Ple ordinari núm. 21/2009, de 26 de novembre.

26/11/2009

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, LLICENCIAT EN DRET, SECRETARI DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ,

CERTIFICO: Que l'acta de la sessió plenària 21/2009 de la corporació municipal, que va tenir lloc, amb caràcter ordinari, el dia 26 de novembre de 2009, és del següent tenor literal:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA NÚM. 21/2009 QUE VA TENIR LLOC EL DIA 26 DE NOVEMBRE.-

A Benicarló, al Saló de sessions de l'Ajuntament, a les 21.00 hores del dia 26 de novembre de 2009 es reuneixen, amb caràcter ordinari i en primera convocatòria, els membres de la corporació municipal que es relacionen a continuació, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa:

President: Sr. Marcelino Domingo Pruñonosa

Regidors: Sr. Antonio Cuenca Caballero

Sr. Marcos Marzal Roca

Sra. Shara Vallés Burriel

Sr. Ramón Soriano Verge

Sr. Pedro Joaquín García Bautista

Sra. María Carmen Iruretagoyena Fernández

Sr. Eduardo Arín Piñana

Sra. María Ortiz Roca

Sr. Carlos Salinas Llorach

Sr. J. Enric Escuder Arín

Sr. José Antonio Sánchez Martí

Sra. Rosario Miralles Ferrando

Sra. Joaquina Bel Salvador

Sra. María Angeles Romero Gadea

Sra. Begoña Ayza Mascarell

Sr. José Luis Guzmán Grau

Sra. María Pilar Bayarri Bellés

Secretari : Sr. Carlos Bravo Sánchez

Excusen la seua absència la Sra. Raquel Durà Bou, el Sr. José Joaquín Pérez Ollo i el Sr. Utiliano Martínez Sánchez.

El president declara oberta la sessió i es procedeix a examinar els següents punts de l'ordre del dia:

PART RESOLUTÒRIA

PUNT 1r.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚM. 13/2009, DE 30 de JULIOL.- Per unanimitat dels assistents, s'acorda aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió que, amb caràcter ordinari, va tenir lloc el dia 30 de juliol de 2009.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 2n.- PROPOSICIÓ A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE DATA 13 DE NOVEMBRE DE 2009, EN VIRTUT DEL QUAL ES RESOL LA DESIGNACIÓ DEL CONSELLER GENERAL TITULAR I SUPLENT EN L'ASSEMBLEA GENERAL DE LA CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO.- Se sotmet a consideració de la corporació, la proposta de l'Alcaldia de data 16 de novembre de 2009, del següent tenor literal:

«Per Decret d'Alcaldia, de data 13 de novembre de 2009, es resol la designació del conseller general titular i suplent en l'Assemblea General de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, amb el següent tenor literal:

"Relació de fets

De conformitat amb l'escrit remès a aquest Ajuntament pel president de la Comissió Electoral de la Caja de Ahorros del Mediterráneo i, d'acord amb la normativa vigent, i amb el previst en els Estatuts i en el Reglament de procediment per a l'elecció i designació dels membres dels òrgans de govern de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a l'Ajuntament de Benicarló, li correspon designar un conseller o consellera general en l'Assemblea General d'eixa entitat i un suplent, per un període de sis anys.

Fonaments de dret

En virtut del disposat en l'article 31 dels citats Estatuts, les corporacions municipals designaran directament els consellers generals i els seus suplents, d'acord amb les seues normes internes de funcionament.

De conformitat amb les atribucions conferides per l'article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En virtut de tot això,

RESOLC:

Primer.- Designar en representació de l'Ajuntament de Benicarló com conseller/consellera general en l'Assemblea General de la Caja de Ahorros del Mediterráneo i per un període de 6 anys al següent titular i suplent:

TITULAR: Pedro Joaquín García Bautista

SUPLENT: Antonio Cuenca Caballero

Segon.- Una vegada les les persones designades accepten el nomenament i emplenen la declaració de responsabilitat, remetre la certificació del present acord a la Comissió Electoral de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, així com notificar el contingut de la present resolució als interessats.

Tercer.- Ratificar la present resolució per l'Ajuntament Ple, en la primera sessió que tinga lloc."»

Vist tot això, la corporació, de conformitat amb la proposta d'Alcaldia, de data 16 de novembre de 2009, per dotze vots a favor i sis abstencions --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Ratificar el Decret d'Alcaldia de data 13 de novembre de 2009, en virtut del qual es resol la designació de conseller general titular i suplent en l'Assemblea General de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Segon.- Donar compte del present acord en la pròxima sessió que tinga lloc de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 3r.- PROPOSICIÓ A LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D'ALCALDIA DE 18 DE NOVEMBRE DE 2009, EN VIRTUT DEL QUAL ES RESOL LA INTERPOSICIÓ DEL RECURS D'APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 293, DE 28 D'OCTUBRE DE 2009, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE CASTELLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació, la proposta d'Alcaldia, de data 23 de novembre de 2009.

Vist el Decret d'Alcaldia de data 18 de novembre de 2009, en virtut del qual es resol interposar un recurs d'apel·lació contra la Sentència núm. 293, de 28 d'octubre de 2009, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló interposat per la mercantil UBAESEAE, SL.

Atès que, en aplicació del disposat en l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, és atribució del Ple de la corporació l'adopció dels acords relatius a l'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

Vists els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa i l'informe de Secretaria.

La corporació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia de data 23 de novembre de 2009 i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Ratificar el Decret d'Alcaldia de data 18 de novembre de 2009, en virtut del qual es resol interposar un recurs d'apel·lació contra la Sentència núm. 293, de 28 d'octubre de 2009, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Castelló.

Segon.- Donar compte del present acord en la pròxima sessió de la Comissió Informativa de Policia, Seguretat i Participació Ciutadana, de conformitat amb el disposat en l'article 126.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 4t.- PROPOSICIÓ A L'EXERCICI DEL DRET DE DEFENSA JURÍDICA EN EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 932/2009.-Se sotmet a consideració de la corporació, la proposta de l'Alcaldia de data 19 de novembre de 2009.

Relació de fets

Vist l'escrit remès pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló (RE núm. 18.046/09.11.2009), en relació amb el recurs contenciós administratiu, Procediment ordinari núm. 932/2009, interposat per BENITO i ANTONIA CALDÉS LLUCH , contra l'acord del Ple de l'Ajuntament de Benicarló, de data 25 de juny de 2009, pel qual s'aprova de forma definitiva el Projecte d'expropiació forçosa pel procediment de taxació conjunta de les parcel·les vials en l'àmbit del PAI CORTS VALENCIANES II.

Fonaments de dret

Atès que, en aplicació del disposat per l'article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, és atribució del Ple de la corporació l'adopció dels acords relatius a l'exercici de les accions judicials i administratives, així com la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

Atès el disposat en els articles 48 a 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

La corporació, de conformitat amb la proposta de l'Alcaldia de data 19 de novembre de 2009 i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Exercitar el dret de defensa en el referit Procediment ordinari núm. 932/2009, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló.

Segon.- Remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, el corresponent expedient original o copiat i autenticat, foliat i acompanyat d'un índex autenticat dels documents que continga.

Tercer.- Notificar el present acord a totes aquelles persones que puguen estar afectades per la interposició del citat recurs, perquè puguen personar-se en actuacions, en qualitat de demandats, en el termini de 9 dies, si al seu dret convingués, assistides per un advocat i representats per un procurador, així com remetre al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Castelló, la justificació del compliment d'aquest tràmit.

PUNT 5é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE CONVENIS DE CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENYS AFECTATS PEL PROJECTE D'OBERTURA DE LA PROLONGACIÓ DE L'AVINGUDA DE LES CORTS VALENCIANES.-

I. Vist que el Ple de l'Ajuntament de Benicarló, en la sessió que va tindre lloc en data 13 d'agost de 2009, acorda aprovar definitivament el model de conveni per a l'adquisició de terrenys afectats per Pla especial per a la concreció d'alineacions de l'av. de les Corts Valencianes i millora d'accessos a l'IES Ramon Cid.

II. Vist que s'han subscrit diferents convenis amb propietaris dels terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes.

La corporació, de conformitat amb la proposta del tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme i el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient, per dotze vots a favor i sis en contra --representants del grup municipal socialista--, acorda:

Primer.- Ratificar els següents convenis subscrits amb titulars de terrenys afectats pel projecte d'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes:

Conveni de cessió gratuïta de terrenys afectats pel projecte per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, subscrit amb la Sra. Mª. Milagros Forner Monroig (polígon 11, parcel·la 70)

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 10 de novembre de 2009

ES REUNEIXEN:

MARÍA MILAGROS FORNER MONROIG, major d'edat, amb NIF núm. 73377733 M , i domicili al c. de Pubill, 18 de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26169846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SANCHEZ, secretari general de la corporació, a l'efecte de donar fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que la Sra. MARÍA MILAGROS FORNER MONROIG és propietària de la següent finca, inscrita en el Registre de la Propietat al tom 586, llibre 163 de Benicarló, foli 27, finca núm. 17564, inscripció 2ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat en el terme de Benicarló, partida Sanadorli de quaranta àrees quinze centiáreas. Linderos: Nord, amb terres d'Eduardo Huby; Sud, les de Jaime Any; Aquest, les de Bautista Roig i Oest les de Bautista Arnau."

Inscrita en el Registre de la Propietat al Tom 586, Llibre 163 de Benicarló, foli 27, finca núm. 17564, inscripció 2ª.

Li pertany en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat, formalitzada a Benicarló, el dia 22 de febrer de 2007, davant la Notari Dª. María del Mar Gianni Masiá (núm. protocol 101).

La interessada manifesta en aquest acte que la superfície de la total finca segons recent mesurament, és de 2.859m2.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 70.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló, i està afectada pel projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 801,00 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional, es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- La Sra. MARÍA MILAGROS FORNER MONROIG cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 801,00 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 70 (finca registral núm. 17564), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- La Sra. MARÍA MILAGROS FORNER MONROIG es reserva, en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivades de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Conveni de cessió gratuïta de terrenys afectats pel projecte per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, subscrit amb el Sr. Vicente Palau Urquizu i la Sra. Francisca González Serrat (polígon 11, parcel·la 72).

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 5 de novembre de 2009

ES REUNEIXEN:

VICENTE PALAU URQUIZU, major d'edat, amb NIF núm. 18726112 H, i domicili en l'av. de Iecla núm. 15 de Benicarló.

FRANCISCA GONZÁLEZ SERRAT, major d'edat, amb NIF núm. 18844804 F, i domicili en l'av. de Iecla núm. 15 de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26169846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que VICENTE PALAU URQUIZU I FRANCISCA GONZÁLEZ SERRAT són propietaris quant a la totalitat del ple domini per a la seua societat a guanys de les següents finques:

1) "RÚSTICA.- Heretat destinada a horta, a la partida de Sanadorlí, del terme de Benicarló, de deu àrees, que fita pel nord amb Vicente Ortenbanch Sorlí, est, amb Antonio Pla, sud, camí de Carabasso i a l'oest, amb Ramón Alberich Foix. Polígon 11 parcel·la 72-1b i part de la 72 1ª."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1043, llibre 271 de Benicarló, foli 95, finca núm. 3823, inscripció 5ª.

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 8 de gener de 1999, davant el notari José María Giner Ribera (núm. protocol 41).

2)"RÚSTICA.- Porció dividida situada al punt sud de la total, de tres-centes trenta-vuit braces o ceps, equivalents a vuit àrees quaranta-nou centiàrees, destinada a horta, situada a la partida de Sanadorlí del terme de Benicarló. Fites: nord, amb Vicenta Rosa Añó Pla, est, camí dels Pobres i a l'oest, amb José Roig. Cadastre polígon 11 part de la parcel·la 72 1A, 72 1B."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1043, llibre 271 de Benicarló, foli 93, finca núm. 3.544, inscripció 5ª.

Li pertany en virtut d'escriptura pública de compravenda, formalitzada a Benicarló, el dia 8 de gener de 1999, davant el notari José María Giner Ribera (núm. protocol 41).

Les anteriors finques registrals constitueixen la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 72.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 766,00 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els corresponga, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- VICENTE PALAU URQUIZU I FRANCISCA GONZÁLEZ SERRAT cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 766,00 m2 de la finca de la seua propietat situada a la de partida Sanadorlí polígon 11, parcel·la 72 (finques registrals núm. 3823 i 3544), que es troba afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- VICENTE PALAU URQUIZU I FRANCISCA GONZÁLEZ SERRAT es reserven, en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment, Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Conveni de cessió gratuïta de terrenys afectats pel projecte per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, subscrit amb el Sr. Miguel Salvador Masip (polígon 11, parcel·la 53).

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 10 de novembre de 2009

ES REUNEIXEN:

MIGUEL MARTIN SALVADOR MASIP, major d'edat, amb NIF núm. 18698961 F , i domicili al c. d'Alcalà de Xivert, núm. 118, 1r-1ª de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26169846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que MIGUEL MARTIN SALVADOR MASIP és propietari de les següents finques:

"RÚSTICA.- Parcel·la de terreny destinada a horta, a la partida del Palmar o Sanadorli, del terme de Benicarló, que comprèn quatre àrees, vuitanta-vuit centiàrees, que limita al nord amb Juan Masip Querol, al sud amb un camí, a l'est amb la parcel·la donada a Jeronimo Salvador i a l'oest amb parcel·la que es dóna a Maria Salvador. Està travessada per un camí."

Inscrita en el Registre de la Propietat al tom 389, llibre 117 de Benicarló, foli 28, finca núm. 13838, inscripció 1ª.

Li pertany en virtut d'escriptura pública de donació, formalitzada a Benicarló, el dia 15 de juliol de 1977, davant el notari Javier del Rio Chavarri.

Les anteriors finques registrals constitueixen la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 53.

Segon.- Que aquesta finca es troba situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 71,95 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- MIGUEL MARTIN SALVADOR MASIP cedeix a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció de 71,95 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 53 (finca registral núm. 13838), que està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- MIGUEL MARTIN SALVADOR MASIP es reserva, en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del Projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

Conveni de cessió gratuïta de terrenys afectats pel projecte per a l'obertura de la prolongació de l'avinguda de les Corts Valencianes, subscrit amb el Sr. Àngel Calvet Gellida, el Sr. Agustín Calvet Calvet i la Sra. Josefa Calvet Calvet (polígon 11, parcel·la 133).

«CONVENI

A la casa consistorial de Benicarló, el 13 de novembre de 2009

ES REUNEIXEN:

ANGEL CALVET GELLIDA, major d'edat, amb NIF núm. 18694194 R, i domicili a l'av. de Jacinto Benavente núm. 5-2n B de Benicarló.

AGUSTIN CALVET CALVET, major d'edat, amb NIF núm. 73357853 C, i domicili al c. de Toledo, núm. 32, de Benicarló.

JOSEFA CALVET CALVET, major d'edat, amb NIF núm. 73364853 M, i domicili a l'av. de Jacinto Benavente núm. 5-2n B de Benicarló.

ANTONIO CUENCA CABALLERO, major d'edat, amb NIF núm. 26169846 D, en nom i representació de l'Ajuntament de Benicarló, en qualitat de tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Urbanisme, que ostenta per delegació atorgada mitjançant Decret d'Alcaldia de 19 de juny de 2007.

CARLOS BRAVO SÁNCHEZ, secretari general de la corporació, a l'efecte de donar-ne fe.

MANIFESTEN:

Primer.- Que AGUSTIN CALVET CALVET i JOSEFA CALVET CALVET són propietaris cadascun d'ells quant a 1/2 (50%) de la nua propietat amb caràcter privatiu, i que ANGEL CALVET GELLIDA, és titular quant a la totalitat de l'usdefruit amb caràcter privatiu, de la finca que es troba inscrita en el Registre de la Propietat al tom 1414, llibre 377 de Benicarló, foli 215, finca núm. 8128, inscripció 2ª, amb la següent descripció:

"RÚSTICA.- Heretat a Benicarló, partida de Sanadorlí 15, de trenta-sis àrees aproximadament. Fites actuals: nord, camí particular, sud, Maria Llorach, est, Germans Llorach Casals i oest, Germans Fores Escuder."

Els pertany en virtut d'escriptura pública d'herència i llegat en virtut d'escriptura pública, formalitzada a Benicarló, el dia 5 de juliol de 2001, davant el notari Luis Alberto Terrón Manrique, amb núm. de protocol 699.

L'anterior finca registral constitueix la parcel·la de referència cadastral: polígon 11, parcel·la 133.

Segon.- Que aquesta finca està situada en sòl urbanitzable del Pla General d'Ordenació Urbana de Benicarló i està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid, en una superfície aproximada de 877,55 m2, que es troben inclosos en sòl urbanitzable del vigent Pla General d'Ordenació Urbana.

Tercer.- Atès que la qualificació d'un terreny com sòl dotacional públic exigeix la cessió obligatòria i gratuïta de l'immoble en el seu conjunt, o bé la seua expropiació conforme a la legislació aplicable, d'acord amb el previst en l'art. 60 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Quart.- Atès que, amb motiu de la transmissió al domini públic de terrenys amb destinació dotacional es pot fer reserva de l'aprofitament subjectiu que els correspon, per a la seua posterior transferència, d'acord amb el previst en l'art. 186 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, Urbanística Valenciana.

Cinquè.- En virtut del previst en l'article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

ESTIPULEN:

Primer.- Que AGUSTIN CALVET CALVET, JOSEFA CALVET CALVET i ANGEL CALVET GELLIDA, cedeixen a l'Ajuntament de Benicarló, gratuïtament i lliure de càrregues, i prèvia segregació a càrrec de la corporació municipal, una porció d'aproximadament 877,55 m2 de la finca de la seua propietat situada a la partida de Sanadorlí polígon 11, parcel·la 133 (finca registral núm. 8128), que està afectada pel Projecte per a l'obertura del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos de la zona docent IES Ramón Cid, tal com s'indica gràficament en el plànol adjunt.

Segon.- Que AGUSTIN CALVET CALVET, JOSEFA CALVET CALVET i ANGEL CALVET GELLIDA, es reserven en la superfície afectada pel projecte, l'aprofitament urbanístic corresponent, per estar situada en sòl urbanitzable del vigent PGOU.

Tercer.- En el cas que l'obtenció del sòl destinat a l'execució del projecte d'execució del vial estructural corresponent a la prolongació de l'av. de les Corts Valencianes i la millora d'accessos a la zona docent IES Ramón Cid de Benicarló, s'obtinga finalment per transmissió onerosa (expropiació o compra), l'aprofitament es reservarà a favor de l'agent que haja realitzat el pagament per a la seua obtenció, i es procedirà a inscriure la reserva en el Registre de la Propietat. Aquest aprofitament es farà efectiu en el moment d'aprovació del corresponent projecte de reparcel·lació.

Quart.- L'Ajuntament de Benicarló restituirà els closos i serveis que siga necessari eliminar com a conseqüència de l'execució del projecte per situar-se sobre el sòl cedit, en les condicions que es troben en eixe moment. Així mateix, totes les despeses de gestió derivats de la cessió seran a càrrec de l'Ajuntament de Benicarló.

Subscriuen els compareixents en el lloc i data al principi expressats i, com a secretari, en dono fe.»

PUNT 6é.- DICTAMEN A LA PROPOSTA D'APROVACIÓ DE DIVERSOS PUNTS RELACIONATS AMB EL PROTOCOL DE CAMINS DE LA MANCOMUNITAT DE LA TAULA DEL SÉNIA.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel regidor delegat de la Mancomunitat de la Taula del Sénia de data 27 d'octubre de 2009.

El dia 16 de març de 2007, es va signar un Protocol de camins entre el Ministeri d'Agricultura (ara, Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí) i la Mancomunitat de la Taula del Sénia, per a la millora de camins rurals municipals per un importe de 13 milions d'euros a executar durant els anys 2008, 2009 i 2010, comprometent-se el Ministeri a aportar 3.900.000,- euros cada una de les tres anualitats.

Executats de forma satisfactòria els camins previstos al 2008 i al 2009, s'han redactat els següents projectes de millora dels camins municipals a les províncies de Castelló, Tarragona i Terol, any 2010:

Castelló 11 municipis 2.150.068,10 euros.

Tarragona 9 municipis 1.675.250,30 euros.

Teruel 3 municipis 599.911,59 euros.

TOTAL 23 municipis 4.425.229,99 euros.

Projectes que han estat aprovats per l'Assemblea de la Mancomunitat de 23.09.2009, i que segueixen tota la tramitació administrativa preceptiva.

El projecte de millora dels camins dels municipis valencians de la Mancomunitat para l'exercici 2010 conté camins de 11 pobles (Benicarló, Càlig, Canet lo Roig, Cervera del Maestre, la Jana, Morella, la Pobla de Benifassà, Rossell, Traiguera, Vallibona i Vinaròs), el seu pressupost és de 2.150.068,10 euros i està signat per l'enginyer industrial Romuald Argany Bru.

D'este projecte el camins que estan dins del nostre terme i que són de titularitat o de gestió municipal son: Camí de les Planes ( 1.464 m), camí del Mas del Rey (1.726 m), camí del Mas (538 m) i camí del Puig (2.331 m) i el seu cost total és de 228.124,33 euros.

En la mateixa Assemblea de la Mancomunitat de 23.09.2009, es va acordar per unanimitat que l'aportació municipal a l'obra fora del 14% del cost total a cada municipi per tal de poder fer front a totes les despeses de l'obra dels camins, a la vista de l'experiència dels anys anteriors. I també es va encomanar a l'Empresa TRAGSA, com a mitjà propi instrumental i servei tècnic de l'Administració, l'execució de totes les obres dels camins, sota la vigilància i control de la pròpia Mancomunitat, dels directors tècnics de les 3 CCAA i del coordinador del MARM.

Per tal, doncs, d'avançar al màxim l'execució d'estes obres, igual com faran la resta de municipis.

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor delegat de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, el dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme i Medi Ambient i per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer.- Manifestar que este Ajuntament és el titular dels camins abans esmentats i que està d'acord en les obres a fer en execució del Projecte.

Segon- Acceptar la part de la subvenció del Ministeri per a la seua millora.

Tercer- Adquirir el compromís d'incloure en el pressupost municipal del any 2010, la quantitat de 31.937,41 euros, i que aquest import en metàl·lic s'aportarà a la Mancomunitat en el moment que aquesta li ho reclame per a executar l'obra, d'acord amb el que preveu el Conveni signat amb Tragsa.

Quart.- En acabar les obres, una vegada comprovat el seu bon estat, signades les certificacions pel tècnic director i enviat el seu resum, aquest Ajuntament es compromet a fer-se càrrec del seu manteniment futur.

Cinqué.- Facultar l'alcalde per a l'execució dels presents acords.

Sisé.- Enviar una còpia d'aquest acord a la Mancomunitat de la Taula del Sénia (Oficina de Vinaròs: pl. de Sant Antoni, s/n, 2n, 12500-Vinaròs).

Prèvia ratificació unànime de la seua inclusió en l'ordre del dia, a l'empara del que disposa l'article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals:

PUNT 7é.- PROPOSICIÓ A LA PETICIÓ AL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA DE BAIXADA DE MÒDULS PER ALS PRODUCTORS D'HORTALISSES DE BENICARLÓ.- Se sotmet a consideració de la corporació la proposta formulada pel regidor d'Agricultura, de data 20 de novembre de 2009, en relació amb la proposta de petició al Ministeri d'Economia i Hisenda de la baixada de mòduls per a productors d'hortalisses de Benicarló.

La situació per la qual travessen els productors d'hortalisses de Benicarló és molt complicada per culpa del fet que la campanya de tardor està sent realment desastrosa, la qual cosa, juntament amb la baixa rendibilitat de les darreres temporades, fa que la situació del camp benicarlando estiga sent realment crítica.

Les anormals altes temperatures per a esta època de l'any que estem patint els llauradors han ocasionat que s'haja produït un avanç en la producció de la planificació de l'hivern i, en conseqüència, un increment excessiu de la producció, en ajuntar-se en poques setmanes la producció de la major part de l'hivern. Açò es tradueix en el fet que els llauradors estem rebent uns preus per baix del costos de producció i en un perill real de des proveïment dels mercats en pròximes dates.

Els cultius d'hortalisses, --com ara per exemple carxofes, cols o enciams, entre d'altres--, tenen serioses dificultats per a eixir als mercats, ja que han avançat la seua campanya diverses setmanes respecte a la data prevista de la planificació.

En l'informe de la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló que s'adjunta, es poden veure clarament els increments de producció i la baixada de preus. Tenint en compte que la Cooperativa aglutina el 50% dels productors d'hortalisses de Benicarló, i prop del 90% dels productors de cítrics, la valoració final de pèrdues es valora en 2.000.000 d'euros.

Estes circumstàncies, a part de provocar elevades pèrdues als productors de Benicarló, estan col·locant el camp en una situació crítica. A més, amb l'actual sistema de mòduls, es veuen en la paradoxa d'haver de pagar impostos sobre les pèrdues de les seues explotacions.

Com que l'actual mòdul fiscal de les hortalisses --del 0,26-- no compleix amb la realitat del camp i davant la situació per la qual estan travessant en estos moments els llauradors de Benicarló, es realitza una petició al Consell Agrari per a demanar que s'aprove una reducció del mòdul fiscal de cara a la renda de l'exercici fiscal de 2009, de la totalitat de les produccions d'hortalisses i de cítrics de Benicarló i limítrofes com a conseqüència de les adversitats climatològiques abans esmentades i que han conduït a una pèrdua important d'ingressos com s'ha demostrat.

Atès, igualment, l'informe emés per la Cooperativa Agrícola Sant Isidre de Benicarló, del següent tenor literal:

«INFORME SOBRE LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS SUFRIDAS POR LA ADVERSA CLIMATOLOGÍA DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE.

Este informe pretende cuantificar las perdidas económicas que esta sufriendo el socio de la Cooperativa Agrícola de Benicarló (Benihort), de su actividad agraria, en los términos de Benicarló y limítrofes.

Durante los meses de Septiembre, Octubre y lo que llevamos de Noviembre, hemos padecido unas temperatura por encima de lo normal para esta época, hemos soportado fuertes vientos así como elevadas humedades en campo. Todo ello nos ha llevado a una serie de incidencias que a continuación detallamos:

1. Temperaturas mas altas de lo normal , lo cual repercute en el incremento de la producción, rompiendo toda planificación de la campaña , con exceso de producción que el mercado no es capaz de absorber, con la consiguiente bajada de precios, y que posteriormente tendremos problemas de abastecimiento. En general, esto se da, en todos los productos hortícolas.

También se da una falta de calidad , puesto que estamos hablando de variedades de otoño , que se desarrollan con climatología estival , apareciendo fisiopatias, tales como: Tip-burn en lechuga, necrosis y no compactacion de capítulos en alcachofa, etc......

2. Fuertes vientos, durante los primeros días de noviembre , incidiendo en los días 7,8 y 9 provocando:

Daños físicos en las planta, que producen un depreciamiento comercial de producto, teniendo su máxima expresión en la Alcachofa con rozaduras , en lechuga con rotura de hojas y su posterior necrosis.

En el caso de los cítricos , caída de los frutos y rameado de los que quedaron en el árbol.

3. Aparición de enfermedades y plagas.

Debido a las altas temperaturas aumentaron las plagas, problemas de orugas en todas las plantas en especial de alcachofa, lechuga, repollo. Mosca blanca en repollo, coliflor. Pulgón en alcachofa, escarola, coliflor, lechuga, etc. que terminan generando enfermedades.

Aparición de enfermedades en el caso de las heridas ocasionadas por el viento , esclerotimia, mildiu , por exceso de humedades.

Todo lo cual nos ha llevado a una situación catrastofica, que al compararla con el año 2008 nos aporta los siguiente resultado:

PERIODO

01.09.2008 AL 18.11.2008

01.09.2009 AL 18.11.2009

PRODUCTO

KILOS

PRECIO M.

KILOS

PRECIO M.

LECHUGA

1.409.041

0,18

1.751.772

0,10

COLIFLOR

184.937

0,33

402.560

0,21

REPOLLO

202.610

0,39

251.368

0,22

ALCACHOFA

18.756

1,65

130.383

0,40

OTROS

412.762

0,52

468.468

0,41

TOTAL

2.228.106

3.004.551

Otros: Tomate, Broculi, judia,pimiento, berenjena, pepino, etc.

Mermas económicas:

Hortalizas

El cálculo lo realizamos de la siguiente manera , diferencial de precio de 2008 al 2009, en algunos caso como lechugas, repollo y otros , ha habido producción que se ha destruido en campo por su mala calidad, debido a la climatología.

Lechugas comercializadas 1.751.772 x 0,08 serian 140.141.- euros

Lechugas no comercializadas(labradas) 20% 350.354 unidades a 0,18 seria 63.063 euros

Coliflor 402.560 unidades x 0,12 serian 48.307.- euros

Repollo 251.368 unidades x 0,17 serian 42.732.- euros

Repollo no comercializado 10% 25.137 unidades x 0,39 serian 9.803.- euros

Alcachofa 130.383 kilos x 1,25 serian 162.978.- euros

Otros 468.462 kilos/piezas x 0,11 serian 51.530.- euros

Otros no comercializados 46.846 kilos/piezas x 0,52 serian 24.359.- euros

El total de estas perdidas de calidad y producción ascienden a 543.913 euros

También habría que sumarle el incremento de los insecticidas y fungicidas gastados también en el mismo periodo por las desfavorables circunstancias climáticas, es decir en el 2008 Benihort factura a los socios 164.776 euros y en el 2009 facturó 203.847.- es decir un 23,71% mas, que supondría 39.071 euros, esto siempre en producto , a esta cantidad abría que sumarle el coste del tratamiento en sí, es decir la mano de obra y maquinaria. Difícil de cuantificar por la variabilidad de dosis, dobles tratamiento y tipos de maquinaria.

Cítricos:

El total de pérdidas ascendería a 1.272.984.- euros mas los coste de los tratamientos.»

En conseqüència, la corporació, de conformitat amb la proposta del regidor d'Agricultura, l'informe del Consell Agrari Municipal, de data 20 de novembre de 2009, per unanimitat dels assistents acorda demanar al Ministeri de Economia i d'Hisenda la reducció de mòduls per als productors d'hortalisses de Benicarló, per la greu situació que travessen a causa de les altes temperatures que estem patint, de conformitat amb els informes tècnics que es descriuen.

PUNT 8é.- MOCIÓ PRESENTADA PELS PORTAVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS POPULAR, SOCIALISTA I DEL BLOC RELATIVA A LA REBAIXA DE L'IVA PER ALS AJUNTAMENTS.- Se sotmet a consideració de la corporació moció presentada pels portaveus dels grups municipals popular, socialista i Bloc, signada en data 20 de novembre de 2009, relativa a la rebaixa de l'Impost sobre el Valor Afegit per als Ajuntaments, del següent tenor:

«EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La situació actual de crisi econòmica presenta un origen divers i complex que afecta tots els sectors econòmics i productius i, per descomptat, els nostres Ajuntaments. Per això, som conscients que és convenient que l'Administració Local aconseguisca un finançament rigorós que assegure una adequada prestació dels serveis públics.

Els ajuntaments continuen tenint problemes de liquiditat i, en aquests moments, la reforma del nou finançament local s'ha proposat, com a prompte, per a l'any 2011, perquè esta data ha anat sent retardada des que es va acordar portar a terme un canvi en el finançament dels municipis.

Per tant, es proposa al Ple l'adopció dels següents:

ACORDS

Primer. Que el Govern de la nació aprove una reforma de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, per la qual es modifique el tipus de gravamen aplicable a totes les operacions en les quals els ajuntaments siguen els consumidors finals i no tinguen possibilitat de deducció de l'impost, per a passar-ho del general del 16% al reduït 7%, ja que els ajuntaments són entitats sense ànim de lucre, per als quals sempre és superior l'import de l'IVA suportat sense dret a la deducció de l'IVA deduïble.

Segon. Que aquesta reforma siga aplicable a tots els ajuntaments a partir del pròxim Fons Estatal d'Inversió Local que està a punt d'aprovar el Govern de la nació per a l'any 2010, de tal manera que els permeta recuperar part del saldo fiscal negatiu que han patit amb aquest impost, en benefici dels seus ciutadans i ciutadanes.

Tercer. Traslladar l'acord en els termes exposats en aquesta moció a la Presidència de la FVMP.»

La corporació, per unanimitat dels assistents, acorda aprovar la moció anteriorment transcrita en els termes que ha estat redactada.

PUNT 9é.- Prèvia declaració d'urgència, acordada amb el vot favorable de setze membres assistents, que formen la majoria absoluta legal, i dos abstencions --representants del grup municipal del Bloc--.

Se sotmet a consideració de la corporació la moció presentada pel grup municipal socialista, referent a la proposta d'iniciatives a impulsar en el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, del següent tenor literal:

«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre creó el FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL dotado con 8.000 millones de euros y que fue destinado a financiar obras realizadas por los ayuntamientos. Este Fondo, enmarcado dentro del Plan E que puso en marcha el Gobierno de España, ha supuesto la mayor movilización de recursos a favor de los municipios con dos objetivos básicos, crear empleo y mejorar las dotaciones y equipamientos de nuestros municipios.

A fecha de hoy, la valoración de este FEIL no puede ser más positiva, ya que de los 8.115 ayuntamientos existentes, son 8.108 los que han presentado un total de 30.903 proyectos y las obras ejecutadas han dado empleo a 418.528 personas.

Además de destacar este extraordinario balance, mencionar que el éxito demostrado en la gestión del Fondo evidencia a todas luces que la administración electrónica es una realidad al alcance de todas las entidades locales.

Por ello, sin duda, el Gobierno de España ha vuelto a confiar en los ayuntamientos aprobando en fecha 30 de octubre de 2009 el Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, dotado con 5.000 millones de euros y destinado como su propia denominación indica, a financiar inversiones realizadas por los Ayuntamientos que sean generadoras de empleo a corto plazo, así como actuaciones de competencia municipal que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental.

Teniendo en cuenta la finalidad de las actuaciones financiables con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local se debería involucrar al colectivo ciudadano y al entramado asociativo de los municipios para que, a través de la participación ciudadana se puedan proponer iniciativas a impulsar por el FEIL 2010.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista propone para su aprobación al pleno del Ayuntamiento de Benicarló los siguientes ACUERDOS:

1º.- Involucrar a las asociaciones vecinales, los colectivos sociales, medio ambientales y educativos, las asociaciones vinculadas a las TICs, los sindicatos, las organizaciones empresariales, etc, a que realicen propuestas de actuación y proyectos relacionados con el FEIL 2010 siempre que sean generadoras de empleo y que contribuyan a la sostenibilidad económica, social, tecnológica y ambiental.

2º.- Que el Ayuntamiento valore y tome en consideración aquellas iniciativas propuestas que puedan ser impulsadas por el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y que estén encuadradas en el objeto y finalidad del mismo.»

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista: «Gràcies, nosaltres paral·lelament a esta proposta que, en definitiva, l'únic que fa és demanar que els acords a què puga arribar l'Ajuntament hagen passat pel sedàs o per l'opinió o pels suggeriments que significa la societat civil, que significa l'entramat civil, evidentment, la participació ciutadana. Nosaltres hem aportat també una sèrie de propostes de projectes que creiem que poden ser positives des del punt de vista de la generació de riquesa i des del punt de vista de la generació de llocs de treball. Creiem que en este pla, en el pla 2009, hem vist projectes d'obra importants, però, lògicament, en este segon pla, hem d'afinar una mica més i hem d'anar cap a propostes que siguen, diguem-ne, més generadores de riquesa i no simplement arreglar una sèrie d'espais que, en fi, totes ho són, però els demanem eixe plus més i, lògicament, eixe plus més participa i, d'alguna manera, proposa, exactament igual que van fer en el pla 2009. Nosaltres creiem que la participació avui ja no és un posicionament polític. Avui, en la major part d'àmbits d'acció d'un Ajuntament, és un dret que tenen els ciutadans. La major part de normes que porta a terme que aprova el que desenvolupa un Ajuntament, passa per uns drets que reconeix la llei als ciutadans. És a dir, esta és una norma, una societat que garantisca suficientment que tots els ciutadans afectats tinguen el temps i el canal per a opinar. Per tant, nosaltres creiem que este és un gran motiu perquè això també es porte a terme. El que passa és que entenem que la participació ciutadana és una cosa que s'ha d'anar cuidant i s'ha d'anar treballant, perquè estes peticions ens les trobem en la redacció i aprovació del Pla General, ens les trobem en qualsevol pla que afecte els ciutadans, siga un pla de drogodependència o siga qualsevol altra proposta. Apareix la participació ciutadana, no ja com una posició política d'un determinat grup, sinó com un dret que la ciutadania té davant del que es fa, de les grans decisions que es prenen en un Ajuntament. Per tant, esta és una gran decisió, invertir quasi tres milions d'euros, igual que ho era el pla del 2009. Per tant, nosaltres creiem que eixe és el camí i, per això, apostem. Gràcies.»

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau, portaveu del grup municipal del Bloc: «Moltes gràcies. Només era per aclarir que, com no sabíem res de la moció, a l'hora de demanar la inclusió o la urgència de la inclusió, ens hem abstingut, perquè no sabíem de què anava i sí que volem dir que amb el contingut que ara hem estat escoltant estem d'acord i, per tant, la votarem a favor. Moltes gràcies.»

En un primer lloc, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: «Gracias, Sr. Alcalde. Bien, para que vean ustedes el talante que nosotros tenemos, hemos aceptado la inclusión en vía de urgencia de esta moción, puesto que saben que hay un pacto entre caballeros de que todas las mociones que se lleven a la Junta de Portavoces, con el fin de que puedan ser analizadas y estudiadas y, en función de eso, se puedan presentar conjuntamente como ha hecho el partido popular con la anterior, de pedir al Gobierno Central, a través de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que se reduzca el Iva de los Ayuntamientos, puesto que entendemos que es, al ser entidades sin ánimo de lucro, pues el pagar el 16 % de Iva, pues, disminuye en que a partir del año que viene será del 18 y disminuye la inversión, de tal manera que en la exposición que usted ha hecho de los quinientos millones del segundo plan de Fondo de Inversión Local, esos quinientos se transforman en cuatrocientos millones, puesto que el 18% lo recupera otra vez el Estado. Por lo tanto, siempre estamos dando una imagen un poco propagandística de las cosas. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de incluirlo, puesto que evidentemente, habíamos llegado al acuerdo de que se discutiera. No se ha discutido, lo hemos incluido pero, evidentemente, no le vamos a dar soporte a esa moción por una razón muy sencilla. La razón es que las obras a las que nosotros vamos a tener que acometernos y que, lógicamente, tenemos tres meses para preparar los proyectos, nosotros ya hemos tenido reuniones de trabajo. El equipo de gobierno hemos pedido la opinión de entidades que, lógicamente, tenían peticiones hechas al Ayuntamiento para poder atender esas peticiones y, entre ellas, yo he leído las que usted proponía y, en algunas, pues, coincidimos, puesto que las necesidades del municipio, todos las conocemos y coincidimos, como trataré ahora de enumerar y, por lo tanto, sería repetitivo y, en este caso, no vamos a analizar ahora ni vamos a abrir debate, puesto que ya los proyectos ya están en marcha, ya están encargados todos ellos con el fin de que podamos llegar sin ningún problema a ejecutar. Entonces, las propuestas que nosotros hemos elaborado y, ya le digo, que coinciden con ustedes en alguna de ellas, en la remodelación del Ayuntamiento de la calle Mayor, también la remodelación de la planta baja de este Ayuntamiento y del arreglo del primer forjado que tiene deficiencias, tenemos también el compromiso con el director del Francisco Catalán, de que es un edificio que se ha quedado un poco obsoleto y no ha tenido el mantenimiento o la remodelación que exigía el aumento de población infantil y escolar que ha tenido y, por lo tanto, se está desarrollando un proyecto con el fin de sustituir por parte de los Servicios Técnicos, en este caso, pues, todo lo que es la carpintería metálica, puertas, remodelar algunos servicios y, si es posible, aunque eso entraría dentro de las inversiones que tiene que hacer la Dirección Territorial de Educación, pues, hacer un aula polivalente que llevan años reivindicando también para atender, digamos, a valorizar las inversiones de este segundo Fondo de Inversión Local. Una remodelación que tenemos que hacer de la cubierta del Auditorio, queremos tratar de poner placas fotovoltaicas al mismo tiempo que arreglamos esa cubierta con el fin de que podamos generar unos recursos a lo largo de 25 años, puesto que hay un convenio que ustedes saben que así lo establece y, de esa manera, el Ayuntamiento genera a traves de esos Fondos de Inversión, recursos a lo largo de esos 25 años. Tenemos también el compromiso con sociedades como son San Huberto, como son la Sociedad de Tiro, tanto de la Guardia Civil como de la Policía. Ya hay encargado un proyecto de una galería de tiro que está en marcha. También tenemos el compromiso con el Club de la Tercera Edad de hacer una división de toda la sala que tienen polivalente en la parte superior y también salas multifuncionales que necesitamos en el pabellón para todas las prácticas deportivas, que son muchas y, por lo tanto, las instalaciones son insuficientes. Como digo, en líneas generales, coinciden con lo que ustedes han puesto. Evidentemente, nosotros ya tenemos encargado y, por tanto, no podemos abrir un debate ahora de hacer, pues, un debate de cuáles son las más necesarias. Nosotros, que tenemos la responsabilidad, hemos pedido la colaboración de entidades, otras que ya estaban pedidas, y ya hemos encargado esos proyectos. Por lo tanto, desde ese punto de vista, vamos a mantenernos. Hemos aceptado la inclusión en el orden del día para saber exactamente que se tratara y todo el mundo lo conociera y, al mismo tiempo, dar nuestra respuesta al mismo tiempo. Nada más, muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Perquè vegen vostès el tarannà que nosaltres tenim, hem acceptat la inclusió en via d'urgència d'aquesta moció, ja que saben que hi ha un pacte entre cavallers que totes les mocions que es duguen a la Junta de Portaveus, amb la finalitat que puguen ser analitzades i estudiades i, en funció d'això, es puguen presentar conjuntament, com ha fet el Partit Popular amb l'anterior, de demanar al Govern Central, a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que es reduïsca IVA dels ajuntaments, ja que entenem que, en ser entitats sense ànim de lucre, pagar el 16 % de IVA (que a partir de l'any que ve serà del 18) disminueix la inversió, de tal manera que en l'exposició que vostè ha fet dels cinc-cents milions del segon pla de Fons d'Inversió Local, eixos cinc-cents es transformen en quatre-cents milions, ja que el 18% ho recupera altra vegada l'Estat. Per tant, sempre estem donant una imatge un poc propagandística de les coses. Llavors, hem fet l'esforç d'incloure-ho, ja que evidentment, havíem arribat a l'acord que es discutira. No s'ha discutit, ho hem inclòs però, evidentment, no li donarem suport a eixa moció per una raó molt senzilla, que és que les obres que nosaltres havíem d'escometre i que, --lògicament, tenim tres mesos per a preparar els projectes--, nosaltres ja hem tingut reunions de treball. L'equip de govern hem demanat l'opinió d'entitats que, lògicament, tenien peticions fetes a l'Ajuntament per a poder atendre eixes peticions i, entre elles, jo he llegit les que vostè proposava i, en algunes, coincidim, ja que les necessitats del municipi, tots les coneixem i coincidim, com tractaré ara d'enumerar i, per tant, seria repetitiu i, en aquest cas, no anem a analitzar ara ni anem a obrir debat, ja que ja els projectes ja estan en marxa, ja estan encarregats tots ells amb la finalitat que puguem arribar sense cap problema a executar-los. Llavors, les propostes que nosaltres hem elaborat (ja li dic, que coincideixen amb vostès en alguna d'elles): la remodelació de l'Ajuntament del carrer Major, també la remodelació de la planta baixa d'aquest Ajuntament i de l'arranjament del primer forjat que té deficiències, tenim també el compromís amb el director del Francisco Catalán, --que és un edifici que s'ha quedat un poc obsolet i no ha tingut el manteniment o la remodelació que exigiria l'augment de població infantil i escolar que ha tingut--, de desenvolupar un projecte amb la finalitat de substituir per part dels Serveis Tècnics tot el que és la fusteria metàl·lica, portes, remodelar alguns serveis i, si és possible, --encara que això entraria dins de les inversions que ha de fer la Direcció Territorial d'Educació--, fer una aula polivalent que duen anys reivindicant, --també per a atendre, diguem, a valoritzar les inversions d'aquest segon Fons d'Inversió Local--, una remodelació que hem de fer de la coberta de l'Auditori, --volem tractar de posar plaques fotovoltaiques al mateix temps que arreglem eixa coberta amb la finalitat de que puguem generar uns recursos al llarg de 25 anys, ja que hi ha un conveni que vostès saben que així ho establei i d'eixa manera l'Ajuntament genera, a traves d'aqueixos Fons d'Inversió, recursos al llarg d'eixos 25 anys--. Tenim també el compromís amb societats com Sant Hubert, com la Societat de Tir, tant de la Guàrdia Civil com de la Policia, i, per tant, ja hi ha encarregat un projecte d'una galeria de tir que està en marxa. També tenim el compromís amb el Club de la Tercera Edat de fer una divisió de tota la sala que tenen polivalent en la part superior i també sales multifuncionals que necessitem en el Pavelló per a totes les pràctiques esportives, que són moltes i, per tant, les instal·lacions són insuficients. Com dic, en línies generals, coincideixen amb el que vostès han posat. Evidentment, nosaltres ja ho tenim encarregat i, per tant, no podem obrir un debat ara de quines són les més necessàries. Nosaltres, que tenim la responsabilitat, hem demanat la col·laboració d'entitats, --a unes altres ja estava demanada--, i ja hem encarregat eixos projectes. Per tant, des d'eixe punt de vista, anem a mantenir-nos. Hem acceptat la inclusió en l'ordre del dia per a saber exactament de què es tractava i que tot el món ho coneguera i, al mateix temps, donar la nostra resposta al mateix temps. Res més, moltes gràcies.

En un segon torn, intervé el Sr. Escuder: «Sr. Cuenca, jo no sé si està reivindicant, com en la moció anterior, que es baixe l'IVA o que este Ajuntament pague en negre. No ho entenc. Este Ajuntament, les factures les tindrà que pagar amb IVA, igual que tot el món, encara que aparega una norma que diga que se li rebaixe l'IVA del 18 al 7 o al que siga, però el que vosté no pot dir és que resulta que el Govern Central llança un fons i resulta que serà menys del 18 %. És a dir, serà amb l'IVA que toque. O és que resulta que vosté està buscant situacions discriminatòries? Per tant, el tema està molt clar. Això és norma, el que les factures vaguen amb un IVA determinat i és norma per a tots. Per tant, jo no entenc això de dir "no son 5000, son 4000 y pico". Bé, este Ajuntament també podria compensar l'IVA si volguera. Després, vostés diuen que no obriran el debat. Bé, no el van a obrir tampoc en l'altra ocasió. És a dir, simplement li van llançar una carteta al Fòrum de l'Agenda 21 per vore què opinaven i ho van fer perquè els ho van demanar. Vull dir que està clar que vostés, el seu talant, no és el d'anar demanant opinió a la societat benicarlanda mínimament organitzada. No volen ni que existisca eixa societat mínimament organitzada. Per què? Perquè si hagueren volgut això, ho hagueren fet fa sis mesos, perquè resulta que este pla fa molt de temps que està anunciat i, evidentment, jo crec que este no era. Nosaltres no plantejàvem este com al moment per a debatre els projectes. Nosaltres els vam llançar perquè pensem que tenim l'obligació de participar en eixes idees. Sí que li vull dir que lamento que dins d'eixos projectes no estiga l'altra casa que té l'Ajuntament al carrer Major, perquè vosté sap que des del punt de vista comercial, des del punt de vista de potenciació del casc antic, si no generem afluències de gent, el tema comercial només seran "paños calientes". Només serà anar fent el que podem, però ací s'acaba tot. Hem de fer accions d'una manera contundent i jo crec, nosaltres, el nostre grup està convençut que l'Ajuntament vell i el que era, per anar per casa, la Casa de Donya Fidència, i instal·lar allí la Universitat Popular o algun altre centre que genere un pas de gent important, que siguen dos focus d'atracció de gent. Això seria fonamental per a una acció comercial potent. Per això, ho posàvem ací. Lamentem que eixa proposta no estiga i, finalment, nosaltres el que volem dir-li és que presentem les propostes en el moment que podem i que les tenim elaborades, però ens agradaria que vostés entengueren el raonament, el fons d'esta moció. El fons d'esta moció no és cap altra cosa més que la participació ciutadana que esta casa té. Se n'ha parlat molt. Té un reglament aprovat i, en fi, molts acords presos. La participació ciutadana ha mort, però vostés no faran res per a ressuscitar-la. Gràcies.»

En un segon torn, intervé el Sr. Guzmán: «Moltes gràcies, senyor alcalde. Natros lamentem que la primera vegada que es parle d'esta segona fase del Pla Zapatero, --perquè tots els coneguem més ràpidament i més fàcilment--, és per a sentir les paraules del senyor regidor d'Urbanisme en el que diu "els projectes ja estan encarregats". Per tant, vostés ja han decidit què van a fer. En això, el que demostren una vegada més el que a vosté els fa que aquí hi haja una sèrie de persones representant gran part d'este poble. Per a vostés, això no té ni la més mínima importància. Una vegada més és el despreci cap a l'oposició i, més concretament, cap al Bloc. Esta és la primera vegada que se'n parla, del tema, ni en Junta de Portaveus ni en cap Comissió i, el primer que ens hem d'escoltar és que vostés ja tenen decidit què van a fer. Entonces, per a què els importa que vinguem? Estan fent lo de sempre. Malentenent eixa majoria absoluta que passa ya a ratllar lo que vostés ya saben que estan fent i, per tant, com entenem que esta no és la manera de procedir, --que ja els ho vam dir també en l'altre projecte--, no perquè siguen més importants o menys importants, perquè siguen de més diners o de menys diners, sinó per la seua manera de procedir, ja els anunciem avui que els votarem tots en contra.»

Seguidament, intervé el Sr. Cuenca: «Gracias, Sr. Alcalde. Bien, Sr. Guzmán, siempre le digo que usted es libre de hacer lo que considere pertinente, pero yo también le quiero recordar que los que tienen la obligación y los que tienen el mandato de gobernar, somos nosotros. Y nosotros tratamos de pedir la colaboración de todo aquello, pero sabemos que su colaboración siempre es negativa y, como lo sabemos, actuamos como usted en ese sentido. No tenemos una colaboración positiva y ustedes lo saben. Usted sabe que usted minimiza toda la acción de gobierno que hace este Ayuntamiento y a mí no me duelen prendas para reconocer las cosas. "Aquí mos coneguem tots", Sr. Guzmán. No nos va a descubrir nada. No nos va a descubrir nada. Sí, nosotros hemos encargado toda esa serie de proyectos que, como usted ve, ¿eh?, coinciden la mayor parte con lo que ha propuesto el partido socialista, pero son proyectos que, si usted se da cuenta, irán mayor, ¿eh?, irán y subirán una mayor cantidad de lo que hay presupuestado para los Fondos de Cohesión Local y, luego, se elegirán aquellos que son más necesarios. A nosotros nos hubiese gustado también que,no solamente hacer instalación fotovoltaica en la cubierta del Auditorio, sino también hacerlo en el pabellón que tenemos en el mercado, etc. , etc. Pero es evidente que nosotros, a lo que ha dicho el Sr. Escuder, que ha muerto y que nosotros discriminamos. No. Sencillamente nosotros nos hemos movilizado. Ustedes vienen aquí cuando consideran que tienen que venir. ¿eh?, nosotros, ¿eh? , cuando consideran ustedes, ¿eh?. Pero nosotros a la hora de trabajar, estamos aquí todos los días y somos los que tenemos la responsabilidad de preparar las cosas porque ustedes sí que están fiscalizando y si nosotros cometemos el error de no hacerlo en tiempo y forma, ustedes sí que van a pedir responsabilidades y estarían en su derecho. Lo que yo he dicho en cuanto a la forma de lo que se invierte, Sr. Escuder, lo he dicho de una forma clara. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. Yo no he pedido ninguna cosa que, de pago en negro ni cosas por el estilo que usted dice. Usted quiere aquí confundir a los ciudadanos. Aquí, lo único que hemos dicho y el motivo de la moción primera va en esa dirección, es que nosotros tenemos que pagar un Iva, como todo el mundo. Es efectivo y, por lo tanto, se reduce la cantidad de inversión y, por eso, la moción que hemos hecho conjuntamente va en esa dirección, con el fin de que tengamos más recursos y eso influye, pues, para todo, tanto para los fondos de inversión, como para el Plan Confianza de Camps y para todo el mundo. Los Ayuntamientos son entidades sin ánimo de lucro que tienden a atender a la ciudadanía. No es justo que tengan una carga fiscal de ese calibre y, por lo tanto, hemos pedido la disminución de la misma, pero, por supuesto, no estamos estando a que se haga nada que sea ilegal. Somos los primeros responsables de que se haga todo con el debido respeto y, atendiendo a las normas que hay establecidas para ello. Por lo tanto, lamentamos que usted diga que no hay participación cuando la mayor parte de estos proyectos atienden a esa participación, a esa petición de ciudadanos, lo mismo que muchas de las obras que se han llevado a cabo, admiten. Que esta, que, en este caso, no son las que ustedes dicen. Evidentemente, podemos coincidir, pero no son las que ustedes dicen. No querrá usted que nosotros tengamos como idea realizar obras que tenemos la responsabilidad y hagamos las que ustedes proponen y no hagamos las que nosotros propongamos. Seríamos tontos. La gente diría: "Bueno, estos son tontos y encima hacen las que ellos quieren y no las que ellos tienen la responsabilidad". Y somos así de francos a la hora de decirlo. Que ustedes no quieren apoyarlo por que ustedes no trabajan para Benicarló, porque si trabajaran para Benicarló, les daría igual que fuese una obra que fuese obra, siempre y cuando redundara en beneficio de los benicarlandos. Da igual que la haga fulanito o que menganito, pero que la obra redunde en beneficio de todos los de Benicarló. Por lo tanto, entonces, están haciendo de su labor, sectarismo. Como no atienden a lo que yo digo, pues, entonces no juego al juego de la democracia. Tiene que ser lo que yo digo, no lo que dicen ellos, que son mayoría y pueden hacerlo. Pues, señores, eso son las reglas del juego. Ustedes están demostrando ser muy poco demócratas cuando no la atienden. Esa es la realidad y nada más. Muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Sr. Guzmán, sempre li dic que vostè és lliure de fer el que considere pertinent, però jo també li vull recordar que els que tenen l'obligació i els que tenen el mandat de governar, som nosaltres. I nosaltres tractem de demanar la col·laboració, però sabem que la seua col·laboració sempre és negativa i, com ho sabem, actuem com vostè en eixe sentit. No tenim una col·laboració positiva i vostès ho saben. Vostè sap que minimitza tota l'acció de govern que fa aquest Ajuntament i a mi no em dol reconèixer les coses. "Ací mos coneguem tots", Sr. Guzmán. No ens va a descobrir res. Sí, nosaltres hem encarregat tota eixa sèrie de projectes que, com vostè veu, coincideixen la major part amb el que ha proposat el Partit Socialista, però són projectes que, si vostè es fixa, aniran i pujaran una major quantitat del que hi ha pressupostat per als Fons de Cohesió Local i, després, es triaran aquells que són més necessaris. A nosaltres, ens haguera agradat no solament fer instal·lació fotovoltaica a la coberta de l'Auditori, sinó també fer-ho al pavelló, al mercat, etc.

Pel que ha dit el Sr. Escuder, que ha mort i que nosaltres discriminem, no, senzillament nosaltres ens hem mobilitzat. Vostès vénen ací quan consideren que han de vindre. Però nosaltres a l'hora de treballar, estem ací tots els dies i som els que tenim la responsabilitat de preparar les coses perquè vostès sí que estan fiscalitzant i, si nosaltres cometem l'error de no fer-ho dins del termini i en la forma escaient, vostès sí que demanaran responsabilitats i estaran en el seu dret. El que jo he dit quant a la forma del que s'inverteix, Sr. Escuder, ho he dit d'una forma clara. Jo crec que tot el món ho ha entés. Jo no he demanat res de pagament en negre ni coses per l'estil que vostè diu. Vostè vol ací confondre els ciutadans. Ací, l'única cosa que hem dit i el motiu de la moció primera va en eixa adreça, és que nosaltres hem de pagar un Iva, com tot el món. És efectiu i, per tant, es redueix la quantitat d'inversió i, per això, la moció que hem fet conjuntament va eixa direcció, amb la finalitat que tinguem més recursos i això influeix en tot, tant en els fons d'inversió com en el Pla Confiança de Camps i per a tot el món. Els ajuntaments són entitats sense ànim de lucre que tendeixen a atendre la ciutadania. No és just que tinguen una càrrega fiscal d'eixe calibre i, per tant, hem demanat la seua disminució, però, per descomptat, no estem demanant que es faça res que siga il·legal. Som els primers responsables que es faça tot amb el degut respecte i, atenent les normes que hi ha establides per a això. Per tant, lamentem que vostè diga que no hi ha participació, quan la major part d'estos projectes atenen a eixa participació, a eixa petició de ciutadans, el mateix que moltes de les obres que s'han portat a terme. Que esta, que en este cas, no són les que vostès diuen, evidentment, podem coincidir, però no són les que vostès diuen. No voldrà vostè que nosaltres tinguem com a idea realitzar obres que tenim la responsabilitat i fem les que vostès proposen i no fem les que nosaltres proposem. Seríem ximples. La gent diria: "Estos són ximples i damunt fan les que ells volen i no les que ells tenen la responsabilitat". I som així de francs a l'hora de dir-ho. Vostès no volen donar-li suport perquè vostès no treballen per a Benicarló, perquè si treballaren per a Benicarló, els donaria igual quina obra fóra, sempre que redundara en benefici dels benicarlandos. Dóna igual que la faça un com l'altre, però que l'obra redunde en benefici de tots els de Benicarló. Per tant, estan fent de la seua labor, sectarisme. Com no atenen al que jo dic, llavors no donen joc al joc de la democràcia. Ha de ser el que jo dic, no el que diuen ells, que són majoria i poden fer-ho. Doncs, senyors, això són les regles del joc. Vostès estan demostrant ser molt poc demòcrates quan no l'atenen. Eixa és la realitat i res més. Moltes gràcies.

Finalment, conclou el senyor alcalde: «Anem a acabar ja el punt de les intervencions. Tant de bo tinguérem diners per a tots, per a totes les obres. Natros també hem pensat en l'obra de la Casa de Donya Fidència, que tots coneixem al carrer Major, però crec que hem d'ajustar, fins i tot, els pressupostos d'estes obres que hem de fer, perquè no arribarà a tot i no este Ajuntament, fins i tot, natros estem negociant en la Casa de Donya Fidència, a vore si es pot ficar un CEAM, que també és una cosa molt interessant per a Benicarló. Anem a votar la moció del Partit Socialista.»

En conseqüència, sotmesa a votació, la corporació per vuit vots a favor i deu en contra --representants del grup municipal popular--, desestima la moció en els termes que ha estat redactada.

PART DE CONTROL

PUNT 10é.-DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D'ALCALDIA I TINÈNCIES D'ALCALDIA DELEGADES DE DEL 16 D'OCTUBRE DE 2009 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2009. -Per complir el que disposa l'article 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dóna compte al Ple de la corporació dels decrets i resolucions de l'Alcaldia i Tinències d'Alcaldia delegades dictats des del 16 d'octubre al 15 de novembre de 2009. Els seus membres en queden assabentats.

PUNT 11é.- PRECS I PREGUNTES.-

En primer lloc, intervé el Sr. Escuder Arín --portaveu del grup municipal socialista--: «Arran el que acaba de dir el Sr. Cuenca, la primera pregunta és: quan s'han convocat les reunions de participació, per tal de decidir quines obres i quins projectes anaven a realitzar i a qui ha convocat? Ens agradaria saber-ho.

Segona pregunta: Hem sabut, a través de la premsa que La Veu no es compra a la Biblioteca municipal i, sent una publicació que ha sortit set-centes vegades ja al carrer, no entenem per què ha deixat de comprar-se. Ens agradaria que se'ns explicara.

La tercera pregunta és referida a la VPO. La vivenda de protecció oficial que s'ha desenvolupat a Sant Gregori. Ens agradaria saber en quina situació es troba i amb quines dificultats s'està trobant.

La quarta està relacionada amb el recent conveni de l'Escola Infantil. Sabem que, al mes de setembre, la Conselleria, en una Resolució, ha reduït les quantitats de subvencions que aportarà per a este curs. Aleshores, com entenem que l'estudi de viabilitat estava basat, precisament, en estes subvencions, la nostra pregunta és com afectarà això.

I l'última que li plantejaré és, encara que siga redundant, és per què continua estant el Barranquet tan brut i, fins i tot, amb taques de gasoil. I resulta que és un lloc de pas de moltíssima gent, de moltíssims turistes i la veritat és que entenem com a lamentable la imatge que s'està donant d'eixa zona humida. Perquè, malgrat fer mofa d'estes qüestions ací al Ple i en altres espais, el Barranquet continua de la mateixa manera. Gràcies.»

En primer lloc, intervé el senyor alcalde: «Sr. Escuder, jo sobre l'escola infantil, que és el que ha preguntat ara, el pla de viabilitat hi està contemplat, està contemplat sense les subvencions. No li afectava per a res. Es van posar sense subvencions totalment. És a dir, que no li afecta absolutament per a res. Si vol mirar-s'ho, però, justet el conveni, el pla de viabilitat que es va fer per a l'escola infantil, que es va fer per part d'Intervenció, estava fet sense rebre cap subvenció per part de l'Administració. Aleshores, no li afecta per a res. Està fet així.

Al respecte, intervé el Sr. Escuder Arín, portaveu del grup municipal socialista: «Senyor alcalde, és impossible que s'aguante l'escola infantil, sense parlar de la subvenció directa que rebran estos alumnes, perquè vosté sap, en el capítol 1, el que val i, evidentment, si no li afecta és que estem salvats.»

Seguidament, intervé el Sr. Marzal Roca, representant del grup municipal popular: «Gràcies, senyor alcalde. No, li contesto. Com bé ha dit és un estudi de viabilitat. A l'estudi de viabilitat no es poden contemplar les subvencions, el que es contemplen són els màxims de preus que es poden cobrar de l'escola infantil i en un nombre d'alumnes. Això és el que establix, sense comptar les subvencions, que ja va ser un debat que va tindre el Ple. Per això li comenta l'alcalde, que vosté fa la pregunta, que ara baixen. Si ara baixen, no té res a vore amb la subvenció. El que tindrà a vore serà amb l'alumne que pagarà per anar a eixa escola. A vore si ho entén vosté. Això és. No en l'estudi de viabilitat, perquè és un estudi fet en preus, en màxims, que ho establix la Generalitat, cada autonomia. És la Generalitat Valenciana que ho establix. En definitiva, ho pagarien els xiquets. Sí, això és el que posa l'estudi. Vosté em demostra que no es llig l'estudi de viabilitat. Perfecte, no? La resposta perfecta és així. L'estudi de viabilitat no contempla les subvencions.»

Seguidament, intervé el Sr. Guzmán Grau --portaveu del grup municipal del Bloc--: «Sí, moltes gràcies. Li faré unes quantes preguntes i un prec. Fa pocs dies, el nostre Ajuntament va signar un protocol de promoció del valencià, impulsat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, on un dels objectius és el de dinamitzar l'ús oficial i social de la llengua i, un altre, és la promoció del valencià a través de l'Ajuntament com a via més directa de nexe amb els ciutadans. Si vostés ens van dir al novembre del 2008 que la nostra ciutat ja havia aconseguit la plena normalització de l'ús del valencià, hem d'entendre que amb esta signatura de conveni s'han adonat de la barbaritat que van cometre amb la proposta de normalitzar el castellà i ara faran marxa enrera?

La segona pregunta és, coincidint amb el Partit Socialista, després de les informacions aparegudes en premsa, voldríem que algú ens explicara què és el que ha passat amb La Veu de Benicarló perquè a la Biblioteca municipal no s'adquirisca el número corresponent i, dins d'esta, també voldríem saber si tots els exemplars anteriors continuen estant a la Biblioteca.

El passat dia 23, ara fa dos o tres dies, va fer dos anys que vosté senyor alcalde, va remetre una comunicació a tots els veïns de la plaça de l'Ajuntament en què els comunicava que se'ls autoritzava a accedir a la plaça pels baixos d'este Ajuntament. Però, a hores d'ara, encara no ho poden fer. Com està tot este procés actualment?

Fa uns mesos, el secretari provincial de Medi Ambient del Partit Popular, el Sr. Castejón, va defensar l'ús de les incineradores com a mètode de valorització de residus sostenible per al medi ambient. Donen vostés suport a esta afirmació, com a membres del Partit Popular que són o allò només va ser una declaració particular i personal del senyor Castejón?

Al passat Ple del mes de juliol, el regidor d'Urbanisme va anunciar que el senyor que té adjudicades les vivendes de protecció oficial, les començava al setembre. No va dir l'any, però sí que va dir el mes de setembre i, per tant, que este tema estava ja liquidat. Han començat ja les obres o el tema no està finiquitat encara?

El passat 25 de juny vam aprovar un conveni per a la promoció dels productes pesquers frescos de la Comunitat Valenciana. La quantitat que s'havia d'aportar des de l'Ajuntament podia arribar a ser fins a 20.000 euros. En aquell moment, ho vam aprovar sense saber la quantitat que aportaria el nostre Ajuntament, perquè depenia de l'informe d'Intervenció. Segons vosté, senyor Alcalde, podien ser mil euros, podien ser quatre mil, que no ho tenien clar. Em poden dir quina serà l'aportació que farà el nostre Ajuntament per a eixe conveni?

Una altra pregunta. El passat mes d'abril vosté, senyor Alcalde, ens va informar, en Junta de Portaveus, de les gestions realitzades per l'empresa Vodafone, pel tema de l'antena dels voltants, en un temps de Renfe. S'ha avançat alguna cosa en el tema o està tot igual que estava?

L'última de les preguntes. Voldríem que ens contestaren quin joc de la democràcia és el fet d'imposar-nos uns projectes per a inversions, sense haver-los ni comentat, ni sabut, ni almenys comunicat, al nostre grup?

I, per última, un prec i és que, davant de les informacions aparegudes sobre la posada en marxa d'un Pla Territorial Estratègic de la Comunitat Valenciana per part de la Generalitat Valenciana, li demanem una reunió urgent de la comissió de seguiment del Pla General d'Ordenació Urbana, per veure com esta dificultat afectarà en un futur el nostre Pla General d'Ordenació Urbana. Moltes gràcies.»

En aquest punt, intervé el Sr. Cuenca Caballero, portaveu del grup municipal popular: «Gracias, Sr. Alcalde. En primer lugar, Sr. Escuder, a la primera pregunta que usted ha hecho de si nos hemos reunido con asociaciones y ¿cuándo nos hemos reunido?, yo no he dicho que hayamos tenido reuniones con asociaciones, sino que hemos atendido peticiones de asociaciones. Puede usted coger el acta ¿eh?, cuando se la den y verán como lo que yo he dicho, que se han atendido peticiones de asociaciones, como ha sido, concretamente, pues, en el caso del campo de tiro, en el caso de la Tercera Edad, como en el caso del Colegio Francisco Catalán, eh?. Se han atendido, pues, reivindicaciones de estos colectivos. Los demás con proyectos que, como he dicho, todavía habrá más proyectos que la cantidad de dinero que tenemos y habrá que seleccionar y, una vez que estén, pues, no tengo ningún inconveniente en decirle que ustedes, pues, den su punto de vista sobre el particular. Ningún problema, pero es evidente que, en este caso, ya están en marcha todos los que hemos antendido anteriormente. En cuanto a la tercera pregunta, sobre las viviendas de protección pública, ¿en qué estado se encuentran?. Sí, efectivamente, Sr. Guzmán, yo hice las declaraciones que me dijo el responsable, el Sr. Roca, de que en septiembre tenían pensado comenzar la construcción de las viviendas de protección pública. No ha sido así y hoy, precisamente, y por eso atiendo la petición hoy y que respondo a esta pregunta, he tenido una entrevista con el Sr. Roca y me ha confirmado que está a la espera de firmar el correspondiente convenio de financiación, que se le ha retrasado por algunos imprevistos, que él espera que en unos quince días pueda tenerlo resuelto y és más, me ha insinuado de hacer un acto el día de comienzo y digo, pues, a ver si es verdad y lo podemos hacer, si no ya en lo que queda de mes, a principios de año. Esa es la situación en la que se encuentra. Ahora tengo que aclarar una cosa sobre las viviendas de protección pública. Tengo que aclarar que las peticiones para viviendas de protección pública en Benicarló, ¿eh?, fueron recogidas 250 peticiones, aproximadamente. Cuando se hizo el sorteo de las mismas se presentaron 54. De las 54 que se presentaron y, lógicamente, se asignaron las 36. Luego, han ido renunciando a ellas y, actualmente, solamente hay 12 comprometidas. O sea, esa es la realidad. La realidad que nos dice y, por eso, hay una petición. Hay una petición del Sr. Roca que teníamos que responderle en el que le pide que se le exima de los condicionantes que le pusimos para que la gente de Benicarló pudiera acceder a esas viviendas. Lo tienen los servicios jurídicos, pero en principio, se le ha dicho que los condicionantes que se le pusieron vienen impuestos por la Generalitat Valenciana y, lógicamente, no se le pueden quitar y eso es lo que él ha dicho, que él no pretende que se le quiten los condicionantes que están fijados por Ley, sino aquellos que nosotros habíamos establecido, ¿eh?, en Benicarló, no los que, de carácter general, tienen las viviendas de protección pública. Dicho eso, paso a responderle la pregunta quinta. ¿Por qué está el Barranquet en el estado en que está?. Tengo que recordar que el Barranquet es responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Nosotros, las zonas ajardinadas que tiene el Ayuntamiento, están debidamente atendidas. En cuanto al Barranquet, la mayor parte de los años, la mayor parte de los años, es el Ayuntamiento el que tiene que limpiarlo a costa del Ayuntamiento y, otras veces, ciertamente, es la Confederación la que lo hace. No seamos y digamos la realidad. Lo que hacemos desde el punto de vista del Ayuntamiento, cuando hay avenidas de agua, es hacer la limpieza de todos los elementos que quedan en la parte donde hay agua y lo hace el Ayuntamiento, pero como norma, esa zona no está dentro del mantenimiento que tiene encomendado el Ayuntamiento y, por lo tanto, cualquier actuación que hacemos fuera de lo que está establecido, pues, lógicamente, hay que pagarlo con dinero extra y dinero extra, el Ayuntamiento, actualmente, no tiene; y creo que he respondido la preocupación que tenía sobre las viviendas de protección pública el Sr. Guzmán. Y en cuanto a la última pregunta que ha hecho a esta concejal de que si nos parece democrático imponer unos proyectos, nosotros no imponemos nada. Sencillamente tenemos la responsabilidad de llevar a cabo unos proyectos y lo que hacemos es hablarlos, atender las peticiones que los ciudadanos nos hacen y elegir. Es posible que nos equivoquemos y que no acertemos y que no coincidamos con ustedes, pero ¿qué le vamos a hacer?. Cada uno tiene un punto de vista y, por lo tanto, aquí no se trata de imponer, sino se trata de realizar y realizamos lo que consideramos que, en este caso, es lo mejor para Benicarló. Que evidentemente no está dentro de su óptica, pero ¿qué le vamos a hacer?. Pido disculpas por ello.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. En primer lloc, Sr. Escuder, a la primera pregunta que vostè ha fet de si ens hem reunit amb associacions i quan ens hem reunit, jo no he dit que hagem tingut reunions amb associacions, sinó que hem atés peticions d'associacions. Pot vostè agafar l'acta, quan li la donen i veuran el que jo he dit, que s'han atés peticions d'associacions, com ha estat, concretament, el cas del camp de tir, el cas de la Tercera Edat, el cas del Col·legi Francisco Catalán... S'han atés, reivindicacions d'aquests col·lectius. Els altres amb projectes que, com he dit, encara hi haurà més projectes que la quantitat de diners que tenim i caldrà seleccionar i, una vegada que estiguen, no tinc cap inconvenient a dir-los que, vostès, donen el seu punt de vista sobre el particular. Cap problema, però és evident que, en este cas, ja estan en marxa tots els que hem atés anteriorment.

Quant a la tercera pregunta, sobre els habitatges de protecció pública, sobre en quin estat es troben, efectivament, Sr. Guzmán, jo vaig fer les declaracions que em va dir el responsable, el Sr. Roca, que al setembre tenien pensat començar la construcció dels habitatges de protecció pública. No ha estat així i avui, precisament, i per això atenc la petició avui i responc a esta pregunta, he tingut una entrevista amb el Sr. Roca i m'ha confirmat que està a l'espera de signar el corresponent conveni de finançament, que se li ha retardat per alguns imprevists, que ell espera que en uns quinze dies puga tenir-lo resolt. És més, m'ha insinuat de fer un acte el dia del començament. A veure si és veritat i ho podem fer, si no ja en el que queda de mes, a l'inici de l'any. Eixa és la situació en la qual es troba. Ara he d'aclarir una cosa sobre els habitatges de protecció pública: les peticions per a habitatges de protecció pública a Benicarló, van ser 250 peticions, aproximadament. Quan es va fer el sorteig d'estes se'n van presentar 54. De les 54 que es van presentar, lògicament, es van assignar les 36. Després, hi han anat renunciant i, actualment, solament hi ha 12 compromeses. Eixa és la realitat. Per això, hi ha una petició del Sr. Roca, que havíem de respondre-li, en la qual demana que se l'eximisca dels condicionaments que li vam posar perquè la gent de Benicarló poguera accedir a eixos habitatges. Ho tenen els serveis jurídics, però en principi, se li ha dit que els condicionaments que se li van posar vénen imposats per la Generalitat Valenciana i, lògicament, no se li poden llevar i això és el que ell ha dit, que no pretén que se li lleven els condicionaments que estan fixats per Llei, sinó aquells que nosaltres havíem establit a Benicarló, no els que, de caràcter general, tenen els habitatges de protecció pública.

Dit això, passo a respondre-li la pregunta cinquena. Per què està el Barranquet en l'estat que està? He de recordar que el Barranquet és responsabilitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Nosaltres, les zones enjardinades que té l'Ajuntament estan degudament ateses. Quant al Barranquet, la major part dels anys, és l'Ajuntament que ha de netejar-lo a costa de l'Ajuntament i, altres vegades, certament, és la Confederació la que ho fa. Diguem la veritat: el que fem, des del punt de vista de l'Ajuntament, quan hi ha avingudes d'aigua, és fer la neteja de tots els elements que queden en la part on hi ha aigua i ho fa l'Ajuntament, però com a norma, eixa zona no està dins del manteniment que té encomanat l'Ajuntament i, per tant, qualsevol actuació que fem fora del que està establit, lògicament, cal pagar-la amb diners extres i diners extres, l'Ajuntament, actualment, no en té.

I quant a l'última pregunta que ha fet a aquest regidor sobre si ens sembla democràtic imposar uns projectes, nosaltres no imposem res. Senzillament tenim la responsabilitat de portar a terme uns projectes i el que fem és parlar-los, atendre les peticions que els ciutadans ens fan i triar. És possible que ens equivoquem i que no encertem i que no coincidim amb vostès, però què li farem? Cadascun té un punt de vista i, per tant, ací no es tracta d'imposar, sinó de realitzar i realitzem el que vam considerem que, en aquest cas, és el millor per a Benicarló. Que evidentment no està dins de la seua òptica, però què li farem? Demane disculpes per això.

Seguidament, intervé l'alcalde: «Sr. Guzmán, jo li contesto la de Vodafone. Últimament, vam tindre una conversació amb un responsable de l'empresa que li comentaré després. S'han tornat a tindre conversacions amb la mateixa empresa i ells estan en el mateix i com tenen una llicència per silenci administratiu, qualsevol trasllat de l'antena, volen que l'Ajuntament els done una llicència i això va tot en contra de l'ordenança municipal aprovada per tots els grups municipals. En estos moments, això es va demanar, es recórrer als jutjats per a demanar la lesivitat de l'obtenció de la llicència i estem esperant a vore quina resolució ens estan donant per part dels tribunals. Ells l'únic que volen és que, si ells tenen que menejar l'antena de lloc, l'Ajuntament done una llicència que aniria en contra de l'ordenança municipal aprovada per tots els grups polítics.»

En aquest punt, el Sr. Escuder indica: «Gràcies, senyor Alcalde. Sr. Cuenca, Jesucrist va dir allò de "demaneu i se us donarà". Vosté fa el mateix. És dir, "buscamos las peticiones". Qui primer aplegue, en fi, qui primer s'alce, primer es vist. Vosté no convoca reunions formals en eixa societat organitzada. No. Ja em dirà quins són els números de registre d'entrada d'eixes peticions a què vosté fa referència. Ja em dirà quins són, perquè realment haurem de dir això a tots els veïns que demanen bona cosa perquè qui primer demanarà, primer li donarà. Mire, això no és, això i participació són diametralment oposats, conceptes completament diferents. És a dir, jo entenc que vosté siga receptiu a les peticions dels ciutadans, però ací no estem parlant de ser receptius a eixes peticions. Estem parlant, a més, del fet que la veu dels ciutadans d'una manera organitzada arribe a l'Ajuntament, d'una manera organitzada i canalitzada. Això, evidentment, a vosté no li interessa. Ni a vosté ni a l'equip, no? És a dir, ací en este cas, el que m'està dient és que és a la carta. Arriba un, m'ho demana, sí t'ho puc donar, ala, jas! Ja te'n pots anar content. No sé, si eixe concepte que vosté està explicant és el que coincidix amb el Reglament de participació ciutadana que esta casa va aprovar i vosté també. Crec que no. Sobre la segona qüestió, sobre el tema de la vivenda de protecció oficial, està clar que en la vivenda de protecció oficial hi ha una problemàtica de finançament. La gent que ha anat a buscar una vivenda té problemes de finançament, però, Sr. Cuenca, eixes vivendes són caríssimes, tal com està el mercat avui en dia. Hem afegit 70 metres al lloc que estan, li hem afegit un segon pàrquing. Resulta que, damunt, en este moment, ja no estan al mòdul inicial, sinó que al mòdul actualitzat. Clar, resulta que, en este moment, amb IVA inclòs, se'n van als 23, 24 milions de pessetes. Vosté mire el mercat i vorà si la gent amb eixos diners no es pot comprar un pis a un altre lloc del poble. La situació és dura, però dins de la duresa que de la situació, és normal que la gent que haja passat de 250 a 12 que han acceptat i ja en parlarem. Nosaltres creiem que eixe producte s'ha fet car. S'ha encarit i, en part, per decisions afegides al que és el propi procés de la vivenda.

I, finalment, en el tema del Barranquet, Sr. Cuenca, eixe recurs, eixe recurs és molt fàcil; dir que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Per a netejar si allí fa falta, si allí hi ha papers, plàstics o hi ha dos taques d'oli o hi ha una qüestió d'estètica, no cal la Confederació, per a altres coses ens gastem els diners. També fa falta, perquè si no, si entrem en esta discussió bizantina de si és de la Confederació o no és de la Confederació, el que m'estava dient Pepe, els patos de qui són? Jo crec que hi ha qüestions que, quan estem plantejant la nostra gran opció al turisme, hem de fer esforços per arreglar eixes zones perquè són part de la imatge d'este poble. A vore, jo crec que el cost de mantindre net el Barranquet en la part que toca al Papa Luna i a la zona humida. No crec que siga tant i tant elevat. No ho sé, vosté potser em dirà el contrari, però jo crec que no és tan elevat. Gràcies.»

Seguidament, el Sr. Guzmán manifesta: «Moltes gràcies. Respecte a les contestacions que ens han donat, com algunes també tenien a vore amb les que hem fet natros, del tema de les vivendes de protecció oficial, no m'ha dit res. A este senyor, a esta empresa i, al nostre entendre, la cosa se li està allargant molt. Natros ja vam fer una pregunta fa molt de temps i, clar, com natros mai sabem res, Sr. Cuenca, ja ens va dir que "todo está explicado, que todos ese día, tal como estaba el expediente", que no és cert, però en fi. Ja li ho vam dir que eren molt cares i per 15.000 euros més poden anar a triar casa on vulguen. Vosté em va dir que no i el dels dos garatges, que no n'eren dos, n'era un, però com vosté sempre té la raó, eren dos, perquè, natros què sabem? Pobrets desgraciats eixos del Bloc, tat? Doncs no, ens mantenim. (No, no cal que se'n riga.) Si és la postura que sempre pren. Pot anar a cantar sevillanes, que també ho deu d'entendre. És la postura que vosté sempre pren respecte al nostre grup. Ja li vaig dir un dia totes les decisions que li hem votat a favor. No voldrà que li torne a recordar el mateix tant per cent. Vosté sempre es fa la boca molt gran dient que "como ustedes nunca van a coincidir con nosotros". Afortunadament, en moltes coses no i, per això, anem amb la cara ben alta. Per això, i volem continuar i no ens trobarem mai amb moltes coses, però l'únic que li demanem és que si tingueren un mínim talant democràtic, --mínim, no volem coincidir amb les obres--, ens dirien "anem a fer açò" i no esperar a la premsa del dia següent a vore què és el que han decidit estos senyors. I vosté em diu que si "no vamos a quedar, que nosotros no les vamos a apoyar, que por qué no les van a apoyar", i ja no cal informar-nos. Si li vam aprovar fins i tot la plaça eixa que un xiquet avui m'ha preguntat quan lleven el forespan. Això m'ho han dit esta tarde. Dic: "no fill, si això és ja la magnífica font". Li vam aprovar fins i tot això i ara vosté em diu que "no estamos nunca de acuerdo, que no le apoyamos, que no...". Siguen més seriosos i no cal anar dient coses que no són veritat i, per tant, l'explicació que m'ha dit de la democràcia, encara no me l'ha donat ara. Jo més bé entenc que és una dictadura, que no una democràcia. Per més que li facen comentaris i rises els seus companys. Ho ha entés? Sí, doncs molt bé, moltes gràcies. Si ja ho ha entés, ja estic content.»

En un nou torn, el senyor Cuenca indica: «Gracias, Sr. Alcalde. Gracias por el esfuerzo que ha hecho usted de hablar castellano, Sr. Guzmán. Sí, sí, sí, sí, ya sé sus comentarios sarcásticos no faltarán nunca, pero bien, esto es la salsa de la vida. Bien, en cuanto al precio de la vivienda de protección pública, los precios no los pone el Ayuntamiento. No los ponemos nosotros. Parece mentira que hagan demagogia sobre el tema. Son precios que vienen tasados. Son precios que vienen tasados. ¿Como que no, Sr. Guzmán? ¡Eh? No. Vamos a ver. Cuando él hace de mejora, que es una mejora que recuerdo que fueron aprobadas también por ustedes, una mejora que presenta el constructor y que no está obligado, ¿eh?, y que no está obligado a comprar la persona que se haga cargo de la vivienda, es una mejora que él pone, ¿qué podemos decirle?. Si es una mejora y, además, que fue aceptada por todos. ¿Cómo que no?. ¿Cómo que no?. ¿Que no fue aceptada la mejora en las condiciones para asignar?. Entonces, ¿por què se le asignó al Sr. Roca y no se le asignó a otro señor, Sr. Guzmán?. Porque las mejoras y las calidades, en función de los técnicos, los valoraron y fue mejor que otras opciones y, en cuanto a los precios, por el metro cuadrado, es el que está tasado en viviendas de protección pública. El que diga usted que se ha quedado caro, que se ha quedado caro porque las condiciones de mercado, pues, no le digo lo contrario, puede ser que se haya quedado caro. Es posible que ahora, el mercado haya bajado, que estaba sobrevalorado y ahora la realidad sea menor, pero el precio que queda de protección pública está en 1224 euros, me parece que son 1224, es el precio que está tasado. Entonces, nada que alegar sobre el particular y, por lo tanto, pues ¿qué quiere que le diga?. Yo sí que quería hacer una aclaración sobre el tema del Barranquet. Nosotros, evidentemente, tratamos de dar la mejor imagen posible y hacemos que las empresas concesionarias cumplan al máximo con lo que tienen establecido. En el Barranquet nosotros hemos hecho muchas actuaciones de limpieza y lo sabe todo el mundo. Cada vez que hay una avenida de agua, tenemos que ir a limpiar el Barranquet porque se queda todo lleno de fores pan, de ese que confunde la fuente, ¿eh?, y de otras cosas que la gente tira, lógicamente, al cauce de los ríos indebidamente. Entonces, tenemos que hacer una limpieza, pero se hace una limpieza puntual cada vez que viene una avenida. Lo que no se hace una limpieza es, ni vamos a echarle comida a los patos. ¿eh?, ni vamos a hacer una limpieza sistemática del Barranquet, porque no está dentro de la limpieza esta. Tampoco está dentro y es una imagen del turismo de las islas que tiene Renfe, que las tiene abandonadas de jardinería, pero tampoco le vamos a ir a Renfe a decir, "oiga, como vienen los turistas y lo primero que ven es la estación de Benicarló, la imagen que da es muy deplorable, pues, venimos y le hacemos los jardines también" y el vecino que está al lado que pasamos y que el jardín lo tiene abandonado, "oiga, es que el jardín lo tiene abandonado y por aquí pasan los turistas, se lo limpiaremos también". Y claro, pues,nosotros pues aquí hacemos empresas para limpiarlas cosas. Entonces, ¿qué queremos, hacer demagogia?. Pues, hagamos demagogia, pero en el tema es que nosotros nos tenemos que atener a lo que tenemos contratado. Cualquier cosa que nos salgamos de ella, tenemos que pagarla y ustedes saben que los ingresos que tiene actualmente este Ayuntamiento son inferiores a los gastos y, por lo tanto, cualquier actuación que hagamos será deuda que irá adquiriendo el Ayuntamiento. Entonces, habrá que ser conscientes de que, siempre y cuando tengamos la posibilidad de no despilfarrar los bienes públicos, pues, tenemos que ser cautos. Que limpiamos todo aquello que haya que limpiar cuando, lógicamente, así se establece, pero no de una forma sistemática, porque no está dentro de los cauces que tenemos con las empresas. Y nada más. Muchas gracias.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Gràcies per l'esforç que ha fet vostè de parlar castellà, Sr. Guzmán. Sí, ja sé que els seus comentaris sarcàstics no faltaran mai, però bé, açò és la salsa de la vida. Quant al preu de l'habitatge de protecció pública, els preus no els posa l'Ajuntament. No els posem nosaltres. Sembla mentida que facen demagògia sobre el tema. Són preus que vénen taxats. Com que no, Sr. Guzmán? Anem a veure, quan ell fa una millora, és una millora que recorde que van ser aprovada també per vostès, una millora que presenta el a constructor i no està obligat a comprar la persona que es faça càrrec de l'habitatge. Que no va ser acceptada la millora en les condicions per a assignar? Llavors, per què se li va assignar, al Sr. Roca, i no se li va assignar a l'altre senyor. Perquè les millores i les qualitats, en funció dels tècnics, els van valorar i va ser millor que altres opcions i, quant als preus, pel metre quadrat, és el que està taxat en habitatges de protecció pública. Que diga vostè que s'ha quedat car, per les condicions de mercat, doncs, no li dic el contrari, pot ser que s'haja quedat car. És possible que ara, el mercat haja baixat, que estava sobrevalorat i ara la realitat siga menor, però el preu que queda de protecció pública està en 1.224 euros, em sembla que és el preu que està taxat. Llavors, res que al·legar sobre el particular i, per tant, què vol que li diga?

El que sí que volia és fer un aclariment sobre el tema del Barranquet. Nosaltres, evidentment, vam tractar de donar la millor imatge possible i fem que les empreses concessionàries complisquen al màxim amb el que tenen establit. En el Barranquet nosaltres hem fet moltes actuacions de neteja i ho sap tot el món. Cada vegada que hi ha una avinguda d'aigua, hem d'anar a netejar el Barranquet, perquè es queda tot ple de "forespan", --eixe que es confon la font--, i d'altres coses que la gent tira, lògicament, a la llera dels rius indegudament. Hem de fer una neteja, però es fa una neteja puntual cada vegada que ve una avinguda. El que no es fa és tirar menjar als ànecs, ni una neteja sistemàtica del Barranquet, perquè no està dins de la neteja esta. Tampoc està dins i és una imatge del turisme de les illes que té Renfe, que les té abandonades de jardineria, però tampoc anem a aRenfe a dir, "escolte, com vénen els turistes i el primer que veuen és l'estació de Benicarló, la imatge que dóna és molt deplorable, doncs, venim i li fem els jardins també". I el veí que està al costat que passem i que el jardí el té abandonat, "escolte, és que, el jardí, el té abandonat i per ací passen els turistes, li'l netejarem també". I clar, nosaltres ací fem empreses per a netejar-les coses. Llavors, què volem, fer demagògia? Doncs, fem demagògia, però el tema és que nosaltres ens hem d'atenir al que tenim contractat. Qualsevol cosa que se n'hi isca, hem de pagar-la i vostès saben que els ingressos que té actualment aquest Ajuntament són inferiors a les despeses i, per tant, qualsevol actuació que fem serà deute que anirà adquirint l'Ajuntament. Llavors, caldrà ser conscients que, sempre que tinguem la possibilitat de no balafiar els béns públics, hem de ser cauts. Que netegem tot allò que calga netejar quan, lògicament, així s'estableix, però no d'una forma sistemàtica, perquè no està dins dels terminis que tenim amb les empreses. I res més. Moltes gràcies.

En aquest punt, intervé el senyor alcalde: «Hi havia unes preguntes per a contestar del Ple passat. Una del Sr. Escuder era els camins rurals, que si eren de 4 o de 6 metres.»

Li respon el Sr. Arín Piñana, representant del grup municipal popular: «Gràcies, senyor alcalde. No estic acostumat a tocar la tecla. La veritat és que els camins, quan es condicionen, es condicionen tal com estan. Jo n'he condicionat de 4, de 5, de 4,5, de 6, de tots els camins. Normalment, els camins es condicionen tal com estan. Ampliar és molt difícil i el més important és que la gent que va per aquelles zones, en estos camins que estem arreglant, puguen anar de la millor manera possible. Gràcies.»

Seguidament, intervé el Sr. Escuder: «A vore, jo crec que això que vosté acaba de dir, el motle que va ocupar eixe càrrec ara fa uns quants anys, li ho rebatria de totes totes. Si això li ho sentira dir el Sr. Manuel Caldés, li ho rebatria per tots els cantons. Primera, perquè el Pla General diu que els camins públics, en el moment que s'arreglen, es tiren endavant i s'asfalten i el Pla General els contempla de sis metroe. I després vosté diu "ampliar és molt difícil". Ampliar és tant difícil com fer una faena en eixos veïns, com convèncer a eixe veïnat que resulta que la primera millora d'eixes ampliacions en camins de sis metres, la reben les mateixes finques, perquè la millora, --des del punt de vista que vosté vulga, des del punt de vista del treball, des del punt de vista de la valoració de la finca--, qui primer la rep és la pròpia finca. Estic convençut que molta gent entraria en això, però cal treballar-ho i, després, està clar que si, al camp, li volem donar unes vies, --vosté s'ha queixat seixanta mil vegades--, per esta carretera no es poden creuar dos tractors. Per carreteres de quatre metres, --i més en els tractors que gasten avui en dia els llauradors--, no es creuen de cap de les maneres. Per tant, el que li vull dir és que este plantejament que es fa de "hem de gastar-nos els diners que vénen de l'Estat d'una manera o altra, benvinguda siga la Taula del Sénia, que bé que ens vénen, que natros no tenim un xavetí per cap lloc", perfecte, però ací falta un treball, un treball de buscar que eixes vies siguen de l'amplada necessària, que això repercutisca realment en la millora del servei als llauradors en la valoració de les pròpies finques. Evidentment, en el camp en general. Ja li ho dic jo, el dia que el veja, li comenta estes propostes al seu homòleg, el Sr. Manuel Caldés, i vorà (de totes maneres, se'n deu recordar vosté de què és el que feia el Sr. Manuel Caldés). Jo crec que els diners està bé que vinguen, però s'han d'emprar com Déu mana. Gràcies.»

Al respecte, el Sr. Arín, manifesta el següent: «La veritat que el que acabes de dir seria perfecte. Això és sensacional, però els primers tres camins que van posar vostés a la Taula del Sénia, tampoc van fer les faenes, perquè ni el camí de Càlig fa sis metros, ni el camí de Sant Jordi el van fer de sis metros i el camí de les Alcores és de quatre metres, que és el que jo em vaig trobar en la primera Taula del Sénia. Però és igual. El que vosté diu de fer els camins de sis metres, clar, qué més voldríem! Vosté sap la realitat. La realitat no és esta. Tu, vés a condicionar un camí i posa't d'acord en tot un camí. L'important és, en esta situació que estem, que a vore si entre que fem els camins amples i no els fem, s'acaben les subvencions que vénen de la Taula del Sénia i ens quedarem sense camins, potser de sis metres i en terra. Ja me diràs tu que bonic és creuar-te dos tractors amb clots. Ací cal ser intel·ligents i jo, almenys, intentar intentar que s'arreglen els màxims camins possibles i així ho estic intentant. Jo porto molts anys, Sr. Escuder, treballant en el camp. Vaig fer malbé moltes furgonetes i no estem per anar canviant les rodes ni per anar trencant furgonetes, que l'assumpte està bastant difícil. Jo, almenys, crec que arreglar estos camins, és, mira, això que tenim i, per la part meua, arreglar tants camins com s'estan arreglant, que jo no ho havia pensat en la vida.»

Continua la seua intervenció el senyor alcalde: «Després hi havia unes preguntes de la Sra. Miralles, perquè la segona no vaig ni a contestar-les tampoc. És la sobre el tema de les remodelacions de l'IES Ramon Cid i del nou centre de formació professional.»

Respon el Sr. Cuenca, en el següent sentit: «Gracias, Sr. Alcalde. La referencia que usted hace sobre cómo están las obras, tanto del IES Joan Coromines, como el Ramón Cid, yo lo que le puedo informar es que aquí al Ayuntamiento se presentó un proyecto de remodelación del IES Joan Coromines ene l que se pedía licencia de obra para poder empezar dichas obras. La licencia fue denegada porque el proyecto de remodelación incorporaba la pista deportiva del Joan Coromines, cuya propiedad es del Ayuntamiento y no ha sido cedida oficialmente al centro. Por lo tanto, la licencia fue denegada, en este caso. Tenemos el compromiso, por parte de la Secretaria Autonómica y el Director General de Recursos Financieros, de tener una entrevista para hablar de este tema y a ver si llegamos a un acuerdo. Y en cuanto al Ramón Cid, nosotros sabemos que están en fase, el proyecto de remodelación del mismo, de lo que es el Ramón Cid y si lo que nos han dicho a nosotros sigue manteniéndose, está también el estudio, el proyecto de un Centro Integrado de Formación Profesional en lo que hoy ocupa el espacio de lo que era el Jaume I, ¿No?. Esas son las noticias que nosotros tenemos. No le puedo aportar nada más por lo que es lo que sé. Y desde el punto de vista del Ayuntamiento, en cuanto a los terrenos circundantes, están incluidos dentro del proyecto de la carretera y la idea es obtenerlos, esos terrenos, con el fin de ampliar esa carretera, ese camino y adecuarlo a las condiciones de tráfico que, originará, pues, lógicamente, el Centro. Ese es el estado de los Colegios.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. Quant a la referència que vostè fa sobre l'estat de les obres, tant de l'IES Joan Coromines com del Ramón Cid, la puc informar que ací a l'Ajuntament es va presentar un projecte de remodelació de l'IES Joan Coromines en el qual es demanava llicència d'obra per a poder començar aquestes obres. La llicència va ser denegada perquè el projecte de remodelació incorporava la pista esportiva del Joan Coromines, la propietat de la qual és de l'Ajuntament i no ha estat cedida oficialment al centre. Per tant, la llicència va ser denegada, en aquest cas. Tenim el compromís, per part de la Secretària Autonòmica i el Director General de Recursos Financers, de tenir una entrevista per a parlar d'aquest tema i a veure si arribem a un acord. I quant al Ramón Cid, nosaltres sabem que estan en fase, el seu projecte de remodelació, del que és el Ramón Cid i si el que ens han dit a nosaltres segueix mantenint-se, està també l'estudi, el projecte d'un Centre Integrat de Formació Professional en el que avui ocupa l'espai del que era el Jaume I. Eixes són les notícies que nosaltres tenim. No li puc aportar res més perquè és el que sé. I des del punt de vista de l'Ajuntament, quant als terrenys circumdants, estan inclosos dins del projecte de la carretera i la idea és obtenir-los, eixos terrenys, amb la finalitat d'ampliar eixa carretera, eixe camí i adequar-lo a les condicions de trànsit que, originarà, lògicament, el Centre. Eixe és l'estat dels col·legis.

Davant d'aquesta intervenció, la Sra. Miralles diu: «El que em diu és que està en la mateixa fase que l'última vegada que ho vam preguntar, perquè també estava en desenvolupament, en redacció, en estudi "y en lo que sigue". L'últim que tinc entés és que vosté, en l'última entrevista que va tindre amb la directora, li va dir que començarien les obres ja, perquè recordo que la Sra. Directora li va dir: "Ui, jo ja no ho voré. M'hauré jubilat!". I vosté li va dir: "¡No, no, esto empieza inmediatamente!". És a dir, que les paraules que acaba de dir ara contradiuen exactament el que vosté va dir a la directora, penso jo.»

Seguidament, el Sr. Cuenca diu: «Yo dudo que dijera inmediatamente, porque yo sé que la Administración no va tan rápida como quisiéramos. Yo lo que sí le dije es que se estaba haciendo, porque es lo que nos habían dicho, el proyecto de remodelación y le dijimos lo que iba y lo que nos habían transmitido es que querían en el 2010 empezar dichas obras. Eso es lo que yo transmití, pero de "inmediatamente", yo soy muy cauto a la hora de decir eso, porque yo sé que hasta las obras que dependen directamente de nosotros y queremos hacerlas inmediatamente, siempre pasa una cosa o pasa otra o falta un informe y no es lo inmediatamente que queremos. Por lo tanto, dudo que yo dijera inmediatamente. Pero bien, la situación es esa, sí que el proyecto del Joan Coromines está terminado, se han pedido permisos de construcción, que tengo que decirle que fue una sorpresa, porque yo creía que el otro iba más adelantado que éste. ¿Eh?, y fue una sorpresa para mí, pero le digo lo que hay. O sea, no tengo ningún interés en añadir nada más. Muchas gracias.»

(Traducció)

Jo dubto que diguera immediatament, perquè jo sé que l'administració no va tan ràpida com volguérem. Jo el que sí li vaig dir és que s'estava fent, perquè és el que ens havien dit, el projecte de remodelació i li vam dir el que anava i el que ens havien transmès és que volien en el 2010 començar aquestes obres. Això és el que jo vaig transmetre, però "immediatament", jo sóc molt caut a l'hora de dir això, perquè jo sé que fins a les obres que depenen directament de nosaltres i volem fer-les immediatament, sempre passa una cosa o en passa una altra o falta un informe i no és tan immediatament com volem. Per tant, dubto que jo diguera immediatament. Però bé, la situació és eixa, sí que el projecte del Joan Coromines està acabat, s'han demanat permisos de construcció, (que he de dir-li que va ser una sorpresa, perquè jo creia que l'altre anava més avançat que este). Li dic el que hi ha, no tinc cap interès a afegir res més. Moltes gràcies.

En un nou torn, la Sra. Miralles al·lega: «Això d'"inmediatamente" és que el 2010 empieza dentro de un mes. És a dir, que tampoc no estem molt a lluny, d'inmediatamente. O sigue, que si usted dijo 2010 y yo he dicho inmediatamente, més o menys, és el mateix, perquè en un mes és el 2010.»

En aquest punt, intervé l'alcalde per tal de concloure en aquest assumpte, indica: «Jo sí que tinc entés que esta setmana passada, al mateix Ramón Cid, hi havia tècnics redactors del projecte. Estaven allí. Fa anys que vénen, per tant, que vagen venint. Això és que van fent faena. És que alguns d'altres llocs no vénen. També han de vindre. Això també passa moltes vegades.

Després, hi havia tres preguntes més, que eren del Sr. Guzmán. Una era sobre la presència del valencià en la formació de la nostra emissora municipal.»

Aquesta qüestió és resolta per la Sra. Ortiz Roca, representant del grup municipal popular: «Sobre la presència i millora del valencià, he de dir que la programació, pràcticament, és del 100% i sobre la millora de la nostra llengua, este equip de govern va apostar per formar part en la xarxa. Formen part de la xarxa, però sí que he de dir que, en estos moments, i ja portem una temporada, està en tràmit de reestructuració i el que intentem és que esta reestructuració siga el més ràpida possible, per a poder tindre tots els serveis que ens oferix una xarxa.»

A continuació, intervé el Sr. Guzmán: «Moltes gràcies. Per tant, la conclusió és que estem igual que estàvem. Després de molt de temps d'haver-ho aprovat, estem igual que estàvem, però no és que estem igual que estàvem, vosté acabe de dir que la programació era del 100%, bé, és igual, pràcticament, del 100 %. Li dono fins al 80%. Tanta programació tenim i tant fem en valencià que la Generalitat Valenciana ens va denegar una subvenció que vam sol·licitar per no complir amb el mínim d'hores establertes en valencià. De tant que fem en valencià, ens la van denegar. Per tant, estem igual que estem o pitjor. Gràcies.»

Seguidament, la Sra. Ortiz manifesta el següent: «La reestructuració no ha sigut una cosa de l'Ajuntament de Benicarló, la reestructuració és deguda al fet que, de la xarxa, formen part altres pobles i hem tingut uns certs problemes per a poder adherir-nos a la xarxa i natros estem treballant i fent força perquè creiem que formar part de la xarxa serà productiu per a la nostra programació i per al nostre valencià.»

Segueix el senyor alcalde: «Després hi havia una altra pregunta que era sobre la subvenció que es donarà a l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, sobre la participació en el certamen de Kerkrade.»

La Sra. Ortiz contesta així: «Gràcies, senyor Alcalde: La quantitat que rebrà l'Associació Musical Ciutat de Benicarló serà de 10.400 euros.»

El Sr. Guzmán, davant d'aquesta resposta, pregunta: «Això ho pregunto perquè no ho sé: això correspon a la modificació aquella que es va fer l'altra vegada? La modificació pressupostària? Aleshores, no és cap subvenció nova. Això és el que se'ls devia, si era allò. Era part que es devia d'instruments i part que se'ls devia del conveni que tenen amb l'Ajuntament. Per tant, si em diu que és aquella modificació, són els diners que faltaven per cobrar. Si em diu que és aquella, és el mateix.»

El Sr. García Bautista, representant del grup municipal popular, per tal d'aclarir, indica: «Es va dotar la partida pressupostària amb 10.400 euros, que era el que els quedava per cobrar. De fet, la partida d'instruments d'inversió encara està allí. Si l'haguérem tocat no estarien. No, és que la partida dels 10.400 euros és una partida d'inversió. Si vol demà vaja, pregunte, i vorà que no. Pot anar i vorà la partida en la qual està la inversió, que crec que hi havia prop de 16.000 euros a data d'avui i encara crec que estan els 16.000 euros. No hem disminuït la partida, perquè haguera sigut una il·legalitat que no permet la llei. Vull dir, que és impossible.»

En aquest punt, l'alcalde manifesta: «Sr. Guzmán, la Sra. Ortiz li ha contestat. Que era una subvenció i la pregunta era quina és la subvenció i li ha dit que eren 10.400 euros.»

El Sr. Guzmán indica: «D'acord, i jo faig una pregunta perquè no m'ho aclarixen.»

L'alcalde torna a intervindre i diu: «Hi ha per a això una tècnica, si vol saber d'on s'han tret els diners o quina modificació s'ha fet, demà mateix té els serveis tècnics d'Intervenció, li ho diran, perquè ell tampoc no li ho pot aclarir si no té els papers davant. Ell podrà dir-ho, aproximadament.»

En aquest punt, el Sr. Guzmán indica: «D'acord, no ho sap, doncs esta pregunta ja venia d'abans.»

Torna a intervindre l'alcalde: «Ja li ho ha dit i li l'ha contestada.»

Finalment, el Sr. García Bautista, manifesta el següent, respecte a aquest punt: «Els 16.000 ja els van cobrar. És més, es van anticipar. Es va fer, diguem, una espècie de secció, d'anticipar un dels servicis que havíem de fer. Els 10.400 d'esta subvenció i, després, disposaran d'una part que és com que ells creguen convenient, que crec que havien fet una petició d'una part per a instruments que els feien falta, vora als 3.000 euros, pel que tinc entés.»

Arribat aquest moment, l'alcalde conclou dient el següent: «Jo crec que això és una qüestió més tècnica. Simplement s'ha dit: "quina és la subvenció que dóna l'Ajuntament per anar a Kerkrade?" I són 10.400 euros i no hi ha res més. Vosté va fer la pregunta eixa. Doncs, natros li contestem la pregunta.

I la última pregunta era sobre si informaríem dels canvis que natros hem efectuat en la remodelació de la plaça de la Constitució.»

El Sr. Cuenca respon així: «Gracias, Sr. Alcalde. La única modificación que los técncios han hecho de la Plaza de la Constitución ha sido sustituir el pavimento rígido del hormigón impreso, por un pavimento de adoquín sobre lecho de grava, porque han considerado que al ser una zona que se estuvo barajando, que se hacen muchas "mascletaes" y muchos fuegos artificiales y demás, pues, el pavimento rígido, pues, podría sufrir mucho más que un pavimento que fuese más elástico y que, lógicamente, absorbiera más los esfuerzos que podía tener y eso les llevó a hacer una modificación. Simplemente no es, al contrario, no sirve para encarecer el proyecto, sino que sale por debajo de lo ligeramente igual y ha sido una decisión técnica que el director de la obra lo ha considerado pertinente y así se ha llevado a cabo. Lo ha negociado con el contratista y esa es la única modificación. Bueno, podemos decir que hay una modificación añadida que ha sido, que aprovechando que se ha levantado todo el pasillo central de la plaza, se ha dotado de unas instalaciones fijas eléctricas para los eventos que se hacen en la plaza, que siempre se tienen que tirar cables por encima, pues, se han fijado unas tomas, igual que en la Avenida Catalunya, con el fin de que al lado de cada luminaria, pues, haya una base de enchufe para poder tomar corriente y se pueda alimentar, pues, todas esas manifestaciones que se hacen de comercio y de participación de todo tipo y, de esa manera, pues, sea mucho más limpio. Esas son las únicas modificaciones que se han hecho en los proyectos de la Plaza de la Constitución.»

(Traducció)

Gràcies, Sr. Alcalde. L'única modificació que els tècnics han fet de la plaça de la Constitució ha estat substituir el paviment rígid del formigó imprès, per un paviment de llamborda sobre jaç de grava, perquè han considerat que, en ser una zona que es va estar remenant, que es fan moltes "mascletaes" i molts focs artificials, el paviment rígid es podria patir molt més que un paviment que fóra més elàstic i que, lògicament, absorbira més els esforços que podia tenir i això els va dur a fer una modificació. No serveix per a encarir el projecte, sinó que surt per sota, lleugerament igual, i ha estat una decisió tècnica que el director de l'obra ha considerat pertinent i així s'ha portat a terme. Ho ha negociat amb el contractista i eixa és l'única modificació. Bé, podem dir que hi ha una modificació afegida que ha estat que, aprofitant que s'ha alçat tot el passadís central de la plaça, s'ha dotat d'unes instal·lacions fixes elèctriques per als esdeveniments que es fan en la plaça, que sempre s'han de llançar cables per damunt i s'hi han fixat unes preses, igual que a l'avinguda de Catalunya, amb la finalitat que, al costat de cada lluminària, hi haja una base d'endoll per a poder prendre corrent i es puguen alimentar totes eixes manifestacions que es fan de comerç i de participació de tot tipus i, d'eixa manera siga molt més net. Eixes són les úniques modificacions que s'han fet en els projectes de la plaça de la Constitució.

Davant d'aquesta intervenció, el Sr. Guzmán, diu: «Només per acabar, simplement, era per a donar-li les gràcies que, avui, --ja quan fa tres o quatre dies que ja no estan els treballadors tampoc--, ens hagen informat del canvi que vostés hi havien decidit. Per tant, això sempre és d'agrair i no res més. I, de tot això dels cables elèctrics, doncs, ni idea. Per cert que és un projecte al qual també li vam donar suport. Moltes gràcies.»

I com no hi ha més assumptes per a tractar, el president alça la sessió a les 22.20 hores.- En dono fe.-

I perquè conste als efectes procedents, amb l'excepció de l'article 206 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, expedesc aquesta acta amb el vistiplau de l'alcalde.

Vist i plau

L'alcalde

Marcelino Domingo Pruñonosa

Benicarló, 30 de novembre de 2009