Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
MUCBE

Bases XXV Concurs Local de Primavera de Dibuix i Pintura

XXV CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Benicarló convoca el XXV CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA, d'acord a les següents BASES:

1. PARTICIPANTS.

Persones nascudes o empadronades a Benicarló.

No es poden presentar al concurs els guanyadors dels primers premis de l'any anterior.

2. CATEGORIES, TEMA I PROCEDIMENT

S'estableixen dues categories: A) adults i B) menors de 18 anys, amb llibertat de tema i tècnica. Es valorarà preferentment que les obres siguen originals.

En ambdues categories, les mesures de cadascun dels costats de les obres no podran ser inferiors a 40 cm.

En cas que l'obra siga premiada es sol·licitarà la remissió d'una imatge de l'obra en format digital en alta resolució per tal de poder donar difusió de la resolució del jurat, així com per l'edició del material gràfic que l'organització pugui editar.

Les obres no han d'haver estat premiades en cap altre concurs.

3. PRESENTACIÓ DE LES OBRES

Al Museu de la Ciutat de Benicarló (carrer de la Pau, 2 - 12580 Benicarló), amb la indicació PER AL XXV CONCURS LOCAL DE PRIMAVERA DE DIBUIX I PINTURA, dins de l'horari següent:

Dimarts a divendres, de 9:00 a 14:00 hores, i de 17:00 a 20:00 hores.

Dissabte, de 10:00 a 13:00 hores i de 17:00 a 20:00 hores.

Diumenge, de 10:30 a 13:30 hores.

El màxim d'obres a presentar per participant es fixa en dos en total.

Les obres han d'estar emmarcades, com a mínim, amb un llistó de fusta, sempre que el propi llenç no faça de marc. Les obres han de portar instal·lada l'armella.

No seran admeses obres que hagen estat presentades en edicions anteriors.

4. DATA DE PRESENTACIÓ.

El termini per la presentació de les obres serà des de l'endemà de la aprovació d'aquestes bases i fins al 20 de maig de 2018.

5. IDENTIFICACIÓ

Les obres s'han de presentar amb el sistema de plica. És a dir, amb un sobre gran on s'especificarà en l'exterior el lema i la modalitat en la que es participa. Dintre, un sobre menut i tancat on s'especificarà:

El títol de l'obra, tècnica i any.

El nom i cognoms d l'autor.

L'adreça, el telèfon, i el correu electrònic.

La fotocòpia del DNI.

Acreditació de residència en aquesta ciutat.

Currículum artístic.

Les obres presentades no han de contindre la signatura de l'autor o dades que l'identifiquen. En el cas que hi haja alguna dada indicativa, s'ha de cobrir convenientment.

6. JURAT

El jurat serà designat per l'Alcaldessa o regidor delegat de Cultura i estarà format per tres persones enteses en l'art del dibuix i/o de la pintura. El jurat tindrà la capacitat de resoldre qualsevol incidència sobre la interpretació d'aquestes bases.

7. DECISIÓ DEL JURAT

Serà inapel·lable, i es podrà declarar desert algun premi si el jurat així ho estima oportú.

El jurat farà una selecció de 20 a 30 obres d'entre tots els participants. El nombre d'obres variarà en funció de les mesures de les obres seleccionades i la capacitat de la sala d'exposicions, i s'exposaran al Museu de la Ciutat de Benicarló del 31 de maig a l'1 de juliol de 2018.

La decisió del Jurat es farà pública al Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Benicarló i a la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org).

8. CRITERIS

Qualitat expressiva de l'obra

Creativitat

Originalitat

Perfecció tècnica i artística

Composició

Dificultat

9. PREMIS

Els premis seran els següents:

Categoria A) Adults:

1r premi: 600 EUR i diploma

2n premi: 150 EUR i diploma.

3r premi: 60 EUR i diploma.

Categoria B) Menors de 18 anys:

1r premi: 200 EUR i diploma.

2n premi: 100 EUR i diploma.

3r premi: 50 EUR i diploma.

Els premis no podran ser acumulatius ni divisibles dins de la mateixa categoria.

Les obres premiades amb el Primer Premi de les dues categories passaran a ser propietat de l'Ajuntament de Benicarló i formar part del fons pictòric del Museu de la Ciutat de Benicarló.

Vista l'Acta amb el veredicte del Jurat, el regidor delegat de l'Àrea de Cultura tindrà la facultat de resoldre la concessió o atorgament dels premis mitjançant Decret.

Els premis estaran subjectes a l'article 75.3.f.) del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques.

10. TRAMITACIÓ I DIFUSIÓ DEL CONCURS

L'Ajuntament de Benicarló donarà difusió del funcionament del concurs segons les presents bases, a través de la web municipal i entitats del municipi.

El resultat del concurs es justificarà documentalment mitjançant l'acta del resultat, que firmaran les persones integrants del jurat i es traslladarà al Departament d'Intervenció per a la tramitació de l'expedient.

11. LLIURAMENT DE PREMIS

La decisió del jurat es coneixerà en el mateix moment del lliurament dels premis, que tindrà lloc en l'acte d'inauguració de l'exposició de les obres presentades, i serà el dia 31 de maig de 2018, a les 19:00 hores, al Museu de la Ciutat de Benicarló (Mucbe).

Serà necessària la presència dels guanyadors o qualsevol persona en qui deleguen. La no assistència suposarà la renúncia als premis.

12. NOTES.

Els concursants es responsabilitzen totalment de qualsevol reclamació o denuncia que poguera tindre lloc respecte l'autenticitat o drets de les obres.

L'acceptació en la participació en el concurs garanteix que els participants siguen els creadors i propietaris de les obres presentades i que no hagen renunciat a cap dret moral o legal sobre les obres, així como que es responsabilitzen totalment que no existeixen drets a tercers en les obres presentades, sent responsables de tota possible reclamació que poguera haver per drets d'imatge.

Les obres premiades quedaran en propietat de l'Ajuntament. Els autors premiats accepten que la seua obra puga ser exposada i que pugui reproduir-se en qualsevol mitjà d'àmbit mundial, inclosos catàlegs i pàgines d'Internet per a un ús promocional i de difusió de Benicarló, i sense que aquest fet comporte cap pagament a l'autor.

La propietat intel·lectual de les obres premiades serà mantinguda en tot moment per l'autor i sempre que s'utilitze algun dibuix o pintura, haurà de constar el nom de l'autor.

L'organització tindrà la màxima cura en la conservació, tractament i devolució dels dibuixos i pintures, però no es farà càrrec de les possibles pèrdues, robatoris o deteriorament que puguen sofrir les mateixes.

Els autors o persones autoritzades han de retirar els treballs no premiats en el termini màxim d'un mes, comptador des de la data de clausura de l'exposició. Transcorregut aquest temps, les obres que no s'hagen retirat, quedaran en propietat de l'Ajuntament, acceptant els participants que tinguen el mateix tractament que les premiades en quant al seu ús per part de l'organització.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades dels participants tan sols seran utilitzades per a la gestió del certamen i per a enviar-los informació relacionada amb la matèria.

El fet de participar en el concurs implica la total acceptació d'aquestes bases, quedant facultat el Jurat per a la interpretació i resolució dels casos no previstos a les mateixes."Creat per david el 09/04/2018
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 23/01/2019 15:21 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló