Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
GOVERNACIÓ

Ordenança municipal de l'estacionament d'autocaravanes en espais de domini públic local


ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE L'ESTACIONAMENT D'AUTOCARAVANES EN ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC LOCAL ESPECIALMENT PREPARATS PER AQUEST FI.Exposició de motius.


L'activitat de l'autocaravanisme o turisme itinerant ha experimentat un creixement significatiu en els últims anys, i la regulació normativa sectorial actual no respon adequadament als problemes que planteja esta activitat per a usuaris, administracions públiques i ciutadania en general, en els diversos àmbits materials afectats.


L'Estat espanyol va començar a prendre consciència d'este fenomen l'any 2004, amb l'aprovació del nou Reglament de circulació i estacionament de vehicles de motor, en el que es reconeixia per primera vegada al nostre país l'existència de vehicle autocaravana com a vehicle-habitatge, tal com ocorre en altres països del nostre entorn, sense perjuí que alguns municipis havien regulat de forma desigual esta activitat en les seues ordenances, amb nombrosos problemes interpretatius. Posteriorment va ser emesa per la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior la Instrucció de 28 de gener de 2008, 08/V-74, així com el Manual de Mobilitat en Autocaravana. En la regulació d'esta activitat concorren àmbits competencials i materials diferents, que necessàriament deuen conciliar-se. Així, per exemple, mentre l'Estat té la competència exclusiva sobre trànsit i circulació de vehicles de motor, els municipis tenen potestat reglamentària dins de l'esfera de les seues competències pròpies en matèries tan diverses com a tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat, protecció de la salubritat pública, medi ambient urbà i informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local, competències totes elles que concorren en l'activitat de l'autocaravanisme.


No ha d'ignorar-se que la Instrucció de la Direcció General de Trànsit de 28 de gener de 2008, 08/V-74 assenyala que no pot limitar-se l'estacionament d'autocaravanes pel mer fet de ser-ho (raons subjectives), pel que poden efectuar dins del municipi les maniobres de parada i estacionament en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle. Les prohibicions d'estacionament han de vindre fonamentades en raons objectives com poden ser les dimensions exteriors d'un vehicle o la seua massa màxima autoritzada, però no pel seu criteri de construcció o utilització, ni per raons subjectives com poden ser els possibles comportaments incívics d'alguns usuaris com ara sorolls nocturns, abocament de fem o d'aigües usades a la via pública, monopolització de l'espai públic per mitjà de la col·locació d'estructures i efectes o altres situacions d'abús contra les quals les autoritats locals disposen de ferramentes legals eficaces que han de ser utilitzades de forma no discriminatòria contra tots els infractors, ja siguen usuaris d'autocaravanes o de qualsevol altre tipus de vehicle.


L'estacionament en tot cas haurà de realitzar-se complint amb les normes dels art 91 i 92 del Reglament General de Circulació, sense sobrepassar les marques vials de delimitació de la zona d'estacionament i sense que l'activitat que puga desenrotllar-se en el seu interior transcendisca a l'exterior per mitjà del desplegament d'elements que desborden el perímetre del vehicle com ara parades, tendals, dispositius d'anivellació, suports d'estabilització, etc. Este Ajuntament sent coneixedor d'esta realitat, considera que habilitar una o unes quantes zones en el domini públic viari local perquè l'estacionament d'autocaravanes es realitze amb unes adequades condicions de salubritat i comoditat per als usuaris pot ajudar al desenrotllament econòmic del municipi fent de l'autocaravanisme un recurs turístic font de riquesa.


TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS


Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

1. La present ordenança municipal té com objecte establir un marc regulador que puga poder permetre la distribució racional dels espais públics i de l'estacionament temporal o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuaris de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic.


2. Aquesta ordenança desenvolupa les competències que té atribuïdes l'Ajuntament de Benicarló sobre les diferents matèries que afecten l'activitat de l'autocaravanisme, com ara trànsit i circulació de vehicles sobre les vies urbanes, mobilitat, turisme, medi ambient, salut pública, consum i desenvolupament econòmic, així com la potestat sancionadora, en el marc de les normes europees, estatals i autonòmiques que siguin d'aplicació.


3. Les prescripcions de la present ordenança són d'aplicació en tot el territori que comprèn el terme municipal de Benicarló, sense perjudici de l'establit en l'ordenança específica d'Ordenació del Tràfic i Seguretat Vial de Benicarló


4. L'objecte de la present Ordenança és regular
l'estacionament temporal o itinerant d'autocaravanes en el de domini públic local situat en l'Av. del Papa Luna, denominat Vial 29 de la Pda. Solades, al costat de la Rambla d'Alcalà, especialment preparat per a això en el municipi de Benicarló, amb la finalitat de preservar els recursos i espais naturals del municipi i garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuaris i altres zones que es puguen delimitar per decret d'Alcaldia.


Article 2. Definició

A l'efecte d'aplicació de la present ordenança, es tindran en compte les següents definicions:

 • Autocaravana: vehicle apte per al transport de viatgers i per circular per les vies o terrenys a què es refereix la legislació estatal sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, construït amb propòsit especial, incloent allotjament habitatge i contenint, almenys, l'equip següent: seients i taula, llits o lliteres que puguen ser convertits en seients, cuina i armaris o similars. Aquest equip estarà rígidament fixat al compartiment habitatge, encara que els seients i la taula puguen ser desmuntats fàcilment.

 • Autocaravanista: persona legalment habilitada per conduir i utilitzar l'autocaravana, així com tota persona usuària de la mateixa encara que no estigui habilitada per conduir-la.

 • Estacionament: immobilització de l'autocaravana a la via pública o espai autoritzat, d'acord amb les normes de trànsit i circulació en vigor, independentment de la permanència o no de persones al seu interior, tant en horari diürn com nocturn, i sempre que no supere o amplie el seu perímetre en marxa mitjançant la transformació o desplegament d'elements propis i no ocupe la via amb útils o estris com cadires, taules i similars, se sustenti sobre les seues pròpies rodes o falques, no tinga baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte, i no aboque fluids o residus a la via.

 • Àrea d'autocaravanes: s'entén amb aquesta denominació l'espai de titularitat pública habilitat per a l'estacionament o parada d'autocaravanes, independentment de la permanència o no de persones al seu interior, tant en horari diürn com nocturn, podent obrir les finestres amb l'única finalitat de ventilació, que disposa aigua potable i instal·lacions pel buidatge d'aigües negres i grises. Tanmateix s'entén per espais preparats especialment per a l'estacionament d'autocaravanes les zones del domini públic viari local senyalitzades per a tal fi i en el que totes les places d'estacionament estan reservades per a autocaravanes, sense que puguen estacionar en les mateixes altre tipus de vehicles com ara camions, turismes, furgonetes, caravanes, etc. Els esmentats espais disposen de servicis per al buidatge d'aigües grises i negres i ompliment de depòsits d'aigües netes.


Actualment hi ha un espai preparat per a esta finalitat i amb capacitat per a 7 autocaravanes en l'aparcament a l'Av. del Papa Luna, denominat Vial 29 de la Pda. Solades, al costat de la Rambla d'Alcalà.

Excepcionalment en l'esmentat espai no es permetrà l'estacionament d'autocaravanes si l'Ajuntament necessita ocupar la zona per a l'organització d'esdeveniments de qualsevol classe o si s'ha de desallotjar per qualsevol tipus d'emergència.


Les mides de les autocaravanes per aquest espai no sobrepassaran:

 • 7.50 m. de llargada màxima (inclosos els possibles porta-bicis o remolcs de qualsevol tipus)

 • 2.50 m. d'amplada màxima

 • 3.15 m. d'altura màximaArticle 3. Estacionament d'autocaravanes en els espais preparats

L'estacionament haurà de realitzar-se d'acord amb les normes que s'establixen per a l'estacionament de qualsevol tipus de vehicles en l'ordenança de Tràfic i Seguretat Vial de Benicarló quedant el vehicle dins de les marques vials de delimitació de la zona d'estacionament, no obstaculitzant la circulació ni constituint un risc per a la resta d'usuaris.


Queda expressament prohibit traure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic a l'exterior, estenedors de roba i abocar líquids o residus de qualsevol naturalesa.


Es permet l'obertura de finestres projectables que poden invadir un espai major que el perímetre del vehicle en marxa, amb l'única finalitat de ventilació de l'autocaravana, i elevar el sostre i obrir claraboies. Els ocupants poden romandre en l'interior del vehicle estacionat sempre que l'activitat que exercisquen en el seu interior no transcendisca a l'exterior


Article 4. Règim d'estacionament temporal en el municipi

 1. Es reconeix el dret dels autocaravanistes a estacionar a tot el municipi d'acord amb les normes de trànsit i circulació en vigor, sense perjudici del compliment del que preveu la present ordenança per a les vies urbanes i de la regulació territorial i urbanística.

 2. No obstant el que preveu l'apartat anterior, l'Ajuntament podrà disposar de zones d'estacionament exclusives per a autocaravanes, que només podran ser ocupades per vehicles d'aquestes característiques i dedicats al turisme itinerant.

 3. Sense perjudici del compliment del que estableix l'ordenança de Tràfic i Seguretat Vial de Benicarló, els conductors d'autocaravanes poden efectuar les maniobres de parada i estacionament en les vies urbanes en les mateixes condicions i amb les mateixes limitacions que qualsevol altre vehicle, sempre que el vehicle no obstaculitze la circulació ni siga un risc per a la resta dels usuaris de la via, cuidant especialment la col?locació del vehicle i evitar que pugui posar-se en moviment en absència del conductor.

 4. A efectes merament indicatius i amb caràcter general, es considera que una autocaravana està aparcada o estacionada quan:

a) Només està en contacte amb el terra a través de les rodes, i no estan baixades les potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte manual o mecànic.

b) No ocupa més espai que el de l'autocaravana en marxa, és a dir, no hi ha finestres obertes projectables que poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa, cadires, taules, tendals estesos o altres estris o útils.

c) No es produeix cap emissió de qualsevol tipus de fluid, contaminant o no, excepte les pròpies de la combustió del motor a través del tub d'escapament, llevat de les especificades en l'apartat d), o no es duguin a terme conductes incíviques o insalubres, com el buidatge d'aigües a la via pública.

d) No emet sorolls molestos per al veïnat o altres usuaris de la Zona d'Estacionament, com per exemple, la posada en marxa d'un generador d'electricitat en horari propi de descans segons normes aplicables, municipals autonòmiques o estatals.

e) No és rellevant que estiguen els seus ocupants a l'interior del vehicle sempre que l'activitat que desenvolupe en el seu interior no transcendeixi a l'exterior.

 1. L'estacionament dels vehicles autocaravanes es regeix per les següents normes:

a) Els vehicles hauran d'estacionar-se tots en la mateixa direcció de sortida per facilitar l'evacuació en cas d'emergència.

b) L'estacionament s'efectuarà de forma tal que puga permetre l'execució de les maniobres d'entrada i sortida i la millor utilització de l'espai restant per altres usuaris.

c) El conductor immobilitzarà el vehicle de manera que no puga desplaçar-se espontàniament ni ser mogut per tercers, i respondrà per les infraccions comeses com a conseqüència de la remoció del vehicle causada per una immobilització incorrecta.

d) Si l'estacionament es realitza en un lloc amb un sensible pendent, el seu conductor, haurà de deixar-lo degudament calçat, bé sigui per mitjà de la col?locació de falques, sense que puguin emprar a aquests efectes elements com pedres o altres no destinats de manera expressa a aquesta funció, o bé per suport d'una de les rodes directrius en la vorada de la vorera, inclinant aquelles cap al centre de la calçada en els pendents ascendents, i cap a fora en els pendents descendents. Les falques, una vegada utilitzats, hauran de ser retirats de les vies en reprendre la marxa.


Article 5. Temps màxim d'estacionament

El temps màxim permès d'estacionament de l'autocaravana en l'espai especialment preparat serà de 48 hores continuades durant una mateixa setmana, amb la finalitat d'evitar situacions d'estacionament permanent i per a garantir la deguda rotació d'este tipus de vehicles. Fora d'aquestos espais habilitats, la permanència màxima serà de 24 hores, segons l'Ordenança de Tràfic i Seguretat vial de Benicarló


Article 6. Normes de gestió dels espais preparats per a l'estacionament

a) Els espais especialment preparats per a l'estacionament de caravanes a les zones del domini públic viari local estaran degudament senyalitzats en el seu accés, sense perjuí dels elements mòbils de què puguen disposar per a impedir o controlar l'accés de vehicles i de la informació sobre horaris i tarifes.

b) Dins dels espais preparats la velocitat dels vehicles no podrà superar els 20 km/h. Estos no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs de fuga alterats o altres circumstàncies anòmales i no podran superar els límits de soroll i emissió de gasos determinats en la legislació.

c) Si el vehicle excedix el temps màxim d'estacionament i els autocaravanistes romangueren en l'interior seran comminats per la Policia Local a abandonar el recinte, sense perjuí de la sanció que se'ls poguera imposar. En tot cas, el vehicle podrà ser retirat i traslladat al depòsit municipal prèvia denúncia per la Policia Local. Les despeses de trasllat i permanència en el depòsit hauran de ser abonats pel titular del vehicle d'acord amb el que preveu la corresponent Ordenança Fiscal i l'ordenança de Tràfic i Seguretat Vial de Benicarló.

d) La utilització dels servicis d'evacuació d'aigües grises i negres i la presa d'aigua potable seran utilitzats pels autocaravanistes el temps imprescindible per a això, estant expressament prohibit romandre més temps del necessari o donar-los altres usos diferents dels autoritzats així com estacionar en els seus voltants impedint el seu ús per altres autocaravanistes.

e) Els autocaravanistes hauran d'abstindre's de produir o emetre molèsties per sorolls de qualsevol tipus, especialment els provinents d'aparells de so, ràdio, televisió, generadors de corrent o d'animals domèstics.

f) Els usuaris dels espais preparats hauran d'acatar qualsevol tipus d'indicació que per l'Alcaldia o els agents de la Policia Local s'establisca per a l'atenció i bon manteniment de l'espai públic, els seus equipaments i infraestructures, la convivència ciutadana, així com d'evacuació per raó d'emergència.


Article 7. De l'àrea d'autocaravanes

 1. El règim de parada i estacionament temporal en el municipi de l'article 3 de l'ordenança és aplicable a l'àrea d'autocaravanes, amb l'excepció que està permesa l'obertura de finestres projectables que poden envair un espai més gran que el perímetre del vehicle en marxa.

 2. L'àrea d'autocaravanes podrà ser utilitzada de forma universal per tots aquells viatgers amb autocaravana que circulin pel terme municipal a l'efecte de la seva visita o trànsit ocasional, no podent excedir, en aquesta àrea, el màxim permès de 48 hores contínues durant una mateixa setmana, de tal manera que es garantisca la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments per a aquests vehicles.

 3. En l'àrea d'autocaravanes els usuaris disposen de dos espais diferenciats per a l'evacuació d'aigües grises i aigües negres; també d'un punt d'aigua potable, per a la neteja del tanc del WC i per a omplir el tanc d'aigua potable del vehicle, a més també hi ha un punt de recollida de residus. Cadascun dels serveis esmentats s'ha d'utilitzar exclusivament per a la finalitat expressada, i els usuaris han de mantenir la higiene de l'espai.

 4. Dins de l'àrea d'autocaravanes la velocitat dels vehicles de totes les categories no pot superar els 20 km/h, sense perjudici d'altres regulacions de velocitat específiques en raó de la pròpia configuració i les circumstàncies que seran expressament senyalitzades. En tot cas, els vehicles no podran produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales, i no podran superar els límits de soroll i emissió de gasos determinats, si s'escau, per les ordenances municipals o qualsevol altra legislació aplicable.

 5. Per garantir un òptim ús i aprofitament públic de les instal·lacions de titularitat municipal, tots els usuaris de l'Àrea d'autocaravanes tenen l'obligació de comunicar a la Policia Local, qualsevol incidència tècnica, avaria, desperfecte o manca o ús indegut que es produeixi en la mateixa.

 6. S'estableixen les següents limitacions en l'àrea d'autocaravanes:

a) Queda expressament prohibit treure tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari domèstic a l'exterior.

b) Queda expressament prohibit treure estenedors de roba a l'exterior de l'autocaravana.

c) Queda expressament prohibit abocar deixalles de qualsevol classe i/o naturalesa.

d) Queda expressament prohibit estacionar cap altre tipus de vehicle que no estigui adaptat com a habitatge temporal, com és ara turismes, camions, autobusos, caravanes, llevat que tinguin una autorització expressa o siguin vehicles homologats.

e) Durant l'estacionament les autocaravanes mantindran el motor del vehicle apagat.

Article 8. Deures dels autocaravanistes

Juntament amb el compliment de les altres determinacions contingudes en aquesta Ordenança, s'estableixen els següents deures per als autocaravanistes:

 1. Conduir amb respecte a les normes de trànsit i seguretat viària, facilitant en la mesura possible l'avançament i les maniobres de la resta dels conductors.

 2. Abstenir-se de produir o emetre sorolls molestos de qualsevol tipus, especialment els provinents dels aparells de so, ràdio, televisió, dels generadors de corrents o d'animals domèstics, quan estiguin estacionats a la via pública urbana o en l'àrea d'autocaravanes.

 3. Usar els recipients propis per a la recollida de residus sòlids urbans i els equipaments necessaris per a la recollida d'aigües residuals.

 4. Ocupar l'espai físic per a l'estacionament, dins dels límits estrictament necessaris.

 5. Estacionar assegurant de no causar dificultats funcionals, i sense posar en risc la seguretat del trànsit motoritzat o dels vianants, ni dificultant la vista de monuments o l'accés a edificis públics o privats i establiments comercials.


Article 9. Atribucions de la Policia Local

Correspon als funcionaris de la Policia Local vetlar pel compliment de la present Ordenança així com exercir les tasques inspectores que procedisquen, en el marc de les seues funcions de control del tràfic, vigilància d'espais públics i de policia administrativa quant a les ordenances municipals en l'àmbit de la seua competència.


Article 10. Estacionament d'autocaravanes en espais privats especialment habilitats per a això

L'habilitació per particulars d'espais de domini privat preparats per a l'estacionament d'autocaravanes, i dotats dels corresponents servicis d'ompliment i buidatge de depòsits, càrrega de bateries,... requerirà l'atorgament del corresponent permís urbanístic per part de l'Ajuntament, havent de complir les normes sectorials i del PGOU, quedant en ells igualment prohibida l'acampada lliure, presumint-se en els mateixos supòsits que els assenyalats en l'art 6 de la present Ordenança.


Article 11. Competència i procediment sancionador

L'òrgan competent per a iniciar i resoldre el procediment sancionador serà l'Alcaldia. El procediment sancionador per les infraccions tipificades en la present ordenança se substanciarà d'acord amb el que preveu el R.D. 320/1994, de 25 de febrer, per el que s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de tràfic, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. El procediment que s'ha de seguir per a les infraccions de tràfic comeses per les autocaravanes i no tipificades en la present Ordenança, serà el previst en la legislació sobre trànsit i l'ordenança específica d'Ordenació del Tràfic i Seguretat Vial de Benicarló.


Article 12. Responsabilitat

La responsabilitat per les infraccions al que disposa esta Ordenança recaurà directament en l'autor del fet en que consistisca la infracció. Si és el cas el titular o arrendatari del vehicle, degudament requerit per a això, té el deure d'identificar fefaentment al conductor responsable de la infracció


TÍTOL II

RÈGIM SANCIONADOR


Article 13. Disposicions generals

1. La competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les vies urbanes i altres matèries regulades en la present ordenança correspon a l'alcalde en aquells supòsits previstos en la mateixa o en la legislació sectorial.

2. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l'Ajuntament podrà adoptar les mesures adequades per a la restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic infringit amb l'execució subsidiària a càrrec de l'infractor i l'exacció dels preus públics meritats.

3. La responsabilitat de les infraccions recaurà directament en l'autor del fet en què consisteixi la infracció, i en absència d'altres persones la responsabilitat per la infracció recaurà en el conductor o propietari de la instal·lació.


Article 14. Infraccions

Es considera una infracció lleu, amb multes de fins a 100 euros:

 1. Romandre mes temps del necessari en els servicis d'evacuació d'aigües grises i negres i la presa d'aigua potable, obstruint la seua utilització per altres usuaris

 2. Mantenir el motor de l'autocaravana engegat un cop estacionada.

 3. Treure a l'exterior de l'autocaravana tendals, potes estabilitzadores o anivelladores, taules, cadires o qualsevol altre mobiliari, estris o utensilis domèstics a l'exterior.

 4. La neteja de vehicles en l'àrea d'autocaravanes.

 5. Deixar brutícia al terra.

 6. L'aparcament de qualsevol tipus de vehicle diferent de l'autocaravana dins de l'àrea d'autocaravanes sense autorització.

 7. Qualsevol altre incompliment d'aquesta Ordenança que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu.

 8. Sobrepassar el temps d'estacionament permès sense permís exprés per escrit de l'ajuntament.

 9. Incomplir qualsevol indicació donada per l'Alcaldia o la Policia Local per a vetlar pel bon funcionament, atenció i manteniment de l'espai públic, els seus equipaments i infraestructures i la convivència ciutadana.

 10. Obstruir el funcionament normal del servici, deteriorar els equipaments i infraestructures o la convivència ciutadana en l'espai preparat especialment per a l'estacionament d'autocaravanes, de manera lleu.


Es considera infracció greu, amb multes de 101 euros a 300 euros:

 1. Donar un ús diferent del permès als servicis d'evacuació d'aigües grises i negres i la presa d'aigua potable, que ho són únicament per a donar servici a les autocaravanes

 2. Obstruir el funcionament normal del servici o deteriorar els equipaments i infraestructures o la convivència ciutadana en l'espai preparat especialment per a l'estacionament d'autocaravanes, greument.

 3. L'estacionament fora de la zona habilitada per a autocaravanes i circulació d'autocaravanes contravenint el que indica la present ordenança o la de circulació, sempre que la infracció suposi l'obstaculització de la via pública.

 4. L'emissió de sorolls excessius que molestin als altres autocaravanistes, al veïnat o d'altres usuaris.

 5. L'emissió de gasos excessius.

 6. L'abocament de líquids i residus sòlids fora de les zones assenyalades.

 7. El mal ús de l'àrea contravenint la present ordenança, la manca d'higiene, les molèsties al veïnat o als altres usuaris.

 8. La comissió d'una segona falta lleu en el transcurs d'un any.

 9. L'incompliment de les instruccions donades per la Policia Local o la falta de respecte als seus agents.

 10. En les zones habilitats especialment per a l'estacionament d'autocaravanes o en qualsevol altre lloc del municipi, estendre les potes estabilitzadores o anivelladores, traure a l'exterior tendals, estenedors de roba o qualsevol altre mobiliari domèstic que no siguen taules o cadires.


Es considera infracció molt greu, amb multes de 301 euros a 500 euros:

 1. El deteriorament dels equipaments de l'àrea, el mobiliari urbà, la jardineria i la senyalització.

 2. El mal ús de l'àrea que provoqui danys irreversibles al servei.

 3. La total obstaculització del trànsit amb el vehicle, sempre que no hi concorrin causes de força major.

 4. La imposició d'una segona falta greu en el transcurs d'un any.


Article 15. Altres consideracions

En tots els casos, si a més s'ha ocasionat algun dany al servei, i independentment de la sanció s'haurà de reparar o compensar el dany produït.


Una vegada realitzat el pagament voluntari de la multa, ja siga en l'acte de lliurament de la denúncia o dins del termini de vint dies naturals explicats des de l'endemà al de la seua notificació, conclourà el procediment sancionador amb les conseqüències establides en l'arty. 94 del RDL 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Tràfic, Circulació de vehicles a motor i seguretat vial


A més de la sanció imposada, en el cas que per l'infractor s'haguera produït un deteriorament dels equipaments i infraestructures, les mesures adequades per a la seua restauració seran a càrrec seu, duent-se a terme per l'Ajuntament previ el corresponent expedient administratiu, a costa seua per mitjà d'execució subsidiària.


Les infraccions per superar el temps d'estacionament permès, així com l'estacionament en la zona d'altres vehicles que no ho tenen permès, o l'estacionament incorrecte, la superació de límit de velocitat i altres de similars, es consideren infraccions de les lleis en matèria de tràfic, circulació i seguretat viària i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la legislació que siga aplicable.


Les infraccions per emissió de sorolls es consideren infraccions de les lleis en matèria de soroll i contaminació acústica i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la legislació que siga aplicable.


Les infraccions per abocaments o conductes insalubres es consideren infraccions de les lleis i ordenances en matèria de residus i per tant seran perseguides i sancionades d'acord amb la normativa que siga aplicable.


Les infraccions per conductes que puguen contravindre la normativa turística seran comunicades a la Conselleria corresponent de la Generalitat perquè, si és el cas, instruïsca el corresponent procediment sancionador.


Article 16. Mesures cautelars

A més de la imposició de la sanció que corresponga, s'adoptaran les mesures adequades per evitar que continue l'obstrucció del funcionament normal del servici, el deteriorament dels equipaments i infraestructures o la convivència ciutadana, per al que es procedirà a l'expulsió immediata de l'infractor i el seu vehicle de l'espai preparat.


Quan amb motiu d'una infracció l'infractor no acredite la seua residència habitual en territori espanyol, l'agent denunciant, fixarà provisionalment la quantia de la multa i de no depositar-se el seu import o garantir-se el seu pagament per qualsevol mitjà admès en dret, procedirà a la immobilització del vehicle.


Disposició Final


D'acord amb el que preveu l'art 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local la present Ordenança entrarà en vigor una vegada s'haja publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, i haja transcorregut el termini de 15 dies previst en l'article 65.2 de l'indicat text legal perquè l'Administració de l'Estat o de la Comunitat puguen exercir les seues facultats de requeriment.


Benicarló, 28 de setembre de 2017. El regidor de Governació. Joaquim Bueno BoschDILIGÈNCIA.- Per a fer constar que l'Ordenança Municipal Reguladora de l'estacionament d'autocaravanes, va ser aprovada amb caràcter provisional en sessió plenària del dia 29 de juny de 2017, sent publicat l'anunci d'informació pública en el BOP núm. 84 del dia 15 de juliol de 2017.


Una vegada resoltes les al·legacions en sessió plenària del dia 28 de setembre de 2017 (per 11 vots a favor i 10 en contra) es publique el text integre de l'Ordenança en el BOP núm. 132 de 4 de novembre de 2017, entrant en vigor el dia 25 de novembre de 2017.


Benicarló, 27 de novembre de 2017. El secretari. Francisco Javier Latorre Pedret


Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

Creat per jvalls el 28/11/2017
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/05/2019 07:57 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló