Informació d'interés per als usuaris

Programa de termalisme valencià

26/02/2018

La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives convoca un any més el Programa de Termalisme Valencià, un programa que ofereix la possibilitat de gaudir de tractaments termals, als pensionistes que per prescripció facultativa ho necessiten, en establiments balnearis de la Comunitat Valenciana.


Qui pot sol·licitar-ho?


 • Persones de 65 anys o més.

 • Persones de 60 anys o més, pensionistes de la Seguretat Social o de les classes passives.

 • Persones discapacitades majors de 60 anys, que tinguen una minusvalidesa igual o superior al 33 %. En el cas que estes persones discapacitades a què es refereix l'apartat anterior necessiten l'ajuda d'un acompanyant, caldrà que ho justifiquen presentant un certificat de minusvalidesa on conste un grau igual o superior al 65%.

 • Podran ser beneficiaris els cònjuges dels anteriors sempre que siguen majors de 50 anys.

 • També podran participar els/es fills/es discapacitats/des de les persones sol·licitants, amb certificat de minusvalidesa, on conste un grau igual o superior al 33% i siga impossible que queden a la cura d'altres persones i depenguen dels seus pares per al desenvolupament de la vida diària.


Requisits:


 • Estar empadronat en qualssevol dels municipis que integren la Comunitat Valenciana.

 • Requerir els tractaments termals sol·licitats i no tindre contraindicació mèdica per a la recepció d'aquests.

 • Poder valdre's per si mateixos per a les activitats de la vida diària.

 • No patir trastorns mentals o de conducta que puguen alterar la normal convivència dels usuaris en els establiments hotelers i termals, ni cap malaltia infectocontagiosa.

Quan sol·licitar-ho?


Fins al 31 d'octubre de 2018.Com sol·licitar-ho?


Per al model oficial de sol·licitud així com la informació complementària per a la seua tramitació, podran adreçar-se a:Les sol·licituds poden presentar-se :


 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES

AV. DELS GERMANS BOU, 81

12003 Castelló de la Plana

Tel. 012


 • Oficina PROP de Vinaròs