Reglaments i Ordenances mediambientals

Reglament de Participació Ciutadana

04/05/2006

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La participació de la ciutadania en la configuració de la seua comunitat local, no és només una aspiració que creix dia a dia dins de la col·lectivitat ciutadana, és també un compromís que l'administració local ha de fomentar i desenvolupar atés el que disposa la Constitució en els seus articles 9 i 23.

L'individu és el nucli de tota la xarxa social de la ciutat. El nivell cultural, el desenvolupament econòmic, l'educació, el respecte a la diversitat de la col·lectivitat d'una ciutat depén de l'educació i formació de la seua ciutadania. Les ciutats són de les seues persones, amb independència de les seues creences ideològiques, edat o sexe. L'administració local com a entitat més propera al ciutadà i per tant la que més coneix el seu entorn, ha d'actuar per a garantir el dret a la participació activa de tothom i per aconseguir que cada ciutadà/na aporte el bo i millor de cadascú a la col·lectivitat, bé individualment, bé mitjançant l'associació a què pertany i fer entre tots una ciutat més participativa i socialment més democràtica i lliure

La diversitat, el contrast, la diversitat d'opinió, la territorialitat, etc. són manifestacions de la vida col·lectiva d'una ciutat i són l'expressió de la diversitat d'interessos i d'aspiracions de la seua ciutadania. Mitjançant la democràcia participativa s'han de cercar consensos socials amplis i acords col·lectius entre la ciutadania de distinta tipologia i ideologia.

Així doncs l'Administració ha de fomentar el diàleg entre la ciutadania i la participació d'esta en la política local. La descentralització, les audiències, les respostes administratives, donar l'atenció deguda a les iniciatives ciutadanes són recursos imprescindibles de participació ciutadana que s'han de garantir.

La participació de la ciutadania en la gestió municipal, necessitarà una estructura organitzativa que faça possible, l'anàlisi, la proposta i el debat, en una doble direcció: ciutadania/administració, administració/ciutadania. És per això que l'Ajuntament de Benicarló, de conformitat amb els principis establerts en la Carta Municipal per a la Participació Ciutadana i Aprofundiment Democràtic, aprovada pel Ple en ........................ i que va merèixer l'adhesió d'un gran nombre d'associacions de la ciutat, promulga el present:

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ

DISPOSICIONS GENERALS:

TÍTOL I: EL DRET A LA INFORMACIÓ

CAPÍTOL I.- EL DRET A LA INFORMACIÓ INDIVIDUAL

Article 1. El present Reglament té com a objecte regular a l'empara del que estableixen els articles 4.1.a), 18); 20.3, 24 i 69 a 72 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el règim organitzatiu i de funcionament de l'Ajuntament de Benicarló, així com articular els drets i deures que la legislació atribueix als membres de la corporació. Igualment els drets a la informació i participació del veïnat i entitats ciutadanes en la gestió municipal.

Difusió de les actuacions municipals

Article 2. Les normes, acords i, en general les actuacions municipals, seran divulgades de forma senzilla i apropiada perquè puguen ser conegudes per la ciutadania i, en conseqüència, puga exercir els seus drets i complir les seues obligacions.

Informació d'interés públic

Article 3. Quan circumstàncies d'interés públic ho aconsellen i prèvia conformitat de l'òrgan municipal competent, es remetran a tota la població resident en el municipi els acords i disposicions municipals, sense perjudici de la preceptiva publicació en els butlletins oficials.

Informació escrita

Article 4. La ciutadania podrà sol·licitar per escrit informació sobre les actuacions municipals i els seus antecedents i, en general, sobre tots els serveis i activitats municipals. Aquestes peticions hauran de ser raonades, tret de quan siguen referides a l'obtenció de còpies i certificacions d'acords municipals i els seus antecedents.

Quan la sol·licitud siga d'assumptes de competència d'altres administracions públiques, l'Oficina Municipal Integral d'Atenció Ciutadana (OIAC) la dirigirà a l'administració corresponent i en donarà compte a la persona interessada.

Les peticions d'informació hauran de ser contestades en el termini màxim de 30 dies. Si no fóra possible respondre la sol·licitud en el temps establert, el departament receptor està obligat a donar la raó de la demora.

Accés als arxius i registres municipals

Article 5. La ciutadania tindrà accés a la documentació dels arxius i registres municipals, per a informar-se d'activitats i assumptes relatius a competències municipals, sempre que s'acredite un interés. La petició haurà de fer-se de forma raonada a través del Registre General de l'Ajuntament.

L'accés a la informació tindrà lloc en el termini màxim d'un mes i la data haurà de ser comunicada amb almenys dos dies d'antelació.

El retard en el compliment del temps establert haurà d'estar motivat i haurà de comunicar-se per escrit a la persona interessada. La impossibilitat d'accés sols podrà estar justificada per raons legals o de força major.

CAPÍTOL II. LES OFICINES D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Oficines d'informació

Article 6. L'Ajuntament de Benicarló, a fi de garantir el millor servei en matèria d'informació i atenció a la ciutadania, habilitarà l'Oficina Municipal Integral de Atenció Ciutadana (OIAC) amb les funcions següents:

 1. Recepció de la ciutadania que acudisca a l'Ajuntament per cercar informació, ajut o orientació.

 2. Assistència i informació pel que fa a les competències, funcions i serveis que presten els diversos òrgans que composen l'Administració Municipal.

 3. Orientació i ajut en relació amb els procediments i tràmits administratius.

 4. Recepció, tramitació i resposta sobre les queixes, propostes, suggeriments i iniciatives que la ciutadania adrece per escrit a l'Ajuntament de Benicarló.

 5. Assistència a la ciutadania en l'exercici del dret de petició, reconegut pels articles 29 i 77 de la Constitució.

 6. Informació i acreditació de dades del Padró Municipal.

 7. De registre, en comunicació permanent i continua amb el Registre d'Entrada i Sortida de l'Ajuntament.

 8. De gestió ràpida per a l'obtenció de permisos, llicències, certificats, entrega de bases d'ofertes i concursos, entrega de plecs de condicions, etc., així com les actuacions de tràmit i resolució. La urgència i simplicitat demanen una resposta immediata.

 9. De recepció de les iniciatives, suggeriments, peticions i propostes formulades per escrit pels veïns i per les entitats ciutadanes per garantir-ne la resposta.

 10. De seguiment de queixes i reclamacions.

CAPÍTOL III .- ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS

Mitjans de comunicació municipals

Article 7. L'Ajuntament potenciarà els mitjans de comunicació municipals i proporcionarà l'accés de la ciutadania i associacions inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. Per a facilitar l'ús dels mitjans de comunicació municipals s'establiran vies i terminis, segons les característiques del mitjà i l'interés manifestat. Així mateix, incorporarà les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per a facilitar al màxim la informació municipal i la participació ciutadana.

Butlletí Municipal

Article 8. L'Ajuntament promourà accions de caràcter formatiu i informatiu mitjançant l'edició periòdica d'un butlletí municipal que permeta aproximar l'Administració a la ciutadania. Aquesta, individual o col·lectivament, podrà fer ús del Butlletí, per la qual cosa se'ls haurà de reservar espai suficient.

Ràdio i televisió

Article 9. L'Ajuntament potenciarà la ràdio i la televisió locals com a eines bàsiques de comunicació, informació i participació ciutadana. Amb aquest objectiu, s'elaborarà un reglament intern per a regular la figura del col·laborador/a en la proposta i la realització de programes.

Pàgina web

Article 10. L'Ajuntament fomentarà l'ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació mitjançant la creació d'una pàgina web que permeta :

 1. Facilitar al màxim les gestions amb l'Administració Local.

 2. Millorar la transparència de l'Administració incorporant a la xarxa tota la informació de caràcter públic que es genere a la ciutat.

 3. Potenciar la relació entre administracions a través de xarxes telemàtiques en benefici dels ciutadans i ciutadanes.

 4. Possibilitar la realització de tràmits administratius municipals.

 5. Facilitar a la població el coneixement de la xarxa associativa local.

Xarxa informativa cívica

Article 11. En la mesura que es generalitze l'ús dels recursos tecnològics, l'Ajuntament desenvoluparà progressivament un fòrum o xarxa informàtica cívica, oberta a totes les persones residents en la ciutat.

Firma Electrònica

Article 12. L'Ajuntament de Benicarló fomentarà la firma electrònica d'acord amb les lleis i reglaments que es desenvolupen, dins del procés de modernització de les administracions públiques i el seu apropament progressiu i continu a la ciutadania.

Article 13. L'Ajuntament de Benicarló garanteix als mitjans de comunicació l'accés a la informació rellevant de la gestió municipal, així com aquella que es deriva dels acords adoptats i procediments relatius a la prestació de serveis o actuacions municipals. L'Ajuntament de Benicarló garantirà, en els seus mitjans de divulgació, l'expressió i l'opinió dels grups polítics representats en la corporació, i la de les entitats i associacions ciutadanes més rellevants inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. És voluntat de l'Administració Municipal que, tant com siga possible, aquestos mitjans siguen interactius i eficaços en la seua tasca informativa. Igualment és voluntat municipal potenciar els recursos informàtics per a la gestió de la comunicació amb la ciutadania.

CAPÍTOL IV. ELS ESTUDIS D'OPINIÓ

Article 14. L'Ajuntament podrà fer sondeigs d'opinió a la població amb el fi de conèixer la valoració sobre el funcionament de qualsevol servei municipal i sobre qüestions de rellevància.

Enquestes de qualitat

Article 15. L'Ajuntament podrà fer enquestes de qualitat als usuaris/àries dels serveis municipals.

Difusió dels sondeigs

Article 16. L'Ajuntament donarà a conèixer els resultats dels sondeigs que porte a terme a través dels seus mitjans de comunicació. Deixarà a l'abast de la ciutadania que ho sol·licite la consulta de la documentació utilitzada i regularà els terminis i la forma més idònia.

Difusió de les enquestes de qualitat

Article 17. L'Ajuntament donarà a conèixer els resultats de les enquestes de qualitat a través dels seus mitjans de comunicació.

TÍTOL II. EL DRET A LA PARTICIPACIÓ

CAPÍTOL I.- EL DRET DE PETICIÓ

Article 18. La reglamentació del Ple i de les comissions informatives regula el dret que tenen garantit els grups municipals d'elevar preguntes, precs, propostes de resolució i mocions al govern municipal.

Article 19. Tota la ciutadania té el dret d'adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per sol·licitar informació o aclariments sobre les actuacions de l'Ajuntament.

Article 20. La petició podrà ser cursada per tots els mitjans disponibles en els serveis municipals (presencials, telefònics, telemàtics, etc.).

Article 21. La petició podrà ser presentada individualment o col·lectiva.

Article 22. La petició que no estiga regulada per un procediment específic haurà de ser atesa en el termini màxim d'un mes.

CAPÍTOL II.- EL DRET DE PROPOSTA

Article 23. Tota la ciutadania té el dret d'adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per elevar propostes d'actuació, comentaris o suggeriments en matèries de competència municipal o d'interés local.

Article 24. Les propostes podran ser cursades per telèfon al Departament d'Informació i Atenció Ciutadana, per escrit a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals, mitjançant una instància al Registre Municipal o per via telemàtica a la bústia municipal del correu electrònic.

Article 25. La petició podrà ser subscrita individualment o col·lectivament.

Article 26. L'Alcaldia o la regidoria en qui delegue haurà d'estudiar el contingut de la proposta i informar per escrit a la persona que fa la proposta sobre el curs que se li donarà en el termini màxim d'un mes.

Si s'accepta la realització de la petició o proposta, s'habilitarà la partida pressupostària corresponent per a la seua realització.

No podran ser admeses les peticions quan la seua finalitat siga aliena a les competències municipals, ni aquelles que siguen objecte de procediment parlamentari, judicial o administratiu. La resposta adoptada per l'Ajuntament esgota la via administrativa.

CAPÍTOL III.- LA CONSULTA POPULAR

Article 27. L'Ajuntament podrà sotmetre a la consulta de la ciutadania els assumptes de competència municipal que tinguen prou importància per als interessos de la població, excepte els relatius a les hisendes locals.

Les consultes populars s'atindran a allò que estableix la llei al respecte.

Article 28. La iniciativa de la proposta de consulta correspon:

 1. Al veïnat del municipi inscrit en el cens electoral sempre que la subscripció de la proposta siga en el percentatge que determine la legislació vigent.

 2. L'Alcaldia, amb l'acord previ del Ple per majoria absoluta de la corporació, si la consulta popular és sol·licitada per un 5% de la població major de 16 anys. L'Alcaldia haurà de sotmetre al Ple la iniciativa de proposta ciutadana, perquè siga aquest l'òrgan que tramite la consulta popular. L'acord de consulta contindrà els termes exactes en què haurà de formular-se.

 3. L'Alcaldia podrà sotmetre a consulta popular aquells assumptes de competència municipal i d'especial rellevància que considere convenients, previ acord de la majoria absoluta del Ple municipal.

Article 29. En tot cas, correspon a l'Ajuntament la realització dels tràmits per a portar a terme la consulta popular, atenent-se a la legislació vigent sobre referèndum.

CAPÍTOL IV .- LA INICIATIVA CIUTADANA

Article 30. La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual els ciutadans i ciutadanes proposen a l'Ajuntament que porte a terme una determinada actuació o activitat de competència municipal, d'interés públic i sense generació de beneficis, aportant mitjans econòmics, béns, drets o treball personal per aconseguir-ho.

Article 31. Qualsevol persona o col·lectiu de persones, mitjançant entitats o associacions, podrà plantejar una iniciativa ciutadana.

Igualment pot plantejar una iniciativa ciutadana el Consell de la Ciutat establert en aquest Reglament.

Article 32. Quan l'Ajuntament reba la iniciativa de la proposta, se sotmetrà a informació pública durant un termini de trenta dies, excepte quan per raons d'urgència fóra aconsellable un termini més curt.

Article 33. L'Ajuntament haurà de decidir sobre la iniciativa ciutadana en el termini de trenta dies comptadors des de l'endemà de la finalització de l'exposició pública. La decisió tindrà en compte principalment l'interés públic de la iniciativa. Abans de la presa de la decisió corresponent, l'Ajuntament podrà sol·licitar aclariments complementaris a la persona o col·lectiu que l'ha fet.

Article 34. En el cas que el Ple de l'Ajuntament aprove la iniciativa ciutadana, farà pública la forma i el calendari amb què es portarà a terme i destinarà la partida econòmica corresponent.

CAPÍTOL V.- L'AUDIÈNCIA PÚBLICA

Article 35. La ciutadania té el dret d'audiència pública, la qual consisteix a fer sessions específiques obertes a tots aquells que ho desitgen, per a ser informats i escoltats sobre temes de competència municipal.

Article 36. L'audiència pública serà convocada per l'Alcaldia, ja siga a iniciativa pròpia o a petició de les entitats ciutadanes o de qualsevol dels consells existents (sectorials, territorials o de ciutat). També podran sol·licitar-la la ciutadania del municipi que presenten firmes acreditatives.

Article 37. De forma preceptiva, l'Alcaldia convocarà en audiència pública el veïnat afectat per actuacions rellevants.

Article 38. Aquesta es farà efectiva en un termini no superior a seixanta dies hàbils des de la data registrada de sol·licitud, i portarà explícit un ordre del dia que necessàriament contindrà el punt o punts d'interés de les persones sol·licitants.

Article 39. Es reconeix el dret que tenen els col·lectius ciutadans afectats per una decisió municipal a sol·licitar una audiència de la qual es derive una comissió de treball per al debat de l'assumpte que els afecta. Per això els col·lectius podran sol·licitar l'audiència i la constitució de la comissió de treball corresponent, a través del Registre General, degudament raonada.

CAPÍTOL VI.- EL DRET D'INTERVENCIÓ EN LES COMISSIONS INFORMATIVES I EN ELS PLENS MUNICIPALS

Article 40. Es podrà convocar per participar en cadascuna de les comissions informatives municipals, amb veu i sense vot :

 1. Un/a representant dels consells.

 2. Un/a representant del Consell de Ciutat, no pertanyent als consells.

 3. Igualment, les associacions i col·lectius ciutadans vinculats amb el tema que s'hi tracte tindran el dret a intervenir amb un representant en les respectives sessions quan tinguen interés directe amb l'assumpte en qüestió. Per açò hauran de sol·licitar la seua compareixença mitjançant un escrit dirigit a la presidència de la Comissió amb la major antelació possible.

Els membres electes per cada sector abans esmentat rebran puntualment les convocatòries de les comissions corresponents, amb l'ordre del dia de la sessió pròxima, i l'acta de cada sessió anterior, així com les propostes presentades. Igualment totes les associacions que estiguen donades d'alta en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

CAPÍTOL VII.- EL DRET D'INTERVENCIÓ EN ELS PLENS MUNICIPALS

Article 41. Podran sol·licitar la incorporació d'una proposició en l'ordre del dia del Ple:

 1. Qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presente el 5% de signatures acreditades de la població afectada major de 16 anys, inscrits en el cens municipal, amb les dades personals de cadascú dels signants.

 2. Els ciutadans i les entitats a través d'un representant podran sol·licitar la intervenció en un punt de l'ordre del dia del Ple.

 3. La intervenció s'haurà de sol·licitar per escrit al Registre General. Aquesta sol·licitud haurà de presentar-se amb un mínim de 2 dies hàbils previs a la celebració del Ple.

 4. L'Alcaldia podrà denegar la intervenció, si es tracta d'un assumpte sobre el qual l'Ajuntament no té competència, si no figura a l'ordre del dia, o si ja s'ha presentat en una altra sessió, en un període anterior a 6 mesos.

 5. La intervenció de la ciutadania o la del/de la portaveu de l'entitat tindrà lloc abans del debat del punt del l'ordre del dia corresponent i no durarà més de deu minuts. Els grups del Ple podran demanar especificacions o aclariments al/a la portaveu. Un cop aquesta fase haja conclòs, serà el torn d'intervenció dels grups municipals.

 6. Quan una proposició haja estat rebutjada, no se'n podrà presentar una altra sobre el mateix tema en el termini d'un any, a excepció que es complemente amb noves dades rellevants.

 7. En les sessions de Ple extraordinàries o urgents, no hi haurà intervencions de la ciutadania.

CAPÍTOL VIII.- DEL DRET D'OPINIÓ I PROPOSTA SOBRE EL PRESSUPOST MUNICIPAL

Article 42. L'Ajuntament de Benicarló facilitarà processos de formació i d'informació per al coneixement d'experiències municipals diverses en matèria de consulta i opinió sobre les prioritats i destinacions pressupostàries anuals, amb la finalitat que la ciutadania que n'estiga interessada puga emetre judici sobre aquestos aspectes de la distribució de la hisenda municipal. Article 43. A aquestos efectes, el Consell de la Ciutat elaborarà un estudi sobre els procediments a seguir pel que fa a la informació, la consulta i la proposta de prioritats en el pressupost municipal anual. S'articularà de manera coordinada amb el govern i amb l'equip econòmic de l'Ajuntament i servirà per al debat participatiu sobre els pressupostos anuals.

Article 44. Si es donen aquestes circumstàncies, la proposició s'incorporarà en l'ordre del dia del següent Ple ordinari i serà tramitada d'acord amb el Reglament Orgànic Municipal.

CAPÍTOL IX.- EL DRET D'INTERVENCIÓ EN ELS CONSELLS TERRITORIALS

Article 45. Les entitats i associacions inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes tindran el dret a participar en els òrgans dels consells existents (sectorials, territorials i de ciutat) en la proporció i representació que s'estableix en aquest reglament econòmic i social.

TÍTOL III. LES ASSOCIACIONS CIUTADANES

CAPÍTOL I.- REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS CIUTADANES

Registre d'Entitats Ciutadanes

Article 46. El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes té dos objectius fonamentals en el marc d'una correcta política municipal de foment de l'associacionisme participatiu:

 1. Reconèixer les entitats inscrites i garantir-los l'exercici dels drets reconeguts en aquest Reglament i en la legislació vigent.

 2. Permetre a l'Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants de la societat civil de la ciutat, la representativitat, el grau d'interés o la utilitat ciutadana de les seues activitats, la seua autonomia funcional, les ajudes que reben d'altres entitats públiques o privades, per a fer una valoració justa dels ajuts a rebre per part de l'Ajuntament de Benicarló.

Documentació que cal presentar per inscriure's

Article 47. Les entitats que vulguen inscriure's en aquest Registre hauran de presentar:

 1. Instància dirigida a l'Alcaldia, on sol·liciten la inscripció.

 2. Còpia dels estatuts o normes de funcionament vigents.

 3. Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions o similar.

 4. Acta o certificació d'acord amb la normativa de l'última assemblea general de socis o d'un òrgan equivalent, on siga elegida la junta vigent en el dia de la inscripció, amb la direcció i el telèfon dels membres de la junta i de la seu social.

 5. Codi d'identificació fiscal.

 6. Certificació del nombre de socis/es inscrits/es en el moment de la sol·licitud

 7. Programa o memòria anual de les activitats

 8. Pressupost anual de l'entitat.

Tipus d'entitats que poden inscriure's

Article 48. Poden optar a ser inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes totes les associacions sense ànim de lucre i legalment constituïdes que tinguen com a objectius la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials de la ciutadania del municipi, que l'àmbit d'actuació comprenga en tot cas el terme municipal o part d'aquest i tinguen la seu social a Benicarló. Per a poder accedir als recursos municipals caldrà que les associacions s'hagen inscrit formalment en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes.

Resolució de la inscripció

Article 49. En el termini de 30 dies des de la sol·licitud d'inscripció, llevat que aquesta s'hagués hagut d'interrompre per la necessitat d'esmenar deficiències en la documentació, l'Alcaldia decretarà la inscripció de l'entitat en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC) i se li notificarà aquesta resolució, amb el número d'inscripció assignat. A partir d'aquest moment es considerarà d'alta a tots els efectes.

Modificació de dades

Article 50. Les associacions inscrites estan obligades a notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació de les dades incloses en la documentació que haja servit de base per a la inscripció, dins del mes següent al de la data en què la dita modificació s'haja produït.

Vigència de la inscripció

Article 51. Als efectes de prorrogar la vigència de la inscripció, totes les entitats inscrites en el RMEC hauran de presentar anualment a l'Ajuntament, abans de l'últim dia del mes de febrer, una memòria de les activitats i dels actes realitzats en el transcurs de l'any anterior, el nombre d'associats a dia 31 de desembre, i qualsevol modificació que s'haja pogut produir per motiu de la celebració de la seua assemblea general anual de socis o per altres motius previstos en els estatuts, amb la finalitat que aquest Registre puga ser actualitzat anualment. La falta d'aquesta documentació podrà determinar la no continuïtat de la inscripció en el RMEC, prèvia audiència a la persona interessada.

Transmissió de les dades del Registre als òrgans municipals

Article 52. Les dades de l'esmentat Registre hauran de ser enviades a la totalitat dels òrgans municipals, fins i tot als territorialitzats, per a canalitzar o estructurar la participació del veïnat, en la seua condició d'usuaris dels serveis públics municipals. Aquest tràmit es farà una vegada per trimestre i sempre que un òrgan dels abans esmentats ho sol·licite per escrit al departament responsable del Registre.

Publicitat de les dades

Article 53. El Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes serà únic, dependrà de la Secretaria General de la corporació o departament delegat i les seues dades generals seran públiques, amb les restriccions que en tot moment preveja la normativa vigent.

Anualment s'elaborarà i actualitzarà un fitxer d'entitats ciutadanes que inclourà, a més de les dades generals individualitzades que hagen declarat les entitats en el moment de la seua inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes o de la seua renovació, les subvencions municipals que hagen rebut i que hagen fet possible la realització de les activitats. Aquest fitxer es remetrà a totes les associacions del Registre que ho sol·liciten.

Certificació de dades en el Registre

Article 54. Les certificacions expedides sobre les dades registrals seran documents únics per a acreditar la condició de la inscripció i la naturalesa de l'associació o entitat en qüestió.

CAPÍTOL II.- LA DECLARACIÓ D'INTERÉS PÚBLIC MUNICIPAL

Tipus d'entitats que poden sol·licitar aquesta declaració

Article 55. Les entitats ciutadanes que hagen estat al menys tres anys consecutius inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes, tinguen com a objectiu social la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïnat i realitzen les seues activitats en relació amb algun dels àmbits d'actuació municipal, podran ser declarades Entitats d'Interés Públic i Municipal. Per a aquests casos, l'Ajuntament inclourà en el seu pressupost una partida per a contribuir a sostenir les seues despeses d'infraestructura i generals, d'acord amb el que preveu la legislació.

No podran acollir-se a aquesta declaració aquelles associacions que hagen incomplit qualsevol dels requisits establerts en aquest Reglament en tot allò que es refereix a la vigència de la inscripció.

Documentació que cal que presenten les associacions demandants

Article 56. Les entitats que vulguen obtenir la declaració d'Entitats d'Interés Públic i Municipal hauran de presentar:

 1. Instància dirigida a l'Alcaldia, on sol·liciten la inscripció.

 2. Còpia de l'acta de l'assemblea on es va acordar la sol·licitud d'Interés Públic i Municipal.

 3. La memòria d'activitats, els convenis, concerts o actuacions similars de col·laboració amb l'Ajuntament que s'hagen establert durant els tres últims anys.

 4. La justificació d'haver complit els requisits que estableix l'article 44 d'aquest Reglament.

 5. Justificar la representativitat de l'entitat en el seu àmbit d'actuació.

Vigència del reconeixement municipal

Article 57. Una vegada acordat per decret d'alcaldia la condició d'Interés Públic i Municipal, quedarà inscrit l'esmentat reconeixement en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes. Aquesta condició es perdrà quan deixe de complir-se qualsevol dels requisits exigits per a romandre inscrita en aquest Registre, prèvia audiència a la persona interessada. Si posteriorment es pretén adquirir de nou aquesta condició, l'entitat interessada haurà d'iniciar el procés des del principi.

A efectes dels avantatges o de les excepcions fiscals contemplades en les ordenances corresponents, el Registre General i la Regidoria de Participació Ciutadana realitzaran un fitxer o relació especifica de les entitats i associacions de les característiques següents:

a) Ser declarades oficialment entitats sense afany de lucre o d'interès públic.

b) Tenir com a objectius fonamentals la solidaritat, la cooperació i el treball per a la consecució de la cohesió social, bé en l'àmbit de Benicarló, bé en àmbits específics o globals.

CAPÍTOL III.- LA VOLUNTAT MUNICIPAL DE FOMENTAR I DONAR SUPORT A L'ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT

Article 58. L'associacionisme és l'expressió col·lectiva del compromís de la ciutadania amb la seua ciutat i el voluntariat una de les seues expressions més compromeses i transformadores.

Per aconseguir que les associacions ciutadanes puguen desenvolupar les seues activitats amb plenes garanties l'Ajuntament col·laborarà en:

 1. Els programes de formació i capacitació en la gestió, en la dinamització i en l'impuls del moviment associatiu.

 2. Un servei d'assessorament, a diferents nivells de participació i gestió, inclosa la gestió compartida de les instal·lacions i serveis municipals.

 3. L'aportació de recursos per promoure la realització de les seues activitats.

CAPÍTOL IV.- LA PARTICIPACIÓ DE LES ASSOCIACIONS EN ELS ÒRGANS MUNICIPALS

Article 59. La participació de les associacions en els plens i altres òrgans municipals es regula en els apartats pertinents. És una expressió clara de la voluntat política de l'Ajuntament de Benicarló de crear condicions favorables perquè l'exercici dels drets de la ciutadania, organitzats en associacions locals i el dret a participar en la multiplicitat d'assumptes relacionats amb la seua ciutat siga un fet.

TÍTOL IV. ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Característiques dels òrgans de participació ciutadana

Tots els òrgans de participació ciutadana tindran un caràcter consultiu, emetran informe preceptiu, si escau, i formularan propostes i suggeriments.

CAPÍTOL I.- EL CONSELL DE LA CIUTAT

Article 60. El Consell de Ciutat és el màxim òrgan consultiu i de participació de L'Ajuntament de Benicarló en el qual els representants de la ciutadania i els representants de l'Ajuntament debaten els afers principals de la ciutat. És de naturalesa consultiva i té com a fi l'emissió d'informes, consells, suggeriments, propostes, encàrrecs d'estudi, etc., adreçats al govern municipal a través de la seua Presidència. Presideix el Consell de la Ciutat, l'Alcaldia de Benicarló. La seva vicepresidència correspon a la Regidoria de Participació Ciutadana. Formaran el Consell de la Ciutat:

 1. Un/a representat per cada grup municipal de la ciutat de Benicarló.

 2. Dos representants dels consells territorials constituïts, elegits pels seus plenaris.

 3. Dos membres per cadascun dels consells temàtics constituïts, elegits pels seus plenaris.

 4. Dos representant del món educatiu.

 5. Un/a representant del món tècnic

 6. Un/a representant del món jurídic.

 7. Dos representants de les cases regionals (comunitats de l'exterior) de Benicarló.

 8. Un/a representant per cada confessió religiosa d'entre les rellevants de la ciutat.

 9. Un representant dels sindicats representatius de la ciutat.

 10. La Presidència podrà designar, prèvia aprovació del plenari, persones a títol individual que, per causa de la seua rellevància social, cultural, etc., estime que hagen de pertànyer al Consell de la Ciutat. Aquestes persones tindran dret a veu i a vot si hi són permanents.

 11. Els regidors o regidores municipals poden assistir en qualitat d'observadors amb veu i sense vot.

El Consell de la Ciutat estarà assistit per la Secretaria de l'Ajuntament o per la persona en qui delegue.

Metodologia

El Consell de la Ciutat treballarà en plenari durant tota la sessió.

Un cop constituït el Consell de la Ciutat, aquest escollirà dos moderadors/es, un titular i l'altre amb funció d'auxiliar.

Els/les moderadors/es s'escolliran entre tots els membres del Consell de la Ciutat. El/la moderador/a tindrà dret a vot, però no a veu en el procés de votació de les propostes.

Article 61. RenovacióA fi d'assegurar una rotació adequada dels membres del Consell de la Ciutat, les persones corresponents als apartats b/c/d/e/f/g/h/, de l'article anterior han de ser renovades cada dos anys, i la resta a l'inici de cada legislatura. Article 62. El Consell de la Ciutat actuarà en sessions plenàries, però podrà crear comissions tècniques de treball si el Plenari ho estima oportú. Els acords seran presos per consens. Si no fóra possible, es prendran per majoria dels membres assistents, tant en el Plenari com en les comissions. Els acords de les comissions hauran d'obtenir el consens o l'aprovació del Plenari per a ser vàlides. De cada sessió s'alçarà un acta per part de la Secretaria que serà designada per la Presidència en la figura d'un/a funcionari/ària municipal. L'esborrany de l'acta de la darrera sessió serà tramesa als membres del Consell juntament amb cada convocatòria de la sessió següent i aquesta contindrà l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora en què esdevindrà

Correspondrà a la Secretaria del Consell la custòdia de les actes i documents generats per a aquestos fins al final del període de vigència. Cada membre del Consell tindrà un vot, inclosa la Presidència i la Vicepresidència. La Secretaria del Consell, que no tindrà vot ni veu, serà exercida per un/a funcionari/ària municipal. Correspon a l'Alcaldia engegar el procés constitutiu del Consell de la Ciutat, que ho podrà delegar en la Regidoria de Participació Ciutadana. La vigència dels períodes del Consell de la Ciutat, així com la dels seus membres, es correspondrà amb els de la legislatura municipal, de forma que expirarà amb la convocatòria de noves eleccions locals.

Reglament del Consell de la Ciutat:

Si la Presidència o el Plenari entenen que cal dotar al Consell d'un reglament que articule les normes bàsiques de funcionament, encetaran el procés d'elaboració i el sotmetran a consideració del Plenari constituït. Article 63. Règim de funcionament 1.- El Consell de la Ciutat s'ha de reunir de manera ordinària cada sis mesos i en cap cas amb una freqüència major a un any, i de manera extraordinària cada cop que siga convocat per la Presidència, per iniciativa pròpia o a petició del 30% dels seus membres.

2.- Per acord del Consell de la Ciutat es podran crear comissions de treball, presidides per l'Alcaldia o la regidoria en qui delegue, de caràcter permanent o puntual que dependran jeràrquicament del primer. Cap d'aquestes comissions de treball de caràcter permanent podrà coincidir en les seues funcions amb les dels consells sectorial que ja estigueren formades a l'Ajuntament de Benicarló en aquell moment. Article 64. Atribucions El Consell de la Ciutat desenvolupa amb caràcter general les atribucions previstes en la Carta Municipal i de manera específica:

 1. Emetre informe quan li siga sol·licitat per l'Alcaldia, pel Ple municipal o per algun consell.

 2. Impulsar iniciatives per a l'aprovació de disposicions municipals de caràcter general.

 3. Assessorar l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i la gestió municipal, i generar consens ciutadà sobre aquestos temes.

 4. Conèixer i debatre, d'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic Municipal, el programa d'actuació i reglaments generals de l'Ajuntament.

 5. Conèixer i debatre els grans projectes de l'Ajuntament.

 6. Conèixer els pressupostos municipals i els resultats dels indicadors de la gestió municipal.

 7. Donar suport als consells sectorials de la ciutat i conèixer les conclusions, les iniciatives i les deliberacions.

 8. Fer propostes de punts per a l'ordre del dia del Ple municipal, els quals se sotmetran en la seva tramitació al procediment d'adopció d'acords previst en el ROF municipal.

 9. Ser consultat a instàncies de l'Alcaldia o dels membres del Ple municipal.

 10. Proposar iniciatives ciutadanes, sol·licitar la convocatòria d'audiències públiques, proposar l'impuls de processos participatius, consultes ciutadanes i referèndums.

 11. Prioritzar les propostes sorgides des dels consells i seleccionar-les. Una vegada seleccionades, les propostes es traslladaran a l'equip de govern de la ciutat per a la seua tramitació al Ple municipal.

CAPÍTOL II.- ELS CONSELLS SECTORIALS

Article 65. Normes generals de funcionament:

Els consells sectorials són elements clau de la participació ciutadana en els assumptes públics. Per tot açò, les diferents àrees municipals hauran d'impulsar i coordinar el seu treball.

Per aquestes raons, tots els consells sectorials estaran subjectes a aquestes normes de funcionament:

 1. Es reuniran com a mínim trimestralment i sempre que ho sol·licite al menys un terç de les associacions representades mitjançant un ordre del dia tancat i en sessió extraordinària.

 2. Es publicarà la data de la sessió del consell amb la finalitat que la ciutadania puga presentar sol·licituds i propostes.

 3. Es remetrà acta de totes les sessions als membres dels consells.

 4. L'acta serà publicada i estarà a disposició de les persones interessades que ho requerisquen per un termini no inferior a quinze dies des de la finalització de la sessió

 5. Les actes estaran a disposició de tota la ciutadania a la pàgina web municipal. Els acords es faran públics a través del tauler oficial.

 6. A tots els consells sectorials se'ls presentarà el pla d'actuació municipal de la legislatura del sector que pertoque a cadascun.

 7. Prèviament les associacions disposaran amb temps (15 dies) l'esmentada documentació. Tot açò per facilitar la seua participació als debats. L'esmentat pla serà sotmès a votació amb l'objectiu que siga valorat pels membres de cada consell.

 8. Cada consell sectorial ha d'elaborar el seu propi reglament de funcionament intern, que ha de ser aprovat pel Ple municipal.

 9. A fi de garantir el funcionament democràtic, la representativitat i la participació, es realitzaran eleccions en tots els consells, tret que en el seu reglament intern s'especifique que el consell estiga obert a totes les associacions que hi vulguen formar part o estiga compost per un nombre representatiu d'aquestes.

 10. S'elaborarà un cens de totes les associacions de l'àmbit d'actuació del consell dins del Registre d'Entitats Ciutadanes de Benicarló, que esdevindrà el cos electoral.

 11. A iniciativa de la Comissió de Govern, s'aprovarà una normativa reguladora del procés electoral amb els terminis i les garanties corresponents.

Definició

Cadascun dels sectors o àrees de l'activitat municipal podran crear consells sectorials. La seua finalitat serà la participació en la gestió mitjançant l'assessorament i consulta als diferents òrgans de l'Ajuntament en els temes de la seua competència.

Finalitat

Els consells sectorials tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en els que l'Ajuntament té competència, fent d'aquesta manera possible una major corresponsabilització de la ciutadania en els assumptes públics del municipi.

Article 66. TipologiaTal i com queda establert en els articles corresponents d'aquest Reglament, els consells per la participació ciutadana tenen les següents tipologies:

 1. Consell Territorial.

 2. Consells temàtics.

 3. Consell Econòmic i Social.

Article 67. EL CONSELL TERRITORIALCorrespon a l'Alcaldia o a la Junta de Govern la creació del Consell Territorial.El Consell Territorial és de caràcter consultiu. Podrà emetre resolucions i aprovar propostes i suggeriments relatius a la gestió dels serveis municipals (urbanístics, de salut pública, dels serveis que presta l'Ajuntament, etc.) corresponents al barri o zona. Aquestos informes, propostes, suggeriments, etc., si són de prou abast o si així ho determina el Plenari del Consell Territorial, hauran de ser considerats pel govern de la ciutat en el marc de la seua Junta de Govern Local, o en el de les comissions informatives corresponents.

Finalitat

Tenen la finalitat de promoure, canalitzar i proposar una reflexió conjunta de les entitats i ciutadania referent als diferents temes que afecten la vida del seu barri o territori, fent així possible una major corresponsabilització de la ciutadania en els assumptes públics del municipi.

Constitució del Consell: L'Ajuntament aprovarà en sessió plenària la creació del Consell Territorial per al Foment de la Participació Ciutadana.

Els representants d'associacions es renovaran cada dos anys. Els representants municipal seran renovats coincidint amb els canvis de corporació.

Funcions

En terme general, les funcions bàsiques del Consell Territorial són dos: d'una banda, potenciar el diàleg entre la ciutadania sobre els diferents assumptes de la vida del territori i, d'altra, conscienciar-la de la problemàtica dels seu barri i del seu municipi.

Seran competència del Consell Territorial:

 1. Fomentar la participació directa i descentralitzada de la ciutadania, col·lectius i entitats en l'activitat de l'Ajuntament, establint a l'efecte els mecanismes necessaris d'informació, impuls i seguiment de les activitats.

 2. Recollir propostes ciutadanes relatives al funcionament dels serveis municipals del territori plantejant propostes per al seu millor funcionament.

 3. Informar la Comissió d'Urbanisme del funcionament dels serveis municipals del territori, plantejant propostes per a un millor funcionament.

 4. Presentar a la Comissió d'Urbanisme anualment un estat de necessitats del territori, amb la indicació i selecció de les prioritats que cal tenir en compte en el pressupost municipal.

 5. Proposar a la Comissió d'Urbanisme la inclusió en el seu ordre del dia dels assumptes que es considere convenient.

 6. Analitzar els elements del pressupost municipal que afecten el territori que es tracte.

 7. Facilitar la major informació possible i publicitat sobre les activitats i acords que afecten el territori.

 8. Col·laborar amb la Comissió d'Urbanisme en la cerca de solucions als problemes del territori i ajudar en l'aplicació de polítiques que previnguen situacions de risc i conflictes socials i situacions d'inseguretat i marginació.

 9. Promoure i fomentar l'associacionisme i la col·laboració individual i entre organitzacions, potenciant la coordinació entre les diferents institucions o entitats que actuen al territori ja siguen públiques o privades.

 10. Recollir informació, prèvia petició, dels temes d'interés per al Consell.

 11. Acordar la finalitat del 10% del pressupost previst per a inversions en vies públiques del municipi. La decisió s'incorporarà al document pressupostari abans de la seua aprovació definitiva. Aquest 10% serà preceptiu executar-lo dins de l'exercici pressupostat.

 12. El Consell Territorial estarà sempre informat de com es van executant les esmentades inversions.

 13. Es redactarà una proposta en comú entre totes les peticions per determinar prioritats i destinació definitiva d'aquest 10% del pressupost previst per invertir en vies públiques del casc urbà i en la zona rural del municipi.

 14. El Consell Sectorial elaborarà una memòria anual sobre els assumptes de major rellevància tractats a l'àmbit del propi Consell.

La composició del seu Plenari

Estarà subjecte al seu reglament específic i seguirà les pautes genèriques següents:

 1. Un/a representant per cada entitat que agrupe la gent jove, elegit/da per les assemblees o les juntes de les entitats que els agrupen.

 2. Un/a representant per cada entitat que agrupe les persones grans, elegit/da per les assemblees o les juntes corresponents.

 3. Un/a representant de cada entitat de dones, elegit/da per les assemblees o les juntes corresponents.

 4. Un/a representant de cada entitat de persones amb discapacitats físiques o sensorials, elegit/da per les assemblees o juntes corresponents.

 5. Un/a representant per cada consell escolar de centre, elegit/da per les assemblees o les juntes corresponents.

 6. Un/a representat per cada entitat cultural i/o de lleure, elegit/da per les assemblees o juntes corresponents.

 7. Un/a representat per cada entitat esportiva, elegit/da per les seves assemblees o juntes corresponents.

 8. Tres representants del comerç i dels serveis, elegit/da per les associacions corresponents o bé per consens del sector.

 9. Un representant del Servei Públic de Salut en representació de l'autoritat sanitària local o territorial.

Per aprovació del plenari corresponent, podran incorporar-se al Consell aquelles persones de rellevància en l'àmbit territorial del Consell que hagen estat proposades per algun dels seus membres. Presidirà els consells territorials l'Alcaldia, que podrà delegar en la Regidoria. Tindrà la Vicepresidència la Regidoria de Participació Ciutadana. Tant la Presidència com la Vicepresidència tindran dret a veu, però no hi exerciran el vot. Correspon a la Regidoria de Participació Ciutadana la coordinació de les tasques del Consell Territorial, així com les convocatòries i la Presidència de les sessions de seguiment, avaluació i assessorament.

Normes generals de funcionament

El Consell Territorial serà un element clau de la participació ciutadana en els assumptes públics. Les diferents àrees municipals hauran d'impulsar i coordinar el seu treball.

Per aquestes raons, el Consell Territorial complirà les següents normes generals de funcionament:

 1. Es reunirà com a mínim una vegada al trimestre.

 2. Publicarà la data de la reunió del Consell amb la finalitat que la ciutadania puga presentar sol·licituds i propostes.

 3. Remetran l'acta de totes les reunions als membres del Consell. Les actes seran públiques a través dels mitjans de comunicació municipals i estaran a disposició dels interessats que ho sol·liciten. Les actes del Consell Territorial es remetran en el termini màxim de 15 dies.

Constituït el Consell Territorial, es crearà un reglament intern que regule el seu funcionament. Aquest reglament haurà de ser ratificat pel Ple municipal, a proposta del govern local, prèvia aprovació per la Junta de Govern Local.

El Consell Territorial podrà realitzar reunions conjuntes de caràcter informatiu i tractarà aquells assumptes que per la seua transcendència afecten diferents àmbits territorial o tot el municipi. Igualment s'impulsaran mecanismes de coordinació entre el Consell Territorial i els consells sectorials.

Els acords es prendran bàsicament per consens. Quan aquest no siga possible, serà la majoria absoluta dels seus assistents amb dret a vot qui determinarà l'aprovació o no dels acords, tant en el Plenari com en les comissions. Allò que les comissions aproven, haurà de ser ratificat per la Junta de Govern Local per a tindre plena validesa.

El Plenari elegirà un/a secretari/ària d'entre els seus membres, que alçarà acta dels acord adoptats en cada cessió i del resum de les intervencions que expressament s'hagen demanat de figurar en aquesta. El secretari/ària custodiarà les actes fins al final del període, que seran trameses a la Regidoria de Participació Ciutadana per a la seua custòdia.

Article 68. ELS CONSELLS TEMÀTICS

Es podran constituir a proposta de l'Alcaldia o d'un 10% de les entitats inscrites en el Registre Municipal d'Entitats de similar caràcter temàtic. Aquests consells han de representar la diversitat dels col·lectius humans, segments de població o agrupacions de caràcter sectorial definits en la seua pròpia nomenclatura. Han de fornir-se, per tant, de representacions legítimes de persones que pertanyen a entitats que agrupen aquestos sectors d'interessos o segments de població i que treballen en relació amb tota la ciutat i no solament en l'àmbit d'acció d'un barri o zona.

Els consells temàtics són òrgans de participació de les associacions i entitats representatives dels interessos ciutadans concrets en funció dels seus objectius: culturals, d'edat, de genere, d'intervenció en la col·lectivitat, etc.

A títol d'exemple i sense cap voluntat d'exclusió, es citen les següents àrees d'activitat a expenses de constitució dels consells temàtics: joventut, medi ambient, persones majors, persones amb discapacitats, cultura, infants i adolescents, esports, educació, etc...El període de vigència dels consells temàtics serà de 3 anys.

Correspon a les regidories respectives el reglamentar i decidir l'àmbit dels processos constituents d'aquests consells, documents que hauran de ser aprovats per la comissió informativa corresponent i, si s'escau, pel Ple de la corporació. En tot cas, els consells es regiran per Plenari i disposaran d'un/a secretari/ària. Hi haurà la possibilitat de constituir comissions de treball d'una periodicitat estable de reunions.

Els consells temàtics són de caràcter consultiu. Podran emetre resolucions, propostes, suggeriments i informes pel que fa a projectes municipals que relacionats amb el seu àmbit, que hauran de ser tinguts en consideració pel govern de la ciutat, a través de la comissió informativa corresponent o, si és el cas, de la Junta de Govern Local. Presidirà cadascun d'aquests consells l'Alcaldia, que podrà delegar en la regidoria a qui corresponguen les competències respectives. El Plenari dels Infants i Adolescència serà presidit, segons el reu reglament, per un membre del Plenari, elegit/da entre els seus membres.

Tindrà la Vicepresidència un membre del Plenari, escollit/da entre els seua components. Article 69. EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL

El Consell Econòmic i Social és un òrgan de participació de les entitats i organismes de la ciutat vinculats a l'activitat econòmica i laboral i a la programació d'estratègies de formació i ocupació de la ciutadania.

És facultat del Ple, a proposta de l'Alcaldia, determinar el procés de constitució del (CES), així com de l'àmbit, les finalitats i els procediments d'actuació d'aquest. La seua finalitat és permetre a les entitats socials del món laboral i de l'economia de la ciutat la seua participació en les matèries que els corresponguen.

En el marc del debat econòmic i social i de les prestacions de serveis de l'Ajuntament a la ciutadania, l'Alcaldia té la potestat d'impulsar amb els sindicats amb presència majoritària dins de la ciutat noves propostes per assolir pactes socials per a la ciutadania.

La presidència del CES correspon a l'Alcaldia de la ciutat, que també té la responsabilitat d'engegar els processos de constitució: elaboració dels seus objectius, la composició del Plenari i la proposta de reglamentació.

CAPÍTOL III.-TALLERS DE PROJECTES

Els tallers de projectes són una experiència que crea l'Ajuntament de Benicarló per a la participació ciutadana en el disseny de l'obra pública de competència municipal i de prou rellevància per a un barri o zona o bé per a tota la ciutat. Són estructures participatives que tindran encomanada l'expressió, la consulta i la recollida de projectes ciutadans en relació als projectes d'obra rellevants que s'hagen d'executar. Hi participaran els responsables polítics corresponents, els serveis tècnics municipals encarregats de l'obra, els/les representants de l'empresa o empreses adjudicatàries, una representació de membres del Consell Territorial. Serà designat/da un/a representant de cada grup polític municipal.

Es podrà formar un taller de projectes específic per a cadascuna de les obres rellevants. Aquestos quedaran dissolts un cop executada l'obra per a la qual van ser creats.

La finalitat d'aquestos tallers de projectes seran l'estudi previ i l'emissió preceptiva d'informe sobre els projectes d'obra pública municipal relatius a:

 1. Construcció d'equipaments municipals de rellevància i que donen servei a tota la ciutat o a un barri sencer.

 2. Disseny de nous espais lliures: parcs, places, jardins, la rellevància dels quals siga per a tota la ciutat o per a tot un barri.

 3. Remodelació de vials quan aquestos impliquen modificacions substancials de les condicions de viabilitat urbana (trànsit rodat, voreres, aparcaments, etc.) o de gaudiment de l'espai, sempre que afecten àmplies zones urbanes, zones d'especial rellevància o la ciutat sencera des del punt de vista de l'interés de l'actuació proposada.

 4. Renovació de condicions de serveis públics suburbans (clavegueram, xarxes telemàtiques, etc.) quan impliquen modificació substancial de l'espai urbà útil per la viabilitat i el gaudiment i sempre que afecten zones urbanes àmplies o d'interés global de la ciutat.

Serà facultat de la Comissió Informativa i finalment del Ple municipal l'acceptació de les observacions i suggeriments fets pels membres del taller de projectes corresponent, en el tràmit de l'avantprojecte de l'obra pública municipal.

Les sessions dels tallers es realitzaran en un espai municipal adient i accessible.

ANNEX I

Article 1. L'Ajuntament elaborarà de conformitat am la llei vigent (38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions) el seu pla estratègic en matèria de convenis, subvencions i ajuts econòmics a entitats de la ciutat. D'acord amb aquest pla, el govern municipal publicarà anualment les convocatòries dels ajuts i subvencions adreçades a les entitats i associacions per al sosteniment de les seues activitats. La publicació d'aquestes convocatòries no excedirà el termini de dos mesos posteriors a l'aprovació definitiva del pressupost anual.

Article 2. El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant convocatòria pública efectuada per l'Ajuntament, que serà publicada reglamentàriament.

La convocatòria dels ajuts i subvencions inclouran les condicions de tramitació de les sol·licituds per part de les entitats i associacions.

Article 3. Els perceptors de la subvenció tindran dret a demanar i obtenir el suport i la col·laboració de l'Ajuntament en la realització de les activitats o projectes subvencionats (permisos, autoritzacions, etc.)

Els perceptors estan obligats per part seua a :

 1. Acceptar la subvenció. Si això no fóra possible, hi hauran de renunciar expressament i motivada, en el termini de 15 dies comptadors a partir del dia de la notificació de la concessió de la subvenció.

 2. Realitzar l'activitat per a la qual s'obté la subvenció, tot ajustant-se als termes del projecte que n'és objecte.

 3. Acreditar davant l'Ajuntament la realització de l'activitat i complir amb els requisits i condicions que hagen determinat la concessió de l'ajut.

 4. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que pogués efectuar l'Ajuntament, així com facilitar les dades que es demanen per part d'aquest.

 5. Donar compte a l'Ajuntament de les modificacions que puguen sorgir en la realització del projecte, justificant-les adequadament.

 6. Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció d'ajuts o subvencions per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions, entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.

 7. Justificar adequadament la despesa objecte de la subvenció, en els terminis que estableix la pròpia convocatòria publica dels ajuts o subvencions.

 8. Acreditar, amb anterioritat al dictamen de la proposta de resolució de la concessió, que l'entitat es troba al corrent de les seues obligacions tributaries i amb les de la Seguretat Social, d'acord amb allò que determinen les bases d'execució del pressupost municipal.

 9. Disposar dels llibres comptables i altres documents degudament acreditats que siguen exigits per les bases reguladores de la convocatòria de la subvenció. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, fins que puguen ser objecte de les auditories de comprovació i control.

 10. Donar l'adequada publicitat, si escau, del caràcter públic del finançament de programes, activitats, llicències, etc. que siguen objecte de subvenció municipal.

 11. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits i d'acord amb el procediment que estableix la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

Article 4. L'Ajuntament resoldrà les sol·licituds d'acord amb els recursos disponibles i d'acord amb les bases de la convocatòria, en un termini no superior als dos mesos posteriors a la finalització del període de la seua tramitació.

Article 5. Per al desenvolupament de programes d'interés ciutadà general, l'Ajuntament podrà establir convenis amb les entitats ciutadanes que representen l'interés col·lectiu i que acrediten suficient representativitat general en la defensa dels interessos de la ciutat.

Mitjançant aquestos convenis les entitats s'obligaran al desenvolupament de les activitats previstes en les seues clàusules. Per la seua part, l'Ajuntament afavorirà l'obtenció dels mitjans i recursos necessaris per dur a terme les activitats objecte de conveni.

ANNEX II

RELACIÓ DE CONSELLS SECTORIALS EXISTENTS EN EL MUNICIPI EN EL MOMENT D'APROVACIÓ DEL REGLAMENT.

CONSELL AGRARI

CONSELL DE TURISME

CONSELL DE BENESTAR SOCIAL

CONSELL DE CULTURA

CONSELL DE L'UP

CONSELL D'ESPORTS

RELACIÓ ENTRE ELS CONSELLS TEMÀTICS I CONSELLS SECTORIALS A la ciutat de Benicarló funcionen sis consells sectorials: el Consell Agrari, el Consell de Turisme, el Consell de Benestar Social, el Consell de Cultura, el Consell de l'UP i el Consell d'Esports.

Aquestos consells sectorials tenen la possibilitat de formular esmenes als informes que els consells temàtics han elaborat. La Regidoria de Participació Ciutadana, tindrà la funció d'interrelacionar els consells temàtics i sectorials establint els mecanismes de relació oportuns.

DISPOSICIÓN FINAL

Aquest Reglament entrarà en vigor, quan estiga aprovat definitivament per l'Ajuntament i publicat el seu text íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província. Una vegada haja transcorregut el termini de quinze dies previst al article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.”

L'alcalde

J. Enric Escuder Arín

Benicarló, 10 de abril de 2006

Regidoria de Paticipació Ciutadana - Carrer de Ferreres Bretó, 10 - 12580 Benicarló (Castelló)

Tel. 964 47 00 50 - ext. 267- Fax 964 47 59 08 - marisa@ajuntamentdebenicarlo.org - http://www.ajuntamentdebenicarlo.org