Benicarló
Foto Foto Foto Foto
fletxaValencià fletxaCastellano
retol
AGRICULTURA I PESCA

Reglament regulador del règim d'ús dels horts públics i del banc de terres agrícoles

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL RÈGIM D'ÚS DELS HORTS PÚBLICS I DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DEL MUNICIPI DE BENICARLÓ


EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

TÍTOL PRIMER. HORTS PÚBLICS

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del reglament i objectius del programa d'horts públics

Article 2. Àmbit d'aplicació

Article 3. Definicions

Article 4. Principis generals d'ús

Article 5. Règim aplicable i regulació

Article 6. Instruccions de funcionament del programa d'hortes.


Article 7. Requisits per ser persona usuària


CAPÍTOL II

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ


Article 8. Procediment per a l'atorgament d'autoritzacions.


Article 9. Criteris de sorteig.


Article 10. Competència.


Article 11. Adjudicació d'autoritzacions i llista d'espera.


CAPÍTOL III

DE LES AUTORITZACIONS

Article 12. Títol d'atorgament.


Article 13. Temporalitat de les autoritzacions.


Article 14. Intransmissibilitat i extinció d'autoritzacions.


Article 15. Revocació de les autoritzacions.


Article 16. Procediment de revocació de l'autorització i les seues conseqüències.


CAPÍTOL IV

CONDICIONS D'ÚS I APROFITAMENT


Article 17. Condicions generals d'ús.


Article 18. Condicions especifiques d'ús


Article 19. Drets de la persona adjudicatària.


Article 20. Cultiu basat en les tècniques de l'agricultura ecològica.


Article 21. Condicions per al reg.


Article 22. Tractament de residus.


Article 23. Despeses de manteniment i finançament.


Article 24. Educació Ambiental.


CAPÍTOL V

RÈGIM DE RESPONSABILITAT


Article 25. Responsabilitat de la persona usuària.


Article 26. Responsabilitat enfront de terceres persones.

Article 27. Devolució i obligació de restauració.

Article 28. Indemnització per danys i perjudicis a l'Ajuntament.

CAPÍTOL VI

RÈGIM SANCIONADOR

Article 29. Regles generals.

31.4. La responsabilitat de les persones usuàries podrà ser:

Article 30. Inspecció.

Article 31. Infraccions.

Article 32. Sancions.

Article 33. Autoritat competent per a sancionar.

Article 34. Mesures de caràcter provisional.

Article 35. Procediment sancionador.
TÍTOL II

BANC DE TERRES

Article 36. Caràcter del registre

Article 37. Inscripcions

Article 38. Consulta

Article 39. Sol·licitud de baixa.

DISPOSICIÓ FINAL


ESBORRANY

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DEL RÈGIM D'ÚS DELS HORTS PÚBLICS I DEL BANC DE TERRES AGRÍCOLES DEL MUNICIPI DE BENICARLÓ


EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

La creació dels horts urbans al municipi de Benicarló és una iniciativa de l'Ajuntament de Benicarló, plantejada després de la bona acollida i participació als cursos d'agricultura ecològica i l'experiència generada en la creació de l'Hort de les Flors i L'Hort de la Mar. L'objectiu d'aquest projecte d'horts urbans és fomentar la participació ciutadana, la inserció social, el desenvolupament sostenible, l'educació ambiental i l'agricultura tradicional i ecològica.

Els horts urbans de l'Ajuntament es configuren com a àrees de cultiu d'hortalisses i de plantes aromàtiques i ornamentals que, situades dins un entorn urbà, i gestionades segons els principis de l'agricultura tradicional, a més de produir aliments per al consum propi tenen una finalitat social, integradora, educativa, d'oci, ambiental i participativa.

Amb aquest Reglament en general l'Ajuntament pretén establir els drets i les obligacions de les persones beneficiàries, i la regulació de l'ús i el funcionament del horts urbans; i específicament el règim aplicable a la utilització d'aquests espais hortícoles, el procediment a seguir per a la seua adjudicació i els criteris generals de selecció aplicable a la demanda existent.

Dins d'este context de posada en valor de l'activitat agrària, que pretén portar a terme l'Ajuntament de Benicarló, sorgeix també el projecte de creació d'un banc de terres, que naix al evidenciar-se la situació de progressiu abandonament de terrenys agrícoles al terme municipal, unida amb la preocupant situació de desocupació de la població activa i l'envelliment de la població dedicada a l'activitat agrícola.

Es evident la importància de la conservació de les finques agrícoles per a la disminució dels risc d'incendis així com per a la protecció dels béns naturals i patrimonials i la qualitat paisatgística i mediambiental.

Es en este context, que es crea el banc de terres que pretén ser una eina que afavoreixca el manteniment dels cultius agrícoles actuals i recuperar conreus abandonats, per tal de facilitar l'accés a la terra a nous agricultors o d'altres que vulguen ampliar la producció, i així mantenir el medi rural viu i potenciar els seus valors mediambientals i paisatgístics.

La creació d'aquest banc de terres pretén incentivar als propietaris de parcel·les abandonades a la seua posada en cultiu a través de terceres persones, la qual cosa, a mitjà i a llarg termini, redundaria en una disminució dels problemes agroambientals anteriorment descrits.


TÍTOL PRIMER. HORTS PÚBLICS

CAPÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte del reglament i objectius del programa d'horts públics

1.1. Aquest Reglament té per objecte determinar el règim jurídic aplicable als horts públics del municipi de titularitat pública, i en concret establir:

- El procediment d'adjudicació de parcel·les de cultiu d'horts públics.

- Les condicions d'ús i aprofitament d'estes parcel·les

- Les obligacions de les persones adjudicatàries.

1.2. Són objectius del programa municipal d'horts públics els següents:

- Impulsar un major coneixement i respecte pel medi ambient, incentivant el compromís personal davant els problemes mediambientals.

- Promoure la posada en valor de l'espai rural i natural, així com el gaudi local dels beneficis derivats, d'estes activitats.

- Potenciar l'agricultura tradicional i ecològica com a producció respectuosa amb la naturalesa i millora de la salut dels consumidors, entre uns altres.

- Fomentar la producció local per a autoconsum.

- Promoure bones pràctiques ambientals de cultiu: gestió dels residus, estalvi d'aigua, agricultura ecològica i tradicional , recuperació d'usos i costums de l'agricultura tradicional.

- Promoure una alimentació sana i canvis d'hàbits més saludables.

- Establir i valorar les relacions entre el mitjà natural i les activitats humanes.

- Acostar a les persones del municipi una activitat de naturalesa rural.

- Afavorir la relació social dels habitants de la ciutat.

- Reforçar la idea de comunitat, fomentant la convivència i la solidaritat.

- Promoure les relacions i l'intercanvi generacional.

- Potenciar el caràcter educatiu i lúdic de les hortes.

Article 2. Àmbit d'aplicació

2.1 Àmbit objectiu: El present Reglament s'aplica a tots aquells terrenys propietat municipal inclosos dins del programa d'horts públics

2.2 Àmbit subjectiu: El present Reglament s'aplica a totes aquelles persones residents a Benicarló que, complint els requisit previstos a este Reglament per a ser usuàries del servei, siguen sol·licitants i/o persones adjudicatàries d'un hort públic.

Article 3. Definicions

a) Persona usuària: Persona física a favor de la qual es constitueix el dret a accedir al servei i, en conseqüència, a usar i aprofitar l'horta pública que se li cedeix.

b) Collita: Rendiments que es deriven de l'ús i aprofitament de l'horta, això és, els elements obtinguts de la sembra i plantació de la terra, tals com a verdures, fruites, hortalisses, etc.

c) Elements comuns: Són els elements naturals o disposats en la parcel·la municipal on es troben les hortes i que serveixen al conjunt de les persones usuàries, tals com a passadissos, closos, canonades, dipòsits, pivots de delimitació etc.

Igualment els utensilis, instal·lacions i eines que es posen a la disposició de les persones usuàries, si escau.

d) Responsabilitat: Responsabilitat que recau sobre cadascuna de les persones usuàries, de forma individualitzada i en relació amb la porció de terreny adjudicat i sobre l'associació de forma col·lectiva.

e) Horta pública: Porció de terreny individualitzada. Sobre la mateixa es constitueix el dret de la persona usuària per a l'ús, gaudi i aprofitament.

f) Parcel·la: Terreny municipal conformat pel conjunt de les hortes públiques i els seus elements

comuns.

g) Unitat convivencial: Persones que conviuen en un mateix habitatge, segons el Padró municipal.

h) Grups d'interès: col·lectius que, pels seus especials característiques, poden ser objecte d'un tracte singular o diferenciat a l'efecte del present Reglament.


Article 4. Principis generals d'ús

1. Conservació i manteniment: Serà obligació principal de la persona usuària del servei l'adequada conservació i manteniment de l'horta pública que se li cedeix.


2. Respecte recíproc en l'ús de les instal·lacions: tota persona usuària del servei i adjudicatària d'una horta pública haurà d'evitar la creació de molèsties, danys o perjudicis a les altres.


3. No comerciabilitat: Les persones usuàries del servei i, al seu torn, adjudicatàries de les hortes

tindran prohibit comercialitzar els productes que obtinguin de les mateixes.


4. Autoabastiment: La collita obtinguda de les hortes no podrà ser destinada a la percepció de rendiments econòmic.


5. Prevenció ambiental: en les hortes públiques només es permet l'ús de productes autoritzats en el quadern de normes de l'agricultura ecològica i no es podran utilitzar productes que provoquin deterioracions sobre la terra: fertilitzants, fitosanitaris, química sintètica... Tampoc es podran utilitzar productes que puguin contaminar els aqüífers. L'Àrea de Medi Ambient posarà a la disposició de les persones usuàries de les hortes públiques el llistat de productes agrícoles restringits i autoritzats.


Article 5. Règim aplicable i regulació

5.1. L'ús i aprofitament que les persones usuàries del servei poden fer de les hortes públiques adjudicades ha de qualificar-se d'ús privatiu d'un bé de domini públic, per la qual cosa, de conformitat al previst en la normativa actualment vigent, haurà de sotmetre's a autorització, en ser la durada de l'aprofitament inferior a quatre anys.


5.2. Atès que el nombre d'hortes públiques és limitat, les autoritzacions hauran d'adjudicar-se mitjançant licitació entre totes les persones sol·licitants.

No obstant això, l'Ajuntament podrà reservar algunes hortes per destinar-les específicament a Grups d'Interès.


Article 6. Instruccions de funcionament del programa d'hortes.


L'òrgan municipal competent podrà dictar instruccions sobre l'activitat del programa d'hortes públiques a fi de regular formes, horaris, tipus de cultius etc. que seran d'obligat compliment per part de les persones usuàries. També ho seran les indicacions i ordres verbals de l'òrgan municipal competent o personal encarregat de l'Ajuntament.


Article 7. Requisits per ser persona usuària


7.1. Podran ser usuàries del servei i, per tant, podran beneficiar-se de les autoritzacions d'ús i aprofitament de les hortes públiques, les persones majors de 18 anys empadronades en el municipi de Benicarló com a mínim des de la data en que es publique l'anunci de la convocatòria per a l'adjudicació.


7.2. Hauran de, a més, complir els següents requisits:


a) Estar al corrent en el pagament de les obligacions tributàries o d'una altra índole amb

l'Ajuntament de Benicarló.


b) No pertànyer a una unitat convivencial usuària d'una altra horta pública.CAPÍTOL II

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ


Article 8. Procediment per a l'atorgament d'autoritzacions.


8.1. Les autoritzacions que habiliten per a l'accés al servei públic i, en conseqüència, per a l'ús i aprofitament dels horts públics s'adjudicaran en règim de concurrència, donat el nombre limitat de les mateixes.

No obstant açò, aquesta regla general no serà aplicable per als grups d'interès, per als quals l'Ajuntament podrà reservar determinades hortes d'ús específic.


8.2. El procediment ordinari d'adjudicació s'iniciarà d'ofici per l'Ajuntament, prèvia resolució en tal sentit dictada per l'òrgan municipal competent, en la qual es contindrà la convocatòria per a l'atorgament d'autoritzacions d'ús i aprofitament d'horts públics, ben referida a la totalitat dels horts o a un nombre limitat d'ells.

Aquesta convocatòria serà publicada en el tauló d'edictes de l'Ajuntament, així com en la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org) del mateix.


8.3. La persona interessada en l'accés al servei i, per tant, en l'adjudicació dels horts públics haurà de presentar sol·licitud en el Registre municipal, conformement al model oficial, juntament amb la documentació requerida en l'imprès i amb la declaració jurada que compleix els requisits establits en l'article anterior.


8.4. L'Ajuntament comprovarà d'ofici l'empadronament i l'any d'antiguitat, així com estar al corrent de les obligacions tributàries o d'una altra índole envers aquest Ajuntament.


8.5. S'establirà en la convocatòria un termini d'almenys quinze dies per a presentar les instàncies. A continuació s'aprovarà la llista provisional de persones admeses i excloses i es publicarà en el tauló municipal d'anuncis i a la pàgina web www.ajuntamentdebenicarlo.org.


8.6. Les persones interessades podran presentar reclamacions en el termini establit en cada convocatòria, sent aquest termini com a mínim de deu dies. Finalitzat aquest termini, i resoltes

les reclamacions rebudes, es dictarà resolució que continga la llista definitiva de persones admeses i excloses. Si hi haguera més sol·licituds admeses que hortes a adjudicar s'efectuarà un sorteig públic la data del qual s'anunciarà oportunament, en el qual s'adjudicarà l'horta concreta.


8.7. Una vegada celebrat, si escau, el sorteig públic, es publicarà la llista de persones adjudicatàries i la llista d'espera definitiva, publicant-se ambdues en el tauló municipal d'anuncis així com en la pàgina web (www.ajuntamentdebenicarlo.org) de l'Ajuntament.


Article 9. Criteris de sorteig.


Els criteris de sorteig s'especificaran en la convocatòria per a la licitació corresponent.


Article 10. Competència.


El procediment per a l'adjudicació de les hortes es resoldrà per l'òrgan municipal competent.


Article 11. Adjudicació d'autoritzacions i llista d'espera.


11.1. L'autorització que es concedisca a cadascuna de les persones adjudicatàries haurà d'especificar,

almenys, la finalitat, la definició i emplaçament de l'horta pública, els drets i obligacions de les persones

usuàries i la vigència de l'autorització.


11.2. Les persones que en el sorteig no hagueren resultat adjudicatàries d'una horta, seran incloses en una llista d'espera. Aqueixa llista serà utilitzada per a cobrir baixes, realitzant-se una crida a la persona següent, segons l'ordre de sorteig, dins del període de vigència de l'autorització.

Si la persona sol·licitant a qui s'ofereix el cultiu d'un hort no manifesta en el termini de tres dies la conformitat amb la proposta, s'entén que renuncia al cultiu de l'hort urbà i se l'exclou de l'adjudicació, encara que pot continuar dins la llista d'espera.


11.3. Una vegada adjudicada una concreta i específica horta, la persona adjudicatària haurà de dipositar la fiança a aquest efecte establida i haurà d'autoliquidar l'import de la taxa aprovada. La fiança es reintegrarà una vegada transcorregut el termini de vigència de l'autorització, sempre que es retorne l'horta en el mateix estat que en el moment de l'adjudicació.


11.4. La llista d'espera per a cobrir les baixes estarà actualitzada a la disposició dels usuaris i sol·licitants en la pàgina web municipal.CAPÍTOL III DE LES AUTORITZACIONS

Article 12. Títol d'atorgament.


12.1. L'autorització confereix un dret d'accés al servei i, en conseqüència, un dret d'ús i aprofitament de l'horta, que és personal i intransferible, i produirà efectes mentre es mantinguen les condicions establides per al seu atorgament. La persona usuària no podrà en cap cas cedir, gravar o disposar a titule onerós o gratuït dels drets que es deriven de la seua condició de persona usuària. Dites dretes no podran ser en cap cas objecte de transmissió a tercers.


12.2. L'autorització concedida el serà "en precari" per a la persona usuària, podent l'Ajuntament,

per causes justificades d'interès públic, procedir a revocar l'autorització en qualsevol moment, sense dret a indemnització alguna.

Article 13. Temporalitat de les autoritzacions.


13.1. Les autoritzacions tindran una durada d'un any, prorrogable anualment fins a un màxim de tres anys, si bé la persona usuària podrà optar a ulteriors convocatòries.

13.2. Les pròrrogues anuals es realitzaran automàticament si cap de les parts manifesta el contrari amb un mes d'antelació a la finalització.

13.3. L'òrgan municipal competent podrà revocar i deixar sense vigència les citades autoritzacions, si la persona usuària incomplira de forma sobrevinguda els requisits per a l'adjudicació o si es donara alguna altra de les circumstàncies previstes en aquest Reglament per a la revocació.

13.4. En finalitzar la vigència de l'autorització i dins del mes final del termini de vigència, les

hortes seran retornades en condicions anàlogues a les quals tenien quan van ser cedides, sense que la terra haja sigut modificada substancialment per aportacions externes.

13.5. En el cas que la persona adjudicatària deixi la parcel·la sense treballar més de 4 mesos sense que hi haja una comunicació expressa i motivada a l'Ajuntament de Benicarló, aquesta parcel·la queda lliure i pot ser adjudicada novament, una vegada resolta o declarada caducada la llicència, segons preveu aquest Reglament.


Article 14. Intransmissibilitat i extinció d'autoritzacions.


14.1. Les autoritzacions que atribueixen el dret a accedir al servei i, en conseqüència, a l'ús i aprofitament de les hortes públiques, no seran transmissibles a terceres persones.


14.2. Les autoritzacions s'extingiran per les següents causes:

a) Per venciment del termini.

b) Per mutu acord.

c) Per resolució judicial

d) Per renúncia o desistiment de la persona titular.

e) Per defunció o malaltia que incapacite a la persona usuària per a desenvolupar les labors pròpies de l'horta. En estos casos les persones hereves o familiars podran arreplegar els productes hortícoles que hi haguera en l'horta.

f) Per revocació, emparada en alguna de les causes previstes en el present Reglament.


Article 15. Revocació de les autoritzacions.


15.1. Són causes de revocació de l'autorització les següents:


a) La pèrdua de l'empadronament, o la no residència efectiva en un habitatge d'aquest municipi durant el període de vigència de l'autorització.


b) L'incompliment sobrevingut de qualsevol altre requisit establit en aquest Reglament per a l'adjudicació de les hortes.


c) La concurrència d'alguna causa justificada d'interès públic. Seran causes justificades d'interès

public, l'aprovació de qualsevol programa municipal que substituïsca o siga incompatible amb el programa d'hortes públiques. També l'aprovació de qualsevol pla de desenvolupament urbanístic o d'infraestructura per part de l'Ajuntament o qualssevol una altra administració pública, que comporte la implantació d'una dotació pública sobre els terrenys destinats a hortes públiques.

En aquests casos, l'aprovació del referit Pla comportarà la declaració d'utilitat pública o interès social, deixarà sense vigència les autoritzacions per a l'ús dels terrenys demanials, i podrà donar lloc a l'extinció de l'autorització concedida, sense dret a cap indemnització.


d) La comissió d'una infracció greu o molt greu, que comporten aparellada la revocació de l'autorització.


e) L'impagament de la taxa aprovada.


f) L'abandonament o carència de l'hort més de 4 mesos seguits, excepte en casos justificats com malaltia o ingrés hospitalari.


15.2. La revocació de l'autorització determinarà la pèrdua automàtica de la condició de persona usuària del servei.


Article 16. Procediment de revocació de l'autorització i les seues conseqüències.


16.1. El procediment per a la revocació de l'autorització s'iniciarà mitjançant resolució motivada, en la qual s'exposaran els fets i fonaments de dret, la qual serà notificada a la persona usuària, concedint-li un termini de 15 dies hàbils per a presentar al·legacions. A continuació, es resoldrà definitivament l'expedient.


16.2. La revocació de l'autorització i la consegüent pèrdua de la condició de persona usuària del servei no donarà lloc, en cap cas, al reconeixement d'indemnització alguna a favor d'aquella persona, ni dret algun a la devolució de la taxa abonada. A més, aqueixa pèrdua suposa la confiscació de la fiança, i

l'exigència, si escau, de la corresponent indemnització dels danys i perjudicis irrogats a l'Ajuntament.


16.3. Les obres i les plantacions que tenguen el concepte de millora efectuada per la persona usuària i que no puguen ser retirades sense dany al terreny municipal, queden en propietat de l'Ajuntament sense que això genere un dret a indemnització.


16.4. Respecte de les collites, en extingir-se la llicència d'ús privatiu queden a disposició

dels Serveis Socials municipals si la persona adjudicatària o persones familiars autoritzades no les han recol·lectades en el termini de 15 dies d'haver-se extingit la llicència.CAPÍTOL IV

CONDICIONS D'ÚS I APROFITAMENT


Article 17. Condicions generals d'ús.


17.1. Les persones usuàries del servei estan obligades a usar i aprofitar l'horta pública adjudicada per si mateixes i a no cedir el seu ús habitual a terceres persones.


17.2. A més, hauran de complir les següents condicions:


a) Com a regla general, hauran de respectar-se tots els aspectes arreplegats en el present Reglament.


b) Mantenir les instal·lacions que se cedeixen en les mateixes condicions en les quals hagen sigut lliurades, aplicant la deguda diligència. L'horta haurà d'estar neta en tot moment, i una vegada finalitzat el termini de l'autorització haurà de ser lliurada en condicions adequades per al gaudi de noves persones que pogueren ser adjudicatàries.


c) Custodiar i cuidar adequadament els béns que es lliuren en concepte d'ús. Hauran de posar en coneixement de l'Ajuntament, a través de l'associació, qualsevol incidència que afecte a les hortes o instal·lacions, provocada pels altres usuaris o per terceres persones.


d) Mantenir la mateixa estructura i superfície de l'horta que se cedeix en origen, no podent-se variar la partició efectuada per l'Ajuntament, ni realitzar cap tipus d'obra o tancament que no fóra prèviament autoritzat per l'Ajuntament.


i) Evitar causar molèsties a les altres persones usuàries de les hortes, abstenint-se de la utilització d'eines, andròmines, mecanismes o sistemes que pogueren provocar danys o lesions als mateixos.


f) Impedir la presència d'animals solts i sense custòdia en les hortes. En cas de veure un animal solt, hauran de donar avís al representant de les persones usuàries de les hortes públiques.


g) Realitzar tots els treballs de l'horta, especialment recol·lectar la collita si la mateixa produeix pudor, embruta el terreny, o perjudica l'entorn i la vista del paisatge.


h) No es podran utilitzar vehicles de tracció mecànica a l'interior del parc d'hortes, excepte maquinària agrícola.


i) No es podran dipositar o acumular materials o eines sobre les hortes, que no siguen estrictament necessaris per al cultiu.


j) No es podran utilitzar equips musicals que puguen molestar a les altres persones.


k) Es prohibeix la crema de pastures o restes del cultiu d'hortes, així com la generació de qualsevol tipus de foc dins del recinte de les hortes públiques.


l) Es prohibeix realitzar abocaments sobre els altres hortes, o dipositar restes de poda o neteja sobre les mateixes.


m) No es podran utilitzar ceps, paranys, llaços, o escopetes de perdigons o balins, tiradors de goma o altres utensilis o instruments, mecànics o naturals per a evitar l'accés per terra de qualsevol animal, au o persona, excepte les xarxes protectores que impedisquen l'accés d'aus.


n) Hauran de respectar-se i mantenir en les degudes condicions d'ús i neteja d'els elements comuns, tant les infraestructures com les eines destinades a treballar la terra.


17.3. La conservació, reparació i manteniment de les instal·lacions i del correcte ús de l'horta serà vigilada en el dia a dia per les pròpies persones usuàries.


17.4. Les persones usuàries estaran obligades a assistir als cursos teòrics i pràctics de bones pràctiques agrícoles i horticultura ecològica organitzats per l'Ajuntament.


17.5. Les persones usuàries hauran de fixar un calendari de manteniment, amb la finalitat de col·laborar en les labors de manteniment que es necessiten (límits de parcel·les, zones ajardinades, neteja de safaretjos). Aquest calendari haurà de ser consensuat amb el personal tècnic municipal.


Article 18. Condicions especifiques d'ús


18.1. En les hortes públiques no es permet:


- La instal·lació per part de la persona usuària d'elements que deterioren el paisatge o que alteren les instal·lacions existents, tals com a bidons, dipòsits complementaris, xapes, separadors o similars.

- La construcció de qualsevol tipus d'edificació en la parcel·la, ni col·locació d'ombrejos,

estenedors o qualsevol altre element que altere l'aspecte de l'entorn.

- L'ús de pedres, fustes, rajoles, blocs o altres elements per a tancar, delimitar, marcar o assenyalar l'horta, les seues cantonades o ribes diferents dels establits per l'Ajuntament per a la seua delimitació


18.2. L'horari d'utilització de les parcel·les s'ha realitzat en funció d'un major aprofitament de les hores de llum solar. Per açò l'horari d'obertura i tancament de la instal·lació serà:


D'abril a setembre: 08,00 a 21,00 hores

D'octubre a març: 09,00 a 19,00 hores

La persona usuària estarà obligada a sotmetre's a les decisions que per al manteniment dels elements comuns decidisca el personal tècnic municipal.


Article 19. Drets de la persona adjudicatària.


19.1. Són drets bàsics de la persona usuària del servei i adjudicatària d'una horta pública les de procedir al llaurat de la terra, la sembra i plantació, la cura i manteniment d'aquella, el reg, l'abonament, l'ús de les eines precises per a açò, la recol·lecció de collites, i qualsevol altra labor que tinga el mateix objectiu.


19.2. Els drets expressats en l'apartat precedent únicament correspondran a la persona usuària del servei, sense que estiga permès que, a aqueixos efectes, altres persones puguen substituir-la.


19.3. Aquests drets s'entendran en vigor en tant es trobe vigent l'autorització concedida. Extingida aquesta, per qualsevol de les causes previstes en aquest Reglament, quedaran extingits els drets.


Article 20. Cultiu basat en les tècniques de l'agricultura ecològica.


20.1. L'agricultura a desenvolupar en les hortes públiques serà la tradicional i ecològica i per açò s'hauran de respectar els principis d'una agricultura sense residus.


20.2. L'aprofitament de les hortes haurà de subjectar-se a les següents normes:


a) No es permetrà el cultiu d'espècies vegetals o plantes que provoquen una deterioració

de la terra, del sòl o del subsòl.


b) Tipologia de cultius:


Es conrearan preferentment espècies vegetals de la zona, tant hortícoles: carxofes, cols, enciam, tomaques, ceba, porro, carbassó, bajoques, fesols, etc., com a flors o plantes ornamentals i plantes aromàtiques o medicinals.

Es descartaran totes aquelles espècies exòtiques invasores o aquelles altres el cultiu de les quals o sembra no estiguera permesa per llei.

No està permesa la plantació d'espècies arbòries fruiteres, trets dels horts especialment destinats a plantacions d'este tipus d'arbres.


c) S'utilitzaran exclusivament les substàncies autoritzades en aquest Reglament pel cultiu de producció ecològica, la neteja o amb qualsevol altra fi.


d) No s'utilitzaran fertilitzants ni productes fitosanitaris que contaminen i que comporten risc de provocar un greu perjudici sobre la terra, les aigües superficials i els aqüífers.

Tampoc podran emetre partícules indesitjables a l'atmosfera que puguen provocar danys tant a la fauna com a la flora o a les persones del lloc ni utilitzar productes de neteja o uns altres que contaminen el sòl.


i) Igualment queda terminantment prohibit, realitzar qualsevol abocament de productes contaminants sobre la terra, que puguen provocar un dany greu al sòl. En la mesura del possible, s'usaran remeis naturals contra les plagues i malalties i s'abonarà la terra amb regularitat amb matèria orgànica prèviament descomposta (compost, fem, restes orgàniques, etc.) en lloc de fertilitzants artificials.


20.3. A més de les precedents normes, s'hauran de complir com a mínim les següents condicions:


1) En relació amb els fertilitzants:


Queden prohibits:

a) Tots els abonaments orgànics de síntesis i els compost elaborats amb productes contaminats (palles, fems, herbes i abonaments orgànics tractats amb pesticides i herbicides).


b) Tots els abonaments minerals (nitrogenats, fosfatats, potàssics, magnèsics, calç viva, etc.) obtinguts per procediments químics sintètics.


Queden autoritzats:

a) Els abonaments procedents d'humus de cucs, els fems composats (entenent el compostatge com un procés de fermentació aeròbica), abonaments verds i restes de collites perfectament descompostos, així com els compost elaborats a partir de residus no contaminats.


b) Els abonaments minerals d'origen natural (fosfats naturals mòlts, pólvores de silícies, calcàries mòltes, dolomites, etc.).

2) En relació amb els tractaments fitosanitaris:

Queda prohibida: la utilització d'insecticides, fungicides i acaricides i altres productes procedents de la síntesi química.


Queden autoritzats:

a) Els fungicides preparats a força de substàncies naturals minerals, vegetals o animals (iogurt, extractes d'all, etc.)


b) Els diferents preparats a força de plantes (maceracions, infusions, té de compost, decoccions, urines).


3) En relació amb les "males herbes":


Queda prohibida la utilització de qualsevol herbicida químic de síntesi.

Queda autoritzada la utilització dels mètodes biològics per al control d'herbes competidores (encoixinats, birba manual o semimanual, cultiu en bancal profund).


4) En relació amb les llavors i les plantes:


Queda prohibida:

a) La utilització d'hortalisses, arrels, bulbs, tubercles i llavors que provinguen de cultiu químic o hagen sigut tractats amb productes químics de síntesis.

b) Tots els organismes modificats genèticament de qualsevol tipus i varietat (transgènics)


Queda autoritzada:

a) La utilització d'hortalisses, arrels, bulbs, tubercles i llavors que procedeixen de l'agricultura agroecològica.

b) La utilització d'aquests productes, que, encara que procedents de cultius convencionals, no hagen sigut tractats amb productes químics de síntesis.


Article 21. Condicions per al reg.


21.1. Queda prohibit deixar preses d'aigua obertes, malgastar l'aigua de reg o la utilització de mètodes de reg que provoquen un consum anormal de l'aigua disponible.


21.2. Queda prohibida, així mateix, la portada d'aigües des de qualsevol altre punt que no es trobe habilitat a aquest efecte i que no compte amb autorització, per al reg en les hortes.


21.3. Les persones usuàries hauran de realitzar el reg amb sistema de goteig localitzat i amb amb aigua de les aixetes que trobaran a la seua disposició.


21.4. No podran utilitzar altres elements diferents als existents o disponibles. Queda prohibit, per tant, el reg amb aspersors o altres mitjans que puguen envair altres hortes confrontants.


Article 22. Tractament de residus.


22.1. Les persones usuàries seran responsables de l'adequat estat de neteja de les hortes i per a açò hauran de dipositar les restes orgàniques en la zona de compostatge.

22.2. La resta de residus hauran de gestionar-se adequadament en el punt establit en el parc d'hortes o, en defecte d'açò, en el punt més proper del sistema de recollida urbana.


Article 23. Despeses de manteniment i finançament.


23.1. Les persones usuàries han de fer-se càrrec de les despeses que comporte el cultiu de l'horta:

abonaments, plantes sembrades i altres necessàries per al cultiu i manteniment de la plantació.


23.2. Les persones usuàries estaran obligades, així mateix, a abonar anualment el preu públic fixat per l'Ajuntament per la prestació del servei, i açò amb la finalitat de contribuir a sufragar els costos que es deriven de la utilització de les hortes.


23.3. L'Ajuntament exigirà a més a cada persona usuària una fiança que s'establirà en la corresponent convocatòria, en garantia de la correcta utilització de l'espai de domini públic municipal. Aquesta fiança serà exigida en el mateix moment de l'atorgament de l'autorització municipal.


Article 24. Educació Ambiental.


24.1. Les hortes públiques podran ser visitades per escolars dels diferents centres educatius o persones que passen per la zona, amb la finalitat de conèixer les activitats desenvolupades en les mateixes i els valors sobre l'agricultura tradicional i ecològica i el medi ambient en general.


24.2. Els usuaris estan obligats a permetre l'entrada a les visites que s'hagen organitzat per l'Ajuntament, com a part del servei públic oferit i per a fomentar l'educació ambiental dels parcs d'hortes públiques.


24.3. Així mateix, es permetrà a les persones alienes l'entrada i visita a les hortes mentre aquestes romanguen obertes.


CAPÍTOL V

RÈGIM DE RESPONSABILITAT


Article 25. Responsabilitat de la persona usuària.


25.1. Cada persona usuària del servei serà responsable dels actes que realitze sobre la seua horta. La sol·licitud d'autorització suposa la plena acceptació del contingut d'aquest Reglament i ineludiblement l'assumpció de la responsabilitat derivada de l'ús i aprofitament de l'horta adjudicada.


Per tant, la persona usuària té responsabilitat sobre:


a) El procés de cultiu. L'Ajuntament no és responsable de cap dels efectes o resultats del procés de cultiu, ni de l'estat de la terra i de la seua capacitat productiva.


b) La forma de cultiu de la terra. L'Ajuntament no és responsable de la utilització de les eines de treball ni de les conseqüències que el seu ús puga tenir per a la salut o integritat física de les persones.

L'Ajuntament no és responsable dels actes vandàlics, robatoris o danys patits en l'horta,ni sobre els productes ni sobre les eines emmagatzemades.


d) Danys produïts pels animals. Si la persona usuària, incomplint el previst en aquest Reglament, introdueix animals en les hortes, serà responsable dels danys que aquests produïsquen.


i) Productes recol·lectats en l'horta. La persona usuària serà responsable dels efectes que per a la salut, pròpia o de tercers, generen aquests productes.


25.2. La persona usuària està obligada a comunicar immediatament a l'Ajuntament en el cas de detectar danys o desperfectes en l'horta pròpia o de terceres persones o en les instal·lacions cedides.


25.3. Les persones usuàries:


a) Designaran un/una representant, qui actuarà d'intermediari entre les persones usuàries i l'Ajuntament.

b) Es responsabilitzaran del bon estat general de les instal·lacions comunes.

c) Realitzaran el manteniment de les instal·lacions comunes, inclosa la neteja, reparació i reposició d'eines de treball.


Article 26. Responsabilitat enfront de terceres persones.

26.1. Les persones usuàries seran responsables dels possibles perjudicis a tercers, usuaris o no d'altres hortes públiques, causades en l'exercici de les seues facultats d'ús i aprofitament sobre les hortes públiques.

26.2. Així mateix, respondran de les lesions o danys que ocasionen sobre les altres persones o les seues respectives hortes.

26.3. Les persones usuàries estaran obligades envers la persona perjudicada a la corresponent indemnització per danys o lesions produïts.


Article 27. Devolució i obligació de restauració.

27.1. Les persones usuàries, En els casos de deterioració en les instal·lacions, que no fóra normal a causa de l'ús diari, hauran de reposar o restaurar les coses al seu estat d'origen.

27.2. En deixar d'usar l'horta, la persona usuària haurà de retornar les eines de treball en condicions anàlogues a les quals tenien quan van ser cedits a l'associació.

27.3. En el cas que alguna persona no complira amb la seua obligació de reparar, ho podrà fer directament l'Ajuntament a costa d'aquella exercint les potestats per al reintegrament.

Article 28. Indemnització per danys i perjudicis a l'Ajuntament.

En el cas que la responsabilitat s'originara per danys a l'horta o a les instal·lacions que se cedeixen per al seu ús, el dret a reclamar la corresponent indemnització s'exercirà per part de l'Ajuntament, sobre la base de les normes de dret administratiu que resulten aplicables.


CAPÍTOL VI

RÈGIM SANCIONADOR

Article 29. Regles generals.

29.1. Les persones usuàries del servei estan obligades a complir tot l'establit en el present Reglament i, en el no previst en el mateix, el que es disposa per les disposicions normatives que resulten d'aplicació.

29.2. Qualsevol conducta contrària al preceptuat per aquest Reglament es troba tipificada com a infracció i serà sancionada per via administrativa amb multa per l'Ajuntament.

29.3. La graduació i determinació de la quantia de les sancions atendrà als següents criteris:

a) La quantia del dany causat.

b) El benefici obtingut per la persona infractora.

c) L'existència o no d'intencionalitat.

d) La reincidència en el termini d'un any d'una o més infraccions, quan hagen sigut declarades per resolucions fermes.

29.4. La responsabilitat de les persones usuàries podrà ser:

- principal o directa, quan aqueixes persones siguen les autores de la conducta infractora.

- subsidiària, quan siga persona aliena a les instal·lacions la que haguera comès la infracció, amb l'aquiescència de la persona titular o per negligència d'aquesta, en permetre l'entrada a persones terceres que ho tingueren prohibit.

Article 30. Inspecció.

30.1. El personal designat per l'Ajuntament, podrà dur a terme en qualsevol moment actuacions d'inspecció sobre les hortes i instal·lacions cedides.

30.2. Les persones usuàries hauran d'en tot moment facilitar al personal inspector el lliure accés a les instal·lacions, així com el subministrament de la informació que se'ls requerisca, amb vista al seguiment de la gestió, ús i aprofitament del cultiu que es duga a terme de les hortes públiques.

Article 31. Infraccions.

31.1. Es considerarà conducta infractora tot acte o comportament dut a terme per alguna de les persones usuàries del servei que contravinga el que es disposa en el present Reglament.

31.2. Les infraccions es qualificaran en lleus, greus o molt greus, en atenció al grau d'intensitat

o culpabilitat en la conducta infractora, o al dany causat a les instal·lacions.

31.3. En concret, i sense perjudici de l'anterior, es consideraran infraccions lleus les següents conductes:

a) Introduir animals sense control en les hortes.

b) Endinsar-se en les hortes amb vehicles de tracció mecànica que no siguen agrícoles.

c) Causar molèsties a les altres persones.

d) Qualsevol altra conducta contrària a les obligacions i deures imposats per aquest

Reglament, que no tinguera la qualificació d'infracció greu o molt greu.

31.4. Tindran la consideració d'infracció greu la comissió de les següents conductes:

a) No realitzar un adequat manteniment de les hortes, quan s'haguessin originat perjudicis o deterioracions en aquelles.

b) Executar obres o modificacions en les hortes, que no hagen sigut autoritzades per l'Ajuntament.

c) No destinar les hortes al cultiu i plantació d'aquelles espècies vegetals pròpiament hortícoles, en els termes expressament disposats en aquest Reglament.

d) Cedir l'ús i aprofitament de l'horta a terceres persones que no hagueren sigut autoritzades per a açò per l'Ajuntament.

e) Conrear espècies vegetals o plantes que provoquen una deterioració de la terra, del sòl o del subsòl.

f) Instal·lar barbacoes, rafals o altres elements no permesos en les hortes.

g) Procedir a la crema de pastures o restes del cultiu d'hortes, així com a la generació de qualsevol tipus de foc.

h) No acatar les instruccions municipals i del personal tècnic municipal, o impedir a aquest personal l'accés a la parcel·la.

i) No assistir als cursos de formació que organitze l'Ajuntament, sense causa justificada.

j) Impedir el normal aprofitament i ús dels hortes a la resta de titulars

31.5. Tindran la consideració d'infracció molt greu la comissió de les següents conductes:

a) Causar lesions a les altres persones, per actes propis comeses per qualsevol titular o terceres persones que ho acompanyessin.

b) Provocar una contaminació del sòl.

c) Abandonar l'ús o cultiu de la parcel·la durant més de tres mesos, excepte excepcions degudament justificades que seran comunicades a l'Ajuntament abans de finalitzar els quatre mesos.

d) Impedir o obstruir el normal funcionament de les hortes.

i) Causar una deterioració greu i rellevant a les instal·lacions que se cedeixen i/o a la parcel·la en

el seu conjunt.

f) Conrear plantes psicotròpiques o unes altres que la seua sembra, plantació, recol·lecció o tinença

estigueren prohibits.

g) Comercialitzar els productes obtinguts en les hortes públiques.

h) Falsejar, en sol·licitar l'autorització, les dades relatives a la identitat, edat o qualsevol un altre

rellevants per a l'adjudicació.

31.6. La comissió d'alguna infracció greu o molt greu per part de la persona usuària del servei podrà donar lloc a la revocació de l'autorització, sense perjudici de la sanció que així mateix es puga imposar, conforme al que es disposa en l'article següent. Aquesta revocació no donarà lloc a l'abonament d'indemnització alguna.

31.7. Quan la conducta duta a terme per alguna persona usuària puga revestir el caràcter de delicte o falta, es posaran els fets en coneixement de la fiscalia o de l'autoritat judicial competent, a fi que es puguen determinar les possibles responsabilitats penals al fet que pertoqués. No obstant açò, l'Ajuntament podrà instar les accions penals, civils o administratives que com a part perjudicada li puguen correspondre.

Article 32. Sancions.

32.1. Per a la imposició i determinació de la quantia de les corresponents sancions s'atendrà als criteris de graduació establits en el present Reglament.

32.2. Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de 30 a 150 euros

32.3. Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 151 a 300 euros

32.4. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 301 a 600 euros

32.5. En el cas que s'hagueren causat danys a les instal·lacions, la persona usuària responsable vindrà obligada a reposar les coses al seu estat d'origen, reparant el dany ocasionat.

32.6. La revocació de l'autorització, conforme es preveu en l'apartat sisè de l'article anterior, no tindrà caràcter de sanció.

Article 33. Autoritat competent per a sancionar.

Serà òrgan competent per a incoar i resoldre dins de les facultats que la legislació vigent atribuïx a l'Ajuntament, l'Alcaldia Presidència o l'òrgan en qui delegue.

Article 34. Mesures de caràcter provisional.

L'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador podrà procedir mitjançant acord motivat a l'adopció de mesures de caràcter provisional que asseguren l'eficàcia de la resolució final que poguera recaure.

Article 35. Procediment sancionador.

La imposició de sancions a les persones usuàries infractores exigirà l'obertura i tramitació d'un procediment sancionador, conformement al règim previst en el Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i en el Reglament del Procediment per a l'Exercici de la Potestat Sancionadora aprovat pel Reial Decret 1398/1993, de 4 d'agost.


TÍTOL II

BANC DE TERRES

Article 36. Caràcter del registre

1. El propietaris particulars de solars i parcel·les podran inscriure voluntàriament les seues propietats al Banc de Terres de Benicarló, la finalitat del qual és:

Posar en valor les terres agrícoles abandonades o en previsió d'abandó.

Frenar la pèrdua de superfície útil

Evitar situacions d'abandonament de cultius pal·liant, en la mesura del possible, els problemes agroambientals que genera.

Amb el Banc de Terres es pretén informar i facilitar el contacte entre els propietaris de parcel·les aptes per a l'explotació agrícola situades en el terme municipal i persones interessades en el seu cultiu.

2. El Banc de Terres Agrícoles de Benicarló és un registre administratiu de caràcter públic que està format per parcel·les i solars aptes per a l'explotació agrícola els propietaris de les quals hagen sol·licitat voluntàriament la seua inscripció en el mateix. Aquest registre funcionarà com un instrument de posada en contacte entre l'oferta i la demanda de parcel·les rústiques cultivables situades en el terme municipal de Benicarló

3. La cessió de dades personals dels propietaris que sol·liciten la inclusió de les parcel·les en el banc de Terres, serà autoritzada expressament per aquelles en la sol·licitud d'alta que portarà adjunta l'autorització a l'Ajuntament de Benicarló per a cedir les dades incloses en el banc de terres a tercers conreadors interessats.

Les dades personals incloses en el registre del Banc de Terres ho seran amb finalitat exclusivament administrativa i estaran sotmeses al règim jurídic establit per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seua normativa de desenvolupament.

4. El registre del Banc de Terres tindrà únicament caràcter informatiu, sense que produïsca cap efecte sobre el règim jurídic de les parcel·les incloses, ni sobre dret de propietat ni altres drets o gravàmens sobre les mateixes i sense que constituïsca prova del dret de propietat o altres drets sobre les finques.

5. La intervenció de l'Ajuntament de Benicarló no té finalitat lucrativa i no preveu actuar en la formalització dels possibles acords que es puguen establir entre qui cedeix les terres i qui les accepta. Esta funció correspon a les parts i als possibles professionals que puguen intervindre en aquesta formalització. L'ajuntament suggerirà uns mínims, una mena de contracte base aplicable a la majoria de situacions però únicament com suggeriment.

6. Així mateix, l'aptitud per al cultiu vindrà determinada per la normativa urbanística, territorial, ambiental i sectorial d'aplicació, per la qual cosa qualsevol actuació que comporte desmuntes, explanacions, abancalaments o moviments de terra que excedisquen del imprescindible per a la pràctica ordinària de labors agrícoles així com les construccions o instal·lacions auxiliars a l'explotació, quedaran subjectes al règim de declaració responsable o llicència urbanística, segons el cas.

7. L'Ajuntament, designarà una persona de la seua estructura tècnica-administrativa com a responsable de l'aplicació del Banc de Terres i per tant de la intermediació, que serà testimoni de la signatura dels formularis i vetllarà que hi consten les dades imprescindibles per a acceptar-les i validar la seua inscripció al registre.

8. La persona responsable del servei contrastarà la informació expressada en els formularis de les ofertes i demandes. Quan constate que hi ha coincidències o por haver-hi, convocarà per separat la persona propietària i a la persona interessada en llogar una parcel·la, i a partir d'aquí promourà una trobada entre les dues parts per tal que contacten i inicien el procés per a un acord.

Article 37. Inscripcions

1. El registre del Banc de Terres contindrà exclusivament les següents dades:

- Els números de polígons i parcel·les, referència cadastral i les seues superfícies incloses en el banc de terres a instàncies dels titulars que declaren ser els seus legítims propietaris.

- Nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i correu electrònic del titular que ha sol·licitat la inclusió d'una o diverses parcel·les en el Banc de Terres.

2. L'ajuntament disposarà de formularis d'inscripció al Banc de Terres per a propietaris que vulguen cedir les seues terres, i per a les persones que vulguen terres per cultivar-les. En estos formularis s'anotaran les dades de la persona que signa, així com les característiques de la parcel·la, preferències i exigències de les condicions de cessió, i de preferències i exigències de la persona que pretén rebre esta parcel·la.

3. En la sol·licitud d'inscripció al registre del Banc de Terres la persona sol·licitant expressarà l'acceptació de les prescripcions establertes en la present ordenança i l'autorització expressa a l'Ajuntament de Benicarló per a cedir les seues dades personals bàsiques (nom, cognom, adreça i telèfon), als tercers interessats en el cultiu quan sol·liciten expressament la seua consulta a través del formulari corresponent i declararan sota la seua exclusiva responsabilitat que són els seus legítims propietaris, eximint-se l'Ajuntament de Benicarló de qualsevol responsabilitat d'aquesta declaració.

4. En el cas d'existir més d'una persona interessada en la cessió d'una mateixa parcel·la, tindran preferència els propietaris de parcel·les adjacents, que justifiquen degudament la seua titularitat.

5. La validesa de la inscripció en el registre serà d'un any. Acabat aquest termini es podrà renovar per un any més presentant una sol·licitud a l'Ajuntament. En el cas que amb la renovació es vulga fer alguna modificació del formulari d'inscripció, s'haurà de fer-ne un de nou.

Article 38. Consulta

1. Qualsevol persona interessada podrà consultar el llistat de parcel·les que hagen sigut donades d'alta en el Banc de Terres Agrícoles de Benicarló. Aquest llistat contindrà exclusivament el número del polígon, parcel·la i superfície, sense incloure en cap cas les dades de caràcter personal.

2. Una vegada consultat l'esmentat llistat, les persones interessades a contactar amb els titulars de determinades parcel·les incloses en el Banc de Terres Agrícoles de Benicarló hauran de presentar en el registre d'entrada de l'Ajuntament de Benicarló una sol·licitud de consulta, en la qual constarà el seu nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i adreça de correu electrònic, així com la parcel·la o parcel·les concretes amb els titulars de les quals desitgen posar-se en contacte.

3. La sol·licitud de consulta del banc de terres no donarà dret en cap cas a l'obtenció de còpies de les dades del registre, sinó únicament a la seua consulta en la seua seu.

Article 39. Sol·licitud de baixa.

El propietari que ja haja arrendat o cedit la seua parcel·la, o per qualsevol motiu, ja no desitja oferir-la a terceres persones, haurà de comunicar-ho immediatament mitjançant el formulari corresponent, amb la finalitat de donar de baixa la parcel·la en el banc de terres.

DISPOSICIÓ FINAL

1. De conformitat amb el que es disposa en els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de

2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, la publicació i entrada en vigor del Reglament es produirà de la següent forma:

a) L'acord d'aprovació definitiva del present Reglament es comunicarà a l'Administració de l'Estat i a l'Administració de la Comunitat Autònoma Valenciana.

b) Transcorregut el termini de quinze dies des de la recepció de la comunicació, l'acord i el Reglament es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

c) El Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.


Creat per cinta el 22/09/2016
Suggeriments T'agrada? Imprimir Actualitzada 22/05/2019 07:57 © 2000-2019 Ajuntament de Benicarló