte assegurar la participació i incentivar l'adhesió dels propietaris a la proposta de reparcel·lació.

En relació amb això, aquest argument no justifica de cap manera que no s'haja adjudicat una parcel·la edificada al seu antic propietari. Això obligaria a la resta de la comunitat reparcel·latòria a assumir una càrrega indemnitzatòria que, en principi, no els correspon assumir. D'acord amb les dades que es disposa, l'adjudicació a Sequiol respon al seu interès per agrupar la seua propietat. Conseqüentment, ha d'assumir-se la renúncia a cobrar la indemnització que es deriva de la destrucció de l'edificació existent, que és l'objectiu de la norma segons els articles esmentats, 90 RGU i 410 ROGTU.

Per tant es desestima la pretensió de ser indemnitzat per una edificació que no s'adjudica a l'interessat per haver provocat aquest l'adjudicació en un altre lloc aliè al de la parcel·la en la qual se situa l'edificació.

Segon.- Notificar la present resolució a la interessada, indicant-li que contra el present acte que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu amb seu a Castelló, en el termini de DOS MESOS, comptadors des de l'endemà de la recepció de la notificació del present acte, de conformitat amb el disposat en l'article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Tot això sense perjudici que es puga exercitar qualsevol altre recurs o acció que estime procedent.

PUNT 10é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL, RELATIVA A LA QUALIFICACIÓ DE TERRENYS DOTACIONALS ADJACENTS AL PAVELLÓ MUNICIPAL I PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació, l'informe proposta de la tècnica de gestió de l'Àrea d'Urbanisme, amb el vistiplau i conformitat del secretari de la corporació de data 13 de gener de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per tal de manifestar que el seu grup votarà en contra, perquè això ve d'arrere, explicant els motius que varen ocórrer a finals dels anys noranta, els quals van provocar que no el grup socialista municipal no estigués d'acord amb el tractament de la plaça, ja que avui s'està parlant d'eliminar eixa edificabilitat i traslladar-la al costat del pavelló.

Seguidament, pren la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, i diu que ell és el culpable que Benicarló tinga una gran plaça. Continua la seua intervenció incidint que avui el que es planteja és la necessitat d'ampliar el pavelló annex al poliesportiu, perquè la gent a Benicarló fa molta pràctica esportiva i entenen que aquest espai és òptim per a aquesta finalitat. Per això el que s'ha fet és compensar un jardí per un altre jardí, per tal d'adequar els requeriments que estipula el Pla General d'Ordenació urbana aprovat l'any 1986.

De nou, pren la paraula el Sr. Sánchez, i diu que se sent frustrat de no construir l'Ajuntament a la plaça de la Constitució. Per altra banda, opina que l'equip de govern del Partit Popular perdre patrimoni, perquè aquella edificabilitat que estava a la plaça de la Constitució es va anul·lar. Li sembla bé que s'amplie l'annex al pavelló, que es substituïsca una zona verda per l'altra, però no està d'acord amb la forma que s'ha fet.

Finalment, conclou el debat el Sr. Cuenca, qui afirma que és possible que, si ell hagués tingut la responsabilitat en aquell moment, hagués fet la plaça d'una altra manera, però el Sr. Sánchez diu inexactituds. Encara sabent que anaven a guanyar el plet, l'Ajuntament no podia fer ús del sòl, perquè encara no era de l'Ajuntament i quan l'interés general ho aconselle, es poden modificar els coeficients d'edificabilitat.

Exposició de fets

I. Vista la providència del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 15 de desembre de 2009, per la qual disposa la redacció d'un document modificatiu del Pla General vigent que permeta permutar una superfície de 720 m2 d'ús sociocultural "C" existent en l'àmbit de la plaça de la Constitució, per una superfície equivalent en l'espai lliure I1, que fita amb l'actual pavelló poliesportiu.

II. Vista la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana Benicarló, redactada per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, en data 17 de desembre de 2009. Aquesta modificació afecta determinacions d'ordenació estructural del Pla General, encara que no altera el còmput global d'espais lliures prevists pel Pla General.

Fonaments de dret

I. D'acord amb el previst en l'art. 94.1 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, «les modificacions dels Plans es portaran a terme segons el procediment establit en cada tipus de Pla».

II. L'art. 94.4t d'aquest text legal, preveu que «la modificació que comporte diferent qualificació o ús urbanístic de les zones verdes o espais lliures requerirà un previ informe favorable del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.»

III. L'art. 83 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, i l'art. 223 del Decret 67/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el reglament d'ordenació i gestió territorial i urbanística, regulen el procediment de tramitació del Pla General, que exigeix un tràmit d'informació pública, per un període mínim d'un mes, anunciada en el Diari Oficial de La Generalitat Valenciana i en un diari no oficial d'àmplia difusió en la localitat, durant el qual el projecte diligenciat de la modificació del PGOU es dipositarà, per a la seua consulta pública, en les dependències d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló.

IV. Una vegada conclòs el període d'informació pública, informades les al·legacions (si escau), i emès el corresponent informe favorable per part del Consell jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, la corporació municipal aprovarà el document de la modificació del Pla General, amb caràcter provisional, ja que, atès que afecta l'ordenació estructural, correspon a l'administració autonòmica l'aprovació definitiva (art. 91.2 LUV).

V. De conformitat amb l'art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (des d'ara LRBRL), l'òrgan competent per a acordar l'exposició pública, així com per a l'aprovació provisional, és el Ple de la corporació.

Per altra banda, l'art. 47.2.ll) de la LRBRL, preveu que els acords que corresponga adoptar a la corporació en la tramitació d'instruments de planejament general prevists en la legislació urbanística, requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.

En conseqüència, la corporació, amb el vot favorable de tretze dels assistents, que formen la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, i set en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.-Sotmetre a informació pública el projecte de modificació del Pla General d'Ordenació Urbana vigent, relativa a la permuta d'una superfície de 720 m2 d'ús sociocultural C existent en l'àmbit de la plaça de la Constitució, per una superfície equivalent en l'espai lliure I1, que fita amb l'actual pavelló poliesportiu, redactat per l'arquitecte municipal en data 17 de desembre de 2009.

A aquests efectes, s'inserirà el corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) i en un diari no oficial de gran difusió en la localitat, perquè durant el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació del referit anunci en el DOCV, les persones interessades puguen consultar el document en el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament de Benicarló (pg. de Ferreres Bretó, núm. 10, 3r pis) i en la pàgina web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org, així com presentar les al·legacions que consideren oportunes.

Segon.- Sol·licitar el preceptiu informe al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, d'acord amb el previst en l'art. 94.2 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.

PUNT 11é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE D'EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER TAXACIÓ CONJUNTA DE PARCEL·LES DOTACIONALS PER A L'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES, DES DEL CARRER PENÍSCOLA A LA CN-340.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de gener de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per tal de dir-li al Sr. Cuenca que espera que no ocupe els terrenys de Corts Valencianes i que si algú interposa una demanda, ho resolga el Jutjat. Incideix que el grup municipal socialista no està d'acord amb la proposta, perquè entenen que hauria d'haver un projecte d'urbanització i un projecte de reparcel·lació. Finalment, fa referència al preu d'expropiació de 7,89 euros/m2, i al que sistemàticament s'ha dit als veïns: «o se cede o se les expropia».

Seguidament, pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per manifestar que el seu grup votarà en contra per dos motius. En primer lloc, perquè l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, que es va tractar en Comissió, indica que el document de planejament que legitimaria aquestes possibles expropiacions està encara pendent d'aprovació per part de la Conselleria i pot ser impugnat per algun particular si s'assabenta sobre aquest particular. En segon lloc, perquè consideren que els expedients han d'estar conclosos quan van al Plenari, circumstància que no es dóna en el present cas, perquè hi ha un exemplar de l'acta de la Comissió Informativa sense firmar i una proposta del regidor sense signar. Per tant, si s'ajunten ambdues coses, el seu grup votarà en contra.

A continuació, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per dir que en el tema de Corts Valencianes no ha entés mai la postura del grup municipal socialista. Indica que per primera vegada s'ha aplicat un sistema de permuta, en virtut del qual la persona cedeix a canvi de la reserva d'aprofitament. Han passat tres alcaldes i no ho han aconseguit i ara això s'ha fet realitat. És cert que està pendent d'aprovació per part de la Conselleria, però el que s'intenta amb aquesta acció és avançar en el procediment administratiu. Únicament queden 4 o 5 propietaris per cedir i un d'ells és desconegut, però els que queden han manifestat la seua voluntat de signar el corresponent conveni. Continua la seua intervenció dient que els que es beneficien són els legalment propietaris, per això es fa el procediment d'expropiació per taxació conjunta. Recorda que el tema de la plaça de la Constitució no va ser per aquest procediment i que ací no hi ha possibilitat de contenciosos en primera instància.

En un segon torn, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez per dir que la cessió per aprofitament no és una cosa nova. El grup municipal socialista insisteix en la manca d'aprovació d'un projecte d'urbanització i de reparcel·lació, perquè d'aquesta manera, els propietaris sabrien els metres que els corresponen i a on. En aquest lloc no se sap l'edificabilitat que els correspondrà. Per tant, no estan d'acord amb la forma en què es porta aquest procediment.

Finalment, el Sr. Cuenca conclou la seua intervenció lamentant que s'enfurisca i s'altere el Sr. Sánchez. Recorda que en cas de Povet, existia un projecte de reparcel·lació que estava fet, però no recorda bé si estava o no estava aprovat, el que es va fer va ser pagar un lloguer als propietaris per l'ús del sòl. En referència a les manifestacions del Sr. Sánchez, quan diu que els propietaris de Corts Valencianes no saben com materialitzaran la superfície que els corresponga, el Sr. Cuenca li respon que això està definit quan es fa el projecte de reparcel·lació, ja que en funció del coeficient d'edificabilitat, se sap la volumetria que cada superfície té.

Relació de fets

I. El Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló s'aprova definitivament el 1986. A dia d'avui, els sectors 4 i 6 de sòl urbanitzable no programat no han estat desenvolupats. Compresa en el seu àmbit, se situa l'avinguda Corts Valencianes, en el tram superior, així com la prolongació del c. d'Isaac Albéniz i el carrer dels Estudiants, que constitueixen vials integrants de la xarxa primària d'infraestructures municipals. El tram de l'avinguda de les Corts Valencianes, comprès entre la carretera de Peníscola fins a la seua connexió amb la N-340 i el carrer d'Alcalà de Xivert, així com els accessos al centre educatiu i esportiu, es troben pendents d'urbanitzar.

No obstant això, la connexió de l'avinguda de les Corts Valencianes amb el carrer d'Alcalà es trobava insuficientment definida en el Pla General, sent a més de certa complexitat, per la seua proximitat al futur bulevard urbà, actualment la carretera nacional 340. Per això, el gener de 2009, els Serveis Tècnics Municipals redacten un Pla Especial que estableix les alineacions d'aquest vial amb la concreció suficient per a poder portar a terme la redacció del corresponent projecte d'obres.

II. El Ple de la corporació, en la sessió que té lloc el 29 d'octubre de 2009, acorda aprovar provisionalment el Pla Especial de concreció d'alineacions de l'avinguda de les Corts Valencianes i millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, exposat al públic mitjançant el corresponent anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6.063, de 23 de juliol de 2009.

III. En data 21 de desembre de 2009 (registre d'eixida núm. 23.140, de 18 de desembre de 2009), es remet el document a la Conselleria competent, per sol·licitar la seua aprovació definitiva, d'acord amb el previst a l'art. 83.5 de la Llei 16/2006, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

IV. Per altra banda, l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, redacta en data novembre de 2009, el Projecte d'expropiació del conjunt de parcel·les afectades per l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, des del carrer de Peníscola a la CN-340, de Benicarló, per a la seua tramitació pel procediment de taxació conjunta, a l'efecte de l'adquisició dels terrenys necessaris que falten per a executar aquesta dotació pública.

V. Vist l'informe de la tècnica de gestió d'Urbanisme, de 15 de gener de 2010.

VI. D'acord amb el previst en la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell de la Generalitat, en la Llei d'Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954 i el Decret de 26 d'abril de 1957, pel qual s'aprova el Reglament d'Expropiació Forçosa.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per onze vots a favor i nou en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'expropiació forçosa per taxació conjunta per a l'adquisició de parcel·les dotacionales per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes de Benicarló, des del carrer de Peníscola fins a la CN-340, redactat per l'arquitecte municipal, el Sr. Luis Pérez Lores, el novembre de 2009, i que inclou la següent relació de béns i drets afectats, situats en el polígon 11 (partida de Sanadorlí) de Benicarló:

Núm.

Finca registral

Polígon

Parcel·la

Titularitat

Superfície afectada (m2)

Altes afeccions

1

11

4

Ministeri de Foment

583,00

-

2

2.968

11

5

Hereus de Francisco Segura Segarra

1.035,40

-

3

3.847

11

59/60

Facundo Miralles Barreda i Pilar Beltrán Orenga

93,30

Edificació destinada a habitatge (57,90 m2) i magatzem (100,05 m2)

4

6.211/6.212

11

61

Mª Carmen Forés Escura (2/3)

Teresa Forés Escura (1/3)

1.366

Edificació de planta baixa i porxo (106,50 m2)

5

1.724

11

65

LARYPLAYAS, S.L.

695,25

-

6

11

81

Isabel Martínez García

1.007,80

-

7

3.564

11

128

Rosa Brau Gómez (50%)

José Manuel Brau Gómez (50%)

682,55

-

8

2.069

11

134

Francisco German Llorach Garrido (25%)

Sonia Llorach Garrido (25%)

Juana Llorach Casals (50%)

817,30

-

9

13.141

11

136

Hereus de Francisco Barreda, S.L.

526,00

Magatzem (23,70 m2)

10

4.508

11

137/96/797/140113/147011

Ana Foix Artola (50%)

Joaquín Foix Artola (50%)

292,77

-

11

4.119

11

138

Angel Igual Roca

1.309,00

-

12

10.222

11

288

Ildefonso Araque Cubillo

106,00

-

Segon.- Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, i en un dels diaris de major difusió en la província, perquè, durant el període de quinze dies comptadors des de l'endemà de l'última de les citades publicacions, qualsevol persona interessada puga aportar per escrit les dades oportunes per a rectificar els possibles errors en la relació dels béns i drets afectats per l'expropiació, o bé que, per part dels titulars de drets afectats, es presenten al·legacions oposant-se, per raons de forma o de fons, a la necessitat d'ocupació.

Tercer.- Notificar el present acord, juntament amb el respectiu full de valoració del preu just, a cadascun dels titulars de béns i drets afectats per l'expropiació, que disposaran d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació del present acord, per a acceptar la valoració municipal, o bé rebutjar-la i formular la seua pròpia.

En el cas que es rebutge la valoració formulada per l'Administració, aquesta traslladarà l'expedient al Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa perquè determine el preu just definitiu. El silenci de la persona interessada es considerarà com acceptació de la valoració fixada per l'Administració, entenent-se determinat definitivament el preu just.

Quart.- Sol·licitar al Registre de la Propietat l'emissió de la corresponent certificació per la qual s'acredite el domini i càrregues de les finques afectades pel present procediment d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta, d'acord amb el previst en l'art. 22 del Reial Decret 1093/1997, de 4 juliol, que aprova les normes complementàries al Reglament per a l'execució de la Llei Hipotecària, sobre inscripció en el Registre de la Propietat d'actes de naturalesa urbanística.

Cinquè.- Contra el present acord, com acte administratiu de tràmit que no posa fi a la via administrativa, no escau interposar cap recurs.

PUNT 12é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE PLE DE 27 DE NOVEMBRE DE 2003, RECTIFICAT PER ACORD DE PLE DE 30 DE JUNY DE 2005, D'APROVACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL SECTOR SANT GREGORI II, CIUTAT SENIOR.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 15 de gener de 2010.

Relació de fets

I. El Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que té lloc en data 12 de desembre de 2001, aprova el programa d'actuació integrada del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, del PGOU de Benicarló, supeditant aquesta aprovació a l'aprovació definitiva del corresponent document d'homologació i pla parcial, referits ambdós a aquest sector de sòl urbanitzable. Així mateix, s'adjudica la condició d'agent urbanitzador a la mercantil Bussines Inform Finances, SL (BOP de Castelló núm. 76, de 21 de juny de 2003).

II. En data 30 d'octubre de 2002, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Castelló acorda aprovar definitivament l'homologació i el Pla parcial Sant Gregori II, Ciutat Sènior (DOCV núm. 153, de 21 de desembre de 2002).

III. En data 17 de gener de 2003, l'Ajuntament de Benicarló i l'agent urbanitzador subscriuen el corresponent conveni urbanístic per al desenvolupament i gestió del programa d'actuació integrada del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, del PGOU de Benicarló.

IV. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de març de 2003, s'autoritza la cessió de la condició d'agent urbanitzador, en favor de la mercantil Ciutat Sènior Sant Gregori, SL.

V. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 29 de maig de 2003, s'aprova el Projecte de reparcel·lació del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior.

VI. En data 4 d'agost de 2003, l'agent urbanitzador presenta un nou projecte de reparcel·lació, que després de la seua preceptiva exposició pública, és aprovat mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2003 (BOP de Castelló núm. 156, de 25 de desembre de 2003). Aquest document s'inscriu en el Registre de la Propietat en data 9 de desembre de 2004.

VII. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 12 de maig de 2005, s'autoritza una nova cessió de la condició d'agent urbanitzador, en favor de la mercantil NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, SA, amb CIF A-81638108.

VIII. Mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 30 de juny de 2005, s'aprova l'operació jurídica complementària del document administratiu de la reparcel·lació, consistent en la rectificació de les superfícies d'algunes de les parcel·les de resultat, que té accés al Registre de la Propietat en data 16 de setembre de 2005.

IX. En data 7 d'abril de 2009 (registre d'entrada núm. 5.721), el Sr. Vicente Delshorts Fibla, en representació de la Sra. Joaquina Cerdà Piñana, el Sr. Jaime Esteller Arín, i de la mercantil Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL presenta un escrit en el qual manifesta l'existència d'un error material en la reparcel·lació aprovada, consistent en el fet que s'ha afectat a aquesta la finca registral núm. 2.936, quan en realitat hauria d'haver-se afectat la núm. 10.611. En el moment d'aprovació de la reparcel·lació, la finca registral núm. 2.936 era propietat de la Sra. Joaquina Cerdá Piñana i el Sr. Jaime Esteller Arín, per a la seua societat a guanys, i la núm. 10.611, del Sr Jaime Esteller Arín, amb caràcter privatiu. En l'actualitat, la primera continua sent de la Sra. Joaquina Cerdá Piñana i el Sr. Jaime Esteller Arín, i la segona, de la mercantil Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL. En conseqüència, sol·licita que es resolga l'error advertit.

X. Vist que mitjançant el Decret del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, de data 3 de novembre de 2009, es resol concedir audiència als titulars de drets afectats, així com a l'agent urbanitzador, durant un termini de 15 dies hàbils, per a formular les al·legacions i presentar la documentació que estimaren convenient, en relació amb la proposta de rectificació del Projecte de reparcel·lació forçosa del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior.

Aquesta resolució s'ha notificat a l'agent urbanitzador i a la Sra. Joaquina Cerdá Piñana, el Sr. Jaime Esteller Arín i la mercantil Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL, en data 6 de novembre de 2009 (registres d'eixida núm. 20.347 i 20.348, de 4 de novembre de 2009, respectivament).

XI. Vist que no consta en el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament que les persones interessades hagen presentat al·legacions durant el termini concedit a aquest efecte.

Fonaments de dret

I. Vist que s'han constatat els fets adduïts per l'interessat i que resulta l'existència d'un error material en el Projecte de reparcel·lació del Programa d'actuació integrada del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, del PGOU de Benicarló, aprovat mitjançant acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2003, i rectificat mitjançant un acord de Ple de 30 de juny de 2005, per al qual cosa precedeix la desafecció de la finca registral núm. 2.936, com una de les aportades al procediment de reparcel·lació forçosa del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, i l'afecció de la finca registral núm. 10.611.

Per altra banda, la descripció de la finca resultant R4, inscrita en el Registre de la Propietat al Tom 1.731, Llibre 483 de Benicarló, foli 7, finca núm. 32.479, ha de rectificar-se quant a la seua procedència, ja que procedeix de la registral núm. 10.611 i no de la núm. 2.936, i en conseqüència, ha de rectificar-se la seua titularitat, ja que ha de figurar a nom d'Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL, amb CIF B-12306056, i domicili al c. de la Pau, 31 de Benicarló.

II. D'acord amb el previst en l'art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

III. D'acord amb el previst en els articles 68 i següents de la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de l'Activitat Urbanística, aplicable a l'expedient de referència.

IV. Vist que el projecte de reparcel·lació del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, del PGOU de Benicarló s'aprova mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2003, i rectificat mitjançant un acord de Ple de 30 de juny de 2005, qualsevol rectificació del projecte de reparcel·lació ha de ser aprovada per aquest òrgan.

De conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents s'acorda:

Primer.- Rectificar el Projecte de reparcel·lació forçosa del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, aprovat mitjançant un acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2003, i rectificat mitjançant un acord de Ple de 30 de juny de 2005, en els següents termes:

a) En la descripció de les finques inicials, on diu:

«FINQUES INICIALS

(...)

FINCA NÚM. 2.-

Descripció i fites segons el títol: "Rústica.- Finca situada en el terme de Benicarló, partida del Collet, anomenda també dels Clotals. Finca de trenta-set àrees setanta centiàreas. Conté oliveres i fita pel nord, José Tormo Alberich, sud, Vicenta Rosa Piñana Arín, est, Luis Piñana Monroig i est, hereus de Modesto Rambla."

Càrregues: No consten càrregues

Propietari: Sra. Joaquina Cerdá Piñana i Sr. Jaime Esteller Arín, per a la seua societat de guanys.

Inscripció registral: Llibre 24 de Benicarló, foli 65, finca 2.936

Aquesta finca està afectada pel projecte de reparcel·lació en una superfície de 2.587,75 m2, i queda, per tant, una resta inclosa en el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector 15 Sant Gregori, de 1.182,25 m2, segons registre. La porció de 2.587,75 m2 es correspon amb la finca de resultat R4»

Ha de dir:

"FINQUES INICIALS

(...)

FINCA NÚM. 2.-

Descripció i fites segons el títol: "Rústica.- Heretat de terra de vinya, al terme de Benicarló, partida dels Clotals o de Sant Gregori, que comprèn trenta-set àrees i una centiàrea o un jornal aproximadament. Fita: nord, Adolfo Ortenbach, sud, Bautista Urquizú, est, vídua de Francisco Maura, i oest, Joaquín Miguel. Referència cadastral: 12027A013002060000YT."

Càrregues: No consten

Propietari: Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL, amb CIF B-12306056, i domicili al c. de la Pau, 31 de Benicarló.

Inscripció registral: Tom 1900, llibre 535 de Benicarló, foli 164, finca núm. 10.611.

Aquesta finca està afectada pel projecte de reparcel·lació en una porció de superfície 2.587,75 m2, situada més al nord de la total finca, i que limita: al nord, est i oest, amb la mercantil General Constructor, SA, i al sud, amb la resta de finca de la qual se segrega i que queda inclosa en l'àmbit del Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del sector 15 Sant Gregori. La finca afectada es correspondrà amb la finca de resultat R4.

Després de la segregació de la porció de terreny afectada per l'actuació, queda subsistent una porció de terreny de 1.113,25 m2, segons el Registre, que limita: al nord, amb la porció de terreny que se segrega per a la seua inclusió en l'àmbit d'actuació del Programa d'actuació integrada Sant Gregrori II, Ciutat Sènior, al sud, amb Manuel Marzá Ayza, a l'est i a l'oest, amb amb la mercantil General Constructor, SA.»

b) Per altra banda, quant a la descripció de la finca resultant R4, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1.731, llibre 483 de Benicarló, foli 7, finca núm. 32.479, ha de rectificar-se quant a la seua procedència, ja que procedeix de la registral núm. 10.611 i no de la núm. 2.936, i en conseqüència, ha de rectificar-se la seua titularitat, ja que ha de figurar a nom d'Inmobiliaria Esteller Cerdá, SL, amb CIF B-12306056, i domicili al c. de la Pau, 31 de Benicarló.

Segon.- Sol·licitar al Registre de la Propietat la cancel·lació de l'afecció a la reparcel·lació del Programa d'Actuació Integrada del Sector Sant Gregori II, Ciutat Sènior, del PGOU de Benicarló, de la finca registral núm. 2.936, així com, l'afecció a aquesta reparcel·lació, com finca inicial, de la registral núm. 32.479 i la inscripció com finca resultant R4, amb la descripció resultat de la rectificació acordada.

Tercer.- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i notificar-lo a les persones interessades, indicant-los que contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se amb caràcter potestatiu un recurs de reposició en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seua publicació, davant l'Ajuntament Ple. Així mateix, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat d'aquesta jurisdicció amb seu a Castelló, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el previst en l'art. 8 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Igualment es pot interposar qualsevol altre recurs que consideren oportú.

PUNT 13é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE POSAR A DISPOSICIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA ELS TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ DEL COL·LEGI D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA NÚM. 4 A BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 20 de gener de 2010.

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per tal de preguntar al Sr. Cuenca si l'Ajuntament pot donar un terreny que no és seu. Per altra banda, indica que l'equip de govern s'ha dormit en la gestió, ja que fa onze mesos, des de febrer de l'any passat, que el projecte de reparcel·lació està aprovat i no s'ha inscrit al Registre ni incorporat al l'inventari de béns de l'Ajuntament. A més, fa referència al fet que ara la Conselleria accepta una cessió de terrenys i quan es va fer el Ródenas, no. Finalment, mostra el vot a favor del seu grup municipal a la proposta que es planteja al Plenari.

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, i manifesta que el seu grup s'alegra que un treball iniciat conjuntament entre el PSOE i el Bloc a l'any 2005, haja tingut continuïtat fins al dia d'avui on se cediran els terrenys a la Conselleria, que podrà donar lloc a una escola ben bonica amb una parcel·la de 10.765,80 m2. S'alegra que aquesta escola tinga el vistiplau per tenir dues línies, cosa que per al Ródenas, si no hi havia 12.000 m2, no es podia fer una escola. A més, fa referència a un escrit que ha entrat a l'Ajuntament, el dilluns 25, on els propietaris comuniquen que quedarà extingida la cessió dels terrenys actuals on estan les aules prefabricades. En definitiva, esperen que l'equip de govern s'afanye molt en aquesta tasca.

A continuació, el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per tal de dir que el PSOE i el Bloc, a l'any 2005 sí que van pensar en els terrenys on fer el col·legi, però la gestió per a obtenir els terrenys i fer el programa d'actuació integrada ha estat de l'equip de govern del Partit Popular, el qual, en un temps rècord d'un any i mig i segons la Llei Urbanística Valenciana, amb el projecte de reparcel·lació, l'Ajuntament és propietari del sòl que li pot correspondre pel projecte de reparcel·lació i la inscripció al registre és un mer tràmit. En relació amb el que es diu que no s'ha fet res durant onze mesos, cal remarcar que en aquest temps s'han hagut de gestionar les parcel·les mínimes que s'havien d'indemnitzar i s'habilitat l'oportú crèdit per a pagar aquestes parcel·les i, aleshores, sí que es poden registrar.

En un segon torn, torna a fer ús de la paraula el Sr. Escuder, per tal de manifestar la seua alegria davant el fet que, per a fer aquesta escola, ho posen tot tan fàcil, amb una superfície de 10.765 m2. Per altra banda, pregunta per què no es van posar a disposició de la Conselleria els terrenys l'endemà de l'aprovació del projecte de reparcel·lació, perquè al mes de setembre no estarà l'escola per a utilitzar-se, tot i que ell desitjaria que al mes de setembre estigués l'escola en funcionament i els xiquets dins.

En un segon torn, intervé el Sr. Guzmán, únicament per expressar que s'han de felicitar tots plegats que un treball iniciat al 2005 pel PSOE i Bloc, tinga la continuïtat necessària per fer-se realitat el col·legi.

En aquest punt, pren la paraula el Sr. Cuenca per adreçar-se al Sr. Guzmán, dient-li que ells (Psoe i Bloc) decidiren el lloc, però no iniciaren el programa d'actuació integrada, per tant, els tràmits legals els ha realitzat aquest equip de govern del Partit Popular. Finalment, en relació amb les manifestacions efectuades pel Sr. Escuder, vol dir que el solar no s'ha pogut posar a disposició de la Conselleria fins que no s'han materialitzat les indemnitzacions abans esmentades.

Per al·lusions, l'alcalde comunica que no consent a ningú que diga que ell o els regidors del seu grup municipal no s'han preocupat del col·legi, perquè això no és cert i li ho diu de tot cor al Sr. Escuder.

Relació de fets

I. La Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, en el seu Pla d'Infraestructures Educatives CreaEscola, té prevista la construcció del Col·legi d'Educació Infantil i Primària núm. 4, en la ciutat de Benicarló. Per a això, és necessari que l'Ajuntament de Benicarló pose a la disposició de la Generalitat Valenciana el solar en el qual es construirà aquest centre educatiu.

II. Mitjançant l'acord del Ple de la corporació, de data 27 de novembre de 2008, s'aprova el Programa d'actuació integrada per al desenvolupament del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, integrat per Pla parcial, la memòria del programa, el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació, per a la seua gestió directa per part de l'Ajuntament de Benicarló (BOP de Castelló, núm. 24, de 24 de febrer de 2009). Aquest acord és ferm en via administrativa.

III. Mitjançant l'aprovació del projecte de reparcel·lació de l'àmbit del Sector 7, l'Ajuntament de Benicarló adquireix en ple domini i lliure de càrregues, una parcel·la de sòl dotacional amb destinació educativa-cultural (ED), de superfície 10.765 m2, d'acord amb el previst en l'art. 180.2.a) de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Atès que s'ha realitzat el pagament/consignació als creditors nets prevists en el corresponent compte de liquidació provisional, les finques incloses en l'àmbit de la reparcel·lació poden ser ocupades per l'agent urbanitzador, d'acord amb el previst en l'art. 176.6 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

IV. En data 7 d'abril de 2009 (registre d'eixida núm. 8.060, de data 5 de maig de 2009), es remet al Departament de Gestió del Sòl de la societat mercantil Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA (CIEGSA), la documentació tècnica relativa a aquesta parcel·la.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Posar a la disposició de la Generalitat Valenciana la parcel·la de sòl dotacional, de superfície 10.765,80 m2, destinada a ús educatiu-cultural (ED), situada en l'àmbit del Sector 7 de sòl urbanitzable del Pla General de Benicarló, i que fita: al nord, amb el vial per als vianants, sud, amb la prolongació del carrer de Toledo, est, amb el carrer d'Astúries i vial per als vianants i est, amb el vial per als vianants, per a la construcció del Col·legi d'Educació Infantil i Primària núm. 4, en la ciutat de Benicarló. Aquesta parcel·la va ser adquirida per l'Ajuntament de Benicarló mitjançant una reparcel·lació forçosa, aprovada per acord del Ple de la corporació de data 27 de novembre de 2008. Aquest acord és ferm en via administrativa.

Segon.- L'Ajuntament de Benicarló es compromet a dotar la parcel·la dels serveis urbanístics que falten per executar, per a la construcció del centre projectat, d'acord amb el previst en l'art. 11 de la Llei16/2005, de 30 de desembre, Urbanística valenciana, així com, a eliminar qualsevol obstacle, servitud o impediment que poguera dificultar el normal desenvolupament de les obres i de tots aquells que es descobrisquen amb posterioritat, aprovant per a això els projectes que siguen necessaris.

PUNT 14é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE DIVERSOS CONVENIS DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE D'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de 15 de gener de 2010.

Relació de fets

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en sessió la sessió que té lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla especial per a la concreció d'alineacions de l'av. Corts Valencianes i millora accessos IES Ramon Cid.

II. Vist que s'han subscrit diversos convenis amb propietaris de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per tretze vots a favor i set en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Ratificar els següents convenis subscrits amb titulars de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

Conveni amb Jean Sanchez i Isabelle Jimenez Sanchez, propietaris de la parcel·la 131 del polígon 11:

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 4 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

JEAN SANCHEZ, major d'edat, amb document d'identitat núm. 011134100048, i domicili a França, en 34320 Fontes, 4 Avenue Pierre et Marie Curie Fontès (34)

ISABELLE JIMENEZ SANCHEZ, major d'edat, amb document d'identitat núm. 040834100456, i domicili a França, en 34320 Fontes, 4 Avenue Pierre et Marie Curie Fontès (34).

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. JEAN SANCHEZ i la Sra. ISABELLE JIMENEZ SANCHEZ, són propietaris quant a la totalitat del ple domini per a la seua societat a guanys de la següent finca:

"RÚSTICA.- Parcel·la de quatre àrees avui c. de la Sequieta disset, amb una edificació que consta de planta baixa i primera planta o altell destinada a habitatge, que té una superfície total aproximada entre ambdues plantes de cent quatre metres quadrats construïts, limitant, al nord, Manuel Gellida Llorach, al sud, Antonia Redorat Sorli, a l'est, camí i a l'oest, vídua de la Santa."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 120, llibre 40 de Benicarló, foli 24, finca núm. 4,989, inscripció 3ª.

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 3 d'agost de 1994, davant el notari José María Giner Ribera.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 131.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 129,75 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que el Sr. JEAN SANCHEZ i la Sra. ISABELLE JIMENEZ SANCHEZ cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 129,75 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 131 (finca registral núm. 4.989), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que el Sr. JEAN SANCHEZ i la Sra. ISABELLE JIMENEZ SANCHEZ es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb José Antonio Bueno Caldes, Francisca Bueno Caldes, Juana Bueno Caldes, i Teresa Ramon Caldes, propietaris de la parcel·la 75 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 2 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

JOSÉ ANTONIO BUENO CALDES, major d'edat, amb NIF núm. 18.844.747-L, i domicili al c. de Navarra, núm. 21 bis, pta. 1 de Benicarló.

FRANCISCA BUENO CALDES, major d'edat, amb NIF núm. 73.357.887-P, i domicili al c. de Saragossa, núm. 13, pta. 1 de Benicarló.

JUANA BUENO CALDES, major d'edat, amb NIF núm. 73.357.919-V, i domicili al c. d'Alcalà de Xivert, núm. 72-2 de Benicarló.

TERESA RAMON CALDES, major d'edat, amb NIF núm. 18.844.964-I i domicili al c. de Manuel Alvar núm. 6, 2n A de Benicarló.

MARCELINO DOMINGO PRUÑONOSA, major d'edat, amb NIF núm. 18.958.297-H, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat d'alcalde.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. JOSÉ ANTONIO BUENO CALDES, la Sra.. FRANCISCA BUENO CALDES, la Sra.. JUANA BUENO CALDES, i la Sra. TERESA RAMON CALDES són propietaris cadascun d'ells quant a 1/4 (25%) de la nua propietat amb caràcter privatiu, de la finca descrita més abaix.

Existia un dret quant a la totalitat de l'usdefruit amb caràcter privatiu a favor de el Sr. MANUEL CALDES MARZAL d'aquesta finca, que s'extingia i es cancel·lava amb la defunció d'aquest, que es va produir el 3 de novembre de 1960.

La finca es troba inscrita en el Registre de la Propietat al tom 130, llibre 44 de Benicarló, foli 182, finca núm. 5445, inscripció 2ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat a la partida de Sanadorlí situada al terme de Benicarló, dividida en dos trossos de vint-i-quatre àrees i vint-i-quatre centiàreas, terra horta amb pou sínia i fita al nord, amb el camí de Carabaso, al sud, amb Nicolás Fresquet Marques, a l'est, amb Maria Luis Coscollano Escobar i a l'oest, amb Rosa Fresquet Borras."

Els pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia, davant el notari Ricardo Llosa Ortiz (núm. protocol).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 75.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 882,75 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que el Sr. JOSÉ ANTONIO BUENO CALDES, la Sra. FRANCISCA BUENO CALDES, la Sra. JUANA BUENO CALDES i la Sra. TERESA RAMON CALDES, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 882,75 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 75 (finca registral núm. 5445), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que el Sr. JOSÉ ANTONIO BUENO CALDES, la Sra.. FRANCISCA BUENO CALDES, la Sra. JUANA BUENO CALDES i la Sra. TERESA RAMON CALDES, es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb la Sra. Purificacion Sorribes Alcalá i el Sr. Francisco, el Sr. José Manuel, la Sra. Maria-Mercedes i la Sra. Maria-José Cruz Sorribes, propietaris de la parcel·la 139 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 4 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

La Sra. PURIFICACIÓ SORRIBES ALCALÁ, major d'edat, amb NIF núm. 19,149,239-Z i domicili a Benicarló, al c. de Pius XII, 20, 1.

El Sr. FRANCISCO CRUZ SORRIBES, major d'edat, amb NIF núm. 18,929,466-I i domicili a Benicarló, al c. de Pius XII, núm. 20, 4, 4.

El Sr. JOSÉ MANUEL CRUZ SORRIBES, major d'edat, amb NIF núm. 18,929,467-F, amb domicili a Benicarló, al c. de Pius XII, núm. 5, 1, 1.

La Sra. MARIA-MERCEDES CRUZ SORRIBES, major d'edat, amb NIF núm. 73,384,232-H i domicili a Benicarló, a l'av. del Marqués de Benicarló, núm. 40, 4-B.

La Sra. MARIA-JOSÉ CRUZ SORRIBES, major d'edat, amb NIF núm. 73384231-V i domicili a Castelló, al c. del Poeta Verdaguer, núm. 8, 2n-A.

El Sr. ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

El Sr. CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. Purificacion Sorribes Alcalá és titular d'un dret d'usdefruit vitalici i de la nua propietat d'una meitat indivisa, i el Sr. Francisco, el Sr. José Manuel, la Sra. Maria-Mercedes i la Sra. Maria-José Cruz Sorribes, són titulars de la nua propietat de la restant meitat indivisa, per iguals parts indivises, de la següent finca:

"RÚSTICA.- Heretat amb quinze àrees de cabuda, setanta-una i mitja centiàrees, amb oliveres, a la partida de Sanadorlí del terme de Benicarló, i fita, al nord, la restant meitat divisa que es ven a la Sra. Maria Machordom Arín, sud, camí de Peníscola, est, Gregorio Soriano i est, Roberto Llorach."

Inscrita en el Registre de la Propietat al llibre 62 de Benicarló, foli 59, finca núm. 7.548.

Referència cadastral: polígon 11, parcel·la 139 (aquest).

Aquesta finca pertanyia al Sr. Francisco Cruz Miralles, amb DNI núm. 19.110.710, i a la Sra. Purificació Sorribes Alcalá, casats en règim de guanys, en virtut d'escriptura pública de compravenda, atorgada davant el notari de Benicarló, el Sr. José Luis Vazquez Redonet, en data 18 de juny de 1970 (núm. de protocol 150), el Sr. Francisco Cruz Miralles va morir en data 28 d'abril de 2009, havent atorgat últim testament mitjançant escriptura pública de data 10 de novembre de 1989, davant el notari de Benicarló, el Sr. Vicente Micó Giner, en el qual llegava al seu cònjuge l'usdefruit vitalici de la seua herència, i instituïa i nomenava com a únics i universals hereus, en igualtat de quotes, als seus quatre fills el Sr. Francisco, el Sr. José Manuel, la Sra. Maria-Mercedes i la Sra. Maria-José Cruz Sorribes.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 497,40 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. Purificacion Sorribes Alcalá i el Sr. Francisco, el Sr. José Manuel, la Sra. Maria-Mercedes i la Sra. Maria-José Cruz Sorribes, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 497,40 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 139 (est)53 (finca registral núm. 7548), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. Purificacion Sorribes Alcalá i el Sr. Francisco, el Sr. José Manuel, la Sra. Maria-Mercedes i la Sra. Maria-José Cruz Sorribes, es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos, serveis i construccions afectades que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb Joaquín, Carmen i Rosa Bosch Miralles, propietaris de la parcel·la 10 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 16 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

JOAQUIN BOSCH MIRALLES, major d'edat, amb NIF 18.695.236-P, veí de Benicarló, amb domicili a la partida de Sanadorlí, núm. 46.

CARMEN BOSCH MIRALLES, major d'edat, amb NIF 18.695.237-D, veïna de Benicarló, amb domicili a la partida de Sanadorlí, núm. 44.

ROSA BOSCH MIRALLES, major d'edat, amb DNI 18.695.238, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer d'Alcalà de Xivert, 137.

D'altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que Joaquín, Carmen i Rosa Bosch Miralles són propietaris, per terceres i iguals parts indivises, del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 769, llibre 197 de Benicarló, foli 41, finca núm. 375, inscripció 2ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat situada al terme de Benicarló, partida de Sanadorlí, terra horta, amb seixanta-vuit àrees de cabuda, catorze centiàrees, vuitanta-set decímetres quadrats. Fires: nord, Manuel Llopis Pons, sud, María Bosch Arín, est, carretera a Benicarló i est, Vicenta Rosa Salvador Fibla."

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència, formalitzada a Benicarló, el dia 19 de maig de 1989, davant el notari Vicente Mico Giner (núm. de protocol 621).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 10.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 1.313,50 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Joaquín, Carmen i Rosa Bosch Miralles cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 1.313,50 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 10 (finca registral núm. 375), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Joaquín, Carmen i Rosa Bosch Miralles es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb la Sra. María-Rosario, el Sr. José-Luis-Alberto, el Sr. Joaquín i el Sr. Javier-Ignacio Tormo Gómez, propietaris de la parcel·la 51 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, l'11 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

MARIA-ROSARIO TORMO GÓMEZ, major d'edat, amb NIF 73.891.739-F, veïna de València, amb domicili a l'avinguda d'Aragó, núm. 40, escala 3, porta 13.

JOSÉ-LUIS-ALBERTO TORMO GÓMEZ, major d'edat, amb NIF 19.383.549-T, veí de València, amb domicili a l'avinguda de Suècia, núm. 11, porta 8.

JOAQUÍN TORMO GÓMEZ, major d'edat, amb NIF 73.891.581-X, veí de València, amb domicili al passatge del Dr. Bartual Moret, núm. 8, porta 11.

JAVIER-IGNACIO TORMO GÓMEZ, major d'edat, amb NIF 19.466.657-D, veí de València, amb domicili al c. de Luis Oliag, núm. 40, porta 3.

D'altra part:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. María-Rosario, el Sr. José-Luis-Alberto, el Sr. Joaquín i el Sr. Javier-Ignacio Tormo Gómez són propietaris, per quartes i iguals parts indivises, i amb caràcter privatiu, del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1.457, llibre 391 de Benicarló, foli 68, finca núm. 6.897, inscripció 3ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat de trenta-nou àrees, vint-i-vuit centiàrees i vint-i-cinc decímetres quadrats, situada al terme de Benicarló, partida de Sanadorlí, destinada a horta. Fites: nord, Obres Públiques, sud, María Rosa Cerdà i altres, est, Juan Masip Querol i oest, camí del Rajolar."

Els pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia 9 de juliol de 2001, davant el notari José María Giner Ribera (núm. de protocol 1.161).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 51.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 652,40 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. María-Rosario, el Sr. José-Luis-Alberto, el Sr. Joaquín i el Sr. Javier-Ignacio Tormo Gómez cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 652,40 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 51 (finca registral núm. 6.897), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. María-Rosario, el Sr. José-Luis-Alberto, el Sr. Joaquín i el Sr. Javier-Ignacio Tormo Gómez es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló."

Conveni amb Benito Salvador Masip, propietari de la parcel·la 55 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 5 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

BENITO SALVADOR MASIP, major d'edat, amb DNI 18.694.119-H, veí de Benicarló, amb domicili a l'av. de Jacinto Benavente, núm. 8-1-6-C.

D'altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que BENITO SALVADOR MASIP és propietari del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 389, llibre 117 de Benicarló, foli 32, finca núm. 13.840, inscripció 1ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Parcel·la de terreny situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, comprensiva de quaranta àrees, vuitanta-vuit centiàrees, destinada a horta i fita, al nord, amb Juan Masip Querol, al sud i est, amb el camí, i a l'oest, amb la parcel·la donada a Jerónimo Salvador. Està travessada per un camí."

Els pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló el dia 15 de juliol de 1977, davant el notari José Javier del Rio Chávarri.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 55.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 53,85 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- BENITO SALVADOR MASIP cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 53,85 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 55 (finca registral núm. 13.840), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- BENITO SALVADOR MASIP es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb Maria Salvador Masip, propietària de la parcel·la 52 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 8 de gener de 2010

ES REUNEIXEN:

MARIA SALVADOR MASIP, major d'edat, amb DNI núm. 18.699.727, i domicili en el carrer d'Ulldecona, núm. 83, de Benicarló de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra.. MARIA SALVADOR MASIP és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 389, llibre 117 de Benicarló, foli 26, finca núm. 13.837, inscripció 1ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Parcel·la de terreny destinada a horta situada a la partida del Palmar o de Sanadorlí, del terme de Benicarló, d'extensió superficial quatre àrees, vuitanta-vuit centiàrees; fita, al nord, amb Juan Masip Querol, al sud i a l'oest, camí i a l'est amb la parcel·la que es dóna a Miguel Salvador. Està travessada d'est a oest per un camí i li pertany en propietat la caseta."

Li pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia 15 de juliol de 1977, davant la notari Javier del Rio Chavarri.

L'anterior finca registral constitueixen la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 52.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 105,23 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. MARIA SALVADOR MASIP cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 105,23 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 52 (finca registral núm. 13.837), que està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. MARIA SALVADOR MASIP es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb la Sra. Adoración Baca Padilla, la Sra. María-Antonia, la Sra. Adoración, el Sr. Geroni, el Sr. José-Luis i el Sr. Raúl Salvador Baca, propietaris de la parcel·la 54 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 17 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

ADORACIÓN BACA PADILLA, major d'edat, amb NIF 18.695.714-A, veïna de , amb domicili a l'av. de les Corts Valencianes, 13 H, 2-2-D.

MARÍA ANTONIA SALVADOR BACA, major d'edat, amb NIF 18.924.298-J, veïna de, amb domicili al c. de Saragossa, 8-3-2.

GERONI SALVADOR BACA, major d'edat, amb NIF 18.932.301-N, veí de, amb domicili al c. de Saragossa, 8.

JOSE LUIS SALVADOR BACA, major d'edat, amb NIF 18.961.227-G, veí de, amb domicili al c. de Saragossa, 8-2-2.

RAÚL SALVADOR BACA, major d'edat, amb NIF 18.969.960-C, veí de, amb domicili al c. de Saragossa, 8-2-2.

ADORACIÓN SALVADOR BACA, major d'edat, amb NIF 73.374.235-A, veïna de, amb domicili al c. de Saragossa, 8.

D'altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. Adoración Baca Padilla és titular de la totalitat usdefruit, i la Sra. María-Antonia, la Sra. Adoración, el Sr. Geroni, el Sr. José-Luis i el Sr. Raúl Salvador Baca són titulars del la nua propietat, per cinquenes i iguals parts indivises, i amb caràcter privatiu, del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 2.235, llibre 646 de Benicarló, foli 6, finca núm. 13.839, inscripció 2ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat o parcel·la de terreny destinada a horta, situada en terme de Benicarló, partida del Palmar o de Sanadorlí, d'extensió superficial quatre àrees, vuitanta-vuit centiàrees, que fita al nord, amb Juan Masip Querol, al sud amb camí, a l'est amb parcel·la que es dóna a Benito Salvador i a l'oest amb parcel·la donada a Miguel Salvador. La travessa un camí."

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència i donació, formalitzada a Benicarló, el dia 29 de gener de 2009, davant el notari Luis Alberto Terrón Manrique (núm. de protocol 148).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 54.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 69,60 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. Adoración Baca Padilla, la Sra. María-Antonia, la Sra. Adoración, el Sr. Geroni, el Sr. José-Luis i el Sr. Raúl Salvador Baca, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 69,60 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 54 (finca registral núm. 13.839), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. Adoración Baca Padilla, la Sra. María-Antonia, la Sra. Adoración, el Sr. Geroni, el Sr. José-Luis i el Sr. Raúl Salvador Baca es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló."

Conveni amb el Sr. Miguel Fores Roca i el Sr. Agustin Esteller Roca, propietaris de la parcel·la 130 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 18 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

MIGUEL FORES ROCA, major d'edat, amb NIF núm. 18.699.653, i domicili al carrer de Peníscola, núm. 13 de Benicarló.

AGUSTIN ESTELLER ROCA, major d'edat, amb NIF núm. 18.817.732 i domicili al c. d'Olivella, 18 de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. MIGUEL FORES ROCA i el Sr. AGUSTIN ESTELLER ROCA són propietaris, a parts iguals iguals indivises, i amb caràcter privatiu, del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 175, llibre 59 de Benicarló, foli 17, finca núm. 7.179, inscripció 3ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat de quatre àrees, destinada a cereals aigua elevada, situada a la partida de Sequieta o de Sanadorlí, del terme de Benicarló, i fita, al nord, amb Germans de les Escoles Cristianes, sud, amb Concepción Redorat Ramón i altres, est, amb Úrsula Prats del Castell i oest, amb Bartolomé Forés Martínez."

Els pertany en virtut d'escriptura pública de donació, atorgada davant el notari de Peníscola, el Sr. Miguel Angel Bisbal Martínez, en data 10 de desembre de 1977 (núm. de protocol 1.538).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 130.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 142,60 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que el Sr. MIGUEL FORES ROCA i el Sr. AGUSTIN ESTELLER ROCA cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 142,60 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 130 (finca registral núm. 7.179), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que el Sr. MIGUEL FORES ROCA i el Sr. AGUSTIN ESTELLER ROCA es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló."

Conveni amb Josefina Fores Escura i Maria Teresa Fores Escura, propietaris de la parcel·la 64 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 30 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

JOSEFINA FORÉS ESCURA, major d'edat, amb NIF 18.924.715-Q, veïna de Benicarló, amb domicili al carrer d'Alcalà de Xivert, núm. 97-2n.

MARIA TERESA FORÉS ESCURA, major d'edat, amb NIF 18.925.757-T, veïna de Castelló de la Plana, amb domicili en av. dels Caputxins, núm. 63-5é-A.

D'altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. Josefina Forés Escura és titular de dues terceres parts indivises i la Sra. María Teresa Forés Escura és titular d'una tercera part indivisa, del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 154, llibre 51 de Benicarló, foli 31, finca núm. 6.216, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat de vuitanta àrees destinada a horta, situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló i fita: nord, Vicente Cerdá Cerdá, est, Francisco Pitarch Sanjuan, sud, Jaime Foix Sorlí i oest, Ramón Fontanet Brau."

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència i de permuta, formalitzades a Benicarló, el dia 4 de febrer de 2008, davant el notari Juan Aznar de la Haza (núm. de protocol 16 i 17, respectivament).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 64.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 851,30 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que la Sra. Josefina Forés Escura i la Sra. María Teresa Forés Escura cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 851,30 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 64 (finca registral núm. 6.216), que està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. Josefina Forés Escura i la Sra. María Teresa Forés Escura es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb el Sr. Juan Fores Escuder i la Sra. Teresa Fores Escuder, propietaris de la parcel·la 132 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 30 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

JUAN FORES ESCUDER, major d'edat, amb NIF núm. 18.691.784-I, i domicili al c. de Francisco Pizarro, 57-1r de Benicarló.

TERESA FORES ESCUDER, major d'edat, amb NIF núm. 18.844.814-V, i domicili al c. de César Cataldo, 118-1r de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. JUAN FORES ESCUDER és titular del 50% del ple domini, amb caràcter privatiu i la Sra. TERESA FORES ESCUDER és titular del restant 50% del ple domini, amb caràcter privatiu, de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 848, llibre 216 de Benicarló, foli 201, finca núm. 556, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat de terra horta a la partida de les Solades o de Sanadorli, del terme de Benicarló, de trenta-sis àrees cinquanta centiàrees, d'extensió superficial, que fita avui pel nord i oest, amb camins, pel sud, amb els hereus de Pedro Gellida Escura i per l'est, amb Agustin Calvet"

a) Li pertany a Juan Fores Escuder quant a 1/3 (33,33%), en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat, formalitzada a Benicarló, el dia 6 de febrer de 1992, davant el notari Javier Mico Giner (núm. protocol 140) i quant a 1/6 (16,67%), en virtut d'escriptura de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 6 d'abril de 2.001, davant el notari Luis Alberto Terrón Manrique (núm. protocol 344).

b) Li pertany a Teresa Fores Escuder quant a 1/3 (33,33%), en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat, formalitzada a Benicarló, el dia 6 de febrer de 1992, davant el notari Javier Mico Giner (núm. protocol 140) i quant a 1/6 (16,67%), en virtut d'escriptura de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 6 d'abril de 2.001, davant el notari Luis Alberto Terrón Manrique (núm. protocol 344).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 132.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 896,00 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que el Sr. JUAN FORES ESCUDER i la Sra. TERESA FORES ESCUDER cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 896,00 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 132 (finca registral núm. 556), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que el Sr. JUAN FORES ESCUDER I la Sra. TERESA FORES ESCUDER es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb el Sr. Manuel Cerdá Prats, propietari de la parcel·la 6 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 17 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

Per una banda:

MANUEL CERDÁ PRATS, major d'edat, amb NIF núm. 18.694.496-G, veí de Benicarló, amb domicili a la partida de Surrach, núm. 5.

D'altra banda:

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que el Sr. Manuel Cerdà Prats és propietari del ple domini de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 120, llibre 40 de Benicarló, foli 233, finca núm. 4.985, inscripció 1ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat situada a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, comprensiva de cinc àrees, destinada a horta i fita: nord, porció adjudicada a Tomás Cerdá Prats, sud, Vicenta-Rosa Foix Serret, est, Sofia Martín Samper i oest, Benito Masip Arbó."

Els pertany en virtut d'escriptura pública de partició d'herència i donació, formalitzada a Benicarló, el dia 16 de febrer de 1953, davant el notari Ignacio de Prada i Gutiérrez (núm. de protocol 167).

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 6.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 503,25 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que el Sr. Manuel Cerdà Prats cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 503,25 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 6 (finca registral núm. 4.985), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que el Sr. Manuel Cerdà Prats es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Conveni amb la Sra. Mª Teresa Cerdá Palatsi, propietària de la parcel·la 7 del polígon 11.

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 17 de desembre de 2009

ES REUNEIXEN:

Mª TERESA CERDÁ PALATSI, major d'edat, amb NIF núm. 73.370.696-I, i domicili a Benicarló, a la part. del Collet, 14, de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26.169.846-D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant el Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, per donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. Mª TERESA CERDÁ PALATSI, és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 120, llibre 40 de Benicarló, foli 229 , finca núm. 4983, inscripció 3, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat situada a la partida de Sanadorlí, en el terme de Benicarló, comprensiva de cinc àrees, destinada a horta i lindante, nord, porció adjudicada a Jaime Agustín Cerdà Prats; sud, la qual s'adjudicarà a Manuel Cerdà Prats; Aquest, Sofia Melich Samper; i oest, Benito Macip Arbó."

Li pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia 22 de desembre de 1987, davant el notari Vicente Micó Giner.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 7.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 488,55 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Sra. Mª TERESA CERDÁ PALATSI cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 488,55 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 7 (finca registral núm. 4983), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que la Sra. Mª TERESA CERDÁ PALATSI es reserva en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.»

Segon.- Facultar el tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme perquè subscriga tots els documents que es deriven de l'expedient i perquè realitze les gestions necessàries per al compliment d'aquest conveni.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d'Intervenció d'aquest Ajuntament, perquè en prenguen coneixement i als efectes oportuns.

Quart.- Comunicar aquest acord al Departament de Patrimoni d'aquest Ajuntament, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns.

PUNT 15é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA URBANITZACIÓ DEL VIAL CORTS VALENCIANES, AMB CÀRREC AL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A L'EMPARA DEL DECRET LLEI 1/2009, DE 20 DE FEBRER, DEL CONSELL.- Se sotmet a consideració de la corporació proposada de l'Ajuntament sobre l'Acord de delegació de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament de Benicarló en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per tal de manifestar que l'obertura d'aquest vial és una obra del tot necessària, però que el que envolta al projecte és un ampastre i no un empastre. Per tal motiu, el seu grup s'abstindrà.

L'alcalde indica que el que es tracta és d'assumir la competència per a contractar, únicament això.

El Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, recorda que ja saben que el grup municipal del Bloc està en contra, però que, segons la seua opinió, quan hi ha un projecte i aquest es qualifica de chapuza, perfectament es pot qualificar com es considere, però en aquest cas no es parla de disseny --el qual pot agradar o no--, si no que es parla d'execució --i aquesta està molt ben feta--, ja que en tot projecte hi ha un director d'execució i un director d'obra, els quals són tècnics competents en la matèria.

Seguidament, fa ús de la paraula el Sr. Sánchez Martí, representant del grup municipal socialista, per dir que el seu grup és molt respectuós amb els informes, però que no sap si el grup municipal popular és tant respectuós amb els informes del tècnics, en referència als informes de Secretaria i Viceintervenció abans esmentats en un altre punt del Plenari.

El Sr. Guzmán comunica al Sr. Cuenca que es pot reiterar totes les vegades que considere en les opinions que li meresquen en relació amb el projecte i manifesta el sentit del vot d'abstenció en relació amb la delegació de la competència per a realitzar la contractació corresponent.

Finalment, el Sr. Cuenca Caballero, torna a fer ús de la paraula, per tal de concretar que el present punt no parla del projecte, si no de la delegació de la competència. Per altra banda, referint-se al Sr. Sánchez, diu que els informes, als quals ha fet referència anteriorment, recomanen però no prohibixen, és a dir, que la decisió que l'equip de govern del Partit Popular ha pres no és il·legal.

Vist l'informe de Secretaria.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Ajuntament i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, amb el vot favorable d'onze dels assistents, que formen la majoria absoluta del núm. legal de membres de la corporació, i nou abstencions --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer.- Aprovar l'Acord de delegació de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament de Benicarló en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, del següent tenor literal:

«El Consell de la Generalitat, en compliment del disposat en el Decret Llei 1/2009 de 20 de febrer, ha engegat una sèrie de mesures amb la finalitat de coadjuvar en la dinamització de l'economia.

Entre les citades mesures incloses en el Decret Llei, es troba el Pla de Suport a la Inversió Productiva en els Municipis de la Comunitat Valenciana, la finalitat dels quals és, mitjançant la millora en les infraestructures i equipaments bàsics municipals, elevar els nivells de benestar i oportunitats dels nostres ciutadans.

El Pla s'estructura mitjançant l'assignació de la quantia de 203 euros per habitant, corresponent a cada Ajuntament una assignació màxima igual a la xifra resultant de multiplicar els habitants del municipi, segons el Padró municipal a 1 de gener de 2008, per la quantia fixada per habitant.

Els ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis podran, amb el límit de la quantia màxima que els correspon, presentar projectes referits a les infraestructures i equipaments definits en l'article 3 del Decret Llei.

L'article 4.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, estableix que l'execució de les obres quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior a 10.000 habitants, correspondrà a la Generalitat, en aquest supòsit es podrà subscriure l'oportú Conveni.

S'estima que per a una millor gestió dels projectes i major eficàcia en els resultats que es pretenen a través del Pla Especial de referència, determinats grans municipis de la Comunitat Valenciana podran subscriure els oportuns acords que possibiliten que l'exercici de la competència per a l'execució de les obres, que el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer atribueix a la Generalitat, siga delegada en l'Ajuntament de Benicarló.

Per tot això, de conformitat amb el disposat en l'article 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en el 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ambdues parts reconeixent-se capacitat per a subscriure el present Acord ho formalitzen de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- És objecte del present Acord articular la delegació que la Generalitat realitza en l'Ajuntament de Benicarló per a l'exercici per aquest Ajuntament de les competències que el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer reserva a la Generalitat per a l'execució de determinats projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

SEGONA.- Es delega en l'Ajuntament de Benicarló l'exercici de la competència per a l'execució dels següents projectes autoritzats en el marc del citat Pla:

Urbanització del vial Corts Valencianes

762.671,84

TERCERA.- La delegació de la competència per a la realització de les obres que s'assenyalen en la clàusula anterior s'estén a tots els actes necessaris per a la contractació de les obres, la seua direcció i control d'execució, inclosa l'aprovació dels certificats d'obres i honoraris.

El reconeixement de l'obligació i pagament de les certificacions serà efectuat pels òrgans corresponents de la Generalitat.

La vigència de la delegació efectuada mitjançant el present Acord coincidirà amb la del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament de Benicarló facilitarà a la Conselleria competent, per raó de la matèria, informació bimestral dels actes realitzats en l'exercici de la competència delegada.

QUARTA.- L'Ajuntament de Benicarló, en l'exercici de la competència delegada, se sotmetrà al control i fiscalització que determina el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.

CINQUENA.- Cadascuna de les conselleries competents per raó de la matèria designaran un tècnic responsable de cadascun dels projectes que es ressenyen en la clàusula segona del present Acord. La seua figura serà independent i distinta de la del director d'obra.

Seran funcions del tècnic responsable del contracte: donar conformitat per a l'inici de les obres, vetlar pel compliment de l'objecte de l'Acord en representació de la Generalitat vigilant el compliment del contracte en els terminis i forma convinguts i serà obligatòria la seua presència en el moment de la recepció de les obres i posada en servei, per donar la seua conformitat.

SISENA.- L'Ajuntament de Benicarló accepta expressament la delegació de competències objecte del present Acord i declara haver complit tots els tràmits que per a això requereix la legislació de règim local.

SETENA.- La Generalitat podrà realitzar respecte a les obres que es relacionen en la clàusula segona d'aquest Acord, totes les visites que estime oportú. A més, l'Ajuntament de Benicarló es compromet a facilitar els mitjans necessaris per a l'efectivitat de la visita.

VUITENA.- El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte al Consell de la subscripció del present Acord.»

Segon.- Facultar l'alcalde per a firmar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 16é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'OBRA DE REHABILITACIÓ DE L'ANTIC MAGATZEM DEL MAR, AMB CÀRREC AL PLA ESPECIAL DE SUPORT A LA INVERSIÓ PRODUCTIVA EN MUNICIPIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA, A L'EMPARA DEL DECRET-LLEI 1/2009, DE 20 DE FEBRER, DEL CONSELL.- Se sotmet a consideració de la corporació proposada de l'Ajuntament sobre l'Acord de delegació de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament de Benicarló en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

En primer lloc, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que el seu grup, en un primer moment estava a favor en el projecte, però no en la forma, ja que inicialment la Generalitat s'havia compromés a aportar 600.000 euros i ara s'ha fet amb càrrec al Pla Confiança i no amb càrrec als compromisos adquirits amb anterioritat. Per aquest motiu, el seu grup votarà en contra.

En segon lloc, fa ús de la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per dir que, efectivament, l'Ajuntament tenia un compromís amb la Generalitat per a la rehabilització de l'antic magatzem del mar. La gestió realitzada per l'equip de govern no ha perdut la subvenció de la Generalitat. De fet s'estan negociant amb Infraestructures l'embelliment del dic sur i la rehabilitació de la capella de Sant Francesc, sense oblidar un altre conveni referit a la rehabilitació de l'edifici del Club de la Tercera Edat. Conclou la seua intervenció recordant que són reivindicatius i que han acudit al Pla Confiança, per tal de no dilatar execucions d'obres en el temps.

Vist l'informe de Secretaria.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Ajuntament i el dictamen de la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni, amb el vot favorable de divuit dels assistents, que formen la majoria absoluta del núm. legal de membres de la corporació, i dos abstencions --representants dels grups municipals socialista i del Bloc--, acorda:

Primer.- Aprovar l'Acord de delegació de competències entre la Generalitat i l'Ajuntament de Benicarló en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, del següent tenor literal:

«El Consell de la Generalitat, en compliment del disposat en el Decret Llei 1/2009 de 20 de febrer, ha engegat una sèrie de mesures amb la finalitat de coadjuvar en la dinamització de l'economia.

Entre les citades mesures incloses en el Decret Llei, es troba el Pla de Suport a la Inversió Productiva en els Municipis de la Comunitat Valenciana, la finalitat dels quals és, mitjançant la millora en les infraestructures i equipaments bàsics municipals, elevar els nivells de benestar i oportunitats dels nostres ciutadans.

El Pla s'estructura mitjançant l'assignació de la quantia de 203 euros per habitant, corresponent a cada Ajuntament una assignació màxima igual a la xifra resultant de multiplicar els habitants del municipi, segons el Padró municipal a 1 de gener de 2008, per la quantia fixada per habitant.

Els ajuntaments, mancomunitats i agrupacions de municipis podran, amb el límit de la quantia màxima que els correspon, presentar projectes referits a les infraestructures i equipaments definits en l'article 3 del Decret Llei.

L'article 4.2 del Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, estableix que l'execució de les obres quan es corresponguen amb projectes autoritzats a municipis amb una població superior a 10.000 habitants, correspondrà a la Generalitat, en aquest supòsit es podrà subscriure l'oportú Conveni.

S'estima que per a una millor gestió dels projectes i major eficàcia en els resultats que es pretenen a través del Pla Especial de referència, determinats grans municipis de la Comunitat Valenciana podran subscriure els oportuns acords que possibiliten que l'exercici de la competència per a l'execució de les obres, que el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer atribueix a la Generalitat, siga delegada en l'Ajuntament de Benicarló.

Per tot això, de conformitat amb el disposat en l'article 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en el 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, ambdues parts reconeixent-se capacitat per a subscriure el present Acord ho formalitzen de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- És objecte del present Acord articular la delegació que la Generalitat realitza en l'Ajuntament de Benicarló per a l'exercici per aquest Ajuntament de les competències que el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer reserva a la Generalitat per a l'execució de determinats projectes autoritzats en el marc del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

SEGONA.- Es delega en l'Ajuntament de Benicarló l'exercici de la competència per a l'execució dels següents projectes autoritzats en el marc del citat Pla:

Rehabilitació de l'antic magatzem del mar

655.377,37

TERCERA.- La delegació de la competència per a la realització de les obres que s'assenyalen en la clàusula anterior s'estén a tots els actes necessaris per a la contractació de les obres, la seua direcció i control d'execució, inclosa l'aprovació dels certificats d'obres i honoraris.

El reconeixement de l'obligació i pagament de les certificacions serà efectuat pels òrgans corresponents de la Generalitat.

La vigència de la delegació efectuada mitjançant el present Acord coincidirà amb la del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana.

L'Ajuntament de Benicarló facilitarà a la Conselleria competent, per raó de la matèria, informació bimestral dels actes realitzats en l'exercici de la competència delegada.

QUARTA.- L'Ajuntament de Benicarló, en l'exercici de la competència delegada, se sotmetrà al control i fiscalització que determina el Decret Llei 1/2009, de 20 de febrer, del Consell.

CINQUENA.- Cadascuna de les conselleries competents per raó de la matèria designaran un tècnic responsable de cadascun dels projectes que es ressenyen en la clàusula segona del present Acord. La seua figura serà independent i distinta de la del director d'obra.

Seran funcions del tècnic responsable del contracte: donar conformitat per a l'inici de les obres, vetlar pel compliment de l'objecte de l'Acord en representació de la Generalitat vigilant el compliment del contracte en els terminis i forma convinguts i serà obligatòria la seua presència en el moment de la recepció de les obres i posada en servei, per donar la seua conformitat.

SISENA.- L'Ajuntament de Benicarló accepta expressament la delegació de competències objecte del present Acord i declara haver complit tots els tràmits que per a això requereix la legislació de règim local.

SETENA.- La Generalitat podrà realitzar respecte a les obres que es relacionen en la clàusula segona d'aquest Acord, totes les visites que estime oportú. A més, l'Ajuntament de Benicarló es compromet a facilitar els mitjans necessaris per a l'efectivitat de la visita.

VUITENA.- El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació donarà compte al Consell de la subscripció del present Acord.»

Segon.- Facultar l'alcalde per a firmar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 17é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 25 de gener de 2010.

Pren la paraula el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, per indicar que amb la present intervenció, ja estan fetes totes. Indica l'ostentació de l'elegància política per part del grup municipal popular, ja que la sorpresa va ser que en Junta de Portaveus es va dir que es portarien per urgència, sense haver passat per Comissió ni per cap altre fòrum, dient que els projectes són estos i ja està. Per tant, l'equip de govern no té cap consideració cap a l'oposició, ja que el dimarts no hi havia cap expedient a Secretaria, --tal com pot testimoniar el senyor secretari--, i avui diuen que estan totes. Per tant, el seu grup municipal no pot donar suport a les propostes que es presenten al Plenari en aquest sentit.

Relació de fets

I.- Vist el Projecte d'urbanització del sector 7, d'abril de 2008, emès per la mercantil Indecas.

II.- Vist l'informe de l'arquitecte municipal, de data 10 de novembre de 2009, pel qual es proposen els criteris de valoració i directors per a l'execució de l'obra d'urbanització del SECTOR 7.

III.- Vista la proposta del tinent de l'alcalde delegat de l'àrea d'Urbanisme, de data 19 de gener de 2010, per la qual es proposa la incoació d'expedient de contractació per a l'execució de l'obra d'urbanització del sector 7.

IV.- Per providència d'inici del tinent d'alcalde de l'àrea de contractació i patrimoni de 19 de gener de 2010, es resol iniciar expedient de contractació per a l'execució de l'obra d'urbanització del SECTOR 7.

V.- Vists els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del sector 7, de data 25 de gener de 2010.

VI.- Vist l'informe favorable de Secretaria de data 25 de gener de 2010.

VII.- Vist l'informe del viceinterventor de data 28 de gener de 2010.

Fonaments de dret

I.- Atès el disposat en l'article 22, en relació amb l'article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatiu a la necessitat i a la idoneïtat del contracte.

II.- Atès el disposat en els articles 141 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, relatius al procediment obert.

III.-Atès el disposat en els articles 93 i 94 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, respecte a l'inici i aprovació de l'expedient de contractació.

IV.- Atès el disposat en l'article 212 i següents, de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, en relació amb el contracte d'obres.

V.- Atès el disposat en la disposició addicional 2ª de la citada llei i en el Decret d'Alcaldia de data 19 de juny de 2007, en relació amb l'òrgan competent de contractació.

VI.- Ateses les facultats conferides a l'Alcaldia en virtut de l'article 21.1.ñ) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en virtut de la delegació conferida per l'Alcaldia mitjançant el Decret de 19 de juny de 2007.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació i amb el vot favorable de divuit dels assistents i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer.- Declarar la plurianualitat de l'obra.

Segon.- Aprovar l'expedient de contractació 67/2009 i els plecs de clàusules administratives que han de regir la contractació per procediment obert i tramitació ordinària del contracte per a l'execució de l'obra d'urbanització del sector 7.

Tercer.- Traslladar el present acord a Urbanisme, a Intervenció, a Tresoreria i al director de l'obra.

Quart.- Facultar el tinent d'alcalde de l'Àrea de Contractació o a qui legalment el substituïsca per a complir l'acordat.

PUNT 18é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea de Contractació de data 28 de gener de 2010.

Fa ús de la paraula el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, per manifestar que el seu grup, sent coneixedors del Pla que s'havia preparat per part del Govern Central, va fer un llistat i el van portar a l'Ajuntament amb l'ànim de parlar-ho i millorar la qualitat de vida dels ciutadans per la quantitat en l'import de milions d'euros. La sorpresa és que, per part de l'equip de govern del Partit Popular, s'indica que en alguns projectes coincideixen, però que els projectes ja estan decidits. Per part del grup municipal socialista es pretén, amb ànim constructiu, aportar idees i estan d'acord amb alguns del projectes que s'han elaborat, però consideren que hi ha projectes --com el del col·legi Catalán-- que han acabat de seguida, ja que entenen que aquestes despeses corresponen a la Conselleria i el que s'ha fet ha sigut tapar vergonyes de la Conselleria. En relació a la justificació de diners, correspon el 20% i entenen que, dels quatre subprojectes que s'han plantejat, se n'hagueren pogut planificar uns altres, en els quals s'hagués pogut exigir un major esforç en allò que fa referència a les persones que tenen problemes greus i que des d'altres línies d'actuació no se'ls ha ajudat. Per altra banda, respecte dels 570.000 euros que van orientats a satisfer necessitats socials, l'equip de govern ha fet una fugida per la tangent, però no ha fet cap esforç en aquest sentit. Per altra banda, respecte dels projectes d'obres els hagués agradat que s'hagués fet alguna cosa en la anomenada «Casa de donya Fidencia», tipus Universitat Popular o qualsevol altra cosa que reactivara el centre del poble, quant a l'àmbit comercial de la zona del casc urbà.

Tot seguit, pren la paraula el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular, per dir al Sr. Guzmán, que la seua intenció era portar tots els projectes a coneixement de l'oposició, però el temps ho ha desbordat, ja que el mes de desembre ha sigut pràcticament inhàbil, atès que els funcionaris acaben els dies que els resten de vacances i, per altra banda, s'ha tractat d'atendre totes les necessitats possibles i s'ha aconseguit el que s'ha aconseguit. Respecte del tema de la «Casa de donya Fidencia», cal indicar que l'Ajuntament està a l'espera d'una resposta de l'IMPIVA per veure la possibilitat de tindre habitatges de protecció pública i, per altra banda, un local comercial a la planta baixa. No obstant això, indica que s'ha fet tot amb la millor intenció possible, encara que no ho crega així.

L'alcalde indica que els projectes i subprojectes s'han fet d'acord amb les previsions del Decret Llei i, tant de bo, hi hagueren hagut més diners del pla estatal per atendre més necessitats.

Finalment, el Sr. Escuder acaba la seua intervenció dient que la resposta de l'equip de govern va ser taxativa i, per tant, ja estaven decidits els projectes que s'abordarien. Únicament vol ressaltar que els hagués agradat que els 234.000 euros del Catalán i els 480.000 del Conservatori, s'hagueren pogut destinar a accions més decidides, amb una repercussió directa sobre les persones. Eixe era l'ànim del seu grup i la responsabilitat de l'equip de govern i queda ací la reflexió per part del grup socialista.

Relació de fets

Examinat el projecte de construcció d'uns lavabos al Col·legi Públic Francesc Catalan, redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ezequiel Vidal Mormeneo, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 30.097,24 euros (34.912,80'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i amb el vot favorable de divuit dels membres assistents i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la construcció d'uns lavabos en el Col·legi Públic Francesc Catalan, redactat per l'arquitecte tècnic municipal Ezequiel Vidal Mormeneo, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 30.097,24 euros (34.912,80'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 19é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 25 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de sala multi-usos esportiva, ampliació de l'annex del Pavelló, redactat per Indecas, Ingeniería de Castellón SL, el pressupost de la qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i l'adreça de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 257.698,63 euros, (298.930,41 IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 240.296,53 euros (278.743,97 euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 6.417,12 euros (7.443,86 euros IVA inclòs).

--Direcció de l'obra: 10.984,98 euros (12.742,58 euros IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la construcció d'una sala multiusos esportiva, ampliació de l'annex del Pavelló, redactat per Indecas, Ingeniería de Castellón SL, a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el pressupost de la qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i l'adreça de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 257.698,63 euros, (298.930,41 IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 240.296,53 euros (278.743,97 euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 6.417,12 euros (7.443,86 euros IVA inclòs).

--Direcció de l'obra: 10.984,98 euros (12.742,58 euros IVA inclòs).

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicial ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 20é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 22 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de distribució de la planta 1ª del Club de la Tercera Edat de Benicarló, redactat per l'arquitecte tècnic municipal, Ezequiel Vidal Mormeneo, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 105.795,37 euros (122.722,63'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la distribució de la planta 1ª del Club de la Tercera Edat de Benicarló, redactat per l'arquitecte tècnic municipal, Ezequiel Vidal Mormeneo, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 105.795,37 euros (122.722,63'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 21é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 22 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte d'instal·lació del sistema de veu i dades en llocs de treball per al Centre Social La Farola, redactat per l'arquitecte municipal, Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 7.810,33 euros (9.059,98'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la instal·lació de sistema de veu i dades en Llocs de treball per al Centre Social "El Fanal", redactat per l'Arquitecte municipal Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 7.810,33 euros (9.059,98'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 22é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 22 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de millora de l'accessibilitat en l'edifici destinat a habitatges tutelats, redactat per l'arquitecte municipal, Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 25.574,49 euros (29.666,41'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la millora de l'accessibilitat en l'edifici destinat a habitatges tutelats, redactat per l'arquitecte municipal, Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 25.574,49 euros (29.666,41'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 23é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet, de nou, a consideració de la corporació proposada del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de rehabilitació de l'edifici gòtic del carrer Major de Benicarló, redactat per Indecas, Ingeniería de Castelló SL, el pressupost del qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i la direcció de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 619.271,03 euros (718.354,39 euros, IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 559.723.53 euros ( 649.279,29 euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 34.400,23 euros (39.904,27 euros IVA inclòs).

--Direcció obra: 25.147,27 euros (29.170,83 euros IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la rehabilitació de l'edifici gòtic del carrer Major de Benicarló, redactat per Indecas, Ingeniería de Castellón SL, a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el pressupost de la qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i la direcció de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 619.271,03 euros (718.354,39 euros, IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 559.723.53 euros ( 649.279,29 euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 34.400,23 euros (39.904,27 euros IVA inclòs).

--Direcció obra: 25.147,27 euros (29.170,83 euros IVA inclòs).

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 24é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de rehabilitació funcional i estructural de la planta baixa, pati i accessos de la Casa de la Baronessa, redactat per Indecas, Ingeniería de Castellón SL, el pressupost del qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i la direcció de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 330.105,71 euros (382.922,62 euros, IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 291.801,89 euros (338.490,19'- euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 25.193,75euros (29.224,75 euros IVA inclòs).

--Direcció obra: 13.110,07 euros (15.207,68 euros IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la rehabilitació funcional i estructural de la planta baixa, pati i accessos de la Casa de la Baronessa, redactat per Indecas, Ingeniería de Castellón SL, a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el pressupost de la qual, inclosos els honoraris de redacció del projecte i la direcció de l'obra, ascendeix a la quantitat total de 330.105,71 euros (382.922,62 euros, IVA inclòs), desglossat de la següent manera:

--Execució projecte: 291.801,89 euros (338.490,19'- euros, IVA inclòs).

--Redacció projecte : 25.193,75euros (29.224,75 euros IVA inclòs).

--Direcció d'obra: 13.110,07 euros (15.207,68 euros IVA inclòs).

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar a l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 25é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinat el Projecte de rehabilitació del Col·legi Públic Francesc Catalan i d'accessibilitat, redactat pels arquitectes municipals, Luis Pérez Lores i Concepción Mora Martínez, el pressupost dels quals ascendeix a la quantitat total de 171.968,63 euros (199.483,61'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar el projecte i la realització de la inversió projectada per a la rehabilitació del Col·legi Públic Francesc Catalan i d'accessibilitat, redactat pels arquitectes municipals, Luis Pérez Lores i Concepción Mora Martínez, el pressupost dels quals ascendeix a la quantitat total de 171.968,63 euros (199.483,61'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer: Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 26é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme de data 26 de gener de 2010.

Relació de fets

Examinada la memòria valorada per a la instal·lació solar fotovoltaica amb connexió a la xarxa sobre la coberta a rehabilitar en l'Auditori municipal, redactat per l'arquitecte municipal, Luis Pérez Lores, el pressupost del qual ascendeix a la quantitat total de 417.576 euros (484.388,16'- euros, IVA inclòs).

Vist el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar la memòria valorada i l'execució de la inversió del projecte, mitjançant contracte de redacció del projecte i execució de l'obra per a la instal·lació solar fotovoltaica amb connexió a xarxa sobre la coberta a rehabilitar en l'Auditori Municipal, per un pressupost total de 417.576 euros (484.388,16'- euros, IVA inclòs), a l'empara del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Atès que el pressupost de l'Ajuntament de Benicarló per al 2010 no ha estat aprovat ni inicialment ni definitivament, la corporació es compromet a no incloure en el pressupost de 2010 la inversió corresponent a l'execució del projecte.

Tercer. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 27é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta de l'Alcaldia de data 27 de gener de 2010.

Relació de fets

De conformitat amb la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria de Cooperació Territorial, per la qual s'aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre.

Atès el disposat en l'article 2.2 "programes d'actuació en l'àmbit educatiu i altres de caràcter social de competència municipal".

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia i per onze vots a favor i nou en contra --representants del grup municipal socialista i del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer.- Sol·licitar al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local una ajuda econòmica de DOS-CENTS TRENTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS I VUITANTA-VUIT EUROS) 237.362,88 euros, per al programa d'actuació de interes social educatiu FUNCIONAMENT I MANTENIMENT DEL CONSERVATORI MUNICIPAL MESTRE FELIU.

Segon.- Facultar a l'alcalde president per a signar tots els documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 28é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta d'Alcaldia de data 27 de gener de 2010.

Relació de fets

De conformitat amb la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria de Cooperació Territorial, per la qual s'aprova el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats a càrrec del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre.

Atès el disposat en l'article 2.2 "programes d'actuació en l'àmbit educatiu i altres de caràcter social de competència municipal"

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta d'Ajuntament i per onze vots a favor i nou en contra --representants del grup municipal socialista i del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Sol·licitar al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local una ajuda econòmica de DOS-CENTS SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS I ONZE EUROS) 207.876,11 euros, per al programa d'actuació de interes social educatiu MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS CENTRES ESCOLARS DE BENICARLO.

Segon. Facultar l'alcalde president per a la signatura de quants documents siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 29é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta del regidor d'educació de data 27 de gener de 2010.

Relació de fets

1. L'article 1 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, destinat a finançar la realització pels ajuntaments d'inversions generadores d'ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que contribuïsquen a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

2. En l'apartat de FINANÇAMENT D'ACTUACIONS D'INTERÈS LOCAL, subapartat desè, se citen com possibles actuacions d'interès local despeses destinades a programes de: a) Educació b) Serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i c) Els derivats de les prestacions de serveis socials i de promoció i reinserció social.

3. Dins dels programes que l'Àrea d'Esports desenvolupa, es troba el PROGRAMA D'ESPORT ESCOLAR, el qual té com objectius principals, aquells que engloba el Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre. Entre ells: promoció de l'ensenyament i cultura esportiva, conciliació de la vida laboral i escolar de fills/es, promoció i desenvolupament de la integració cultural i social a través de l'esport, l'accés a l'esport per a tots i a l'esport de base, el foment d'hàbits esportius i de salut, etc.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor d'Educació i per onze vots a favor i nou en contra --representants del grup municipal socialista i del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Sol·licitar el finançament per un import de 40.000 euros del Programa d'Activitats Esportives destinades a la població escolar en centres escolars i instal·lacions esportives municipals, en els termes que expressa el Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Segon. Facultar l'alcalde o a qui legalment el substituïsca, per a signar tots els documents que siguen necessaris per a executar el present acord.

PUNT 30é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació la proposta d'Alcaldia de data 28 de gener de 2010.

Relació de fets

Vista la publicació en el BOE de data 3 de novembre de 2009 del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es disposa la creació del Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, el model per a la presentació de sol·licituds i les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats a càrrec d'aquest fons.

Determinats els projectes a presentar per aquest Ajuntament, referits d'acord amb el Reial Decret a actuacions i programes d'interès social a desenvolupar en l'exercici de les seues competències durant 2010 i contemplats en el pressupost corresponent, seran en aquest cas en matèria d'educació, serveis d'atenció a les persones en situació de dependència i els derivats de prestacions de serveis socials i promoció i reinserció social.

Vist l'informe elaborat per la coordinadora de serveis socials i les memòries explicatives elaborades pels tècnics de serveis socials, en relació als següents programes:

--Escola de Nadal (ampliació del servei). Pressupost de despesa 8.000,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec del tècnic Enric Belda.

--Escola d'Estiu i Escola d'Estiu d'Educació Especial (continuïtat). Pressupost de despesa 32.000,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Lucia Nieto.

--SAV, Servei d'Atenció a la Vivenda (continuïtat). Pressupost de despesa 12.500,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Maite Gilabert.

--Servei de Transport Adaptat (nou). Pressupost de despesa 33.800,00EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Francesca Àvila.

La corporació, de conformitat amb la proposta d'Ajuntament i per divuit vots a favor i dos en contra --representants del grup municipal del Bloc--, acorda:

Primer. Aprovar la presentació de sol·licitud de finançament per als següents programes corresponents a l'Àrea de Benestar Social:

--Escola de Nadal (ampliació del servei). Pressupost de despesa 8.000,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec del tècnic Enric Belda.

--Escola d'Estiu i Escola d'Estiu d'Educació Especial (continuïtat). Pressupost de despesa 32.000,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Lucia Nieto.

--SAV, Servei d'Atenció a la Vivenda (continuïtat). Pressupost de despesa 12.500,00 EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Maite Gilabert.

--Servei de Transport Adaptat (nou). Pressupost de despesa 33.800,00EUR. Redacció del projecte a càrrec de la tècnica Francesca Àvila.

Segon. Facultar l'alcalde president per a signar tots els documents que siguen necessaris per a tal fi.

PUNT 31é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable dels vint membres assistents, que formen la majoria absoluta legal.

Se sotmet a consideració de la corporació el contingut de la moció subscrita pel portaveu del grup municipal socialista del següent tenor literal:

«La utilització en el sistema educatiu de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació és requisit imprescindible per garantir una formació de qualitat entre els nostres joves; una formació que els capacite per funcionar com a lectors crítics en el món de la comunicació virtual i que els done instrument per resoldre amb èxit les exigències professionals d'un món laboral que el volem basat en l'ocupació de qualitat i en la innovació.

Les possibilitats didàctiques que ofereixen les noves tecnologies i Internet són immenses i van més enllà de la simple classe d'Informàtica. Amb l'accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació, la humanitat està canviant significativament la manera de comunicar, d'aprendre, de treballar i de relacionar-se. L'escola valenciana i els nostres escolars no poden quedar-se'n al marge.

D'altra banda, l'escola ha de ser un instrument de primer ordre per garantir la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, de manera que el diferent nivell d'alfabetització digital entre les persones no esdevinga un nou factor de discriminació.

Per donar resposta a aquesta realitat, el Ministeri d'Educació ha aprovat el Programa Escuela 2.0 , una iniciativa d'innovació educativa per posar en marxa aules digitals en tots els grups de 5é, 6é de Primària i 1r i 4t d'ESO, al llarg dels pròxims quatre anys, i que afectaria enguany als alumnes de cinquè de Primària.

El projecte implica que totes aquestes aules disposen de pissarres digitals, connexió sense cables a Internet i ordinadors portàtils per al professor i per a cada alumne. També, inclou facilitar l'accés a Internet des dels domicilis dels alumnes en horaris especials i assegurar la formació del professorat, tant en els aspectes tecnològics com en els metodològics, i promoure la difusió de materials educatius digitals.

Aquest programa es desenvolupa a través de convenis amb les diferents comunitats autònomes, que han de finançar el 50% del programa. Els convenis han estat ja signats per la pràctica totalitat de les comunitats autònomes, amb governs de diferent signe polític, però la Generalitat Valenciana no ho ha fet.

Considerem que els escolars de la nostra localitat tenen dret a beneficiar-se dels mateixos recursos digitals que els escolars d'altres comunitats autònomes i a beneficiar-se de les ajudes del Ministeri d'Educació.

Per això, l'Ajuntament en Ple adopta el següent

ACORD

Instar a la Generalitat Valenciana perquè signe amb el Ministeri d'Educació el conveni del programa Escuela 2.0, tal com han fet la resta de comunitats autònomes.»

En primer lloc, intervé la Sra. Miralles Romero, representant del grup municipal socialista, per tal de justificar el contingut de la moció. Manifesta que el programa Escuela 2.0 s'ha aprovat pel Consell de Ministres i s'ha presentat a les comunitats autònomes per tal que puguen cofinançar el 50%. A la Comunitat Valenciana, li corresponen l'import d'onze milions d'euros. Continua la seua intervenció dient que el present programa no solament és per la compra d'ordinadors portàtils als xiquets, sinó que s'estén a la digitalització de les aules, disposar de pissarres digitals, formació del professorat i incorporar noves tecnologies d'educació i de comunicació. Fa referència a les declaracions formulades pel conseller, el Sr. Font de Mora, el qual deia que els ordinadors portàtils provoquen miopia als xiquets, excuses curioses per no firmar el corresponent conveni. Així mateix recorda les afirmacions de la Sra. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid que va dir que aquestos ordinadors portàtils provoquen malalties d'esquena i perjudiquen la salut dels xiquets. Entén que són ocurrències curioses i segons el president de la Societat Oftalmològica de la Comunitat Valenciana, el Sr. Rafael Martínez Costa, les declaracions que ha fet el Sr. Font de Mora són especulacions i és una afirmació no demostrada científicament, ja que no hi ha cap publicació que avale aquestes malalties en els xiquets. Per altra banda, indica que no signar el conveni és per estalviar diners, d'igual forma que no es cobreixen baixes del professorat. Finalitza la seua intervenció dient que el govern del Partit Popular del Sr. Camps no vol invertir en educació pública de qualitat, produint un desviament de l'alumnat cap a centres privats. En un altre ordre de coses, manifesta que actualment s'està parlant de concertar el batxillerat a la Salle, quan als dos instituts hi ha places de batxillerat i tenim instituts necessitats. Per tant, el Partit Popular pren les seues decisions pensant en interessos partidistes i no de l'interés general dels valencians.

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular. Aquest coincideix amb la Sra. Miralles en el fet que la formació s'ha de fer, en la majoria dels casos, fóra de l'horari lectiu, però que també eixe horari que es dedica a la formació, la Conselleria el reconeix per al pagament dels sexennis. Explica que aquest pla únicament va adreçat a 5é i 6é de primària i a 1r i 2n de secundària (la resta no compta). Amb la signatura d'aquest conveni, la Comunitat Valenciana ha d'aportar setanta-sis milions per a un pla improvisat del Sr. Zapatero, que no té en compte al 70% de l'alumnat i solament té en compte al 30% de l'alumnat. Per altra banda, recorda que la Comunitat Valenciana té un sistema ja implantat i el conveni que es presenta únicament recull la compra inicial d'ordinadors, però no el manteniment ni l'adequació de les aules, ni la formació del professorat. Tot això ha de ser amb càrrec a les comunitats autònomes.

En un segon torn, torna a intervindre la Sra. Miralles, per dir que Morella i Almenara han programat un conveni específic, per tal de no quedar-se fóra d'aquest pla. Insisteix en la necessitat de signar aquest conveni entre la Generalitat i el Ministeri i no entén com Galícia, Castella i Lleó sí que han subscrit aquest conveni i són del mateix signe polític.

Finalment, el Sr. Cuenca conclou aquest debat, dient que no és cert que la Comunitat Valenciana no dispose de programes que fomenten l'aplicació de les noves tecnologies informàtiques i de la comunicació als centres docents. Per altra banda, les declaracions del senyor conseller estan avalades per l'Institut Oftalmològic del Mediterrani.

En conseqüència, la corporació, per nou vots a favor i onze en contra --representants del grup municipal popular--, acorda rebutjar la moció en els termes en què ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 32é.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DE DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2009 AL 15 DE GENER DE 2010.-Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 de novembre de 2009 al 15 de gener de 2010. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 33é.- PRECS I PREGUNTES.-

En primer lloc, per part del Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista, es formulen les següents preguntes:

«Primera.- Qui paga el Crònica? Qui el distribuïx?

Segona.- Com es repartixen els ordinadors que es canvien a l'Ajuntament? I, si se'n repartixen, quins criteris se seguixen? Gràcies.»

En segon lloc, per part de la Sra. Bayarri Bellés, representant del grup municipal del Bloc, es formulen les següents preguntes:

«Primera.- Natros voldríem saber, si ens poden dir, quants diners ens constarà als benicarlandos l'edició del diariet Crònica, que vostés, unilateralment, han decidit posar en marxa, bàsicament per a lloança de la seua gestió?

Segona.- Ens poden fer un balança de la seua visita a Polònia, en el tema de la carxofa, ja que en cap Junta ni Comissió ens han fet el mínim comentari?

Tercera.- Pel que hem vist a la premsa, sembla que se'n van anar acompanyats d'un mitjà de comunicació i de quatre restauradors de la nostra ciutat. La nostra pregunta estaria enfocada a saber si tota la resta de mitjans de comunicació i de restauradors han tingut la mateixa oportunitat d'assistir o, al contrari, no han volgut o no han pogut participar.»

Finalment, el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc, formula el següent prec:

«En nom del grup, i és que ja que des de l'Ajuntament no s'ha tingut cap iniciativa cap al poble haitià, que viu uns moments tan tràgics i dramàtics, proposem, igualment que s'ha fet en altres ocasions, per alguna catàstrofe, l'aportació d'una quantitat en nom del poble benicarlando, però, com que sabem que les arques municipals estan fluixes, proposo aportar les assignacions econòmiques de cada grup municipal del mes de gener per a ajudar al poble d'Haití.»

Respecte a aquesta última qüestió, l'alcalde diu que justet fa uns dies, tant l'alcalde com la regidora de Benestar Social s'han reunit amb representants de Creu Roja i Càritas per tal d'estudiar una aportació al poble haitià.

Seguidament, el Sr. Guzmán Grau, diu que se se refereix a diners de l'Ajuntament, si no a diners dels grups municipals de la corporació.

A continuació, l'alcalde dóna la paraula a la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular, perquè responga sobre l'assumpte de la Veu de Benicarló. Aquesta indica que no hi ha cap norma ni criteri que determine quins setmanaris s'han de comprar o no. Afirma que en l'actualitat s'estan adquirint els exemplars corresponents, però que s'està fent un inventari per veure quins falten i, en conseqüència, procedir a la seua adquisició. No obstant això, s'observa la manca d'exemplars durant els períodes 2004, 2005 i 2006, període en què este equip de govern no estava. Respecte a la pregunta formulada sobre la signatura del protocol de promoció del valencià, signat al novembre de 2008, vol ressaltar que és intenció de signar tots aquells convenis s'establisquen en aquest sentit, per tal que si hi ha alguna persona que no coneix la nostra llengua, poder-nos comunicar amb ella.

En un altre ordre de coses, l'alcalde, respecte del pas per baix de l'Ajuntament per accedir a la plaça de l'Ajuntament, indica que des de l'any 1988, any que es va inaugurar aquest Ajuntament, mai ha hagut tanta insistència en l'esmentat pas. No obstant això, primer s'ha de condicionar el pas i, en segon lloc, es prendrà la decisió que més convinga per part de la corporació.

Al respecte, fa ús de la paraula el Sr. Guzmán per dir que ell únicament posa en coneixement l'escrit que va signar el senyor alcalde al novembre de 2008, adreçat als veïns de la plaça, i trasllada la demanda d'aquestos ací al Plenari.

L'alcalde torna a recordar que primer s'ha de condicionar i després es prendrà la decisió que més convinga.

En relació amb la pregunta formulada pel Sr. Guzmán, respecte de les declaracions efectuades pel Sr. Castejón, l'alcalde li diu que li ho pregunte a ell.

A continuació, el Sr. Guzmán, pregunta si l'equip de govern pensa igual que les declaracions del Sr. Castejón, a la qual cosa l'alcalde li contesta que no coneix les declaracions que va efectuar el Sr. Castejón.

Tot seguit, el Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, indica que en relació amb el conveni subscrit referent a la pesca, la subvenció que s'ha rebut ha estat de 2.777,07 euros.

A continuació, el Sr. Guzmán, diu que la pregunta anava enfocada a saber quant li costarà a l'Ajuntament la signatura d'aquest conveni.

Finalment, el Sr. García, li respon que el conveni deia que hi havia un màxim de 20.000 euros, la Conselleria dóna una subvenció en base a les despeses que es justifiquen i aquestes han estat de 2.777,07 euros.

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 00.10 hores del dia 29 de gener de 2010.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 29 de gener de 2010