Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
AJUDES I SUBVENCIONS

01. PROCÉS SELECCIÓ TALLER OCUPACIÓ BENICARLÓ EN VERD

PROGRAMA '' TALLER OCUPACIÓ BENICARLÓ EN VERD''

¿Que és?

El Programa de Tallers d'Ocupació, cofinançat pel Fons Social Europeu, es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte incrementar l'ocupabilitat de les persones desempleades de vint-i-cinc o més anys, amb la finalitat de facilitar la seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, per mitjà de la realització d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis d'utilitat pública o interès social

Adreçat a:

Persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació.

Les persones destinatàries d'este programa han de complir els requisits mínims següents:

 • Tindre vint-i-cinc anys o més.

 • Ser desempleades, és a dir, persones demandants d'ocupació no empleades, registrades en el Servef, sense qualificació professional. (Per accedir a mòduls formatius dels certificats de professionalitat de nivell de qualificació professional 1 no s'exigirà requisits acadèmics ni professionals).

 • Complir els requisits establits en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

 • Les dones, en especial les víctimes de violència de gènere.

 • Les persones amb discapacitat.

 • Les persones en situació o risc d'exclusió social.

 • Les persones majors de 55 anys

 • Les persones amb baixa qualificació.

 • Les persones en desocupació de llarga duració.

Personal a contractar

Característiques

(consultar Annex I i necessitats de personal)

 • 10 Alumnes treballadors: Persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en els centres SERVEF d'Ocupació.

 • 1 Director/a: Titulació universitària.

 • 1 Professor/a: Titulacions requerides d'acord amb RD 1375/2008, de 1 d'agost:

  -Enginyer Agrònom.
  - Enginyer Tècnic Agrícola.
  - Tècnic superior en Gestió i Organització d'empreses agropecuàries.
  - Certificat de Professionalitat de la família professional agrària en l'àrea d'agricultura (nivell 3) Enginyer Agrònom o Enginyer de Montes.
  - Llicenciat en Biologia.
  - Llicenciat en Ciències Ambientals.
  - Enginyer Tècnic Agrícola o Forestal.
  - Tècnic Superior en Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics.
  - Certificat de professionalitat de nivell 3 de la família professional d'agrària i de l'àrea professional de jardineria.

Projectes

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l'aprenentatge, la qualificació i adquisició d'experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l'ocupació un mínim del 25% de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l'obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

Especialitats formatives

1 grup de 10 persones que és formaran en:


- AGAO108 ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERIA (certificat de professionalitat nivell 1)

- AGAO0208 INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE JARDINES Y ZONAS VERDES (certificat de professionalitat nivell 1)

* Per accedir a mòduls formatius dels certificats de professionalitat de nivell de qualificació professional 1 no s'exigirà requisits acadèmics ni professionals.

Import

Import concedit per subvenció 104.097,60 EUR.

Formes de selecció

Director/a, professor/a convocatòria lliure i alumnes treballadors oferta al centre SERVEF, d'acord amb l'ordre 11/2016, de 15 de juliol.Les persones interessades a ser alumnes-treballadors poden comunicar-ho al Servef fins al 14 de novembre.

Les persones interessades en els llocs de director i/o monitor, poden presentar una sol·licitud a l'Ajuntament fins al 9 de novembre.

 • Procés selecció del personal directiu, docent i de suport de Tallers d'Ocupació 2017:

Bases generals de la convocatòria: Pàgina web del servef

Sol·licitud per a participar en el procés selectiu del persona de Taller d'Ocupació.

Curriculum Vitae

 • Procés selecció de l'alumnat treballador participant en Tallers d'Ocupació 2017:

Bases generals del alumnat/treballador: Pàgina web del servef

  - Lloc de publicació: Pàgina web i Tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Benicarló

  - Termini de presentació de sol·licituds del 03 al 09 de novembre de 2017.

  Les sol·licituds deuran presentar-se, en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament de Benicarló. També podran presentar-se en qualsevol de les formes previstes en la legislació reguladora del procediment administratiu comú, en aquest cas la persona interessada ha de comunicar al Grup de Treball Mixt, adjuntant còpia de tota la documentació presentada, a l'adreça de correu electrònic correu.aodl@ajuntamentdebenicarlo.orgCarrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

Creat per ralbero el 03/11/2017
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 17/10/2018 15:22 © 2000-2018 Ajuntament de Benicarló