Oferta educativa del Conservatori

07/07/2014

CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA MESTRE FELIU

Ajuntament de Benicarló

Curriculum d'assignatures de les Ensenyances Elementals

Quatre cursos L.O.E.

Tots els instruments

1r i 2n curs

1r i 2n curs d'instrument

1r i 2n curs de llenguatge musical

1r i 2n curs de cor

No hi ha cant en E.Elementals de música

3r i 4t curs

3r i 4t curs d'instrument

3r i 4t curs de llenguatge musical

3r i 4t curs de cor

1r i 2n curs de conjunt

Curriculum d'assignatures de les Ensenyances Professionals

Sis cursos L.O.E.

Tots els instruments (menys piano, cant i guitarra)

Piano

Guitarra

Cant

1r curs

1r d'instrument

1r Llenguatge musical

1r orquestra/banda

1r d'instrument

1r llenguatge musical

1r conjunt

1r d'instrument

1r llenguatge musical

1r conjunt

1r d'instrument(cant)

1r llenguatge musical

1r conjunt

1r llengua italiana

2n curs

2n d'instrument

2n llenguatge musical

2n orquestra/banda

1r piano complem.

2n d'instrument

2n llenguatge musical

2n conjunt

2n d'instrument

2n llenguatge musical

2n conjunt

1r piano complem.

2n d'instrument(cant)

2n llenguatge musical

2n llengua italiana

2n conjunt

1r piano complem.

3r curs

3r d'instrument

3r orquestra/banda

1r música cambra

1r harmonía

2n piano complem.

3r d'instrument

1r música cambra

1r harmonía

1r cor

3r d'instrument

1r música cambra

1r harmonía

2n piano complem.

1r cor

3r d'instrument(cant)

1r música cambra

1r harmonía

2n piano complem.

1r llengua alemanya

1r cor

4t curs

4t instrument

4t orquestra/banda

2n música cambra

2n harmonía

3r piano complem.

4t instrument

2n música cambra

2n harmonía

2n cor

4t instrument

2n música cambra

2n harmonía

3r piano complem.

2n cor

4t instrument(cant)

2n música cambra

2n harmonía

3r piano complem.

2n llengua alemanya

2n cor

5é curs

5é instrument

5é orquestra/banda

3r música cambra

1r anàlisi

1r història música

1r assig.optativa

(*)

5é instrument

3r música cambra

1r acompanyament

1r anàlisi

1r història música

1r assig.optativa

(*)

5é instrument

3r música cambra

1r anàlisi

1r història música

1r acompanyament

1r assig.optativa

(*)

5é instrument(cant)

3r música cambra

1r anàlisi

1r història música

1r llengua francesa

1r assig.optativa

(*)

6é curs

6é instrument

6é orquestra/banda

4t música cambra

2n anàlisi

2n història música

2n assig.optativa

(*)

6é instrument

4t música cambra

2n acompanyament

2n anàlisi

2n història música

2n assig.optativa

(*)

6é instrument

4t música cambra

2n anàlisi

2n història música

2n acompanyament

2n assig.optativa

(*)

6é instrument(cant)

4t música cambra

2n anàlisi

2n història música

2n llengua francesa

2n assig-optativa

(*)

(*) Optatives: Informàtica musical. Fonaments de composició.

En 5é i 6é no es podrà elegir la mateixa assignatura optativa.

CONSIDERACIONS GENERALS

PROMOCIÓ. Ensenyances elementals- Amb una assignatura no superada es promociona al curs següent, matriculant-se de tot el curs complet més les assignatures pendents. Els alumnes que, en acabar el quart curs, tinguen pendents d'avaluació positiva tres assignatures o més, hauran de repetir el curs. Quan la qualificació negativa es produïsca en una o en dos assignatures, només se cursaran les assignatures pendents.

Ensenyances professionals. Amb dos assignatures no superades es promociona al curs següent, matriculant-se de tot el curs complet més les assignatures pendents. Amb tres o més assignatures no superades es repetirà curs. Quan la qualificació suspesa de sisé curs siga en una o dos assignatures només se cursaran les assignatures pendents.

Un alumne podrà promocionar al/s curs/os següent/s sempre que els professors de les diferents assignatures donen la conformitat.

PERMANÈNCIA. El límit de permanència en les ensenyances elementals de música serà de cinc anys. L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs.

El límit de permanència en les ensenyances professionals serà de vuit anys. L'alumne no podrà romandre més de dos anys en el mateix curs, excepte en 6é curs, fins a completar el límit de permanència.

RENÚNCIA DE MATRÍCULA. Es renunciarà a tot el curs complet. La renúncia de matrícula es podrà sol·licitar amb anterioritat al 15 de març del curs escolar.