Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
MUCBE

Bases del XX Concurs de Fotografia Ciutat de Benicarló

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló convoca el XX CONCURS DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE BENICARLÓ, d'acord a les següents BASES:

1a.-PARTICIPANTS. Totes aquelles persones aficionades o professionals de la fotografia que ho desitgen.

No podrà optar a ningun dels premis qui haja obtingut el primer premi en l'edició de l'any anterior.

2a.-TEMA I PROCEDIMENT. La temàtica d'aquesta edició del concurs serà: GASTRONOMIA I PRODUCTES DE BENICARLÓ

Cada participant podrà presentar un màxim de tres fotografies, en color o en blanc i negre, amb possibilitat de tractament digital, però no de muntatge.

En cas que les obres siguen premiades es sol·licitarà la remissió d'una còpia en format digital en alta resolució per tal de poder donar difusió de la resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que l'organització pugui editar.

Les obres han de ser originals i inèdites i no premiades en cap altre concurs.

La fotografia serà en suport paper, amb unes dimensions de 30 x 40 cm. L'obra s'ha de presentar sense cap tipus d'emmarcat ni suport.

3a.-PRESENTACIÓ. Al Museu de la Ciutat de Benicarló - Mucbe (Carrer de la Pau, 2 -12580 Benicarló), amb la indicació PER AL XX CONCURS DE FOTOGRAFIA CIUTAT DE BENICARLÓ, dins del següent horari:

Dimarts a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i de 17:00 a 20:00 hores.

Dissabte, de 10:00 a 13:00hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Diumenge, de 10:30 a 13:30 hores.

4a.-IDENTIFICACIÓ. Les obres s'han de presentar amb el sistema de plica. És a dir, amb un sobre gran on s'especificarà el lema en l'exterior, i un sobre menut i tancat dintre on s'especificarà:

El títol de l'obra

El nom i cognoms de l'autor

L'adreça, el telèfon, i el correu electrònic

La fotocòpia del DNI

5a.-DATA DE PRESENTACIÓ. El termini d'admissió de les obres finalitza el 14 d'octubre de 2018, a les 13.30 hores.

6ª.-JURAT. El jurat serà designat per l'Alcaldessa o el regidor delegat de l'Àrea de Cultura i estarà format per tres persones enteses en l'art de la fotografia. El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

7a.-DECISIÓ DEL JURAT. La decisió del Jurat és inapel·lable, i aquest pot declarar desert algun premi si així ho estima oportú.

El Jurat seleccionarà un màxim de 40 fotografies, que seran les que formaran part de l'exposició que tindrà lloc al Mucbe del 26 d'octubre al 25 de novembre de 2018.

La decisió del Jurat es farà pública al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i en la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org), així com també es remetrà a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

8ª.- CRITERIS DE SELECCIÓ. El Jurat tindrà en compte els següents criteris d'avaluació:

1. Il·luminació

2. Composició

3. Dificultat

4. Perfecció tècnica

5. Originalitat

6. Impacte

7. Aplicació dels efectes o retocs

9a.-PREMIS. Els premis seran els següents;

1r Premi: 500,00 EUR i diploma.

2n Premi: 250,00 EUR i diploma

3r Premi: 100,00EUR i diploma

Els premis són indivisibles i no acumulatius.

Vista l'Acta amb el veredicte del Jurat, el regidor delegat de l'Àrea de Cultura tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament dels premis mitjançant Decret.

Els premis estaran subjectes a l'article 75.3.f.) del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques.

10ª.-LLIURAMENT DE PREMIS. La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que tindrà lloc el divendres dia 26 d'0ctubre de 2018 al Museu de la Ciutat de Benicarló, en l'acte d'inauguració de l'exposició de les obres presentades.

Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no assistència suposa la renúncia als premis.

L'exposició romandrà oberta fins el 25 de novembre de 2018.

11a.-GARANTIES I NOTES. Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denuncia que poguera tindre lloc respecte l'autenticitat o dret de les obres.

L'organització tindrà la màxima cura en la conservació, tractament i devolució de les fotografies, però no es farà càrrec de les possibles pèrdues, robatoris o deteriorament que puguen sofrir les mateixes.

Els autors o persones autoritzades han de retirar els treballs no premiats en el termini màxim d'un mes, comptador des de la data de clausura de l'exposició. Transcorregut aquest temps, les obres que no s'hagen retirat, quedaran en propietat de l'Ajuntament, acceptant els participants que tinguen el mateix tractament que les premiades en quant al seu ús per part de l'organització.

12a.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROTECCIÓ DE LA IMATGE. Cada concursant deurà ser autor/propietari dels drets de la fotografia, evitant així reclamacions de tercers sobre les mateixes. L'autor/a de la fotografia és responsable de la inclusió en la mateixa d'altres persones. Es recomana en tot cas contar amb l'autorització dels mateixos abans del seu enviament al concurs.

13a.- REPRODUCCIÓ. Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els participants autoritzen a l'Ajuntament la reproducció de les fotografies, la seua inclusió en exposicions, en la seua pàgina web, en canals socials,... fent constar en tot moment el nom de l'autor/a de la imatge i sense que aquest fet comporte cap pagament a l'autor.

14a.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL. En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants seran emprades sols per ala gestió del certamen.

15a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, facultant al Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos a les mateixes.Creat per david el 27/04/2018
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 23/01/2019 15:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló