Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
AGRICULTURA I PESCA

Hort de la Mar. Bases concessió horts i jardins

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE L'ADJUDICACIÓ DE LES PARCEL·LES DELS HORTS PÚBLICS URBANS DE BENICARLÓ

(CONVOCATÒRIA 2016)


1. CONVOCATÒRIA

L'objecte d'aquestes bases és convocar públicament la selecció de les persones interessades en cultivar els horts públics urbans habilitats per l'Ajuntament de Benicarló.

Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament regulador del règim d'ús dels horts públics i del banc de terres agrícoles del municipi de Benicarló, definitivament pel Ple de 30 de juny de 2016 i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 113 de data 17 de setembre de 2016.


2. HORTS

A la present convocatòria s'habiliten X zones d'horts:

- Hort de la Mar - situat a la Partida Solaes S/N, que disposa de 27 horts individuals.

- Jardí de la Mar - situat a la Partida Solaes S/N, que disposa de 10 jardins individuals.


3. DESTINATARIS I REQUISITS DELS SOL·LICITANTS

Poden participar en aquesta convocatòria les persones físiques i associacions que compleixin els requisits següents:

Persones físiques:

- Tenir com a mínim 18 anys.

- Estar empadronades al municipi de Benicarló com a mínim des de la data en què es publique l'anunci d'esta convocatòria d'adjudicació.

- Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per exercir les funcions atribuïdes a l'hort urbà.

- Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries o d'una altra índole amb l'Ajuntament de Benicarló.

- No pertànyer a una unitat convivencial usuària d'una altra horta pública.


Associacions:


- Estar inscrites al Registre municipal d'entitats ciutadanes de l'Ajuntament de Benicarló.

- Tenir el domicili social o seu social al terme municipal de Benicarló.


4. SOL·LICITUDS

Les persones interessades han de presentar una sol·licitud segons els models dels annexos I i II d'estes bases d'adjudicació, que es poden recollir a les oficines de l'Ajuntament de Benicarló situades al C. Cesar Cataldo, 2 o descarregar del web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org

El termini per presentar sol·licituds és de 30 dies naturals a partir de la publicació d'aquestes bases al taulell d'edictes de l'Ajuntament de Benicarló.

Les sol·licituds, que una vegada emplenades s'han de presentar al Registre de l'Ajuntament de Benicarló

acompanyades de la següent documentació:

Persones físiques:

a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser persona espanyola, del document acreditatiu de la personalitat (NIE,passaport o targeta de residència).

b) Declaració jurada de tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l'hort urbà.

Només s'admet una sol·licitud per part de cadascuna de les persones sol·licitants i, per tant, només podrà resultar beneficiària d'únic hort.

Associacions:

a) Original o còpia compulsada dels estatuts de l'associació.


b) Fotocòpia del CIF de l'entitat.


c) Relació de les persones que hagen de desenvolupar el projecte en nom de l'associació o entitat, fent declaració que compleixen tots els requisits de l'apartat 3 d'aquesta convocatòria.

Només s'admet una sol·licitud per part de cadascuna de les persones sol·licitants i, per tant, només podrà resultar beneficiària d'una única parcel·la.


5. ADMISSIÓ DE LES PERSONES SOL·LICITANTS

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i la comprovació que es compleixen els requisits, s'elaborarà una llista provisional de persones admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

S'atorgarà un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals al tauler d'edictes de l'Ajuntament i a la pàgina web de l'Ajuntament, per poder presentar al·legacions.

Una vegada finalitzat aquest termini, l'Ajuntament dictarà una resolució, en el termini màxim de 10 dies hàbils, amb la llista definitiva de persones admeses i excloses, i determinarà el dia, l'hora i el lloc de realització del sorteig de selecció en el cas que les sol·licituds superen les parcel·les disponibles. Aquesta resolució s'ha de fer pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució provisional.

En cas que no es presenten reclamacions la llista provisional queda elevada a definitiva de forma automàtica.

Es publicaran 2 llistes de sol·licituds admeses:

a) Persones físiques i associacions, Hort de la Mar.

b) Persones físiques i Associacions i entitats, Jardí de la Mar.


6. PARCEL·LES DISPONIBLES I PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ

En aquesta convocatòria s'habiliten les següents parcel·les:

-Hort de la Mar :

- 27 horts per al públic en general i associacions

-Jardí de la Mar:

- 10 jardins per al públic en general i associacions

Si hi ha parcel·les per atendre totes les sol·licituds de persones admeses, s'adjudicarà, mitjançant Decret, una parcel·la a cada una de les persones admeses.

Quan el nombre de persones admeses siga major que el de parcel·les disponibles, es procedirà així com preveu el Reglament:

a) Adjudicació de parcel·les destinades a particulars.

- Si les sol·licituds que compleixen aquest criteri són superiors a les parcel·les ofertes, s'adjudiquen mitjançant sorteig.

- En cas que encara hi haja més sol·licituds que parcel·les disponibles, s'han d'adjudicar mitjançant sorteig.

Quan siga necessari, d'acord amb el previst al punt anterior, s'ha de realitzar un sorteig públic per adjudicar els horts disponibles a les persones físiques o associacions admeses. El sorteig s'ha de realitzar davant el secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegue i el regidor responsable. La data, l'hora i el lloc del sorteig s'ha de comunicar a totes les persones admeses mitjançant correu electrònic, per via telefònica i també amb la publicació a la pàgina web de l'Ajuntament de Benicarló www.ajuntamentdebenicarlo.org.


7. LLICENCIA D'ÚS I ACCÉS ALS HORTS

L'adjudicació de l'ús privatiu de les parcel·les de conreu dels horts s'atorga per un període d'un any.

La llicència es pot prorrogar per un període d'un any, fins arribar a un màxim total de 3 anys, tret que abans d'aquest termini tengui lloc la renúncia o la revocació de la llicència.

Les persones adjudicatàries estaran obligades a :

- Assistir a un curs d'iniciació a les bases del cultiu ecològic impartit per l'Ajuntament de Benicarló.

- Constituir-se conjuntament com agrupació d'adjudicataris per a realitzar la gestió dels espais comuns i nomenar una persona delegada que serà la que farà d'interlocutora amb l'Ajuntament.

- Dipositar una fiança de 50 euros, al compte bancari que determine de l'Ajuntament de Benicarló

- Al pagament de les taxes que s'establisquen a l'Ordenança fiscal corresponent.

Les persones titulars de les llicències podran accedir als horts urbans dins l'horari d'obertura, que quedara definit mitjançant decret de l'Alcaldia o regidoria en qui es delege.

El tinent d'alcalde delegat de l'Àrea d'Agricultura

Domingo Roca Prats


Benicarló, 19 de setembre de 2016.
Document Idioma Format Longitud Actualitzat Autor

Hort de la Mar. Sol·licitud adjudicació horts i jardins públics

Ací podeu descarregar la sol·licitud per a participar en l'adjudicació d'un hort o jardí de l'Hort de la Mar

v pdf 60,16 KB 19/09/2016

cinta

Hort de la Mar. Sol·licitud adjudicació horts i jardins públics

Ací podeu descarregar la sol·licitud per a participar en l'adjudicació d'un hort o jardí de l'Hort de la Mar

v pdf 60,16 KB 19/09/2016

cinta

Creat per cinta el 22/09/2016
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/05/2019 07:57 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló